Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00277 005211 18488047 na godz. na dobę w sumie
Audyt projektu ze środków unijnych. Obowiązki podmiotów i przebieg kontroli - ebook/pdf
Audyt projektu ze środków unijnych. Obowiązki podmiotów i przebieg kontroli - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-309-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> finansowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

Publikacja w przystępny sposób prezentuje najistotniejsze zagadnienia związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Autor szczególną uwagę zwraca na tryby przeprowadzania kontroli oraz błędy i nieprawidłowości popełniane podczas realizacji projektów. Wskazuje również, jakie obowiązki mają podmioty realizujące te projekty, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków w zakresie trwałości rezultatów projektu. Ponadto omawia kwestię naliczania korekt finansowych w przypadku wystąpienia nieprawidłowości.

Z treści poradnika można dowiedzieć się m.in.:

jakie są założenia metodologiczne realizacji projektów unijnych,

jakie rodzaje kontroli wyróżniamy w cyklu realizacji projektu unijnego,

jakie są tryby realizacji czynności kontrolnych i audytowych w ramach projektu unijnego oraz jakiego rodzaju uprawnienia posiadają podmioty odpowiedzialne za przeprowadzanie kontroli lub audytu projektu,

jakiego rodzaju błędy popełniają beneficjenci podczas realizacji projektu oraz jakie działania mogą podjąć, aby uniknąć problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa zamówień publicznych,

jak należy postępować w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości skutkujących naliczeniem korekt finansowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Audyt projektu ze środków unijnych Publikacja w przystępny sposób prezentuje najistotniejsze zagadnienia związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Autor szczególną uwagę zwraca na tryby przeprowadzania kontroli oraz błędy i nieprawidłowości popełniane podczas realizacji projektów. Wskazuje również, jakie obowiązki mają podmioty realizujące te projekty, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków w zakresie trwałości rezultatów projektu. Ponadto omawia kwestię naliczania korekt finansowych w przypadku wystąpienia nieprawidłowości. Z treści poradnika można dowiedzieć się m.in.:  jakie są założenia metodologiczne realizacji projektów unijnych,  jakie rodzaje kontroli wyróżniamy w cyklu realizacji projektu unijnego,  jakie są tryby realizacji czynności kontrolnych i audytowych w ramach projektu unijnego oraz jakiego rodzaju uprawnienia posiadają podmioty odpowiedzialne za przeprowadzanie kontroli lub audytu projektu,  jakiego rodzaju błędy popełniają beneficjenci podczas realizacji projektu oraz jakie działania mogą podjąć, aby uniknąć problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa zamówień publicznych,  jak należy postępować w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości skutkujących naliczeniem korekt finansowych. INFOR PL Spółka Akcyjna ul. Okopowa 58/72 01-042 Warszawa ISBN 978-83-8137-308-1 Cena 69 zł (w tym 5 VAT) Adrian Chodubski Audyt projektu ze środków unijnych Obowiązki podmiotów i przebieg kontroli R E KO M E N D U J E Audyt_projektu.indd 1,3 2018-05-23 08:20:06 audyt projektu ze środków unijnych Obowiązki podmiotów i przebieg kontroli Adrian Chodubski audyt projektu ze środków unijnych Obowiązki podmiotów i przebieg kontroli R E KO M E N D U J E Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski Dyrektor Centrum Wydawniczego Marzena Nikiel Zespół redakcyjny: Alicja Fal – redaktor prowadzący Edyta Wojtecka – redaktor graficzny Karolina Strzelczyk (UKKLW) – korekta Publikację polecają eksperci © Copyright by INFOR PL S.A. 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. 22 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl Księgarnia internetowa: www.sklep.infor.pl Warszawa 2018 INFOR PL S.A. www.infor.pl Biuro Osługi Klienta Infolinia: 0 801 626 666 Druk: MCP Profesjonalne księgarnie stacjonarne w kraju oraz księgarnie internetowe Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii bądź powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy w całości lub części jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej. ISBN: 978-83-8137-309-8 Spis treści Rozdział I Rozdział II Wykaz skrótów .................................................................. 7 Przedmowa ..................................................................... 9 Wprowadzenie do tematyki kontroli projektów ..............................11 1. Wsparcie ze środków UE – podstawowe informacje ............................11 2. Instytucje w systemie wdrażania programów i ich zadania .....................16 Kontrola projektów unijnych – podstawy prawne .............................21 1.Rodzaje kontroli ...............................................................21 2.Kontrola systemowa ...........................................................22 3.Weryfikacje wydatków ........................................................23 4.Wizyta monitoringowa ........................................................29 5.Kontrole krzyżowe ............................................................30 6.Kontrola na zakończenie realizacji projektu ....................................31 7.Tryb przeprowadzenia kontroli i jej etapy ......................................32 Audyt projektów unijnych .....................................................35 Projekt jako podstawowa forma interwencji ..................................39 Rozdział III Rozdział IV 5 Spis treści Rozdział V Rozdział VI Podstawowe błędy w projektach popełniane przez beneficjentów ............45 1. Nadużycia finansowe ..........................................................45 2. Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu .......................................49 3. Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans oraz niedyskryminacji i równości szans płci ...................................53 4. Kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych ............................................................53 5. Prawidłowość rozliczeń finansowych ..........................................56 6. Poprawność udzielania zamówień publicznych oraz stosowania zasady konkurencyjności i rozeznań rynku ............................................58 7. Kwalifikowalność personelu projektu ..........................................65 8. Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych ...................67 9. Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu .......................68 Zachowanie trwałości rezultatów projektów ..................................71 1. Okres trwałości rezultatów projektu ...........................................71 2. Monitorowanie trwałości projektu .............................................76 3. Kontrola trwałości projektu ...................................................78 nieprawidłowości w realizacji projektów ......................................81 w publikacji ...................................................................103 Rozdział VIII Przepisy prawa wspólnotowego oraz krajowego uwzględnione Rozdział VII Naliczanie korekt finansowych w związku ze stwierdzeniem 6 Wykaz skrótów EFMR – Europejski Fundusz Morski i Rybacki EFSI – Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne EWT – Europejska Współpraca Terytorialna KIO – Krajowa Izba Odwoławcza k.p.a. – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) NCBR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NSA – Naczelny Sąd Administracyjny RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepły- wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, s. 1) rozporządzenie 2988/95 – rozporządzenie Rady (WE) nr 2988/95 z 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.Urz. WE L 312 z 23.12.1995, s. 1) rozporządzenie 1083/2006 – rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiają- ce przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s. 25) rozporządzenie 1303/2013 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz usta- nawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchyla- jące rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 320) rozporządzenie z 29 stycznia 2016 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 971) SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana: Dz.Urz. UE C 202 z 07.06.2016, s. 47) UDT – Urząd Dozoru Technicznego u.f.p. – ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) ustawa PZP – ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) ustawa wdrożeniowa – ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spój- ności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.) WSA – wojewódzki sąd administracyjny 7 Przedmowa Nowa perspektywa finansowa 2014–2020 daje podmiotom gospodarczym szczególne możliwości w zakresie ubiegania się o środki pomocowe. Dotychczasowe doświadcze- nia w realizacji tych zadań w poprzednim i obecnym okresie programowania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pozwalają na wskazanie wielu słabości w zakre- sie realizacji projektów po stronie beneficjentów. Obowiązki beneficjentów nie ogra- niczają się jedynie do kwestii związanych z jego realizacją w okresie realizacji jego zadań merytorycznych, lecz obejmują również okres po zakończeniu realizacji zadań. Działania zarówno w okresie realizacji projektu, jak i w okresie zachowania trwałości jego rezultatów mogą implikować wydatki niekwalifikowalne. Celem publikacji jest przedstawienie wybranych, istotnych zagadnień związanych z re- alizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, które z punktu widzenia autora są istotne dla skutecznego i efektywnego osiągania ce- lów i wskaźników realizowanych projektów. Szczególna uwaga została zwrócona na kwestie dotyczące elementów zarządzania projektem, rodzajów i trybów przeprowadzania kontroli oraz istotnych błędów i nie- prawidłowości popełnianych podczas realizacji projektów. Publikacja adresowana jest do kierowników podmiotów gospodarczych realizujących projekty współfinansowane ze środków unijnych, w tym zarówno podmiotów sektora prywatnego, jak i podmiotów sektora publicznego. Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie założeń metodologicznych reali- zacji projektów współfinansowanych ze środków wspólnotowych oraz obowiązków podmiotów realizujących te projekty, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków w zakresie trwałości rezultatów projektu oraz „korekt finansowych”. Z treści poradnika można dowiedzieć się m.in.: ■■jakie są założenia metodologiczne realizacji projektów unijnych, ■■jakie rodzaje kontroli wyróżniamy w cyklu realizacji projektu unijnego, ■■jakie są tryby realizacji czynności kontrolnych i audytowych w ramach projektu unij- nego oraz jakiego rodzaju uprawnienia posiadają podmioty odpowiedzialne za przeprowadzanie kontroli lub audytu projektu, ■■jakiego rodzaju błędy popełniane są przez beneficjentów podczas realizacji projektu oraz jakie działania mogą podjąć beneficjenci dodatkowo, aby uniknąć problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa zamówień publicznych, ■■jak należy postępować w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości skutkujących nali- czeniem „korekt finansowych”. Adrian Chodubski 9 Rozdział I Wprowadzenie do tematyki kontroli projektów 1. Wsparcie ze środków UE – podstawowe informacje W oparciu o zapisy Traktatu z Lizbony prowadzona jest polityka spójności w okresie obowiązywania Wieloletnich Ram Finansowych 2014–2020. Zadania z zakresu tej po- lityki są realizowane w Polsce przez następujące narzędzia: 1) fundusze strukturalne; 2) fundusze spójnościowe; 3) Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne (EFSI). W zakresie realizacji wszystkich polityk wspólnotowych Komisja Europejska wymaga, aby systemy zarządzania i kontroli poszczególnych programów, jak również jednost- ki i podmioty gospodarcze zaangażowane w wydatkowanie środków finansowych za- pewniły pełną legalność i prawidłowość w zakresie wydatków, a także konsekwentnie zwalczały oszustwa, korupcję i wszelkie inne niezgodne z prawem działania, które mo- głyby wywrzeć negatywny wpływ na budżet Wspólnoty. Systemy zarządzania i kontro- li wprowadzone przez władze państw członkowskich mają zapobiegać wszelkim nie- prawidłowościom oraz je wykrywać i eliminować na wszystkich poziomach wdrażania polityk wspólnotowych. W perspektywie finansowej 2014–2020 określono zasady mające zastosowanie dla wdrażania polityk wspólnotowych, które uległy doprecyzowaniu w stosunku do zasad obowiązujących w pespektywie finansowej 2007–2013. Zasady te: ■■wyjaśniają odpowiedzialność i zadania różnych organów oraz wzmacniają poczu- cie odpowiedzialności, wymagając od instytucji zarządzających programami przy- gotowania corocznych poświadczeń dotyczących zarządzania wraz z rocznymi podsumowaniami końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli. Od instytucji zarządzających wymaga się ustanowienia skutecznych środków za- 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Audyt projektu ze środków unijnych. Obowiązki podmiotów i przebieg kontroli
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: