Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00717 011010 16907578 na godz. na dobę w sumie
Artyści Podrywu - ebook/pdf
Artyści Podrywu - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 107
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-272-3184-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> obyczajowe >> nowele
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podryw, uwodzenie, relacje międzypłciowe to tematyka coraz popularniejsza i coraz szerzej badana. Na fali tej popularności powstało wiele kursów czy wręcz szkół uwodzenia, a w ich tle wyłoniła się nowa kategoria specjalistów, nazywających siebie Artystami Podrywu i cały ruch pick-up, którego częścią są oni i ich uczniowie. Powyższa książka jest próbą analizy całego tego zjawiska z perspektywy socjologii, psychologii ewolucyjnej, społecznej i pokrewnych dziedzin, do których Artyści Podrywu sami nawiązują w swoich materiałach i programach szkoleniowych. Jednak nie jest to jedynie opracowanie teoretycznych podstaw, ale także praktyczna próba wcielenia w życie założeń „ekspertów uwodzenia” oraz pewna weryfikacja prawdziwości ich obietnic.

Autor powyższego opracowania poświęcił sporo czasu i wysiłku, aby stać się jednym z uczestników ruchu pick-up, zdobyć pozycję w tej dość zamkniętej społeczności, nauczyć się i w praktyce przetestować większość z propagowanych przez nią technik i metod uwodzenia kobiet. Wszystko to pozwoliło mu na opracowanie rzetelnej i popartej naukowymi badaniami oceny skuteczności i realnej wartości wiedzy i umiejętności, za której przekazanie tzw. trenerzy uwodzenia pobierają od uczestników szkoleń znaczące opłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy taka inwestycja Twojego kapitału może przynieść Ci jakiekolwiek korzyści, albo jesteś po prostu ciekaw, czy uwodzenia i „bycia atrakcyjnym mężczyzną” można się gdziekolwiek nauczyć, to ta pozycja może dać Ci odpowiedź na te i wiele innych pytań dotyczących atrakcyjności interpersonalnej, uwodzenia i relacji międzypłciowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

zmaksymalizować swoje mo(cid:298)liwo(cid:286)ci. Dla getema takim impulsem do poszukiwa(cid:276) było odej(cid:286)cie jego przyjaciela, rozpadła si(cid:266) „dru(cid:298)yna” któr(cid:261) tworzyli i nagle zdał sobie spraw(cid:266), (cid:298)e chocia(cid:298) potrafi zainteresować sob(cid:261) kobiety, dobrze czuje si(cid:266) w ich towarzystwie, to ma problemy z nawi(cid:261)zywaniem nowych znajomo(cid:286)ci. Rozwi(cid:261)zanie tego problemu znalazł w teorii PU i dzi(cid:266)ki niej znacz(cid:261)co zwi(cid:266)kszył swoj(cid:261) skuteczno(cid:286)ć i ilo(cid:286)ć nowo-poznawanych kobiet. Jak sam pisze: uwa(cid:298)a (cid:298)e był „nikim” i dopiero stał si(cid:266) „kim(cid:286)”. Wiele z tego zawdzi(cid:266)cza własnym eksperymentom i do(cid:286)wiadczeniom, ale te(cid:298) cz(cid:266)(cid:286)ć osi(cid:261)gn(cid:261)ł dzi(cid:266)ki wiedzy czerpanej z teorii PU. Droga „ambitnych” cz(cid:266)sto przypomina do(cid:286)wiadczenia sławnych PUG (Pick-up Guru), którzy tak(cid:298)e dochodzili do wszystkiego dzi(cid:266)ki nauce na własnych bł(cid:266)dach, uporowi i ambicji (jak choćby przedstawiona w pierwszym rozdziale sylwetka Mysterego i jego drogi od przeci(cid:266)tniaka do gwiazdy PU i wyroczni dla wielu uczestników tego ruchu). Wła(cid:286)nie ambicja, upór i d(cid:261)(cid:298)enie do pokonywania coraz to nowych wyzwa(cid:276) (czyli przewa(cid:298)nie uwodzenia coraz to pi(cid:266)kniejszych i trudniej dost(cid:266)pnych kobiet) s(cid:261) cechami charakterystycznymi i głównym (cid:296)ródłem motywacji tej grupy m(cid:266)(cid:298)czyzn, st(cid:261)d te(cid:298) nazwa kategorii: ambitni. 3.3 Triangulacja: obserwacja uczestnicz(cid:261)ca Drug(cid:261) z metod badawczych u(cid:298)ytych w celu odkrycia motywacji uczestników ruchu PU była obserwacja uczestnicz(cid:261)ca. Metoda obserwacji jest do(cid:286)ć problematyczna dla badacza, poniewa(cid:298) cechuje si(cid:266) stosunkowo nisk(cid:261) wiarygodno(cid:286)ci(cid:261) i mał(cid:261) sprawdzalno(cid:286)ci(cid:261). Z drugiej jednak strony jest (cid:296)ródłem bardzo u(cid:298)ytecznej wiedzy, trudnej do pozyskania w inny sposób. Chocia(cid:298) materiały zastane w postaci wypowiedzi na forach internetowych i e-booków s(cid:261) obfitym (cid:296)ródłem wiedzy, to jednak badanie społeczno(cid:286)ci PU nie mogło odbyć si(cid:266) bez bezpo(cid:286)redniego kontaktu z jej przedstawicielami. Obserwacja ich działa(cid:276) w praktyce, bezpo(cid:286)rednie rozmowy i wspólne wyprawy do nocnych klubów s(cid:261) bogatym (cid:296)ródłem spostrze(cid:298)e(cid:276) i informacji na temat podstaw funkcjonowania tej społeczno(cid:286)ci i jej poszczególnych członków. Jednak poniewa(cid:298) tematem badania były motywacje wpływaj(cid:261)ce na przył(cid:261)czenie si(cid:266) do ruchu PU, oraz oczekiwania z nim zwi(cid:261)zane to na tym skupił si(cid:266) opis adeptów Pick-up. Bogactwo zastanych opinii w formie wypowiedzi zapisanych na forach internetowych jest wystarczaj(cid:261)cym (cid:296)ródłem wiedzy o tych (cid:1012)(cid:1007) W i porównanie wizerunku kreowanego na forach takich warunkach obserwacja uczestnicz(cid:261)ca sprowadza si(cid:266) motywacjach i pozwala na stworzenie pewnej kategoryzacji uczestników ruchu PU. tylko do badania pomocniczego, którego celem jest weryfikacja posiadanej wiedzy i uwiarygodnienie tych wypowiedzi. Sama obserwacja odbyła si(cid:266) wielokrotnie w okresie od wrze(cid:286)nia roku 2006 do kwietnia roku 2008, była prowadzona w klubach i pubach na terenie Torunia i Poznania (mi(cid:266)dzy innymi były to spotkania w takich klubach jak: Hipnoza, Deja vu, Szwejk, Moskwa, Kotłownia, Kredens czy Stara Babcia, a na terenie Poznania: Muchos Potatos, Słodownia, Terytorium, Dragon, Czytelnia i inne). Do obserwacji mo(cid:298)na tak(cid:298)e wliczyć spotkania w prywatnych mieszkaniach członków ruchu PU. Przez ten okres badacz miał do czynienia z kilkunastoma uczestnikami ruchu PU o ró(cid:298)nym stopniu zaanga(cid:298)owania i w ró(cid:298)nym wieku (zasadniczo był to przedział 18 - 25 lat). Podstawowym zało(cid:298)eniem tych obserwacji (oprócz autotelicznej ch(cid:266)ci poznania zasad funkcjonowania ludzi tego typu) była weryfikacja internetowych z subiektywnym odbiorem tych osób w kontakcie bezpo(cid:286)rednim. Miało to te(cid:298) na celu ustalenia stopnia wiarygodno(cid:286)ci historii na podstawie których dokonywana była klasyfikacja celów i motywacji uczestników tego ruchu – gdyby okazało si(cid:266), (cid:298)e wizerunek kreowany znacz(cid:261)co odbiega od rzeczywistego to tak(cid:298)e cele i motywacje deklarowane przez te osoby mogłyby zostać zakwestionowane. W wypadku prób weryfikacji „osi(cid:261)gni(cid:266)ć” adeptów PU pojawia si(cid:266) problem braku obiektywnej skali odniesienia. Ci(cid:266)(cid:298)ko jest opracować system oceny czy dany przedstawiciel ruchu faktycznie wykazuje ponadprzeci(cid:266)tne zdolno(cid:286)ci interpersonalne, czy jego relacje z kobietami s(cid:261) lepsze ni(cid:298) innego losowo wybranego m(cid:266)(cid:298)czyzny o podobnych cechach fizycznych. Jeszcze trudniej jest obiektywnie ocenić poziom atrakcyjno(cid:286)ci kobiet, z którymi adepci PU wchodz(cid:261) w interakcje i czy faktycznie s(cid:261) one bardziej atrakcyjne od kobiet z którymi maj(cid:261) na co dzie(cid:276) do czynienia „przeci(cid:266)tni m(cid:266)(cid:298)czy(cid:296)ni”. Dlatego wynik obserwacji musiał być w du(cid:298)ej mierze oparty na subiektywnych odczuciach badacza, a wnioski z niej wyci(cid:261)gni(cid:266)te nie miały na celu oceny skuteczno(cid:286)ci technik stosowanych przez adeptów PU, ani ich umiej(cid:266)tno(cid:286)ci, a jedynie miały być pewnego rodzaju punktem odniesienia, filtrem pozwalaj(cid:261)cym na porównanie zgodno(cid:286)ci działa(cid:276) i zachowa(cid:276) deklarowanych na forach internetowych z odbiorem tych zachowa(cid:276) przez badacza w realnym (cid:286)wiecie. Ze wzgl(cid:266)du na du(cid:298)(cid:261) doz(cid:266) subiektywizmu i interpretacji własnej jest to tylko badanie pomocnicze i weryfikuj(cid:261)ce. Wnioski płyn(cid:261)ce z obserwacji działa(cid:276) adeptów ruchu PU w (cid:286)rodowisku klubowym s(cid:261) zasadniczo potwierdzeniem ich niestandardowego podej(cid:286)cia do relacji damsko-m(cid:266)skich. (cid:1012)(cid:1008) Podczas wielu wspólnych wyj(cid:286)ć klubowych mogłem zaobserwować aktywno(cid:286)ć uczestników ruchu, która była znacz(cid:261)co wy(cid:298)sza od aktywno(cid:286)ci wi(cid:266)kszo(cid:286)ci innych m(cid:266)(cid:298)czyzn przebywaj(cid:261)cych w tych lokalach. Adepci PU potrafili w ci(cid:261)gu jednego wieczoru rozpocz(cid:261)ć rozmow(cid:266) z kilkunastoma ró(cid:298)nymi kobietami (choć przewa(cid:298)nie były to tylko krótkie konwersacje nieprowadz(cid:261)ce do wi(cid:266)kszej poufało(cid:286)ci), zdarzało im si(cid:266) tak(cid:298)e „otwierać” wi(cid:266)ksze „sety” czyli wchodzić w interakcje z wi(cid:266)kszymi grupami nieznanych im ludzi w celu poznania jakiej(cid:286) konkretnej kobiety, która była członkiem takiej grupy. Ilo(cid:286)ć interakcji z kobietami do których doprowadzali w czasie jednego wieczoru była zdecydowanie wy(cid:298)sza ni(cid:298) (cid:286)rednia zaobserwowana dla innych, „typowych” uczestników tych imprez. Ten element ich post(cid:266)powania jest zgodny z opisami prezentowanymi na forach oraz z zało(cid:298)eniami ruchu PU, który wyznaje zasad(cid:266), (cid:298)e wi(cid:266)cej kontaktów z kobietami przekłada si(cid:266) na wi(cid:266)kszy zakres mo(cid:298)liwo(cid:286)ci tworzenia zwi(cid:261)zków erotycznych. Niestandardowe były tak(cid:298)e zaobserwowane/zasłyszane sposoby prowadzenia rozmowy przez adeptów PU. Faktycznie w trakcie interakcji z kobietami posługiwali si(cid:266) oni gotowymi openerami, zestawami historii i tzw. negami. Ci(cid:266)(cid:298)ko ocenić skuteczno(cid:286)ć tej taktyki, ale na pewno jest ona zgodna z zało(cid:298)eniami ruchu PU i do tego dało si(cid:266) zauwa(cid:298)yć, (cid:298)e posiadanie gotowych schematów działania dodaje adeptom pewno(cid:286)ci siebie i zmniejsza ich poziom zestresowania podczas „otwierania” nowych kobiet czy setów. Choć nie zawsze przynosi to oczekiwany rezultat o czym mo(cid:298)e (cid:286)wiadczyć do(cid:286)ć zabawny przykład Chi(cid:276)czyka, który był studentem pozna(cid:276)skiej Akademii Medycznej, a zarazem adeptem PU i próbował w pozna(cid:276)skich klubach stosować historie zapo(cid:298)yczone z „Gry” Straussa, ale w wersji angloj(cid:266)zycznej j(cid:266)zykowa była sporym utrudnieniem w uzyskaniu oczekiwanych efektów. Niektórzy obserwowani uczestniczy ruchu powa(cid:298)nie traktowali ich oryginalno(cid:286)ć wyra(cid:298)ała si(cid:266) nie tylko drobn(cid:261) bi(cid:298)uteri(cid:261) i niestandardowymi dodatkami do strojów ale te(cid:298) np. fryzur(cid:261) stworzon(cid:261) na bazie wyci(cid:266)tych na głowie wzorków w kształcie ognistych kul. (cid:285)wiadczy to o powa(cid:298)nym potraktowaniu przykaza(cid:276) PU i d u(cid:298)ym zaanga(cid:298)owaniu w t(cid:266) działalno(cid:286)ć. Ogólnie obserwacja uczestnicz(cid:261)ca doprowadził badacza do wniosków, (cid:298)e obraz kreowany na forach jest zasadniczo spójny z realnymi działaniami adeptów PU, a zasady ruchu s(cid:261) przez nich skrz(cid:266)tnie przestrzegane i powa(cid:298)nie traktowane. Osobnym zagadnieniem jest sama skuteczno(cid:286)ć i pó(cid:296)niejsza interpretacja ró(cid:298)nego rodzaju wyj(cid:286)ć i działa(cid:276) – tu mo(cid:298)na zaobserwować pewn(cid:261) skłonno(cid:286)ć do podkolorowywania swoich osi(cid:261)gni(cid:266)ć, nadinterpretacji ró(cid:298)nych wydarze(cid:276), przypisywania im znacze(cid:276), które nie koniecznie posiadały. Przykładowo zdarzało si(cid:266), (cid:298)e adepci PU opisywali jakie(cid:286) konkretne tak(cid:298)e zasady Peacockingu zapo(cid:298)yczonego z Mystery Method, a i niestety bariera (cid:1012)(cid:1009) wyj(cid:286)cie do klubu, w którym uczestniczył tak(cid:298)e badacz i w takim raporcie do(cid:286)ć neutralne rozmowy z kobietami potrafiły urosn(cid:261)ć do rangi gor(cid:261)cych romansów. Tak(cid:298)e ocena urody partnerek takich interakcji bardzo cz(cid:266)sto była, według subiektywnych odczuć badacza, ta skłonno(cid:286)ć do „(cid:298)yczeniowego” postrzegania do(cid:286)ć znacznie zawy(cid:298)ana. Jednak rzeczywisto(cid:286)ci („wishful thinking54 ”) nie jest jeszcze powodem do podwa(cid:298)ania szczero(cid:286)ci intencji adeptów PU, a wi(cid:266)c zasadnicze pytanie badawcze: czy deklarowane motywacje s(cid:261) prawdziwe, mo(cid:298)e znale(cid:296)ć pozytywn(cid:261) odpowied(cid:296). Obserwacja uczestnicz(cid:261)ca działa(cid:276) uczestników ruchu PU potwierdziła wi(cid:266)c, (cid:298)e ich internetowe deklaracje na temat motywów przył(cid:261)czenia si(cid:266) do ruchu mog(cid:261) być traktowane jako szczere i wiarygodne. 3.4 Obserwacja uczestnicz(cid:261)ca: praktyka uwodzenia jego faktów interpretacji Metodologia badawcza oparta była w znacznej mierze na podej(cid:286)ciu etnograficznym, dlatego niezb(cid:266)dnym elementem pozostaje tu typowo etnograficzny opis zjawiska. Opis tego typu mo(cid:298)liwy jest jedynie poprzez przedstawienie subiektywnych do(cid:286)wiadcze(cid:276) badacza, wynikaj(cid:261)cych z i osobistego zaanga(cid:298)owania w wydarzenia, które rozgrywały si(cid:266) podczas obserwacji uczestnicz(cid:261)cej. Ta cz(cid:266)(cid:286)ć raportu b(cid:266)dzie wi(cid:266)c swobodnym opisem wybranych sytuacji i wydarze(cid:276), których do(cid:286)wiadczyłem podczas prób praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu Pick-up i wspólnych wypraw do nocnych lokali z przedstawicielami ruchu PU. Relacja ta powstała głównie w oparciu o samodzielnie sporz(cid:261)dzane Field Raports (w wolnym tłumaczeniu „raporty terenowe” - FR), które s(cid:261) charakterystyczn(cid:261) dla ruchu PU form(cid:261) zdawania relacji z post(cid:266)pów w rozwoju własnych zdolno(cid:286)ci uwodzenia. Raporty tego typu zamieszcza si(cid:266) na forach internetowych o tematyce PU i w zale(cid:298)no(cid:286)ci od poziomu ogólno(cid:286)ci czy intymno(cid:286)ci wybiera si(cid:266) do tego celu fora otwarte, ogólnodost(cid:266)pne, lub zamkni(cid:266)te, gdzie dostać mog(cid:261) si(cid:266) tylko osoby upowa(cid:298)nione. W celu przybli(cid:298)enia czytelnikowi specyfiki takiej formy relacjonowania wydarze(cid:276), zastosowany został styl opisu zbli(cid:298)ony do oryginalnego stylu pisania FR-ów (wi(cid:266)cej przykładowych Field Raports mo(cid:298)na zobaczyć 54 (cid:346)(cid:410)(cid:410)(cid:393)(cid:855)(cid:876)(cid:876)(cid:286)(cid:374)(cid:856)(cid:449)(cid:349)(cid:364)(cid:349)(cid:393)(cid:286)(cid:282)(cid:349)(cid:258)(cid:856)(cid:381)(cid:396)(cid:336)(cid:876)(cid:449)(cid:349)(cid:364)(cid:349)(cid:876)W(cid:349)(cid:400)(cid:346)(cid:296)(cid:437)(cid:367)(cid:890)(cid:410)(cid:346)(cid:349)(cid:374)(cid:364)(cid:349)(cid:374)(cid:336) (cid:896)(cid:282)(cid:381)(cid:400)(cid:410)(cid:295)(cid:393)(cid:374)(cid:455) (cid:1005)(cid:1012)(cid:856)(cid:1004)(cid:1010)(cid:856)(cid:1006)(cid:1004)(cid:1004)(cid:1012)(cid:897) (cid:1012)(cid:1010) na forum lover.pl w dziale „Raporty z Akcji55”, lub na forum uwo.pl56 posiadanie konta na forum). A teraz czas na wła(cid:286)ciw(cid:261) relacj(cid:266). - tu wymagane jest Pierwsza opisana sytuacja dotyczy wczesnych faz zapoznawania si(cid:266) z praktycznym zastosowaniem teorii PU i rozgrywa si(cid:266) w toru(cid:276)skim klubie „Pod Aniołem”. Głównymi bohaterami s(cid:261): badacz testuj(cid:261)cy zastosowanie teorii PU i jego „wing” (w terminologii PU oznacza to drugiego adepta PU, z którym wspólnie otwiera si(cid:266) sety, który wspiera nas przy budowie DHV, pomaga zneutralizować np. zazdrosne kole(cid:298)anki „targetu” wci(cid:261)gaj(cid:261)c je w konwersacj(cid:266)). Celem wyj(cid:286)cia było wykonanie ostatniej, najtrudniejszej z misji, które pocz(cid:261)tkuj(cid:261)cym adeptom PU proponuje Bad Boy na łamach BadBoy Lifestyle. Zało(cid:298)eniem wszystkich misji jest przełamywanie l(cid:266)ku przed wchodzeniem w interakcje z nieznanymi nam osobami, oswajanie si(cid:266) z towarzystwem kobiet, budowanie pewno(cid:286)ci siebie i umiej(cid:266)tno(cid:286)ci zdobywania przywództwa w grupie. Ostatnia misja, któr(cid:261) mieli(cid:286)my zamiar wykonać, polega na przył(cid:261)czeniu si(cid:266) do setu mieszanego (zło(cid:298)onego z kobiet i m(cid:266)(cid:298)czyzn), nawi(cid:261)zaniu z nimi kontaktu i przej(cid:266)ciu przywództwa w takiej grupie. Po krótkim rekonesansie w klubie wytypowali(cid:286)my odpowiedni set mieszany i nawi(cid:261)zali(cid:286)my z nim kontakt poprzez standardowe otwarcie oparte na pytaniu o „kluby, które mogliby nam polecić”. Takie otwarcie pytaniem jest neutralne i daje pretekst do nawi(cid:261)zania interakcji. Po zadaniu pytania dziewczyny i m(cid:266)(cid:298)czy(cid:296)ni z setu zacz(cid:266)li odpowiadać i proponować najciekawsze kluby, natomiast badacz zgodnie z zało(cid:298)eniami tego otwarcia wykorzystał ten moment na to, aby przysi(cid:261)(cid:286)ć si(cid:266) do stolika. Pierwszy etap - „otwarcie” został wi(cid:266)c osi(cid:261)gni(cid:266)ty, nast(cid:266)pnym etapem musiało być przekierowanie rozmowy na inne tory w celu usprawiedliwienia własnej obecno(cid:286)ci w tej grupie. Typowym pytaniem odwracaj(cid:261)cym uwag(cid:266) od prawdziwych intencji adepta PU przył(cid:261)czaj(cid:261)cego si(cid:266) do nowego setu, jest pytanie dotycz(cid:261)ce relacji mi(cid:266)dzy osobami w nim si(cid:266) znajduj(cid:261)cymi, czyli zwyczajne „sk(cid:261)d si(cid:266) znacie”. Po zadaniu tego pytania okazało si(cid:266), (cid:298)e set składa si(cid:266) z dwóch par i jednego samotnego m(cid:266)(cid:298)czyzny, ich przyjaciela. Taki układ oczywi(cid:286)cie podniósł poziom trudno(cid:286)ci realizowanej misji, ale te(cid:298) zało(cid:298)eniem misji jest zmierzenie si(cid:266) z jak najtrudniejszymi wyzwaniami, które maj(cid:261) przygotować adepta PU do radzenia sobie w ka(cid:298)dych, nawet najmniej sprzyjaj(cid:261)cych okoliczno(cid:286)ciach. Po otrzymaniu odpowiedzi na temat relacji w grupie przechodz(cid:266) wi(cid:266)c do nast(cid:266)pnego etapu: izolacji targetu. Zaczynam wi(cid:266)c rozmawiać tylko z jedn(cid:261), wybran(cid:261) dziewczyn(cid:261) i ignoruj(cid:266) reszt(cid:266) grupy – moja obecno(cid:286)ć 55 (cid:346)(cid:410)(cid:410)(cid:393)(cid:855)(cid:876)(cid:876)(cid:296)(cid:381)(cid:396)(cid:437)(cid:373)(cid:856)(cid:367)(cid:381)(cid:448)(cid:286)(cid:396)(cid:856)(cid:393)(cid:367)(cid:876)(cid:876)(cid:349)(cid:374)(cid:282)(cid:286)(cid:454)(cid:856)(cid:393)(cid:346)(cid:393)(cid:845)(cid:400)(cid:1089)(cid:1008)(cid:271)(cid:1008)(cid:1004)(cid:296)(cid:1009)(cid:272)(cid:271)(cid:282)(cid:1009)(cid:296)(cid:1010)(cid:1005)(cid:1009)(cid:286)(cid:272)(cid:272)(cid:1012)(cid:296)(cid:1007)(cid:1005)(cid:282)(cid:1005)(cid:1009)(cid:1008)(cid:258)(cid:1010)(cid:1012)(cid:271)(cid:271)(cid:286)(cid:271)(cid:920)(cid:400)(cid:346)(cid:381)(cid:449)(cid:296)(cid:381)(cid:396)(cid:437)(cid:373)(cid:1089)(cid:1013) (cid:896)(cid:282)(cid:381)(cid:400)(cid:410)(cid:295)(cid:393)(cid:374)(cid:455) (cid:1005)(cid:1012)(cid:856)(cid:1004)(cid:1010)(cid:856)(cid:1006)(cid:1004)(cid:1004)(cid:1012)(cid:897) 56 (cid:346)(cid:410)(cid:410)(cid:393)(cid:855)(cid:876)(cid:876)(cid:437)(cid:449)(cid:381)(cid:856)(cid:393)(cid:367)(cid:876)(cid:448)(cid:349)(cid:286)(cid:449)(cid:296)(cid:381)(cid:396)(cid:437)(cid:373)(cid:856)(cid:393)(cid:346)(cid:393)(cid:845)(cid:296)(cid:1089)(cid:1009) (cid:896)(cid:282)(cid:381)(cid:400)(cid:410)(cid:295)(cid:393)(cid:374)(cid:455) (cid:1005)(cid:1012)(cid:856)(cid:1004)(cid:1010)(cid:856)(cid:1006)(cid:1004)(cid:1004)(cid:1012)(cid:897) (cid:1012)(cid:1011) w secie jest tymczasowo usprawiedliwiona i nie musz(cid:266) ju(cid:298) skupiać uwagi wszystkich. Dostaj(cid:266) tak(cid:298)e wsparcie „winga”, który dosiada si(cid:266) do nas i zajmuje rozmow(cid:261) drug(cid:261) dziewczyn(cid:266), ich partnerzy zostaj(cid:261) odizolowani i zaczynaj(cid:261) rozmawiać mi(cid:266)dzy sob(cid:261) – wykorzystujemy fakt, (cid:298)e nie potrafi(cid:261) przerwać nam rozmowy z ich własnymi partnerkami. Rozmowa z dziewczyn(cid:261) ma przebieg do(cid:286)ć typowy: s(cid:261) pytania o kierunek, który studiuje, o zainteresowania, troch(cid:266) lekkiego humoru. Do tego zgodnie z zasadami PU do(cid:286)ć szybko tzw. „kino” (od kinestetyka, czyli delikatny, pocz(cid:261)tkowo zostaje wprowadzone pozbawiony podtekstów typowo erotycznych dotyk, którego celem jest stworzenie bardziej intymnej atmosfery rozmowy i otwarcie dalszych mo(cid:298)liwo(cid:286)ci eskalacji ju(cid:298) silniej „erotycznego” dotyku). Pocz(cid:261)tkowe „kino” ogranicza si(cid:266) do dotyku takich partii ciała jak przedramiona, dło(cid:276), rami(cid:266), dopiero z czasem przenosi si(cid:266) na sfery bardziej erogenne. Po pewnym czasie nasza rozmowa przebiega coraz lepiej, ale zaczyna to wzbudzać poirytowanie partnera dziewczyny. Coraz cz(cid:266)(cid:286)ciej próbuje si(cid:266) wł(cid:261)czyć i przerwać nam konwersacj(cid:266), jednak mi(cid:266)dzy nami powstała ju(cid:298) pewna forma porozumienia i oboje konsekwentnie go ignorujemy. To tak(cid:298)e jedna z technik PU opieraj(cid:261)ca si(cid:266) na DHV i obni(cid:298)aniu warto(cid:286)ci rywala: ignorowaniu go i zarazem sugerowaniu kobiecie, (cid:298)e jest on kim(cid:286) nieistotnym. W ko(cid:276)cu po coraz bardziej uci(cid:261)(cid:298)liwych próbach zwrócenia na siebie uwagi przez partnera mojego targetu, postanawiam u(cid:298)yć techniki nazywanej AMOG Destroyer (AMOG – Alpha Male Over Group – czyli m(cid:266)(cid:298)czyzna, który w danej grupie uwa(cid:298)a si(cid:266) za samca alfa i Destroyer od destroy – niszczyć). W celu obni(cid:298)enia warto(cid:286)ci konkurentów mówi(cid:266) do swojej partnerki interakcji: - wygl(cid:261)dasz na najpowa(cid:298)niejsz(cid:261) w tej grupie, chyba chodzisz z nimi na imprezy po to, (cid:298)eby im kupować piwo, bo tak mog(cid:261) im nie sprzedać; Dziewczyna przył(cid:261)cza si(cid:266) do mojej gry i odpowiada: - nie, ja po prostu bior(cid:266) udział w takiej akcji charytatywnej i przyprowadzamy niepełnosprawne dzieci do miasta; Ta konwersacja oczywi(cid:286)cie była słyszana przez partnera mojego targetu i spowodowała, (cid:298)e ostatecznie zrezygnował z dalszych prób przerywania nam: AMOG Destroyer, przy wydatnej pomocy partnerki konwersacji, zadziałał bardzo skutecznie. Pocz(cid:261)tkowo byłem mocno zdziwiony współprac(cid:261) dziewczyny w grze przeciwko jej własnemu partnerowi, jednak wraz ze zdobywaniem nowych do(cid:286)wiadcze(cid:276) na polu PU coraz lepiej u(cid:286)wiadamiałem sobie, (cid:298)e takie działania s(cid:261) do(cid:286)ć powszechn(cid:261) praktyk(cid:261): w wielu zwi(cid:261)zkach kobiety maj(cid:261) tak du(cid:298)(cid:261) władz(cid:266) nad swoimi partnerami, (cid:298)e mog(cid:261) pozwolić sobie na bardzo wiele, z poni(cid:298)aniem ich przy innych wł(cid:261)cznie i nie spotkaj(cid:261) ich (cid:298)adne negatywne (cid:1012)(cid:1012)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Artyści Podrywu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: