Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00367 005474 13607617 na godz. na dobę w sumie
Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 2. Wydanie 12 - ebook/pdf
Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 2. Wydanie 12 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 853
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-812-8185-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przystępujesz wkrótce do trudnego egzaminu na aplikację radcowską, adwokacką lub notarialną? Nie masz dość czasu na długie i teoretyczne podręczniki?

Jeżeli tak, to masz przed sobą pierwszą na rynku publikację, której celem jest szybkie powtórzenie materiału przed tymi konkretnymi egzaminami. W dwóch tomach otrzymujesz skondensowaną wiedzę z kilkunastu dziedzin prawa. Zawarty tu materiał z wielu działów prawa pomaga zdać egzamin na aplikację radcowską, adwokacką i notarialną.

Stan prawny: publikacja zawiera zmiany opublikowane do Dz.U. z 2018 r. poz. 304 oraz zmiany uchwalone do 57. posiedzenia Sejmu wraz z projektem KPC.

Tom 2

Nowe, zmienione 12 wydanie zawiera:

Autentyczne pytania egzaminacyjne są odpowiednio usystematyzowane i zaktualizowane. Pod każdym pytaniem znajdziesz odpowiedzi (w tym tę prawidłową), podstawę prawną i dokładne omówienie całego zagadnienia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Katarzyna Czajkowska-Matosiuk APLIKACJE PRAWNICZE w pytaniach i odpowiedziach Tom 2 12. wydanie ? C.H. Beck Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach Tom 2 Mojemu kochanemu Tacie, który nauczy³ mnie jak siê uczyæ. Katarzyna Czajkowska-Matosiuk APLIKACJE PRAWNICZE w pytaniach i odpowiedziach Tom 2 12. wydanie Stan prawny: publikacja zawiera zmiany opublikowane do Dz.U. z 2018 r. poz. 304 oraz zmiany uchwalone do 57. posiedzenia Sejmu wraz z projktem KPC. Aktualizacje do dnia egzaminu w 2018 r. dostêpne bêd¹ na stronie www.aktualizacje.beck.pl. Wydawca: Joanna Ablewicz © Wydawnictwo C.H.Beck 2018 Informacje Wydawcy: Opracowanie stanowi jedynie pomoc dla kandydatów przy przygotowaniach do egzaminów konkursowych na aplikacje prawnicze. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za zmiany wynikaj¹ce z nowelizacji powo³ywanych w ksi¹¿ce przepisów. Bêdziemy wdziêczni za wszelkie uwagi i sugestie skierowane pod adresem: joanna.ablewicz@beck.pl Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: DTP Art Druk i oprawa: Pozkal Sp. z o.o. ISBN 978-83-812-8184-3 ISBN e-book 978-83-812-8185-0 Spis treści Wstęp ...................................................................................................................................................... . Wykaz skrótów ................................................................................................................................... . DZIAŁ I. PRAWO GOSPODARCZE ............................................................................................. . Zagadnienie.1..Prawo.przedsiębiorców.......................................................................... Zagadnienie.2..Rejestrowanie.przedsiębiorców.w.KRS............................................. Zagadnienie.3..Centralna.Ewidencja.i.Informacja.o.Działalności. Gospodarczej............................................................................................. DZIAŁ II. PRAWO SPóŁEk hAnDlOWyCh .......................................................................... . Zagadnienie.1..Uwagi.ogólne............................................................................................. Zagadnienie.2..Charakterystyka.spółek.osobowych.................................................. Zagadnienie.3..Charakterystyka.spółek.kapitałowych.............................................. Zagadnienie.4..Spółka.jawna.............................................................................................. Zagadnienie.5..Spółka.partnerska..................................................................................... Zagadnienie.6..Spółka.komandytowa............................................................................. Zagadnienie.7..Spółka.komandytowo-akcyjna............................................................ Zagadnienie.8..Spółka.z.ograniczoną.odpowiedzialnością..................................... Zagadnienie.9..Spółka.akcyjna........................................................................................... Zagadnienie.10..Transformacje.w.spółkach................................................................... Zagadnienie.11..Przekształcenie.przedsiębiorcy.w.spółkę.kapitałową............... DZIAŁ III. PRAWO uPADŁOśCIOWE ........................................................................................ . Zagadnienie.1..Uwagi.ogólne............................................................................................. Zagadnienie.2..Postępowanie.w.przedmiocie.ogłoszenia.upadłości................... Zagadnienie.3..Skutki.ogłoszenia.upadłości................................................................. Zagadnienie.4..Postępowanie.upadłościowe.prowadzone.po.ogłoszeniu. upadłości..................................................................................................... Zagadnienie.5..Lista.wierzytelności.................................................................................. Zagadnienie.6..Układ.w.upadłości.................................................................................... Zagadnienie.7..Likwidacja.masy.upadłości.................................................................... Zagadnienie.8..Postępowanie.upadłościowe.wobec.osób.fizycznych. nieprowadzących.działalności.gospodarczej................................. DZIAŁ IV. PRAWO REStRuktuRyZACyjnE ........................................................................ . Zagadnienie.1..Przepisy.ogólne......................................................................................... Zagadnienie.2..Sąd.i.sędzia-komisarz.............................................................................. Zagadnienie.3..Nadzorca.i.zarządca................................................................................. Zagadnienie.4..Uczestnicy.postępowania...................................................................... Zagadnienie.5..Układ............................................................................................................. Zagadnienie.6..Przepisy.ogólne.dotyczące.postępowania. restrukturyzacyjnego.............................................................................. Zagadnienie.7..Postępowanie.o.zatwierdzenie.układu............................................. IX XI 1 1 9 24 29 29 36 39 44 60 67 79 93 161 216 253 257 257 262 270 278 286 288 289 292 297 297 302 305 309 315 319 322  Spis.treści Zagadnienie.8..Przyspieszone.postępowanie.układowe.......................................... Zagadnienie.9..Postępowanie.układowe........................................................................ Zagadnienie.10..Postępowanie.sanacyjne..................................................................... Zagadnienie.11..Zakończenie.i.umorzenie.postępowania. restrukturyzacyjnego........................................................................... DZIAŁ V. PRAWO ADMInIStRACyjnE.................................................................................... . Zagadnienie.1..Samorząd.terytorialny............................................................................. Zagadnienie.2..Plan.zagospodarowania.przestrzennego........................................ Zagadnienie.3..Prawo.budowlane..................................................................................... Zagadnienie.4..Prawo.geodezyjne.i.kartograficzne.................................................... Zagadnienie.5..Gospodarka.nieruchomościami.......................................................... Zagadnienie.6..Nabywanie.nieruchomości.przez.cudzoziemców........................ DZIAŁ VI. POStĘPOWAnIE ADMInIStRACyjnE .............................................................. . Zagadnienie.1..Uwagi.ogólne............................................................................................. Zagadnienie.2..Postępowanie............................................................................................. Zagadnienie.3..Sądownictwo.administracyjne............................................................ DZIAŁ VII. PRAWO kARnE ........................................................................................................... . Zagadnienie.1..Uwagi.ogólne............................................................................................. Zagadnienie.2..Formy.popełnienia.przestępstwa....................................................... Zagadnienie.3..Zbieg.przestępstw.i.przepisów.ustawy............................................ Zagadnienie.4..Wyłączenie.odpowiedzialności.karnej.............................................. Zagadnienie.5..Kary................................................................................................................ Zagadnienie.6..Środki.karne................................................................................................ Zagadnienie.7..Sądowy.wymiar.kary............................................................................... Zagadnienie.8..Powrót.do.przestępstwa........................................................................ Zagadnienie.9..Poddanie.sprawcy.próbie...................................................................... Zagadnienie.10..Zbieg.przestępstw.oraz.łączenie.kar.i.środków.karnych.......... Zagadnienie.11..Środki.zabezpieczające........................................................................ Zagadnienie.12..Przedawnienie......................................................................................... Zagadnienie.13..Zatarcie.skazania.................................................................................... Zagadnienie.14..Pojęcia.z.zakresu.prawa.karnego...................................................... DZIAŁ VIII. POStĘPOWAnIE kARnE........................................................................................ . Zagadnienie.1..Uwagi.ogólne............................................................................................. Zagadnienie.2..Sąd.................................................................................................................. Zagadnienie.3..Strony,.obrońcy,.pełnomocnicy........................................................... Zagadnienie.4..Czynności.procesowe.............................................................................. Zagadnienie.5..Świadkowie,.pokrzywdzony................................................................. Zagadnienie.6..Biegli,.tłumacze,.specjaliści................................................................... Zagadnienie.7..Środki.przymusu....................................................................................... Zagadnienie.8..Postępowanie.przed.sądem.I.instancji.............................................. Zagadnienie.9..Postępowanie.odwoławcze.................................................................. Zagadnienie.10..Postępowanie.przyspieszone............................................................ 325 329 332 336 339 339 357 364 374 380 392 395 395 410 447 463 463 470 485 494 513 516 523 530 531 542 545 548 550 552 557 557 563 570 585 597 602 605 609 621 635 I Spis.treści Zagadnienie.11..Nadzwyczajne.środki.zaskarżenia.................................................... Zagadnienie.12..Postępowanie.po.uprawomocnieniu.się.orzeczenia................. Zagadnienie.13..Postępowanie.karne.w.sprawach.międzynarodowych............ Zagadnienie.14..Europejski.nakaz.aresztowania......................................................... DZIAŁ IX. PRAWO I POStĘPOWAnIE W SPRAWACh WykROCZEŃ.......................... . Zagadnienie.1..Uwagi.ogólne............................................................................................. Zagadnienie.2..Kary,.środki.karne.i.zasady.ich.wymiaru........................................... Zagadnienie.3..Podstawowe.pojęcia.prawa.wykroczeń............................................ Zagadnienie.4..Poszczególne.grupy.wykroczeń.......................................................... Zagadnienie.5..Postępowanie.w.sprawach.o.wykroczenia...................................... Zagadnienie.6..Nadzwyczajne.środki.zaskarżenia...................................................... DZIAŁ X. PRAWO PRACy................................................................................................................ . Zagadnienie.1..Podstawowe.pojęcia.i.zasady.prawa.pracy..................................... Zagadnienie.2..Nawiązanie.stosunku.pracy.................................................................. Zagadnienie.3..Umowa.o.pracę.......................................................................................... Zagadnienie.4..Ustanie.stosunku.pracy.......................................................................... Zagadnienie.5..Stosunek.pracy.na.podstawie.powołania,.wyboru,. mianowania.oraz.spółdzielczej.umowy.o.pracę............................ Zagadnienie.6..Wynagrodzenie.za.pracę.i.inne.świadczenia.................................. Zagadnienie.7..Obowiązki.pracodawcy.i.pracownika................................................ Zagadnienie.8..Odpowiedzialność.w.stosunkach.pracy........................................... Zagadnienie.9..Czas.pracy.................................................................................................... Zagadnienie.10..Urlopy.pracownicze............................................................................... Zagadnienie.11..Uprawnienia.pracowników.związane.z.rodzicielstwem.......... Zagadnienie.12..Zatrudnianie.pracowników.młodocianych................................... Zagadnienie.13..Bezpieczeństwo.i.higiena.pracy........................................................ Zagadnienie.14..Rozpatrywanie.sporów.o.roszczenia.ze.stosunku.pracy.......... DZIAŁ XI. PRAWO kORPORACjI PRAWnICZyCh .............................................................. . CZęŚć.I..PRaWO.O.aDWOKaTURZE............................................................................................ . Zagadnienie.1..Wykonywanie.zawodu.adwokata....................................................... Zagadnienie.2..Izby.adwokackie........................................................................................ Zagadnienie.3..Organy.adwokatury................................................................................. Zagadnienie.4..Lista.adwokatów....................................................................................... Zagadnienie.5..aplikacja.adwokacka............................................................................... Zagadnienie.6..Odpowiedzialność.dyscyplinarna....................................................... CZęŚć.II...USTaWa.O.RaDCaCh.PRaWNyCh............................................................................ . Zagadnienie.1..Wykonywanie.zawodu.radcy.prawnego.......................................... Zagadnienie.2..Uprawnienia.do.wykonywania.zawodu.radcy.prawnego.......... Zagadnienie.3..aplikacja.radcowska................................................................................ Zagadnienie.4..Samorząd.radców.prawnych................................................................ Zagadnienie.5..Odpowiedzialność.dyscyplinarna....................................................... 638 648 655 660 669 669 674 683 684 689 700 703 703 711 714 718 732 734 737 743 749 759 764 771 773 779 783 783 783 789 793 799 803 806 813 813 819 825 827 836 II Wstęp Drogi Czytelniku! Książka, którą przekazujemy do Twoich rąk, jest efektem osobistych przygotowań Au- torki do egzaminów na aplikacje. Powstała na podstawie setek zaktualizowanych no- tatek, aktów prawnych i wykładów. Opracowanie to zawiera systematyczne omówie- nie węzłowych zagadnień tych dziedzin prawa, których znajomość wymagana jest na egzaminach na aplikacje: radcowską, adwokacką, notarialną. Zostało ono pomyślane jako materiał pomocniczy do usystematyzowania wiedzy zdobytej w trakcie studiów. Prezentowana książka (opracowanie) adresowana jest w pierwszej kolejności do osób, które przystępują do egzaminów na aplikacje: radcowską, adwokacką i (lub) notarial- ną i z tą myślą została skonstruowana. Może również jednak służyć studentom prawa i aplikantom jako pomoc przy powtarzaniu materiału. Pragnę w tym miejscu podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do po- wstania tej książki, a przede wszystkim mojemu Mężowi i Rodzicom za zachętę do podjęcia pracy nad stworzeniem takiego opracowania, niezwykle cenną pomoc tech- niczną oraz wsparcie w trakcie pisania. Katarzyna Czajkowska-Matosiuk IX Wykaz skrótów 1. Akty prawne admRządWojU................................ DrPublU............................................. EgzadmU.......................................... EmRentyFUSU................................. FundU................................................. GospNierU........................................ InforPublU......................................... KC......................................................... KK......................................................... KKS....................................................... KP......................................................... KPa....................................................... KPK....................................................... KPW..................................................... KRO...................................................... KrRejSU.............................................. KRSU.................................................... KSh...................................................... KW........................................................ KWU.................................................... .ustawa.z.23.1.2009.r..o.wojewodzie.i..administracji.rządowej. w.województwie.(t.j..Dz.U..z.2017.r..poz..2234.ze.zm.) .ustawa. z. 21.3.1985. r.. o. drogach. publicznych. (t.j.. Dz.U... z.2017.r..poz..2222.ze.zm.). .ustawa.z.17.6.1966.r..o.postępowaniu.egzekucyjnym.w.ad- ministracji.(t.j..Dz.U..z.2017.r..poz..1201.ze.zm.) .ustawa.z.17.12.1998.r..o.emeryturach.i.rentach.z.Funduszu. Ubezpieczeń. Społecznych. (t.j.. Dz.U.. z. 2017. r.. poz.. 1383.. ze.zm.). .ustawa.z.6.4.1984.r..o.fundacjach.(t.j..Dz.U..z.2016.r..poz..40. ze.zm.). .ustawa. z. 21.8.1997. r.. o. gospodarce. nieruchomościami.. (t.j..Dz.U..z.2018.r..poz..121.ze.zm.). .ustawa. z. 6.9.2001. r.. o. dostępie. do. informacji. publicznej.. (t.j..Dz.U..z.2016.r..poz..1764.ze.zm.) .ustawa.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(t.j..Dz.U..z.2017.r.. poz..459.ze.zm.) .ustawa. z. 6.6.1997. r.. –. Kodeks. karny. (t.j.. Dz.U.. z. 2017. r... poz..2204.ze.zm.) .ustawa. z. 10.9.1999. r.. –. Kodeks. karny. skarbowy. (t.j.. Dz.U... z.2017.r..poz..2226.ze.zm.) .ustawa. z. 26.6.1974. r.. –. Kodeks. pracy. (t.j.. Dz.U.. z. 2018. r... poz..108.ze.zm.) .ustawa.z.14.6.1960.r..–.Kodeks.postępowania.administracyj- nego.(t.j..Dz.U..z.2017.r..poz..1257.ze.zm.) .ustawa. z. 6.6.1997. r.. –. Kodeks. postępowania. karnego.. (t.j..Dz.U..z.2017.r..poz..1904.ze.zm.) .ustawa.z.24.8.2001.r..–.Kodeks.postępowania.w.sprawach.. o.wykroczenia.(t.j..Dz.U..z.2016.r..poz..1713.ze.zm.) .ustawa. z. 25.2.1964. r.. –. Kodeks. rodzinny. i. opiekuńczy.. (t.j..Dz.U..z.2017.r..poz..682) .ustawa. z. 20.8.1997. r.. o. Krajowym. Rejestrze. Sądowym.. (t.j..Dz.U..z.2017.r..poz..700.ze.zm.) .ustawa. z. 12.9.2011. r.. o. Krajowej. Radzie. Sądownictwa.. (t.j..Dz.U..z.2016.r...poz..976.ze.zm.). .ustawa.z.15.9.2000.r..–.Kodeks.spółek.handlowych.(t.j..Dz.U.. z.2017.r..poz..1577.ze.zm.) .ustawa.z.20.5.1971.r..–.Kodeks.wykroczeń.(t.j..Dz.U..z.2015.r.. poz..1094.ze.zm.) .ustawa. z. 6.7.1982. r.. o. księgach. wieczystych. i. hipotece.. (t.j..Dz.U..z.2017.r..poz..1007.ze.zm.) XI Wykaz.skrótów .ustawa.z.26.10.1982.r..o.postępowaniu.w.sprawach.nielet- nich.(t.j..Dz.U..z.2016.r..poz..1654.ze.zm.) .ustawa.z.23.12.1994.r..o.Najwyższej.Izbie.Kontroli.(t.j..Dz.U... z.2017.r..poz..524) .ustawa.z.2.4.2009.r..o.obywatelstwie.polskim.(Dz.U..z.2017.r.. poz..1462). .ustawa.z.16.2.2007.r..o.ochronie.konkurencji.i.konsumen- tów.(t.j..Dz.U..z.2017.r..poz..229.ze.zm.) .ustawa. z. 29.8.1997. r.. –. Ordynacja. podatkowa. (t.j.. Dz.U... z.2017.r..poz..201.ze.zm.) .ustawa.z.9.9.2000.r..o.podatku.od.czynności.cywilnopraw- nych.(t.j..Dz.U..z.2017.r..poz..1150.ze.zm.) .ustawa.z.26.7.1991.r..o.podatku.dochodowym.od.osób.fi- zycznych.(t.j..Dz.U..z.2018.r..poz..200) .ustawa. z. 15.2.1992. r.. o. podatku. dochodowym. od. osób. prawnych.(t.j..Dz.U..z.2017.r..poz..2343.ze.zm.) .ustawa. z. 12.1.1991. r.. o. podatkach. i. opłatach. lokalnych.. (t.j..Dz.U..z.2017.r..poz..1785.ze.zm.) .ustawa. z. 25.9.1981. r.. o. przedsiębiorstwach. państwowych.. (t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..1384.ze.zm.) .ustawa. z. 26.5.1982. r.. –. Prawo. o. adwokaturze. (t.j.. Dz.U... z.2017.r..poz..2368.ze.zm.) .ustawa.z.7.7.1994.r..–.Prawo.budowlane.(t.j..Dz.U..z.2017.r.. poz..1332.ze.zm.) .ustawa.z.17.5.1989.r..–.Prawo.geodezyjne.i.kartograficzne.. (t.j..Dz.U..z.2017.r..poz..2101.ze.zm.) .ustawa.z.14.2.1991.r..–.Prawo.o.notariacie.(t.j..Dz.U..z.2017.r.. poz..2291) .ustawa.z.27.4.2001.r..–.Prawo.ochrony.środowiska.(t.j..Dz.U.. z.2017.r..poz..519.ze.zm.) .ustawa. z. 28.1.2016. r.. –. Prawo. o. prokuraturze. (t.j.. Dz.U... z.2017.r..poz..1767.ze.zm.). .ustawa.z.30.8.2002.r..–.Prawo.o.postępowaniu.przed.sądami. administracyjnymi.(t.j..Dz.U..z.2017.r..poz..1369.ze.zm.) .ustawa.z.15.5.2015.r..–.Prawo.restrukturyzacyjne.(t.j..Dz.U... z.2017.r..poz..1508) .ustawa.z.16.9.1982.r..–.Prawo.spółdzielcze.(t.j..Dz.U..z.2017.r.. poz..1560.ze.zm.) .ustawa.z.7.4.1989.r..–.Prawo.o.stowarzyszeniach.(t.j..Dz.U... z.2017.r..poz..210) .ustawa. z. 28.2.2003. r.. –. Prawo. upadłościowe. (t.j.. Dz.U... z.2017.r..poz..2344) .ustawa.z.25.7.2002.r..–.Prawo.o.ustroju.sądów.administra- cyjnych.(t.j..Dz.U..z.2017.r..poz..2188.ze.zm.) .ustawa.z.27.7.2001.r..–.Prawo.o.ustroju.sądów.powszech- nych.(t.j..Dz.U..z.2018.r..poz..23) NielU................................................... NIKU.................................................... ObPolU............................................... OchrKonkurU................................... OrdPodU............................................ PCzCywU........................................... PDoFizU............................................. PDoPrU............................................... PodLokU............................................ PPU...................................................... Pradw................................................. PrBud.................................................. PrGeod............................................... PrNot................................................... PrOchrŚr............................................ ProkU.................................................. PrPostSądadm................................ PrRestr................................................ PrSpółdz............................................ PrStow................................................ PrUpad............................................... PrUSa.................................................. PrUSP.................................................. XII PrWeksl............................................... PrywKomerU.................................... PrZamPubl........................................ PrZgrom............................................. PSpDarU............................................ RadcyU............................................... SamGminU....................................... SamPowU.......................................... SamWojU........................................... ScalWymGrU.................................... SNU...................................................... SysUbSpołU...................................... SzkolWyżU........................................ ŚwRodzU........................................... TSU...................................................... WłLokU............................................... ZagosPrzestrzU............................... ZasiłkiU.............................................. ZNKU................................................... 2. Inne skróty art......................................................... bhp...................................................... CEIDG.................................................. Dz.U..................................................... Wykaz.skrótów .ustawa.z.28.4.1936.r..–.Prawo.wekslowe.(t.j..Dz.U..z.2016.r... poz..160) .ustawa.z.30.8.1996.r..o.komercjalizacji.i.niektórych.upraw- nieniach.pracowników.(t.j..Dz.U..z.2017.r..poz..1055) .ustawa. z. 29.1.2004. r.. –. Prawo. zamówień. publicznych.. (t.j..Dz.U..z.2017.r..poz..1579) .ustawa.z.24.7.2015.r..–.Prawo.o.zgromadzeniach.(t.j..Dz.U... z.2015.r..poz..1485.ze.zm.) .ustawa. z. 28.7.1983. r.. o. podatku. od. spadków. i. darowizn.. (t.j..Dz.U..z.2017.r..poz..833.ze.zm.) .ustawa.z.6.7.1982.r..o.radcach.prawnych.(t.j..Dz.U..z.2017.r.. poz..1870) .ustawa. z. 8.3.1990. r.. o. samorządzie. gminnym. (t.j.. Dz.U... z.2017.r..poz..1875) .ustawa.z.5.6.1998.r..o.samorządzie.powiatowym.(t.j..Dz.U... z.2017.r..poz..1868) .ustawa.z.5.6.1998.r..o.samorządzie.województwa.(t.j..Dz.U... z.2016.r..poz..486.ze.zm.) .ustawa. z. 26.3.1982. r.. o. scalaniu. i. wymianie. gruntów.. (t.j..Dz.U..z.2014.r..poz..700.ze.zm.) .ustawa.z.8.12.2017.r..o.Sądzie.Najwyższym.(Dz.U..z.2018.r.. poz..5) .ustawa.z.13.10.1998.r..o.systemie.ubezpieczeń.społecznych. (t.j..Dz.U..z.2017.r..poz..1778.ze.zm.) .ustawa. z. 27.7.2005. r.. –. Prawo. o. szkolnictwie. wyższym.. (t.j..Dz.U..z.2017.r..poz..2183.ze.zm.) .ustawa.z.28.11.2003.r..o.świadczeniach.rodzinnych.(t.j..Dz.U.. z.2017.r..poz..1952.ze.zm.) .ustawa.z.26.3.1982.r..o.Trybunale.Stanu.(t.j..Dz.U..z.2016.r... poz..2050) .ustawa.z.24.6.1994.r..o.własności.lokali.(t.j..Dz.U..z.2015.r.. poz..1892.ze.zm.) .ustawa. z. 27.3.2003. r.. o. planowaniu. i. zagospodarowaniu. przestrzennym.(t.j..Dz.U..z.2017.r..poz..1703.ze.zm.) .ustawa.z.25.6.1999.r..o.świadczeniach.pieniężnych.z.ubez- pieczenia. społecznego. w. razie. choroby. i. macierzyństwa.. (t.j..Dz.U..z.2017.r..poz.1368.ze.zm.) .ustawa.z.16.4.1993.r..o.zwalczaniu.nieuczciwej.konkurencji. (t.j..Dz.U..z.2003.r..Nr.153,.poz..1503.ze.zm.). .artykuł .bezpieczeństwo.i.higiena.pracy ..Centralna.Ewidencja.i.Informacja.o.Działalności.Gospodar- czej .Dziennik.Ustaw XIII Wykaz.skrótów FRD...................................................... KEL....................................................... KERP.................................................... KPPUE................................................. KRRP.................................................... MSiG.................................................... nast...................................................... Nr.......................................................... NRa...................................................... OIRP..................................................... ORa..................................................... OSPiKa............................................... PiP........................................................ poz....................................................... Prok..i.Pr............................................. r............................................................. RP......................................................... RPO...................................................... RPP....................................................... s............................................................. SE.......................................................... t.j........................................................... ust........................................................ ze.zm................................................... ZN......................................................... .Fundusz.Rezerw.Demograficznych .Kodeks.Etyki.Lekarskiej .Kodeks.Etyki.Radcy.Prawnego .Karta.Praw.Podstawowych.Unii.Europejskiej .Krajowa.Rada.Radców.Prawnych .Monitor.Sądowy.i.Gospodarczy .następny .numer. .Naczelna.Rada.adwokacka .okręgowa.izba.radców.prawnych .okręgowa.rada.adwokacka .Orzecznictwo.Sądów.Polskich.i.Komisji.arbitrażowej .Państwo.i.Prawo .pozycja .Prokuratura.i.Prawo .rok .Rzeczpospolita.Polska .Rzecznik.Praw.Obywatelskich .Rada.Polityki.Pieniężnej .strona .spółka.europejska .tekst.jednolity .ustęp .ze.zmianami .Zgromadzenie.Narodowe XI DZIAŁ I. PRAWO GOSPODARCZE Pojęcie prawa gospodarczego Prawo gospodarcze publiczne to system zasad i norm prawnych regulujących proces gospoda- rowania (działalność gospodarczą), a w szczególności oddziaływanie państwa na gospodarkę. Zagadnienie 1. Prawo przedsiębiorców PytAnIE: Działalnością gospodarczą jest: a.. zorganizowana.działalność.zarobkowa,.wykonywana.we.własnym.imieniu.i.w.sposób.ciągły, B.. .zorganizowana. działalność. zarobkowa. lub. niezarobkowa,. wykonywana. we. własnym. imieniu. i.w.sposób.ciągły, .zorganizowana.działalność.zarobkowa,.wykonywana.we.własnym.lub.cudzym.imieniu.i.w.spo- sób.ciągły. C.. Odp. A; art. 3 PrPrzed Omówienie: PODSTAWOWE DEFINICJE I ZASADY: 1) podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każ- 2) działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we dego na równych prawach; własnym imieniu i w sposób ciągły; 3) nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, któ- rej przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50 kwoty mi- nimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z 10.10.2002 r. o minimalnym wy- nagrodzeniu za pracę i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Osoba wykonująca taką działalność może złożyć wniosek o wpis do CEIDG. Działalność ta staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku. Jeżeli przychód należny z działalności przekroczył w danym miesiącu wysokość określoną powy- żej, działalność ta staje się działalnością gospodarczą począwszy od dnia, w którym nastą- piło przekroczenie wysokości, wówczas osoba wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek o wpis do CEIDG w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości (nie dotyczy to działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej; 4) przepisów ustawy nie stosuje się do: – działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; – wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów; 1 Dział.I..Prawo.gospodarcze – wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hek- tolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z 12.5.2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i orga- nizacji rynku wina; – działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; 5) przedsiębiorca może podejmować wszelkie działania, z wyjątkiem tych, których zakazują przepisy prawa. Przedsiębiorca może być obowiązany do określonego zachowania tylko na podstawie przepisów prawa; 6) przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą zgodnie z zasadami uczciwej konkuren- cji, poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów, a także poszanowania oraz ochrony praw i wolności człowieka; 7) jeżeli przedmiotem postępowania przed organem jest nałożenie na przedsiębiorcę obo- wiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy, chy- ba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ; 8) organ administracji prowadzi postępowanie w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania. Funkcjonariusze publiczni ponoszą odpowiedzialność za naruszenie prawa spowodowane ich działaniem lub zaniechaniem na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Organ bez uzasadnionej przyczyny nie odstępuje od utrwalonej praktyki roz- strzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym. Organ, w zakresie swojej właściwości, udziela przedsiębiorcy informacji o warunkach podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej; 9) na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców stoi Rzecz- nik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Definicja przedsiębiorcy Przedsiębiorcą jest.osoba.fizyczna,.osoba.prawna.lub.jednostka.organizacyjna.niebędąca.osobą. prawną,.której.odrębna.ustawa.przyznaje.zdolność.prawną,.wykonująca.działalność.gospodarczą.. Przedsiębiorcami.są.także.wspólnicy.spółki.cywilnej.w.zakresie.wykonywanej.przez.nich.działal- ności.gospodarczej. 2 Zagadnienie.1..Zasady.podejmowania.i.prowadzenia.działalności.gospodarczej RODZAjE PRZEDSIĘbIORCóW Pozostali.przed- siębiorcy Średni.przedsiębiorca.to. przedsiębiorca.który.w.co. najmniej.jednym.roku. z.dwóch.ostatnich.lat.ob- rotowych.spełniał.łącznie. następujące.warunki:.za- trudniał.średniorocznie. mniej.niż.250.pracowni- ków.oraz.osiągnął.roczny. obrót.netto.ze.sprzedaży. towarów,.wyrobów. i.usług.oraz.z.operacji.fi- nansowych.nieprzekra- czający.równowartości. w.złotych.50.milionów. euro,.lub.sumy.aktywów. jego.bilansu.sporządzo- nego.na.koniec.jednego. z.tych.lat.nie.przekroczyły. równowartości.w.złotych. 43.milionów.euro.i.który. nie.jest.mikroprzedsię- biorcą.ani.małym.przed- siębiorcą. Mały.przedsiębiorca.to. przedsiębiorca,.który. w.co.najmniej.jednym. roku.z.dwóch.ostatnich. lat.obrotowych.spełniał. łącznie.następujące.wa- runki:.zatrudniał.średnio- rocznie.mniej.niż.50.pra- cowników.oraz.osiągnął. roczny.obrót.netto.ze. sprzedaży.towarów,.wy- robów.i.usług.oraz.z.ope- racji.finansowych.nie- przekraczający. równowartości.w.złotych. 10.milionów.euro,.lub. sumy.aktywów.jego.bi- lansu.sporządzonego.na. koniec.jednego.z.tych.lat. nie.przekroczyły.równo- wartości.w.złotych.10.mi- lionów.euro.–.i.który.nie. jest.mikroprzedsiębiorcą. Mikroprzedsiębiorca.to. przedsiębiorca,.który. w.co.najmniej.jednym. roku.z.dwóch.ostatnich. lat.obrotowych.spełniał. łącznie.następujące.wa- runki:.zatrudniał.średnio- rocznie.mniej.niż.10.pra- cowników.oraz.osiągnął. roczny.obrót.netto.ze. sprzedaży.towarów,.wy- robów.i.usług.oraz.z.ope- racji.finansowych.nie- przekraczający. równowartości.w.złotych. 2.milionów.euro,.lub. sumy.aktywów.jego.bi- lansu.sporządzonego.na. koniec.jednego.z.tych.lat. nie.przekroczyły.równo- wartości.w.złotych.2.mi- lonów.euro. Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej Działalność gospodarczą można podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG albo po dokonaniu wpisu do KRS, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Spółka kapitałowa w organizacji może podjąć działalność gospodarczą przed wpisem do rejestru przedsiębior- ców. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzed- nim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosun- ku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działal- ności gospodarczej. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospo- darczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypad- ku gdy: 1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz 2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, prze- kracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych prze- 3 Dział.I..Prawo.gospodarcze licza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. Identyfikacja przedsiębiorcy w urzędowych rejestrach następuje na podstawie numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Przedsiębiorca umieszcza w oświadczeniach skierowanych w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej do oznaczonych osób i organów numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługuje się tym numerem w obrocie prawnym i gospo- darczym. Przedsiębiorca oferujący towary lub usługi w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych umieszcza w ofercie co najmniej swoją firmę, numer identyfikacji po- datkowej (NIP) oraz siedzibę albo adres; Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej: 1) jeśli nie zatrudnia pracowników, – na zasadach określonych poniżej, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpie- czeń społecznych. Z tego uprawnienia może skorzystać również przedsiębiorca zatrud- niający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. W przypadku zakończenia korzystania z urlopów lub złoże- nia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej oraz poza tą spółką może zawie- sić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form. Przedsiębiorca wyko- nujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach, 2) przedsiębiorca wpisany do CEIDG może zawiesić wykonywanie działalności gospodar- czej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni, 3) przedsiębiorca wpisany do KRS może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy, 4) jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym. Załatwianie spraw z zakresu działalności gospodarczej Organy powinny działać w sprawach związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do ich za- łatwienia. W toku postępowania organy współdziałają ze sobą w zakresie niezbędnym do do- kładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego sprawy, mając na względzie interes spo- łeczny i słuszny interes przedsiębiorców oraz sprawność postępowania, przy pomocy środków adekwatnych do charakteru, okoliczności i stopnia złożoności sprawy. Organ nie może żądać ani uzależniać swojego rozstrzygnięcia od przedłożenia dokumentów w formie oryginału, po- świadczonej kopii lub poświadczonego tłumaczenia, chyba że obowiązek taki wynika z prze- pisów prawa. Organ nie może odmówić przyjęcia pism i wniosków niekompletnych. Organ nie może żądać dokumentów lub ujawnienia danych, których konieczność przedstawienia, 4 Zagadnienie.1..Zasady.podejmowania.i.prowadzenia.działalności.gospodarczej złożenia lub ujawnienia nie wynika z przepisu prawa lub danych, które są w posiadaniu organu lub do których ma dostęp na podstawie odrębnych przepisów. Organ, przyjmując wniosek, niezwłocznie potwierdza jego przyjęcie. Potwierdzenie przyjęcia wniosku zawiera: 1) wskazanie daty wpływu oraz przewidywanego terminu rozpatrzenia wniosku; 2) dane kontaktowe organu; Przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania prze- pisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpre- tacja indywidualna). Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może dotyczyć zaistnia- łego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Wniosek o wydanie interpretacji indywidu- alnej podlega opłacie w wysokości 40 zł. Opłatę wnosi się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Interpretację indywidualną wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu do organu lub państwowej jednostki organizacyjnej kom- pletnego i opłaconego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. W razie niewydania interpretacji indywidualnej w terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w któ- rym upłynął termin wydania interpretacji indywidualnej, została wydana interpretacja indy- widualna stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy przedstawionego we wnio- sku o wydanie interpretacji indywidualnej. Interpretacja indywidualna nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, z tym że przedsiębiorca nie może być obciążony sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji indy- widualnej ani daninami w wysokości wyższej niż wynikające z uzyskanej interpretacji indy- widualnej. Interpretacja indywidualna jest wiążąca dla organów lub państwowych jednostek organizacyjnych właściwych dla przedsiębiorcy i może zostać zmieniona wyłącznie w drodze wznowienia postępowania. Nie zmienia się interpretacji, w wyniku której nastąpiły nieodwra- calne skutki prawne. Reglamentacja działalności gospodarczej Koncesja, zezwolenie albo wpis do rejestru działalności regulowanej uprawniają do wyko- nywania działalności gospodarczej na terenie całego kraju i przez czas nieokreślony, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Jeżeli przepisy regulujące daną działalność gospodar- czą stanowią, że wydawanie, odmowa wydania, zmiana zakresu i cofanie koncesji i zezwoleń, a także prowadzenie rejestrów działalności regulowanej należy do zadań organów jednostek samorządu terytorialnego, to zadania te są wykonywane jako zadania zlecone z zakresu admi- nistracji rządowej. Koncesje: 1) wykonywanie działalności gospodarczej w dziedzinach mających szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny wymaga uzyskania koncesji wyłącznie, gdy działalność ta nie może być wykonywana jako wolna albo po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej albo zezwole- nia; 2) udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana, zawieszenie i cofnięcie koncesji albo ograniczenie jej zakresu w stosunku do wniosku o udzielenie koncesji następuje w drodze decyzji mini- stra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej; 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 2. Wydanie 12
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: