Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00331 008222 11002060 na godz. na dobę w sumie
BAŚNIE JAPOŃSKIE. Ryżowe ciasteczko - ebook/pdf
BAŚNIE JAPOŃSKIE. Ryżowe ciasteczko - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 53
Wydawca: Waneko Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-61021-14-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dla dzieci i młodzieży
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zbiór tradycyjnych baśni japońskich z pięknymi ilustracjami.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

– Chcia ∏a bym, byÊ móg∏ zo staç tu na za wsze – odpo wie dzia ∏a ci cho ksi´˝ nicz ka. – Ale sko ro od cho dzisz, przyj mij t´ oto skrzyn k´ na pa­ miàt k´. Mu sisz jed nak byç ostro˝ ny! Nie wol­ no ci jej ni gdy otwo rzyç! Ta ro po dzi´ ko wa∏ za po da ru nek i od p∏y nà∏ do do mu na grzbie cie wiel kie go ˝ó∏wia. K ie dy z powrotem zna laz∏ sie na mor skiej pla ˝y je go ro dzin na wio ska wy da ∏a mu si´ dziw na i ob ca. Dro gi bie g∏y ina czej i chat ki sta ∏y nie tam gdzie przed tem. Ta ro dzi wo wa∏ 31 si´ te mu bar dzo, wi´c gdy zo ba czy∏, ˝e ja kiÊ cz∏o wiek idzie w je go kie run ku, pod szed∏ do nie go szyb ko. – Prze pra szam, je stem Taro Urasima, czy wiesz mo ˝e, gdzie stoi mój dom? – za py ta∏. – Nie ste ty nie i nie znam ni ko go kto by si´ tak nazywa∏. Choç... – nie zna jo my za my Êli∏ si´ na chwi l´ – wy da je mi si´, ˝e ja kieÊ 100 lat te mu ˝y∏ tu ktoÊ ta ki. Po dob no pew ne go dnia wy p∏y nà∏ na po ∏ów i ju˝ ni gdy nie wró ci∏. Ta ro prze ra zi∏ si´ tym, co us∏y sza∏. 32 – Och nie! Te dni, któ re sp´ dzi ∏em w pod wod­ nym Pa ∏a cu Kró la Mórz tu taj sta ∏y si´ set kà lat?! Bied ny m∏o dzie niec nie wie dzia∏, co zro biç i za po mniaw szy o prze stro dze ksi´˝ nicz ki po sta no wi∏ otwo rzyç skrzyn k´, któ rà mu po da­ ro wa ∏a. Jed nak, gdy uniós∏ wie ko, sza ry py∏ wy­ do sta∏ si´ ze Êrod ka i oto czy∏ go ca ∏e go. W jed nej chwi li Taro Urasima z m∏o dzieƒ ca sta∏ si´ sta rusz kiem o si wych w∏o sach i zgar bio­ nych ple cach... Nie po mny prze stróg ksi´˝ nicz ki  uwol ni∏ ze skrzy ni swojà staroÊç... 33 WDZI¢CZNY ˚URAW Daw no, daw no te mu, bar dzo da le ko stàd ˝y ∏a so bie para ubogich sta rusz ków. Pew ne go zi mo we go dnia, gdy na dwo rze sza la­ ∏a Ênie ˝y ca, dzia dziu Ê wy ru szy∏ do mia sta by sprze daç tro ch´ chru stu na opa∏. Kie dy wra ca∏ do do mu po ca ∏ym dniu sp´ dzo­ nym na tar gu, do strzeg∏ ˝u ra wia roz pacz li wie szar­ pià ce go si´ w si d∏ach. 34 – Bie dac two! – za krzyk nà∏ i rzu ci∏ si´ stwo rze­ niu na ra tu nek. – Leç wol ny i uwa ˝aj, by ju˝ ni gdy nie wpaÊç w ˝a dnà pu ∏ap k´ – do da∏, gdy ju˝ uda ∏o mu si´ uwol niç pta ka. Kil ka na Êcie dni póê niej, w mroê nà i Ênie˝ nà noc ktoÊ de li kat nie za pu ka∏ do cha ty pary staruszków. Kie dy otwo rzy li drzwi ich oczom uka za ∏a si´ m∏o da dziew czy na. 35
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

BAŚNIE JAPOŃSKIE. Ryżowe ciasteczko
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: