Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00033 006947 19929743 na godz. na dobę w sumie
Audyt energetyczny dla zarządców nieruchomości - ebook/pdf
Audyt energetyczny dla zarządców nieruchomości - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 356
Wydawca: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7537-095-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Zgodnie z Ustawą termomodernizacyjną audytem energetycznym nazywa się opracowanie określające zakres, parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii.
Praktyczny dokument w formacie PDF. Plik zostanie wysłany na podany podczas zamówienia adres e-mail

Publikacja prowadzi Czytelnika krok po kroku przez proces tworzenia audytu energetycznego. Szczegółowo omawia jego rodzaje, metody potrzebne do obliczeń w poszczególnych fazach pracy audytora. Opisuje zagadnienia z fizyki budowli, których znajomość jest niezbędna aby uniknąć popełnienia błędów podczas auditingu. Zaprezentowane techniki wyboru optymalnych wariantów przyczynią się do zwiększenia ekonomiczności budynków. Publikacja pozwoli dobrać rozwiązania termomodernizacyjne zgodne z wymaganiami Unii Europejskiej tak, aby projektować budynki o wysokiej energooszczędności.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

dr Włodzimierz Berdychowski Audyt energetyczny dla zarządców nieruchomości o w t c i n w o d u B Copyright © 2011 Dashöfer Holding Ltd. Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: (22) 559 36 00, 559 36 66, faks: (22) 829 27 00, 829 27 27 www.dashofer.pl Opracowanie edytorskie: Jolanta Stypu³kowska Sk³ad: KAMIL Kamil Eisenbart Wszelkie prawa zastrze¿one, prawo do tytu³u i licencji jest w³asnoœci¹ Dashöfer Holding Ltd. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie ca³oœci lub fragmentów niniejszej publikacji, równie¿ na noœnikach magnetycznych i elektronicznych, bez zgody Wydawcy zabronione. Ze wzglêdu na sta³e zmiany w polskim prawie oraz niejednolite interpretacje przepisów, Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialnoœci za zamieszczone informacje. SPIS TREŒCI Audyt energetyczny dla zarz¹dców nieruchomoœci SPIS TREŒCI 1. 2. S³ownik podstawowych terminów Audyt energetyczny 2.1. 2.2. 2.3. Forma i zakres audytu energetycznego Algorytm audytu Szczegó³owy zakres audytu energetycznego lokalnego Ÿród³a ciep³a, zlokalizowanego poza zaopatrywanym przez to Ÿród³o budynkiem, lub Ÿród³a zaopatruj¹cego wiêcej ni¿ jeden budynek Szczegó³owy zakres audytu energetycznego lokalnej sieci ciep³owniczej Organizacja audytu energetycznego budynku – tabele i za³¹czniki Metoda oceny op³acalnoœci i wyboru usprawnieñ termomodernizacyjnych, prowadz¹cych do zmniejszenia strat ciep³a przez przenikanie przez przegrody budowlane i zmniejszenie zapotrzebowania na ciep³o na ogrzanie powietrza wentylacyjnego Metoda oceny op³acalnoœci i wyznaczania optymalnego wariantu przedsiêwziêcia termomodernizacyjnego, polegaj¹cego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji (wentylacji naturalnej i mechanicznej wywiewnej) 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashöfer 3 SPIS TREŒCI Audyt energetyczny dla zarz¹dców nieruchomoœci 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 2.14. 2.15. 2.16. 2.17. 2.18. 2.19. Metoda oceny op³acalnoœci i wyznaczania optymalnego wariantu przedsiêwziêcia termomodernizacyjnego, dotycz¹cego zmniejszenia zapotrzebowania na energiê przez system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej Metoda wyznaczania optymalnego wariantu przedsiêwziêcia termomodernizacyjnego, prowadz¹cego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciep³o na przygotowanie ciep³ej wody u¿ytkowej Metoda wyznaczania optymalnego wariantu przedsiêwziêcia termomodernizacyjnego, poprawiaj¹cego sprawnoœæ ciepln¹ systemu grzewczego Metoda wyboru optymalnego wariantu przedsiêwziêcia termomodernizacyjnego Wybór optymalnego wariantu przedsiêwziêcia termomodernizacyjnego budynku Metoda sporz¹dzania bilansu ciep³a i wyznaczania efektów energetycznych dla lokalnego Ÿród³a ciep³a Metoda obliczania kosztów wytwarzania ciep³a i wyznaczania efektów ekonomicznych dla lokalnego Ÿród³a ciep³a Metoda wyznaczania optymalnego wariantu przedsiêwziêcia termomodernizacyjnego lokalnego Ÿród³a ciep³a Audyt lokalnej sieci ciep³owniczej Metoda obliczania ca³kowitych strat ciep³a w lokalnej sieci ciep³owniczej Metoda wyznaczania optymalnego wariantu przedsiêwziêcia termomodernizacyjnego lokalnej sieci ciep³owniczej Weryfikacja audytu energetycznego 4 www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashöfer SPIS TREŒCI Audyt energetyczny dla zarz¹dców nieruchomoœci 3. 4. 5. 6. 7. Przep³ywy ciep³a w konstrukcjach przegród zewnêtrznych wg PN-EN ISO 6946:1999 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Wprowadzenie Opór cieplny warstwy jednorodnej Ca³kowity opór ciep³a Wspó³czynnik przenikania ciep³a Uk przegród z mostkami cieplnymi liniowymi Aktualne wymagania ochrony cieplnej budynków Wprowadzenie Premia termomodernizacyjna Premia remontowa Premia kompensacyjna Zasady udzielania premii 3.5. Norma PN-EN 12831. Nowa metoda obliczania projektowego obci¹¿enia cieplnego – informacje podstawowe Zasady wspierania termomodernizacji i remontów 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. Audyt energetyczny budynku 6.1. 6.2. Programy unijne 7.1. Etapy przeprowadzania audytu Przyk³adowy audyt Przygotowanie beneficjenta do realizacji projektu i sporz¹dzenia wniosku o dofinansowanie 7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.1.4. 7.1.5. Zasady przebiegu konkursu w ramach POIiŒ Zasady wype³niania wniosku o dofinansowanie Opracowanie wniosku o dofinansowanie Za³¹czniki do wniosku Kwalifikowalnoœæ beneficjenta i projektu Zasady oceny i wyboru projektów Etapy procedury konkursowej 7.2. 7.3. www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashöfer 5 SPIS TREŒCI Audyt energetyczny dla zarz¹dców nieruchomoœci 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. Zestawienie kryteriów wyboru projektów Za³¹czniki wymagane do wniosku o dofinansowanie Zakres studium wykonalnoœci Najczêœciej zadawane pytania dotycz¹ce POIiŒ 6 www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashöfer WYKAZ PIKTOGRAMÓW Audyt energetyczny dla zarz¹dców nieruchomoœci WYKAZ PIKTOGRAMÓW definicje, pojêcia dokument, formularz podstawa prawna klasyfikacja, podzia³ N normy problem www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashöfer 7 WYKAZ PIKTOGRAMÓW Audyt energetyczny dla zarz¹dców nieruchomoœci przyk³ad terminy uwaga zasady 8 www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashöfer 1. S£OWNIK PODSTAWOWYCH TERMINÓW Audyt energetyczny dla zarz¹dców nieruchomoœci 1. S£OWNIK PODSTAWOWYCH TERMINÓW AUDITING ENERGETYCZNY to rodzaj rzeczo- znawstwa. Jego charakter polega na racjonalizowa- niu zu¿ycia energii, analizie zwi¹zanej z tym efek- tywnoœci ekonomicznej oraz na interdyscyplinar- nym analizowaniu, mog¹cych zaistnieæ, problemów dotycz¹cych stanu obiektu w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym. Powsta³e w wyniku auditingu energetycznego opracowanie nazywa siê audytem energetycznym. Auditing energetyczny to szereg czynnoœci zwi¹za- nych z ocen¹ i analiz¹ aktualnego stanu pozyskiwa- nia energii, jej u¿ytkowania w badanym obiekcie oraz wskazanie potencjalnych mo¿liwoœci i obsza- rów poprawy i racjonalizacji tego stanu. Zgodnie z Ustaw¹ termomodernizacyjn¹ audytem energe- tycznym nazywa siê opracowanie okreœlaj¹ce za- kres, parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsiêwziêcia termomodernizacyjnego, ze wska- zaniem rozwi¹zania optymalnego, w szczególnoœci z punktu widzenia kosztów realizacji tego przed- siêwziêcia oraz oszczêdnoœci energii. Audyt ener- getyczny stanowi jednoczeœnie za³o¿enia do pro- jektu budowlanego termomodernizacji. www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashöfer 9 1. S£OWNIK PODSTAWOWYCH TERMINÓW Audyt energetyczny dla zarz¹dców nieruchomoœci Audyt energetyczny budynku zawiera nastêpuj¹ce elementy: (cid:122) inwentaryzacjê systemu grzewczego, (cid:122) ocenê w³aœciwoœci cieplnych budynku, (cid:122) okreœlenie, jaka jest charakterystyka energe- tyczna budynku, (cid:122) stwierdzenie, w jaki sposób mo¿na przepro- wadziæ termomodernizacjê budynku, (cid:122) ocenê op³acalnoœci ka¿dej z metod, (cid:122) wskazanie, które z nich s¹ optymalne dla au- dytowanego budynku. Audyt modernizacyjny Podstawowym za³o¿eniem ustawy jest wsparcie modernizacji budynków nieefektywnych energe- tycznie. Okreœla, jakie rodzaje budynków podlega- j¹ ustawie oraz jakie cele ma osi¹gn¹æ przedsiê- wziêcie, w zale¿noœci od zakresu modernizacji czy remontu oraz rodzaju budynku. W tym celu musi zostaæ wykonany audyt energetyczny budynku ze szczegó³owymi informacjami: (cid:122) dane identyfikacyjne budynku, lokalnego Ÿród³a ciep³a, lokalnej sieci ciep³owniczej, (cid:122) dane inwestora, w tym dla osoby fizycznej, imiê i nazwisko, adres do korespondencji i numer PESEL, (cid:122) ocenê stanu technicznego budynku, lokalne- go Ÿród³a ciep³a, lokalnej sieci ciep³owniczej, 10 www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashöfer 1. S£OWNIK PODSTAWOWYCH TERMINÓW Audyt energetyczny dla zarz¹dców nieruchomoœci (cid:122) opis mo¿liwych wariantów realizacji przed- siêwziêcia termomodernizacyjnego, (cid:122) wskazanie optymalnego wariantu przedsiê- wziêcia termomodernizacyjnego. Audyt remontowy powinien zawieraæ: (cid:122) dane identyfikacyjne budynku mieszkalnego, (cid:122) dane inwestora, w tym dla osoby fizycznej, imiê i nazwisko, adres do korespondencji i numer PESEL, (cid:122) kalkulacjê wartoœci wskaŸnika E, okreœlaj¹- cego obliczeniowe zapotrzebowanie na ener- giê koñcow¹ (ciep³o) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym, (cid:122) wskazanie rzeczowego zakresu prac, (cid:122) plan robót remontowych, (cid:122) wskazanie zakresu prac remontowych ujê- tych wnioskowanym przedsiêwziêciem re- montowym, (cid:122) dokumenty okreœlaj¹ce szacowane koszty przedsiêwziêcia. Doradca energetyczny to specjalista posiadaj¹cy szerok¹ wiedzê z zakresu budownictwa, fizyki bu- dowli, ogrzewnictwa i ch³odnictwa oraz energety- ki. Doradca energetyczny powinien równie¿ posia- daæ okreœlony zakres wiedzy ekonomicznej, g³ów- nie w zakresie kredytowania inwestycji i remon- tów. G³ówne zadania doradcy energetycznego to analiza Ÿróde³ energii, dobór ich wykorzystania www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashöfer 11 1. S£OWNIK PODSTAWOWYCH TERMINÓW Audyt energetyczny dla zarz¹dców nieruchomoœci oraz analiza i optymalizacja obiektu, maj¹ca na ce- lu obni¿enie jego energoch³onnoœci. Us³ugi, jakie œwiadczy doradca energetyczny, s¹ zwi¹zane z jednej strony z rosn¹c¹ œwiadomoœci¹ koniecznoœci oszczêdzania energii w budynkach, z drugiej wchodz¹c¹ wkrótce w ¿ycie Dyrektyw¹ w sprawie charakterystyki energetycznej budyn- ków oraz funkcjonuj¹c¹ w Polsce Ustaw¹ z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiêwziêæ termo- modernizacyjnych (Dz.U. Nr 162, poz. 1121) wraz ze zmianami wed³ug Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. Nr 76, poz. 808), zwan¹ Ustaw¹ ter- momodernizacyjn¹. To ona by³a podstaw¹ do roz- winiêcia siê auditingu energetycznego. Audytor energetyczny Formalnie w polskim prawie nie istnieje zawód au- dytora energetycznego. W praktyce audytami zaj- muj¹ siê zazwyczaj specjaliœci od energetyki, ogrzewnictwa, ch³odnictwa i klimatyzacji, fizyki budowli czy samego budownictwa i in¿ynierii œro- dowiska. Nie jest to jeszcze popularna profesja. Tylko dla 40 osób wykonuj¹cych zawód audyto- ra stanowi on g³ówne Ÿród³o dochodów. Œrednio wykonuj¹ oni oko³o 20 audytów rocznie. Jednak rosn¹ca œwiadomoœæ spo³eczna dotycz¹ca efektyw- noœci energetycznej sprawia, ¿e roœnie popyt na te- go rodzaju specjalistów. W celu zwiêkszenia kompetencji i umiejêtnoœci audytorzy mog¹ podj¹æ naukê na studiach pody- plomowych z zakresu auditingu oraz uczestniczyæ w kursach na audytorów energetycznych. Kursy 12 www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashöfer 1. S£OWNIK PODSTAWOWYCH TERMINÓW Audyt energetyczny dla zarz¹dców nieruchomoœci skupiaj¹ siê jednak tylko na wymaganiach z zakre- su termomodernizacji. Wchodz¹ca w ¿ycie obo- wi¹zkowa certyfikacja mo¿e staæ siê jednak bodŸ- cem do zmiany programu zarówno kursów, jak i studiów podyplomowych z tego zakresu. Droga zawodowa audytora energetycznego to: (cid:122) rozpoczêcie i pozytywne ukoñczenie kursu na audytora energetycznego lub studiów po- dyplomowych z zakresu auditingu energe- tycznego, (cid:122) przyst¹pienie do egzaminu Krajowej Agencji Poszanowania Energii na audytora energe- tycznego; polega na samodzielnym wykona- niu i przed³o¿eniu do obrony przed Komisj¹ kwalifikacyjn¹ KAPE S.A. audytu energetycz- nego rzeczywistego obiektu budowlanego. W celu uzyskania wpisu na listê audytorów energe- tycznych Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Zrzeszenia Audytorów Energetycznych nale¿y przejœæ pozytywnie poni¿sz¹ procedurê: (cid:122) rozpoczêcie i pozytywne ukoñczenie kursu na audytora energetycznego lub studiów po- dyplomowych z zakresu auditingu energe- tycznego, (cid:122) wykonanie w trybie ustawy co najmniej trzech, pozytywnie zweryfikowanych audy- tów, (cid:122) wykonanie 1-2 pozytywnie zweryfikowa- nych audytów w trybie ustawy oraz kilku in- www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashöfer 13 1. S£OWNIK PODSTAWOWYCH TERMINÓW Audyt energetyczny dla zarz¹dców nieruchomoœci nych audytów i opracowañ dotycz¹cych oszczêdnoœci energii. Narzêdzia pracy audytorów W pracy audytor czêsto korzysta ze specjalistycz- nego sprzêtu oraz programów komputerowych, po- zwalaj¹cych przeprowadziæ pe³ny proces auditin- gu. W przypadku braku pe³nej dokumentacji, na podstawie której audytor jest w stanie wykonaæ au- dyt, pomocnym narzêdziem staje siê kamera ter- mowizyjna. Pozwala ona na identyfikacjê mostków cieplnych i miejsc ucieczki ciep³a. W trakcie przy- gotowywania dokumentacji i badania energetycz- nego, audytor wspomaga siê ogólnodostêpnymi programami komputerowymi Œwiadectwo charakterystyki energetycznej bu- dynku mo¿e sporz¹dzaæ osoba, która: (cid:122) posiada pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci praw- nych, (cid:122) ukoñczy³a co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wy¿- szym, (cid:122) nie by³a karana za przestêpstwo przeciwko mieniu, wiarygodnoœci dokumentów, obroto- wi gospodarczemu, obrotowi pieniêdzmi i papierami wartoœciowymi lub za przestêp- stwo skarbowe, (cid:122) posiada uprawnienia budowlane do projekto- wania w specjalnoœci architektonicznej, kon- strukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej, albo 14 www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashöfer 1. S£OWNIK PODSTAWOWYCH TERMINÓW Audyt energetyczny dla zarz¹dców nieruchomoœci (cid:122) odby³a szkolenie i z³o¿y³a z wynikiem pozy- tywnym egzamin przed ministrem w³aœci- wym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Zakres i forma szkoleñ Szkolenie powinno siê sk³adaæ z czêœci teoretycz- nej oraz praktycznej. Czas trwania szkolenia nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 50 godzin, przy czym czêœæ praktyczna szkolenia powinna trwaæ nie mniej ni¿ 8 godzin. Czêœæ teoretyczna sk³ada siê z wyk³adów o tematy- ce zgodnej z zakresem programowym, okreœlonym w za³¹czniku nr 1 do rozporz¹dzenia. Czêœæ praktyczna sk³ada siê z æwiczeñ praktycz- nych, maj¹cych na celu nabycie umiejêtnoœci spo- rz¹dzania œwiadectwa charakterystyki energetycz- nej budynku, lokalu mieszkalnego oraz czêœci bu- dynku stanowi¹cej samodzieln¹ ca³oœæ techniczno- -u¿ytkow¹, zwanego dalej „œwiadectwem charakte- rystyki energetycznej“. Szkolenia powinny byæ przeprowadzane przy u¿yciu odpowiednich œrod- ków dydaktycznych, w szczególnoœci sprzêtu kom- puterowego wraz z oprogramowaniem komputero- wym, pozwalaj¹cym na wykonywanie obliczeñ w³aœciwych dla sporz¹dzenia œwiadectwa charakte- rystyki energetycznej. Szkolenie powinno siê koñczyæ samodzielnym spo- rz¹dzeniem œwiadectwa charakterystyki energetycz- nej i ocen¹ poprawnoœci jego wykonania, w szcze- gólnoœci pod k¹tem zgodnoœci z przepisami dotycz¹- www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashöfer 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Audyt energetyczny dla zarządców nieruchomości
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: