Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00300 006681 14282445 na godz. na dobę w sumie
Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom II. Wydanie 13 - ebook/pdf
Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom II. Wydanie 13 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 861
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8158-087-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przystępujesz wkrótce do trudnego egzaminu na aplikację radcowską, adwokacką lub notarialną? Nie masz dość czasu na długie i teoretyczne podręczniki?

Jeżeli tak, to masz przed sobą jedyną na rynku publikację, której celem jest szybkie powtórzenie materiału przed tymi konkretnymi egzaminami. W dwóch tomach otrzymujesz skondensowaną wiedzę z kilkunastu dziedzin prawa. Zawarty tu materiał z wielu działów prawa pomaga zdać egzamin na aplikację radcowską, adwokacką i notarialną.

Tom 2

Nowe, 13 wydanie zawiera:

Autentyczne pytania egzaminacyjne są odpowiednio usystematyzowane i zaktualizowane. Pod każdym pytaniem znajdziesz odpowiedzi (w tym tę prawidłową), podstawę prawną i dokładne omówienie całego zagadnienia.

Stan prawny: styczeń 2019 r. Aktualizacje do dnia egzaminu wstępnego na aplikacje w 2019 r. dostępne będą na stronie www.aktualizacje.beck.pl

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Dział i. zagaDnienia ogólne praWa gospoDarczego Zagadnienie 1. Definicja przedsiębiorcy pytanie: Działalnością gospodarczą jest: a.. zorganizowana.działalność.zarobkowa,.wykonywana.we.własnym.imieniu.i.w.sposób.ciągły, B.. .zorganizowana. działalność. zarobkowa. lub. niezarobkowa,. wykonywana. we. własnym. imieniu. i.w.sposób.ciągły, .zorganizowana.działalność.zarobkowa,.wykonywana.we.własnym.lub.cudzym.imieniu.i.w.spo- sób.ciągły. C.. Odp. A; art. 3 PrPrzed Definicja zawarta w Kodeksie cywilnym Zgodnie z art. 431 KC, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organi- zacyjna niebędąca osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Kodeksowa definicja przedsiębiorcy ma podstawowe znaczenie i jest wiążąca w sferze stosun� ków cywilnoprawnych, w tym stosunków prawnych obrotu gospodarczego. Definicja ta sformułowana została przez odwołanie się do dwóch kryteriów: 1) podmiotowego podmiotowego (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki, o których mowa w art. 331 KC), oraz �unkcjonalnego (prowadzenie we własnym imieniu działalności gospodarczej lub zawodo� wej). 2) �unkcjonalnego Przedsiębiorcą jest tylko ten wymieniony podmiot, który prowadzi we własnym imieniu wy- mienioną działalność. Oznacza to, że oba kryteria wyróżnienia definicji przedsiębiorcy mu� szą zaistnieć łącznie. Przedsiębiorcą jest zatem każda osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną (kryterium podmiotowe), a jej aktywność ma charakter prowadzenia we własnym imieniu działalności go� spodarczej lub zawodowej (kryterium funkcjonalne). Definicja zawarta w ustawie – Prawo przedsiębiorców Definicję przedsiębiorcy – na swój własny użytek, a także szerzej, na użytek regulacji prawa gospodarczego – zawiera również ustawa – Prawo przedsiębiorców, zgodnie z którą przed� siębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca działalność go- spodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wy- konywanej przez nich działalności gospodarczej. 1 Dział.I..Zagadnienia.ogólne.Prawa.gospodarczego Z kolei działalnością gospodarczą, zgodnie z art. 3 PrPrzed działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Przepisów Prawa przedsiębiorców nie stosuje się do: 1) działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwie� rząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; 2) wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w go� spodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów; 3) wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektoli� trów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z 12.5.2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina; 4) działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; 5) działalności prowadzonej przez koła gospodyń wiejskich na podstawie ustawy z 9.11.2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, jeżeli spełniają warunki z art. 24 ust. 1 tej ustawy. Definicja zawarta w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Ze względu na potrzebę określenia beneficjentów zasady ochrony uczciwego obrotu gospodar� czego oraz konieczność wskazania adresatów norm prawnych należących do reżimu publicz� nego prawa gospodarczego konieczne było przyjęcie definicji przedsiębiorcy w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Według art. 2 ZNKU, przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy, są osoby fizyczne, osoby praw� ne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które prowadząc, chociaż- by ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową, uczestniczą w działalności gospodar- czej. Definicja zawarta w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów Zgodnie z art. 4 pkt 1 OchrKonkurU, przez przedsiębiorcę rozumie się przedsiębiorcę w rozu� mieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: 1) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości praw� nej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charak� terze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepi� sów ustawy – Prawo przedsiębiorców; 2) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowa� dzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu; 3) osobę fizyczną, która posiada kontrolę (wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców) nad co najmniej jednym przedsię� biorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swo� bodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13; 4) związek przedsiębiorców (izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, jak również związki tych organizacji), z wyłączeniem przepisów dotyczących koncentracji. 2 Zagadnienie.1..Definicja.przedsiębiorcy Działalność gospodarcza i zawodowa Ważne!. Przedsiębiorca.to.podmiot.powołany.do.wykonywania.we.własnym.imieniu,.w.sposób.zorganizo- wany.i.ciągły,.zarobkowej.działalności gospodarczej lub zawodowej. Można przyjąć, że działalność zawodowa, czyli pro�esjonalna, to wykonywanie określonych, różnego rodzaju czynności przez osobę mającą określone umiejętności �aktyczne lub okre- ślone, �ormalnie poświadczone, kwalifikacje zawodowe. Działalnością zawodową jest także działalność polegająca na wykonywaniu tzw. wolnych zawodów. Jeśli więc profesjonalista wy� konuje powyższe czynności we własnym imieniu i na własny rachunek, to jego działalność ma charakter działalności zawodowej wykonywanej przez przedsiębiorcę (T. Mróz, M. Stec, Prawo gospodarcze prywatne, s. 39). Działalność wykonywana w imieniu własnym i w sposób ciągły Ważne!. Przedsiębiorca.wykonuje.działalność.gospodarczą.lub.zawodową.we własnym imieniu.(art..431 KC).i.w sposób ciągły.(art..3.PrPrzed). Działanie we własnym imieniu oznacza działanie ze skutkiem prawnym dla siebie i na własną odpowiedzialność (na własny rachunek). W przypadku działalności zawodowej aktywność gospodarcza przedsiębiorcy wykonywana jest we własnym imieniu, ale na rachunek klienta dającego zlecenie. Przedsiębiorcą nie jest osoba, która wykonuje czynności w cudzym imieniu, działając np. w ramach stosunku pracy. Nie jest także przedsiębiorcą ktoś, kto wykonuje czyn� ności wytwórcze, handlowe, usługowe lub budowlane jednorazowo (incydentalnie), a nie w sposób ciągły (stały). Należy również pamiętać o możliwości zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Zgodnie z art. 22 i nast. PrPrzed przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach określonych w tej ustawie, z uwzględnie� niem przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. Z takiego uprawnienia może skorzy� stać również przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pra� cy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. W przypadku zakończenia korzystania z urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodziciel� skiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej oraz poza tą spółką może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form. Przed� siębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cy� wilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spół� kach. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w spółce cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. 3 Dział.I..Zagadnienia.ogólne.Prawa.gospodarczego Długość okresu na jaki można zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej jest uzależ� niony od tego, do jakiego rejestru wpisany jest przedsiębiorca: 1) przedsiębiorca wpisany do CEIDG może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni; 2) przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS może zawiesić wykonywanie dzia� łalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Należy pamiętać, że jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmu� je wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym. Do obliczania okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działal� ności gospodarczej następują na wniosek przedsiębiorcy, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej. W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia� łalności Gospodarczej okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalno� ści gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej albo do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego. Okres zawieszenia rozpoczyna się: 1) od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalno� ści gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo do dnia wskazanego we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku przedsię� biorcy wpisanego do CEIDG; 2) od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalno� ści gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku – w przypadku przedsiębiorcy wpi� sanego do rejestru przedsiębiorców KRS. Wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o wznowieniu wy� konywania działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców podlegających obowiąz� kowi wpisu do CEIDG następuje na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Z kolei wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej w przypadku przed� siębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS następuje na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym. Od stycznia 2019 r. w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej trwa nie dłużej niż do dnia poprzedzają� cego dzień automatycznego wpisu informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospo� darczej na zasadach określonych w ustawie z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Jakie są skutki zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej? W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności go� spodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednak w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca: 1) może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów; 4 Zagadnienie.1..Definicja.przedsiębiorcy 2) może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; 3) może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie; 4) ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; 5) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa; 6) może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawiesze� nia wykonywania działalności gospodarczej; 7) może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonują� cych działalność gospodarczą; 8) może powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego, o którym mowa w ustawie z 5.7.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629). Z kolei stosownie do postanowień art. 18 CEIDGU przedsiębiorca wpisany do CEIDG, któ� ry spełnia warunki, o których mowa w art. 22 PrPrzed, może złożyć wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na zasadach określonych poniżej. Przedsiębiorca za� wieszający wykonywanie działalności gospodarczej składa wniosek o zmianę wpisu. Wniosek składa za pomocą formularza elektronicznego, bądź osobiście w dowolnym urzędzie lub wy� syła listem poleconym. Wniosek o zmianę wpisu w przedmiocie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej powinien zawierać następujące dane: 1) imię i nazwisko przedsiębiorcy, numer PESEL, o ile taki posiada, oraz data urodzenia, o ile 2) dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy, o ile przedsiębiorca takich nie posiada numeru PESEL; używa; 3) numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada; 4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, o ile taki posiada, oraz informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu. Wniosek nie podlega opłacie (tak samo w KRS). Jest on badany pod kątem poprawności (art. 10, z wyjątkiem ust. 2 pkt 3–6 CEIDGU). Jeżeli wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej nie określa daty wznowienia wykony� wania działalności gospodarczej, wpis w CEIDG informacji o tym wznowieniu następuje na wniosek przedsiębiorcy. Jednak CEIDG dopisuje do wpisu przedsiębiorcy informację o wzno� wieniu wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, począwszy od dnia na� stępującego po upływie ostatniego dnia okresu zawieszenia wskazanego we wniosku o zawie� szenie działalności gospodarczej, chyba że przedsiębiorca złoży wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej wskazujący inny dzień. Odnośnie do przedsiębiorcy wpisanego do KRS to w przypadku niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działal� ności gospodarczej, sąd wszczyna postępowanie, o którym mowa w art. 24 KrRejSU (postępo� wanie przymuszające). Organizacja działalności Ważne!. Działalność.gospodarcza.lub.zawodowa.musi.być.wykonywana.w sposób zorganizowany. 5 Dział.I..Zagadnienia.ogólne.Prawa.gospodarczego Organizacja działalności gospodarczej wiąże się z podjęciem przez przedsiębiorę różnych czynności faktycznych i prawnych. Chodzi tu przede wszystkim o: zarejestrowanie działalności; 1) zarejestrowanie działalności; zgłoszenie statystyczne, podatkowe i w zakresie ubezpieczenia społecznego; 2) zgłoszenie statystyczne, podatkowe i w zakresie ubezpieczenia społecznego; 3) otwarcie rachunku bankowego; otwarcie rachunku bankowego; zastosowanie wybranej lub nakazanej przez prawo formy organizacyjnej prowadzenia da� 4) zastosowanie wybranej lub nakazanej przez prawo formy organizacyjnej prowadzenia da� nego rodzaju działalności gospodarczej, a także uzyskanie stosownego zezwolenia lub koncesji na wykonywanie działalności, jeśli jest to 5) uzyskanie stosownego zezwolenia lub koncesji na wykonywanie działalności, jeśli jest to wymagane. Przez pojęcie organizacji działalności gospodarczej rozumie się także obsługę kontaktów han� dlowych z innymi przedsiębiorcami lub konsumentami. Działalność w celach zarobkowych Ważne!. Działalność.gospodarcza.lub.zawodowa.jest.przez.przedsiębiorców.wykonywana w celach za- robkowych. Zasadniczym celem wykonywania działalności wytwórczej, handlowej, usługowej, budowla� nej itp. jest zatem osiąganie zysku. Działalność taka musi być nastawiona na zysk, ale nieko� niecznie przedsiębiorca musi go uzyskać. Prowadzenie przedsiębiorstwa Co do zasady, przedsiębiorca prowadzi „przedsiębiorstwo” lub jest właścicielem przedsiębior� stwa (w znaczeniu przedmiotowym). Prowadzenie przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmio� towym nie jest jednak konieczne dla posiadania statusu podmiotowego przedsiębiorcy. Jeżeli przedsiębiorca nie prowadzi przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym, oznacza to, iż jego działalność zorganizowana jest jedynie na poziomie formalnym (zgłoszenie do odpo� wiedniego rejestru), natomiast brak jest jeszcze materialnego stopnia organizacji. Konsument Obok wyraźnego zdefiniowania przedsiębiorcy w ustawie z 14.2.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw wprowadzono do Kodeksu cywilnego defini- cję konsumenta. Zgodnie z art. 221 KC, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawo- dową. Jest to wąskie określenie pojęcia „konsument”. W ujęciu szerokim, konsumentem jest każdy, kto nabywa rzeczy na własne potrzeby, bez zamiaru ich dalszej odsprzedaży. Konsumentem może być wyłącznie osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej niezwią- zanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Ustawodawstwo ostatnich lat w szczególny sposób nastawione jest na ochronę konsumentów jako uczestników obrotu cywilnoprawnego. Przepisy prawa konsumenckiego określają kon� sumenta, co należy uważać za niewłaściwe i naganne w zakresie traktowania konsumenta, jako uczestnika obrotu prawnego oraz wskazują środki ochrony konsumentów. Zgodnie z art. 76 Konstytucji RP, władze publiczne mają obowiązek ochrony konsumentów (oraz użytkowników i najemców) przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. 6 Zagadnienie.2..Rodzaje.przedsiębiorców Regulację z zakresu ochrony konsumentów zawiera przede wszystkim: ustawa z 20.5.2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. INNE PYTANIA Z TEGO ZAKRESU Działalnością gospodarczą jest działalność wykonywana w imieniu własnym, zarobkowa, jeżeli: a.. wykonywana.jest.osobiście, B.. została.zarejestrowana, C.. wykonywana.jest.w.sposób.zorganizowany.i.ciągły. odp. c; art. 3 prprzed zgodnie z ustawą – prawo przedsiębiorców przepisów tej ustawy nie stosuje się do działalności: a.. wytwórczej.w.rolnictwie, B.. zawodowej, C.. hotelarskiej. odp. a; art. 6 ust. 1 prprzed Zagadnienie 2. Rodzaje przedsiębiorców Uwagi ogólne Stosując rozmaite kryteria podziału, przedsiębiorców można podzielić na wiele kategorii. Pod� stawowe kryteria podziału przedsiębiorców to: kryterium statusu podmiotowego, 1) kryterium statusu podmiotowego, kryterium rodzaju prowadzonej działalności, 2) kryterium rodzaju prowadzonej działalności, kryterium osiąganych przychodów, 3) kryterium osiąganych przychodów, 4) kryterium rejestracji, kryterium rejestracji, kryterium formy własności i pochodzenia kapitału, 5) kryterium formy własności i pochodzenia kapitału, kryterium skali średniorocznego zatrudnienia pracowników oraz poziomu rocznego ob� 6) kryterium skali średniorocznego zatrudnienia pracowników oraz poziomu rocznego ob� rotu netto oraz 7) kryterium miejsca zamieszkania lub siedziby. kryterium miejsca zamieszkania lub siedziby. Kryterium statusu podmiotowego Ze względu na status podmiotowy przysługujący przedsiębiorcy, wyróżnia się przedsiębior� ców będących osobami fizycznymi (w tym będących wspólnikami spółki cywilnej), przedsię� biorców będących osobami prawnymi oraz przedsiębiorców będących jednostkami organiza� cyjnymi, o których mowa w art. 331 § 1 KC. 7 Dział.I..Zagadnienia.ogólne.Prawa.gospodarczego przeDsięBiorcy osoBa Fizyczna osoBa praWna jeDnostka organiza- Status.przedsiębiorcy.może.uzyskać. osoba.fizyczna,.zarówno.zamierzająca. prowadzić.działalność.gospodarczą. samodzielnie,.jak.i.ta,.która.zamierza. prowadzić.działalność.gospodarczą. we.współdziałaniu.z.innymi.osobami,. także.jako.wspólnik.spółki.cywilnej.. W.myśl.jednoznacznego.art..4.ust..2. PrPrzed,.za.przedsiębiorców.uznaje.się. bowiem.wspólników.spółki.cywilnej,. w.zakresie.wykonywanej.przez.nich. działalności.gospodarczej..Przepis.ten. rozstrzyga,.że.podmiotowość.gospo- darcza.nie.przysługuje.spółce,.która. jest.tylko.umową.cywilnoprawną. Przedsiębiorca.może.także.dzia- łać.w.formie.organizacyjnej.oso- by.prawnej..Zgodnie.z.art..33.KC,. osobami.prawnymi.są.Skarb.Pań- stwa.i.jednostki.organizacyjne,. którym.przepisy.szczególne.przy- znają.osobowość.prawną..O.tym,. czy.dana.osoba.prawna.może. prowadzić.działalność.gospodar- czą,.a.tym.samym,.czy.może.uzy- skać.status.przedsiębiorcy,.decy- dują.właściwe.przepisy.prawa,. a.także.status.osoby.prawnej.. W.każdym.razie,.jeżeli.osoba. prawna.prowadzi.działalność.go- spodarczą,.to.jest.przedsiębiorcą. cyjna nieBęDĄca osoBĄ praWnĄ, której ustaWa przyznaje zDolnośĆ praWnĄ Podmiotem.stosunków.ob- rotu.gospodarczego. (przedsiębiorcą).może.być. także.jednostka.organiza- cyjna.niebędąca.osobą. prawną,.której.ustawa.przy- znaje.zdolność.prawną..Są. to.np..spółki.osobowe,. spółki.kapitałowe. w.organizacji.i.inne. W prawie polskim występuje zasada swobody wyboru �ormy organizacyjno-prawnej wy- konywania działalności gospodarczej. Źródłem tej zasady jest konstytucyjna zasada wolno� ści gospodarczej. Zasada swobody wyboru formy polega na możliwości zastosowania każdej formy organizacyjnej, która nie jest przez prawo zakazana w ogólności albo dla danej katego� rii przedsiębiorców lub danego rodzaju działalności gospodarczej (np. działalność bankowa i ubezpieczeniowa może być prowadzona wyłącznie w formie organizacyjnej spółki akcyj� nej). Kryterium rodzaju prowadzonej działalności Z uwagi na sposób aktywnego udziału w obrocie gospodarczym, należy wyróżnić przedsię� biorców, którzy prowadzą we własnym imieniu zorganizowaną i ciągłą działalność gospodar- czą sensu stricto, oraz przedsiębiorców wykonujących działalność zawodową, tj. działalność gospodarczą sensu largo. przeDsięBiorcy proWaDzĄcy DziałalnośĆ gospoDarczĄ SENSU STRICTO WykonujĄcy DziałalnośĆ zaWoDoWĄ (DziałalnośĆ gospoDarczĄ SENSU LARGO) 8 Zagadnienie.2..Rodzaje.przedsiębiorców Kryterium osiąganych przychodów Posługując się kryterium osiąganych przychodów, przedsiębiorców można podzielić na przed� siębiorców sensu stricto i przedsiębiorców non profit. przeDsięBiorcy SENSU STRICTO Dla.przedsiębiorców.sensu stricto. celem.działalności.gospodarczej. jest.maksymalizacja zysków,. czyli.zarobek. NON PROFIT Dla.przedsiębiorców.non profit.celem.działania.nie jest zysk sam w sobie..Przychody.z.prowadzonej.działalności.gospodarczej.przed- siębiorcy.tego.typu.w.całości.przeznaczają.na.realizację.innych,.o.za- sadniczym.dla.nich.znaczeniu,.statutowych.celów..Przykładem.przed- siębiorcy.non.profit.są.fundacje,.stowarzyszenia,.szkoły.wyższe,. związki.zawodowe,.spółdzielnie.mieszkaniowe.itp. Kryterium rejestracji Uzyskanie statusu przedsiębiorcy łączy się z koniecznością zgłoszenia (zarejestrowania) podjęcia działalności gospodarczej. W zależności od charakteru i trybu zgłoszenia działalności gospodar� czej, przedsiębiorców dzielimy na rejestrowych, tj. objętych koniecznością zgłoszenia do Krajo� wego Rejestru Sądowego, oraz na przedsiębiorców podlegających zgłoszeniu do CEIDG. przeDsięBiorcy poDlegajĄcy zgłoszeniu Do eWiDencji Działalności gospoDarczej Wpisowi.do.CEIDG. podlegają.przedsię- biorcy.będący.oso- bami fizycznymi. rejestroWi Zgodnie.z.art..36.KrRejSU,.obowiązek.wpisu.do.rejestru.przedsiębiorców.(KRS).dotyczy:. . 1). spółek.jawnych,. . 2). europejskich.zgrupowań.interesów.gospodarczych,. . 3). spółek.partnerskich,. . 4). spółek.komandytowych,. . 5). spółek.komandytowo-akcyjnych,. . 6). spółek.z.ograniczoną.odpowiedzialnością,. . 7). spółek.akcyjnych,. . 8). spółek.europejskich,. . 9). spółdzielni,. 10). spółdzielni.europejskich,. 11). przedsiębiorstw.państwowych,. 12). instytutów.badawczych,. 13). towarzystw.ubezpieczeń.wzajemnych,. 14). towarzystw.reasekuracji.wzajemnej, 15). .innych.osób.prawnych,.jeżeli.wykonują.działalność.gospodarczą.i.podlegają. obowiązkowi.wpisu.do.KRS,. 16). .oddziałów.przedsiębiorców.zagranicznych.działających.na.terytorium.Rzeczy- pospolitej.Polskiej,. 17). .głównych.oddziałów.zagranicznych.zakładów.ubezpieczeń, 18). głównych.oddziałów.zagranicznych.zakładów.reasekuracji, 19). instytucji.gospodarki.budżetowej. 9 Dział.I..Zagadnienia.ogólne.Prawa.gospodarczego Kryterium formy własności i pochodzenia kapitału Ze względu na formę własności i pochodzenie kapitału, na podstawie którego przedsiębiorca prowadzi zorganizowaną działalność gospodarczą, a także zasadniczy cel tejże działalności, wyróżnić można przedsiębiorców prywatnych i publicznych. W obrocie gospodarczym mogą również występować przedsiębiorcy mieszani, tj. tacy, którzy działają na podstawie kapitału mieszanego, państwowo�prywatnego. przeDsięBiorcy pryWatni puBliczni Mieszani paŃstWoWi saMorzĄDoWi Kryterium skali średniorocznego zatrudnienia pracowników oraz poziomu rocznego obrotu netto Ze względu na skalę średniorocznego zatrudnienia pracowników oraz poziom rocznego obro� tu netto przedsiębiorców można podzielić na mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców, średnich przedsiębiorców i dużych (wielkich) przedsiębiorców. przeDsięBiorcy pozostali przeDsięBiorcy MikroprzeDsięBiorcy Za.mikroprzedsiębiorcę,. zgodnie.z.art..7.ust..1.pkt.1.. PrPrzed,.uważa.się.przed- siębiorcę,.który.w.co.naj- mniej.jednym.z.dwóch. ostatnich.lat.obrotowych. zatrudniał średniorocz- nie mniej niż 10 pra- cowników.oraz.osiągnął roczny obrót netto.ze. sprzedaży.towarów,.. wyrobów.i.usług.oraz. operacji.finansowych. nieprzekraczający rów- nowartości. w.złotych.2.milionów. euro.lub.sumy.aktywów. jego.bilansu.sporządzo- nego.na.koniec.jednego. z.tych.lat.nie.przekroczyły. równowartości.w.złotych. 2.milionów.euro. Mali przeDsięBiorcy Za.małego przedsię- biorcę.uważa.się.przed- siębiorcę,.który.w.co.naj- mniej.jednym.z.dwóch. ostatnich.lat.obrotowych. zatrudniał średniorocz- nie mniej niż 50 pra- cowników.oraz.osiągnął roczny obrót netto.ze. sprzedaży.towarów,.wy- robów.i.usług.oraz. operacji.finansowych. nieprzekraczający rów- nowartości.w.złotych. 10.milionów.euro.lub. sumy.aktywów.jego.bi- lansu.sporządzonego.na. koniec.jednego.z.tych.lat. nie.przekroczyły.równo- wartości.w.złotych.10. milionów.euro.(art..7.. ust..1.pkt.2.PrPrzed). śreDni przeDsięBiorcy Za.średniego.przedsię- biorcę.uważa.się.przedsię- biorcę,.który.w.co.naj- mniej.jednym.z.dwóch. ostatnich.lat.obrotowych. zatrudniał średniorocz- nie mniej niż 250 pra- cowników.oraz.osiągnął roczny obrót netto.ze. sprzedaży.towarów,.wyro- bów.i.usług.oraz.operacji. finansowych.nieprzekra- czający równowartości. w.złotych.50.milionów. euro.lub.sumy.aktywów. jego.bilansu.sporządzone- go.na.koniec.jednego.. z.tych.lat.nie.przekroczyły. równowartości.w.złotych. 43.milionów.euro.(art..7. ust..1.pkt.3.PrPrzed).. 10 Zagadnienie.2..Rodzaje.przedsiębiorców Kryterium miejsca zamieszkania lub siedziby Ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę przedsiębiorcy wyróżnić można przedsię� biorców krajowych i zagranicznych. przeDsięBiorcy krajoWi zagraniczni Przedsiębiorcy.krajowi.to.obywatele. polscy.mający.miejsce.zamieszkania.. w.Polsce.i.osoby.prawne.(oraz.jednostki. organizacyjne,. o.których.mowa.w.art..331.KC).mające. siedzibę.w.Polsce,.wykonujące.we.wła- snym.imieniu.zarobkową,.stałą.i.zorga- nizowaną.działalność.gospodarczą. Przedsiębiorcy.zagraniczni.oraz.obywatele.polscy.wykonujący. działalność.gospodarczą.za.granicą. Osoba.zagraniczna.to:. a). .osoba.fizyczna.nieposiadająca.obywatelstwa.polskiego,. b). osoba.prawna.z.siedzibą.za.granicą,. c). .jednostka.organizacyjna.niebędąca.osobą.prawną,.posiada- jąca.zdolność.prawną,.z.siedzibą.za.granicą, d). .obywatel.polski.wykonujący.działalność.gospodarczą.za. granicą. INNE PYTANIA Z TEGO ZAKRESU: obowiązek wpisu do rejestru przedsiębiorców krs nie dotyczy: a.. spółki.jawnej, B.. C.. przedsiębiorców.będących.osobami.fizycznymi. Odp. C; art. 36 KrRejSU spółdzielni, zgodnie z ustawą – prawo przedsiębiorców, za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który m.in.: a.. zatrudniał.średniorocznie.mniej.niż.10.pracowników.oraz.osiągnął.roczny.obrót.netto.ze.sprzedaży.towarów,. wyrobów.i.usług.oraz.operacji.finansowych.nieprzekraczający.równowartości.w.złotych.2.milionów.euro, B.. zatrudniał.średniorocznie.mniej.niż.250.pracowników.oraz.osiągnął.roczny.obrót.netto.ze.sprzedaży.towa- rów,.wyrobów.i.usług.oraz.operacji.finansowych.nieprzekraczający.równowartości.w.złotych.50.milionów. euro, C.. zatrudniał.średniorocznie.mniej.niż.50.pracowników.oraz.osiągnął.roczny.obrót.netto.ze.sprzedaży.towarów,. wyrobów.i.usług.oraz.operacji.finansowych.nieprzekraczający.równowartości.w.złotych.10.milionów.euro. odp. B; art. 7 ust. 1 pkt 3 prprzed 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom II. Wydanie 13
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: