Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00782 009952 10750521 na godz. na dobę w sumie
Arbeitsrecht -Gesetzes- und Verordnungssammlung Prawo pracy - zestaw ustaw i rozporządzeń - ebook/pdf
Arbeitsrecht -Gesetzes- und Verordnungssammlung Prawo pracy - zestaw ustaw i rozporządzeń - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 253
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2412-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jest to nowa seria wydawanych w układzie synoptycznym tłumaczeń polskich ustaw na język niemiecki stawia na poprawność i płynność przekładu oraz jego wysoki poziom merytoryczny. Dlatego każdy publikowany przez nas tekst jest wielokrotnie i pod różnymi kątami weryfikowany przez osoby władające niemieckim jako językiem ojczystym. Nasi konsultanci dysponują jednocześnie doświadczeniem zawodowym zdobytym w niemieckim Środowisku prawniczym.

Pierwsze wydanie niemieckiego tłumaczenia polskich ustaw i rozporządzeń dotyczących prawa pracy, m.in. ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.


Hiermit überreichen wir Ihnen die erste Auflage der deutschen Übersetzung von polnischenGesetzen und Verordnungen aus dem Bereich Arbeitsrecht, u.a. Gesetz über dieBeschäftigung von Leiharbeitnehmern, Gesetz über die Lösung von kollektiven Streitigkeitenund Verordnung des Ministers für Arbeit und Soziales über den genauen Inhalt eines Arbeitszeugnissessowie die Weise und das Verfahren bei seiner Ausstellung und Berichtigung.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

y n z c y z ´ j u w d t s k e T e b a g s u a t x e T e g i h c a r p s i e w Z Arbeitsrecht – Arbeitsrecht – Gesetzes- und Gesetzes- und Verordnungssammlung Verordnungssammlung Prawo pracy – zestaw Prawo pracy – zestaw ustaw i rozporzàdzeƒ ustaw i rozporzàdzeƒ T∏umaczenie Sabina Ociepa Konsultacja j´zykowa i merytoryczna Streifler Kollegen Arbeitsrecht – Gesetzes- und Verordnungssammlung Prawo pracy – zestaw ustaw i rozporzàdzeƒ T∏umaczenie / Textübersetzung Sabina Ociepa Konsultacja j´zykowa i merytoryczna / Sprachliche und fachliche Überprüfung Streifler Kollegen y n z c y z ´ j u w d t s k e T e b a g s u a t x e T e g i h c a r p s i e w Z Arbeitsrecht – Gesetzes- und Verordnungssammlung Prawo pracy – zestaw ustaw i rozporzàdzeƒ WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2011 Prawo pracy – zestaw ustaw i rozporządzeń Arbeitsrecht – Gesetzes- und Verordnungssammlung Stan prawny:/Rechtsstand: 1.1.2011 Ochrona praw autorskich: tłumaczenia tekstów ustawowych, jak również ich opracowanie w ujednoliconej wersji są chronione krajowym i międzynarodowym prawem autorskim. Ochrona ta dotyczy również pochodzących od Wydawnictwa tytułów artykułów, które umieszczone są w nawiasach kwadratowych, a także przypisów oraz opracowania redakcyjnego. Urhebererrechtlicher Schutz: Die Übersetzungen der amtlichen Texte einschließlich der Einarbeitung von Aktualisierungen stehen unter dem Schutz des nationalen und internationalen Urheberrechts. Dies gilt auch für die nicht amtlichen Artikelüberschriften in eckigen Klammern, für Anmerkungen in nicht amtlichen Fußnoten und für die sonstige redaktionelle Bearbeitung. Redaktor prowadzący: Anna Wieczorek Projekt okładki: Maryna Wiśniewska Projekt layoutu: Jacek Bociąg © Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer, www.pandawer.pl Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-2159-2 ISBN e-book 978-83-255-2412-8 Spis treści / Inhaltsübersicht Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z dnia 13 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 844) ............................... Gesetz über die besonderen Grundsätze der Aul ösung von Arbeitsverhältnissen mit Arbeitnehmern aus von den Arbeitnehmern unabhängigen Gründen vom 13. März 2003 (Dz.U. Nr. 90, Pos. 844) ..................................... 2 3 Ustawa o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. (Dz.U. Nr 55, poz. 234) tekst jednolity z dnia 31 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 854) .......... 28 Gesetz über die Gewerkschaften vom 23. Mai 1991 (Dz.U. Nr. 55, Pos. 234) in der einheitlichen Fassung vom 31. Mai 2001 (Dz.U. Nr. 79, Pos. 854) .......................... 29 Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z dnia 23 maja 1991 r. (Dz.U. Nr 55, poz. 236) .................................. 70 Gesetz über die Lösung von kollektiven Streitigkeiten vom 23. Mai 1991 (Dz.U. Nr. 55, Pos. 236) ........................................ 71 Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 163) tekst jednolity z dnia 23 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 70, poz. 335) .................................. 90 Gesetz über den betrieblichen Sozialleistungsfonds vom 4. März 1994 (Dz.U. Nr. 43, Pos. 163)in der einheitlichen Fassung vom 23. Mai 1996 (Dz.U. Nr. 70, Pos. 335) .......................... 91 Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1608) ................................ 112 V Spis treści Gesetz über die Beschäftigung von Leiharbeitnehmern vom 9. Juli 2003 (Dz.U. Nr. 166, Pos. 1608) ....................................... 113 Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji z dnia 7 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 550) .............................. 138 Gesetz über das Informieren der Arbeitnehmer und Durchführung von Konsultationen vom 7. April 2006 (Dz.U. Nr. 79, Pos. 550) ........ 139 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika z dnia 28 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 286) .................................. 162 Verordnung des Ministers für Arbeit und Soziales über den Umfang der Dokumentation, die der Arbeitgeber in im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis stehenden Angelegenheiten zu führen hat und über die Führungsart von Personalakten eines Arbeitnehmers vom 28. Mai 1996 (Dz.U. Nr. 62, Pos. 286) ....................................... 163 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop z dnia 8 stycznia 1997 r. (Dz.U. Nr 2, poz. 14) ................................... 178 Verordnung des Ministers für Arbeit und Soziales über die einzelnen Grundsätze der Gewährung des Erholungsurlaubs, der Festlegung und der Auszahlung von Urlaubsvergütung sowie Urlaubsabi ndung vom 8. Januar 1997 (Dz.U. Nr. 2, Pos. 14) .......................................... 179 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania z dnia 15 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 282) .................................. 190 VI Inhaltsübersicht Verordnung des Ministers für Arbeit und Soziales über den genauen Inhalt eines Arbeitszeugnisses sowie die Weise und das Verfahren bei seiner Ausstellung und Berichtigung vom 15. Mai 1996 (Dz.U. Nr. 60, Pos. 282) ....................................... 191 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy z dnia 15 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 281) .................................. 200 Verordnung des Ministers für Arbeit und Soziales über die Art der Entschuldigung von Abwesenheit vom Arbeitsplatz und über die Erteilung der Arbeitnehmer von Arbeitsbefreiungen vom 15. Mai 1996 (Dz.U. Nr. 60, Pos. 281) ........................................ 201 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą z dnia 31 grudnia 1975 r. (Dz.U. 1976 Nr 3, poz. 19) ......................... 214 Verordnung des Ministerrates über arbeitnehmerische Rechte von Personen, die eine Heimarbeit leisten vom 31. Dezember 1975 (Dz.U. 1976 Nr. 3, Pos. 19) ......................... 215 VII Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z dnia 13 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 844) Gesetz über die besonderen Grundsätze der Aul ösung von Arbeitsverhältnissen mit Arbeitnehmern aus von den Arbeitnehmern unabhängigen Gründen vom 13. März 2003 (Dz.U. Nr. 90, Pos. 844) 1 1–2 Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z dnia 13 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 844) (zm.: Dz.U. 2008 Nr 237, poz. 1654, art. 6; Dz.U. 2008 Nr 86, poz. 525, art. 53; Dz.U. 2006, Nr 149, poz. 1077; Dz.U. 2006, Nr 79, poz. 550; Dz.U. 2005, Nr 62, poz. 551; Dz.U. 2004, Nr 96, poz. 959; Dz.U. 2003 Nr 213, poz. 2081; Nr 223, poz. 2217) Art. 1. Zakres stosowania ustawy 1. Przepisy ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników sto- sunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wy- powiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozu- mienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej: 1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracow- ników, 2) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jed- nakże mniej niż 300 pracowników, 3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników – zwanego dalej „grupowym zwolnieniem”. 2. Liczby odnoszące się do pracowników, o których mowa w ust. 1, obejmują pracowników, z którymi w ramach grupowego zwolnienia na- stępuje rozwiązanie stosunków pracy z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron, jeżeli dotyczy to co najmniej 5 pracowników. Art. 2. Konsultacje ze związkami zawodowymi 1. Pracodawca jest obowiązany skonsultować zamiar przeprowa- dzenia grupowego zwolnienia z zakładowymi organizacjami związko- wymi działającymi u tego pracodawcy. 2 1–2 Gesetz über die besonderen Grundsätze der Aul ösung von Arbeitsverhältnissen mit Arbeitnehmern aus von den Arbeitnehmern unabhängigen Gründen vom 13. März 2003 (Dz.U. Nr. 90, Pos. 844) (Gesetzesänderungen: Dz.U. 2008 Nr. 237, Pos. 1654; Dz.U. 2008 Nr. 86, Pos. 525; Dz.U. 2006 Nr. 149, Pos. 1077; Dz.U. 2006, Nr. 79, Pos. 550; Dz.U. 2005 Nr. 62, Pos. 551; Dz.U. 2004 Nr.96, Pos. 959; Dz.U. 2003 Nr. 213, Pos. 2081, Nr. 223, Pos. 2217) Anwendungsbereich des Gesetzes Art. 1. 1. Die Vorschriften des Gesetzes sind im Notfall anzuwenden, wenn der Arbeitgeber, der mindestens 20 Arbeitnehmer beschäftigt, Arbeits- verhältnisse aus von den Arbeitnehmern unabhängigen Gründen im Wege einer Kündigung durch den Arbeitgeber, als auch Kraft eines bei- derseitigen Einvernehmens, aul ösen muss, wenn die Kündigung inner- halb einer 30-Tage-Frist mindestens umfasst: 1) 10 Arbeitnehmer, wenn der Arbeitgeber unter 100 Arbeitnehmer be- schäftigt, 2) 10 Arbeitnehmer, wenn der Arbeitgeber mindestens 100, jedoch weniger als 300 Arbeitnehmer beschäftigt, 3) 30 Arbeitnehmer, wenn der Arbeitgeber mindestens 300 oder mehr Arbeitnehmer beschäftigt – folgend als „Gruppenkündigung” genannt. 2. Zahlen, die die im Abs.1 genannten Arbeitnehmer betref en, um- fassen Arbeitnehmer, mit denen im Rahmen einer Gruppenkündigung Ar- beitsverhältnisse auf Initiative des Arbeitgebers im Wege beiderseitigen Ein- vernehmens aufgelöst werden, wenn es mindestens 5 Arbeitnehmer betrif t. Konsultationen mit Gewerkschaften Art. 2. 1. Der Arbeitgeber ist verpl ichtet, die Absicht der Durchführung einer Gruppenkündigung mit den beim Arbeitgeber tätigen Betriebsge- werkschaftsorganisationen zu konsultieren. 3 3 Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania… 2. Konsultacja, o której mowa w ust. 1, dotyczy w szczególności moż- liwości uniknięcia lub zmniejszenia rozmiaru grupowego zwolnienia oraz spraw pracowniczych związanych z tym zwolnieniem, w tym zwłaszcza możliwości przekwalii kowania lub przeszkolenia zawodowego, a także uzyskania innego zatrudnienia przez zwolnionych pracowników. 3. Pracodawca jest obowiązany zawiadomić na piśmie zakładowe organizacje związkowe o przyczynach zamierzonego grupowego zwol- nienia, liczbie zatrudnionych pracowników i grupach zawodowych, do których oni należą, grupach zawodowych pracowników objętych za- miarem grupowego zwolnienia, okresie, w ciągu którego nastąpi takie zwolnienie, proponowanych kryteriach doboru pracowników do gru- powego zwolnienia, kolejności dokonywania zwolnień pracowników, propozycjach rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych z za- mierzonym grupowym zwolnieniem, a jeżeli obejmują one świadczenia pieniężne, pracodawca jest obowiązany dodatkowo przedstawić sposób ustalania ich wysokości. 4. Pracodawca przekazuje zakładowym organizacjom związkowym informacje, o których mowa w ust. 3, w terminie umożliwiającym tym organizacjom zgłoszenie w ramach konsultacji propozycji dotyczących spraw określonych w ust. 2. 5. W trakcie konsultacji pracodawca jest obowiązany przekazać za- kładowym organizacjom związkowym także inne niż określone w ust. 3 informacje, jeżeli mogą one mieć wpływ na przebieg konsultacji oraz treść porozumienia, o którym mowa w art. 3. 6. Pracodawca przekazuje na piśmie właściwemu powiatowemu urzędowi pracy informacje, o których mowa w ust. 3, z wyłączeniem informacji dotyczących sposobu ustalania wysokości świadczeń pie- niężnych przysługujących pracownikom. 7. Jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organiza- cje związkowe, uprawnienia tych organizacji w zakresie wynikającym z ust. 1–5 przysługują przedstawicielom pracowników wyłonionym w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Art. 3. Porozumienie w sprawie zwolnień 1. W terminie nie dłuższym niż 20 dni od dnia zawiadomienia, o którym mowa w art. 2 ust. 3, pracodawca i zakładowe organizacje związkowe zawierają porozumienie. 4 Gesetz über die besonderen Grundsätze… 3 2. Die im Abs. 1 genannte Konsultation betrif t insbesondere die Möglichkeit der Vermeidung oder Verringerung der Gruppenkündi- gung, sowie die mit der Kündigung zusammenhängenden Arbeitneh- merangelegenheiten, darunter insbesondere die Möglichkeit der Berufs- umqualii zierung oder Berufsumschulung als auch des Erlangens anderer Beschäftigung durch entlassene Arbeitnehmer. 3. Der Arbeitgeber ist verpl ichtet, Betriebsgewerkschaftsorgani- sationen über die Ursachen für beabsichtigte Gruppenkündigung, die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer und Berufsgruppen, zu welcher sie angehören, Berufsgruppen der von beabsichtigter Gruppenkündigung umfassten Arbeitnehmer, Frist, innerhalb welcher diese Kündigung er- folgt, die vorgeschlagenen Kriterien der Auswahl der Arbeitnehmer zur Gruppenkündigung, Reihenfolge der Kündigungsvornahme, Vorschläge über Erledigung der mit der Gruppenkündigung zusammenhängenden Arbeitnehmerangelegenheiten schriftlich zu unterrichten und wenn die letzten Geldleistungen umfassen, ist der Arbeitgeber zusätzlich ver- pl ichtet, die Art deren Höhesetzung zu bestimmen. 4. Der Arbeitgeber leitet die im Abs. 3 genannten Informationen an Betriebsgewerkschaftsorganisationen innerhalb der Frist weiter, die der Organisationen Einreichung der Vorschläge für die im Abs. 2 betref en- den Angelegenheiten im Rahmen einer Konsultation ermöglicht. 5. Während der Konsultation ist der Arbeitgeber verpl ichtet, den Betriebsgewerkschaftsorganisationen auch andere als im Abs. 3 bestimm- te Informationen weiterzuleiten, wenn sie den Konsultationsverlauf und den Inhalt der im Art. 3 genannten Vereinbarung beeinl ussen können. 6. Der Arbeitgeber leitet an das zuständige Kreisarbeitsamt die im Abs. 3 genannten Informationen schriftlich weiter mit Ausnahme der Informationen über die Art der Setzung der Höhe der den Arbeitneh- mern zustehenden Geldleistungen. 7. Wenn bei dem betref enden Arbeitgeber keine Betriebsgewerk- schaftsorganisationen tätig sind, stehen die sich aus den Abs. 1-5 erge- benden Befugnisse dieser Organisationen Vertreter der Arbeitnehmer zu, die im bei dem Arbeitgeber anerkannten Verfahren ausgewählt wurden. Vereinbarung über Kündigungen Art. 3. 1. Innerhalb von 20 Tagen ab dem Tag der im Art. 2 Abs. 3 genann- ten Unterrichtung schließen der Arbeitgeber und Betriebsgewerkschafts- organisationen eine Vereinbarung. 5 4 Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania… 2. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 1, określa się zasady po- stępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia, a także obowiązki pracodawcy w zakresie nie- zbędnym do rozstrzygnięcia innych spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem. 3. Jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia z wszyst- kimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy. 4. Jeżeli nie jest możliwe zawarcie porozumienia zgodnie z ust. 1 i 3, zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników ob- jętych zamiarem grupowego zwolnienia ustala pracodawca w regula- minie, uwzględniając, w miarę możliwości, propozycje przedstawione w ramach konsultacji przez zakładowe organizacje związkowe. 5. Jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowni- ków objętych zamiarem grupowego zwolnienia ustala pracodawca w re- gulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonio- nymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Art. 4. Zawiadomienie o zwolnieniu grupowym 1. Pracodawca – po zawarciu porozumienia, a w razie niezawarcia porozumienia po spełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 3 ust. 4 lub 5 – zawiadamia na piśmie właściwy powiatowy urząd pracy o przy- jętych ustaleniach dotyczących grupowego zwolnienia, w tym o liczbie zatrudnionych i zwalnianych pracowników oraz o przyczynach ich zwol- nienia, okresie, w ciągu którego ma być dokonane zwolnienie, a także o przeprowadzonej konsultacji zamierzonego grupowego zwolnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi lub z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. 2. Kopię zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, pracodawca przekazuje zakładowym organizacjom związkowym. Zakładowe orga- nizacje związkowe mogą przedstawić właściwemu powiatowemu urzę- dowi pracy swoją opinię w sprawie grupowego zwolnienia. 6 Gesetz über die besonderen Grundsätze… 4 2. In der im Abs. 1 genannten Vereinbarung sind Verfahrensgrund- sätze hinsichtlich der Angelegenheiten der von Gruppenkündigung um- fassten Arbeitnehmer zu bestimmen, als auch die Arbeitgeberpl ichten betref end die Angelegenheiten, die zwangsweise bei Entscheidung über andere Arbeitnehmerangelegenheiten mitbestimmt werden müssen und die mit der beabsichtigten Gruppenkündigung zusammenhängen. 3. Wenn eine Absprache des Vereinbarungsinhalts mit allen Be- triebsgewerkschaftsorganisationen nicht möglich ist, spricht der Arbeit- geber den Vereinbarungsinhalt mit repräsentativen Gewerkschaftsorga- nisationen i.S.d. Art. 24125a des Arbeitsgesetzbuches ab. 4. Wenn der Abschluss einer Vereinbarung gem. Abs. 1 und 3 nicht möglich ist, bestimmt die Verfahrensgrundsätze in Angelegenheiten der von der Absicht einer Gruppenkündigung umfassten Arbeitnehmer der Arbeitgeber in einer Ordnung unter Berücksichtigung, nach Möglich- keit, die im Rahmen der Konsultation durch Betriebsgewerkschaftsorga- nisationen eingereichten Vorschläge. 5. Wenn bei dem betref enden Arbeitgeber keine Betriebsgewerk- schaftsorganisationen tätig sind, bestimmt die Verfahrensgrundsätze in Angelegenheiten der von Absicht einer Gruppenkündigung umfassten Arbeitnehmer der Arbeitgeber in einer Ordnung, nach Konsultation mit Arbeitnehmervertretern, die im bei dem Arbeitgeber anerkannten Ver- fahren gewählt wurden. Unterrichtung über Gruppenkündigung Art. 4. 1. Nach Abschluss einer Vereinbarung und im Falle des Nichtab- schlusses einer Vereinbarung nach Erfüllung der im Art. 3 Abs. 4 oder 5 genannten Pl icht unterrichtet der Arbeitgeber schriftlich das zuständi- ge Kreisarbeitsamt über die angenommenen Bestimmungen betref end der Gruppenkündigung, darunter über die Zahl der beschäftigten und zu entlassenden Arbeitnehmer und über die Ursachen der Entlassung, die Frist innerhalb welcher die Entlassung erfolgen soll, als auch über die durchgeführte Absprache über Gruppenkündigung mit Betriebsge- werkschaftsorganisationen oder Arbeitnehmervertretern, die im für den Arbeitgeber anerkannten Verfahren gewählt wurden. 2. Eine Kopie der im Abs. 1 genannten Unterrichtung übergibt der Arbeitgeber den Betriebsgewerkschaftsorganisationen. Die Betriebsge- werkschaftsorganisationen können eigene Stellungnahme dem zuständi- gen Kreisarbeitsamt zu der Gruppenkündigung abgeben. 7 5 Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania… 3. Jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do przedstawicieli pracowników wyłonionych w trybie przyjętym u danego pracodawcy. 4. W razie zakończenia działalności pracodawcy wskutek prawo- mocnego orzeczenia sądowego zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, jest wymagane, gdy z takim wnioskiem wystąpi właściwy powiatowy urząd pracy. Art. 5. Dopuszczalność wypowiedzenia 1. Przy wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia nie stosuje się art. 38 i 41 Kodeksu pracy, z za- strzeżeniem ust. 2–4, a także przepisów odrębnych dotyczących szcze- gólnej ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 5. 2. W razie niezawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 3, przy wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy, a także warunków pracy i płacy, stosuje się art. 38 Kodeksu pracy. 3. Wypowiedzenie pracownikom stosunków pracy w sytuacjach, o których mowa w art. 41 Kodeksu pracy, jest dopuszczalne w czasie urlopu trwającego co najmniej 3 miesiące, a także w czasie innej uspra- wiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli upłynął już okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypo- wiedzenia. 4. Wypowiedzenie pracownikom warunków pracy i płacy w sy- tuacjach, o których mowa w art. 41 Kodeksu pracy, jest dopuszczalne niezależnie od okresu trwania urlopu lub innej usprawiedliwionej nie- obecności pracownika w pracy. 5. W okresie objęcia szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca może jedynie wypowie- dzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy pracownikowi: 1) o którym mowa w art. 39 i 177 Kodeksu pracy; 2) będącemu członkiem rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwo- wego; 3) będącemu członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej; 4) będącemu członkiem zakładowej organizacji związkowej, upo- ważnionemu do reprezentowania tej organizacji wobec pracodaw- cy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy; 8 Gesetz über die besonderen Grundsätze… 5 3. Wenn bei dem betref enden Arbeitgeber keine Betriebsgewerk- schaftsorganisationen tätig sind, ist der Abs. 2 entsprechend an die Ar- beitnehmervertreter, die im bei dem Arbeitgeber anerkannten Verfahren gewählt wurden, anzuwenden. 4. Im Fall der Beendigung der Betriebsführung durch den Arbeit- geber infolge von rechtskräftiger Gerichtsentscheidung ist die im Abs. 1 genannte Unterrichtung erforderlich, wenn das zuständige Kreisarbeits- amt einen Antrag stellt. Zulässigkeit der Kündigung Art. 5. 1. Bei Kündigung von Arbeitsverhältnissen im Rahmen der Grup- penkündigung sind die Vorschriften des Art. 38 und 41 des Arbeitsge- setzbuches, unter Vorbehalt der Abs. 2-4, als auch Sondervorschriften betref end des besonderen Schutzes der Arbeitnehmer vor Kündigung oder Aufhebung des Arbeitsverhältnisses nicht anzuwenden, unter Vor- behalt des Abs. 5. 2. Sollte die im Abs. 3 genannte Vereinbarung nicht geschlossen wer- den, ist Art. 38 des Arbeitsgesetzbuches bei Kündigung des Arbeitsverhält- nisses, als auch der Arbeits- und Vergütungsbedingungen anzuwenden. 3. Eine Kündigung der Arbeitsverhältnisse in den im Art. 41 des Arbeitsgesetzbuches genannten Fällen ist während eines mindestens 3-Monate dauernden Urlaubs, als auch während einer anderen entschul- digten Abwesenheit des Arbeitnehmers zulässig, wenn die Frist bereits abgelaufen ist, die dem Arbeitgeber zur außerordentlichen Kündigung berechtigt. 4. Eine Kündigung der Arbeits- und Vergütungsbedingungen in den im Art. 41 des Arbeitsgesetzbuches genanten Fällen ist unabhängig von der Urlaubsdauer oder anderer entschuldigten Abwesenheit des Ar- beitnehmers von der Arbeit zulässig. 5. Innerhalb der Frist des besonderen Schutzes vor Kündigung oder Aufhebung des Arbeitsverhältnisses darf der Arbeitgeber lediglich die Ar- beits – und Vergütungsbedingungen einem Arbeitnehmer kündigen, der: 1) im Art. 39 und 177 des Arbeitsgesetzbuches genannt ist; 2) ein Mitglied des Arbeitnehmerrates eines staatlichen Unternehmens ist; 3) ein Mitglied des Vorstands einer Betriebsgewerkschaftsorganisation ist; 4) ein Mitglied einer Betriebsgewerkschaftsorganisation ist, das zur Ver- tretung dieser Organisation gegenüber dem Arbeitgeber oder einem Organ oder einer Person, die Arbeitgeberhandlungen im Bereich des Arbeitsrechts vornimmt, befugt ist; 9 6 Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania… 4a) będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego lub europejskiej rady zakładowej; 4b) będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, or- ganu przedstawicielskiego lub przedstawicielem pracowników w spółce europejskiej; 4c) będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, or- ganu przedstawicielskiego lub przedstawicielem pracowników w spółdzielni europejskiej; 4d) będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, ze- społu przedstawicielskiego albo przedstawicielem pracowni- ków w radzie nadzorczej spółki powstałej w wyniku połączenia transgranicznego spółek; 5) będącemu społecznym inspektorem pracy; 6) powołanemu do odbycia czynnej służby wojskowej, służby zastęp- czej, zasadniczej służby wojskowej albo przeszkolenia wojskowego; 7) będącemu członkiem rady pracowników lub określonym w porozu- mieniu, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsulta- cji (Dz.U. Nr 79, poz. 550), przedstawicielem pracowników upraw- nionym do uzyskiwania od pracodawcy informacji i prowadzenia z nim konsultacji. 6. Jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy powoduje obniże- nie wynagrodzenia, pracownikom, o których mowa w ust. 5, przysłu- guje, do końca okresu, w którym korzystaliby ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, dodatek wy- równawczy obliczony według zasad wynikających z Kodeksu pracy. 7. W razie wypowiadania pracownikom stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia umowy o pracę zawarte na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy mogą być rozwiązane przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Art. 6. Terminy wypowiedzenia 1. Wypowiedzenie pracownikowi stosunku pracy w ramach grupo- wego zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po dokonaniu przez pracodawcę zawiadomienia, o którym mowa w art. 4 ust. 1, a w przy- padku gdy nie jest ono wymagane – nie wcześniej niż po zawarciu po- rozumienia lub spełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 3 ust. 4 lub 5. 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Arbeitsrecht -Gesetzes- und Verordnungssammlung Prawo pracy - zestaw ustaw i rozporządzeń
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: