Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00256 010054 18630126 na godz. na dobę w sumie
Autopilot podświadomości - ebook/pdf
Autopilot podświadomości - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 9788377017074 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jak zmienić ograniczające przekonania na takie, które będą Cię wspierać w dążeniu do realizacji Twoich celów? Książka pomaga uwolnić się od oporu i przeszłości, a zaproponowane ćwiczenia i techniki pozwolą dotrzeć do przekonań, które rzeczywiście mają wpływ na nasze życie.

Autor pisał poradnik na podstawie wiedzy zdobytej w szkole psychoterapii, na studiach, szkoleniach i z książek. Ale przede wszystkim potwierdził skuteczność prezentowanych technik na sobie i osobach, z którymi pracował jako trener.

Przekonania to fundament jakiejkolwiek zmiany. To od nich zaczyna się cały rozwój osobowości. To właśnie w przekonaniach mają swoje źródło motywacja, zdrowie, praca, zarabianie, związki. Wszystko zaczyna się od myślenia. Jeśli cokolwiek chcemy zmienić – musimy dotrzeć do źródła, czyli do tego, w jaki sposób myślimy (jakie są nasze przekonania) o danej dziedzinie naszego życia.

Dzięki tej książce m.in.:

- podniesiesz jakość życia dzięki zmianie przekonań prowadzących do zmiany zachowania, reakcji, emocji;

- zmienisz to, co zmiany wymaga: motywacja, zarobki, praca itp.

- wzrośnie Twoje poczucie spokoju, motywacji, uwolnisz się od stresu, żalów, poczucia winy.

Daj sobie szansę!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

© Copyright by Złote Myśli Bartłomiej Raczkowski, rok 2013 Autor: Bartłomiej Raczkowski Tytuł: Autopilot podświadomości Wydanie I Data: 18.04.2013 ISBN: 978–83–7701–707–4 Projekt okładki: Janusz Skierkowski Redakcja: Magdalena Michalak, Sylwia Fortuna Skład: Magda Wasilewska Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o. 44–117 Gliwice ul. Toszecka 102 www.ZloteMysli.pl e-mail: kontakt@zlotemysli.pl Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. SpiS treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 podstaWy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 UMysŁ. CzyM tak napraWdę jest? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 CzyM są przekonania i jak poWstają? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 sUbModalnośCi, stany eMoCjonalne i kotWiCe . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 opór przed zMianą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 CzyM jest opór? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 UWalnianie się od oporU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 dotrzyj do ograniCzająCyCh przekonań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Metody praCy z podśWiadoMośCią . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 przepytyWanie podśWiadoMośCi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 teChnika niedokońCzonyCh zdań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 testy skojarzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 obserWaCja UCzUć i odCzUć, Czyli jak reagUje CiaŁo? . . . . . . . . . 90 zasada lUstra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 jak zastosoWać teChnikę lUstra W praktyCe? . . . . . . . . . . . . . . . 102 teChniki zMiany przekonań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 analiza kontrastoWa sUbModalnośCi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 zMiana przez pozytyWne konsekWenCje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 instaloWanie silnyCh pozytyWnyCh stanóW eMoCjonalnyCh . . . . 117 detektor bzdUr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 WeWnętrzny krytyk — oFF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 przeraMoWanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 WykryWaCz koMpleMentóW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 oddaj przekonania WŁaśCiCieloM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 przeprograMoWanie sytUaCji żyCioWej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 WzMaCnianie przekonań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 aFirMaCje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 integraCja sprzeCznyCh CzęśCi osoboWośCi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 zakŁadanie kotWiCy stanU eMoCjonalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 ŁańCUCh zMiany eMoCji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 identyFikaCja z MistrzaMi na gŁębokiM pozioMie . . . . . . . . . . . . . . 162 szybkie ModeloWanie MistrzóW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 zakońCzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 bibliograFia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 dotrzyj do ograniczających przekonań Metody pracy z podświadoMością To druga bardzo ważna kwestia, zaraz po oporze, o któ- rej powinieneś wiedzieć, i wiedza, którą musisz stosować, by odnieść sukces w zmianie swojego życia. Niestety, podobnie jak poprzednio, i tej wiedzy daremnie szukać w popularnych poradnikach zmiany osobistej. Jeśli masz już za sobą kilka takich książek, w których czytałeś o wa- dze zmiany przekonań i nauczyłeś się kilku technik, by to zrobić, to czemu czytasz kolejną? Czyżby brakowało jakiegoś elementu lub też zmiana nie była zadowalająca albo nawet żadna? W większości tego typu książek masz podane tech- niki zmiany przekonań. Jesteś też zachęcany do wypisa- nia swoich, takich, które chcesz zmienić. Często również można znaleźć przykłady popularnych przekonań i na tym temat się kończy. To powierzchowne podejście do sprawy, o którym już wspomniałem na początku książki. Potrzeba czegoś więcej. Jeśli przekonania kształtują się na poziomie podświa- domości, to wypisanie ich, używając jedynie świadomości, jest niewystarczające. W ten sposób możesz rozpoznać jedynie te, których jesteś świadomy, ewentualnie w pro- 68 dotrzyj do ograniCzająCyCh przekonań cesie ich wypisywania nawiążesz słaby kontakt z umy- słem podświadomym i uda ci się napisać kilka takich, o których nie wiedziałeś. To już coś, ale ciągle za mało. Przekonania, które mają na ciebie największy wpływ, czę- sto znajdują się głęboko w podświadomości i trudno do nich dotrzeć tradycyjnymi sposobami opartymi na świa- domym procesie. Może być ich wiele, a może być tylko kilka fundamentalnych, które kształtują twoje życie. Daję ci narzędzia do komunikacji z podświadomością, byś wy- dobył te przekonania, których zmiana sprawi, że twój rozwój nabierze dużego tempa. przepytywanie podświadoMości Przepytywanie podświadomości jest bardzo skuteczną techniką, dzięki której dociera się do zakorzenionych, niekorzystnych przekonań i programów, niepozwalają- cych manifestować wyznaczonych celów i planów. Pracując tą techniką i w ogóle pracując z podświa- domością, należy wiedzieć, że wszystkie programy, które tkwią w podświadomości, oparte są na trzech fundamen- tach: 1. 2. 3. Jeśli nie możesz osiągnąć jakiegoś celu, to znaczy, że przy- najmniej na jednym z wyżej wymienionych filarów tkwi ograniczające przekonanie blokujące twój sukces. Poczucie winy (wymierzanie sobie kary). Poczucie wartości i godności (zasługiwania). Bezpieczeństwo, zagrożenie i lęk. 69 aUtopilot p odśWiadoMośCi ƒ ƒ ƒ Możesz mieć trudności ze znalezieniem partnerki, ponieważ w przeszłości zdradziłeś swoją żonę, co spo- wodowało u ciebie silne poczucie winy i podświado- mie wymierzyłeś sobie karę. Poczucie winy mogło wpłynąć na poczucie wartości i godności. Możesz nie czuć się godny kolejnych part- nerek. Możesz mieć przekonanie, że nie zasługujesz na kolejne związki, bo jesteś złym człowiekiem, gdyż zraniłeś osobę, która cię kochała. Mogło się też u ciebie zbudować przekonanie, że mi- łość to cierpienie. Mając poczucie zagrożenia i lęku spowodowane przekonaniem, iż miłość to cierpienie, podświadomość będzie cię przed nią chronić i nie do- puszczać do kolejnych związków. Oczywiście nie musi być tak, że nie mogąc czegoś osią- gnąć, masz problem z przekonaniami na wszystkich trzech filarach. Możliwe, że masz jedynie poczucie winy bądź odczuwasz lęk. W innym przypadku może być nad- wyrężony tylko jeden filar. Im więcej filarów ma ograniczające przekonanie, tym ƒ trudniej jest oswobodzić się z kleszczy ograniczeń, nie- pozwalających osiągnąć zamierzonych rezultatów. Nie jest to jednak niemożliwe. Po prostu trzeba poświęcić więcej czasu, by zająć się naprawą każdego z filarów. Kiedy masz z czymś problem, to zawsze oznacza to, że przynajmniej jeden z filarów wymaga naprawy. Gdyby wszystkie działały bez zarzutu, to twój cel, twoje pra- gnienie, byłyby już zrealizowane. ƒ 70 dotrzyj do ograniCzająCyCh przekonań Proces PrzePytywania Na początku ustal cel, który musi być realny, mie- rzalny i osiągalny. Cele typu: chcę w ciągu 3 miesięcy zarobić milion złotych, w miesiąc nauczyć się perfekcyjnie angielskiego, w 2 miesiące schudnąć 20 kg, takimi nie są. Cel realny to taki, który jest możliwy do osiągnięcia, mierzalny to taki, który da się zmierzyć w czasie i prze- strzeni, czyli w punkcie, którym się jest, oraz osiągalny, który ty osobiście jesteś w stanie osiągnąć! Możesz więc ustalić takie cele jak: chcę w tym roku stać się niezależny finansowo, chcę się wyprowadzić z domu, kupić nowy samochód, znaleźć partnerkę, rzucić papierosy itp. Gdy będziesz miał cel, możesz zacząć przepytywanie podświadomości, korzystając w zasadzie z 5 podstawo- wych pytań opartych o poznane wcześniej 3 filary. Najlepiej korzystać z pytań przy pomocy drugiej oso- by. Gdy druga osoba zadaje pytania, łatwiej jest podświa- domości się skupić i dotrzeć do informacji. Bardzo pomocne może też być zamknięcie oczu, co powoduje koncentrację wewnątrz oraz rozluźnienie się. Osoba przepytywana bardzo koncentruje się na celu, a druga zaczyna przepytywać: Czy czujesz się tego godny? (Inaczej mówiąc, czy za- 1. sługujesz na realizację tego celu?) Czy twoje ciało czuje się godne jego przyjęcia?  Czy masz jakieś negatywne odczucia w ciele? 71 aUtopilot p odśWiadoMośCi 2. 3. 4. 5. A jak czuje się twoje ciało? Czy to jest porządku wobec ciebie i innych?  Jak reaguje twoje ciało, gdy myślisz o tym, czy to w porządku wobec ciebie i innych? Czy czujesz się bezpiecznie po zrealizowaniu tego celu?  Czy to możliwe i realne? (Wcześniej ustalałeś realny i możliwy cel w oparciu o racjonalizm. Teraz pytasz podświadomość, czy dla niej jest to możliwe i realne).  Czy akceptujesz to całkowicie? (Czy akceptujesz ten cel całkowicie?)  Co twoje ciało czuje? Jakie są odczucia w ciele? Jeśli przepytywana osoba na któreś z pytań odpowie „tak”, a jej ciało nie będzie wskazywać na żadne negatywne od- czucia, to przechodzisz do następnego. Jeśli pojawi się odpowiedź „nie” lub też odpowiedź „tak, ale…”, to się zatrzymujesz i dodatkowymi pytania- mi „wyciągasz”, dlaczego tak jest. Przykład Cel: Nowy szybki samochód celu? Czy czujesz się bezpiecznie po zrealizowaniu — Nie. Boisz się tego, że…? 72 dotrzyj do ograniCzająCyCh przekonań brawurowo jeździć. — Boję się, że mając szybki samochód, będę Boisz się tego, bo…? — Bo obawiam się, że może się to dla mnie Kiedy po raz pierwszy tak się czułeś? — W dzieciństwie, jak mój tata, jadąc za szyb- skończyć wypadkiem. ko, miał wypadek samochodowy i nie przeżył. Tym sposobem dotarliśmy do przekonania mówiącego, że przepytywana osoba, jeżdżąc samochodem, czuje lęk przed wypadkiem. Szybki samochód to większe prawdo- podobieństwo wypadku. Przy okazji można także wyciągnąć, kiedy po raz pierwszy tak się czuło i dosięgnąć źródła strachu. Tutaj był to wypadek ojca, który nie przeżył. To wydarzenie za- szczepiło u dziecka silne przekonanie. W podobny sposób wyciągasz informacje przy pozo- stałych aspektach. Znając przekonania, będziesz mógł je zmienić i utorować sobie drogę do sukcesu! Pamiętaj! Jeśli na każde pytanie dostaniesz odpowiedź twierdzą- cą, to znaczy, że podświadomość wpuszcza cię w ma- liny i nie chce się przyznać do prawdy. Gdyby faktycz- nie tak było, to cel byłby już zrealizowany, ponieważ nie byłoby żadnych przeszkód do jego realizacji. 73 aUtopilot p odśWiadoMośCi Nieważne, do czego dążysz… do znalezienia miłości swojego życia, kupna mieszkania, pozbycia się długów, stania się pewniejszym siebie itd.; rezultaty są w bardzo dużej mierze zależne od tego, czy nosisz w sobie poczu- cie winy, zagrożenie, lęk i czy czujesz się tego godny oraz wartościowy. Wystarczy, że pojawi się tylko jedno ograniczają- ce przekonanie, a wszystkie twoje świadome wysiłki okażą się niewystarczające do tego, by osiągnąć cel. Może się nawet zdarzyć, że przyciągniesz coś zupeł- nie innego. Możesz się teraz zastanowić nad tym wszystkim, cze- go do tej pory nie osiągnąłeś, nad przyczynami tego, że tak się stało, ale w momencie kiedy nie znajdziesz racjo- nalnego i logicznego powodu swojego niepowodzenia, możesz doznać jedynie frustracji. Bo jak to możliwe, że innym się udaje. Że inni osią- gają swoje cele, mają to, czego chcą, a ty mimo wysił- ków, swojej wiedzy, umiejętności i mając to wszystko, co by się wydawało logicznie i racjonalnie, potrzebne do osiągnięcia sukcesu, zostajesz z niczym. Nie robisz kroku naprzód. Coś cię blokuje, nie wiesz co. Możesz wtedy mówić, że nie masz szczęścia, znajomości, boga- tych i wykształconych rodziców itd… Nie znajdując ra- cjonalnych powodów niepowodzeń, obarczasz wszystko i wszystkich, nie zdając sobie sprawy z jednej bardzo ważnej rzeczy: 74 dotrzyj do ograniCzająCyCh przekonań TO TWOJE WEWNĘTRZNE, PODŚWIADOME PRZEKONANIA SĄ ZA TO ODPOWIEDZIALNE. TO TWOJE PROGRAMY STERUJĄ TYM, CZEGO DOŚWIADCZASZ. Właśnie teraz masz szansę do nich dotrzeć. Uświadomić sobie, że to ty tak naprawdę jesteś za to wszystko odpo- wiedzialny. Że to nie przypadek, łut szczęścia, że to nie wynik koneksji… To twoje przekonania, ukryte, których nie byłeś świadomy! Czas je odkryć i zmienić. Przepytuj podświadomość. Zadawaj sobie lub niech le- piej ktoś zada ci pytania wydobywające twoje przekonania. Czy czuję się tego godny? Czy na to zasługuję? Czy ƒ jestem tego wart? — to pytania odnoszące się do po- czucia wartości i godności. Czy to jest porządku wobec mnie i innych? — to pod- stawowe pytanie sprawdzające, czy masz w sobie po- czucie winy. Czy czujesz się bezpiecznie po zrealizowaniu celu? Sprawdź, czy czujesz lęk i zagrożenie — to trzeci filar. ƒ ƒ 75 aUtopilot p odśWiadoMośCi ƒ ƒ Czy to możliwe i realne oraz czy akceptujesz to cał- kowicie? — są pytaniami uzupełniającymi, które same w sobie niosą nową wartość informacji, ale mogą także ukazać jakieś programy związane z trzema filarami. Ostatnie pytanie brzmi: Kiedy po raz pierwszy tak się czułem? Jest to dodatkowe pytanie, którego nie trzeba zadawać. Pozwala dotrzeć często do źródła wcześniej rozpoznanego przekonania. Już teraz sprawdź swoje przekonania i zacznij je zmie- niać… technika niedokończonych zdań Dzięki tej technice: ƒ ƒ ƒ uświadomisz sobie motywy, przyczynę i źródło swo- ich działań, decyzji i wyborów; dotrzesz do ukrytych dla umysłu świadomego zaso- bów informacji; odkryjesz ograniczające przekonania, które tobą rzą- dzą i nieświadomie tobą kierują. To podstawowa technika terapeutyczna pracy z podświadomością, która sprawi, że wreszcie bę- dziesz mógł dotrzeć do przekonań, które cię ograniczają i nie pozwalają żyć w taki sposób, w jaki byś chciał. ƒ Być może nie możesz znaleźć dobrej pracy, choć masz wysokie kwalifikacje i aspiracje. Boisz się wystąpień publicznych. ƒ 76 dotrzyj do ograniCzająCyCh przekonań Cierpisz na jakąś fobię. Brak ci motywacji. Nieustannie się obżerasz, choć wiesz, jakie to dla cie- bie niezdrowe. Jesteś chorobliwie zazdrosny, nie mając ku temu żad- nych powodów. Brakuje ci pewności siebie. Nie masz przyjaciół. ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Znając już technikę niedokończonych zdań, będziesz mógł dotrzeć do źródła każdego z problemów z powyższej listy, lub każdego innego, który w twoim życiu w jakiś sposób cię ogranicza. Na czym ona polega i jak jej używać? Jest bardzo prosta. Polega na dopisywaniu zakończeń do już istniejącego pierwszego członu. Pierwszy człon to zapisany problem, z którym chcemy pracować, z dodanym słowem „bo”, np.: „Boję się wystąpień publicznych, bo…”. Po napisaniu tego członu uzupełniasz go o treść, która przychodzi ci na myśl jako pierwsza, np.: „Boję się wystą- pień publicznych, bo uważam, że nie jestem zbyt inteli- gentny”. Ten proces powtarzasz minimum 10 razy. Jeśli odczuwasz potrzebę, możesz dopisać więcej. Za każ- dym razem dopisuj to, co ci pierwsze przychodzi na myśl. Pamiętaj, by nie analizować, nie zastanawiać się nad tym, co piszesz. Nieważne, co dopiszesz, ważne, byś to zrobił bez zastanawiania się i analizowania. Każde dokończenie zdania jest cenne i wartościowe. Nawet to, które mogłoby ci się wydawać głupie. 77 aUtopilot p odśWiadoMośCi Wszystkie 10 zdań napisz w jednym ciągu, nie za- trzymując się na żadnym z nich, nie zastanawiając się nad tym, co napisałeś teraz lub przed chwilą. Po zapisaniu wszystkich zdań — zamknij notatnik lub dokument tek- stowy. Nie przeglądaj tego, co napisałeś. Powtarzaj to ćwiczenie przez minimum 7 do 10 dni. Pamiętaj, by nie przeglądać zapisków z poprzednich dni. Po prostu pisz 10 zdań każdego dnia i na tym kończ ćwiczenie — analizą zajmiesz się w na- stępnym kroku. Po 10 dniach przyszedł czas na analizę. Teraz przejrzyj to, co napisałeś. Niektóre odpowiedzi wydadzą się oczywiste. Część z nich będzie logiczna, pochodząca z twojego świadomego systemu przekonań, ale znajdziesz również zaskakujące, trafne, dotykające sedna problemu. Przeglądając notatki: Wynotuj bądź zapamiętaj zdania, które się najczęściej ƒ powtarzają — te odpowiedzi to prawdopodobnie od- powiedzi na twoje pytanie. To przekonania lub ich źródło, które spowodowało to, że masz taki problem i nie mogłeś sobie z nim poradzić. Na to zwróć szczególną uwagę. Czytając swoje odpo- wiedzi, przyglądaj się swoim uczuciom i odczuciom w ciele. Jeśli przy którymś ze zdań lub przy kilku z nich zareagujesz emocjonalnie, to znaczy, że trafiłeś w sedno! Uczucia są najważniejsze, one cię nigdy nie oszukają i zawsze gdy silnie reagujesz, są oznaką tego, że dotarłeś do czegoś istotnego. Możesz np. poczuć kłucie w sercu lub nagle zacznie ono szybciej bić; mo- ƒ 78 dotrzyj do ograniCzająCyCh przekonań żesz zacząć się śmiać, płakać, denerwować, czuć ucisk w klatce piersiowej lub poczuć nagły strach lub lęk. Odkrywając tą techniką programy, które do tej pory cię ograniczały, postawiłeś pierwszy poważny krok do tego, by się zmienić, by się oczyścić i wprowadzić przekonania, które zaczną cię wspierać i przynosić pozytywne rezul- taty. Niekiedy samo dotarcie do przekonań może spowo- dować pozytywną zmianę, a nawet pozbycie się ich po- przez uświadomienie sobie tego konkretnego. Zazwyczaj jednak potrzebna jest praca — do tego służą inne tech- niki terapeutyczne zmiany przekonań — jedną z nich są afirmacje, których nauczysz się z dalszej części książki. Przeszkody Podczas Pracy z niedokończonymi zdaniami Pracując tą techniką, możesz napotkać wiele przeszkód, które będzie stwarzać twoja podświadomość. Jak już wiesz, nie lubi ona zmiany, nawet jeśli jest to zmiana na lepsze, ponieważ nie jest w stanie sama tego ocenić. ƒ Przykłady pułapek: Nie możesz się oprzeć wcześniejszej analizie tego, co napisałeś, nie pozwalasz sobie na spontaniczność, nie jesteś szczery ze sobą i nie zapisujesz wszystkiego, co ci przychodzi na myśl. Brakuje ci systematyczności, czasu na ćwiczenie, za- pominasz o nim… Pamiętaj, że to sprawka twojej podświadomości. ƒ 79 aUtopilot p odśWiadoMośCi ƒ ƒ Napotykasz różnego rodzaju opory. Podczas pisania możesz czuć się bardzo zmęczony, ręka może cię bo- leć, będziesz myślał o czymś innym, możesz być także znudzony, zdenerwowany, mogą przychodzić myśli, że to ćwiczenie nie działa, że nie ma sensu tego pisać itp. Nagłe przeszkody. Wypisuje ci się ostatni długopis, blokuje się klawiatura, ktoś do ciebie nagle dzwoni z bardzo ważną sprawą, ktoś do ciebie przychodzi, przypomina ci się, że miałeś załatwić pilną rzecz „na mieście” itp. Pamiętaj, że to wszystko to tylko twoja podświadomość, która chce cię odwieść od zmiany. Niekiedy te opory mogą być bardzo silne, w zależności od tego, jak mocno zakorzenione jest to przekonanie i jak bardzo twoja pod- świadomość się tego trzyma. Jeśli chcesz zmiany, musisz pokonać te przeciwno- ści. Akceptacja i uwolnienie się od przeszłości bardzo ci w tym pomogą. Pokażę ci teraz na przykładzie, w jaki sposób korzy- stam z techniki niedokończonych zdań, by odkryć przy- czynę moich niepowodzeń bądź dotrzeć do programów, które determinują jakieś moje niepożądane cechy osobo- wości. Przez wiele lat cierpiałem na chroniczny brak pie- niędzy. To znaczy — jakoś żyłem z dnia na dzień, ale to wszystko… Nigdy nie miałem pracy na dłużej, często ją zmieniałem i miałem problemy z jej znalezieniem. Jak już pracowałem, nie zarabiałem zbyt dużo. Kurde, byłem 80 dotrzyj do ograniCzająCyCh przekonań mądry, inteligentny, miałem wiedzę i umiejętności, nie- raz większe od osób, które zajmowały wyższe stanowiska i zarabiały kupę kasy. Zasługiwałem na coś więcej. Mimo to jakoś zawsze byłem pracownikiem drugiej kategorii. Miałem także pomysły i aspiracje związane z otwarciem własnego biznesu. W końcu nie ma to jak samemu na sie- bie zarabiać. Miałem pomysły, plany — jednak zawsze to były tylko pomysły i plany. Choć wiele razy przymierza- łem się do tego, by wreszcie zacząć, to za każdym razem albo działo się coś nieoczekiwanego, co mi to uniemożli- wiało, albo po prostu miałem wewnętrzne, niezrozumiałe dla mnie blokady — były jednak bardzo silne. Rozglądając się dookoła i widząc, że inni ludzie osią- gają sukcesy, często wykonując swoją pracę gorzej, prowa- dząc średniej klasy biznesiki, stwierdziłem, że do cholery, to nie może być przypadek, iż akurat mi się nie udaje; tu musi być ukryte coś, czego jeszcze nie rozumiem… Wtedy zetknąłem się z techniką niedokończonych zdań, którą od razu zastosowałem. Zacząłem od ustale- nia pierwszego członu zdania. Zapisałem: „Nie zarabiam więcej pieniędzy, bo…”. I zacząłem pisać… codziennie po przynajmniej 10 do- kończeń i tak przez 10 dni. Pisałem: ƒ Nie zarabiam więcej pieniędzy, bo do niczego się nie nadaję. Nie zarabiam więcej pieniędzy, bo jestem głupi. ƒ Nie zarabiam więcej pieniędzy, bo mi się nie chce. ƒ Nie zarabiam więcej pieniędzy, bo gdy będę miał ich ƒ dużo, będę złym człowiekiem. 81 aUtopilot p odśWiadoMośCi ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Nie zarabiam więcej pieniędzy, bo gdy się ma pienią- dze, nie ma się przyjaciół. Nie zarabiam więcej pieniędzy, bo na nie nie zasłu- guję. Nie zarabiam więcej pieniędzy, bo pieniądze szczęścia nie dają. Nie zarabiam więcej pieniędzy, bo dużo pieniędzy mają tylko złodzieje. Nie zarabiam więcej pieniędzy, bo pieniądze psują człowieka. Nie zarabiam więcej pieniędzy, bo mogę je stracić. Nie zarabiam więcej pieniędzy, bo jestem gorszy od innych. Nie zarabiam więcej pieniędzy, bo gdy nie mam ich dużo, Bóg mnie kocha. Nie zarabiam więcej pieniędzy, bo pieniądze śmier- dzą. Nie zarabiam więcej pieniędzy, bo boję się zmian. Nie zarabiam więcej pieniędzy, bo nie i już. Nie zarabiam więcej pieniędzy, bo są mi niepotrzebne. Nie zarabiam więcej pieniędzy, bo gdy będę miał ich dużo, na pewno inni będą o mnie źle myśleć. Nie zarabiam więcej pieniędzy, bo wtedy na pewno będę musiał prowadzić ciemne interesy. Po 3 tygodniach przeanalizowałem je wszystkie pod względem powtarzalności i uczuć oraz odczuć w ciele. Okazało się, że 2 zdania, które czasami były napisane trochę innymi słowami, ale znaczenie miały to samo — 82 dotrzyj do ograniCzająCyCh przekonań bardzo często się powtarzały. Czytając je, ponownie czu- łem także rozgoryczenie i niechęć. Były to takie zdania: „Nie zarabiam więcej pieniędzy, bo pieniądze psują człowieka” oraz „Nie zarabiam więcej pieniędzy, bo dużo pieniędzy mają tylko złodzieje”. Ujawniły się w ten sposób moje 2 ograniczające prze- konania na temat pieniędzy. Pierwsze to: pieniądze psują człowieka. Natomiast drugie: pieniądze mają zło- dzieje, by mieć pieniądze, trzeba być złodziejem. Zrozumiałem więc, że nie mogę zarabiać więcej pie- niędzy, bo uważam, że gdybym je miał, stałbym się innym, gorszym człowiekiem, a do tego na pewno zostałbym się złodziejem. A ja taki nie chcę być — myślę sobie, toteż podświadomość odpowiada, że zrobi wszystko, by tak się nie stało… Przypomniałem też sobie, że gdy byłem dzieckiem, moi rodzice często mówili o ludziach, którzy mają dużo pieniędzy, że są źli, nikt ich nie lubi. Że to nie- możliwe, by dzięki prowadzeniu małego sklepu mieli tyle pieniędzy. Muszą prowadzić ciemne interesy — to złodzieje… Tego typu stwierdzenia słyszałem wiele razy. Nie za- stanawiałem się nigdy nad tym. Jeśli rodzice coś mówili, uważałem to za prawdę. Do niedawna nie zdawałem so- bie sprawy, że to ciągle we mnie było i tak mocno wpły- wało na moje życie… To bardzo ważna wiedza. Odkrycie tych przekonań umożliwiło mi pozbycie się ich i wprowadzenie lepszych, korzystnych dla mnie i mojego statusu materialnego! 83 Złote Myśli polecają Sztuka przyciągania ludzi Miłosz Karbowski „Udanego życia z innymi możesz się nauczyć jak gry na gitarze. Wierzę, że ta książka po- zwoli Ci być kimś wyjątkowym dla siebie samego i dla Twojego otocze- nia.” autor książki, Miłosz Karbowski „Sztukę przyciągania ludzi pochłonąłem jednym tchem. Bardzo intere- sują mnie publikacje o takiej tematyce, a tę czytało mi się wyjątkowo dobrze. Przydatnych wiadomości jest tyle, że niedługo zamierzam po- wtórzyć całą lekturę. Zawiera szeroką, uporządkowaną wiedzę, której musiałbym szukać w wielu różnych książkach. Jestem instruktorem tenisa i na co dzień staram się umiejętnie dotrzeć do moich uczniów. Stosując rady z książki Miłosza, znacznie poprawiłem jakość relacji z podopiecznymi, a co za tym idzie, całej pracy. Łatwiej mi się z nimi porozumieć, a ta lepsza komunikacja daje efekty na treningach. Gorą- co zachęcam do przeczytania tej publikacji”. Piotr Dzikiewicz, trener tenisa ziemnego Książkę zamówisz na stronie Złotych Myśli: http://sztuka-przyciagania-ludzi.zlotemysli.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Autopilot podświadomości
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: