Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00396 008817 20975179 na godz. na dobę w sumie
Audyt bezpieczeństwa informacji w praktyce - książka
Audyt bezpieczeństwa informacji w praktyce - książka
Autor: Liczba stron: 128
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0402-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hacking >> bezpieczeństwo sieci
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rozpoczęła się era społeczeństwa informacyjnego. Działalność coraz większej liczby organizacji i firm zależy od szybkiego i efektywnego przetwarzania informacji. Informacja stała się cennym, często wykradanym towarem. Zagrożeniem dla bezpieczeństwa danych są nie tylko crackerzy, lecz często także pracownicy firmy, którzy nieświadomie udostępniają zastrzeżone informacje osobom trzecim. Upowszechnienie informacji, będących tajemnicą lub własnością intelektualną i handlową firmy lub instytucji, może oznaczać utratę reputacji, zakończenie działalności na rynku lub nawet wywołać kłopoty natury prawnej. Z tych powodów informację trzeba należycie chronić oraz odpowiednią nią zarządzać.

Książka 'Audyt bezpieczeństwa informacji w praktyce' przedstawia praktyczne aspekty wdrażania i realizowania polityki ochrony danych. Opisuje zarówno regulacje prawne, jak i normy ISO traktujące o bezpieczeństwie informacji. Zawiera informacje o odpowiednim zarządzaniu systemami przechowywania danych, fizycznym zabezpieczaniu miejsc, w których znajdują się nośniki danych, oraz szkoleniu użytkowników systemów.

Odpowiednio zaplanowane procedury ochrony danych mogą uchronić przedsiębiorstwo przed poważnymi problemami. Wykorzystaj wiadomości zawarte w tej książce i wprowadź podobne procedury w swojej firmie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Audyt bezpieczenstwa informacji w praktyce Autor: Tomasz Polaczek ISBN: 83-246-0402-2 Format: B5, stron: oko³o 126 Rozpoczê³a siê era spo³eczeñstwa informacyjnego. Dzia³alnoœæ coraz wiêkszej liczby organizacji i firm zale¿y od szybkiego i efektywnego przetwarzania informacji. Informacja sta³a siê cennym, czêsto wykradanym towarem. Zagro¿eniem dla bezpieczeñstwa danych s¹ nie tylko crackerzy, lecz czêsto tak¿e pracownicy firmy, którzy nieœwiadomie udostêpniaj¹ zastrze¿one informacje osobom trzecim. Upowszechnienie informacji, bêd¹cych tajemnic¹ lub w³asnoœci¹ intelektualn¹ i handlow¹ firmy lub instytucji, mo¿e oznaczaæ utratê reputacji, zakoñczenie dzia³alnoœci na rynku lub nawet wywo³aæ k³opoty natury prawnej. Z tych powodów informacjê trzeba nale¿ycie chroniæ oraz odpowiedni¹ ni¹ zarz¹dzaæ. Ksi¹¿ka „Audyt bezpieczeñstwa informacji w praktyce” przedstawia praktyczne aspekty wdra¿ania i realizowania polityki ochrony danych. Opisuje zarówno regulacje prawne, jak i normy ISO traktuj¹ce o bezpieczeñstwie informacji. Zawiera informacje o odpowiednim zarz¹dzaniu systemami przechowywania danych, fizycznym zabezpieczaniu miejsc, w których znajduj¹ siê noœniki danych, oraz szkoleniu u¿ytkowników systemów. (cid:129) Normy ISO i PN dotycz¹ce ochrony informacji (cid:129) Planowanie polityki bezpieczeñstwa (cid:129) Umowy o zachowaniu poufnoœci (cid:129) Zabezpieczanie budynku i pomieszczeñ (cid:129) Tworzenie procedur eksploatacji sprzêtu i systemów (cid:129) Ochrona sieci przed programami szpieguj¹cymi (cid:129) Zarz¹dzanie dostêpem u¿ytkowników do systemu Odpowiednio zaplanowane procedury ochrony danych mog¹ uchroniæ przedsiêbiorstwo przed powa¿nymi problemami. Wykorzystaj wiadomoœci zawarte w tej ksi¹¿ce i wprowadŸ podobne procedury w swojej firmie. O autorze ...........................................................................................................................5 Wstęp ................................................................................................................................7 Zezwolenie ........................................................................................................................9 Od autora ........................................................................................................................11 Podstawowe założenia polityki bezpieczeństwa informacji ...........................................13 Czym jest informacja .............................................................................................................. 13 Gdzie przechowujemy informacje .......................................................................................... 14 Informacja w świetle regulacji prawnych ................................................................................ 15 Zasady audytu ........................................................................................................................ 15 Norma ISO/IEC TR 13335 ...................................................................................................... 19 Zarządzanie bezpieczeństwem informacji ......................................................................23 Polityka bezpieczeństwa informacji ........................................................................................ 23 Co powinna zawierać polityka bezpieczeństwa informacji .................................................... 24 Czego nie powinna zawierać polityka bezpieczeństwa informacji ......................................... 25 Utworzenie infrastruktury bezpieczeństwa informacji ........................................................... 25 Odpowiedzialność oraz kompetencje w systemie bezpieczeństwa informacji ...................... 26 Autoryzacja urządzeń do przetwarzania informacji ............................................................... 26 Doradztwo specjalistyczne w zakresie bezpieczeństwa informacji ........................................ 27 Współpraca między organizacjami ......................................................................................... 28 Niezależne przeglądy stanu bezpieczeństwa informacji ....................................................... 28 Zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich ..................................................................... 29 Zlecenie przetwarzania danych firmom zewnętrznym ............................................................ 33 Klasyfikacja i kontrola aktywów ......................................................................................35 Rozliczanie aktywów .............................................................................................................. 35 Klasyfikacja informacji ............................................................................................................ 37 Bezpieczeństwo osobowe ...............................................................................................39 Bezpieczeństwo informacji przy określaniu obowiązków i w zarządzaniu zasobami ludzkimi 39 Szkolenie użytkowników ......................................................................................................... 43 Reagowanie na naruszenia bezpieczeństwa i niewłaściwe funkcjonowanie systemu ........... 44 Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe ......................................................................47 Fizyczny obwód zabezpieczający .......................................................................................... 48 Zabezpieczenie sprzętu .......................................................................................................... 54 Ogólne zabezpieczenia .......................................................................................................... 59 Zarządzanie systemami informatycznymi i sieciami komputerowymi ............................63 Procedury eksploatacyjne oraz okres odpowiedzialności ...................................................... 63 Planowanie i odbiór systemu .................................................................................................. 67 Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem ..................................................................... 69 Procedury wewnętrzne ........................................................................................................... 71 Zarządzanie sieciami .............................................................................................................. 73 Postępowanie z nośnikami i ich bezpieczeństwo ................................................................... 74 Wymiana danych i oprogramowania ...................................................................................... 77 Kontrola dostępu do systemu .........................................................................................85 Potrzeby biznesowe związane z dostępem do informacji ..................................................... 85 Zarządzanie dostępem użytkowników ................................................................................... 86 Zakres odpowiedzialności użytkowników ............................................................................... 89 Kontrola dostępu do sieci ....................................................................................................... 91 Kontrola dostępu do systemów operacyjnych ....................................................................... 94 Kontrola dostępu do aplikacji ................................................................................................. 97 Monitorowanie dostępu do systemu i jego wykorzystywania ................................................. 98 Komputery przenośne i praca zdalna ................................................................................... 100 Zabezpieczenia kryptograficzne ........................................................................................... 103 Zarządzanie ciągłością działania organizacji w sytuacji krytycznej ..................................... 105 Zgodność ............................................................................................................................. 111 Przegląd polityki bezpieczeństwa informacji i zgodności technicznej .................................. 114 Skorowidz ..................................................................................................................... 115 4 Ÿ S P I S T R E Ś C I Sieci komputerowe, a właściwie wszelakie systemy informatyczne, stały się już niezbędne zarówno przy wykonywaniu czynności służbowych, jak rów- nież w życiu prywatnym. W rzeczywistości bez tego dobrodziejstwa techniki trudno się obyć. Przykładowo, coraz częściej sieci komputerowe służą do do- konywania zakupów. Siecią przesyła się wszelakie informacje i dane — te ważne i te mniej istotne. Systemy informatyczne z kolei dane te przetwarzają i przechowują. Oczywistym jest, że aby służyły one w należyty — i przede wszystkim — w bezpieczny sposób, trzeba zapewnić ich odpowiednią obsługę i poprawnie zarządzać nimi. Bardzo istotnym elementem systemu bezpieczeństwa informacji jest staranne zabezpieczenie sieci komputerowych i systemów informatycznych przed oso- bami niepowołanymi. W tym celu — podobnie jak w przypadku innych sys- temów — trzeba wprowadzić odpowiednie procedury eksploatacyjne. Procedury eksploatacyjne oraz okres odpowiedzialności Informacja jest wykorzystywana za pomocą różnego typu urządzeń. Skoro tak się dzieje, oznacza to również konieczność zabezpieczenia tych urządzeń. W tym przypadku oczywistą sprawą jest sprecyzowanie odpowiednich pro- cedur zarządzania tymi urządzeniami oraz zakresów odpowiedzialności za te urządzenia oraz informacje w nich przechowywane lub przetwarzane. Należy również wdrożyć procedury reagowania na incydenty związane z uszkodze- niem takich urządzeń bądź niewłaściwym ich użytkowaniem, co może się przyczynić do uszkodzenia sprzętu lub utraty przechowywanych danych. Dokumentowanie procedur eksploatacyjnych Procedury zawarte w polityce bezpieczeństwa informacji powinny być ogól- nodostępne dla wszystkich osób w organizacji — jest to warunek sprawnego funkcjonowania całego systemu. Jak wspomniałem we wcześniejszych rozdzia- łach tej książki, poszczególne procedury powinny być opracowane w sposób ściśle odpowiadający specyfice pracy na danych stanowiskach, jednak istnieją jeszcze procedury ogólnodostępne, skierowane do wszystkich pracowników organizacji. Istnieje przecież wiele urządzeń, wykorzystywanych przez prak- tycznie wszystkie osoby w firmie do przeglądania, przesyłania, przechowy- wania czy przetwarzania informacji. Sposób posługiwania się tym sprzętem i zasady ochrony informacji z nim związanej powinny zatem zostać precy- zyjnie określone w odpowiednich procedurach. Do takich procedur należą właśnie m.in. procedury eksploatacyjne. Oczywiście, należy je odpowiednio dokumentować i przechowywać. Każda z tych procedur powinna zawierać dokładną instrukcję postępowania z określonymi urządzeniami oraz z infor- macją w nich zawartą lub przetwarzaną. Podczas codziennej pracy bardzo często dochodzi do incydentów, które po- tencjalnie mają wpływ na jakość pracy lub na bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Oczywiście, te zdarzenia są spowodowane różnymi przyczynami, np. błędnym działaniem aplikacji lub niepoprawną pracą systemu informa- tycznego. W takich przypadkach, gdy praca zostanie zakłócona przez np. źle działający system informatyczny, procedury powinny mówić m.in. o obsłudze technicznej i sposobie uzyskania pomocy działu lub firmy zajmującej się utrzymaniem bądź serwisem struktur informatycznych. Poza tym należy rów- nież udokumentować procedury ponownego uruchomienia systemu bądź jego odtworzenia w przypadku awarii. Kontrola zmian w eksploatacji W przypadku każdego systemu informatycznego na porządku dziennym jest dokonywanie zmian, aktualizacji zabezpieczeń lub innych czynności związanych z podniesieniem wydajności działania sprzętu i oprogramowania. Wszystkie tego typu zmiany powinny być starannie dokumentowane, co ułatwia zapo- bieganie awariom systemu lub przynajmniej pozwala na odpowiednio szybkie zdiagnozowanie przyczyn jego uszkodzenia. Każda zmiana czy aktualizacja 6 4 Ÿ R O Z D Z I A Ł 6 . ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI I SIECIAMI KOMPUTEROWYMI jest przeprowadzana ze względu na konieczność lub chęć usprawnienia całego systemu czy aplikacji, ale nie zawsze zamierzony cel jest osiągany. Dlatego też w dokumentacji odnoszącej się do dokonywanych zmian, powinny znaleźć się informacje o ewentualnych następstwach danej modyfikacji lub zmiany. Trzeba również uzyskać pisemnie potwierdzone pozwolenie od kierownika działu lub od upoważnionego członka kierownictwa organizacji na dokona- nie tego typu czynności. Ponadto należy zdefiniować procedury przywracania systemu do pierwotnego stanu w przypadku problemów występujących w efek- cie tego typu zmian. Procedury zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem Jeśli w organizacji dojdzie do jakiegoś incydentu związanego z naruszeniem prawidłowego funkcjonowania systemu lub zdarzenia mającego bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo informacji, należy zastosować wcześniej przygo- towane, odpowiednie procedury, które zapewnią szybką reakcję. Przykładem takiego incydentu w przypadku systemów informatycznych są ataki typu DoS (Denial of Service), co można przetłumaczyć jako odmowa obsługi. Tego typu ataki na systemy informatyczne powtarzają się coraz częściej. Często również mówi się o błędach w oprogramowaniu, które umożliwiają prowa- dzenie ataków typu DoS. Dobrze przeprowadzony atak na sieć informatyczną może spowodować jej całkowity paraliż, trwający nawet kilka dni lub tygo- dni w przypadku rzeczywiście rozległych sieci. Ataki te mają również bezpo- średni wpływ na bezpieczeństwo przechowywanych danych. Oczywiście, ist- nieją techniki zabezpieczania się przed atakami, ale nigdy nie są one w stu procentach skuteczne. Organizacja powinna przygotować i wdrożyć odpowiednie procedury, które obejmują wszystkie takie potencjalne incydenty, mające wpływ na utratę do- stępności, poufności i integralności przechowywanych informacji. Procedury te powinny również uwzględnić plan działania, w tym sporządzenie nie- zbędnych analiz związanych z rozpoznaniem natury incydentu oraz jego przyczyn. Trzeba również umieć zaplanować i wdrożyć odpowiednie środki zaradcze, aby ograniczyć do minimum możliwość pojawienia się podobnego zdarzenia w przyszłości (warto podkreślić, że nie zawsze można zabezpieczyć system w całkowicie skuteczny sposób). Następną czynnością jest zebranie wszelkich informacji bądź śladów związa- nych z zaistniałym incydentem. Ma to na celu zminimalizowanie prawdopo- dobieństwa wystąpienia podobnego zdarzenia w przyszłości oraz ewentualne wykrycie sprawcy lub przyczyny zaistnienia incydentu. P R O C E D U R Y E K S P L O A T A C Y J N E O R A Z O K R E S O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I l 6 5 W przypadku stwierdzenia, że źródłem incydentu było niewłaściwe zarzą- dzanie systemem bądź dostęp osoby nieuprawnionej do określonej jego części, należy wdrożyć bardziej restrykcyjne procedury dostępowe. Przykładowo, każdorazowe uzyskanie dostępu lub praca przy systemie powinny podlegać starannej rejestracji. Oczywiście, można by tu przytoczyć o wiele więcej po- tencjalnych sposobów dokładniejszego zabezpieczenia przechowywanych in- formacji, jednak byłoby to niecelowe, gdyż większość z nich wiąże się ze spe- cyfiką działania organizacji oraz innych czynników. Podział obowiązków Mówiąc o naruszeniach bezpieczeństwa danych, o utracie poufności, dostęp- ności i integralności chronionej informacji, w większości przypadkach opi- suje się zamierzone ataki, spowodowane czy to zemstą zwolnionych pracowni- ków, czy też chęcią uzyskania profitów finansowych bądź innych, przykładowo, wynikających z przekazania informacji konkurencji. Mimo to poza tymi wszystkimi przypadkami, częstą przyczyną incydentów jest również zwykła ludzka nieuwaga lub pomyłka. Niezależnie od powyższego, ważną częścią polityki bezpieczeństwa informa- cji jest wprowadzenie podziału obowiązków, gdyż to jest dobra metoda zmi- nimalizowania ryzyka zaistnienia incydentu bądź wystąpienia pomyłek. Jednym z istotnych zaleceń jest zwracanie większej uwagi na pojedyncze zda- rzenia, wynikające z błędów jednej osoby. Nawet niewielkie pomyłki mogą mieć duży wpływ na szereg zdarzeń, których konsekwencją może być, przy- kładowo, utrata danych. Oczywiście, nie można wykluczyć zmowy grupy pracowników. Zmowa taka może spowodować utratę chronionej informacji lub duże straty finansowe. Aby zapobiec takim zdarzeniom, należy bardziej rozgraniczyć obowiązki pra- cowników poszczególnych grup, np. działu zajmującego się wysyłką towaru, działu finansowego itd. Oddzielenie urządzeń produkcyjnych od znajdujących się w fazie rozwoju Niektóre organizacje doskonalą swoje systemy informatyczne w celu zwięk- szenia ich wydajności bądź też zwiększenia swojej konkurencyjności. Jeśli w jednostce funkcjonują działy zajmujące się badaniami rozwojowymi, to ich sprzęt, oprogramowanie, a nawet cała sieć komputerowa powinny zostać 6 6 Ÿ R O Z D Z I A Ł 6 . ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI I SIECIAMI KOMPUTEROWYMI odizolowane od pozostałej infrastruktury informatycznej. Jeśli takie rozgra- niczenie nie zostanie wykonane, konsekwencją tego stanu rzeczy mogą być poważne komplikacje w pracy oprogramowania, systemu lub nawet całej in- frastruktury. Celom badawczym powinny służyć osobne domeny lub poddomeny, które zostaną starannie zabezpieczone i oddzielone od pozostałych systemów, niewy- korzystywanych podczas badań. W ten sposób można uchronić się przed nie- przewidzianymi sytuacjami, które mogą ujemnie wpływać na funkcjonalność całego systemu. Zarządzanie urządzeniami przez firmy zewnętrzne Ostatnimi czasy zlecanie usług informatycznych firmom zewnętrznym stało się częstą praktyką. Jest to dobry sposób zmniejszania kosztów oraz odpo- wiedzialności związanych z utrzymaniem własnego systemu informatycznego. Firma, która zleciła obsługę informatyczną innemu przedsiębiorstwu, nie musi się martwić o awarie, zabezpieczenia przed wirusami, krakerami oraz o na- prawę i wdrażanie sprzętu i oprogramowania. Jest to wygodna forma pracy, lecz również niebezpieczna, jeśli chodzi o zachowanie poufności, dostępności i integralności chronionych informacji. Zlecanie obsługi informatycznej ze- wnętrznej firmie stanowi potencjalnie duże ryzyko, przed którym trzeba się należycie zabezpieczyć. Oczywiście, jednym z możliwych zabezpieczeń jest starannie sporządzona umowa między firmami, ale umowa nie daje stupro- centowej pewności bezpieczeństwa chronionych danych ani nie zagwarantuje uczciwości strony pracowników firmy świadczącej usługę. Dlatego też należy m.in. zdefiniować czynności, które mogą i powinny być wykonywane przez pracowników organizacji, który sprzęt powinien być serwisowany w firmie, a jaki może zostać przeniesiony poza siedzibę jednostki. Oczywiście, przed- stawiciele firmy zewnętrznej, tacy jak serwisanci, inżynierowie systemowi oraz inne osoby wchodzące w skład obsługi technicznej, powinni zostać zapoznani z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa informacji. Należy też opra- cować i wdrożyć procedury zgłaszania oraz przyjmowania zgłoszeń przez pracowników. Planowanie i odbiór systemu Aby zminimalizować ryzyko awarii systemów informatycznych, należy za- planować oraz zapewnić odpowiednie zasoby sprzętowe (np. niezbędną prze- strzeń dyskową). Oczywistą sprawą jest możliwość przeciążenia systemów in- formatycznych, sieci oraz urządzeń przechowujących i przetwarzających dane. P L A N O W A N I E I O D B I Ó R S Y S T E M U l 6 7 Aby uniknąć takich incydentów, należy dobrze sprecyzować potrzeby firmy w zakresie potrzeb sprzętowych: liczby, rodzaju i wielkości dysków twardych, liczby serwerów, szybkości sieci komputerowej. Przemyślane zaplanowanie konfiguracji sprzętowej pozwoli na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii i częściowej lub całkowitej utraty chronionej informacji. Należy też pamiętać, że w przypadku wprowadzania dodatkowych uspraw- nień, takich jak nowe urządzenia, aplikacje czy nawet rozbudowa sieci kom- puterowej, przed ich wdrożeniem należy dokładnie przetestować każdą z tych modyfikacji. Planowanie pojemności Jak już wcześniej wspomniałem, aby móc dobrze zaplanować konfigurację sprzętową systemu informatycznego, trzeba dokładnie znać wymagania or- ganizacji dotyczące przechowywania danych. W przypadku funkcjonujących systemów informatycznych jest konieczne bieżące monitorowanie zwiększa- jącej się ilości przechowywanych danych, aby w odpowiednim czasie móc zwiększyć dostępną przestrzeń dyskową bądź inne niezbędne zasoby sprzę- towe. Niedopełnienie tych zadań może spowodować przeciążenie systemu, a w konsekwencji — jego zatrzymanie bądź nawet uszkodzenie. Istotną kwestią jest zaznajomienie się kierownictwa organizacji z podstawo- wymi zagadnieniami dotyczącymi potrzeb sprzętowych, aby w odpowiednim czasie zapewniono rozbudowę systemu informatycznego w niezbędnym zakresie. Odbiór systemu Przed przekazaniem systemu informatycznego do eksploatacji po jego utwo- rzeniu bądź po wykonaniu napraw czy aktualizacji należy przeprowadzić odpowiednie testy, co pozwoli na uniknięcie poważniejszych skutków ewen- tualnej awarii. Zanim system zostanie włączony do całej infrastruktury in- formatycznej, należy spełnić pewne warunki i wykonać dodatkowe czynności. Obostrzenia te powinny odpowiadać istotności informacji przechowywanej i przetwarzanej w tym systemie. Warunki przekazania do eksploatacji zmo- dyfikowanej części systemu informatycznego należy określić na etapie pla- nowania systemu bezpieczeństwa informacji. Trzeba się tu odnieść m.in. do takich zagadnień jak: l sposoby ponownego rozruchu systemu; l opisanie wszystkich wdrożonych zabezpieczeń; 6 8 Ÿ R O Z D Z I A Ł 6 . ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI I SIECIAMI KOMPUTEROWYMI l potwierdzenie zgodności nowego systemu z całą infrastrukturą informa- tyczną; l szkolenia kadry technicznej i pracowników z użytkowania nowego systemu; l pozostałe czynniki, wynikające ze specyfiki działalności organizacji bądź potrzeb samego systemu. Wprowadzenie nowego systemu bądź modyfikacja istniejącego wiąże się również z przeprowadzeniem rozeznania wśród pracowników szczebla admi- nistracyjnego oraz obsługi technicznej. Celem tego rozeznania jest zebranie informacji dotyczących samego systemu, czy spełnia on wymagania użyt- kowników, czy jest łatwy w obsłudze, czy też nie trzeba czegoś zmienić bądź poprawić. Są to ważne informacje, ponieważ system skomplikowany, trudny w obsłudze i niespełniający oczekiwań użytkowników jest z zasady systemem niebezpiecznym. Należy stale mieć na uwadze, że niewiedza osób korzystających z systemu może doprowadzić do nieumyślnego uszkodzenia lub utraty danych. Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem W dobie powszechnego wykorzystywania internetu największym zagrożeniem dla systemów informatycznych jest szkodliwe oprogramowanie. Pod tym ter- minem należy rozumieć oczywiście wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe, robaki internetowe, konie trojańskie oraz inne złośliwe programy-skrypty. Złośliwe oprogramowanie może nawet zniszczyć system informatyczny czy dane. Coraz to nowsze generacje złośliwego oprogramowania powodują problemy różnego typu. Twórcy takich programów wkładają wiele wysiłku, by ich zachowanie było coraz bardziej inteligentne. Znane są już takie wirusy czy robaki, które są zdolne do reprodukowania się lub też do samoistnego zmieniania swojej postaci, dzięki czemu są coraz trudniejsze do unieszkodli- wienia. Znane są przypadki, gdy infekcja wirusowa przyczyniła się do za- trzymania pracy dużych korporacji na wiele dni lub nawet tygodni, mimo że owe przedsiębiorstwa uchodziły za organizacje dobrze zabezpieczające się przed tego typu atakami. Z tego wynika, że złośliwe oprogramowanie coraz częściej jest w stanie rozprzestrzeniać się mimo coraz doskonalszych mecha- nizmów antywirusowych. Sprawa jest bardzo poważna, gdyż prawdopodo- bieństwo, że infekcja wirusem może doprowadzić nie tylko do poważnych strat finansowych, ale także do upadku całej firmy, jest znaczące. Oczywiste jest, że organizacje starają się zabezpieczyć przed podobnymi zdarzeniami, nawet kosztem ogromnych środków finansowych. Wyspecjalizowane przed- siębiorstwa opracowują coraz bardziej wyrafinowane — i często bardzo kosz- towne — mechanizmy zabezpieczające przed atakami złośliwego oprogra- mowania, podczas gdy liczni twórcy takich programów piszą coraz to nowsze O C H R O N A P R Z E D S Z K O D L I W Y M O P R O G R A M O W A N I E M l 6 9 ich odmiany, które coraz sprawniej pokonują coraz to nowsze zabezpiecze- nia. I tak koło się zamyka — ten swoisty „wyścig zbrojeń” trwa. Obecnie stuprocentowe wyeliminowanie plagi złośliwego oprogramowania jest nie- możliwe i zapewne taki stan rzeczy jeszcze potrwa jakiś czas. Wirusy oraz inne szkodliwe oprogramowanie trzeba zatem uznać za tzw. ryzyko akceptowalne. Termin ten oznacza ryzyko, którego nie można całkowicie wyeliminować. A skoro nie można go wyeliminować, trzeba się przed nim jak najlepiej za- bezpieczyć, aby je zminimalizować. Przede wszystkim trzeba wdrożyć mechanizm wykrywania wirusów i względ- nie szybko reagować na ich działanie. Wykrywalność złośliwego oprogra- mowania zwiększy się na pewno, jeśli personel techniczny będzie na bieżąco prowadził monitoring nie tylko zachowania systemów, ale również gdy bę- dzie śledził najnowsze informacje ze świata na temat powstających wirusów. Zabezpieczenie przed szkodliwym oprogramowaniem Aby odpowiednio zabezpieczyć się przed wirusami komputerowymi oraz in- nym szkodliwym oprogramowaniem, należy wprowadzić szereg usprawnień, procedur oraz odpowiednio przeszkolić i uświadomić użytkowników systemów informatycznych w tym zakresie. Przede wszystkim polityka bezpieczeństwa informacji powinna jasno określać, kto ma dostęp do poszczególnych elementów systemu, na jakich zasadach i z jakimi uprawnieniami. Należy wystrzegać się przyznawania większości lub nawet wszystkim użytkownikom uprawnień administratora systemu, ponie- waż wtedy stanowią oni największe — po internecie — zagrożenie dla całego systemu informatycznego. Jeśli użytkownicy posiadają konta ze wszelkimi możliwymi uprawnieniami, z pewnością będą posługiwali się oprogramowa- niem z niepewnych źródeł (takim jak np. różnego rodzaju gry), a to znacząco zwiększa ryzyko nieświadomego zainfekowania komputera wirusami. Jeśli taki komputer jest podłączony do sieci, oznacza to groźbę rozprzestrzenienia się złośliwego oprogramowania. Oto kilka praktycznych zaleceń, które powinny okazać się przydatne podczas wprowadzenia systemu zabezpieczeń przed złośliwym oprogramowaniem: l korzystanie tylko z legalnego oprogramowania, ponieważ aplikacje sko- piowane nielegalnie mogą zawierać ukryte wirusy, robaki lub konie tro- jańskie. Poza tym legalne oprogramowanie pozwala na bieżące aktuali- zowanie systemu, co w przypadku nielegalnych kopii jest niemożliwe; l wykonywanie na bieżąco aktualizacji wydawanych przez producenta oprogramowania; 7 0 Ÿ R O Z D Z I A Ł 6 . ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI I SIECIAMI KOMPUTEROWYMI l zainstalowanie na serwerach oraz na każdej stacji roboczej oprogramo- wania antywirusowego oraz innego oprogramowania chroniącego przed np. robakami; l pilnowanie regularnej aktualizacji baz sygnatur wirusów i innego opro- gramowania zabezpieczającego; l dokonywanie systematycznych przeglądów oprogramowania; l podczas instalowania nowego oprogramowania należy zawsze skanować pliki instalacyjne w celu sprawdzenia, czy nie zostały zainfekowane; l przeszkolenie użytkowników w zakresie zasad ochrony przed złośliwym oprogramowaniem (użytkowanie oprogramowania antywirusowego, pod- stawowe techniki unikania wirusów, takie jak ignorowanie wiadomości e-mail pochodzących z nieznanych źródeł, unikanie odwiedzania pewnych witryn WWW itp.). To są tylko podstawowe wymagania, które mogą posłużyć jako punkt wyj- ścia do w miarę skutecznego zabezpieczenia organizacji przed złośliwym opro- gramowaniem. Procedury wewnętrzne Procedury wewnętrzne, mające na celu zapewnienie sprawnego funkcjono- wania systemów informatycznych, mogą być bardzo liczne. W tym podroz- dziale przedstawię pewne zasady sporządzania kopii zapasowych, częstotli- wości ich wykonywania, ich liczby oraz kwestie weryfikacji gotowych kopii. Kopie zapasowe ważnych danych Kopie zapasowe można porównać do polisy ubezpieczeniowej, nieocenionej w przypadku nieprzewidzianych awarii, włamań do systemu informatycznego, utraty informacji, czyichś celowych działań na szkodę organizacji też lub klęsk żywiołowych. Dzięki posiadaniu aktualnych kopii zapasowych można uchronić organizację przed ogromnymi nieraz stratami finansowymi, konse- kwencjami prawnymi spowodowanymi utratą pewnych informacji czy też nawet przed upadłością firmy. Niejednokrotnie kopie zapasowe okazywały się ratunkiem dla reputacji jednostki. Aby uzyskać pewność, że operacje sporządzania kopii zapasowych są należycie przeprowadzane, trzeba spełnić kilka warunków. Przede wszystkim trzeba wskazać odpowiednie miejsce przechowywania kopii zapasowych. Nie powinno P R O C E D U R Y W E W N Ę T R Z N E l 7 1
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Audyt bezpieczeństwa informacji w praktyce
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: