Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00080 018037 16942375 na godz. na dobę w sumie
Asystent sędziego w sądzie powszechnym - ebook/pdf
Asystent sędziego w sądzie powszechnym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 200
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1744-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Seria Prawo Sądowe to zbiór poradników profesjonalnie, ale jednocześnie w przystępny sposób, objaśniających stosowanie prawa materialnego i funkcjonowanie procedur sądowych. Książki z tej serii przekazują najważniejsze wiadomości związane z danym zagadnieniem prawnym oraz zawierają szereg praktycznych wskazówek umożliwiających orientację w zmieniających się przepisach. Każda pozycja opracowana jest w sposób przejrzysty, uwzględniający aktualny stan orzecznictwa oraz zawierający teksty aktów prawnych i wzory pism.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Prawo Sądowe Asystent sêdziego w s¹dzie powszechnym Krzysztof Sadowski Olga Maria Piaskowska Dariusz Kot³owski Seria Prawo s¹dowe to zbiór poradników profesjonal- nie, a jednoczeœnie w przystêpny sposób objaœniaj¹- cych stosowanie prawa materialnego i funkcjonowanie procedur s¹dowych. Ksi¹¿ki z tej serii przekazuj¹ naj- wa¿niejsze wiadomoœci zwi¹zane z danym zagad- nieniem prawnym oraz zawieraj¹ szereg praktycznych wskazówek umo¿liwiaj¹cych orientacjê w zmieniaj¹- cych siê przepisach. Ka¿da pozycja opracowana jest w przejrzysty sposób, uwzglêdniaj¹cy aktualny stan orzecznictwa oraz wzory pism. Prezentowana publikacja jest pierwszym w Polsce opracowaniem odnosz¹cym siê kompleksowo do in- stytucji asystenta sêdziego. Analizie poddano przepisy obowi¹zuj¹ce od dnia wejœcia w ¿ycie wskazanej in- stytucji poprzez ka¿de kolejne zmiany, a¿ do stanu prawnego obecnie obowi¹zuj¹cego, dokonuj¹c tym samym przekrojowej analizy jej funkcjonowania na przestrzeni dziewiêciu lat. Autorzy w szczególnoœci omawiaj¹ m.in.: – kwalifikacje niezbêdne do ubiegania siê o stano- wisko asystenta sêdziego, – procedurê naboru kandydatów na stanowisko asy- stenta sêdziego, – warunki pracy i p³acy asystenta sêdziego, – nawi¹zanie i rozwi¹zanie stosunku pracy z asysten- tem sêdziego. Krzysztof Sadowski – absolwent Wydzia³u Prawa, Administracji i Ekonomii UWr oraz Wydzia³u Prawa i Administracji UŒl w Katowicach, referendarz s¹dowy. Olga Maria Piaskowska – absolwentka Wydzia³u Prawa i Administracji UŒl w Katowicach. Obecnie za- trudniona na stanowisku asystenta sêdziego. Dariusz Kot³owski – doktorant Wydzia³u Prawa i Ad- ministracji UW, absolwent kilku uczelni, wspó³w³aœciciel kancelarii prawniczej. ISBN 978-83-255-1744-1 e w o d ¹ S o w a r P m y n h c e z s w o p e i z d ¹ s w o g e i z d ê s t n e t s y s A i k s w o ³ t o K . D / a k s w o k s a i P . M . O / i k s w o d a S . K www.sklep.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl http://www.beck.pl tel.: 22 31 12 222 fax: 22 33 77 601 9 7 8 8 3 2 5 5 1 7 4 4 1 Cena 49,00 z³ C.H.BECK C.H.BECK Prawo Sądowe Asystent sêdziego w s¹dzie powszechnym Polecamy w serii: Lidia Bagiñska SKARGA O STWIERDZENIE NIEZGODNOŒCI Z PRAWEM PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA Andrzej Zieliñski SPORZ¥DZANIE ŒRODKÓW ZASKAR¯ENIA W POSTÊPOWANIU CYWILNYM Andrzej Zieliñski POSTÊPOWANIE ODRÊBNE W SPRAWACH MA£¯EÑSKICH Andrzej Stempniak POSTÊPOWANIE O DZIA£ SPADKU, wyd. 2 Andrzej Koch (red.) AKTUALNE PROBLEMY UBEZPIECZEÑ KOMUNIKACYJNYCH Jan Olszewski S¥DY POLUBOWNE I MEDIACJE Micha³ Arciszewski EUROPEJSKI TYTU£ EGZEKUCYJNY W TEORII I PRAKTYCE www.sklep.beck.pl Asystent sêdziego w s¹dzie powszechnym Krzysztof Sadowski Olga Maria Piaskowska Dariusz Kot³owski Redakcja: Monika Paw³owska Poszczególne czêœci opracowali: Krzysztof Sadowski Rozdzia³ 3; Rozdzia³ 4 pkt 4.2, 4.4; Rozdzia³ 5 pkt 5.4. Olga Maria Piaskowska Rozdzia³ 2; Rozdzia³ 5 pkt 5.1, 5.2, 5.3, 5.5. Dariusz Kot³owski Rozdzia³ 1; Rozdzia³ 4 pkt 4.5, 4.6; Czêœci opracowane wspólnie: Rozdzia³ 4 pkt 4.1, 4.3; Rozdzia³ 6 pkt 6.3. Rozdzia³ 6 pkt 6.1, 6.2. Kancelariê Prawnicz¹ „Euro-Lex” Sp.J. J. Kowalski D. Kot³owski Publikacja dofinansowana przez © Wydawnictwo C.H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Cyfrowe Centrum Druku, Bydgoszcz ISBN 978-83-255-1744-1 Rodzicom i Ich Pamiêci Spis treœci Wprowadzenie.................................................................................. Wykaz skrótów ................................................................................ IX XI Wykaz orzeczeñ ............................................................................... XV Wykaz literatury ............................................................................. XVII Rozdzia³ 1. Instytucja asystenta sêdziego w polskim systemie Spis treœci Spis treœci prawa ............................................................................................ 1 1.1. Geneza instytucji asystenta sêdziego ............................................ 1 1.2. Pozycja ustrojowa asystenta sêdziego .......................................... 6 1.3. ród³a prawa reguluj¹ce instytucjê asystenta sêdziego................. 14 1.3.1. Ustawa – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych .................. 16 1.3.2. Rozporz¹dzenia wydane na podstawie delegacji zawartej w ustawie – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych ................ 19 1.3.3. Stosowanie do asystenta sêdziego przepisów ustawy o pracownikach s¹dów i prokuratury ....................................... 22 1.3.4. Kodeks pracy ........................................................................ 25 1.3.5. Pozosta³e Ÿród³a – regulamin pracy ...................................... 26 Rozdzia³ 2. Asystent sêdziego – wysoko wykwalifikowany pomocnik, czy „niewidzialny zastêpca”?................................... 28 2.1. Kwalifikacje niezbêdne do ubiegania siê o stanowisko asystenta sêdziego ......................................................................................... 28 2.1.1. Warunki niezbêdne do ubiegania siê o stanowisko asystenta sêdziego obowi¹zuj¹ce do dnia 14.1.2004 r. ............ 30 2.1.2. Warunki niezbêdne do ubiegania siê o stanowisko asystenta sêdziego w okresie od dnia 15.1.2004 r. do dnia 3.3.2009 r. ................................................................... 38 2.1.3. Warunki niezbêdne do ubiegania siê o stanowisko asystenta sêdziego od dnia 4.3.2009 r. ..................................... 41 2.2. Obowi¹zek sta³ego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i jego realizacja ............................................................................... 44 2.3. Konkluzje ..................................................................................... 53 Rozdzia³ 3. Nawi¹zanie oraz rozwi¹zanie stosunku pracy z asystentem sêdziego .................................................................. 55 VIII Spis treœci 3.1. Procedura naboru kandydatów na stanowisko asystenta sêdziego 3.2. Czynnoœci poprzedzaj¹ce nawi¹zanie stosunku pracy.................. 3.3. Nawi¹zanie stosunku pracy .......................................................... 3.4. Rozwi¹zanie stosunku pracy ........................................................ Rozdzia³ 4. Warunki pracy i p³acy asystenta sêdziego.................. 4.1. Asystent sêdziego, czyli kogo? – zasady przydzielania asystenta . 4.2. Podleg³oœæ s³u¿bowa jako hierarchiczne podporz¹dkowanie ....... 4.3. Czas pracy asystenta sêdziego ...................................................... 4.4. Wynagrodzenie asystenta sêdziego .............................................. 4.5. Problem zatrudnienia asystenta sêdziego w innym zak³adzie 56 64 68 74 77 77 88 90 94 pracy.............................................................................................. 98 4.6. Delegowanie asystenta sêdziego do wykonywania obowi¹zków w innej jednostce ............................................................................ 105 Rozdzia³ 5. Obowi¹zki powierzone asystentowi sêdziego i sposób ich wykonywania........................................................... 107 5.1. Normatywna podstawa obowi¹zków asystenta sêdziego.............. 5.2. Szczegó³owy zakres obowi¹zków wynikaj¹cy z rozporz¹dzenia . 5.2.1. Czynnoœci wstêpne .............................................................. 5.2.2. Sporz¹dzanie projektów czynnoœci zwi¹zanych z rozpoznawaniem i rozstrzyganiem spraw przydzielonych do referatu sêdziego ................................................................ 5.2.3. Uprawnienia w zakresie sprawowania kontroli .................... 5.2.4. Pozosta³e czynnoœci ............................................................. 5.2.5. Wy³¹czenie okreœlonych czynnoœci spod zakresu obowi¹zków asystenta sêdziego ............................................. 5.3. Metodyka pracy asystenta sêdziego.............................................. 5.4. Etyka zawodowa asystenta sêdziego ............................................ 5.5. Ocena pracownicza asystenta sêdziego ........................................ 107 110 111 113 115 117 123 124 129 137 Rozdzia³ 6. Asystent sêdziego jako nowy zawód, czy tylko etap w karierze prawniczej?....................................................... 144 6.1. Ranga instytucji asystenta sêdziego.............................................. 6.2. Asystent sêdziego jako etap na drodze do zawodów prawniczych .. 6.2.1. Zawód sêdziego ................................................................... 6.2.2. Zawód adwokata i radcy prawnego ...................................... 6.2.3. Zawód notariusza ................................................................. 6.2.4. Zawód komornika ................................................................ 144 148 148 155 158 158 6.3. Przysz³oœæ instytucji asystenta sêdziego w kontekœcie postula- tów de lege ferenda......................................................................... 159 Zakoñczenie ..................................................................................... 172 Indeks rzeczowy .............................................................................. 175 Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie Instytucja asystenta sêdziego bêdzie w przysz³ym roku obchodziæ swoje dzie- siêciolecie, a pomimo tego nie doczeka³a siê w polskiej myœli prawniczej ¿adnego szczegó³owego, a zarazem wyczerpuj¹cego opracowania. Znajdujemy jedynie szcz¹tkowe omówienia zagadnieñ z ni¹ zwi¹zanych, których równie¿ nie jest zbyt wiele. Do polskiego systemu wymiaru sprawiedliwoœci instytucja asystenta sêdziego wprowadzona zosta³a jako novum ustaw¹ z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych. W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie ustawy oraz kolejno wydanych do niej rozporz¹dzeñ wykonawczych w s¹dach powszechnych pojawi³a siê nowa grupa zawodowa, której g³ównym zadaniem mia³o byæ odci¹¿enie sêdziów od nadmiaru powierzonych im obowi¹zków, a tym samym poprawienie sprawnoœci funkcjonowania wymiaru sprawiedliwoœci. Na pocz¹tku normatywne uregulowanie omawianej instytucji asystenta sê- dziego by³o niewielkie, a w konsekwencji na wiêkszoœæ pytañ pojawiaj¹cych siê na tle jej stosowania odpowiedzieæ musia³a praktyka. Lakonicznoœæ regulacji spowodowa³a trudnoœci interpretacyjne w praktyce, a w konsekwencji równie¿ stosowanie rozmaitych praktyk – niekiedy w ramach jednego s¹du – przy czym niektóre z nich mo¿na by³o uznaæ za sprzeczne nie tylko z normatywn¹ jej regu- lacj¹, ale i celem jej wprowadzenia. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, i¿ od czasu wprowadzenia tej instytucji i zatrudnienia pierwszych asystentów sêdziów, co mia³o miejsce w 2003 roku, jej uregulowanie nie uleg³o znacznym zmianom. Wskazaæ bowiem nale¿y, i¿ kolejne nowelizacje nie skutkowa³y pe³niejsz¹ re- gulacj¹ instytucji asystenta w ramach wymiaru sprawiedliwoœci, a jedynie zmie- nia³y rozwi¹zania dotychczas istniej¹ce. Tym samym w g³ównej mierze instytu- cja ta nadal pozostaje uregulowana jedynie szcz¹tkowo, a przez to praktyczne jej stosowanie bywa ró¿ne. W niniejszej publikacji zebrano ca³¹ problematykê zwi¹zan¹ z funkcjono- waniem instytucji asystenta sêdziego, omawiaj¹c j¹ zarówno z punktu widzenia instytucji wymiaru sprawiedliwoœci, jak i asystenta sêdziego jako pracownika s¹du. Analizie poddano przepisy obowi¹zuj¹ce od dnia wejœcia w ¿ycie wskaza- nej instytucji poprzez kolejne zmiany, a¿ do stanu prawnego obecnie obo- wi¹zuj¹cego, a tak¿e wypracowan¹ w tym okresie praktykê – dokonuj¹c tym samym przekrojowej analizy jej funkcjonowania na przestrzeni dziewiêciu lat. X Wprowadzenie Takie ujêcie wskazanej tematyki jest bowiem niezbêdne dla dokonania oceny jej funkcjonowania w polskim systemie wymiaru sprawiedliwoœci oraz pozwoli na przedstawienie propozycji rozwi¹zañ legislacyjnych, jakie w zakresie tej in- stytucji powinny zostaæ wprowadzone. Celem niniejszej monografii jest omó- wienie instytucji asystenta sêdziego w sposób wyczerpuj¹cy w ka¿dym z jej aspektów na tle przyjêtych rozwi¹zañ normatywnych oraz praktycznego ich sto- sowania. Rozwa¿aniom poddano tak¿e rozwi¹zania, których propozycje poja- wi³y siê w projekcie zmiany ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych, a tak¿e przedstawiono propozycje w³asnych rozwi¹zañ wraz z obszernym uza- sadnieniem. Jednoczeœnie nale¿y zauwa¿yæ, i¿ niniejsza publikacja pomija kwestie za- trudniania na stanowisku asystenta sêdziego aplikantów sêdziowskich skiero- wanych na sta¿ przez Dyrektora Krajowej Szko³y S¹downictwa i Prokuratury na okres odbywania sta¿u, którzy de facto nie s¹ asystentami sêdziego par excellence, a jedynie poprzez przejœciowe zatrudnienie na stanowisku asystenta sêdziego przygotowuj¹ siê do wykonywania innego zawodu. Autorzy wyra¿aj¹ nadziejê, i¿ niniejsza ksi¹¿ka nie tylko przyczyni siê do ujednolicenia praktyki funkcjonowania instytucji asystenta sêdziego, ale tak¿e stanowiæ bêdzie mocny, a zarazem s³yszalny g³os w dyskusji nad przysz³ymi rozwi¹zaniami legislacyjnymi w tej materii. Tym samym przekazywana do Pañ- stwa r¹k ksi¹¿ka jest pierwsz¹ w Polsce publikacj¹ odnosz¹c¹ siê w ca³oœci do instytucji asystenta sêdziego. Niniejsza ksi¹¿ka nie powsta³aby bez wsparcia i przychylnych s³ów wie- lu ¿yczliwych osób. W tym miejscu Autorzy pragn¹ przede wszystkim po- dziêkowaæ prof. zw. dr hab. Hubertowi Izdebskiemu za okazane wsparcie oraz niezwykle cenne sugestie. Warszawa, maj 2010 r. Autorzy Wykaz skrótów 1. ród³a prawa Wykaz skrótów Wykaz skrótów CzynASR . . . . . . . rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 5.11.2002 r. w sprawie szczegó³owego zakresu i sposobu wykony- wania czynnoœci przez asystentów sêdziów (Dz.U. Nr 192, poz. 1613 ze zm.) Dzia³SekZ . . . . . . . zarz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia³ania sekretariatów s¹dowych oraz innych dzia³ów administracji s¹dowej (Dz.Urz. MS Nr 5, poz. 22 ze zm.) InfASR . . . . . . . . . . rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 15.11.2007 r. w sprawie uzyskiwania informacji o kandydacie na sta- nowisko asystenta sêdziego (Dz.U. Nr 220, poz. 1637) KK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KomSEU . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o komornikach s¹dowych i egze- kucji (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm.) KonStASR . . . . . . rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 3.9.2008 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sêdziego (Dz.U. Nr 167, poz. 1037 ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cywil- KPK . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postêpowania karnego nego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KrajCSU . . . . . . . . ustawa z 1.7.2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr S¹dów Powszechnych i Prokuratury (Dz.U. Nr 169, poz. 1410 ze zm.) KRK . . . . . . . . . . . ustawa z 24.5.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292 ze zm.) KSSiP . . . . . . . . . . ustawa z 23.1.2009 r. o Krajowej Szkole S¹dów i Pro- kuratury (Dz.U. Nr 26, poz. 157 ze zm.) XII Wykaz skrótów NostrDypR . . . . . . rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24.2.2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukoñczenia studiów wy¿szych uzyskanych za granic¹ (Dz.U. Nr 37, poz. 255 ze zm.) ObywPolU . . . . . . ustawa z 15.2.1962 r. o obywatelstwie polskim (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353 ze zm.) PracS¹dU . . . . . . . ustawa z 18.12.1998 r. o pracownikach s¹dów i prokura- tury (Dz.U. Nr 162, poz. 1125 ze zm.) PrAdwU . . . . . . . . ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) PrNotU . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. ProjPrUSP . . . . . . projekt z 28.1.2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustro- Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) ju s¹dów powszechnych oraz niektórych innych ustaw http://www.ms.gov.pl/projekty/proj091105a.rtf – stan na 14.5.2010 r. PrProkU . . . . . . . . ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (Dz.U. Nr 31 poz. 138 ze zm.) PrRadPrU . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 123, poz. 1059 ze zm.) PrUPU . . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. o pracownikach urzêdów pañstwo- wych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 ze zm.) PrUSP . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów po- wszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) RegUrzSR . . . . . . . rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 23.2.2007 r. – Regulamin urzêdowania s¹dów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) WynagrASR . . . . . rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 16.6.2009 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sêdziów (Dz.U. Nr 99, poz. 834) WynagrUrzR . . . . . rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 30.6.2008 r. w sprawie stanowisk i szczegó³owych zasad wynagra- dzania urzêdników i innych pracowników s¹dów i pro- kuratury oraz odbywania sta¿u urzêdniczego (Dz.U. Nr 117, poz. 742 ze zm.) 2. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . artyku³ Biul. SN . . . . . . . . Biuletyn S¹du Najwy¿szego Dz.U. . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz. . . . . . . . . . Dziennik Urzêdowy EP . . . . . . . . . . . . . Edukacja Prawnicza KCSKSPiP . . . . . . Krajowe Centrum Szkolenia Kadr S¹dów Powszechnych i Prokuratury Wykaz skrótów XIII MEN . . . . . . . . . . . Minister Edukacji Narodowej m.in. . . . . . . . . . . . miêdzy innymi MoP . . . . . . . . . . . . Monitor Prawa Pracy MS . . . . . . . . . . . . . Minister Sprawiedliwoœci nast. . . . . . . . . . . . . nastêpne niepubl. . . . . . . . . . niepublikowane Nr . . . . . . . . . . . . . Numer NRA . . . . . . . . . . . Naczelna Rada Adwokacka NSA . . . . . . . . . . . . Naczelny S¹d Administracyjny OSNwSK . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego w Sprawach Kar- OSP . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Polskich nych OTK . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego PEwP . . . . . . . . . . . Prawo Europejskie w Praktyce PiP . . . . . . . . . . . . . Pañstwo i Prawo PiZS . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne pkt . . . . . . . . . . . . . punkt p.o. . . . . . . . . . . . . pe³ni¹cy obowi¹zki por. . . . . . . . . . . . . porównaj poz. . . . . . . . . . . . . pozycja ppkt . . . . . . . . . . . . podpunkt Prok. i Pr. . . . . . . . Prokuratura i Prawo PS . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d S¹dowy r. . . . . . . . . . . . . . . rok red. . . . . . . . . . . . . redakcja rozp. . . . . . . . . . . . rozporz¹dzenie RP . . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita Polska s. . . . . . . . . . . . . . . strona SA . . . . . . . . . . . . . S¹d Apelacyjny S³. Prac. . . . . . . . . . S³u¿ba Pracownicza SN . . . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy t. . . . . . . . . . . . . . . . tom tekst jedn. . . . . . . . tekst jednolity tj. . . . . . . . . . . . . . . to jest TK . . . . . . . . . . . . . Trybuna³ Konstytucyjny ust. . . . . . . . . . . . . . ustêp WSA . . . . . . . . . . . Wojewódzki S¹d Administracyjny w zw. . . . . . . . . . . . w zwi¹zku z. . . . . . . . . . . . . . . zeszyt zarz. . . . . . . . . . . . . zarz¹dzenie zd. . . . . . . . . . . . . . zdanie ze zm. . . . . . . . . . . ze zmianami z³ . . . . . . . . . . . . . . z³otych zob. . . . . . . . . . . . . zobacz Wykaz orzeczeñ Orzeczenia SN Postanowienie z 10.12.1999 r., III KO 98/99, Prok. i Pr. 2000, Nr 3 Postanowienie z 17.5.2001 r., IV KO 21/01, Biul. SN 2001, Nr 6 Postanowienie z 8.6.2004 r., II KO 21/04, niepubl. Postanowienie z 26.1.2005 r., III KO 48/04 OSNwSK 2004, Nr 1, poz. 1818 Postanowienie z 28.7.2005 r., II KO 31/05, niepubl. Postanowienie z 11.10.2005 r., III KO 58/05, OSNwSK 2005, Nr 1, poz. 2024 Postanowienie z 16.3.2006 r., V KO 22/06, OSNwSK 2006, Nr 1, poz. 596 Postanowienie z 12.6.2007 r., V KO 25/07, OSNwSK 2007, Nr 1, poz. 1266 Uchwa³a z 24.2.2010 r., I KZP 28/09, OSNwSK 2010, Nr 3, poz. 21 Orzeczenia NSA Wyrok z 18.11.1999 r., II SA 1131/99, niepubl. Wyrok z 18.6.2001 r., II SA 1610/00, niepubl. Orzeczenia WSA w Warszawie Wyrok z 8.3.2006 r., VI SA/Wa 2329/05, niepubl. Wyrok z 24.4.2006 r., VI SA/Wa 363/06, niepubl. Wyrok z 3.8.2006 r., VI SA/Wa 660/06, niepubl. Wyrok z 25.9.2006 r., VI SA/Wa 1160/06, niepubl. Wyrok z 24.1.2007 r., VI SA/Wa 2107/06, niepubl. Wyrok z 29.3.2007 r., VI SA/Wa 172/07, niepubl. Wyrok z 4.4.2007 r., VI SA/Wa 975/06, niepubl. Wykaz literatury Bratoszewski J., Gardocki L., Gostyñski Z., Przyjemski S., Stefañski R. A., Wykaz literatury Wykaz literatury Zab³ocki S., Kodeks postêpowania karnego, Komentarz, t. I, Warszawa 2003. Doniec U., Dopuszczalnoœæ sporz¹dzenia protoko³u rozprawy przez asysten- ta sêdziego w postêpowaniu karnym, EP 2010, Nr 4. Dulewicz E., Zakrzewski W., ród³a prawa konstytucyjnego (w:) Polskie pra- wo konstytucyjne, red. W. Skrzyd³o, Lublin 1997. Ereciñski T., Gudowski J., Iwulski J., Komentarz do prawa o ustroju s¹dów po- wszechnych i ustawy o Krajowej Radzie S¹downictwa, Warszawa 2002. Gaberle A., Rozwa¿ania o prawie i s¹downictwie, Kraków 2005. Gersdorf M., R¹czka K., Skoczyñski J., Kodeks pracy. Komentarz, Z. Salwa (red.), Warszawa 2003. Grajewski J., Paprzycki L. K., Steinborn S., Kodeks postêpowania karnego, t. I, Kraków 2006. Grzegorczyk T., Kodeks postêpowania karnego oraz ustawa o œwiadku ko- ronnym. Komentarz, Warszawa 2008. Hofmañski P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postêpowania karnego. Ko- mentarz, t. I, Warszawa 2004. Izdebski H., Bezstronnoœæ (w:) H. Izdebski, P. Skuczyñski (red.), Etyka zawo- dów prawniczych. Etyka prawnicza, Warszawa 2006. Izdebski Z., Teoria pañstwa i prawa, Warszawa 1975. Jackowski M., Ochrona praw nabytych w polskim systemie konstytucyjnym, Wydawnictwo Sejmowe 2008. Jamróz A., Wstêp do nauk prawnych, Bia³ystok 1997. Jasiñski W., Bezstronnoœæ s¹du i jej gwarancje w polskim procesie karnym, Warszawa 2009. Jaœkowska-Mincer M., Glosa do wyroku NSA z dnia 28 grudnia 1994 r., V SA 1507/94, OSP 1996 Nr 7–8. Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, t. I (pod. red. T. Ereciñskie- go), Warszawa 2007. Kojder A., Etyka – przedmiot i stanowiska (w:) H. Izdebski, P. Skuczyñski (red.), Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, Warszawa 2006. Kot³owski D., Piaskowska O. M., Sadowski K., Czas pracy referendarza s¹dowego i asystenta sêdziego w s¹dzie powszechnym. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, MoP 2010, Nr 4. XVIII Wykaz literatury Laskowski M., Ustawowe pojêcie „nieskazitelnoœæ charakteru”, Prok. i Pr. 2008, Nr 6. £uków P., Granice zgody: autonomia zasad i dobro pacjenta, Warszawa 2005. Masznicz R. E., Przekazanie sprawy ze wzglêdu na dobro wymiaru sprawie- dliwoœci (art. 37 k.p.k.), Prok. i Pr. 2007, Nr 7–8. Maziarz-Haruza A., Skarga na orzeczenie referendarza s¹dowego w postê- powaniu wieczystoksiêgowym, Warszawa 2006. Niewiñska-Giedrewicz A., Wybór jako podstawa nawi¹zania stosunku pracy z pracownikami samorz¹dowymi, Warszawa 2008. Nowacki J., Tobor Z., Wstêp do prawoznawstwa, Kraków 2000. Opa³ek K., Wróblewski J., Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969. Piaskowska O. M., Kot³owski D., Sadowski K., Doskonalenie zawodowe – fakt czy fikcja?, PEwP 2010, Nr 4. R¹czka K., Systemy czasu pracy w znowelizowanym kodeksie pracy, PiZS 2004, Nr 2. Rojewski M., Referendarze s¹dowi. Asystenci sêdziów. Urzêdnicy s¹dowi. Komentarz, Warszawa 2007. Romer T., Najda M., Etyka dla sêdziów. Rozwa¿ania, Warszawa 2007. Romer T., Starannoœæ i odpowiedzialnoœæ (w:) Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, H. Izdebski, P. Skuczyñski (red.), Warszawa 2006. Sadlik R., Czas zadaniowy i godziny nadliczbowe, S³. Prac. 2009, Nr 10. Sagan S., Organy i korporacje ochrony prawa, Warszawa 2001. Sanetra W., ród³a prawa pracy w œwietle Konstytucji RP (w:) ród³a prawa pracy, L. Florek (red.), Warszawa 2001. Skoczyñski J., Regulamin pracy (w:) ród³a prawa pracy, L. Florek (red.), Warszawa 2001. S³ownik jêzyka polskiego, M. Szymczak (red.), t. II, Warszawa 1979, t. III, Warszawa 1981. Stanibu³a B., Przes³anki i tryby wprowadzania zadaniowego czasu pracy, MoP 2006, Nr 12. Stefañski R. A., Protokolant w postêpowaniu karnym, Prok. i Pr. 2006, Nr 11. Szczepañski J., Socjologiczne zagadnienia wy¿szego wykszta³cenia, Warsza- wa 1963. Ura E., Zagadnienia teoretyczne Ÿróde³ prawa kszta³tuj¹cych status pracow- ników administracji, PiP 1995, z. 10–11. Wajda D., Status prawny asystenta sêdziego, PS 2006, Nr 3. Wa¿ny A., Problemy zwolnienia z tajemnicy adwokackiej, dziennikarskiej i lekarskiej w procesie karnym, Prok. i Pr. 1997, Nr 10. Wróblewski J., Prawoznawstwo jako „Ÿród³o prawa”, PiP 1973, z. 7. Wróblewski J., Zagadnienia teorii wyk³adni prawa ludowego, Warszawa 1959. Rozdzia³ 1. Instytucja asystenta sêdziego w polskim systemie prawa 1.1. Geneza instytucji asystenta sêdziego Rozdzia³ 1. Instytucja asystenta sêdziego w polskim systemie prawa 1.1. Geneza instytucji asystenta sêdziego Instytucja asystenta sêdziego zosta³a wprowadzona do polskie- go systemu wymiaru sprawiedliwoœci przez PrUSP, która zajê³a miejsce dotychczas obowi¹zuj¹cej ustawy z dnia 20.6.1985 r. – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych . Ustawa ta, w czêœci do- 1 tycz¹cej asystentów sêdziego wesz³a w ¿ycie z dniem 1.10.2001 r. (art. 212 PrUSP). Wspomniana wy¿ej ustawa w sposób pe³ny re- gulowa³a ustrój i sposób wykonywania w³adzy s¹downiczej, a za- tem jednej z trzech podstawowych w³adz, których Ÿród³em jest art. 10 Konstytucji RP . Zasadniczym, choæ nie wy³¹cznym zada- 2 niem tej w³adzy jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwoœci w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej – na mocy art. 175 Konstytu- cji RP – powierzone s¹dom. W uzasadnieniu do projektu ustawy 3 podnoszono, i¿ prace nad projektem zosta³y podporz¹dkowane dwóm zasadniczym celom: 1) doprowadzeniu do zgodnego z Konstytucj¹ RP kompletnego uregulowania ustroju s¹dów powszechnych i statusu sêdziów, 2) stworzeniu sprawnego oraz nowoczeœnie zorganizowanego s¹downictwa powszechnego na miarê XXI wieku, którego funkcjonowanie bêdzie oceniane w zgodzie z zasadami Kon- wencji z 4.11.1950 r. o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawo- wych Wolnoœci . 4 1 2 3 4 Tekst jedn. Dz.U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25 ze zm. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r., Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. Druk Sejmu RP III kadencji, Nr 1656. Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Asystent sędziego w sądzie powszechnym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: