Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00345 007115 14075942 na godz. na dobę w sumie
Aurox. Ćwiczenia - książka
Aurox. Ćwiczenia - książka
Autor: Liczba stron: 156
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-975-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj możliwości najnowszej dystrybucji Linuksa

Popularność systemów operacyjnych z rodziny Linux wciąż rośnie. Coraz łatwiejszy proces instalacji, graficzny interfejs użytkownika i ogromna ilość dostępnego bezpłatnie oprogramowania powodują, że na korzystanie z różnych dystrybucji Linuksa decydują się już nie tylko firmy, ale również użytkownicy domowi. Jedną z najnowszych edycji tego dostępnego nieodpłatnie systemu operacyjnego jest Aurox, który oprócz wszystkich cech charakteryzujących systemy operacyjne Linux ma jedną ogromną zaletę -- jest niemal w całości spolszczony. Prawie wszystkie dołączane do niego narzędzia i programy mają polskie interfejsy użytkownika i polską dokumentację.

Książka 'Aurox. Ćwiczenia' jest przeznaczona dla użytkowników, którzy zdecydowali się na korzystanie z tej właśnie dystrybucji Linuksa. Przedstawia wszystkie podstawowe wiadomości niezbędne do rozpoczęcia pracy z Auroksem. Opisuje proces jego instalacji i konfiguracji oraz system plików. Dowiesz się, jak zastosować tę dystrybucję do pracy biurowej oraz korzystania z Internetu. Nauczysz się także uruchamiać usługi serwerowe.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI Aurox. Æwiczenia Autor: Micha³ Ignaszewski ISBN: 83-7361-975-5 Format: B5, stron: 156 Poznaj mo¿liwoġci najnowszej dystrybucji Linuksa Popularnoġæ systemów operacyjnych z rodziny Linux wci¹¿ roġnie. Coraz ³atwiejszy proces instalacji, graficzny interfejs u¿ytkownika i ogromna iloġæ dostêpnego bezp³atnie oprogramowania powoduj¹, ¿e na korzystanie z ró¿nych dystrybucji Linuksa decyduj¹ siê ju¿ nie tylko firmy, ale równie¿ u¿ytkownicy domowi. Jedn¹ z najnowszych edycji tego dostêpnego nieodp³atnie systemu operacyjnego jest Aurox, który oprócz wszystkich cech charakteryzuj¹cych systemy operacyjne Linux ma jedn¹ ogromn¹ zaletê — jest niemal w ca³oġci spolszczony. Prawie wszystkie do³¹czane do niego narzêdzia i programy maj¹ polskie interfejsy u¿ytkownika i polsk¹ dokumentacjê. Ksi¹¿ka „Aurox. Æwiczenia” jest przeznaczona dla u¿ytkowników, którzy zdecydowali siê na korzystanie z tej w³aġnie dystrybucji Linuksa. Przedstawia wszystkie podstawowe wiadomoġci niezbêdne do rozpoczêcia pracy z Auroksem. Opisuje proces jego instalacji i konfiguracji oraz system plików. Dowiesz siê, jak zastosowaæ tê dystrybucjê do pracy biurowej oraz korzystania z Internetu. Nauczysz siê tak¿e uruchamiaæ us³ugi serwerowe. • Instalowanie Auroksa • Konfiguracja X Window • Korzystanie z narzêdzi systemowych • Operacje na plikach • Podstawowe narzêdzia uruchamiane w trybie konsoli • Po³¹czenie z Internetem • Poczta elektroniczna, WWW, IRC i GNU Gadu • Pakiet biurowy OpenOffice • Aurox w roli serwera WWW, MySQL, FTP i pocztowego KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Rozdział 1. Instalacja systemu Aurox ......................................................................................................................5 Wymagania sprzętowe ....................................................................................................... 5 Rozpoczynamy instalację .................................................................................................. 6 Wykrywanie i instalacja urządzeń ..................................................................................... 7 Zarządzanie partycjami .................................................................................................... 10 Konfiguracja sieci i boot loadera ..................................................................................... 13 Ustawienia końcowe ........................................................................................................ 16 Wybór pakietów i kopiowanie ......................................................................................... 18 Zakończenie instalacji ..................................................................................................... 20 Rozdział 2. Dostosowanie X Window .....................................................................................................................23 Zaczynamy pracę z Auroksem ......................................................................................... 23 Logowanie do systemu .............................................................................................. 24 Zacznij tutaj ..................................................................................................................... 26 Preferencje ....................................................................................................................... 29 Dostosowanie wskaźnika myszy ................................................................................ 29 Ustawienia dźwięku ................................................................................................... 30 Ustawienie CD/DVD ................................................................................................. 30 Zmiana motywu ......................................................................................................... 31 Zmiana tła pulpitu ...................................................................................................... 33 Ustawienia systemowe .................................................................................................... 34 Zmiana modelu myszy ............................................................................................... 34 Zmiana ustawień monitora i karty graficznej ............................................................ 35 Ustawienia daty i czasu ............................................................................................. 36 Ekran logowania ........................................................................................................ 37 Dodawanie i usuwanie programów ............................................................................ 39 Zarządzanie użytkownikami ...................................................................................... 40 Aplikacje i narzędzia systemowe ..................................................................................... 43 Zmiana hasła administratora ...................................................................................... 43 Monitor systemu ........................................................................................................ 43 Praca w X Window .......................................................................................................... 45 Poruszanie się bez pomocy myszy ............................................................................. 46 Tworzenie skrótów na panelu .................................................................................... 47 Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach ..................................................................................................49 System plików ................................................................................................................. 49 Konsola ............................................................................................................................ 49 Zapisanie rezultatu do pliku ....................................................................................... 50 4 Aurox. Ćwiczenia Podgląd poprzednich informacji ................................................................................ 51 Powtórzenie ostatnich poleceń ................................................................................... 52 Pliki pomocy .............................................................................................................. 52 Operacje na plikach ......................................................................................................... 54 Przeglądanie zawartości katalogu .............................................................................. 54 Kopiowanie plików .................................................................................................... 56 Usuwanie plików i katalogów .................................................................................... 58 Tworzenie nowego pliku i katalogu ........................................................................... 60 Podgląd i edycja pliku tekstowego ............................................................................ 61 Pakowanie i rozpakowywanie plików ....................................................................... 63 Ustawianie praw dostępu do plików i katalogów ...................................................... 66 Szukanie pliku ........................................................................................................... 68 Usprawniamy pracę w konsoli ......................................................................................... 70 Midnight Commander ................................................................................................ 70 Zabijanie procesu ....................................................................................................... 76 Rozdział 4. Aurox dla domu ..........................................................................................................................................79 Internet ............................................................................................................................. 79 Połączenie z Internetem ............................................................................................. 79 Przeglądanie stron WWW ......................................................................................... 85 Korzystanie z poczty internetowej ............................................................................. 89 KSirc .......................................................................................................................... 97 GNU Gadu ................................................................................................................. 99 FTP .......................................................................................................................... 101 Pobieranie plików z Internetu .................................................................................. 102 Internetowe dodatki panelu ...................................................................................... 104 Biuro .............................................................................................................................. 106 Open Office ............................................................................................................. 107 Gimp — program graficzny ..................................................................................... 113 Edukacja i rozrywka ...................................................................................................... 115 Multimedia .............................................................................................................. 115 Edukacja .................................................................................................................. 118 Gry ........................................................................................................................... 120 Rozdział 5. Aurox jako serwer ..................................................................................................................................123 Serwer WWW i PHP ..................................................................................................... 123 Instalacja .................................................................................................................. 123 Konfiguracja ............................................................................................................ 127 Serwer SQL ................................................................................................................... 129 Instalacja Mysql ....................................................................................................... 129 Przydatność bazy danych ......................................................................................... 132 Stworzenie strony internetowej na serwerze ............................................................ 135 Serwer poczty IMAP/SMTP .......................................................................................... 139 Instalacja .................................................................................................................. 139 Udostępnienie poczty innym użytkownikom ........................................................... 141 Serwer FTP .................................................................................................................... 145 Instalacja .................................................................................................................. 146 Konfiguracja ............................................................................................................ 147 Rozdział 6. Ściąga ............................................................................................................................................................149 Spis podstawowych poleceń konsoli ............................................................................. 149 Spis głównych programów trybu graficznego ............................................................... 151 Rozdział 2. Dostosowanie X Window Zaczynamy pracę z Auroksem Jeśli system operacyjny jest gotowy do działania, powinniśmy zobaczyć ekran powitalny (rysunek 2.1) z monitem o podanie nazwy użytkownika. W ćwiczeniach do tego rozdziału konieczne będzie używanie konta administratora (nazwa użytkownika root), ponieważ będziemy zmieniali niektóre ustawienia systemu. Zaleca się stosowanie tego konta wy- łącznie w takich przypadkach. Do innych ćwiczeń używaj konta zwykłego użytkownika. Rysunek 2.1. Ekran powitalny 24 Aurox. Ćwiczenia Aurox już przy logowaniu daje możliwość konfiguracji środowiska graficznego. Możesz na wstępie wybrać język powłoki graficznej i sesję (czyli rodzaj powłoki, w jakiej będziesz pracować). Można także wyłączyć system lub ponownie uruchomić komputer. Aby zapobiec uszkodzeniu komputera i danych, użytkownik powinien korzystać z opcji Uruchom ponownie i Wyłącz, zamiast używać przycisku restart lub power na obudowie komputera. Zakończenie pracy w systemie trwa tylko kilkanaście sekund, które warto przeczekać dla zachowania bezpieczeństwa danych. Logowanie do systemu Każdy użytkownik Auroksa powinien przed rozpoczęciem pracy w systemie podać swój login i hasło. Dzięki temu komputer załaduje odpowiednie ustawienia, a także udostępni dodatkowe opcje w zależności od rodzaju użytkownika. Użytkownikiem z największymi uprawnieniami jest administrator, a jego login to root. Hasło do konta administratora ustala się podczas instalacji systemu. Jako root możesz do woli zmieniać parametry Au- roksa, masz również dostęp do wszystkich plików. Ćwiczenie 2.1. Aby zalogować się do systemu Aurox jako administrator i aby pracować w polskim śro- dowisku graficznym, należy: 1. Kliknąć przycisk Język i wybrać język polski z listy (jeżeli podczas instalacji systemu wybrałeś język polski, będzie zawsze ustawiony jako domyślny i nie będzie trzeba wybierać go z listy). 2. Kliknąć przycisk Sesja i wybrać GNOME (rysunek 2.2). Jest to domyślne środowisko graficzne Auroksa, z którego pochodzą wszystkie rysunki w tych ćwiczeniach. Rysunek 2.2. Wybór sesji Rozdział 2. (cid:1) Dostosowanie X Window 25 3. Jako nazwę użytkownika wpisać TQQV i nacisnąć klawisz Enter. 4. Podać hasło ustalone podczas instalacji systemu i potwierdzić klawiszem Enter. 5. Poczekać kilkanaście sekund. W tym czasie pokaże się pasek postępu, na którym będą widoczne ładowane elementy. Po zalogowaniu się do systemu powinniśmy ujrzeć pulpit (rysunek 2.3), czyli graficzne środowisko pracy. Składa się on z dolnego paska narzędzi i umieszczonych wyżej ikon. Pasek narzędzi składa się kolejno (patrząc od strony lewej) z: (cid:1) Menu głównego — po kliknięciu ikony 4 kolorowych kwadratów rozwinie się menu (podobne do menu Start z systemów Windows), w którym znajdują się skróty do większości zainstalowanych programów. (cid:1) Ikon skrótów — jest to zbiór ikon (na początku jest ich 6), które pozwalają jednym kliknięciem myszy uruchomić dany program (w systemach z rodziny Windows istnieje podobny pasek szybkiego uruchamiania). (cid:1) Ikon pulpitów — cztery prostokąty reprezentują wirtualne pulpity. Jeden z nich zawsze jest podświetlony (kolor niebieski). Oznacza to, że aktualnie pracujemy na tym pulpicie. Jeżeli otworzysz program, będzie on widoczny tylko na danym pulpicie. Jednym kliknięciem możesz przejść na inny pulpit i uruchomić program, by za chwilę wrócić do poprzedniego pulpitu. Takie rozwiązanie pozwala zachować pewien porządek w wyświetlaniu programów, np.: jeśli w pracy zdarzy ci się uruchomić na drugim pulpicie grę i zobaczysz zbliżającego się szefa, klikasz pierwszą ikonę i widoczne są wyłącznie programy z pierwszego pulpitu (gra nadal jest uruchomiona). (cid:1) Ikon narzędzi — na początku mamy tylko ikonę głośnika do regulacji głośności. Wraz ze wzrostem liczby uruchomionych aplikacji ikon będzie przybywać. (cid:1) Daty i czasu — tutaj Aurox pokazuje aktualną godzinę i datę. Rysunek 2.3. Graficzne środowisko pracy GNOME 26 Aurox. Ćwiczenia Zacznij tutaj Na pulpicie znajduje się ikona podpisana Zacznij tutaj. Kliknij ją dwukrotnie. Pojawi się nowe okno z trzema zbiorami narzędzi: Aplikacje, Preferencje i Ustawienia systemowe (rysunek 2.4). Rysunek 2.4. Okno Zacznij tutaj W tych trzech katalogach pogrupowane jest prawie wszystko, co znajduje się pod przy- ciskiem menu głównego. Dzięki nim będziemy mogli dostosować Auroksa do własnych po- trzeb, a także znaleźć przydatne programy. W katalogu Aplikacje znajdują się (rysunek 2.5): Rysunek 2.5. Aplikacje Rozdział 2. (cid:1) Dostosowanie X Window 27 (cid:1) Akcesoria — przydatne narzędzia takie jak edytor tekstu, kalkulator, słownik. (cid:1) Biuro — programy biurowe takie jak pakiet Open Office. (cid:1) Dźwięk i wideo — tutaj znajdują się wszelkie narzędzia niezbędne do odtwarzania muzyki i wideo. (cid:1) Edukacja — programy matematyczne, edukacyjne. (cid:1) Grafika — programy do edycji i przeglądania obrazów graficznych. (cid:1) Gry — kilka miłych gier. (cid:1) Internet — podstawowe programy do korzystania z możliwości Internetu. (cid:1) Narzędzia systemowe — zbiór programów, które pomogą kontrolować system. (cid:1) Preferencje — zbór ustawień trybu graficznego. (cid:1) Programowanie — narzędzie dla programisty, edytory. (cid:1) Ustawienia systemowe — tutaj możemy zmienić parametry naszych urządzeń. (cid:1) Folder domowy — katalog plików obecnie zalogowanego użytkownika. (cid:1) Pomoc — opis głównych poleceń trybu tekstowego. (cid:1) Serwery sieciowe — lista uruchomionych serwerów. Otwierając Preferencje (rysunek 2.6), możesz dostosować system do własnych potrzeb. Można w nim zmienić m.in.: Rysunek 2.6. Preferencje 28 Aurox. Ćwiczenia (cid:1) Dźwięk — ustawienia dźwięków słyszanych w systemie. (cid:1) Hasło — zmiana hasła aktualnie zalogowanego użytkownika. (cid:1) Motyw — zmiana wyglądu okien i ikon systemu. (cid:1) Mysz — dostosowanie myszy do własnych potrzeb. (cid:1) Obsługa płyt CD — usprawnienie pracy na nośnikach CD. (cid:1) Tło — ustawienie tapety na pulpicie. Po dwukrotnym kliknięciu ikony Ustawienia systemowe z Zacznij tutaj zobaczysz zestaw narzędzi, które pomogą dostosować sprzęt i oprogramowanie, by działało tak, jak chcesz. Na liście programów są (rysunek 2.7): (cid:1) Ustawienia serwerów — listy uruchomionych serwerów i usług. (cid:1) Data i czas — ustawienia czasu i daty. (cid:1) Dodaj/Usuń programy — dodawanie lub usuwanie programów w Auroksie. (cid:1) Drukowanie — zarządzanie drukarkami. (cid:1) Ekran — zmiana rozdzielczości i kolorów oraz zarządzanie monitorem i kartą graficzną. (cid:1) Ekran logowania — ustawienia ekranu powitalnego. (cid:1) Hasło roota — zmiana hasła administratora. (cid:1) Język — ustawienie domyślnego języka Auroksa. Rysunek 2.7. Ustawienia systemowe Rozdział 2. (cid:1) Dostosowanie X Window 29 (cid:1) Klawiatura — dopasowanie układu klawiatury. (cid:1) Mysz — zmiana modelu myszy. (cid:1) Poziom bezpieczeństwa — ustawienia firewalla. (cid:1) Sieć — zarządzanie urządzeniami sieciowymi. (cid:1) Użytkownicy i grupy — zarządzanie kontami osób korzystających z komputera. (cid:1) Wykrywanie karty dźwiękowej — dopasowanie karty dźwiękowej.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Aurox. Ćwiczenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: