Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00130 007761 18414903 na godz. na dobę w sumie
BHP w szkole. Bezpiecznie od momentu wejscia na teren szkoły     - ebook/pdf
BHP w szkole. Bezpiecznie od momentu wejscia na teren szkoły - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 188
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2088-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Bhp w szkole. Bezpiecznie od momentu wejścia na teren szkoły to publikacja skierowana do dyrektorów szkół. Zawarte są w niej praktyczne wskazówki dotyczące działań wspomagających zapobieganie wypadkom uczniów na terenie szkoły, przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, przygotowania się do kontroli warunków bhp przez organy zewnętrzne oraz zakres przeglądu bhp obiektów należących do szkoły.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

BHP W SZKOLE Każda szkoła i placówka musi gwarantować bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy. Reali- zacja zadań z zakresu bhp podlega regularnym kontrolom zewnętrznym. Jednym z organów nadzoru jest sanepid, który w ramach ostatniej kontroli warunków pobytu uczniów w szkołach stwierdził brak warunków do utrzymania higieny osobistej w prawie 23 badanych szkół i placówek. Aż 10 wszyst- kich uczniów nie miało możliwości umycia rąk w ciepłej wodzie. A przecież dzieci w wieku szkolnym są szczególnie narażone na infekcje, choroby zakaźne czy nową grypę AH1N1. MEN postanowił to zmie- nić. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach nakłada na dyrekto- rów szkół obowiązek zapewnienia ciepłej wody i mydła w każdej szkole. Szkoła ma również obowiązek utrzymywać w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej urządzenia higienicznosanitarne. Aktualne wymagania bhp dotyczące szkolnych toalet to jedno z zagadnień poruszonych w niniejszej książce. Ponadto dowiesz się:    jakie kary grożą za niedopilnowanie przepisów bhp w szkole, w jaki sposób przechowywać niebezpieczne substancje w pracowni chemicznej, jak wymienić uszkodzone żarówki lamp oświetleniowych, aby nie narazić nikogo na niebezpieczeństwo, kiedy nie jest wymagane przeszkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy, jakie informacje musisz udostępnić inspektorowi ds. bhp, na jakich warunkach możesz wezwać pracownika z urlopu w celu udziału w przeglądzie obiektów należących do szkoły, co zawrzeć w regulaminie boiska szkolnego i czego powinien dopilnować nauczyciel WF przed każdymi zajęciami, jakie instytucje powiadomić w razie ciężkiego wypadku ucznia na terenie szkoły, jakich działań na terenie szkoły zabraniają przepisy przeciwpożarowe, w jaki sposób bezpiecznie wydawać gorące posiłki uczniom.        „Publikacja ta to lektura obowiązkowa dla każdej osoby odpowiedzialnej za stan bhp w szkole. Zawiera nie tylko aktualne wytyczne wynikające z przepisów prawa, ale również przykłady z życia szkół i praktyczne wskazówki ekspertów, którzy na co dzień dokonują kontroli warunków bhp – pracowników sanepidu, PIP, kuratoriów, specjalistów z zakresu bhp”. Bożena Winczewska W latach 1995–2007 dyrektor Wydziału Wychowania i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Warszawie. ISBN 97-83-269-2088-2 5 0 O O U pod redakcją Małgorzaty Celuch Bhp w szkole Bezpiecznie od momentu wejścia na teren szkoły Wydanie II Rok 2013 B h p w s z k o e l . i B e z p e c z n e i o d m o m e n t u w e ś c a i j n a t e r e n s z k o y ł Bhp w szkole Bezpiecznie od momentu wejścia na teren szkoły Autorzy: Małgorzata Celuch, Małgorzata Mądra-Janeda, Waldemar Krupa Konsultacja: Bożena Winczewska Redakcja: Katarzyna Giruć Kierownik marketingu i sprzedaży: Julita Lewandowska-Tomasiuk Menedżer produktu: Tomasz Chojecki Projekt graficzny okładki: Sylwia Tymkiewicz Korekta Zespół Koordynator produkcji Katarzyna Kopeć Druk MDruk Skład i łamanie Raster studio, Norbert Bogajczyk ISBN 978-83-269-2088-2 Wydanie II Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2013 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł. Publikacja „Bhp w szkole. Bezpiecznie od momentu wejścia na teren szkoły” została przygotowana z zacho- waniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twór- ców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwią- zania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowa- nie zawartych w publikacji „Bhp w szkole. Bezpiecznie od momentu wejścia na teren szkoły” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Bhp w szkole WSTĘP Książka „Bhp w szkole. Bezpiecznie od momentu wejścia na teren szkoły” to zbiór praktycznych wskazówek niezbędnych do zapewnienia właściwego stanu bhp w szkole. Dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo uczniów i pracowników przebywających na jej terenie. Aby uniknąć wypadków albo konsekwencji, gdy już do nich dojdzie, szkoła musi spełniać wszystkie wymogi bezpie- czeństwa i higieny pracy. Realizacja tych obowiązków podlega regularnym kontrolom zarówno zewnętrznym (kontrola budowlana, sanepid, PIP, straż pożarna, kuratorium), jak i wewnętrznym. W niniejszej książce dyrektor szkoły znajdzie nie tylko aktualne wytyczne wynikające z przepisów prawa, ale również praktyczne wskazówki eksper- tów, którzy na co dzień dokonują kontroli warunków bhp, jak również przykłady z życia szkół. Materiał obejmuje m.in. następujące zagadnienia: wytyczne bhp w bu- dynku szkolnym, wytyczne bhp na terenie wokół szkoły, dyrektor jako pracodawca – obowiązki bhp, przegląd obiektów należących do szkoły, dokumentacja bhp w szkole, wypadki uczniów, ochrona przeciwpożarowa w szkole. Spis treści ROZDZIAŁ 1. BHP W BUDYNKU SZKOLNYM ........................................................ 9 1.1.. Wejście,.korytarz,.klatka.schodowa. ............................................................. 11 1.2.. Stołówka.i.kuchnia. ....................................................................................... 13 1.3.. Sale.lekcyjne.................................................................................................. 15 1.4.. Warsztaty,.stanowiska.praktycznej.nauki.zawodu......................................... 18 1.5.. Pracownia.chemiczna. .................................................................................. 21 1.6.. Sala.gimnastyczna. ........................................................................................ 24 1.7.. Pracownia.komputerowa. ............................................................................. 26 1.8.. Pomieszczenia.higienicznosanitarne. ............................................................ 28 Inne.pomieszczenia.–.toalety,.strych,.piwnica,.kotłownia. ........................... 29 1.9.. ROZDZIAŁ 2. BHP WOKÓŁ SZKOŁY ..................................................................... 31 2.1.. Ogrodzenie.terenu.wokół.szkoły. .................................................................. 33 2.2.. Oświetlenie.terenu.wokół.szkoły. ................................................................. 34 2.3.. Drogi,.przejścia.na.terenie.szkoły. ................................................................. 36 2.4.. Prace.porządkowe.w.otoczeniu.szkoły. ......................................................... 39 2.5.. Boiska.sportowe. ........................................................................................... 39 2.6.. Zajęcia.sportowe.poza.budynkiem.szkoły. .................................................... 40 2.7.. Bezpieczeństwo.sprzętu.sportowego. ........................................................... 40 2.8.. Zapewnienie.dostępu.do.bieżącej.wody.w.szkole. ........................................ 40 2.9.. Monitorowanie.terenu.wokół.szkoły. ............................................................ 41 ROZDZIAŁ 3. DYREKTOR JAKO PRACODAWCA – OBOWIĄZKI W ZAKRESIE BHP PRACOWNIKÓW OŚWIATY ................... 43 3.1.. Odpowiedzialność.dyrektora.szkoły. ............................................................. 45 3.1.1.. Zadania.dyrektora.w.zakresie.ochrony.zdrowia. i.życia.pracowników ......................................................................... 46 3.1.2.. Obowiązki.w.zakresie.informowania.pracowników ......................... 47 3.1.3.. Zakres.obowiązkowych.konsultacji.z.pracownikami ........................ 48 3.1.4.. Konsekwencje.nieprzestrzegania.przepisów.bhp ............................. 48 Szkolenie.pracowników.w.zakresie.bhp. ....................................................... 49 3.2.. 4 Bhp w szkole Spis treści 3.2.1.. Formy.szkoleń .................................................................................. 50 3.2.3.. Cele.szkoleń ...................................................................................... 50 3.2.4.. Rodzaje.szkoleń ................................................................................ 51 3.2.4.1.. Szkolenie.wstępne. ............................................................. 51 3.2.4.2.. Szkolenie.okresowe............................................................. 55 3.3.. Ochrona.kobiet.w.ciąży. ................................................................................ 57 3.3.1.. Rozwiązanie.umowy.w.okresie.ciąży ................................................ 57 3.3.2.. Ciąża.a.warunki.pracy ....................................................................... 58 3.4.. Ocena.i.dokumentacja.ryzyka.zawodowego.pracowników.szkoły. ............... 60 3.4.1.. Definicja.ryzyka.zawodowego.i.jego.ocena ...................................... 61 3.4.2.. Obowiązki.pracodawcy.związane.z.oceną. ryzyka.zawodowego ......................................................................... 61 3.4.2.1.. Środki.ochrony.indywidualnej. ........................................... 62 3.4.3.. Ocena.ryzyka.zawodowego.w.szkole ............................................... 62 3.4.3.1.. Częstotliwość.dokonywania.oceny.ryzyka.zawodowego. ... 65 3.5.. Pierwsza.pomoc.w.szkole. ............................................................................. 66 3.5.1.. Obowiązki.dyrektora.szkoły.w.zakresie. udzielania.pierwszej.pomocy ........................................................... 66 3.5.2.. Zapoznanie.z.zasadami.udzielania.pierwszej.pomocy ...................... 68 3.5.3.. Wyznaczenie.osób.odpowiedzialnych.za.udzielanie. pierwszej.pomocy.w.szkole .............................................................. 68 3.5.4.. Punkty.pierwszej.pomocy.w.szkole .................................................. 69 3.5.5.. Kara.za.nieudzielenie.pomocy .......................................................... 69 3.6.. Choroby.zawodowe.. ..................................................................................... 70 3.6.1.. Zgłoszenie.podejrzenia.choroby.zawodowej ................................... 70 3.6.2.. Wszczęcie.postępowania ................................................................. 70 3.6.3.. Wydanie.orzeczenia.o.chorobie.zawodowej .................................... 71 3.6.4.. Odwołanie.od.orzeczenia ................................................................. 72 3.6.5.. Stwierdzenie.choroby.zawodowej ................................................... 72 3.6.6.. Zapobieganie.chorobom.zawodowym ............................................. 73 3.6.7.. Stres.szkolny ..................................................................................... 75 3.7.. Badania.lekarskie.pracowników.szkoły. ........................................................ 75 3.7.1.. Wstępne.badania.lekarskie .............................................................. 76 3.7.2.. Okresowe.badania.lekarskie ............................................................ 77 5 3.8.. 3.7.3.. Kontrolne.badania.lekarskie ............................................................. 77 3.7.4.. Skierowanie.na.badania ................................................................... 78 3.7.5.. Badania.w.godzinach.pracy .............................................................. 78 3.7.6.. Orzeczenie.lekarskie ......................................................................... 79 3.7.7.. Orzeczenie.niezdolności.do.pracy .................................................... 79 3.7.8.. Odwołanie.od.orzeczenia ................................................................. 80 3.7.9.. Badania.do.celów.sanitarno-epidemiologicznych ............................ 80 Służba.bhp.w.szkole. ..................................................................................... 81 3.8.1.. Powołanie.służby.bhp ...................................................................... 81 3.8.2.. Zakres.działań.służby.bhp. ................................................................ 82 3.8.3.. Uprawnienia.pracowników.służby.bhp ............................................ 83 3.8.4.. Wymagania.kwalifikacyjne.pracowników.służby.bhp ...................... 85 3.9.. Warunki.higienicznosanitarne. ..................................................................... 86 3.10.. Wypadek.przy.pracy. ..................................................................................... 87 3.10.1..Postępowanie.po.wypadku.pracownika .......................................... 87 3.10.2..Wypadek.pracownika.w.warunkach.szkolnych ................................ 88 3.10.3..Skład.zespołu.powypadkowego ....................................................... 89 3.10.4..Postępowanie.zespołu.powypadkowego ......................................... 90 3.10.5..Protokół.powypadkowy ................................................................... 91 3.10.6..Rejestr.wypadków.przy.pracy .......................................................... 93 3.10.7..Wypadek.nauczyciela.oddelegowanego.do.pracy. w.innej.szkole ................................................................................... 94 ROZDZIAŁ 4. PRZEGLĄD OBIEKTÓW NALEŻĄCYCH DO SZKOŁY ..................... 97 4.1.. Termin.i.częstotliwość.przeglądu.bhp. .......................................................... 99 4.1.1.. Obowiązki.i.odpowiedzialność.dyrektora.szkoły .............................. 99 4.2.. Skład.komisji.biorącej.udział.w.przeglądzie.bhp. ........................................ 100 4.3.. Wezwanie.z.urlopu.do.dokonania.przeglądu. ............................................. 101 4.3.1.. Odwołanie.z.urlopu.pracownika. niepedagogicznego ........................................................................ 101 4.3.2.. Odwołanie.z.urlopu.nauczyciela .................................................... 101 .Konsekwencje.niewywiązania.się. z.obowiązku.kontroli.bhp. ........................................................................... 102 4.5.. Zakres.przeglądu.obiektów.należących.do.szkoły. ...................................... 102 4.4.. 6 Bhp w szkole Spis treści 4.6.. Dokumentowanie.przeglądu.bhp. ............................................................... 107 4.6.1.. Lista.kontrolna ................................................................................ 107 4.6.2.. Protokół.z.ustaleń.komisji .............................................................. 108 ROZDZIAŁ 5. DOKUMENTACJA BHP W SZKOLE .............................................. 109 5.1.. Statut.szkoły.–.zapisy.dotyczące.bhp. ......................................................... 111 5.2.. Dokumentacja.szkolna.związana.z.bhp. ...................................................... 111 ZAŁĄCZNIKI DO ROZDZIAŁU 5 Załącznik.nr.1.. Regulamin.bhp. .......................................................................... 115 Załącznik.nr.2.. Protokół.z.kontroli.stanu.bhp. .................................................... 118 Załącznik.nr.3.. Sprawozdanie.z.przeprowadzonej.próbnej. ewakuacji. .......................................................................................... 122 Załącznik.nr.4... Wniosek.do.organu.prowadzącego. o.wykonanie.barierek.zabezpieczających. .................................. 123 Załącznik.nr.5.. Rejestr.zachorowań.na.choroby. zawodowe.i.podejrzeń.o.takie.choroby. .................................... 124 Załącznik.nr.6.. Rejestr.wydanych.zaświadczeń.o.odbyciu. szkolenia..w.zakresie.bhp. .......................................................... 126 Załącznik.nr.7.. Protokół.kontroli.obiektów.należących. Załącznik.nr.8.. do.szkoły..pod.kątem.zapewnienia.bezpiecznych. i.higienicznych.warunków.korzystania. z.tych.obiektów. ......................................................................... 128 Lista.kontrolna.przeglądu.obiektów.należących. do.szkoły.pod.kątem.zapewnienia.bezpiecznych. i.higienicznych.warunków.korzystania. z.tych.obiektów. ......................................................................... 130 Załącznik.nr.9.. Regulamin.bezpiecznego.użytkowania.urządzeń. i.sprzętu.sportowego. ................................................................ 133 Załącznik.nr.10.. Regulamin.boiska.szkolnego. ..................................................... 135 Załącznik.nr.11.. Regulamin.korzystania.ze.stołówki. ............................................ 137 Załącznik.nr.12.. Zasady.postępowania.w.razie. zaistnienia.wypadku.w.szkole. ................................................... 138 Załącznik.nr.13.. Regulamin.pracowni.chemicznej. ............................................... 144 7 Załącznik.nr.14.. Regulamin.sali.gimnastycznej..................................................... 147 Załącznik.nr.15.. Protokół.powypadkowy. ............................................................ 149 Załącznik.nr.16.. Rejestr.wypadków. ..................................................................... 153 Załącznik.nr.17.. Instrukcja.bezpieczeństwa.pożarowego. .................................... 154 Załącznik.nr.18.. Informacja.o.zagrożeniach.podczas.pracy. dla.bezpieczeństwa.i.zdrowia.pracowników. firm.zewnętrznych. ..................................................................... 158 ROZDZIAŁ 6. WYPADKI UCZNIÓW .................................................................... 161 6.1.. Zasady.postępowania.w.razie.wypadku.osoby.pozostającej. pod.opieką.szkoły. ....................................................................................... 163 6.1.1.. Pierwsze.czynności.po.wypadku .................................................... 163 6.1.2.. Powołanie.zespołu.powypadkowego ............................................. 164 6.1.3.. Skład.zespołu.powypadkowego ..................................................... 164 6.1.4.. Protokół.powypadkowy.i.rejestr.wypadków .................................. 165 ROZDZIAŁ 7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W SZKOLE ............................ 167 7.1.. Obowiązki.właściciela,.zarządcy.lub.użytkownika.obiektu.. ........................ 169 7.1.1.. Instrukcja.bezpieczeństwa.pożarowego ......................................... 171 7.1.2.. Ewakuacja.ze.szkoły. ....................................................................... 172 7.1.3.. Podręczny.sprzęt.gaśniczy .............................................................. 173 7.1.4.. Hydranty ......................................................................................... 174 7.2.. Oznakowanie.obiektu.i.impregnacje.ogniochronne. ................................... 175 7.3... Kontrola.spełniania.wymogów.przepisów.prawa.w.zakresie.ochrony. przeciwpożarowej. ...................................................................................... 175 7.4.. Przyczyny.powstawania.pożarów. ............................................................... 177 7.5.. Kształtowanie.bezpiecznych.nawyków.i.zachowań.uczniów. ...................... 179 BHP W SZKOLE – SPRAWDZIAN WIEDZY ............................................................. 181 8 Bhp w szkole ROZDZIAŁ 1. BHP W BUDYNKU SZKOLNYM Dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczne i higieniczne warunki na- uki i pracy w pomieszczaniach szkolnych. Poniższy rozdział dotyczy warunków, jakie należy zapewnić, aby uczniowie i pracownicy szkoły byli bezpieczni od momentu wejścia do szkoły, do czasu, gdy opuszczą jej mury. W rozdziale m.in. wytyczne bhp dotyczące: ¯ wejścia, korytarza, klatki schodowej, ¯ stołówki i kuchni, ¯ sal lekcyjnych, ¯ pracowni praktycznej nauki zawodu, ¯ pracowni chemicznej, ¯ sali gimnastycznej, ¯ pracowni komputerowej, ¯ poddasza, strychu, piwnicy, kotłowni, ¯ pomieszczeń higienicznosanitarnych. Rozdział 1. Bhp w budynku szkolnym 1.1. Wejście, korytarz, klatka schodowa Poniżej wymagania, jakie powinny spełniać: stan zewnętrzny budynku, wejście do szkoły, korytarz i klatka schodowa. 1. Elewacja budynku nie powinna mieć ubytków i pęknięć. Należy rów- nież sprawdzić stolarkę drzwiową i okienną oraz stan pokrycia dachu i kominów. Pokrycie dachowe powinno być nieuszkodzone i nie mieć przecieków. Stan gzymsów, balkonów i rynien nie może stwarzać zagrożenia oberwania się. 2. Wejście do budynku powinno być łatwe do zlokalizowania. Jeśli jest kilka wejść, główne powinno być oznakowane. Jeżeli w szkole jest osobne wejście dla uczniów, w tym miejscu powinna znajdować się por- tiernia, a nauczyciele powinni pełnić dyżury. Dyrektor musi sprawo- wać kontrolę nad uczniami wchodzącymi i wychodzącymi ze szkoły. 3. Drzwi wejściowe do szkoły muszą spełniać wymagania techniczne dla budynków, otwierać się na zewnątrz budynku. Wejścia z zewnątrz do budynku przewidziane do stałego użytkowania, należy chronić przed nadmiernym dopływem chłodnego powietrza. W tym celu należy zastosować rozwiązania nieutrudniające ruch. 4. Jeśli drzwi są szklane, tafle szklane muszą być wykonane z nietłukącego się szkła lub innego twałego materiału. W przypadku przezroczystych tafli szklanych należy je oznakować białymi poprzecznymi pasami. 5. W wejściu do szkoły nie powinny znajdować się wycieraczki przemiesz- czające się w wyniku stąpnięcia na nie butami. 6. Obiekt szkolny powinien być jak najlepiej dostosowany dla osób nie- pełnosprawnych (szerokość wejść, podjazdy na schodach, ergonomicz- ne stanowiska pracy). 7. Jeśli w szkole występują miejsca niebezpieczne, powinny być ozna- kowane i zabezpieczone. Również pomieszczenia, do których zabra- nia się wstępu osobom nieupoważnionym, powinny być oznakowane i zabezpieczone. 8. Wszyskie miejsca w szkole powinny być oznakowane widocznymi znakami lub barwami bezpieczeństwa. Głównym zadaniem znaków i barw bezpieczeństwa jest informowanie pracowników i uczniów 11 o zagrożeniach. Dyrektor szkoły rozmieszcza tablice ostrzegawcze, a inspektor bhp kontroluje jakość ich wykonania. Aby prawidłowo roz- mieścić tablice: z przed zastosowaniem znaków i barw bezpieczeństwa w konkret- nym miejscu należy dokonać analizy oceny ryzyka zawodowego i zastosować wszelkie możliwe środki eliminujące to ryzyko. Tam, gdzie nie można zlikwidować zagrożenia, stosuje się znaki bezpie- czeństwa – tymczasowe lub stałe, z liczba i umiejscowienie znaków bezpieczeństwa powinna być uza- leżniona od wielkości terenu, na którym są zastosowane, oraz od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń, z znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, ewakuacyjne i informacyjne powinny być stosowane jako znaki stałe, z wszystkie stosowane znaki i sygnały bezpieczeństwa muszą być czytelne, widoczne i słyszalne (jeżeli w szkole stosuje się sygnały dźwiękowe). Żeby to osiągnąć:  nie umieszcza się zbyt wielu znaków obok siebie,  nie stosuje się jednocześnie obok siebie 2 podobnych znaków lub sygnałów, ponieważ łatwo je pomylić,  stosuje się odpowiednie wzory znaków,  należy dbać o właściwy stan techniczny znaków i sygnałów,  dostosowuje się wielkość znaków do możliwości percepcyjnych pracowników i uczniów. Dyrektor szkoły, realizując polecenie inspektora pra- cy, umieścił instrukcje, wymalowane na blachach, tuż nad maszynami. Pracownicy stale kaleczyli o te blachy głowę. Należy zatem pamiętać, by nie umieszczać instrukcji w miejscach, które będą zwiększały zagrożenia. Do tworzenia instrukcji dyrektor szkoły może zobowiązać specjalistę ds. bhp zatrudnionego w szkole lub zatrudnić specjalistę z zewnątrz. 12 Bhp w szkole Rozdział 1. Bhp w budynku szkolnym 9. Podłogi korytarzy muszą być równe, nieśliskie, o szerokości zapewnia- jącej bezpieczną komunikację. Nie wolno stosować żadnych nabłysz- czających i dających poślizg past. 10. W miejscach ogólnie dostępnych i widocznych, np. na korytarzach szkol- nych, na tablicach ogłoszeń powinien wisieć regulamin postępowania w razie wypadku. Można nadać mu formę skróconą graficzną dosto- sowaną do wieku uczniów, możliwości percepcyjnej uczniów niepełno- sprawnych. Pracownikom szkoły należy podać formę pełną i skróconą. Należy poinformować ich o treści takiego regulaminu również w czasie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 11. Stopnie schodów w szkole powinny być równe i szorstkie, posiadać porę- cze z zabezpieczeniami przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. 12. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się siatką lub w inny skuteczny sposób. Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych powinny zapewniać skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób. Balu- strady przy schodach nie powinny mieć ostro zakończonych elementów. 13. Chodniki na schodach muszą być zamocowane uchwytami, tak by się nie przesuwały. 1.2. Stołówka i kuchnia Poniżej warunki, jakie należy zapewnić uczniom w pomieszczeniach, gdzie przygotowuje się i spożywa posiłki. 1. Stołówka i kuchnia powinny być utrzymane w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej zapewniającej bezpieczne używanie. Drzwi do pomieszczenia kuchennego nie powinny mieć progów. 2. Gorące posiłki muszą być spożywane wyłącznie w jadalni/stołówce lub innych pomieszczeniach wydzielonych do tego celu. Gorące posiłki tylko w wyznaczonym miejscu Jeżeli w szkole nie ma stołówki (jadalni zaprojektowa- nych w tym celu) należy wydzielić inne pomieszczenie 13 i zorganizować tam spożywanie gorących posiłków. Jeżeli w szkole nie ma takiego pomieszczenia, nie można wydawać gorących posiłków. 3. Dyrektor szkoły może opracować regulamin korzystania ze stołówki/ jadalni szkolnej, z pomocą uczniów i ich wychowawców. Uczniowie będą odbywać zapoznawcze i przypominające lekcje bezpieczeństwa szkolnego w dniu rozpoczęcia zajęć i po każdych dłuższych feriach. Warto dopilnować, by zostało to odnotowane w dokumentacji szkolnej – dziennikach lekcyjnych. Do stołówki/jadalni szkolnej, podczas wydawania po- siłków uczniom klas I–IV, wbiegło kilku uczniów klasy VI, którym wychowawca wydał zgodę na wcześniejsze spożycie obiadu w związku z zaplanowanymi próbami do or- ganizowanej przez szkołę uroczystości. Jeden z chłopców potrącił młodsze dziecko, które poślizgnęło się na wylanej zupie, przewróciło i uderzając o kant stołu, doznało urazu głowy. Rana wymagała szycia. Dyrektora od odpowiedzial- ności uchroniłby zapis w regulaminie korzystania ze stołówki i regularne zaznajamianie uczniów z zasadami bezpieczeń- stwa w stołówce. Przede wszystkim jednak, by zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, powinien wyznaczyć dyżurnych nauczycieli, np. wychowawców świetlicy, którzy nadzorują ruch uczniów w stołówce. 4. Kuchnię szkolną należy wyposażyć w apteczkę pierwszej pomocy i instrukcję udzielania tej pomocy. 14 Bhp w szkole Rozdział 1. Bhp w budynku szkolnym 1.3. Sale lekcyjne Poniżej wymagania bhp, jakie powinny spełniać sale lekcyjne w szkole. 1. We wszystkich pomieszczeniach należy zapewnić właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie. 2. Właściwe natężenie oświetlenia należy potwierdzić badaniami wyko- nywanymi przez upoważnione laboratoria. 3. Należy sprawdzać drożność wentylacji grawitacyjnej przy okazji prze- glądów kominiarskich. 4. Jeżeli w szkole jest klimatyzacja, należy ją konserwować, a w pomiesz- czeniach badać stężenie substancji i gazów. Należy pamiętać o przeprowadzaniu pomiarów W ocenie ryzyka zawodowego należy sprawdzić, jakie czynniki uciążliwe i szkodliwe dla środowiska pracy zostały tam wy- mienione, i zwrócić się do inspektora sanitarnego o wydanie decyzji o częstotliwości przeprowadzania pomiarów środowiska pracy. 5. Pomieszczenia lekcyjne należy wietrzyć w czasie każdej przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 6. Skuteczność ogrzewania należy sprawdzać, mierząc temperaturę i wilgotność w pomieszczeniach nauki. Na grzejnikach centralnego ogrzewania należy umieszczać osłony, ochraniające od bezpośrednie- go kontaktu z elementem grzejnym. 7. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, temperatura powinna wynosić, conajmniej 18°C. Jeśli temperatura jest niższa, należy zawiesić zajęcia na czas potrzebny do uzyskania właściwej temperatury oraz powiadamić o tym organ prowadzący szkołę. 8. Za zgodą organu prowadzącego można również zawiesić w szkole zaję- cia, gdy: z temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00, w dwóch kolejnych dniach, poprzedzających zawieszenie zajęć, wynosi –15°C lub jest niższa, 15 z wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdro- wiu uczniów (powódź, duże opady śniegu powodujące zaspy). Od 1 września 2011 r. organ prowadzący szkołę może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, w przypadku gdy na danym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów związane z utrudnieniem w: 1) dotarciu ucznia do szkoły lub powrotem z niej bądź 2) organizacji zajęć w szkole w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych. 9. Kupując jakikolwiek sprzęt do szkoły, należy sprawdzić, czy ma on odpowiednie atesty i certyfikaty. W pewnej klasie doszło do zatrucia farbą pokrywającą blaty ławek. Okazało się, że farba zawierała ołów. Dyrektor poniósł odpowiedzialność karną za to zatrucie, ponieważ sala powinna być wyposażona wyłącznie w ławki z atestami. Dla zdrowia, szczególnie dzieci, bardzo ważne jest, aby meble miały od- powiednie atesty i właściwą ergonomię określoną przepisami. Prawidłowo dobrane dla każdego ucznia: ławka szkolna i krzesło, w których spędza wiele godzin dziennie, mogą mieć duży wpływ na kształtowanie jego prawidłowej postawy ciała, nie powinny powodować ani pogłębiać wad postawy czy też zmęczenia. Wymiary tych podstawowych mebli szkolnych powinny być dostosowane do wzrostu i proporcji ciała ucznia. Wymagania prawidłowego wyposażenia w meble pracowni szkolnych określa Polska Norma: 16 Bhp w szkole Rozdział 1. Bhp w budynku szkolnym z PN–EN 1729–1:2007 Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyj- nych. Część 1: Wymiary funkcjonalne. z PN–EN 1729–2:2007 Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyj- nych. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Normy te obowiązują od 2007 r. i w stosunku do obowiązujących wcześ- niej powiększona została liczba rozmiarów krzeseł i ławek z sześciu (od 1 do 6) aż do ośmiu: od 0 do 7. Dzięki temu jest jeszcze więcej możliwości dostosowania rozmiarów mebli do budowy dziecka. Norma przewiduje osiem rozmiarów mebli ponumerowanych od 0 do 7, każdemu z nich odpowiada określony wzrost ucznia. Numerom zestawów szkolnych odpowiadają kody kolorystyczne. Podstawowe informacje o nume- rach mebli, odpowiadającej im kolorystyce oraz wzroście dzieci, dla których są przewidziane, przedstawia poniższa tabela. ROZMIAR STOŁU I KRZESŁA NR 0 I II III IV V VI VII KOD KOLORU DLA ZAKRESU WZROSTU (bez butów) BIAŁY od 800 do 950 POMARAŃCZOWY od 930 do 1160 FIOLETOWY od 1080 do 1210 ŻÓŁTY od 1190 do 1420 CZERWONY od 1330 do 1590 ZIELONY NIEBIESKI od 1460 do 1765 od 1590 do 1880 BRĄZOWY od 1740 do 2070 17 1.4. Warsztaty, stanowiska praktycznej nauki zawodu Poniżej warunki bhp, jakie należy zapewnić w warsztatach i na stanowi- skach praktycznej nauki zawodu, oraz wskazówki, do czego zobowiązać nauczycieli. 1. Dyrektor szkoły zobowiązuje nauczycieli, by zapoznali uczniów z zasa- dami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo przy wyko- nywaniu czynności na stanowisku roboczym. Nauczyciele muszą to zrobić przed dopuszczeniem uczniów do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach technicznych. Przed zajęciami należy sprawdzić stan urządzeń. Zajęcia rozpocząć można dopiero po sprawdzeniu i upew- nieniu się przez prowadzącego zajęcia, że stan: z maszyn i innych urządzeń technicznych, z instalacji elektrycznej, z narzędzi pracy, a także z inne warunki środowiska pracy nie stwarza zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów. 2. Maszyny i inne urządzenia techniczne, w które wyposażone są war- sztaty, należy utzymywać w stanie zapewniającym pełną sprawność działania oraz bezpieczeństwo pracy i nauki. Trzeba przy tym pamię- tać o niedopuszczalności wyposażania stanowisk pracy w maszyny i urządzenia niespełniajace wymagań dotyczących oceny zgodności określonych w odrębnych przepisach (art. 217 Kodeksu pracy). 3. Wszystkie urządzenia techniczne muszą być wyposażone w zabezpie- czenia chroniące przed: z urazami, z działaniem substancji szkodliwych dla zdrowia, 18 Bhp w szkole
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

BHP w szkole. Bezpiecznie od momentu wejscia na teren szkoły
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: