Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00058 006573 19985648 na godz. na dobę w sumie
Autyzm i zespół Aspergera. Porady lekarza rodzinnego - ebook/pdf
Autyzm i zespół Aspergera. Porady lekarza rodzinnego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 36
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7898-465-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W tym przystępnie napisanym poradniku znajdziesz najnowsze informacje i praktyczne wskazówki dotyczące autyzmu i zespołu Aspergera, m.in.: jak rozpoznać chorobę u dziecka, jakie są przyczyny, kto może zdiagnozować te choroby, jaką terapię wybrać, jak wspierać dziecko, jak pomóc innym zrozumieć zachowanie dziecka, jak na uczyć dziecko komunikowania się, jak radzić sobie z agresją i stresem, gdzie udać się po pomoc, jak wspierać w trudnym okresie dojrzewania, jak wygląda dorosłość chorych na autyzm i ZA.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Aut yzm i zespół Aspergera Wstęp Autyzm oraz zespół Aspergera (ZA) to poważne zaburzenia rozwojowe związane z wrodzonymi lub nabytymi dysfunkcjami układu nerwowe- go, które ujawniają się do ukończenia przez dziecko 3.roku życia. Występują w społeczeń- stwach na całym świecie, lecz ich przyczyn nadal dokładnie nie poznaliśmy. Dzieci i dorośli dotknięci autyzmem lub zespołem Aspergera z wyglądu niczym się nie różnią od swoich rówieśników. Są tacy sami, a jednak inni, żyjący jakby we własnym świecie. Wydaje się, że ich umysł niejest przystosowany do rzeczywistości, której codziennie doświadczamy. Mają kłopoty z komunikowaniem się, lecz zarazem przeja- wiają niezwykłe zdolności i zainteresowania. Autyzm i zespół Aspergera to także wyjątkowy i szczególny sposób bycia. Osoby dotknięte tymi zaburzeniami mogą posiadać szczególne umie- jętności– zdolności manualne, doskonałą pamięć, oryginalne zainteresowania i szczegółową wiedzę z ulubionej dziedziny. Ich świat, w wielu przypad- kach, jest niezwykle uporządkowany, pełen zależ- ności, których zdrowe osoby często nie zauważa- ją. Pełna miłości akceptacja, próba zrozumienia dziecka z autyzmem lub zespołem Aspergera, jego funkcjonowania ‹ zycznego, umysłowego i duchowego sprawiają, że życie dziecka oraz naj- bliższych mu osób może być radosne i spełnione. Zaburzenie rozwojowe– ma źródło w budo- wie i funkcjonowaniu mózgu, to wada cen- tralnego układu nerwowego (CUN) powstała w życiu prenatalnym, podczas porodu (perinatalnym) lub w okresie postnatalnym. Do zaburzeń tego typu należą m.in. ADHD, dysleksja, zaburzenia językowe, specy‹ czne zaburzenia funkcji ruchowych, autyzm. Autyzm i zespół Aspergera są całościo- wymi zaburzeniami rozwojowymi, tzn. dysfunkcje są obecne we wszystkich aspektach myślenia i zachowania. TRIADA ZABURZEŃ W AUTYZMIE funkcjo- nowanie społeczne komuni- kacja zachowanie Przyczyny Badania nad ustaleniem przyczyn występo- wania autyzmu wciąż trwają. W hipotezach dotyczących źródeł uszkodzenia centralnego układu nerwowego, którego skutkiem są zaburzenia rozwoju, podaje się przyczyny genetyczne i środowiskowe. Inni upatrują ich w wieku rodziców, przebiegu ciąży, zakaże- niu wirusami lub niedotlenieniu okołopo- rodowym. Jak dotąd nie stwierdzono z całą pewnością, co dokładnie wywołuje autyzm. Rozwój u dzieci typowo rozwijających się (tzw. neurotypowych) przebiega względnie harmonijnie. Z biegiem czasu osiągają one kolejne etapy rozwoju psychicznego, ‹ zycz- nego i społecznego. Mózg dziecka z auty- zmem jest uszkodzony, a więc jego rozwój nie przebiega prawidłowo– jest nieharmonijny i opóźniony w stosunku do rówieśników. Pierwsze lata życia dziecka – okres od narodzin do ukończenia 3 lat – to czas, w którym dzieci typowo rozwijające się nabywają umiejętności zupełnie naturalnie, intuicyjnie i spontanicz- nie. Brak takiej zdolności może być oznaką, że z dzieckiem dzieje się coś niepokojącego. 1 Autyzm i zespół Aspergera Odmienne doświad- czanie świata Zaburzenia w obrębie funkcjonowania wszyst- kich zmysłów mogą dotyczyć zarówno ich nad- wrażliwości, jak i podwrażliwości; może także występować nadwrażliwość jednego zmysłu przy jednoczesnej podwrażliwości innego. ZMYSŁY Osoby z autyzmem zupełnie inaczej odbie- rają świat– bodźce docierające do mózgu są analizowane wybiórczo. Niektóre kanały zmysłowe (słuch, wzrok) mogą dominować i uniemożliwiać „dostrojenie się” w waż- nych momentach (np. dziecko „nie słyszy” wołania rodzica, polecenia nauczyciela). Inne przejawy zakłóceń w zakresie odbioru wrażeń zmysłowych, które mogą (lecz nie muszą) wystąpić w całościowych zabu- rzeniach rozwojowych, takich jak autyzm i zespół Aspergera, to: • niewrażliwość na ból, chłód, nieodczu- wanie głodu– stąd możliwe liczne urazy, wychłodzenie, niedożywienie • nadwrażliwość w obrębie twarzy i jamy ustnej– może powodować niechęć do przyjmowania pokarmów, nieakceptowa- nie pewnych smaków potraw, konsysten- cji, np. zup, jogurtów, keczupu, a także niechęć do zabiegów higienicznych w tej okolicy • odmienna wrażliwość na dotyk– deli- katny gest, jak głaskanie, przytulenie, może być odbierany jako nieprzyjemny, zetknięcie z tkaniną o pewnej fakturze może drażnić • wybiórcza nadwrażliwość, np. na dźwięki– koncert, ‹ lm w kinie, hałas na szkolnym korytarzu podczas przerwy, szelest, darcie kartki– mogą wydawać się groźne, unie- możliwiają skupienie się, czasem powodują atak histerii, paniki, zasłanianie rękoma uszu, trzepotanie rękami, kołysanie • nadwrażliwość na światło– stresująco może działać np. światło lamp jarzeniowych. 2 Wszystko to (lub niektóre z tych objawów) może uniemożliwiać dziecku skupienie uwagi. Otoczenie pełne bodźców, które dla zwykłego dziecka pozostają niezauwa- żone, wydaje się wrogie i niebezpieczne, może powodować lęk i frustrację, a nawet prowadzić do zachowań agresywnych lub autoagresywnych. Próbą uporządkowania takiego świata i uczynienia go bardziej prze- widywalnym jest dla dziecka podejmowanie działań rutynowych, np. porządkowanie przedmiotów według określonej zasady. CZYTANIE UMYSŁU Teoria umysłu to umiejętność rozpoznawania stanów umysłu innych ludzi: wiemy, co czują, czego pragną, co wiedzą. Pozwala to na wła- ściwe zachowanie się w różnych sytuacjach, współodczuwanie i współdziałanie z innymi. Dzięki teorii umysłu rozumiemy żarty, wiemy, że gdy ktoś płacze, trzeba go pocieszyć, a także możemy się domyślić, że stajemy się celem ośmieszenia lub manipulacji. Dzieci z całościo- wymi zaburzeniami rozwojowymi, niestety, najczęściej tego nie potra‹ ą. Powoduje to, że często po prostu nie wiedzą, jak się zacho- wać. Są zdezorientowane, przestraszone lub zachowują się nieadekwatnie i dziwnie, np. są obojętne, gdy komuś przydarzy się coś złego, bez ogródek wypowiadają komentarze wobec innych osób, nie wiedząc, że mogą je tym urazić. Z powodu zaburzenia teorii umysłu dzieci z autyzmem nie rozumieją też, że rodzice mogą nie wiedzieć, z jakiego powodu one płaczą. Wiąże się z tym także brak mowy niewerbalnej– dzieci cierpią- ce na autyzm nie pokazują, czego chcą. Odmienne doświadczanie świata ŚWIAT ZA SZKLANĄ ŚCIANĄ Cechą, którą najczęściej określa się autyzm, jest osłabienie kontaktu ze światem zewnętrz- nym. Izolacja, zamknięcie w „swoim świecie”, niemożność porozumienia, a nawet ucieczka od wszelkich prób kontaktu są największym problemem dla dziecka i najbliższych mu osób. Wiele dzieci z autyzmem w mniejszym lub większym stopniu nawiązuje kontakt z najbliższymi. Osoby z zespołem Aspergera porozumiewają się bez większych trud- ności, choć często ich wypowiedzi brzmią dziwnie i nieadekwatnie do sytuacji. Bardzo elokwentne komunikaty i nieumiejętność dostosowania języka do rówieśników powodują zwiększenie dystansu między dzieckiem z ZA i jego grupą rówieśniczą. Dziecko z autyzmem lub zespołem Aspergera ma silną potrzebę bli- skości, miłości, zainteresowania ze strony otoczenia, zaakceptowania go takim, jakie jest. Chce się porozumieć, być blisko innych, bawić się, jednak mózg nie „podpowiada” mu, w jaki sposób powinno to zrobić: jak rozpo- cząć rozmowę, jak nawiązać kontakt, na czym polega zabawa z innymi. Jest to źródłem ogromnej frustracji i powoduje wycofanie, zamknięcie się w sobie i unikanie kontaktu. UCZENIE SIĘ Wśród osób z autyzmem są zarówno te, których poziom funkcji poznawczych mie- ści się w normie intelektualnej (a nawet ją przekracza!), jak i te, którym towarzyszy upośledzenie umysłowe w różnym stopniu. Pamiętajmy jednak o tym, że mózg jest niezwykle plastyczny– mimo uszkodzeń CUN nadal są możliwe uczenie się i rozwój. O mózgu i jego funkcjach czytaj w książ- kach: Mózg, Pamięć doskonała, Zdolne dziecko. Rozwój inteligencji, Trening umysłu. Uczenie nowych umiejętności Jest wiele czynników, które utrudniają dzieciom z autyzmem naukę, jak choćby fakt, że spontanicznie nie naśladują. Dużą przeszkodą jest problem ze skupieniem uwagi na tym, co ważne, oraz dziwne zachowania– stymulacje. Z tego powodu wydaje się czasem, że dzieci te nie mają szans na podjęcie edukacji. To nieprawda! Odpowiednie metody nauczania i dosto- sowane otoczenie umożliwiają większości dzieci z autyzmem pójcie do przedszkola, naukę w szkole. Dziecko z autyzmem, które nabywa nową umiejętność, odnosi wielki sukces i doświadcza satysfakcji! 3 Autyzm i zespół Aspergera Jak rozpoznać, czy dziecko ma autyzm? Diagnozowanie autyzmu i zespołu Asper- gera opiera się na kryteriach diagno- stycznych opisanych w dwóch źródłach: • ICD-10– Międzynarodowa Statystycz- na Klasy(cid:129) kacja Chorób i Problemów Zdrowotnych opracowana przez Świa- tową Organizację Zdrowia (WHO) • DSM-IV– klasy‹ kacja zaburzeń psy- chicznych Amerykańskiego Towarzy- stwa Psychiatrycznego. DZIECI TYPOWO ROZWIJAJĄCE SIĘ Okres życia Zachowanie ok. 6 tygodni odpowiadanie uśmie- chem na uśmiech ok. 6-8 tygodni kontakt wzrokowy 8 miesięcy rozróżnianie twarzy 9-15 miesięcy podążanie za gestem, reakcja na własne imię 10 miesięcy wskazywanie przedmio- tów, dzielenie się uwagą 16-18 miesięcy zabawa w udawa- nie czynności 18 miesięcy wspólne pole uwagi, dziec- ko na widok nieznanego zja- wiska patrzy na twarz rodzi- ca – odczytuje jego reakcję Niepokojące symptomy można zauwa- żyć u dziecka już w 1. roku życia, zazwy- czaj ujawniają się one, zanim skończy 3lata. To brak reakcji lub zachowań, które wskazują na prawidłowy rozwój społecz- 4 ny, a które zdrowe niemowlę lub małe dziecko przejawia zupełnie naturalnie. DZIECI Z RYZYKA ZABURZEŃ AUTYSTYCZNYCH • niemowlę nie patrzy na rodzica • obserwuje częściej przedmioty niż ludzi • nie podaje zabawki • nie wskazuje przedmiotów, osób • bawi się w samotności • nie reaguje na wołanie go po imieniu. Szybka diagnoza i terapia to większe szanse na poprawę funkcjonowania i osią- gnięcie przez dziecko samodzielności: • plastyczność mózgu– mózg małych dzieci nieustannie kształtuje się, two- rzą się połączenia nerwowe • krótka historia uczenia– im dłużej dziecko nie otrzymuje właściwego wsparcia w uczeniu się i zachowa- niu, tym bardziej utrwalają się jego własne, nie zawsze prawidłowe, schematy działania, np. stymulacje, autoagresja. Typowe objawy autyzmu mieszczą się w trzech grupach: 1. Ograniczona zdolność do tworzenia relacji z innymi ludźmi, ograniczone lub niepra- widłowe uczestniczenie w interakcjach społecznych. 2. Nieumiejętność komunikowania się lub niewłaściwe sposoby wyrażania swoich potrzeb. 3. Schematyczne zachowanie oraz ograniczo- ny repertuar zainteresowań i aktywności.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Autyzm i zespół Aspergera. Porady lekarza rodzinnego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: