Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00270 007427 15720366 na godz. na dobę w sumie
BEZPIECZEŃSTWO PRACY. PRACE WYKONYWANE W RÓŻNYCH GAŁĘZIACH GOSPODARKI. ZBIÓR PRZEPISÓW - ebook/pdf
BEZPIECZEŃSTWO PRACY. PRACE WYKONYWANE W RÓŻNYCH GAŁĘZIACH GOSPODARKI. ZBIÓR PRZEPISÓW - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 821
Wydawca: SELF-PUBLISHER Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3946-2320-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> bhp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi. Już nigdy nie daj się zaskoczyć.

Polski system legislacyjny charakteryzuje jedna, bardzo istotna dla wszystkich obywateli przypadłość, która zwana jest „biegunką legislacyjną”. Powoduje to w życiu codziennym, że bezpośredni adresaci określonych aktów prawnych mogą nie nadążać z ich przyswajaniem oraz wdrażaniem istotnych zapisów w życie. Niniejsza publikacja powstała dla ułatwienia pracy wszystkim tym, którzy mają lub będą mieć bezpośrednią styczność z wykonywaniem obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Opracowanie to zawiera zbiór ujednoliconych przez wydawnictwo przepisów prawnych wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy. Publikacja skupia się na zaprezentowaniu treści poszczególnych aktów prawnych. Akty prawne zawarte w publikacji dotyczą:

Korzystając z niniejszej publikacji masz pewność, że nie pominiesz najważniejszych aktów prawnych wydanych na podstawie podstawie art. 23715 Kodeksu pracy i tym samym unikniesz nieprzyjemności.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Adam Pisarczuk BźZPIźCZź(cid:275)STWO PRACY PRACE WYKONYWANE W RÓ(cid:297)NYCH żAŁ(cid:265)ZIACH GOSPODARKI ZBIÓR PRZźPISÓW Chorzów 2016 2 Wydawnictwo: Bezpieczeństwo Pracy Adam Pisarczuk wydawnictwo@bezpieczenstwo-pracy.eu tel. 724 446 374 www.bezpieczenstwo-pracy.eu Opracowanie: Adam Pisarczuk Stan prawny: 31 pa(cid:296)dziernik 2016 Darmowe komentarze i analizy: www.bezpieczenstwo-pracy.blog.pl Podzi(cid:266)kowania: Sabince, przyszłej (cid:297)onie, za okazane wsparcie © Copyright Bezpiecze(cid:276)stwo Pracy Adam Pisarczuk. Wszelkie prawa zastrze(cid:298)one ISBN: 978-83-946232-0-3 3 Spis treści Wprowadzenie................................................................................. 22 1. WYMAżANIA OżÓLNź ....................................................... 24 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.Ń9.ń997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy .................................................... 24 Źział I. Przepisy wst(cid:266)pne ......................................................... 24 Źział II. Obiekty budowlane i teren zakładu pracy .................... 28 Źział III. Pomieszczenia pracy ................................................. 32 Rozdział 1. Przepisy ogólne ...................................................... 32 Rozdział 2. Oświetlenie............................................................. 37 Rozdział 3. Ogrzewanie i wentylacja ........................................ 38 Źział IV. Procesy pracy ............................................................ 40 Rozdział 1. Przepisy ogólne ...................................................... 40 Rozdział 2. Organizacja stanowisk pracy .................................. 45 Rozdział 3. Obsługa i stosowanie maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych .............................................................. 47 Rozdział 4. Transport wewnętrzny i magazynowanie ................ 51 Rozdział 5. Ochrona przed hałasem .......................................... 55 Rozdział 6. Prace szczególnie niebezpieczne ............................ 56 A. Przepisy ogólne .................................................................... 56 B. Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i monta(cid:298)owe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części ................................................................................ 57 4 C. Prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych .............................................................................. 57 D. Prace przy u(cid:298)yciu materiałów niebezpiecznych .................... 60 ź. Prace na wysokości .............................................................. 66 Źział V. Pomieszczenia i urz(cid:261)dzenia higienicznosanitarne oraz zaopatrzenie pracowników w napoje i (cid:286)rodki higieny osobistej ................................................................................... 69 Źział VI. Przepisy przej(cid:286)ciowe i ko(cid:276)cowe ................................ 70 Zał(cid:261)cznik nr ń. Szczegółowe zasady stosowania znaków i sygnałów bezpiecze(cid:276)stwa ....................................................... 71 Rozdział 1. Przepisy ogólne ...................................................... 71 Rozdział 2. Wymagania dotyczące stosowania znaków bezpieczeństwa ......................................................................... 73 Rozdział 3. Wymagania dotyczące oznaczania przeszkód, niebezpiecznych miejsc i dróg ................................................... 74 Rozdział 4. Wymagania dotyczące sygnałów świetlnych............ 74 Rozdział 5. Wymagania dotyczące sygnałów d(cid:296)więkowych ....... 75 Rozdział 6. Wymagania dotyczące stosowania komunikatów słownych .................................................................................. 76 Rozdział 7. Wymagania dotyczące stosowania sygnałów ręcznych ................................................................................................. 77 Zał(cid:261)cznik nr 2. Szczegółowe zasady stosowania (cid:286)rodków ochrony indywidualnej ........................................................................... 81 Zał(cid:261)cznik nr 3. Wymagania dla pomieszcze(cid:276) i urz(cid:261)dze(cid:276) higienicznosanitarnych ............................................................. 96 Rozdział 1. Przepisy ogólne ...................................................... 96 Rozdział 2. Szatnie. ................................................................... 98 5 Rozdział 3. Umywalnie i pomieszczenia z natryskami............. 103 Rozdział 4. Ustępy .................................................................. 105 Rozdział 5. Jadalnie ............................................................... 106 Rozdział 6 . Pomieszczenia do wypoczynku ............................. 108 Rozdział 7. (uchylony) ............................................................ 109 Rozdział 8. Pomieszczenia do prania, odka(cid:298)ania, suszenia i odpylania odzie(cid:298)y i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej ......................................................................... 109 Rozdział 9. Pomieszczenia do ogrzewania się pracowników ... 110 2. MASZYNY I URZ(cid:260)ŹZźNIA TźCHNICZNź ....................... 111 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra żospodarki z dnia 3Ń.ńŃ.2ŃŃ2 r. w sprawie minimalnych wymaga(cid:276) dotycz(cid:261)cych bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy w zakresie u(cid:298)ytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy ............................................................................ 111 Rozdział ń. Przepisy ogólne .................................................... 111 Rozdział 2. Wymagania dotycz(cid:261)ce u(cid:298)ytkowania maszyn ........ 112 Rozdział 3. Minimalne wymagania dotycz(cid:261)ce maszyn ............ 121 Rozdział 4. Kontrola maszyn .................................................. 128 Rozdział 5. Współdziałanie pracodawcy z pracownikami w celu zapewnienia bezpiecze(cid:276)stwa przy u(cid:298)ytkowaniu maszyn ......... 129 Rozdział 6. Przepisy przej(cid:286)ciowe i ko(cid:276)cowe ........................... 130 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra żospodarki z dnia ń4 kwietnia 2ŃŃŃ r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek do drewna .................................................................................. 131 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra żospodarki z dnia ńŃ maja 2ŃŃ2 r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy przy u(cid:298)ytkowaniu wózków jezdniowych z nap(cid:266)dem silnikowym ............................ 139 6 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra żospodarki z dnia 2Ń wrze(cid:286)nia 2ŃŃń r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz(cid:261)dze(cid:276) technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych ......................................................... 144 Rozdział ń. Przepisy ogólne .................................................... 144 Rozdział 2. Przepisy szczegółowe .......................................... 146 Rozdział 3. Przepisy przej(cid:286)ciowe i ko(cid:276)cowe ........................... 151 Zał(cid:261)cznik nr ń. Maszyny i urz(cid:261)dzenia techniczne stosowane przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych, do obsługi których wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu ..................................... 152 Zał(cid:261)cznik nr 2. Wzór ksi(cid:261)(cid:298)ki operatora maszyn roboczych ..... 157 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra żospodarki z dnia 28 marca 2Ńń3 r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy przy urz(cid:261)dzeniach energetycznych .......................................................................... 159 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia ń2 maja 2ŃŃ3 r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno-spo(cid:298)ywczego............................................... 176 2. PRZźMYSŁ ROLNO-SPO(cid:297)YWCZY .................................... 181 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Rolnictwa i żospodarki (cid:297)ywno(cid:286)ciowej z dnia 8 maja ń997 r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy przy produkcji olejów ro(cid:286)linnych ............................................... 181 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Rolnictwa i żospodarki (cid:297)ywno(cid:286)ciowej z dnia 26 pa(cid:296)dziernika ń998 r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy przy przetwórstwie mleka i jego pochodnych.................... 188 Rozdział ń. Przepisy ogólne .................................................... 188 Rozdział 2. Przepisy szczegółowe .......................................... 191 Rozdział 3. Przepis ko(cid:276)cowy .................................................. 195 7 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Rolnictwa i żospodarki (cid:297)ywno(cid:286)ciowej z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy przy produkcji cukru .................................................................. 196 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Rolnictwa i żospodarki (cid:297)ywno(cid:286)ciowej z dnia ńŃ marca ń999 r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy przy uboju zwierz(cid:261)t i przetwórstwie mi(cid:266)sa ................................. 200 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 wrze(cid:286)nia 2ŃŃń r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy przy obsłudze zwierz(cid:261)t gospodarskich .............................. 205 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 wrze(cid:286)nia 2ŃŃń r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy przy przetwórstwie ziemniaków ....................................... 211 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia ń7 czerwca 2ŃŃ2 r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy w zakładach przemysłu cukierniczego .............................. 215 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2ŃŃ2 r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu (cid:286)rodków ochrony ro(cid:286)lin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych ............... 219 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia ńŃ lutego 2ŃŃ3 r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy w zakładach przetwarzaj(cid:261)cych owoce i warzywa ....................... 225 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 pa(cid:296)dziernika 2ŃŃ3 r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy w zakładach przemysłu koncentratów spo(cid:298)ywczych ......... 230 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2ŃŃ4 r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piwowarskiego i napojów gazowanych ............................................................................... 236 8 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2ŃŃ4 r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy w zakładach przemysłu spirytusowego ............................. 242 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Rolnictwa i żospodarki (cid:297)ywno(cid:286)ciowej z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbó(cid:298) i produkcji pasz pochodzenia ro(cid:286)linnego .............................................................. 246 3. żOSPOŹARKA Lź(cid:285)NA ....................................................... 255 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra (cid:285)rodowiska z dnia 24 sierpnia 2ŃŃ6 r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki le(cid:286)nej ............................... 255 Rozdział ń. Przepisy ogólne .................................................... 255 Rozdział 2. Zagospodarowanie lasu ........................................ 258 Rozdział 3. Pozyskiwanie drewna ........................................... 258 Rozdział 4. Transport drewna ................................................. 260 Rozdział 5. Przepisy ko(cid:276)cowe ................................................ 262 4. KULTURA I SZTUKA .......................................................... 263 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia ń5 wrze(cid:286)nia 2ŃńŃ r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk .............................. 263 Rozdział ń. Przepisy ogólne .................................................... 263 Rozdział 2. Obowi(cid:261)zki organizatora widowiska ...................... 265 Rozdział 3. Obowi(cid:261)zki osób zwi(cid:261)zanych z organizacj(cid:261), przygotowaniem i realizacj(cid:261) widowiska .................................. 267 Rozdział 4. Wymagania dotycz(cid:261)ce miejsc realizacji widowiska .............................................................................. 268 Rozdział 5. Koncepcja inscenizacyjna i projekt scenograficzny oraz tryb ich zatwierdzania ..................................................... 269 Rozdział 6. Przepis ko(cid:276)cowy .................................................. 273 9 Zał(cid:261)cznik ń. Szczegółowe wymagania dotycz(cid:261)ce miejsc realizacji widowiska .............................................................................. 273 Zał(cid:261)cznik 2. Szczegółowe wymagania dla koncepcji inscenizacyjnej i projektu scenograficznego widowiska .......... 276 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Kultury i Źziedzictwa Narodowego z dnia ń5 marca 2Ńńń r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy przy produkcji filmowej ............................................................. 281 Rozdział ń. Przepisy ogólne .................................................... 281 Rozdział 2. Produkcja filmów ................................................. 281 Rozdział 3. Czynno(cid:286)ci zwi(cid:266)kszonego ryzyka .......................... 284 Rozdział 4. Inscenizacja ......................................................... 285 Rozdział 5. Urz(cid:261)dzenia elektryczne i technika zdj(cid:266)ciowa, d(cid:296)wi(cid:266)ku i o(cid:286)wietlenia ............................................................. 287 Rozdział 6. Źekoracje ............................................................ 288 Rozdział 7. Hale zdj(cid:266)ciowe .................................................... 290 Rozdział 8. Laboratoria .......................................................... 291 Rozdział 9. Pomieszczenia ciemniowe .................................... 292 Rozdział ńŃ. Prace graficzne i precyzyjne ............................... 293 Rozdział ńń. Składowanie i transport ...................................... 293 Rozdział ń2. Przepis ko(cid:276)cowy ................................................ 295 5. OPIEKA ZDROWOTNA ....................................................... 296 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2Ńń3 r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac zwi(cid:261)zanych z nara(cid:298)eniem na zranienie ostrymi narz(cid:266)dziami u(cid:298)ywanymi przy udzielaniu (cid:286)wiadcze(cid:276) zdrowotnych .................. 296 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia ń9 czerwca ń996 r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny 10 pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej ......................... 305 6. PRZźPISY BHP W RÓ(cid:297)NYCH żAŁ(cid:265)ZIACH PRAC .......... 308 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra żospodarki z dnia 27 kwietnia 2ŃŃŃ r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach .............................................................................. 308 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra żospodarki z dnia 29 maja 2ŃŃń r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy przy produkcji masy celulozowej, papieru i wyrobów z papieru .................................. 314 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra żospodarki z dnia 9 sierpnia 2ŃŃń r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy przy wyprawianiu skór surowych ................................................................................... 319 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra żospodarki z dnia ń5 pa(cid:296)dziernika 2ŃŃń r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych ................................. 325 Rozdział ń. Przepisy ogólne .................................................... 325 Rozdział 2. Przepisy szczegółowe .......................................... 326 Rozdział 3. Przepisy ko(cid:276)cowe ................................................ 333 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Infrastruktury z dnia ń2 marca 2ŃŃ2 r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji mi(cid:266)dzymiastowej ....................... 334 Rozdział ń. Przepisy ogólne .................................................... 334 Rozdział 2. Pomieszczenia pracy w zajezdniach i warsztatach 336 Rozdział 3. Obsługa i naprawa pojazdów................................ 338 Rozdział 4. Sieć trakcyjna ...................................................... 342 Rozdział 5. Tory tramwajowe ................................................. 344 Rozdział 6. Przepisy ko(cid:276)cowe ................................................ 345 11 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra żospodarki z dnia 7 czerwca 2ŃŃ2 r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy przy przetwórstwie tworzyw sztucznych ................................................................... 346 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra żospodarki z dnia ń6 grudnia 2ŃŃ2 r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej ..................... 353 Rozdział ń. Przepisy ogólne .................................................... 353 Rozdział 2. Czyszczenie powierzchni metodami strumieniowo- (cid:286)ciernymi ................................................................................ 355 Rozdział 3. Natryskiwanie lub napylanie powierzchni ............ 358 Rozdział 4. Natryskiwanie cieplne .......................................... 362 Rozdział 5. Przepisy ko(cid:276)cowe ................................................ 364 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Infrastruktury z dnia ń9 maja 2ŃŃ4 r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych .............................................................................. 365 Rozdział ń.Przepisy ogólne ..................................................... 365 Rozdział 2. Wyposa(cid:298)enie bazy w urz(cid:261)dzenia techniczne i sprz(cid:266)t nurkowy ................................................................................. 365 Rozdział 3. Czynniki oddechowe ............................................ 371 Rozdział 4. Przegl(cid:261)dy i dezynfekcja wyposa(cid:298)enia bazy .......... 374 Rozdział 5. Wykonywanie prac podwodnych ......................... 376 Rozdział 6. Przepisy przej(cid:286)ciowe i ko(cid:276)cowe ........................... 385 Zał(cid:261)cznik. Awaryjne sygnały porozumiewania si(cid:266) pod powierzchni(cid:261) wody................................................................. 386 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra (cid:285)rodowiska z dnia ńŃ grudnia 2003 r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy w ogrodach zoologicznych ............................................................................ 393 Zał(cid:261)cznik. Zwierz(cid:266)ta niebezpieczne ........................................ 399 12 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra żospodarki z dnia 28 sierpnia 2ŃŃ7 r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów włókienniczych .......................................................................... 418 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra (cid:285)rodowiska z dnia ń6 czerwca 2ŃŃ9 r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy przy gospodarstwie odpadami komunalnymi ............................................................. 421 Rozdział ń. Przepisy ogólne .................................................... 421 Rozdział 2. (cid:285)rodki ochrony indywidualnej.............................. 422 Rozdział 3. Kwalifikacja stref i post(cid:266)powanie w strefach po(cid:298)arowych oraz strefach zagro(cid:298)enia wybuchem .................... 423 Rozdział 4. Obsługa pojazdów i urz(cid:261)dze(cid:276), transport odpadów 424 Rozdział 5. Wymagania dotycz(cid:261)ce terenu zakładu pracy ........ 427 Rozdział 6. Monitoring ........................................................... 429 Rozdział 7. Przepisy ko(cid:276)cowe ................................................ 429 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra żospodarki z dnia 3Ń maja 2ŃŃń r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy przy budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek pływaj(cid:261)cych.................... 430 Rozdział ń. Przepisy ogólne .................................................... 430 Rozdział 2. Ogólne zasady bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy .... 431 Rozdział 3. Prace po(cid:298)arowe niebezpieczne ............................. 433 Rozdział 4. Transport wewn(cid:261)trzzakładowy ............................. 434 Rozdział 5. Praca na wysoko(cid:286)ci .............................................. 439 Rozdział 6. Instalacje energetyczne oraz gazów technicznych. 441 Rozdział 7. Stosowanie urz(cid:261)dze(cid:276) wytwarzaj(cid:261)cych promieniowanie ...................................................................... 442 Rozdział 8. Prace kadłubowe .................................................. 443 Rozdział 9. Prace wyposa(cid:298)eniowe .......................................... 446 Rozdział ńŃ. Prace w zbiornikach ........................................... 449 13 Rozdział ńń. Nakładanie powłok ochronnych ......................... 450 Rozdział ń2. Próby jednostek pływaj(cid:261)cych ............................. 454 Rozdział ń3. Remonty jednostek pływaj(cid:261)cych ........................ 457 Rozdział ń4. Źokowanie i cumowanie jednostek pływaj(cid:261)cych 458 Rozdział ń5. Przepisy ko(cid:276)cowe .............................................. 460 7. O(cid:285)WIATA I SZKOLNICTWO WY(cid:297)SZź.............................. 461 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra źdukacji Narodowej i Sportu z dnia 3ń grudnia 2ŃŃ2 r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ............. 461 Rozdział ń. Przepisy ogólne .................................................... 461 Rozdział 2. Warsztaty, laboratoria, pracownie oraz stanowiska praktycznej nauki zawodu ...................................................... 465 Rozdział 3. Wychowanie fizyczne, sport i turystyka ............... 466 Rozdział 4. Wypadki osób pozostaj(cid:261)cych pod opiek(cid:261) szkoły i placówki ............................................................................... 468 Zał(cid:261)cznik ń ............................................................................. 472 Zał(cid:261)cznik 2 ............................................................................. 473 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy(cid:298)szego z dnia 5 lipca 2ŃŃ7 r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy w uczelniach .............................................................................. 474 8. HUTNICTWO I METALURGIA ........................................... 482 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra żospodarki z dnia 3Ń grudnia ń999 r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy w odlewniach metali ......................................................................................... 482 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra żospodarki z dnia 3Ń grudnia ń999 r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy przy produkcji i przetwarzaniu cynku oraz ołowiu ............................................. 489 14 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra żospodarki z dnia ń5 lutego 2ŃŃŃ r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny przy produkcji i przetwarzaniu miedzi ........................................................................................ 493 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra żospodarki z dnia ń9 lutego 2ŃŃ2 r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy przy produkcji szkła i wyrobów ze szkła..................................................................... 499 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra żospodarki z dnia ń4 lipca 2ŃńŃ r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy w hutnictwie (cid:298)elaza i stali .......................................................................................... 511 Rozdział ń. Przepisy ogólne .................................................... 511 Rozdział 2. Urz(cid:261)dzenia transportuj(cid:261)ce i wyładowuj(cid:261)ce ........... 514 Rozdział 3. Wielkie piece ....................................................... 516 Rozdział 4. Stalownie ............................................................. 519 Rozdział 5. Spadarki ............................................................... 522 Rozdział 6. Walcownie ........................................................... 522 Rozdział 7. Wytrawialnie ....................................................... 523 Rozdział 8. Prasownie (ku(cid:296)nie)............................................... 524 Rozdział 9. Składowanie wyrobów hutniczych ....................... 525 Rozdział ńŃ. Przepisy ko(cid:276)cowe .............................................. 525 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra żospodarki z dnia ń9 marca 2ŃŃ7 r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z u(cid:298)yciem cyjanków do obróbki cieplnej metali, ich roztworów i mieszanin ................................................................................. 526 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra żospodarki z dnia ńŃ pa(cid:296)dziernika 2ŃŃ7 r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy przy wytwarzaniu i przerobie arsenu oraz jego zwi(cid:261)zków ................................................................................... 530 15 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra żospodarki z dnia ńŃ pa(cid:296)dziernika 2ŃŃ7 r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy przy wytwarzaniu, przerobie oraz stosowaniu chromu i jego zwi(cid:261)zków ................... 534 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra żospodarki z dnia 23 lipca 2ŃŃ9 r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych ................................................................. 538 9. PRACź PO(cid:297)AROWO I WYBUCHOWO NIźBźZPIźCZNź548 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra żospodarki z dnia 6 wrze(cid:286)nia ń999 r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych .......................... 548 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali ......................................................................................... 557 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra żospodarki z dnia 27 kwietnia 2ŃŃŃ r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych ............................................................................ 562 Rozdział ń. Przepisy ogólne .................................................... 562 Rozdział 2. Spawalnie i stanowiska spawalnicze .................... 563 Rozdział 3. Wyposa(cid:298)enie i materiały technologiczne .............. 566 Rozdział 4. Kwalifikacje spawalnicze ..................................... 568 Rozdział 5. Wykonywanie prac spawalniczych ....................... 569 Rozdział 6. Przepisy ko(cid:276)cowe ................................................ 572 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra żospodarki z dnia 8 lipca 2ŃńŃ r. w sprawie minimalnych wymaga(cid:276), dotycz(cid:261)cych bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy, zwi(cid:261)zanych z mo(cid:298)liwo(cid:286)ci(cid:261) wyst(cid:261)pienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej ..................................................... 573 16 Zał(cid:261)cznik ń. Znak ostrzegawczy informuj(cid:261)cy o mo(cid:298)liwo(cid:286)ci wyst(cid:261)pienia atmosfer wybuchowych w ilo(cid:286)ciach zagra(cid:298)aj(cid:261)cych bezpiecze(cid:276)stwu i zdrowiu ....................................................... 583 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra żospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2ŃŃ3 r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz u(cid:298)ywaniu i magazynowaniu karbidu ....................... 584 Rozdział ń. Przepisy ogólne .................................................... 584 Rozdział 2. Gazy palne i toksyczne......................................... 592 Rozdział 3. żazy utleniaj(cid:261)ce................................................... 596 Rozdział 4. Karbid .................................................................. 597 Rozdział 5. Przepisy ko(cid:276)cowe ................................................ 598 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra żospodarki z dnia 28 grudnia 2ŃŃ9 r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego ........................................................... 600 Rozdział ń. Przepisy ogólne .................................................... 600 Rozdział 2. Wykonywanie prac gazoniebezpiecznych i prac niebezpiecznych przy budowie i eksploatacji sieci gazowych . 605 Rozdział 3. Budowa, przebudowa, remonty i eksploatacja sieci gazowej gazu ziemnego .......................................................... 610 Rozdział 4. Uruchamianie instalacji gazu ziemnego w obiektach budowlanych oraz monta(cid:298) i demonta(cid:298) gazomierzy ................. 615 Rozdział 5. Przepis ko(cid:276)cowy .................................................. 618 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra żospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewn(cid:261)trzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych ... 619 17 Zał(cid:261)cznik nr ń. Sposób dokonywania oceny materiałów wybuchowych pod wzgl(cid:266)dem bezpiecze(cid:276)stwa ........................ 646 Zał(cid:261)cznik nr 2. Wymagania dotycz(cid:261)ce sytuowania obiektów, w których znajduj(cid:261) si(cid:266) materiały wybuchowe zaklasyfikowane lub zaliczone umownie do klasy 1, podklasy 1.1 i 1.5 lub do klasy 4.1 ................................................................................. 648 Zał(cid:261)cznik nr 3. Wymagania dotycz(cid:261)ce sytuowania obiektów, w których znajduj(cid:261) si(cid:266) materiały wybuchowe zaklasyfikowane lub zaliczone umownie do klasy 1, podklasy 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, lub do przedmiotów ratowniczych klasy 9, zawieraj(cid:261)cych materiały wybuchowe ............................................................. 656 10. BUDOWNICTWO .................................................................. 662 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2ŃŃ3 r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych..................................................................... 662 Rozdział ń. Przepisy ogólne .................................................... 662 Rozdział 2. Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych .......................................................................... 663 Rozdział 3. Zagospodarowanie terenu budowy ....................... 664 Rozdział 4. Warunki socjalne i higieniczne............................. 668 Rozdział 5. Wymagania dotycz(cid:261)ce miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie ........................................................................... 669 Rozdział 6. Instalacje i urz(cid:261)dzenia elektroenergetyczne .......... 675 Rozdział 7. Maszyny i inne urz(cid:261)dzenia techniczne.................. 677 Rozdział 8. Rusztowania i ruchome podesty robocze .............. 685 Rozdział 9. Roboty na wysoko(cid:286)ci ........................................... 690 Rozdział ńŃ. Roboty ziemne ................................................... 692 Rozdział ńń. Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe ........... 698 18 Rozdział ń2. Roboty murarskie i tynkarskie ............................ 701 Rozdział ń3. Roboty ciesielskie .............................................. 702 Rozdział ń4. Roboty zbrojarskie i betoniarskie ....................... 702 Rozdział ń5. Roboty monta(cid:298)owe ............................................ 705 Rozdział ń6. Roboty spawalnicze ........................................... 707 Rozdział ń7. Roboty dekarskie i izolacyjne............................. 709 Rozdział ń8. Roboty rozbiórkowe ........................................... 710 Rozdział ń9. Roboty budowlane wykonywane z u(cid:298)yciem materiałów wybuchowych ...................................................... 711 Rozdział 2Ń. Przepisy ko(cid:276)cowe .............................................. 716 10. ROŹZAJź PRAC SZKOŹLIWYCH, UCI(cid:260)(cid:297)LIWYCH I NIźBźZPIźCZNYCH WYKONYWANYCH W RÓ(cid:297)NYCH żAŁ(cid:265)ZIACH PRAC ..................................................................... 718 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2Ńń6 r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy przy pracach zwi(cid:261)zanych z nara(cid:298)eniem na pole elektromagnetyczne ................................................................... 718 Zał(cid:261)cznik ń. Charakterystyka ekspozycji lub nara(cid:298)enia na polem przy wybranego typu (cid:296)ródłach ................................................ 735 Zał(cid:261)cznik 2. Limity granicznych poziomów oddziaływania pola-EM ................................................................................. 738 Zał(cid:261)cznik nr 3......................................................................... 747 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2ŃńŃ r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy przy pracach zwi(cid:261)zanych z ekspozycj(cid:261) na promieniowanie optyczne .................................................................................... 763 Zał(cid:261)cznik. Wyznaczanie poziomu ekspozycji na promieniowanie optyczne ................................................................................. 773 19 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Zdrowia z dnia 3Ń grudnia 2ŃŃ4 r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy zwi(cid:261)zanej z wyst(cid:266)powaniem w miejscu pracy czynników chemicznych ..... 785 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra żospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2ŃŃ5 r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy przy pracach zwi(cid:261)zanych z nara(cid:298)eniem na hałas lub drgania mechaniczne .............................................................................. 793 Zał(cid:261)cznik ń. Warto(cid:286)ci progów działania dla wielko(cid:286)ci charakteryzuj(cid:261)cych hałas i drgania mechaniczne w (cid:286)rodowisku pracy ...................................................................................... 800 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia ń grudnia ń998 r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy na stanowiskach wyposa(cid:298)onych w monitory ekranowe .............. 801 Zał(cid:261)cznik ń. Minimalne wymagania bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposa(cid:298)one w monitory ekranowe ......................................... 804 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ń4 marca 2ŃŃŃ r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy przy r(cid:266)cznych pracach transportowych ....................................... 809 Rozdział ń. Przepisy ogólne .................................................... 809 Rozdział 2. Przepisy ogólne dotycz(cid:261)ce organizacji r(cid:266)cznych prac transportowych ....................................................................... 811 Rozdział 3. Przemieszczanie przedmiotów przez jednego pracownika ............................................................................. 814 Rozdział 4. Zespołowe przenoszenie przedmiotów ................. 815 Rozdział 5. Przemieszczanie materiałów szkodliwych i niebezpiecznych ................................................................... 816 Rozdział 6. Przemieszczanie ładunków za pomoc(cid:261) poruszanych r(cid:266)cznie wózków oraz taczek ................................................... 817 20 Rozdział 7. Przemieszczanie ładunków przy u(cid:298)yciu r(cid:266)cznie nap(cid:266)dzanych d(cid:296)wignic ............................................................ 819 Rozdział 8. Przepisy ko(cid:276)cowe ................................................ 820 Rozporz(cid:261)dzenie Ministra żospodarki z dnia ń9 marca 2ŃŃ7 r. w sprawie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy podczas stosowania rt(cid:266)ci i jej zwi(cid:261)zków ............................................................................ 821 21 Wprowadzenie Drodzy czytelnicy! Ile razy zdarzyło si(cid:266) Wam dowiedzieć po fakcie, (cid:298)e istniej(cid:261) i higieny pracy, wymogi prawne w zakresie bezpiecze(cid:276)stwa o których nie mieli(cid:286)cie zielonego poj(cid:266)cia? Pewnie niejednokrotnie sko(cid:276)czyło si(cid:266) to mniejszymi lub wi(cid:266)kszymi nieprzyjemno(cid:286)ciami. żruntowne poznanie obowi(cid:261)zuj(cid:261)cych norm prawnych w dziedzinie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy stanowi podstaw(cid:266) do wykonywania zawodu pracownika słu(cid:298)by bhp w sposób rzetelny i nie podnosz(cid:261)cy głosów w(cid:261)tpliwo(cid:286)ci dotycz(cid:261)cych kompetencji tej(cid:298)e słu(cid:298)by. Polski system legislacyjny charakteryzuje jedna, bardzo istotna dla wszystkich obywateli przypadło(cid:286)ć, która zwana jest „biegunk(cid:261) legislacyjn(cid:261)”. Powoduje to w (cid:298)yciu codziennym, (cid:298)e bezpo(cid:286)redni adresaci okre(cid:286)lonych aktów prawnych mog(cid:261) nie nad(cid:261)(cid:298)ać z ich przyswajaniem oraz wdra(cid:298)aniem istotnych zapisów w (cid:298)ycie. serwisami lub b(cid:266)d(cid:261) mieć bezpo(cid:286)redni(cid:261) Niniejsza publikacja powstała dla ułatwienia pracy wszystkim tym, którzy maj(cid:261) styczno(cid:286)ć z wykonywaniem obowi(cid:261)zków w zakresie bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy. Szukanie odpowiedzi na postawione pytania w g(cid:261)szczu ró(cid:298)norakich regulowa(cid:276) sprawia, (cid:298)e tracimy nie tylko czas, ale i ch(cid:266)ci, aby zaj(cid:261)ć si(cid:266) kwestiami naprawd(cid:266) istotnymi, przeskakuj(cid:261)c pomi(cid:266)dzy prawne i nie znajduj(cid:261)c interesuj(cid:261)cej nas odpowiedzi. Źlatego te(cid:298) zebranie w zwi(cid:261)zane z bhp, ma na celu ułatwienie pracy oraz zaoszcz(cid:266)dzenie czasu i nerwów podczas wykonania obowi(cid:261)zków zawodowych, przed którymi stawać musz(cid:261) pracodawcy, pracownicy słu(cid:298)by bhp oraz zawody prawnicze, inspektorzy Pa(cid:276)stwowej Inspekcji Sanitarnej i Pa(cid:276)stwowej Inspekcji Pracy a tak(cid:298)e osoby kształc(cid:261)ce si(cid:266) w zawodzie pracownika słu(cid:298)by bhp. jednym miejscu prezentuj(cid:261)cymi praw reguluj(cid:261)cych kwestie akty Niniejsze wydanie stanowi kompleksowy zbiór ujednoliconych aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy a dotycz(cid:261)cych szeroko poj(cid:266)tych gał(cid:266)zi gospodarki. Maj(cid:261)c na uwadze jak najszersz(cid:261) mo(cid:298)liwo(cid:286)ć wykorzystywania niniejszego opracowania, dodano równie(cid:298) wymagania bezpiecze(cid:276)stwa pracy 22 wydane na innej podstawie ni(cid:298) art. 23715 Kodeksu pracy – o(cid:286)wiat(cid:266) i szkolnictwo wy(cid:298)sze. Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi. Ju(cid:298) nigdy nie daj si(cid:266) zaskoczyć. 23 1. WYMAżANIA OżÓLNź Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze(cid:276)stwa i higieny z dnia 26.09.1997 r. pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. ń65Ń z pó(cid:296)n. zm.) Na podstawie art. 23715 § ń Kodeksu pracy zarz(cid:261)dza si(cid:266), co nast(cid:266)pujeŚ Dział I. Przepisy wst(cid:266)pne § ń. ń. Rozporz(cid:261)dzenie okre(cid:286)la ogólnie obowi(cid:261)zuj(cid:261)ce przepisy bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy w zakładach pracy, w szczególno(cid:286)ci dotycz(cid:261)ceŚ ń) obiektów budowlanych, pomieszcze(cid:276) pracy i terenu zakładów pracy; 2) procesów pracyś 3) pomieszcze(cid:276) i urz(cid:261)dze(cid:276) higienicznosanitarnych. (cid:286)rodków transportu rozporz(cid:261)dzenia nie dotycz(cid:261) 2. Przepisy kolejowego, lotniczego, morskiego i wodnego (cid:286)ródl(cid:261)dowego. § 2. Ilekroć w rozporz(cid:261)dzeniu jest mowa oŚ ń) osłonie - rozumie si(cid:266) przez to element lub zestaw elementów słu(cid:298)(cid:261)cy do ochrony człowieka przed konstrukcyjnych niebezpiecznymi lub uci(cid:261)(cid:298)liwymi wpływami pracuj(cid:261)cych cz(cid:266)(cid:286)ci, mechanizmów i układów roboczych maszyny lub innego urz(cid:261)dzenia technicznegoś 2) pomieszczeniach higienicznosanitarnych - rozumie si(cid:266) przez to szatnie, umywalnie, pomieszczenia z natryskami, ust(cid:266)py, jadalnie z wyj(cid:261)tkiem stołówek, pomieszczenia do wypoczynku, pomieszczenia do ogrzewania si(cid:266) pracowników oraz i odpylania pomieszczenia do prania, odka(cid:298)ania, suszenia 24 oraz (cid:286)rodków i obuwia roboczego odzie(cid:298)y indywidualnej; 3) pomieszczeniu pracy - rozumie si(cid:266) przez to pomieszczenie przeznaczone na pobyt pracowników, w którym wykonywana jest praca. Nie uwa(cid:298)a si(cid:266) za przeznaczone na pobyt pracowników pomieszcze(cid:276), w którychŚ ochrony a) ł(cid:261)czny czas przebywania tych samych pracowników w ci(cid:261)gu jednej zmiany roboczej jest krótszy ni(cid:298) 2 godziny, a wykonywane czynno(cid:286)ci maj(cid:261) charakter dorywczy b(cid:261)d(cid:296) praca polega na krótkotrwałym przebywaniu zwi(cid:261)zanym z dozorem albo konserwacj(cid:261) urz(cid:261)dze(cid:276) lub utrzymaniem czysto(cid:286)ci i porz(cid:261)dku, b) maj(cid:261) miejsce procesy technologiczne niepozwalaj(cid:261)ce na zapewnienie odpowiednich warunków przebywania pracowników w celu ich obsługi, bez zastosowania (cid:286)rodków ochrony indywidualnej i zachowania specjalnego re(cid:298)imu organizacji pracy, c) lub zwierz(cid:261)t, niezale(cid:298)nie od czasu przebywania w nich pracowników zajmuj(cid:261)cych si(cid:266) obsług(cid:261)ś jest prowadzona hodowla ro(cid:286)lin 4) pomieszczeniu stałej pracy - rozumie si(cid:266) przez to pomieszczenie pracy, w którym ł(cid:261)czny czas przebywania tego samego pracownika w ci(cid:261)gu jednej doby przekracza 4 godziny; 5) pomieszczeniu czasowej pracy - rozumie si(cid:266) przez to pomieszczenie pracy, w którym ł(cid:261)czny czas przebywania tego samego pracownika w ci(cid:261)gu jednej doby trwa od 2 do 4 godzinś 6) przepisach techniczno-budowlanych - rozumie si(cid:266) przez to przepisy ustawy - Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych do tej ustawy; - si(cid:266) ryzyku zawodowym to 7) zdarze(cid:276) prawdopodobie(cid:276)stwo wyst(cid:261)pienia niepo(cid:298)(cid:261)danych zwi(cid:261)zanych straty, w szczególno(cid:286)ci wyst(cid:261)pienia u pracowników niekorzystnych zagro(cid:298)e(cid:276) zawodowych skutków zdrowotnych w wyniku z wykonywan(cid:261) prac(cid:261), powoduj(cid:261)cych rozumie przez 25 wyst(cid:266)puj(cid:261)cych w (cid:286)rodowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy; 7a) terenie zakładu pracy - rozumie si(cid:266) przez to przestrze(cid:276) wraz z obiektami budowlanymi, b(cid:266)d(cid:261)c(cid:261) w dyspozycji pracodawcy, w której pracodawca organizuje miejsca pracyś 7b) miejscu pracy - rozumie si(cid:266) przez to miejsce wyznaczone przez pracodawc(cid:266), do którego pracownik ma dost(cid:266)p w zwi(cid:261)zku z wykonywaniem pracy; 8) stanowisku pracy - rozumie si(cid:266) przez to przestrze(cid:276) pracy, wraz z wyposa(cid:298)eniem w (cid:286)rodki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje prac(cid:266)ś 9) (cid:286)rodkach ochrony indywidualnej - rozumie si(cid:266) przez to wszelkie (cid:286)rodki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub wi(cid:266)ksz(cid:261) liczb(cid:261) zagro(cid:298)e(cid:276) zwi(cid:261)zanych z wyst(cid:266)powaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w (cid:286)rodowisku pracy, w tym równie(cid:298) wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu. Źo (cid:286)rodków ochrony indywidualnej nie zalicza si(cid:266)Ś - zwykłej odzie(cid:298)y roboczej i mundurów, które nie s(cid:261) specjalnie przeznaczone do zapewnienia bezpiecze(cid:276)stwa i ochrony zdrowia pracownika, - (cid:286)rodków ochrony indywidualnej u(cid:298)ywanych przez wojsko, Policj(cid:266) i inne słu(cid:298)by utrzymania porz(cid:261)dku publicznego, - wyposa(cid:298)enia stosowanego przez słu(cid:298)by pierwszej pomocy i ratownicze, - (cid:286)rodków ochrony podstawie przepisów Prawa o ruchu drogowym, - wyposa(cid:298)enia sportowego, - (cid:286)rodków słu(cid:298)(cid:261)cych do samoobrony lub do odstraszania, przeno(cid:286)nych - sygnalizowania publicznego; indywidualnej stosowanych na urz(cid:261)dze(cid:276) zagro(cid:298)e(cid:276) oraz porz(cid:261)dku do wykrywania i naruszania 26 pojedynczo rozwi(cid:261)zaniami ńŃ) (cid:286)rodkach ochrony zbiorowej - rozumie si(cid:266) przez to (cid:286)rodki przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi, w tym i pojedynczych osób, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi lub czynnikami wyst(cid:266)puj(cid:261)cymi ł(cid:261)cznie w (cid:286)rodowisku pracy, b(cid:266)d(cid:261)ce technicznymi stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urz(cid:261)dzeniachś ńń) (cid:286)rodowisku pracy - rozumie si(cid:266) przez to warunki (cid:286)rodowiska materialnego fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi), w którym odbywa si(cid:266) proces pracy; ń2) urz(cid:261)dzeniach ochronnych - rozumie si(cid:266) przez to osłony lub takie urz(cid:261)dzenia, które spełniaj(cid:261) jedn(cid:261) lub wi(cid:266)cej z ni(cid:298)ej wymienionych funkcji: (okre(cid:286)lonego czynnikami - zapobiegaj(cid:261) dost(cid:266)powi do stref niebezpiecznych, - powstrzymuj(cid:261) ruchy elementów niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie si(cid:266) w strefie niebezpiecznej, - nie pozwalaj(cid:261) na wł(cid:261)czenie ruchu elementów niebezpiecznych, je(cid:286)li pracownik znajduje si(cid:266) w strefie niebezpiecznej, - zapobiegaj(cid:261) naruszeniu normalnych warunków pracy maszyn i innych urz(cid:261)dze(cid:276) technicznych, - nie pozwalaj(cid:261) na uaktywnienie innych czynników niebezpiecznych lub szkodliwych; ń3) zagro(cid:298)eniu - rozumie si(cid:266) przez to stan (cid:286)rodowiska pracy mog(cid:261)cy spowodować wypadek lub chorob(cid:266)ś 14) punkcie pierwszej pomocy - rozumie si(cid:266) przez to - w zale(cid:298)no(cid:286)ci od wielko(cid:286)ci zakładu pracy, rodzaju prowadzonej działalno(cid:286)ci i zwi(cid:261)zanych z ni(cid:261) zagro(cid:298)e(cid:276) - pomieszczenie lub wyodr(cid:266)bnione powierzchni, wyposa(cid:298)one w umywalki z ciepł(cid:261) i zimn(cid:261) wod(cid:261) oraz niezb(cid:266)dny sprz(cid:266)t i inne (cid:286)rodki do udzielania pierwszej pomocyś ń5) znaku bezpiecze(cid:276)stwa - rozumie si(cid:266) przez to znak utworzony przez kombinacj(cid:266) kształtu geometrycznego, barwy o wystarczaj(cid:261)cej miejsce 27 okre(cid:286)lon(cid:261) - trwanie urz(cid:261)dzenie wykonane informacj(cid:266) przekazuj(cid:261)cy z przezroczystych i symbolu graficznego lub obrazkowego (piktogramu) albo tekstu, zwi(cid:261)zan(cid:261) z bezpiecze(cid:276)stwem lub jego zagro(cid:298)eniemś ń6) sygnałach bezpiecze(cid:276)stwa - rozumie si(cid:266) przez to sygnały (cid:286)wietlne i d(cid:296)wi(cid:266)kowe, komunikaty słowne lub sygnały r(cid:266)czne, przekazuj(cid:261)ce informacje istotne dla zachowania bezpiecze(cid:276)stwa i ochrony zdrowia pracownikówś ń7) sygnale (cid:286)wietlnym - rozumie si(cid:266) przez to sygnał emitowany przez lub półprzezroczystych materiałów, pod(cid:286)wietlonych od wewn(cid:261)trz lub z tyłu, tak aby dawało to efekt (cid:286)wiec(cid:261)cej powierzchniś 18) sygnale d(cid:296)wi(cid:266)kowym - rozumie si(cid:266) przez to sygnał akustyczny urz(cid:261)dzenie przeznaczone do ludzkiego i nieemituj(cid:261)ce tego głosu, wskazuj(cid:261)cy na zaistnienie oraz - i zako(cid:276)czenie niebezpiecznej w razie potrzeby sytuacji; ń9) sygnale r(cid:266)cznym - rozumie si(cid:266) przez to ustalony ruch lub układ r(cid:261)k i dłoni, słu(cid:298)(cid:261)cy do kierowania osobami wykonuj(cid:261)cymi czynno(cid:286)ci mog(cid:261)ce stwarzać zagro(cid:298)enia dla bezpiecze(cid:276)stwa pracownikówś 2Ń) komunikacie słownym - rozumie si(cid:266) przez to ustalon(cid:261), krótk(cid:261) i jednoznaczn(cid:261), informacj(cid:266) słown(cid:261) wypowiadan(cid:261) przez człowieka lub emitowan(cid:261) jako głos ludzki, nakazuj(cid:261)c(cid:261) okre(cid:286)lone post(cid:266)powanie w celu zachowania bezpiecze(cid:276)stwa i ochrony zdrowia pracowników. tego celu, bez u(cid:298)ycia głosu (d(cid:296)wi(cid:266)kowy) emitowany przez Dział II. Obiekty budowlane i teren zakładu pracy § 3. Budynki i inne obiekty budowlane, w których znajduj(cid:261) si(cid:266) pomieszczenia pracy, powinny być zbudowane i utrzymywane zgodnie z wymaganiami okre(cid:286)lonymi w przepisach techniczno- budowlanych. § 4. ń. Pracodawca jest obowi(cid:261)zany zapewnić na terenie zakładu pracy wykonane i oznakowane, zgodnie z Polskimi Normami i wła(cid:286)ciwymi przepisami, drogi komunikacyjne transportowe, zwane dalej i 28 lub inne rozwi(cid:261)zania ądrogamią, drogi dla pieszych, zwane dalej ąprzej(cid:286)ciamią, i dojazdy po(cid:298)arowe oraz utrzymywać je w stanie niestwarzaj(cid:261)cym zagro(cid:298)e(cid:276) dla u(cid:298)ytkowników. Źrogi i przej(cid:286)cia oraz dojazdy po(cid:298)arowe nie mog(cid:261) prowadzić przez miejsca, w których wyst(cid:266)puj(cid:261) zagro(cid:298)enia dla ich u(cid:298)ytkowników. 2. Źrogi i przej(cid:286)cia powinny posiadać wymiary odpowiednie do liczby potencjalnych u(cid:298)ytkowników oraz rodzajów i wielko(cid:286)ci stosowanych urz(cid:261)dze(cid:276) transportowych i przemieszczanych ładunków. Minimalne wymiary dróg i przej(cid:286)ć okre(cid:286)laj(cid:261) Polskie Normy. 3. Nawierzchnia dróg, placów manewrowych, postojowych i składowych, dojazdów po(cid:298)arowych i przej(cid:286)ć powinna być równa i twarda lub utwardzona oraz posiadać no(cid:286)no(cid:286)ć odpowiedni(cid:261) do obci(cid:261)(cid:298)enia wynikaj(cid:261)cego ze stosowanych (cid:286)rodków transportowych oraz przemieszczanych i składowanych materiałów. 4. Źrogi, przej(cid:286)cia oraz place manewrowe, postojowe i składowe powinny posiadać urz(cid:261)dzenia techniczne zapewniaj(cid:261)ce odprowadzanie wód opadowych. § 5. 1. Na drogach transportowych i w magazynach nie powinny wyst(cid:266)pować progi ani stopnie. W przypadku zró(cid:298)nicowania poziomów podłogi, ró(cid:298)nice te powinny być wyrównane pochylniami o nachyleniu dostosowanym do rodzaju u(cid:298)ywanego (cid:286)rodka transportu, ale nie wi(cid:266)kszym ni(cid:298) 8 . 2. Pochylnie powinny umo(cid:298)liwiać bezpieczne poruszanie si(cid:266) pracowników i dogodny transport ładunków. § 6. ń. Miejsca w zakładzie pracy, w których wyst(cid:266)puj(cid:261) zagro(cid:298)enia dla pracowników, powinny być oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpiecze(cid:276)stwa zgodnie z wymaganiami okre(cid:286)lonymi w zał(cid:261)czniku nr ń do rozporz(cid:261)dzenia i w Polskich Normach. 2. Je(cid:298)eli oznakowanie, o którym mowa w ust. ń, nie jest wystarczaj(cid:261)ce dla zapewnienia bezpiecze(cid:276)stwa i ochrony zdrowia pracownika, miejsca niebezpieczne powinny być wył(cid:261)czone z u(cid:298)ytkowania poprzez ich odpowiednie wygrodzenie lub w inny sposób. 3. Otwory i zagł(cid:266)bienia powinny być zamkni(cid:266)te odpowiednimi pokrywami, a je(cid:298)eli jest to niemo(cid:298)liwe - wła(cid:286)ciwie ogrodzone i oznakowane. 29 si(cid:266) ruroci(cid:261)gi słu(cid:298)(cid:261)ce do 4. Miejsca niebezpieczne na przej(cid:286)ciach zagra(cid:298)aj(cid:261)ce potkni(cid:266)ciem si(cid:266), upadkiem lub uderzeniem (np. stopnie) powinny być pomalowane barwami bezpiecze(cid:276)stwa zgodnie z Polskimi Normami. 5. Na drogach - w miejscach, w których mo(cid:298)liwe jest niespodziewane wtargni(cid:266)cie pieszych, w szczególno(cid:286)ci przed bramami, drzwiami i przej(cid:286)ciami, nale(cid:298)y ustawić barierki lub zastosować inne skuteczne (cid:286)rodki ochronne. § 7. ń. Źróg, przej(cid:286)ć i dojazdów po(cid:298)arowych nie wolno zastawiać materiałami, (cid:286)rodkami transportu, sprz(cid:266)tem i innymi przedmiotami. 2. Na skrzy(cid:298)owaniach dróg powinna być zapewniona dobra widoczno(cid:286)ć. § 8. W tunelach przeznaczonych do stałej komunikacji nie powinny znajdować transportu materiałów niebezpiecznych, o których mowa w § 9ń, oraz transportu cieczy lub gazów pod ci(cid:286)nieniem albo o temperaturze wy(cid:298)szej ni(cid:298) 7Ń°C lub ni(cid:298)szej ni(cid:298) -ń5°C. Wymóg ten nie dotyczy przewodów słu(cid:298)(cid:261)cych do ogrzewania tunelu, je(cid:298)eli temperatura czynnika grzewczego nie przekracza 95°C. § 9. ń. Pracodawca jest obowi(cid:261)zany zapewnić drogi ewakuacyjne ze wszystkich pomieszcze(cid:276) obiektu budowlanego, w których mog(cid:261) przebywać pracownicy, umo(cid:298)liwiaj(cid:261)ce szybkie wydostanie si(cid:266) pracowników na otwart(cid:261) przestrze(cid:276). Źrogi ewakuacyjne oraz doj(cid:286)cia do nich prowadz(cid:261)ce nie mog(cid:261) być zastawiane. 2. Wymagania dla dróg ewakuacyjnych i warunki ewakuacji okre(cid:286)laj(cid:261) ochrony przepisy przeciwpo(cid:298)arowej. § ńŃ. ń. We wszystkich miejscach na terenie zakładu pracy, w których mog(cid:261) przebywać pracownicy, pracodawca jest obowi(cid:261)zany zapewnić o(cid:286)wietlenie elektryczne w porze nocnej lub je(cid:298)eli o(cid:286)wietlenie dzienne jest niewystarczaj(cid:261)ce. Wymagania dotycz(cid:261)ce o(cid:286)wietlenia okre(cid:286)laj(cid:261) Polskie Normy. 2. Instalacje i urz(cid:261)dzenia elektryczne powinny być tak wykonane i eksploatowane, aby nie nara(cid:298)ały pracowników na pora(cid:298)enie pr(cid:261)dem elektrycznym, przepi(cid:266)cia atmosferyczne, szkodliwe oddziaływanie pól techniczno-budowlane i dotycz(cid:261)ce 30 pyłami, (cid:286)rodkami promieniotwórczymi elektromagnetycznych oraz nie stanowiły zagro(cid:298)enia po(cid:298)arowego, wybuchowego i nie powodowały innych szkodliwych skutków. § ńń. Zakład pracy powinien być wyposa(cid:298)ony w urz(cid:261)dzenia zapobiegaj(cid:261)ce zanieczyszczeniu lub ska(cid:298)eniu, w stopniu szkodliwym dla zdrowia ludzkiego - powietrza, gruntu oraz wód - substancjami chemicznymi, albo szkodliwymi czynnikami biologicznymi, w zwi(cid:261)zku z produkcj(cid:261) b(cid:261)d(cid:296) inn(cid:261) działalno(cid:286)ci(cid:261) zakładu pracy. § ń2. Pracodawca jest obowi(cid:261)zany zapewnić ochron(cid:266) obiektów budowlanych i urz(cid:261)dze(cid:276) technicznych przed gromadzeniem si(cid:266) ładunków i wyładowaniami elektryczno(cid:286)ci statycznej - stwarzaj(cid:261)cymi zagro(cid:298)enia w (cid:286)rodowisku pracy. § ń3. ń. Pracodawca jest obowi(cid:261)zany zapewnić dostateczn(cid:261) ilo(cid:286)ć wody zdatnej do picia oraz do celów higienicznosanitarnych, gospodarczych i przeciwpo(cid:298)arowych. 2. Ilo(cid:286)ć wody do celów higienicznych przypadaj(cid:261)ca dziennie na ka(cid:298)dego pracownika jednocze(cid:286)nie zatrudnionego nie mo(cid:298)e być mniejsza ni(cid:298)Ś 1) 120 l - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, truj(cid:261)cymi lub zaka(cid:296)nymi albo powoduj(cid:261)cymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 9Ń l w przypadku korzystania z natryskówś 2) 90 l - przy pracach brudz(cid:261)cych, wykonywanych w wysokiej temperaturze lub wymagaj(cid:261)cych zapewnienia nale(cid:298)ytej higieny procesów l w przypadku korzystania z natryskówś 3) 30 l - przy pracach niewymienionych w pkt 1 i 2. technologicznych, w tym 6Ń 3. Niezale(cid:298)nie od ilo(cid:286)ci wody, okre(cid:286)lonej w ust. 2, nale(cid:298)y zapewnić wod(cid:266) niezb(cid:266)dn(cid:261) do utrzymania czysto(cid:286)ci pomieszcze(cid:276) i terenu zakładu pracy w ilo(cid:286)ci co najmniej ń,5 l na dob(cid:266) na ka(cid:298)dy metr kwadratowy powierzchni podłogi, wymagaj(cid:261)cej zmywania, oraz co najmniej 2,5 l na dob(cid:266) na ka(cid:298)dy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagaj(cid:261)cej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.). 31 Dział III. Pomieszczenia pracy Rozdział 1. Przepisy ogólne bezpieczne i higieniczne warunki § ń4. Pracodawca jest obowi(cid:261)zany utrzymywać pomieszczenia pracy w czysto(cid:286)ci i porz(cid:261)dku oraz zapewnić ich okresowe remonty i konserwacje w celu zachowania wymaga(cid:276) bezpiecze(cid:276)stwa i higieny pracy. § ń5. 1. Pomieszczenia pracy i ich wyposa(cid:298)enie powinny zapewniać pracownikom pracy. W szczególno(cid:286)ci w pomieszczeniach pracy nale(cid:298)y zapewnić o(cid:286)wietlenie naturalne i sztuczne, odpowiedni(cid:261) temperatur(cid:266), wymian(cid:266) powietrza oraz zabezpieczenie przed wilgoci(cid:261), niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, drganiami oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i uci(cid:261)(cid:298)liwo(cid:286)ciami. 2. W pomieszczeniach pracy, w których wyst(cid:266)puj(cid:261) czynniki szkodliwe dla zdrowia (wysoka temperatura, hałas, drgania, promieniowanie, gazy, pyły, pary itp.) powinny być zastosowane rozwi(cid:261)zania techniczne uniemo(cid:298)liwiaj(cid:261)ce przedostawanie si(cid:266) tych czynników do innych pomieszcze(cid:276) pomieszcze(cid:276) higienicznosanitarnych. 3. (cid:285)ciany i sufity pomieszcze(cid:276) pracy, w których wydzielaj(cid:261) si(cid:266) substancje lub pyły niebezpieczne pod wzgl(cid:266)dem wybuchowym, powinny mieć pokrycie ochronne, zabezpieczaj(cid:261)ce przed adsorpcj(cid:261) i gromadzeniem si(cid:266) pyłu oraz powinny być przystosowane do łatwego czyszczenia lub zmywania. 4. Je(cid:298)eli ze wzgl(cid:266)du na rodzaj wykonywanych robót lub rodzaj stosowanych urz(cid:261)dze(cid:276) mo(cid:298)e zachodzić niebezpiecze(cid:276)stwo wybuchu, stropy, dachy i (cid:286)ciany pomieszcze(cid:276) pracy powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami bezpiecze(cid:276)stwa dla tego rodzaju robót lub znajduj(cid:261)cych si(cid:266) tam urz(cid:261)dze(cid:276) oraz zgodnie z przepisami techniczno- budowlanymi. § ń6. ń. W pomieszczeniach oraz na drogach znajduj(cid:261)cych si(cid:266) w obiektach budowlanych podłogi powinny być stabilne, równe, nie(cid:286)liskie, niepyl(cid:261)ce i odporne na (cid:286)cieranie oraz nacisk, a tak(cid:298)e łatwe do utrzymania w czysto(cid:286)ci. zdrowia pracowników szkodliwe dla pracy oraz do 32 iskrzenia mechanicznego 2. W pomieszczeniach, w których mog(cid:261) wyst(cid:261)pić mieszaniny lub gazów z powietrzem, wybuchowe palnych par, pyłów z materiału powierzchnie podłóg powinny być wykonane niepowoduj(cid:261)cego lub wyładowa(cid:276) elektrostatycznych. 3. Je(cid:298)eli podłoga jest wykonana z materiału b(cid:266)d(cid:261)cego dobrym przewodnikiem ciepła lub je(cid:298)eli przy wykonywaniu pracy wyst(cid:266)puje jej zamoczenie, w przej(cid:286)ciach oraz w miejscach do stania i siedzenia powinny znajdować si(cid:266) podesty izoluj(cid:261)ce od zimna lub wilgoci albo powinny być stosowane inne (cid:286)rodki izoluj(cid:261)ce. Podesty powinny być stabilne, wytrzymałe na obci(cid:261)(cid:298)enie u(cid:298)ytkowe, zabezpieczaj(cid:261)ce przed po(cid:286)lizgiem i potkni(cid:266)ciem oraz łatwe do utrzymania w czysto(cid:286)ci. § ń7. W pomieszczeniach magazynowych i na drogach znajduj(cid:261)cych si(cid:266) w obiektach budowlanych powinny być umieszczone informacje o dopuszczalnym obci(cid:261)(cid:298)eniu stropów. § ń8. ń. Pomieszczenia stałej pracy nie powinny być lokalizowane poni(cid:298)ej poziomu otaczaj(cid:261)cego terenu, z wyj(cid:261)tkiem pomieszcze(cid:276), o których mowa w ust. 2, oraz je(cid:298)eli wymaga tego rodzaj produkcji (w chłodniach, rozlewniach win itp.). terenu mog(cid:261) znajdować si(cid:266) 2. Poni(cid:298)ej poziomu otaczaj(cid:261)cego pomieszczenia pracy w gara(cid:298)u, kotłowni i warsztatach podr(cid:266)cznych, pomieszczenia handlowe, usługowe i gastronomiczne w ulicznych przej(cid:286)ciach podziemnych, w podziemnych stacjach komunikacyjnych i tunelach, w domach handlowych i hotelach oraz w obiektach zabytkowych, pod warunkiem zachowa
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

BEZPIECZEŃSTWO PRACY. PRACE WYKONYWANE W RÓŻNYCH GAŁĘZIACH GOSPODARKI. ZBIÓR PRZEPISÓW
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: