Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00720 005990 13435913 na godz. na dobę w sumie
Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 1. Wydanie 12 - ebook/pdf
Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 1. Wydanie 12 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 995
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-812-8183-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przystępujesz wkrótce do trudnego egzaminu na aplikację radcowską, adwokacką lub notarialną?

Nie masz dość czasu na długie i teoretyczne podręczniki?

Jeżeli tak, to masz przed sobą pierwszą na rynku publikację, której celem jest szybkie powtórzenie materiału przed tymi konkretnymi egzaminami. W dwóch tomach otrzymujesz skondensowaną wiedzę z kilkunastu dziedzin prawa. Zawarty tu materiał z wielu działów prawa pomaga zdać egzamin na aplikację radcowską, adwokacką i notarialną.

Stan prawny: publikacja zawiera zmiany opublikowane do Dz.U. z 2018 r. poz. 304 oraz zmiany uchwalone do 57. posiedzenia Sejmu wraz z projektem KPC.

Tom 1

Nowe, zmienione 12 wydanie zawiera:

Autentyczne pytania egzaminacyjne są odpowiednio usystematyzowane i zaktualizowane. Pod każdym pytaniem znajdziesz odpowiedzi (w tym tę prawidłową), podstawę prawną i dokładne omówienie całego zagadnienia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Katarzyna Czajkowska-Matosiuk APLIKACJE PRAWNICZE w pytaniach i odpowiedziach Tom 1 12. wydanie ? C.H.Beck Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach Tom 1 Ksi¹¿kê tê dedykujê mojej ukochanej Babci, po której odziedziczy³am pasjê nauki. Katarzyna Czajkowska-Matosiuk APLIKACJE PRAWNICZE w pytaniach i odpowiedziach Tom 1 12. wydanie Stan prawny: publikacja zawiera zmiany opublikowane do Dz.U. z 2018 r. poz. 304 oraz zmiany uchwalone do 57. posiedzenia Sejmu wraz z projktem KPC. Aktualizacje do dnia egzaminu w 2018 r. dostêpne bêd¹ na stronie www.aktualizacje.beck.pl. Redakcja i aktualizacja merytoryczna: Karolina Zieliñska Wydawca: Joanna Ablewicz © Wydawnictwo C.H.Beck 2018 Informacje Wydawcy: Opracowanie stanowi jedynie pomoc dla kandydatów przy przygotowaniach do egzaminów konkursowych na aplikacje prawnicze. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za zmiany wynikaj¹ce z nowelizacji powo³ywanych w ksi¹¿ce przepisów. Bêdziemy wdziêczni za wszelkie uwagi i sugestie skierowane pod adresem: joanna.ablewicz@beck.pl Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: DTP Art Druk i oprawa: Pozkal Sp. z o.o. ISBN 978-83-812-8182-9 ISBN e-book 978-83-812-8183-6 Spis treści Wstęp............................................................................................................................................................ Wykaz skrótów......................................................................................................................................... IX XI DZIAŁ I. PRAWO KONSTYTUCYJNE................................................................................................. 1 1 Zagadnienie.1..Rzeczpospolita............................................................................................... 8 Zagadnienie.2..Wolności,.prawa.i.obowiązki.człowieka.i.obywatela........................ 23 Zagadnienie.3..Źródła.prawa.................................................................................................. 29 Zagadnienie.4..Sejm.i.Senat.................................................................................................... 54 Zagadnienie.5..Prezydent.Rzeczypospolitej.Polskiej...................................................... 62 Zagadnienie.6..Rada.Ministrów.............................................................................................. 70 Zagadnienie.7..Samorząd.terytorialny................................................................................. Zagadnienie.8..Wymiar.sprawiedliwości............................................................................. 73 Zagadnienie.9..Organy.kontroli.państwowej.................................................................... 138 Zagadnienie.10..Finanse.publiczne.i.stany.nadzwyczajne........................................... 153 DZIAŁ II. PRAWO CYWILNE................................................................................................................. 182 CZęść.I..CZęść.OGÓLNA.PRAWA.CYWILNEGO........................................................................... 182 Zagadnienie.1..Uwagi.ogólne................................................................................................. 182 Zagadnienie.2..Osoby.fizyczne............................................................................................... 187 Zagadnienie.3..Osoby.prawne................................................................................................ 199 Zagadnienie.4..Przedsiębiorcy.i.konsumenci.................................................................... 208 Zagadnienie.5..Przedmioty.stosunku.cywilnoprawnego............................................. 214 Zagadnienie.6..Czynności.prawne........................................................................................ 222 Zagadnienie.7..Przedstawicielstwo....................................................................................... 245 Zagadnienie.8..Przedawnienie.roszczeń............................................................................. 254 CZęść.II..PRAWO.RZECZOWE............................................................................................................... 259 Zagadnienie.1..Własność.......................................................................................................... 259 Zagadnienie.2..Współwłasność.............................................................................................. 275 Zagadnienie.3..Odrębna.własność.lokalu........................................................................... 285 Zagadnienie.4..Ochrona.własności....................................................................................... 294 Zagadnienie.5..Użytkowanie.wieczyste.............................................................................. 303 Zagadnienie.6..Prawa.rzeczowe.ograniczone................................................................... 307 Zagadnienie.7..Księgi.wieczyste............................................................................................. 361 CZęść.III..ZObOWIąZANIA.................................................................................................................... 369 Zagadnienie.1..Uwagi.ogólne................................................................................................. 369 Zagadnienie.2..Wielość.dłużników.albo.wierzycieli........................................................ 378 Zagadnienie.3..Zobowiązania.umowne.............................................................................. 383 Zagadnienie.4..bezpodstawne.wzbogacenie................................................................... 393 Zagadnienie.5..Czyny.niedozwolone................................................................................... 396 Zagadnienie.6..Prawa.konsumenta....................................................................................... 415 Zagadnienie.7..Wykonanie.zobowiązań.............................................................................. 421 Zagadnienie.8..Skutki.niewykonania.zobowiązań.......................................................... 427 Zagadnienie.9..Wykonanie.i.skutki.niewykonania.zobowiązań. z.umów.wzajemnych.................................................................................... 432  Spis.treści Zagadnienie.10..Potrącenie,.odnowienie,.zwolnienie.z.długu................................... 435 Zagadnienie.11..Zmiana.wierzyciela.lub.dłużnika.......................................................... 439 Zagadnienie.12..Ochrona.wierzyciela.w.razie.niewypłacalności.dłużnika............. 443 Zagadnienie.13..Sprzedaż........................................................................................................ 445 Zagadnienie.14..Dostawa......................................................................................................... 461 Zagadnienie.15..Umowa.o.dzieło.......................................................................................... 463 Zagadnienie.16..Umowa.o.roboty.budowlane................................................................. 468 Zagadnienie.17..Najem............................................................................................................. 473 Zagadnienie.18..Dzierżawa...................................................................................................... 484 Zagadnienie.19..Umowa.leasingu......................................................................................... 486 Zagadnienie.20..Użyczenie...................................................................................................... 489 Zagadnienie.21..Pożyczka........................................................................................................ 491 Zagadnienie.22..Zlecenie.......................................................................................................... 493 Zagadnienie.23..Prowadzenie.cudzych.spraw.bez.zlecenia........................................ 497 Zagadnienie.24..Umowa.agencyjna..................................................................................... 499 Zagadnienie.25..Umowa.komisu........................................................................................... 504 Zagadnienie.26..Spółka............................................................................................................. 508 Zagadnienie.27..Poręczenie..................................................................................................... 518 Zagadnienie.28..Darowizna..................................................................................................... 521 Zagadnienie.29..Renta............................................................................................................... 524 Zagadnienie.30..Dożywocie.................................................................................................... 527 CZęść.I..PRAWO.SPADKOWE.............................................................................................................. 529 Zagadnienie.1..Podstawowe.pojęcia.prawa.spadkowego........................................... 529 Zagadnienie.2..Dziedziczenie.ustawowe............................................................................ 533 Zagadnienie.3..Dziedziczenie.testamentowe................................................................... 537 Zagadnienie.4..Powołanie.spadkobiercy............................................................................ 542 Zagadnienie.5..Zapis.testamentowy.................................................................................... 545 Zagadnienie.6..Wykonawca.testamentu............................................................................. 549 Zagadnienie.7..Zachowek........................................................................................................ 551 Zagadnienie.8..Przyjęcie.i.odrzucenie.spadku.................................................................. 554 Zagadnienie.9..Stwierdzenie.nabycia.spadku,.poświadczenie.dziedziczenia. i.ochrona.spadkobiercy.............................................................................. 558 Zagadnienie.10..Odpowiedzialność.za.długi.spadkowe............................................... 564 Zagadnienie.11..Wspólność.majątku.spadkowego.i.dział.spadku............................ 568 Zagadnienie.12..Umowy.dotyczące.spadku...................................................................... 578 CZęść...PRAWO.RODZINNE.I.OPIEKUŃCZE.................................................................................... 581 Zagadnienie.1..Małżeństwo..................................................................................................... 581 Zagadnienie.2..Pokrewieństwo.............................................................................................. 615 Zagadnienie.3..Obowiązek.alimentacyjny......................................................................... 644 Zagadnienie.4..Opieka.i.kuratela........................................................................................... 653 DZIAŁ III. POSTĘPOWANIE CYWILNE............................................................................................. 668 Zagadnienie.1..Uwagi.ogólne................................................................................................. 668 Zagadnienie.2..Zasady.i.przesłanki.postępowania.cywilnego.................................... 674 Zagadnienie.3..Sąd...................................................................................................................... 681 I Spis.treści Zagadnienie.4..Prokurator,.organizacje.pozarządowe,.Państwowa.Inspekcja. Pracy,.Rzecznik.Konsumentów,.podmioty.uprawnione. do.udziału.w.postępowaniu.na.podstawie.odrębnych. przepisów........................................................................................................ 701 Zagadnienie.5..Strony................................................................................................................ 706 Zagadnienie.6..Pełnomocnicy.procesowi........................................................................... 719 Zagadnienie.7..Koszty.procesu............................................................................................... 723 Zagadnienie.8..Postępowanie................................................................................................. 744 Zagadnienie.9..Postępowanie.przed.sądami.I.instancji................................................. 769 Zagadnienie.10..Dowody.......................................................................................................... 790 Zagadnienie.11..Orzeczenia.................................................................................................... 810 Zagadnienie.12..środki.odwoławcze.................................................................................... 827 Zagadnienie.13..Postępowania.odrębne............................................................................ 863 Zagadnienie.14..Postępowanie.nakazowe.i.upominawcze......................................... 878 Zagadnienie.15..Postępowanie.uproszczone.................................................................... 882 Zagadnienie.16..Postępowanie.nieprocesowe................................................................. 884 DZIAŁ IV. PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ.......................................................................................... 919 Zagadnienie.1..Uwagi.ogólne................................................................................................. 919 Zagadnienie.2..Źródła.prawa.................................................................................................. 928 Zagadnienie.3..Obywatelstwo.Unii.Europejskiej............................................................. 936 Zagadnienie.4..Rada.Europejska............................................................................................ 939 Zagadnienie.5..Organy.UE........................................................................................................ 940 Zagadnienie.6..budżet.Unii.Europejskiej............................................................................ 966 Zagadnienie.7..Europejskie.prawo.korporacyjne............................................................ 968 Zagadnienie.8..Jurysdykcja.sądów.na.terytorium.Unii.Europejskiej........................ 973 II Wstęp Drogi Czytelniku! Książka, którą przekazujemy do Twoich rąk, jest efektem osobistych przygotowań Autorki do egzaminów na aplikacje. Powstała na podstawie setek zaktualizowanych notatek, aktów praw- nych i wykładów. Opracowanie to zawiera systematyczne omówienie węzłowych zagadnień tych dziedzin prawa, których znajomość wymagana jest na egzaminach na aplikacje: radcow- ską, adwokacką, notarialną. Zostało ono pomyślane jako materiał pomocniczy do usystematy- zowania wiedzy zdobytej w trakcie studiów. Prezentowana książka (opracowanie) adresowana jest w pierwszej kolejności do osób, które przystępują do egzaminów na aplikacje: radcowską, adwokacką i (lub) notarialną i z tą myślą została skonstruowana. Może jednak również służyć studentom prawa i aplikantom jako po- moc przy powtarzaniu materiału. Pragnę w tym miejscu podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tej książki, a przede wszystkim mojemu Mężowi i Rodzicom za zachętę do podjęcia pracy nad stworzeniem takiego opracowania, niezwykle cenną pomoc techniczną oraz wsparcie w trak- cie pisania. Katarzyna Czajkowska-Matosiuk IX Wykaz skrótów 1. Akty prawne AktNormU..................................... . FinPublU........................................ . GospNierU..................................... . KC..................................................... . KK..................................................... . KoPD............................................... . KP..................................................... . KPA................................................... . KPC.................................................. . KPK................................................... . KPPUE............................................. . KRO.................................................. . KSCU................................................ . KSH.................................................. . KWU................................................. . NbPU............................................... . NIKU................................................ . OchrKonkurU............................... . OchrLokU...................................... . OchrPrNabLokU.......................... . .ustawa.z.20.7.2000.r..o.ogłaszaniu.aktów.normatywnych. i. niektórych. innych. aktów. prawnych. (t.j.. Dz.U.. z. 2017. r.. poz..1523) .ustawa. z. 27.8.2009. r.. o. finansach. publicznych. (t.j.. Dz.U.. z.2017.r..poz..2077) .ustawa. z. 21.8.1997. r.. o. gospodarce. nieruchomościami.. (t.j..Dz.U..z.2018.r..poz..121.ze.zm.). .ustawa.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny..(t.j..Dz.U..z.2017.r.. poz..459.ze.zm.) .ustawa. z. 6.8.1997. r.. –. Kodeks. karny. (t.j.. Dz.U.. z. 2017. r... poz..2204.ze.zm.) .Konwencja. o. prawach. dziecka. z. 20.11.1989. r.. (Dz.U... z.1991.r..Nr.120,.poz..526.ze.zm.) .ustawa. z. 26.6.1974. r.. –. Kodeks. pracy. (t.j.. Dz.U.. z. 2018. r.. poz..108.ze.zm.) .ustawa.z.14.6.1960.r..–.Kodeks.postępowania.administra- cyjnego.(t.j..Dz.U..z.2017.r..poz..1257) .ustawa.z.17.11.1964.r..–.Kodeks.postępowania.cywilnego. (t.j..Dz.U..z.2018.r..poz..155) .ustawa. z. 6.6.1997. r.. –. Kodeks. postępowania. karnego.. (t.j..Dz.U..z.2017.r..poz..1904.ze.zm.). .Karta.Praw.Podstawowych.Unii.Europejskiej.z.30.3.2010.r.. (Dz.Urz..UE.C.z.2010.r..Nr.83,.s..389) .ustawa. z. 25.2.1964. r.. –. Kodeks. rodzinny. i. opiekuńczy.. (t.j..Dz.U..z.2017.r..poz..682) .ustawa.z.28.7.2005.r..o.kosztach.sądowych.w.sprawach.cy- wilnych.(t.j..Dz.U..z.2016.r..poz..623.ze.zm.) .ustawa. z. 15.9.2000. r.. –. Kodeks. spółek. handlowych.. (t.j..Dz.U..z.2017.r..poz..1577) .ustawa. z. 6.7.1982. r.. o. księgach. wieczystych. i. hipotece.. (t.j..Dz.U..z.2017.r..poz..1007.ze.zm.) .ustawa. z. 29.8.1997. r.. o. Narodowym. banku. Polskim.. (t.j..Dz.U..z.2017.r..poz..1373) .ustawa.z.23.12.1994.r..o.Najwyższej.Izbie.Kontroli.(t.j..Dz.U.. z.2017.r..poz..524) .ustawa.z.16.2.2007.r..o.ochronie.konkurencji.i.konsumen- tów.(t.j..Dz.U..z.2017.r..poz..229.ze.zm.) .ustawa.z.21.6.2001.r..o.ochronie.praw.lokatorów,.mieszka- niowym. zasobie. gminy. i. o. zmianie. Kodeksu. cywilnego.. (t.j..Dz.U..z.2016.r..poz..1610.ze.zm.) .ustawa. z. 16.9.2011. r.. o. ochronie. praw. nabywcy. lokalu. mieszkalnego. jednorodzinnego. (t.j.. Dz.U... z.2017.r...poz..1468) lub. domu. XI Wykaz.skrótów .ustawa. z. 29.8.1997. r.. –. Ordynacja. podatkowa. (t.j.. Dz.U.. z.2017.r..poz..201.ze.zm.) .ustawa. z. 12.3.2004. r.. o. pomocy. społecznej. (t.j.. Dz.U... z.2017.r..poz..1769.ze.zm.) .ustawa.z.30.8.2002.r..–.Prawo.o.postępowaniu.przed.sąda- mi.administracyjnymi.(t.j..Dz.U..z.2017.r..poz..1369.ze.zm.) .ustawa.z.28.11.2014.r..–.Prawo.o.aktach.stanu.cywilnego. (t.j..Dz.U..z.2016.r..poz..2064.ze.zm.) .ustawa.z.7.7.1994.r..–.Prawo.budowlane.(t.j..Dz.U..z.2017.r.. poz..1332.ze.zm.) .ustawa.z.17.5.1989.r..–.Prawo.geodezyjne.i.kartograficzne. (t.j..Dz.U..z.2017.r..poz..2101.ze.zm.) .ustawa. z. 30.5.2014. r.. o. prawach. konsumenta. (t.j.. Dz.U.. z.2017.r..poz..683.ze.zm.) .ustawa. z. 14.2.1991. r.. –. Prawo. o. notariacie. (t.j.. Dz.U... z.2017.r..poz..2291) .ustawa. z. 28.1.2016. r.. –. Prawo. o. prokuraturze. (t.j.. Dz.U... z.2017.r..poz..1767.ze.zm.) .ustawa.z.25.7.2002.r..–.Prawo.o.ustroju.sądów.administra- cyjnych.(t.j..Dz.U..z.2017.r..poz..2188.ze.zm.) .ustawa. z. 16.9.1982. r.. –. Prawo. spółdzielcze. (t.j.. Dz.U... z.2017.r..poz..1560.ze.zm.) .ustawa. z. 28.2.2003. r.. –. Prawo. upadłościowe. (t.j.. Dz.U.. z.2017.r..poz..2344) .ustawa.z.27.7.2001.r..–.Prawo.o.ustroju.sądów.powszech- nych.(t.j..Dz.U..z.2018.r..poz..23.ze.zm.) .Regulamin.Sejmu.Rzeczypospolitej.Polskiej.z.30.7.1992.r.. (t.j..M.P..z.2012.r..poz..32.ze.zm.) .ustawa.z.8.8.1996.r..o.Radzie.Ministrów.(t.j..Dz.U..z.2012.r.. poz..392.ze.zm.) .ustawa. z. 15.7.1987. r.. o. Rzeczniku. Praw. Obywatelskich.. (t.j..Dz.U..z.2017.r..poz..958) .ustawa. z. 29.12.1992. r.. o. radiofonii. i. telewizji. (t.j.. Dz.U.. z.2017.r..poz..1414.ze.zm.) .ustawa. z. 8.3.1990. r.. o. samorządzie. gminnym. (t.j.. Dz.U.. z.2017.r..poz..1875.ze.zm.) .ustawa.z.5.6.1998.r..o.samorządzie.powiatowym.(t.j..Dz.U.. z.2017.r..poz..1868) .ustawa. z. 5.6.1998. r.. o. samorządzie. województwa.. (t.j..Dz.U..z.2017.r..poz..2096.ze.zm.) .ustawa.z.8.12.2017.r..o.Sądzie.Najwyższym.(Dz.U..z.2018.r.. poz..5) .ustawa.z.15.12.2000.r..o.spółdzielniach.mieszkaniowych. (t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..1222.ze.zm.) .ustawa. z. 13.10.1998. r.. o. systemie. ubezpieczeń. społecz- nych.(t.j..Dz.U..z.2017.r..poz..1778.ze.zm.) OrdPU............................................. . PomSpołU..................................... . PostAdmU..................................... . PrASC.............................................. . Prbud.............................................. . PrGeod........................................... . PrKonsumU................................... . PrNot............................................... . PrProk............................................. . PrSądAdm..................................... . PrSpółdz......................................... . PrUpad........................................... . PrUSP.............................................. . RegSejm......................................... . RMU................................................. . RPOU............................................... . RTU............................................... . SamGminU.................................... . SamPowU...................................... . SamWojU....................................... . SNU.................................................. . SpółMieszkU................................. . SysUbSpołU.................................. . XII Wykaz.skrótów TfUE................................................. . TUE................................................... . TSU................................................... . WłLokU........................................... . ZastRejU......................................... . .wersja. skonsolidowana. Traktatu. o. funkcjonowaniu. Unii. Europejskiej.(Traktat.z.Lizbony).z.9.5.2008.r..(Dz.Urz..UE.C. z.2008.r..Nr.115,.s..47) .Traktat. o. Unii. Europejskiej. z. 7.2.1992. r.. (Dz.Urz.. UE. C.. z.1992.r..Nr.191,.s..1) .ustawa.z.26.3.1982.r..o.Trybunale.Stanu.(t.j..Dz.U..z.2016.r.. poz..2050) .ustawa.z.24.6.1994.r..o.własności.lokali.(t.j..Dz.U..z.2015.r.. poz..1892) .ustawa.z.6.12.1996.r..o.zastawie.rejestrowym.i.rejestrze.za- stawów.(t.j..Dz.U..z.2017.r..poz..1278.ze.zm.) 2. Inne skróty art..................................................... . artykuł biul..SN........................................... . biuletyn.Sądu.Najwyższego Dz.U................................................. . Dziennik.Ustaw Dz.Urz............................................. . Dziennik.Urzędowy ETS................................................... . Europejski.Trybunał.Sprawiedliwości GUS.................................................. . Główny.Urząd.Statystyczny KRRiT............................................... . Krajowa.Rada.Radiofonii.i.Telewizji KRS................................................... . Krajowa.Rada.Sądownictwa MoP................................................. . Monitor.Prawniczy nast.................................................. . następny NbP.................................................. . Narodowy.bank.Polski niepubl........................................... . niepublikowana.(-e,.-y) Nr...................................................... . numer. orz.................................................... . orzeczenie OSNAP............................................ . .Orzecznictwo. Sądu. Najwyższego. Izba. Administracyjna.. i.Pracy rok OSNC............................................... . Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.Izba.Cywilna OSNCP............................................ . Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.Izba.Cywilna.i.Pracy OSP.................................................. . Orzecznictwo.Sądów.Polskich OSPiKA............................................ . Orzecznictwo.Sądów.Polskich.i.Komisji.Arbitrażowej poz................................................... . pozycja r......................................................... . RM.................................................... . Rada.Ministrów RP..................................................... . Rzeczpospolita.Polska RPO.................................................. . Rzecznik.Praw.Obywatelskich s......................................................... . SE...................................................... . Spółka.Europejska SN..................................................... . Sąd.Najwyższy t.j....................................................... . tekst.jednolity TK..................................................... . Trybunał.Konstytucyjny TS...................................................... . Trybunał.Stanu strona XIII Wykaz.skrótów ust.................................................... . ustęp w.zw................................................ . w.związku ze.zm............................................... . ZN..................................................... . Zgromadzenie.Narodowe ZUS.................................................. . Zakład.Ubezpieczeń.Społecznych ze.zmianami XI DZIAŁ I. PRAWO KONSTYTUCYJNE Pojęcie prawa konstytucyjnego Prawo.konstytucyjne.to.całokształt.norm.prawnych.dotyczących.ustroju.państw,.czyli.takich,.któ- rych.przedmiotem.regulacji.są.podstawowe.instytucje.oraz.zasady.ustroju.politycznego.i.społecz- no-gospodarczego.państwa.. Normy.te.określają:. •� pozycję państwa w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych, . pozycję.państwa.w.stosunkach.zewnętrznych.i.wewnętrznych,. . podmiot.władzy.w.państwie.i.formy.jej.sprawowania.przez.suwerena,. •� podmiot władzy w państwie i formy jej sprawowania przez suwerena, .status.jednostki.w.państwie.i.przysługujące.jej.prawa.oraz.wolności,.a.także.nałożone.na.nią.obo- •�. status jednostki w państwie i przysługujące jej prawa oraz wolności, a także nałożone na nią obo- wiązki, .zasady.organizacji.i.funkcjonowania.organów.państwowych.oraz.relacje.między.nimi,.a.także. •�. zasady organizacji i funkcjonowania organów państwowych oraz relacje między nimi, a także zasady.tworzenia.prawa.. Zagadnienie 1. Rzeczpospolita PYTANIE: Naród sprawuje władzę: A.. przez.swoich.przedstawicieli.lub.bezpośrednio, b.. przez.swoich.przedstawicieli, C.. bezpośrednio. Odp. A; art. 4 ust. 2 Konstytucji RP Omówienie: Dobro wspólne Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli (art. 1 Konstytucji RP). Podstawowe zasady ustroju RP Konstytucja RP w przepisach Rozdziału I „Rzeczpospolita” formułuje podstawowe zasady ustrojowe. KATALOG PODSTAWOWYCH ZASAD USTROJU RP ZASADA 1 DEMOKRATYCZNEGO PAŃSTWA PRAWNEGO (art..2.Konstytucji.RP) TREŚĆ 2 Rzeczpospolita. Polska. jest. demokratycznym. państwem. prawnym,. urzeczywistniającym.zasady.sprawiedliwości.społecznej. 1 1 JEDNOLITOŚCI PAŃSTWA (art..3.Konstytucji.RP) NIEPODLEGŁOŚCI I SUWERENNOŚCI (art..5.Konstytucji.RP) Dział.I..Prawo.konstytucyjne Rzeczpospolita.Polska.jest.państwem.jednolitym. 2 Rzeczpospolita.Polska.strzeże.niepodległości.i.nienaruszalności.swojego. terytorium,.zapewnia.wolności.i.prawa.człowieka.i.obywatela.oraz.bez- pieczeństwo.obywateli,.strzeże.dziedzictwa.narodowego.oraz.zapewnia. ochronę.środowiska,.kierując.się.zasadą.zrównoważonego.rozwoju. PODZIAŁU WŁADZY (art..10.ust..1.Konstytucji.RP) Ustrój.Rzeczypospolitej.Polskiej.opiera.się.na.podziale.i.równowadze. władzy.ustawodawczej,.władzy.wykonawczej.i.władzy.sądowniczej. SPOŁECZNEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ (art..20.Konstytucji.RP) Społeczna.gospodarka.rynkowa.oparta.na.wolności.działalności.go- spodarczej,.własności.prywatnej.oraz.solidarności,.dialogu.i.współpra- cy.partnerów.społecznych.stanowi.podstawę.ustroju.gospodarczego. Rzeczypospolitej.Polskiej. Powszechny i równy dostęp do kultury Rzeczpospolita.Polska.stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury,. będącej.źródłem.tożsamości.narodu.polskiego,.jego.trwania.i.rozwoju.. Rzeczpospolita.Polska udziela pomocy Polakom zamieszkałym za granicą.w.zachowaniu.ich. związków.z.narodowym.dziedzictwem.kulturalnym.(art..6.ust..1.i.2.Konstytucji.RP). Działalność organów władzy publicznej Organy.władzy.publicznej.działają na podstawie i w granicach prawa.(art..7.Konstytucji.RP). Prawo międzynarodowe Rzeczpospolita.Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.(art..9.Konstytucji.RP). Wolność tworzenia i działania partii politycznych Rzeczpospolita.Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych..Partie.poli- tyczne zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości.obywateli.polskich.w.celu.wpływania metodami demokratycznymi.na.kształtowanie.polityki.państwa.. Finansowanie.partii.politycznych.jest jawne.(art..11.ust..1.i.2.Konstytucji.RP). Zakaz tworzenia organizacji totalitarnych Zakazane.jest.istnienie.partii.politycznych.i.innych.organizacji.odwołujących.się.w.swoich.pro- gramach.do.totalitarnych.metod.i.praktyk.działania.nazizmu,.faszyzmu.i.komunizmu,.a.także. tych,.których.program.lub.działalność.zakłada.lub.dopuszcza.nienawiść.rasową.i.narodowościową,. stosowanie.przemocy.w.celu.zdobycia.władzy.lub.wpływu.na.politykę.państwa.albo.przewiduje. utajnienie.struktur.lub.członkostwa.(art..13.Konstytucji.RP). Zagadnienia partii politycznych reguluje szczegółowo ustawa z 27.6.1997 r. o partiach poli- tycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 876 ze zm.). 2 Zagadnienie.1..Rzeczpospolita Objęcie regulacją prawną zagadnień związanych z powstaniem i działalnością partii politycz- nych nosi miano instytucjonalizacji partii politycznych. Problematyce partii politycznych został poświęcony art. 11 Konstytucji RP, definiujący ich pojęcie, gwarantujący zasadę wolności ich tworzenia i działania oraz wprowadzający w ust. 2 zasadę jawnego ich finansowania. Wolność tworzenia i działania związków zawodowych i innych organizacji Rzeczpospolita.Polska zapewnia wolność tworzenia i działania: 1) związków zawodowych, . związków.zawodowych,. . organizacji.społeczno-zawodowych.rolników,. 2) organizacji społeczno-zawodowych rolników, . stowarzyszeń,. 3) stowarzyszeń, . ruchów.obywatelskich,. 4) ruchów obywatelskich, . innych.dobrowolnych.zrzeszeń.oraz. 5) innych dobrowolnych zrzeszeń oraz 6) fundacji (art. 12 Konstytucji RP). . fundacji.(art..12.Konstytucji.RP). W celu ochrony praw pracowniczych wykształcił się szczególny rodzaj organizacji, a miano- wicie związki zawodowe. Konstytucja RP podkreśla szczególną rolę związków zawodowych w realizacji zasady pluralizmu. Poza art. 12 Konstytucji RP, wolność zrzeszania się w związki zawodowe gwarantuje także art. 59 Konstytucji RP. Przepis ten wymienia prawo do rokowań, zawierania układów zbiorowych pracy, prawo do organizowania strajków pracowniczych i in- nych form protestu jako gwarancje realizacji celów związkowych. Funkcjonowanie związków zawodowych regulują ustawy szczególne, a także umowy między- narodowe. Podstawową rolę wśród umów międzynarodowych odgrywają konwencje Między- narodowej Organizacji Pracy. Związki zawodowe nie podlegają przepisom ustawy z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 210). Zgodnie z ustawą z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1881) związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Związek zawo- dowy jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji pań- stwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji. Wolność prasy Rzeczpospolita. Polska. zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.. (art..14.Konstytucji.RP). Wolność ta oznacza możliwość przekazywania i rozpowszechniania poglądów, informacji i idei za pomocą środków masowej komunikacji. Związana jest też z wolnością odbioru tych przeka- zów, informacji i idei. Państwo zobowiązane jest do podejmowania działań na rzecz zapobiega- nia i eliminowania zagrożeń wolności prasy i środków społecznego przekazu. Decentralizacja władzy publicznej Ustrój.terytorialny.Rzeczypospolitej.Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej.. Zasadniczy.podział.terytorialny.państwa.uwzględniający.więzi.społeczne,.gospodarcze.lub.kultu- rowe.i.zapewniający.jednostkom.terytorialnym.zdolność.wykonywania.zadań.publicznych okre- śla ustawa.(art..15.ust..1.i.2.Konstytucji.RP). 3 Dział.I..Prawo.konstytucyjne Wymóg decentralizacji władzy publicznej polega na wprowadzeniu dla potrzeb zarządu pań- stwowego okręgów terenowych z działającymi tam organami w celu przybliżenia zarządu pu- blicznego do obywateli. Wspólnota samorządowa Ogół. mieszkańców. jednostek. zasadniczego. podziału. terytorialnego. stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową. Samorząd.terytorialny.uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej..Przysługującą.mu.w.ra- mach.ustaw.istotną.część.zadań.publicznych,.samorząd.wykonuje w imieniu własnym i na wła- sną odpowiedzialność.(art..16.ust..1.i.2.Konstytucji.RP). Samorządy zawodowe i inne samorządy W.drodze ustawy.można.tworzyć samorządy zawodowe,.reprezentujące.osoby.wykonujące.za- wody. zaufania. publicznego. i. sprawujące. pieczę. nad. należytym. wykonywaniem. tych. zawodów.. w.granicach.interesu.publicznego.i.dla.jego.ochrony.. W.drodze ustawy.można.tworzyć.również inne rodzaje samorządu..Samorządy.te.nie.mogą.na- ruszać.wolności.wykonywania.zawodu.ani.ograniczać.wolności.podejmowania.działalności.go- spodarczej.(art..17.ust..1.i.2.Konstytucji.RP). Ochrona małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa Małżeństwo.jako.związek.kobiety.i.mężczyzny,.rodzina,.macierzyństwo.i.rodzicielstwo.znajdują. się.pod.ochroną.i.opieką.Rzeczypospolitej.Polskiej.(art..18.Konstytucji.RP). Należy zwrócić uwagę, że przepis ten za małżeństwo uznaje „związek kobiety i mężczyzny”. Opieka nad weteranami Rzeczpospolita.Polska specjalną opieką otacza weteranów.walk.o.niepodległość,.zwłaszcza.in- walidów.wojennych.(art..19.Konstytucji.RP). Ochrona własności i prawa dziedziczenia Rzeczpospolita.Polska chroni własność i prawo dziedziczenia.. Wywłaszczenie.jest.dopuszczalne.jedynie.wówczas,.gdy.jest.dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.(art..21.ust..1.i.2.Konstytucji.RP). Własność stanowi podstawę ustroju gospodarczego Polski i jest niezbędnym elementem jego funkcjonowania. Podkreśla to Konstytucja RP, wymieniając własność prywatną jako jedną z war- tości fundamentalnych społecznej gospodarki rynkowej. Konstytucja RP nie definiuje pojęcia własności. Nie wprowadza także żadnych zróżnicowań ochrony własności ze względów przed- miotowych czy podmiotowych. Artykuł 21 Konstytucji RP nie precyzuje, o jakie formy i typy własności chodzi. Wskazuje to na wolę ustrojodawcy zagwarantowania ochrony wszelkiej wła- sności. Postanowienia tego przepisu rozwinięte są w ustawach zwykłych, a zwłaszcza w Kodeksie cywilnym, który reguluje m.in. zasady dziedziczenia. Wywłaszczeniu, zgodnie z tym przepisem, ma towarzyszyć słuszne odszkodowanie. „Słuszne odszkodowanie” powinno być ekwiwalentem, tj. powinno dawać właścicielowi moż- liwość odtworzenia rzeczy, którą utracił. 4 Zagadnienie.1..Rzeczpospolita Ograniczenie wolności działalności gospodarczej Ograniczenie.wolności.działalności.gospodarczej.jest.dopuszczalne.tylko.w.drodze.ustawy.i.tylko. ze względu na ważny interes publiczny.(art..22.Konstytucji.RP). Gospodarstwo rodzinne Artykuł.23.Konstytucji.RP.wprowadza.zasadę,.według.której podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne,.z.jednoczesnym.zastrzeżeniem,.że.zasada.ta.nie.narusza.postano- wień.art..21.i.22.Konstytucji.RP,.o.których.mowa.powyżej. Przyjęcie tego zapisu ma szczególny charakter. Oznacza bowiem, że w ramach ustroju spo- łeczno-gospodarczego istnieje szczególny ustrój rolny, który opiera się na gospodarstwach ro- dzinnych. W odróżnieniu od regulacji art. 20 Konstytucji RP, przyjęto tu zatem kryterium podmiotowe – rodzina. Ochrona pracy Praca.znajduje.się.pod.ochroną.Rzeczypospolitej.Polskiej..Państwo.sprawuje nadzór nad warun- kami wykonywania pracy.(art..24.Konstytucji.RP). Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych Kościoły.i.inne.związki.wyznaniowe.posiadają.równe.prawa.. Władze.publiczne.w.Rzeczypospolitej.Polskiej.zachowują bezstronność.w.sprawach.przekonań. religijnych,. światopoglądowych. i. filozoficznych,. zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym. Stosunki.między.państwem.a.kościołami.i.innymi.związkami.wyznaniowymi.są.kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności.każdego.w.swoim.za- kresie,.jak.również.współdziałania.dla.dobra.człowieka.i.dobra.wspólnego.. Stosunki.między.Rzeczpospolitą.Polską.a.Kościołem.katolickim.określają umowa międzynarodo- wa zawarta ze Stolicą Apostolską i ustawy. Stosunki.między.Rzeczpospolitą.Polską.a.innymi.kościołami.oraz.związkami.wyznaniowymi.okre- ślają ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów z ich właściwy- mi przedstawicielami.(art..25.ust..1–5.Konstytucji.RP). Stosunek państwa z kościołem i związkami wyznaniowymi reguluje szczegółowo ustawa z 17.5.1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1153). Ustawa ta deklaruje, że Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim i neutralnym w spra- wach religii i przekonań. Kościoły i związki wyznaniowe w wykonywaniu swoich funkcji są niezależne od państwa. W art. 25 ust. 5 Konstytucji RP ustawodawca przyjął zasadę odrębnej ustawowej regulacji pozycji kościołów i innych związków wyznaniowych działających na terenie Polski. W myśl tego przepisu ustawy regulujące pozycję kościołów i związków zawodowych uchwalane są na podstawie umów zawartych między ich przedstawicielami a Radą Ministrów. W stosunku do kościołów i związków zawodowych posiadających odrębny status ustawowy ustawę o gwaran- cjach wolności sumienia i wyznania stosuje się jedynie posiłkowo. Odrębny charakter ma regulacja pozycji Kościoła katolickiego ze względu na podmiotowość międzynarodową Stolicy Apostolskiej. Z powyższego wynika przewidziane w art. 25 ust. 4 Konstytucji RP uregulowanie stosunków między Polską a Stolicą Apostolską, oprócz usta- 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 1. Wydanie 12
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: