Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00194 006194 13650374 na godz. na dobę w sumie
Aspiracje uczniów szkół ponadpodstawowych wobec strategii rozwoju kraju (na przykładzie województwa śląskiego) - ebook/pdf
Aspiracje uczniów szkół ponadpodstawowych wobec strategii rozwoju kraju (na przykładzie województwa śląskiego) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Język publikacji: polski
ISBN: 9788364927362 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podjęty przez Katarzynę Wójcik ważki temat przemian społecznych i gospodarczych w świadomości młodzieży szkół ponadpodstawowych i ich wpływ na aspiracje młodego pokolenia wart jest poznania naukowego. W recenzowanej publikacji Autorka dokonała próby powiązania wybranych aspektów aspiracji młodzieży(z terenu województwa śląskiego), z wyznaczonymi celami Strategii Rozwoju Kraju oraz potrzebami rynku pracy, co pozwoliło na sformułowanie wniosków


dotyczących znaczenia edukacji w inspirowaniu zmian w podejściu do przyszłości zawodowej młodzieży. Temat podjęty przez Autorkę jest niezwykle ważny z punktu widzenia społecznego, politycznego, gospodarczego i oświatowego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Wstęp „Edukacja jest najpotężniejszą bronią, jakiej możesz użyć, aby zmienić świat” Nelson Mandela1 Przytoczone powyżej słowa Nelsona Mandeli zostały nieprzypadkowo wybrane przez autorkę jako wprowadzenie do prezentowanej Czytelnikowi publikacji. Sytuacja obywatela współczesnego świata (postrzeganego w ten sposób przez dominujące my- ślenie o nas w ujęciu globalnym), dążącego za wszelką cenę do szczęścia własnego i do nieskrępowanej wolności osobistej2, doprowadziła do wychowania specyficznej genera- cji osób skoncentrowanych na dążeniu do owego powszechnie obiecanego przez media szczęścia, kreowanego w przekazie medialnym w kategoriach pięknych domów, luksu- sowych samochodów i wczasów, sprawia, iż rozwój gospodarczy czy też raczej przyrost gospodarczy (bliżej o tym rozróżnieniu w rozdziale 1) stają się nadrzędne. Według słów Schweitzera „człowiek stał się nadczłowiekiem. (…) lecz ten nadczłowiek, obdarzony nadludzką mocą, nie osiągnął poziomu nadludzkiego rozumu. W tym samym stopniu, w jaki wzrasta jego moc, staje się coraz bardziej nędznym człowiekiem. (…) Powinniśmy zdać sobie sprawę, że im bardziej stajemy się nadludzcy, tym bardziej stajemy się nie- ludzcy”3. W takim przypadku edukacja staje się jedynym możliwym rozwiązaniem, i to dla każdej ze stron – stawiając tutaj na przeciwległych krańcach tych, którzy za wszelką cenę dążą do szczęścia własnego, i tych, którzy pytają quo vadis? człowieku, brnąc pod prąd wzrastającego konsumpcjonizmu. Wobec rozlicznych wyzwań stojących przed współczesną globalną ludzkością edu- kacja jest szansą, którą należy wykorzystać w dążeniu do rozwoju obejmującego różne obszary życia człowieka, ale również w dążeniu do rozwoju człowieczeństwa, każdego z poszczególnych członków społeczności lokalnych i globalnych. Jak pisze Delors, nie można w niej upatrywać złotego środka, który rozwiąże wszystkie problemy społeczne czy gospodarcze, jednakowoż jest najlepszym i najpowszechniej dostępnym środkiem, którym dysponujemy. Edukacja jest jednym ze sposobów na wspomaganie harmonijne- go, autentycznego rozwoju ludzi, może służyć niwelacji ubóstwa, wykluczenia, niezro- zumienia, ucisku czy wojen4. Stąd też związek między edukacją, aspiracjami a rozwojem gospodarczym i cywilizacyjnym wydaje się być kwestią kluczową dla współczesnego świata i możliwości ewolucji człowieka w kierunku konstruktywnym, nie zaś destruk- cyjnym. Według głównych dokumentów strategicznych, stanowiących przedmiot rozwa- żań w niniejszej publikacji, Polska gospodarka w 2030 r. będzie gospodarką konkuren- cyjną, otwartą i efektywną, gotową do zaoferowania nowych miejsc pracy dla dobrze wykształconych pracowników, którzy będą najważniejszym zasobem przedsiębiorstw. Kreatywność pracowników, ich otwartość na zmiany, wysoki poziom kompetencji 1 Prezydent Republiki Południowej Afryki w latach 1994-1999. Żył w latach 1918-2013, znany działacz na rzecz dzieci i ich edukacji w południowej Afryce. Tymi słowami zwrócił się w liście do Malali (dziewczynki z Pakistanu), na której talibowie próbowali wykonać wyrok śmierci za to, iż walczyła o swoje prawo do edukacji. 2 E. Fromm, Mieć czy być, Poznań: Dom Wydawniczy „Rebis”, 1995, s. 35. 3 E. Fromm, Mieć…, s. 37. 4 Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku, pod przewodnictwem J. Delorsa, Warszawa: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Wydawnictwa UNESCO, 1998. 7 Wstęp i kwalifikacji zawodowych oraz chęć i umiejętność ich podnoszenia będą w większym stopniu decydować o przewagach konkurencyjnych polskich firm na rynku europejskim i światowym. Warunkiem zaś osiągnięcia takiego stanu rzeczy jest odpowiednio rozwi- nięty system edukacji, pozwalający na kształcenie takich kompetencji5. Szeroko rozumiana edukacja kształtuje oczekiwania człowieka wobec życia, kształtuje jego aspiracje, to właśnie od tych ambicji zależy odpowiedź na pytanie: „do- kąd zmierzasz człowieku?”. Wielu czytelników zawaha się być może, gdzie tu miejsce na dokumenty określające strategie rozwoju kraju. Otóż intencją autorki było wykaza- nie, po pierwsze, jak wiele owe znane niewielu ludziom dokumenty wnoszą do rozwoju człowieka i społeczeństwa (który stanowi przecież intencję każdego, kto mianuje się pe- dagogiem), po drugie zaś, iż bez odpowiednich aspiracji, adekwatnych do założeń strate- gicznych, nie będziemy mogli oczekiwać ani przyrostu gospodarczego, ani tym bardziej rozwoju. Jak podaje J. Szczepański, „jednym z podstawowych warunków prawidłowo funkcjonującego i rozwijającego się społeczeństwa jest, aby indywidualne dążenia i aspi- racje wykorzystywać jako siłę napędową gospodarki, należy je racjonalnie kształtować i obracać w kierunku dążeń konstruktywnych, bo są one jednym z podstawowych warun- ków pomyślnego rozwoju społeczeństwa”6. Znaczącą motywacją badań była analiza tego obszaru tematycznego w dostępnej obecnie literaturze. Temat aspiracji dość szeroko eksplorowany w okresie przemiany ustrojowej przez tak znamienite postacie pedagogiki i socjologii, jak m.in.: Z. Skorny, A. Radziewicz-Winnicki, W. Adamski, T. Lewowicki, oraz wielu innych autorów, w chwili obecnej nie posiada wielu opracowań. Faktem pozostaje, iż aspiracje są zja- wiskiem podlegającym dynamicznym zmianom, w związku z tym przystępując do ba- dań, można założyć, iż aspiracje współczesnej młodzieży są inne niż te badane przed 20 laty. Kolejnym celem zatem jest przedstawienie wyników diagnozy wybranych aspektów aspiracji młodzieży zamieszkującej teren województwa śląskiego i ich uwarunkowań. Zestawienie wyników diagnozy z wybranymi celami Strategii Rozwoju Kraju oraz po- trzebami rynku pracy pozwoli określić realne możliwości rozwoju gospodarczego nasze- go kraju. Prezentowana Czytelnikowi publikacja składa się z czterech rozdziałów, wstępu, zakończenia oraz zapisków porządkujących zebrany materiał graficzny. Pierwszy roz- dział, zatytułowany Edukacja jako problem strategiczny dla rozwoju kraju, ukierunko- wany jest na ukazanie zależności między edukacją a rozwojem kraju oraz przedstawienie najważniejszych dokumentów strategicznych. W rozdziale drugim przedstawione zostały wyniki badań teoretycznych problemu aspiracji, obejmujące definicje i typologię, cha- rakterystykę uwarunkowań kształtujących aspiracje, ich przedmiot i poziom, oraz do- tychczasowych badań nad aspiracjami. Rozdział trzeci prezentuje przyjęte w pracy badawczej założenia metodologiczne i ich uzasadnienie, przedstawiona została w nim charakterystyka badanej populacji, próby badawczej oraz przebieg badań. Ostatni zaś rozdział poświęcony został analizie zebranego materiału badawczego oraz związanych z nią predykcji. Całość pracy wieńczy podsumowanie całego procesu badawczego oraz wskazanie wniosków. 5 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Trzecia fala nowoczesności. Polska 2030, Warszawa: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 11 stycznia 2013, s. 78. 6 Syrek E. Aspiracje młodzieży niedostosowanej społecznie, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1986, s. 12. 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Aspiracje uczniów szkół ponadpodstawowych wobec strategii rozwoju kraju (na przykładzie województwa śląskiego)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: