Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00371 006218 19033787 na godz. na dobę w sumie
BIOS. Leksykon. Wydanie IV - książka
BIOS. Leksykon. Wydanie IV - książka
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3355-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hardware >> bios
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pamiętaj, BIOS nie gryzie!

BIOS - niezwykle ważny system, bez którego nie może obyć się żaden komputer- bardzo rzadko pojawia się w obszarze zainteresowań przeciętnego użytkownika, nawet jeśli hasło 'ustawienia płyty głównej' nie jest dla niego zupełną abstrakcją. A przecież opcje BIOS-u wyznaczają sposób działania komputera, wydatnie przyczyniając się do tego, czy jesteśmy zadowoleni z jego używania. Optymalne ustawienie tych opcji nie jest oczywiście zadaniem prostym, ale potrafi znacznie ułatwić codzienną pracę. Jeśli chcesz się o tym przekonać, otwórz tę książkę. Znajdziesz w niej opis około ośmiuset opcji dostępnych na różnych (w tym najnowszych) płytach głównych.

'BIOS. Leksykon. Wydanie IV ' to pozycja, która przyda się nie tylko profesjonalistom. Opisano w niej najważniejsze i najczęściej spotykane opcje BIOS-u wraz z zalecanymi ustawieniami, ze szczególnym uwzględnieniem płyt głównych tych producentów, którzy są obecni na polskim rynku komputerowym. Ponadto autor zajął się zagadnieniem aktualizacji BIOS-u oraz samodzielnego rozwiązywania problemów ze starszymi wersjami płyt. Znajdziesz tu także adresy stron internetowych związanych z BIOS-em oraz indeks, który ułatwi Ci poruszanie się po leksykonie. Przestań tolerować irytujące zachowania swojego komputera- po prostu dobrze go ustaw!

Przez BIOS do serca - pokochaj swój komputer.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

BIOS. Leksykon. Wydanie IV Autor: Andrzej Pyrchla ISBN: 978-83-246-3355-5 Format: 140×208, stron: 240 Pamiętaj, BIOS nie gryzie! • 800 opcji BIOS-u, czyli jak poprawić ustawienia płyty głównej własnego komputera • Aktualizacja wersji BIOS-u, czyli co nowego można dziś znaleźć na płytach głównych • Awaria BIOS-u, czyli kiedy warto podejmować się naprawy w warunkach domowych BIOS – niezwykle ważny system, bez którego nie może obyć się żaden komputer- bardzo rzadko pojawia się w obszarze zainteresowań przeciętnego użytkownika, nawet jeśli hasło „ustawienia płyty głównej” nie jest dla niego zupełną abstrakcją. A przecież opcje BIOS-u wyznaczają sposób działania komputera, wydatnie przyczyniając się do tego, czy jesteśmy zadowoleni z jego używania. Optymalne ustawienie tych opcji nie jest oczywiście zadaniem prostym, ale potrafi znacznie ułatwić codzienną pracę. Jeśli chcesz się o tym przekonać, otwórz tę książkę. Znajdziesz w niej opis około ośmiuset opcji dostępnych na różnych (w tym najnowszych) płytach głównych. „BIOS. Leksykon. Wydanie IV” to pozycja, która przyda się nie tylko profesjonalistom. Opisano w niej najważniejsze i najczęściej spotykane opcje BIOS-u wraz z zalecanymi ustawieniami, ze szczególnym uwzględnieniem płyt głównych tych producentów, którzy są obecni na polskim rynku komputerowym. Ponadto autor zajął się zagadnieniem aktualizacji BIOS-u oraz samodzielnego rozwiązywania problemów ze starszymi wersjami płyt. Znajdziesz tu także adresy stron internetowych związanych z BIOS-em oraz indeks, który ułatwi Ci poruszanie się po leksykonie. Przestań tolerować irytujące zachowania swojego komputera – po prostu dobrze go ustaw! • BIOS – zarys ogólny • Wejście do menu BIOS-u – podstawy • Układ menu głównego • Alfabetyczny wykaz opcji BIOS-u • Aktualizacja wersji BIOS-u • Awaria BIOS-u • Przydatne łącza do stron poświęconych zagadnieniom związanym z BIOS-em Przez BIOS do serca – pokochaj swój komputer Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział • Skorowidz Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2011 Spis treļci Wstýp ............................................................................................................................ 5 1. BIOS — zarys ogólny .....................................................................................................7 2. Wejļcie do menu BIOS-u — podstawy ........................................................................ 9 3. Ukĥad menu gĥównego ................................................................................................ 11 11 NajczöĈciej wystöpujñcy ukäad menu BIOS-u niezaleĔnie od jego producenta 4. Alfabetyczny wykaz opcji BIOS-u ..............................................................................15 5. Aktualizacja wersji BIOS-u .......................................................................................210 210 213 214 216 Identyfikacja päyty gäównej Identyfikacja BIOS-u Najbezpieczniejsze formy programowania ukäadu flashrom (BIOS-u) Programowanie ukäadu flashrom 6. Awaria BIOS-u ...........................................................................................................219 219 221 222 223 Naprawa w przypadku aktywnego obszaru BootBlock Gdy widaè jedynie czarny ekran monitora Gdy takĔe BootBlock jest uszkodzony Gdy ukäad flashrom jest wlutowany w päytö Gdy ukäad umieszczony jest w podstawce i zawiodäy wszystkie moĔliwoĈci jego reanimacji 224 7. Przydatne linki do stron poļwiýconych zagadnieniom zwiézanym z BIOS-em ... 225 225 Producenci BIOS-ów — bardziej i mniej znani Strony przydatne w trakcie poszukiwania informacji o BIOS-ie i plików z uaktualnieniami, identyfikacji päyt gäównych oraz ogólnych problemów z BIOS-em Strony producentów päyt gäównych 225 226 Zakoħczenie ...............................................................................................................227 Skorowidz ................................................................................................................. 229 3 Rozdziaĥ 5. Aktualizacja wersji BIOS-u MoĔe siö zdarzyè, Ĕe nowy dysk twardy, który zakupiäeĈ, jest niewidoczny dla päyty lub wykazuje ona jedynie niewielkñ czöĈè jego pojemnoĈci. A moĔe po wäo- Ĕeniu nowego procesora na monitorze widzisz jedynie czarny ekran i nic wiöcej, ewentualnie nazwa procesora nie jest wyĈwietlana prawidäowo. W takim przy- padku ostatniñ deskñ ratunku moĔe okazaè siö aktualizacja BIOS-u Twojej päyty gäównej. Polega ona na zastñpieniu bieĔñcej wersji oprogramowania znajdujñcego siö w pamiöci flashrom jego nowñ wersjñ. NaleĔy pamiötaè, Ĕe caäa operacja odbywa siö bezpoĈrednio w jednym z ukäadów wlutowanych w päytö gäównñ lub osadzo- nych w odpowiedniej podstawce, a nie na dysku twardym lub innym noĈniku danych, musi wiöc zostaè przeprowadzona ze szczególnñ uwagñ. Bäñd popeäniony w trakcie dokonywania aktualizacji moĔe spowodowaè niemoĔnoĈè uruchomienia komputera, a w niektórych specyficznych warunkach trwaäe uszkodzenie päyty gäównej. Zanim zdecydujesz siö zaktualizowaè BIOS, zastanów siö, czy naprawdö jest to konieczne. JeĈli uwaĔasz, Ĕe aktualizacja jest niezbödna, przed jej przeprowa- dzeniem musisz wykonaè pewne czynnoĈci przygotowawcze. Aktualizacja moĔe zostaè dokonana za poĈrednictwem oprogramowania dostarczanego przez produ- centów wiökszoĈci päyt gäównych z poziomu systemu operacyjnego Windows, jak równieĔ za pomocñ odpowiednich narzödzi pracujñcych pod kontrolñ DOS-u. OsobiĈcie nie polecam dokonywania aktualizacji w Ĉrodowisku Windows (choè jest to wygodna forma, która ma wielu swoich zwolenników), dlatego teĔ w niniejszej ksiñĔce skupiö siö na pokazaniu, jak zaktualizowaè BIOS tradycyjnie, za pomocñ trybu DOS oraz odpowiednich narzödzi programatora zaleĔnych od producenta BIOS-u. NiezaleĔnie od tego, czy przypadek bödzie dotyczyä programu Awdflash, Aflash, czy Amiflash, zasada dziaäania jest taka sama. Warto, abyĈ wiedziaä, Ĕe w wybranych konstrukcjach päyt gäównych, aby dokonaè aktualizacji, wystarczy posiadaè wyäñcznie plik z aktualnñ wersjñ BIOS-u. Nie ma potrzeby zaopatrywa- nia siö w dodatkowe pliki programatora. JeĈli Twoja päyta gäówna posiada opcjö o nazwie Q-Flash, to moĔesz zapomnieè o trudach zwiñzanych z dokonywaniem upgrade’u. Wystarczy wäoĔyè dyskietkö z plikiem obrazu BIOS-u do stacji dyskie- tek, uaktywniè wspomnianñ wczeĈniej opcjö i postöpowaè zgodnie z poleceniami wyĈwietlanymi na ekranie monitora. Identyfikacja pĥyty gĥównej Jednñ z najwaĔniejszych czynnoĈci, które musisz wykonaè przed aktualizacjñ BIOS-u, jest poprawna identyfikacja päyty gäównej. W przypadku jej nieprawidäowej identy- fikacji i dokonania uaktualnienia BIOS-u oprogramowaniem przeznaczonym do innej päyty gäównej lub po prostu do innej jej wersji moĔe siö okazaè, Ĕe komputer juĔ siö nie uruchomi lub bödzie dziaäaè wadliwie. Aby rozpoznaè poprawnie pro- ducenta päyty gäównej, jej dokäadne oznaczenia oraz aktualnñ wersjö, naleĔaäoby skorzystaè z doäñczonej do päyty dokumentacji. Jednak — jak pokazuje wieloletnia praktyka — nie zawsze to, co jest napisane w dokumentacji, pokrywa siö w 100 210 _ BIOS. Leksykon z tym, co masz zamontowane w komputerze. Wielu producentów päyt gäównych, szczególnie tych mniej znanych (mniej „markowych”), drukuje jednñ ogólnñ instruk- cjö do kilku wyprodukowanych przez siebie modeli. Dlatego najlepszym i najbez- pieczniejszym sposobem okreĈlenia posiadanego przez Ciebie modelu sñ po prostu bezpoĈrednie oglödziny Twojej päyty. Bardzo czösto nazwa producenta jest umiesz- czona na päycie gäównej w okolicy gniazda AGP, PCI Express lub pomiödzy gniaz- dami PCI. JeĈli juĔ wiesz, kto jest producentem Twojej päyty, powinieneĈ jeszcze odszukaè jej dokäadne oznaczenie i model. RównieĔ i te informacje prawdopodobnie bödñ nadrukowane bezpoĈrednio na päycie gäównej, choè mogñ byè takĔe umiesz- czone na naklejkach identyfikacyjnych. Naklejki te czösto sñ naklejane na ostatnim gnieĒdzie PCI lub na zewnötrznej stronie portów równolegäych (w przypadku konstrukcji ATX). JeĈli jednak i tam nic nie znalazäeĈ, to warto jeszcze przyjrzeè siö päycie od spodu. Koniecznie odszukaj równieĔ wersjö päyty gäównej. Najczö- Ĉciej producent umieszcza odpowiedni nadruk w jednym z jej naroĔników lub obok nadrukowanej nazwy modelu. Pamiötaj, nie sugeruj siö instrukcjñ, poniewaĔ czösto dotyczy ona róĔnych wersji päyty gäównej. Oto — kolejno — przykäadowa nazwa, model oraz wersja päyty podane wraz z omówieniami wyjaĈniajñcymi, w którym miejscu päyty naleĔy (w wiökszoĈci przypadków) ich szukaè: GigaByte W tym przypadku napis umieszczony pomiödzy gniazdem PCI Express a gniazdem procesora. Oznacza nazwö producenta. GA-K8NE W tym przypadku napis umieszczony pod nazwñ producenta. Oznacza model päyty. Rev. 1.01 W tym przypadku napis umieszczony w jednym z naroĔników päyty gäównej. Oznacza jej wersjö produkcyjnñ. Umiejscowienie powyĔszych oznaczeþ zostaäo podane dla konkretnego modelu päyty firmy GigaByte. W wiökszoĈci przypadków producenci umieszczajñ napisy w podobnych miejscach. Czösto moĔna równieĔ spotkaè naklejki z danymi doty- czñcymi modelu i wersji päyty przyklejone do ostatniego slotu PCI. Najtrudniej jest zidentyfikowaè päytö maäo znanego producenta. O tym, w jaki sposób to zrobiè, napisaäem w dalszej czöĈci dotyczñcej identyfikacji päyt. JeĈli nie masz moĔliwoĈci zajrzenia do Ĉrodka komputera, a co za tym idzie, nie jesteĈ w stanie znaleĒè potrzebnych informacji, pozostaje zdaè siö na dokumenta- cjö lub na specjalistyczne oprogramowanie, które jest w stanie okreĈliè zarówno producenta, jak i model Twojej päyty gäównej. Niestety, mogñ w tym przypadku wystñpiè käopoty z okreĈleniem wersji. Informacja o niej czösto jest pomijana przy odczycie danych za pomocñ stosownego oprogramowania. MoĔe siö okazaè — szczególnie w przypadku taþszych konstrukcji — Ĕe program do odczytu danych Rozdziaĥ 5. Aktualizacja wersji BIOS-u _ 211 wyĈwietli zbyt skñpñ informacjö, która niewiele Ci pomoĔe. JeĈli masz dostöp do internetu, moĔesz spróbowaè za jego poĈrednictwem zidentyfikowaè Twojñ päytö. Gdy wszystkie opisane wczeĈniej moĔliwoĈci jej rozpoznania zawiodäy, internet daje Ci jeszcze jednñ szansö. Uruchom komputer. Po wyĈwietleniu ekranu z infor- macjami o typie procesora, iloĈci pamiöci itd. na samym dole znajdziesz kilkanaĈcie cyfr i liter; zatrzymaj dalsze uruchamianie komputera za pomocñ klawisza Pause. Zapisz na kartce caäy ciñg wyĈwietlonych liter i liczb. Pierwsze liczby okreĈlajñ datö produkcji danego BIOS-u, po tej informacji podany jest rodzaj chipsetu päyty gäów- nej, zaĈ pozostaäe liczby to identyfikatory päyty. Na ich podstawie jesteĈ w stanie odszukaè w internecie dane dotyczñce producenta oraz modelu Twojej päyty gäów- nej. Najlepiej wykorzystaè w tym celu jakñĈ wyszukiwarkö internetowñ, choèby www.google.com. Oto przykäadowe dane identyfikujñce päytö (ID): 10/13/2000 – i440BX – W977 – 2A69KM4KC – 00 Specjalnie podaäem w tym przykäadzie bardzo stary model päyty. Nie ma Ĕadnych problemów z jej poprawnñ identyfikacjñ sposobem opisanym poniĔej, pomimo Ĕe päyta ta nie jest juĔ produkowana od bardzo wielu lat. W kolejnych przykäadach bödö opieraä siö wäaĈnie na tym modelu päyty, aby sztucznie nie wprowadzaè baäaganu. Zasada identyfikacji jest taka sama niezaleĔnie od producenta i daty wyprodukowania päyty gäównej. Czym nowsza päyta, tym äatwiej bödzie jñ ziden- tyfikowaè. Warto przypomnieè, Ĕe informacje podane sñ tu wedäug formatu: data BIOS-u — chipset päyty — identyfikator päyty. NajwaĔniejszymi informacjami, które w decydujñcym stopniu przyczyniñ siö do wyszukania producenta päyty, sñ te, które zostaäy zapisane jako przedostatnie. W moim przykäadzie jest to ciñg znaków 2A69KM4KC. Teraz wystarczy wpisaè ten ciñg (ID päyty gäównej) do wyszukiwarki. Po dokonaniu tego zostaäy wyĈwietlone odnoĈniki do stron zawierajñcych ten wpis. Okazaäo siö, Ĕe päytñ, której identyfi- katora uĔyäem w zaprezentowanym tu przykäadzie, jest produkt firmy MicroStar, MS-6163 (BX Master), zbudowany z wykorzystaniem chipsetu 440BX oraz z dodat- kowym kontrolerem IDE66. (Poszukujñc informacji na temat päyt gäównych oraz BIOS-ów, a takĔe samych BIOS-ów konkretnych firm, moĔesz skorzystaè równieĔ z adresów internetowych podanych w rozdziale 6. niniejszej ksiñĔki. Zebraäem w nim äñcza do stron, które mogñ okazaè siö przydatne). Gdy juĔ okreĈliliĈmy model i wersjö posiadanej przez nas päyty oraz wiemy, jaki jest aktualny BIOS przeznaczony dla niej, moĔemy przystñpiè do wyszukania odpo- wiedniego pliku, za pomocñ którego zaprogramujemy ukäad flashrom. W tym celu najlepiej udaè siö na stronö producenta päyty gäównej i tam odszukaè odpo- wiedni plik. W zaleĔnoĈci od producenta naleĔy Ĉciñgnñè odpowiedni programator. 212 _ BIOS. Leksykon Oto przykäady nazw plików z programem programatora ukäadu flashrom (BIOS-u): Amiflash.exe Program säuĔñcy do zaprogramowania ukäadu flashrom dla BIOS-ów firmy AMI. Awdflash.exe Program säuĔñcy do zaprogramowania ukäadu flashrom dla BIOS-ów firm Award, Phoenix-Award. Flash.exe Program säuĔñcy do zaprogramowania ukäadu flashrom dla BIOS-ów na päy- tach gäównych firmy Asus bez systemu PnP. Aflash.exe Program säuĔñcy do zaprogramowania ukäadu flashrom dla BIOS-ów na päy- tach gäównych firmy Asus z systemem PnP. Afudos.exe Program säuĔñcy do zaprogramowania ukäadu flashrom dla BIOS-ów umiesz- czonych na najnowszych konstrukcjach päyt firmy Asus. Nastöpnie — równieĔ korzystajñc ze strony producenta päyty gäównej — naleĔy pobraè plik z nowñ wersjñ BIOS-u. Czösto zdarza siö, Ĕe producenci w jednym pliku archiwum umieszczajñ zarówno nowñ wersjö BIOS-u, jak i odpowiedni plik pro- gramatora. JeĈli tak wäaĈnie jest w przypadku Twojej päyty gäównej, to skorzystaj z tego wäaĈnie pliku i za jego pomocñ zaprogramuj ukäad flashrom. Identyfikacja BIOS-u W stosunkowo äatwy sposób moĔna zidentyfikowaè producenta Twojego BIOS-u. Jego nazwa jest najczöĈciej wyĈwietlana u góry ekranu zaraz po uruchomieniu komputera, w trakcie wykonywania wstöpnej procedury testowej POST. JeĈli nie zdñĔysz jej przeczytaè, moĔesz przy nastöpnym rozruchu wcisnñè klawisz Pause, by zatrzymaè dalsze uruchamianie komputera. MoĔesz teĔ odczytaè nazwö produ- centa poprzez wejĈcie do gäównego menu BIOS-u. Na samej górze menu znajdziesz stosownñ informacjö o twórcy oprogramowania Twojej päyty. Poza tym zaraz po uruchomieniu komputera, w trakcie przeprowadzania testu POST, na samej górze ekranu powinna zostaè wyĈwietlona wersja BIOS-u, a na dole data jego wyprodu- kowania. Wreszcie, czöĈè z tych informacji znajdziesz na umieszczonym na päycie gäównej ukäadzie flashrom, w którym zapisany jest BIOS. NajczöĈciej na ukäadzie tym umieszczana jest naklejka, na której widnieje nazwa producenta — moĔe to byè np. Award, AMI lub Phoenix. Z caäñ pewnoĈciñ jednak äatwiej jest uzyskaè potrzebne wiadomoĈci podczas rozruchu komputera, choèby dlatego, Ĕe nie trzeba go w tym celu rozkröcaè (co mogäoby byè wröcz niemoĔliwe w przypadku zaplom- bowania obudowy przez sprzedawcö, u którego nabyäeĈ maszynö). Bez wzglödu na to, w jaki sposób wszedäeĈ w posiadanie stosownych danych, zapisz je, ponie- waĔ mogñ Ci siö przydaè do odszukania nowszej wersji oprogramowania. Przy Rozdziaĥ 5. Aktualizacja wersji BIOS-u _ 213 zapisie daty pamiötaj, Ĕe jest ona podawana w standardzie amerykaþskim — miesiñc/dzieþ/rok. JeĈli w Ĕaden z podanych tu sposobów nie jesteĈ w stanie ziden- tyfikowaè rodzaju, producenta oraz wersji BIOS-u, moĔesz skorzystaè z takich pro- gramów jak CtBios, które zrobiñ to za Ciebie. Programy tego typu moĔesz pobraè np. ze strony www.pyrchla.pl/drivery.html. Znajdziesz na niej takĔe caäkiem sporo BIOS-ów, jak równieĔ bezpoĈrednich odnoĈników do producentów päyt gäównych. Oto przykäadowe informacje wyĈwietlane na monitorze zaraz po wäñczeniu kom- putera: Award Modular BIOS v.4.51PG, Copyright (C) 1984-2000, Award Software, Inc. Z wyĈwietlonego napisu moĔna wywnioskowaè, iĔ BIOS tej päyty gäównej zostaä wyprodukowany przez firmö Award. W6163MJ V5.6 041301 Ten napis wskazuje na wersjö BIOS-u; tu jest to BIOS o numerze wersji 5.6. W przy- padku niektórych päyt gäównych udostöpniane sñ zintegrowane z nimi dodatkowe kontrolery IDE. Na päycie gäównej, której dotyczy nasz przykäad, umieszczono zintegrowany z niñ dodatkowy kontroler Ultra ATA66, dlatego teĔ po zakoþczeniu siö procedury testowej POST sñ wyĈwietlane dodatkowe informacje dotyczñce BIOS-u tegoĔ kontrolera. Oto przykäadowe informacje o wersji BIOS-u zintegrowanego kontrolera dysków Ultra ATA66: ULTRA 66 (Tm) BIOS Version 2.00 (Build 18) (C) 1999-2000 Promise Technology, Inc All Rights Reserved W tym przypadku jest to wersja 2.00 dla zintegrowanego z päytñ gäównñ dodatko- wego kontrolera IDE firmy Promis Technology. Pamiötaj, Ĕe nie jest to informacja dotyczñca BIOS-u päyty gäównej i nie naleĔy siö niñ kierowaè przy poszukiwaniach jego uaktualnienia. W wiökszoĈci przypadków po dokonaniu aktualizacji BIOS-u päyty gäównej równieĔ i BIOS dodatkowego kontrolera zostanie uaktualniony do nowszej wersji. Najbezpieczniejsze formy programowania ukĥadu flashrom (BIOS-u) Najlepszñ i najbezpieczniejszñ formñ programowania ukäadu flashrom jest po prostu niewykonywanie tej czynnoĈci, jeĈli nie ma takiej potrzeby. Pamiötaj, Ĕe w chwili obecnej prawie wszyscy producenci päyt stosujñ ukäady flashrom wluto- wane bezpoĈrednio w päytö. Jeszcze do niedawna moĔna byäo spotkaè wiele ukäa- dów w podstawkach. Uszkodzenie ukäadu wlutowanego oznacza bardzo powaĔne käopoty i w wielu przypadkach koþczy siö zakupem nowej päyty gäównej. Jednak jeĈli koniecznie musisz dokonaè upgrade’u, to przede wszystkim powinieneĈ wie- dzieè, Ĕe poza moĔliwoĈciñ zaktualizowania BIOS-u z dyskietki, której juĔ w prak- 214 _ BIOS. Leksykon tyce siö nie uĔywa, moĔna równieĔ przeprowadziè aktualizacjö z dysku twardego lub innego pewniejszego noĈnika. Daje to prawie 100 pewnoĈci, Ĕe np. podczas odczytu pliku z obrazem BIOS-u nie zostanie on uszkodzony, jak to siö czösto dzieje z dyskietkami. JeĈli na Twoim dysku masz system plików FAT32, warto wykorzystaè zaproponowany przeze mnie sposób. Niestety nie bödziesz miaä takiej moĔliwoĈci, w przypadku gdy posiadasz wyäñcznie partycje przygotowane w sys- temie plików NTFS, co w chwili obecnej jest bardziej prawdopodobne. W celu doko- nania aktualizacji utwórz np. katalog o nazwie BIOS na dysku twardym i przekopiuj do niego plik z obrazem BIOS-u oraz plik z programatorem. Nastöpnie uruchom komputer ponownie, ale w wierszu poleceþ DOS-u (moĔesz to uczyniè np. z dys- kietki startowej, päyty CD lub pendrive’a, jeĈli Twój system na to nie pozwala) i po przejĈciu do katalogu na dysku twardym, do którego wczeĈniej przekopio- waäeĈ powyĔsze pliki, uruchom programator, po czym postöpuj analogicznie do opisu dotyczñcego aktualizacji z dyskietki, który znajdziesz w dalszej czöĈci ksiñĔki. Szczerze polecam takie rozwiñzanie, poniewaĔ gwarantuje ono wiöksze bezpieczeþstwo aniĔeli nie najlepszej jakoĈci dyskietka. W wielu konstrukcjach päyt gäównych bez problemu moĔna przeprowadziè aktuali- zacjö za pomocñ takich urzñdzeþ jak pamiöci flash w postaci popularnych ostat- nimi czasy urzñdzeþ PenDrive USB inaczej nazywanych flash diskami. WczeĈniej ustawiè musisz w BIOS-ie uruchamianie za pomocñ urzñdzenia podäñczonego do portu USB. Na flash disku muszñ znaleĒè siö pliki startowe oraz plik z obrazem aktualizacji BIOS-u oraz odpowiedni programator. Drugñ sprawñ, jakñ chciaäbym poruszyè, jest kwestia wyboru miödzy moĔliwo- Ĉciñ dokonania aktualizacji z poziomu systemu Windows, a opcjñ, którñ osobiĈcie polecam, a wiöc aktualizowaniem z poziomu DOS-u. JeĈli nie masz innej moĔli- woĈci i skorzystasz z jednego z wielu dostöpnych mechanizmów promowanych przez producentów päyt gäównych, a säuĔñcych do dokonania aktualizacji z poziomu systemu Windows, to koniecznie wyäñcz na czas tej operacji wszystkie programy dziaäajñce w tle takie jak antywirusy, komunikatory (GG, Skype), firewalle itp. Dokonanie aktualizacji za pomocñ oprogramowania dostarczonego przez produ- centa, a pracujñcego pod kontrolñ systemu Windows ma oczywiĈcie zalety. Jednñ z takich niewñtpliwych zalet jest moĔliwoĈè automatycznego wyszukania oraz pobrania za poĈrednictwem internetu odpowiedniego pliku niezbödnego do aktu- alizacji — wtedy odpada problem z identyfikacjñ Twojej päyty gäównej. RównieĔ czynnoĈci zwiñzane z upgrade’em sñ zautomatyzowane. Musisz jednak pamiötaè, Ĕe kaĔde zawieszenie siö komputera (co w przypadku systemu Windows nie jest niczym dziwnym) w trakcie aktualizacji BIOS-u spowoduje uszkodzenie zawar- toĈci ukäadu flashrom. Pod kontrolñ DOS-u prawdopodobieþstwo zawieszenia siö maszyny jest znikome. Päyty gäówne z uszkodzonymi BIOS-ami trafiajñce do serwi- su, w którym pracujö, pochodzñ w wiökszoĈci od osób dokonujñcych upgrade’u wäaĈnie za pomocñ wspomnianych mechanizmów automatycznej aktualizacji opro- gramowania BIOS. NajczöĈciej uszkodzenie powstaje wskutek zawieszenia siö sys- temu lub aplikacji dziaäajñcej w tle akurat w trakcie przeprowadzania upgrade’u. Rozdziaĥ 5. Aktualizacja wersji BIOS-u _ 215 Programowanie ukĥadu flashrom Zanim rozpoczniesz proces aktualizacji, upewnij siö, Ĕe w BIOS-ie masz wyäñczonñ opcjö dotyczñcñ zabezpieczenia przed zapisem do ukäadu flashrom. Jest to opcja Flash Protection lub BIOS Sector Protection. Ustaw jñ w tryb Auto lub Disabled. SprawdĒ równieĔ w dokumentacji Twojej päyty gäównej, czy przed aktualizacjñ nie musisz przestawiè odpowiedniego przeäñcznika lub zworki zabezpieczajñcej ukäad flashrom przed nieautoryzowanym zapisem. JeĈli taka zworka znajduje siö na päycie, to mu- sisz ustawiè jñ tak, by umoĔliwiaäa dokonanie aktualizacji BIOS-u. Opis odpowied- niego ustawienia moĔesz znaleĒè w dokumentacji dostarczonej wraz z päytñ gäównñ. Przygotuj dyskietkö startowñ i zapisz na niej plik BIOS-u, który pobraäeĈ z sieci. UmieĈè teĔ na niej odpowiedni plik säuĔñcy do dokonania aktualizacji, np. Awdflash, Amiflash, Aflash lub Afudos w zaleĔnoĈci od posiadanego typu päyty gäównej i produ- centa BIOS-u. Wczytaj pliki startowe z dyskietki i uruchom plik *.exe, a nastöpnie postöpuj zgodnie z komunikatami programu wyĈwietlanymi na ekranie monitora. Sam proces przygotowania dyskietki startowej ogranicza siö jedynie do jej sfor- matowania z parametrem /s lub skorzystania z odpowiedniej opcji w systemie Windows. Nastöpnie pozostaje skopiowanie na niñ plików (bñdĒ pliku) zawiera- jñcych nowñ wersjö BIOS-u oraz programatora. Nie polecam jednak dokonywania aktualizacji za pomocñ dyskietki — jeĈli tylko masz takñ moĔliwoĈè, to dokonaj jej z pewniejszych Ēródeä takich jak pendrive lub dysk twardy. Gdy nie masz innej moĔliwoĈci, musisz postöpowaè zgodnie z poniĔszym opisem. Pamiötaj, Ĕe na dys- kietce nie powinny znajdowaè siö pliki autoexec.bat i config.sys. PowinieneĈ takĔe zadbaè o to, aby byäo na niej wystarczajñco wiele miejsca do wykonania kopii BIOS-u. NajczöĈciej wystarczy, Ĕe na dyskietce zostanie od 600 do okoäo 800 kB wolnej przestrzeni. JeĈli dokonujesz aktualizacji z dysku twardego, to o wolne miejsce raczej nie musisz siö martwiè. Pamiötaj jednak, Ĕe w przypadku gdy wykorzystu- jesz system plików NTFS lub na dysku masz zainstalowany system operacyjny inny niĔ Windows, np. Linux, to wczytanie plików startowych z dyskietki moĔe unie- moĔliwiè Ci odczyt danych z dysku twardego. Pora przeprogramowaè BIOS. W tym celu uruchom komputer z uprzednio przy- gotowanej dyskietki i po zaäadowaniu plików systemowych uruchom odpowiedni plik programatora, np. Awdflash.exe (w zaleĔnoĈci od producenta Twojego BIOS-u). Nastöpnie zaczekaj na pojawienie siö odpowiedniej listy z opcjami do wyboru. Zanim rozpoczniesz wymianö BIOS-u na nowszy, musisz koniecznie wykonaè kopiö jego aktualnej wersji. W tym celu sprawdĒ, czy na liĈcie wystöpuje odpowiednia opcja. W przykäadowym programatorze nosi ona nazwö Save Current BIOS to file lub Save OLD Bios to file. Po jej wybraniu wystarczy wcisnñè na klawiaturze klawisz Enter. Teraz zostaniesz poproszony o podanie nazwy dla pliku, który powstanie. Wystar- czy, Ĕe wpiszesz nazwö, np. stary.bin, a nastöpnie naciĈniesz klawisz Enter. Po chwili aktualna wersja BIOS-u znajdzie siö w pliku zapisanym na dyskietce lub dysku w zaleĔnoĈci od tego, z jakiego noĈnika zaäadowaäeĈ plik programatora. 216 _ BIOS. Leksykon W celu wymiany BIOS-u w gäównym menu programu dokonujñcego aktualizacji wybierz opcjö odpowiedzialnñ za jej przeprowadzenie — Update BIOS Including Boot Block and ESCD. Zostaniesz poproszony o podanie nazwy pliku zawierajñcego nowñ wersjö BIOS-u (to ten plik, który na poczñtku zapisywaäeĈ na dyskietce). Po jej wpisaniu musisz nacisnñè klawisz Enter. Program aktualizujñcy dokona spraw- dzenia sumy kontrolnej, aby uzyskaè pewnoĈè, Ĕe plik nie jest uszkodzony. JeĔeli test wypadnie pomyĈlnie, zostaniesz jeszcze raz zapytany, czy chcesz dokonaè aktu- alizacji — naciĈniöcie klawisza Y spowoduje rozpoczöcie procesu uaktualniania. Ta sama zasada obowiñzuje praktycznie przy wszystkich programach säuĔñcych do przeprowadzenia aktualizacji BIOS-u. Po dokonaniu aktualizacji na ekranie monitora pojawi siö informacja o tym, Ĕe caäy proces zakoþczyä siö sukcesem. Teraz pozostaje ponownie uruchomiè kom- puter... i gotowe. Pamiötaj, aby przed aktualizacjñ sprawdziè dokäadnie, jakñ wersjö BIOS-u posia- dasz (pojemnoĈè ukäadu flashrom). Dla pojemnoĈci 1 Mb, 2 Mb oraz 4 Mb pliki z aktualizacjñ bödñ miaäy odpowiednio 128 kB, 256 kB i 512 kB. JeĔeli nie wiesz, jaki BIOS posiadasz, to po uruchomieniu programu do aktualizacji wykonaj kopiö BIOS-u i sprawdĒ rozmiar pliku wynikowego, a kopiö zachowaj na wszelki wypadek. W trakcie uaktualniania BIOS-u pod Ĕadnym pozorem nie wyäñczaj komputera! Przed rozpoczöciem aktualizacji zawsze wykonuj kopiö BIOS-u. Po zapisaniu pliku BIOS-u na dyskietce, zanim jeszcze rozpoczniesz aktualizacjö, sprawdĒ, czy plik jest poprawnie odczytywany. W miarö moĔliwoĈci dokonuj aktualizacji z dysku twardego, a nie z dyskietki. JeĔeli nie jesteĈ pewien tego, co robisz, zrezygnuj z aktualizacji i udaj siö z kom- puterem do serwisu, gdzie zrobiñ to za Ciebie fachowcy. Wielu producentów päyt gäównych oferuje moĔliwoĈè aktualizacji BIOS-u bezpo- Ĉrednio z poziomu MS Windows za pomocñ wygodnych w uĔyciu narzödzi. Pisa- äem juĔ o tym wczeĈniej; tu podajö przykäad jednej z takich aplikacji. Praca z aplikacjami tego typu ogranicza siö do paru klikniöè myszñ i udzielenia odpowiedzi na kilka prostych pytaþ. W zaleĔnoĈci od producenta päyty gäównej zestaw moĔliwoĈci oferowanych przez graficzne narzödzia do aktualizacji BIOS-u moĔe siö nieznacznie róĔniè. W moim przykäadzie uĔyty zostaä programator firmy Asus, który pozwala na wyszukanie odpowiedniej wersji BIOS-u w internecie, pobranie jej na dysk, sprawdzenie, jaka wersja BIOS-u jest aktualnie zapisana na päy- cie gäównej, oraz ewentualnñ aktualizacjö. JeĔeli posiadasz dostöp do internetu, wystarczy wybraè opcjö Upgrade BIOS from Internet i chwilö zaczekaè na aktualizacjö. OczywiĈcie po drodze bödziesz musiaä odpowiedzieè na kilka prostych pytaþ. W programatorach dla BIOS-u firmy Award-Phoenix po ich uruchomieniu nastñpi sprawdzenie ukäadu, zaĈ po wpisaniu pliku z nowñ wersjñ BIOS-u zostanie Rozdziaĥ 5. Aktualizacja wersji BIOS-u _ 217 przeprowadzony test sumy kontrolnej, po czym zostaniesz zapytany o to, czy chcesz wykonaè kopiö starego BIOS-u. Podaj wtedy nazwö pliku, w którym bödziesz chciaä zapisaè tö kopiö, np. stary.bin, i potwierdĒ zamiar jej wykonania poprzez wciĈniö- cie klawisza Y. Po utworzeniu kopii zostanie zaäadowany do pamiöci operacyjnej komputera plik z obrazem nowego BIOS-u, a nastöpnie, po potwierdzeniu, rozpocz- nie siö procedura programowania. MoĔesz równieĔ podaè nazwö pliku z obrazem BIOS-u od razu z poziomu wiersza poleceþ np. Awdflash nazwapliku.bin (lub inne rozszerzenie; czösto spotyka siö *.bin, *.rom lub trzy cyfry oznaczajñce wersjö pliku, np. nazwapliku.7B2). Analogicznie postöpuj z kaĔdym programatorem ukäadu flashrom. NiezaleĔnie od producenta BIOS-u procedura jego aktualizacji jest bardzo podobna. Zmianie ulec moĔe jedynie rozmieszczenie poszczególnych opcji odpowiedzialnych za zapisanie kopii oraz wprowadzenie nazwy pliku BIOS-u. KaĔdy programator udostöpnia moĔliwoĈè wykonania kopii aktualnej wersji BIOS-u i nie naleĔy o tym zapominaè. O innych moĔliwoĈciach programowania ukäadów BIOS oraz o rozwiñzywaniu problemów z nieudanñ aktualizacjñ dowiesz siö z ksiñĔki BIOS. Przewodnik. Wyda- nie IV, której jestem wspóäautorem. 218 _ BIOS. Leksykon +12 V/–12 V, 15 +5 V/–5 V, 15 “Guru Utility, Patrz wydajnoĈè komputera 1 st Boot Device, 16 128-bit Memory Data Width, 16 1394 GUID, 16 16-bit I/O Recovery Time, 16 1T/2T Memory Timing, 16 2 nd Boot Device, 17 3 VSB, 17 3,3 V, 17 32-bit Disk Access, 18 32-bit Transfer Mode, 18 8-bit I/O Recovery Time, 18 A Abit, 13, 14 AC Back Function Restore on AC Power Loss, 18 AC Power Loss Restart, 19 AC97, 19 Access Mode, 19 ACPI 2.0 Support, 20 ACPI Configuration, 20 ACPI Function, 20 ACPI Suspend, 20, 21 ACPI/IPCA, 21 Act Bank A to B CMD Delay, 21 Active Multithreading, 22 Active Processor, 22 Adjust CPU FSB Frequency, 22 Adjust CPU Ratio, 22 Adjust DDR Frequency, 22, 23 Adjust PCI Express Frequency, 23 Adjusted CPU Clock, 24 Adjusted CPU FSB Frequency, 24 Adjusted CPU Ratio, 24 Adjusted DDR Frequency, 24 adresowanie, 17, 83, 84 Advanced, 20, 30, 31, 33, 36, 38, 43, 52, 56, 67, 87, 88, 89, 96, 98, 99, 104, 109, 111, 112, 113, 129, 130, 132, 134, 135, 137, 138, 140, 154, 164, 168, 173, 175, 187, 188, 192, 198, 200, 207 Advanced BIOS Configuration, 135 Skorowidz Advanced BIOS Features, 16, 17, 18, 21, 22, 26, 29, 34, 35, 37, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 61, 62, 63, 66, 76, 77, 91, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 102, 103, 105, 107, 108, 113, 114, 115, 116, 119, 129, 130, 142, 146, 164, 166, 167, 171, 172, 173, 180, 181, 183, 185, 189, 190, 193, 194, 206, 209, Patrz ustawienia zaawansowane Advanced Chipset Features, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 40, 41, 46, 49, 50, 54, 55, 57, 59, 62, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 78, 79, 81, 82, 83, 88, 89, 90, 93, 96, 97, 99, 101, 102, 104, 106, 107, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 124, 125, 126, 127, 128, 141, 145, 147, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 168, 169, 176, 177, 178, 179, 182, 184, 186, 187, 189, 190, 197, 198, 199, 200, 201, 204, 205, 206, 207, 208, Patrz ustawienia zaawansowane chipsetu Advanced Chipset Setup, 87, 88, 106, 178, 179, 204, 208 Advanced CPU Features, 42, 56, 57, 64, 66, 113, 205 Advanced DRAM Features, 50, 51, 156 Advanced Menu, 100, 155 Advanced Programmable Interrupt Controller, 35 Advanced Setup, 67 Advanced/CPU Configuration, 64 After AC Power Loss, 25 AGP, 25, 26, 112 AGP Always Compensate, 26 AGP Aperture Size, 26 AGP Capability, 27 AGP Clock/CPU FSB Clock, 27 AGP Data Transfer Rate, 27 AGP Drive Strength, 27, 28 AGP Driving, 28, 29 AGP Fast Write Capability, 29 AGP ISA Aliasing, 29 AGP Master 1 WS, 29, 30 AGP OverVoltage Control, 30 AGP Performance Control, 30 AGP Prefetch Cache, 30 AGP Secondary Lat Timer, 30 AGP SKEW (Byte 14), 31 AGP Spread Spectrum, 31 AGP Strobe DRV Strength, 31 AGP to DRAM Prefetch, 31 229 AGP Voltage, 31, 32 AGP XX Mode, 32 AGP/PCI/SRC Frequency, 32 AGPCLK/CPUCLK, 33 AI Clock Skew, 33 Ai Overclock Tuner, 33 AI Quiet, 34 Ai Tweaker, 33, 63, 78, 80, 82, 83, 84, 100, 101, 107, 131, 133, 134, 154, 175, 183, 196, Patrz overclocking aktualizacja, 7, 36, 37, 40 akumulator, 42 alarm, Patrz system ostrzegania Allocate IRQ, 34 AMD, 44, 54, 66, 84, 98, 115, 165, 187, 193 AMD C1E Support, 34 AMD K8 Cool Quiet Control, 35 AMI, 7, 220 aparat cyfrowy, 145 APIC, 35 ASRock, 36, 101 ASRock Instant Flash, 36 ASRock VDrop Control, 36 Assign IRQ, 36 Asus, 14, 34, 37, 91, 155, 217 ASUS EZ Flash 2, 37 AT Bus Clock, 37 ATA, 37, 38 Athlon 4 SSED Instruction, 38 ATX, 19, 46 Auto Detect PCI Clock, 38 Auto Turn Off PCI Clock Pin, 39 Award, 7, 217 Away Mode, 39 Azalia, 40, 104 B Backup BIOS Image to HDD, 40 Bank DRAM Timing, 40, 41 Bank Interleave, 41, 42 Base Clock, 42, 44 bateria, 42, 60, 181 Battery, 42 Bi-Directional PROCHOT, 42 BIOS, 7, 10, 12, 13, 15, 42, 43 aktualizacja, 103, 210, 217 przywracanie domyĈlnych ustawieþ, 44 awaria, 219 data produkcji, 46, 212 karty graficznej, 48 konfiguracja, 7, 120 kopia, 40, 188, 216 menu, 9, 91, 119, 120, 121, 122, 175 obraz, 40 start, 102 ustawienia, 122, 132 wersja, 191 230 _ BIOS. Leksykon Bios Lock, 43 BIOS Performance Acceleration, 16, 71, 126, 147, Patrz zwiökszenie wydajnoĈci BIOS Sector Protection, 43, 216 BIOS Setting Password, 195 Bios Version, 43 Bios Write Protected, 43 BLCK, 42, 44 Boot, 49, 50 Boot Failure Guard, 44 Boot Order, 44 Boot ROM, 136 Boot Sequence, 45 Boot To OS/2, 45 Boot Up CPU Base Clock, 45 Boot Up Floppy Drive, 45, 46 Boot Up Numlock Status, 46 BootBlock, 219 bootsektor, 206 bufor, 155 ramki, 57, 98 zapisu, 67, 150 buforowanie, 31, 204, 205 Build Date, 46 Byte Merge, 46 C C.I.A. 2, 47 C1E Support, 47 C3/C6/C7 State Support, 47 Cache L2/L3 Size, 48 Cache Size, 48 Call VGA BIOS at S3 Resuming, 48 CAS Latency, 49 Case Opening Warning, 49 CD/DVD, 49, 50 Cell Menu, 22, 23, 24, 54, 55, 108, 131, 133, Patrz zwiökszenie wydajnoĈci CHA ProcOdt, 50 Changed LDT Frequency, 50 Channel A, 50, 51 Channel Interleaving, 51 Chassis FAN, 51, 52 Chassis Intrusion, 52 Chassis Q-Fan Control, 52 chipset, 11, 12, 19, 53, 57, 67, 68, 70, 71, 75, 77, 81, 97, 100, 123, 131, 140, 147, 182, 184, 188, 191, 202 dĒwiökowy, 137 Intel 865/875 PE, 126 Intel P55, 148 MCP55, 125, 126 Chipset Configuration, 52 Chipset Settings, 183 Chipset/PCIE Voltage, 53 chäodzenie procesora, 92 CIR Port, 53 Clear NVRAM, 53 Clock Throttle, 53 CMOS, 13 ustawienia, 42 CMOS Setup Utility, 103 Compatible FPU OPCODE, 54 Cool’N’Quiet, 54, 55 Core Frequency, 55 Core/PCIe Voltage, 55 CoreCell, 14 Count, 55 CPU Clock Ratio, 55 CPU Clock Skew, 56 CPU Configuration, 47, 54, 56, 122, 156 CPU Core Enabled, 56 CPU Core Voltage, 56 CPU Critical Temperature, 57 CPU Direct Access Frame Buffer, 57 CPU Drive Strength, 57 CPU EIST Function, 57 CPU Enhanced Halt, 58 CPU Fan Control, 58 CPU FAN, 58, 59 CPU Fast String, 59 CPU Frequency, 60 CPU FSB Clock, 60 CPU HALT Command Detection, 60 CPU Host Clock, 60, 61 CPU HT-Link Voltage, 61 CPU Hyper-Threading, 61 CPU ID, 62 CPU Intelligent Accelerator 2, 47 CPU Internal Cache, 62 CPU L2 Cache ECC Checking, 62 CPU Latency Timer, 62 CPU Level 1/2,/3 Cache, 63 CPU Load-Line Calibration, 63 CPU Lock Free, 64 CPU Multi-Threading, 64 CPU Over-clocking Func., 64 CPU PnP Setup, 64, 82, Patrz konfiguracja procesora oraz magistrali FSB CPU Q-Fan Control, 64 CPU Ratio, 65 CPU Setup, 30, 31, 32, 38, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 65, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 79, 83, 95, 97, 98, 105, 126, 130, 131, 153, 187, 202, 207 CPU Setup/Frequency, 149 CPU Setup/Frequency Voltage Control, Patrz konfiguracja procesora oraz magistrali FSB CPU Smart FAN Control, 65 CPU Speed, 65 CPU Temperature, 66 CPU Thermal Monitor, 66 CPU Thermal-Throttling, 67 CPU TM Function, 67 CPU to NB HT Voltage, 67 CPU to PCI Post Write, 67 CPU to PCI Write Buffer, 67 CPU Vcore, 68 CPU Vio Select 3.3 V, 68 CPU Voltage, 68 CPU:ATI-NB HT Link Speed, 69 Current Chassis FAN Speed, 69 Current CPU Fan Speed, 69 Current CPU Temp, 69 Current DRAM Clock, 69 Current Host Clock, 70 Current Power FAN Speed, 70 Current SYS Fan Speed, 70 Current System Temp, 70 cykl oczekiwania, 151, 152 czas, 11, 193 letni, 71 zimowy, 71 opóĒnienia, 41 czöstotliwoĈè, 22, 23, 32, 34, 38, 42, 44, 50, 56, 60, 65, 78, 79, 98, 100, 101, 111, 115, 150, 154, 155, 165, 183, 203 czöstotliwoĈè FSB, 14, 32 czujnik podczerwieni, Patrz IrDA D D.O.T., Patrz overclocking data, 10, 11, 70 Date, 70 Daylight Savings, 71 DBI Function, 71 DBI Output For AGP Trans, 71 DDR 1.8 V, 71 DDR DIMM Data Width, 71 DDR Voltage, 72 DDR3 Timing Items, 72 DDR3_A1, 72 Default Vcore, 73 Delay for HDD, 73 Delay IDE Initial, 73 Delay Prior to Thermal, 73 Delayed Transaction, 74 Detect CPU FAN in Post, 74 DFI, 132 DIMM OverVoltage Control, 74 DIMM Voltage Regulator, 75 dioda, 118, 158, 165 Disable Unused PCI Clock, 75 Diskette Write Protect, 75 Display Activity, 75 Dithering, 75 DMA Channel, 76 DMA Resources, 76 DMI, 116 DOS Flat Mode, 76 Doze Mode, 76, 77 Skorowidz _ 231 DQS Driving Strength, 77 DQS N/P Control, 77 DRAM Bus Selection, 78 DRAM CAS# Latency, 78 DRAM Clock, 78, 79 DRAM Command Rate, 80 DRAM Configuration, 16, 42, 50, 51, 72 DRAM CTRL REF Voltage, 80, 81 DRAM Cycle Length, 81 DRAM Data Integrity Mode, 81 DRAM DATA REF Voltage, 81, 82 DRAM Interleave Time, 82 DRAM RAS# Pre Time, 82 DRAM RAS# to CAS# Delay, 83 DRAM Ratio H/W Strap, 83 DRAM tCL, 83 DRAM Timing, 83, 84 DRAM tRAS, 84 DRAM tRCD, 85 DRAM tRP, 85 DRAM tRRD, 85 DRAM tWTR, 86 DRAM Voltage, 86 Drive A/B, 87 drukarka, 137, 138, 145, 197, 198 DualBIOS, 7 DVMT Memory, 87 DVMT Mode Select, 87 DVMT/FIXED Memory, 88 Dynamic Overclocking Technology, Patrz overclocking dysk twardy, 11, 18, 20, 21, 36, 37, 38, 40, 44, 66, 73, 87, 90, 92, 94, 103, 105, 108, 109, 110, 111, 132, 142, 162, 163, 167, 195, 196, 215, 216 ATA, 121 IDE, 125, 141 SATA, 121, 172 dĔojstik, 135 E ECC Check, 88 ECP Mode Use DMA, 88 Electromagnetic Interference, 38, 39, 75 EMI, 75 Emulation Type, 88 Enhanced Host Controller Interface, 43 Enhanced Intel SpeedStep Tech, 89 Enhanced PCI Performance, 89 Error Checking and Correction, Patrz pamiöè z korekcjñ ECC eSATA Boot, 90 ESCD NVRAM, 53 EuP Ready, 90 Exit, 119, 121, 122, 174 Exit Without Saving Option, 91 Express Gate, 91 232 _ BIOS. Leksykon External Cache, 91 Extreme Cooling, 92 eXtreme Hard Drive, 92 Extreme Memory Profile, 92 Extreme OV, 93 Extreme Tweaker, 42, 44, 56, 80, 81, 82, 93, 133, 148, 165 F faks, 128, 208 Fast R-W Turn Around, 93 fast string, 60 Fast Write to Read Turnaround, 93 Fequency Voltage Control, 207 First Boot Device, 44, 94 Fixed AGP/PCI Output Freq, 95 Flash BIOS Protection, 95 Flash Protection, 96, 216 flashrom, 43, Patrz pamiöè staäa Flexible AGP8X, 96 Floppy, 96, 97 Force 4-Way Interleave, 97 Force Update ESCD, 97 Fox Central Control Unit, 38, 188 FPU OPCODE Compatible Mode, 97 Frame Buffer Size, 98 Frequency, 98 Frequency Voltage Control, 30, 31, 32, 38, 55, 56, 60, 61, 65, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 79, 83, 92, 95, 98, 105, 126, 131, 153, 187, 202 Front Side Bus, Patrz FSP, magistrala FSB FSB, 24, 56, 57, 98, 99, 148, 149 Full Screen Logo Show, 99 G Game Port Address, 99 GART, Patrz Graphics Address Remapping Table Gate A20 Option, 100 Genie BIOS, 45, 132 GFX PCIE VGA Co-Exist, 100 GFX Engine Clock, 100, 101 GigaByte, 7, 13, 14, 40, 47, 69, 92, 136, 211 Globally Unique ID, 16 globalny identyfikator, 16 gäoĈnik, 40 gniazdo, 150 0/1, 41 2/3, 41 4/5, 41 AGP, 31, 211 eSATA, 90 PCI, 12, 100, 134, 136, 148, 152, 153, 211 PCI Express, 100, 154, 155, 211 PS/2, 160, 165 PWR-FAN, 158 RS232, 165 godzina, 10 Good Night LED, 101 Graphic Win Size, 101 Graphics Address Remapping Table, 100 Graphics Aperture Size, 102 Green LAN, 102 Green Power, 111, 148, 207 GUID, 16 H H/W Monitor, 51, 59, 123, 158, 192 H/W Reset Function, 102 HALT, 35, 60 Halt On, 102 Hard Disk, 103, 104 Hardware Monitor, 34 Hardware Reset Protect, 104 hasäo, 116, 181, 188, 201 HD Audio, 40, Patrz Intel Hight Definition Audio HD Out, 104 HDD FDD, 105 HDD Power Down, 104 HDD S.M.A.R.T. Capability, 105 Health Status/Hardware Monitor, Patrz opcje dotyczñce monitoringu sprzötu High Precision Event Timer, 106 Host Clock at next Boot, 105 Hot Key Power ON, 106 HPET, 106, Patrz High Precision Event Timer, HT, 106, 107 HW Monitor, 49 Hyper Threading Function, 107 Hyper Transport MCP55 Configuration, 125 HyperTransport Voltage, 108 I I/O Device Configuration, 134, 135, 137, 138 IBM OS/2, 45 ICX Configuration, 183, 196, 203 IDE Block Mode, 108 IDE Bus Master, 108 IDE Conductor Cable., 108, 111 IDE Detect Time Out, 109 IDE Device Setup, 18 IDE HDD, 109 IDE Prefetch Mode, 109 IDE Primary Master/Slave, 109 IDE Secondary Master/Slave, 110 IEEE1394, 16 iGPU Frequency, 111 iGPU Graphic Mode Select, 111 IMC Voltage, 111 Init Display First, 112 Initiate Graphic Adapter, 112 Instant Music CD-ROM, 112 instrukcja FOP, 54 Integrated Peripherals, 16, 19, 40, 53, 73, 75, 88, 90, 92, 96, 99, 102, 104, 108, 109, 111, 112, 114, 123, 124, 125, 128, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 145, 147, 155, 156, 160, 162, 163, 164, 167, 168, 169, 171, 173, 174, 180, 181, 182, 185, 194, 195, 196, 197, 199, 201, Patrz konfiguracja urzñdzeþ peryferyjnych Intel, 55, 58, 61, 64, 66, 84, 126, 148, 193 Intel Enhanced SpeedStep Technology, 58 Intel Extreme Memory Profile, 92 Intel Hight Definition Audio, 40, 104 Intel SSE, 187 Intel VT-d, 113 Intel XMP, Patrz Intel Extreme Memory Profile Intel(R) Turbo Boost Tech., 113 Inteligent Energy Saver, 113 Intelligent Tweaker, 203 interfejs, 7 Interrupt Mode, 35, 113 IOAPIC Function, 114 IR Function Duplex, 114 IR Transmission Delay, 114 IrDA, 53, 114, 171, 195, 197, 201 IRQ 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 114 IRQ Resources, 76, 114 IRQ x assigned to, 115 ISA, 16, 18, 29, 115, 127 jözyk, 13 J K K8 - SB HT, 115, 116 K8 CPU Clock Ratio, 115 kabel IDE, 38 kabel sieciowy, 124 kanaä DMA, 76, 88, 115, 170 IDE, 163, 196 karta AGP, 25, 27, 29, 30, 31, 48, 71 dĒwiökowa, 19, 40, 134, 137, 140, 186 graficzna, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 48, 66, 98, 100, 101, 105, 111, 112, 135, 145, 146, 154, 155, 160, 167, 170, 182, 183, 184, 186, 189, 190, 196, 201, 203, 204, 205 PCI Express, 53, 55 ISA, 16, 18, 29, 127 LAN, 53 modemowa, 128, 140 muzyczna, 100, 128, 147, Patrz karta dĒwiökowa PCI, 18, 38, 74, 89, 134, 147, 152, 160, 164 PCI Express, 130, 135, 155, 170 PCI Express x16, 189 Skorowidz _ 233 karta rozszerzeþ, 11, 23 sieciowa, 102, 117, 123, 124, 136 szynñ PCI Express, 154 wideo, 154 zintegrowana, 57, 75, 87, 88, 117, 123, 124, 128, 135, 136, 137, 145, 160, 164, 182, 183, 186, 189, 196, 204 KB Power ON Password, 116 Keep DMI Data, 116 Keyboard Auto-Repeat, 116 kierownica, 135 klawiatura, 21, 100, 102, 106, 116, 118, 159, 160, 184, 194, 199, 219 MIDI, 128 USB, 199, 200 numeryczna, 46 klawisz -/+ 10 Alt+Ctrl+Esc, 9 Alt+F1/Alt+F2, 9 Ctrl+F2, 9 Ctrl+F1, 9, 12 Ctrl+F11, 12 Ctrl+G/ Ctrl+H, 12 Del, 9 Enter, 9, 13 Esc, 9 F1/ F2, 9 F4/ F5, 122 PageDown/PageUp, 9 spacja, 10 kodek MPEG, 154 kolejnoĈè przeszukiwania, 45 konfiguracja, 129 konfiguracja mechanizmu Plug Play oraz PCI, 12, 97 konfiguracja procesora oraz magistrali FSB, 11 konfiguracja urzñdzeþ peryferyjnych, 11 konfiguracja zarzñdzania energiñ, 11 kontrola antywirusowa, 206 kontrola otwarcia obudowy komputera, 49 kontrola parzystoĈci, 88 kontrola poäñczenia sieciowego, 185 kontrola procesora, 13 kontroler, 37, 38, 45, 48, 89, 110, 111, 131 ATA, 121, 134 audio, 11, 40, 104 DDR3, 197 firewire, 139 IDE, 108, 109, 134, 136, 139, 141, 143, 148, 195 IEEE1394, 11 karty sieciowej, 11 PATA, 142 QPI, 197 RAID, 125, 132 234 _ BIOS. Leksykon SATA, 90, 121, 132, 136, 138, 141, 142, 172, 173, 174, 182 SCSI, 173 UDMA, 195 USB, 11, 139, 145, 197, 198 Wi-Fi, 11 zintegrowany, 134, 136, 138, 141, 173, 174 korekta parzystoĈci, 62 L L2 Cache, 116 LAN Boot, 117 LAN1 Controller, 117 LD-Off DRAM RD/WR Cycles, 117 LDT, Patrz Lighting Data Transport LDT BUS Frequency, 118 LDT BUS Width, 118 LED In Suspend, 118 Legacy USB Support, 118 Level 2 Cache Latency, 119 Lighting Data Transport, 118 Limit CPU Max. To 3, 119 Linux, 61, 91, 129 Load 1st User Defaults, 119 Load Best Performance Settings, 119 Load BIOS Defaults, 119 Load CPU EZ OC Setting, 120 Load Fail — Safe Defaults, 120 Load Memory EZ OC Setting, 120 Load Optimal Settings, 121 Load Performance Setup, 121, 122 Load Power Saving Setup Default, 122 Load Safe Mode, 122 Load XMP Setting, 122 Logical Count, 122 logo EPA Energy Star, 185 LPT COM, 123 Ĥ äñcze miödzyukäadowe, 206, 207 M M.I.B., 170, 203 M.I.T., 42, 44, 47, 92, 115, 165, 166, 191, 196, Patrz MB Intelligent Tweaker M/B Temperature, 123 MAC (NV) Address Input, 123 MAC Lan (3COM), 124 MAC Lan (nVIDIA), 124 MAC Lan (Realtek), 124 MAC Media Interface, 124 Machine MAC (NV) Address, 124 magistrala, 14 AGP, 26, 27, 31, 32, 148, 202 FSB, 11, 13, 22, 56, 60, 64, 79, 98, 99, 126, 150, 166 HyperTransport, 17, 50, 61, 67, 69, 106, 107, 108, 116, 118, 125, 131, 165 ISA, 18, 37, 114, 115 LDT, 50, 118 PCI, 13, 17, 37, 39, 68, 89, 98, 148, 149, 150, 151, 152, 157 PCI Express, 23, 150, 154 procesora, 171 QPI, Patrz QuickPath Interconnect QuickPath Interconnect, 165, 166 systemowa CPU, 150 USB, 34, 200 wymiany danych, 53 Main, 22, 48, 55, 72, 127, 161, 163, 180, 187 Main CMOS Setup, 19, 193 Master Boot Record, 104, Patrz MBR Max Memclock, 124 MAX Power Menu, Patrz parametry pracy MB Intelligent Tweake, 196 MB Intelligent Tweaker, 44, 47, 53, 61, 72, 92, 107, 115, 165, 166, 170, 191 MB Temperature, 125 MBR, 206 MBUltra133 RAID Controller, 125 MCP55(SB) to AM2(CPU) Freq Auto, 125 MCP55(SB) to AM2(CPU) Frequency, 125 MCP55(SB) to AM2(CPU) LinkWidth, 125 MCT Timing Mode, 126 MD Driving Strength, 126 Memory Acceleration Mode, 126 Memory Configuration, 126, 168, 170 Memory Frequency for, 126 Memory Hole At 15M-16M, 127 Memory Parity, 127 Memory Timings, 41, 127 Microcode Update, 127 MIDI, 137 Midi Port Address, 128 Midi Port IRQ, 128 mikrokod, 127 Min RAS# Active Time, 128 mnoĔnik magistrali, 165 mnoĔnik procesora, 13, 22, 24, 54, 56, 58, 64, 130 mnoĔnik taktowania pamiöci, 191 mnoĔnik zegara, 197 modem, 19, 53, 128, 140, 208 Modem Use IRQ, 128 ModemRingOne/WakeOnLan, 128 monitor, 100, 102, 112, 182, 189, 205 mostek PCI-PCI, 30 mostek poäudniowy, 131, 148, 175, 176, 207 mostek póänocny, 35, 56, 67, 130, 131, 175, 207 Mouse Break Suspend, 129 MPEG, 154 MPS, Patrz Multi-Processor Specification MPS Revision, 129 MPS Table Version, 129 MPS Version Control For OS, 130 MS Windows 2000, 18, 35, 61, 76, 129, 141 MS Windows 2003, 61, 76, 129, 141 MS Windows 7, 61, 113, 129 MS Windows 95, 173 MS Windows 98, 26, 119 MS Windows Media Center Edition, 39 MS Windows NT, 18, 76, 108, 129, 141 MS Windows Vista, 39, 61, 76, 114, 129 MS Windows XP, 18, 26, 35, 61, 76, 114, 119, 129, 141, 143 MS-DOS, 48, 76, 118, 137, 199, 200, 201, 204, 205, 215 MSI, 14, 22, 23, 24, 133 MTC Timing Mode, 49 Multi Sector Transfer, 130 Multiplier Factor, 130 Multi-Processor Specification, 129 Multi-Sector Transfers, 130 mysz, 129, 159, 160, 164, 165, 197, 198, 200, 201 N napöd optyczny, 37, 44, 49, 110, 113 napiöcie, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 30, 36, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 64, 65, 67, 68, 71, 72, 74, 80, 86, 93, 107, 108, 112, 119, 130, 131, 148, 154, 164, 166, 174, 175, 176, 183, 202 NB Core/PCI-E Voltage, 130 NB to SB HT Voltage, 130 NB Voltage, 131 Normal CPU Vcore, 131 North Bridge, 131 NTFS, 18 numer seryjny, 123 NV Serial-ATA Controller, 132 nVidia, 125, 126, 132 O O.C. Fail CMOS Reload, 132 obudowa komputera, 52, 118 OC Genie Button Operation, 133 OC Stepping, 133 OC Tuner limit Value, 133 OC Tuner Utility, 134 OC Tweaker, 36, 44, 65, 68, 80, 81, 84, 85, 86, 101, 113, 119, 120, 122, 146, 148, 154, 165, 174, 207, 208 oczekiwanie, 114 odĈwieĔanie pamiöci, 82, 86 OffBoard PCI IDE Card, 134 Onboard ATA Boot ROM, 134 Onboard Audio Function, 134 Onboard Device, 174 Skorowidz _ 235 Onboard FDC, 135 Onboard FDD Controler, 135 Onboard Game Port, 135 Onboard GPU, 135 Onboard GSATA/IDE Ctrl, 135 Onboard H/W LAN, 136 Onboard H/W RAID Controler, 136 Onboard H/W Serial ATA, 136 Onboard LAN Boot ROM, 136 Onboard Legacy Audio, 136 Onboard MIDI I/O, 137 Onboard Parallel Mode, 137 Onboard Parallel Port, 138 Onboard SATA Boot ROM, 138 Onboard Serial Port, 138 Onboard USB Controller, 139 Onboard VIA 1394, 139 OnChip IDE Channel, 139 OnChip IEEE1394, 140 OnChip LAN, 140 OnChip Modem, 140 OnChip Primary PCI IDE, 140 Onchip SATA, 140, 141, 142 OnChip Secondary PCI IDE, 142 OnChip Sound, 145 OnChip USB, 145 OnChip VGA Mode Select, 145 opcje dotyczñce monitoringu sprzötu, 12 opcode, Patrz procesor kod opóĒnienie, 49, 56, 74, 78, 83, 84, 85, 86, 93, 117, 177, 178, 194 OS select for DRAM 64MB, 146 OS/2 Onboard Memory 64M, 146 oszczödzanie energii, Patrz zarzñdzanie energiñ Over Shut Down Temperature, 146 Overclock Mode, 146 overclocking, 13, 14, 24, 27, 29, 32, 33, 34, 36, 47, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 61, 64, 65, 67, 68, 72, 74, 77, 79, 84, 85, 86, 89, 91, 93, 98, 99, 101, 107, 108, 111, 112, 120, 126, 130, 131, 132, 133, 134, 146, 148, 149, 151, 152, 155, 156, 164, 166, 172, 175, 176, 179, 184, 186, 188, 189, 192, 197, 207 P P2C/C2P Concurrency Peer Concurrency, 147 pamiöè, 13, 14, 41, 45, 72, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 87, 126, 127, 147, 163, 169, 170, 178, 179 bank, 41, 51, 73, 84, 85, 97, 168 cache, 48, 197 CMOS, 44, 60, 79, 98, 181 DDR, 21, 23, 24, 74, 78, 79, 93 DDR2/3, 23, 24, 71, 72, 74, 82, 92 DDR400, 78, 126 dodatkowa, 183 DRAM, 80, 81, 93 dynamiczna, 88 236 _ BIOS. Leksykon flash, 91, 95, 200 flashrom, 103, 210, 219 kanaä, 51 NVRAM, 53 odĈwieĔanie, 177 operacyjna, 26 PenDrive, 195 podröczna, 48, 60, 119, 184 podstawowa, 86 przeäadowanie, 208 RAM, 12, 14, 16, 21, 26, 38, 51, 57, 70, 73, 74, 76, 77, 80, 84, 86, 88, 92, 98, 101, 117, 119, 120, 124, 126, 132, 145, 156, 167, 174, 182, 183, 184, 189, 190, 196, 197, 203, 204 ROM, 48, 190, 204 SDRAM, 176, 179 staäa, 7, 96 systemowa, 29 wewnötrzna procesora cache, 62, 63 z korekcjñ ECC, 81 zewnötrzna procesora cache, 91 panel kontrolny, 9 panel LCD, 75, 147 Panel Type, 147 Parallel Port EPP Type, 147 parzystoĈè, 62 PAT Mode, 147 PATA IDE Controller, 147 PC Health Status, 15, 17, 42, 49, 52, 58, 59, 65, 66, 69, 70, 71, 74, 125, 158, 169, 183, 190, 191, 202, 203 PCH, 148 PCI, 18 PCI 1/5 IRQ Assignment, 148 PCI BusMaster, 149 PCI Clock Synchronization Mode, 149 PCI Clock/CPU FSB Clock, 149 PCI Compliance, 149 PCI Delay Transaction, 150 PCI Dynamic Bursting, 150 PCI Express, 150, 175 PCI Express relative items Maximum Payload Size, 150 PCI Express Root Port Function, 150 PCI IRQ Resource Exclusion, 151 PCI Latency Timer, 151 PCI Master, 151, 152 PCI Slot IRQ, 152, 153 PCI/AGP Bus Lock, 148 PCI/AGP Frequency Fixed, 153 PCI/VGA Palette Snoop, 154 PCI-E Compliance Mode, 154 PCIE Frequency, 154 PCI-E OverVoltage Control, 154 PCIPnP Configuration, 154 PE1 Slot, 155 Peer Concurrency, 155 PEG Buffer Length, 155 PEG Link Mode, 155 PEG-PEG2 First Init, 155 pendrive, 200 Performance Acceleration Technology, 126 Performance Enhance, 156 Phoenix, 7 Physical Count, 156 PIO, 156, 163 PIRQ_0 Use IRQ No, 156 Plug Play, 12, 157, 170 päyta gäówna, 7, 10, 11, 12, 15, 26, 33, 35, 37, 38, 59, 64, 69, 70, 77, 84, 91, 98, 100, 125, 156, 188, 191, 202 GA-8ANXP-D, 14 GA-K8NXP-9, 14 identyfikacja, 210 serwerowa, 55 PM Control by APM, 157 PME Event Wake Up, 157 PnP Configuration Setup, 53 PnP OS Installed, 157 PnP/PCI Configuration Setup, 34, 36, 39, 75, 76, 97, 114, 115, 134, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 169, 170, 184, Patrz konfiguracja mechanizmu Plug Play oraz PCI port, 21, 23 CNR, 19 dĔojstika, 100 gier, 135, 137 IEEE1394, 140 IR, 194 LPT, 123 MIDI, 128 PS/2, 159, 164, 165, 199 równolegäy, 88, 105, 137, 138, 211 SATA, 92 szeregowy, 105, 123, 138, 195 USB, 95, 145, 198, 199 POST, 37, 122, 166, 183, 185, 213 Power, 52, 64, 90, 165 Power BIOS, Patrz zwiökszenie wydajnoĈci Power Button Function, 157, 186 POWER FAN Fail Warning, 158 Power Fan Speed, 158 Power LED in S1 state, 158 Power Management Setup, 18, 19, 20, 21, 25, 53, 54, 55, 57, 75, 76, 77, 104, 105, 106, 116, 118, 128, 129, 146, 158, 159, 160, 170, 171, 184, 186, 187, 189, 193, 201, 203, 205, 207, 208, Patrz konfiguracja zarzñdzania energiñ Power Management System, 157 Power On Function, 159, 160 praca asynchroniczna, 146, 189 ciñgäa, 25 synchroniczna, 146, 189 Primary Graphic’s Adapter, 160 Primary INTR, 160 Primary Master, 161, 162, 163 Primary Slave, 163 Primary VGA Bios, 164 procesor, 11, 12, 13, 14, 22, 27, 34, 41, 42, 46, 47, 48, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 74, 79, 92, 93, 98, 113, 118, 119, 131, 146, 147, 149, 156, 164, 174, 179, 191, 202 AMD, 38, 56, 69, 146 AMD Athlon 64, 14, 50, 54, 55 AMD K8, 17 AMD Phenom II, 35 chäodzenie, 92 graficzny, 100, 101, 111, 147, 203 Intel, 56, 69 Intel Core i5, 44, 111, 166 Intel Core i7, 44, 58, 112, 166, 196, 205 Intel Core2Duo, 55, 58 Intel Pentium, 54, 55, 58, 67, 73, 146, 164, 201 kod, 62 L2/3, 48 liczba rdzeni, 64 mikrokod, 127 mobilny PowerNow, 55 pamiöè wewnötrzna cache, 62, 63 procesor Intel Pentium 4, 64 Sempron Socket 754 3000+, 55 Sempron Socket AM2 3200+, 55 stan C0-C6, 35 stan C1E, 35 stan P0-P3, 34 wielordzeniowy, 22, 113 Xeon, 54 zabezpieczenie, 50 Processor Number Feature, 164 Processor Voltage, 164 przerwanie, 34, 35, 63, 114, 128, 132, 137, 138, 148, 151, 153, 184 IRQ, 53, 114, 115, 128, 134, 145, 152, 170 IRQ12, 164 przetaktowanie, Patrz overclocking przetwarzanie równolegäe, 64 przycisk Power, 25, 157, 186 Reset, 102, 104 PS/2 Mouse, 164 PWR LED Mode, 165 Q QPI Clock Ratio, 165 QPI Frequency, 165 QPI/VTT Voltage, 166 Quick Boot, 166 Quick Power On Self Test, 166 Quiet Boot, 167 Skorowidz _ 237 R radiator, 72 RAID, 37, 89, 92, 122, 125, 132, 141, 143, 167, 168, 182 Rank Interleave, 168 RAS#, 168 Ratio Actual Value, 168 Ratio/Voltage Control, 30, 31, 32, 38, 55, 56, 60, 61, 65, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 79, 83, 95, 98, 105, 126, 131, 153, 187, 202, 207, Patrz konfiguracja procesora oraz magistrali FSB rdzeþ, 100, 101, 111, 203 Read Around Write, 169 Read to Write Delay, 169 RedStorm, Patrz overclocking redukcja äadunków elektromagnetycznych, 31 Report No FDD For OS, 169 Reset Case Open Status, 169 Reset Configuration Data, 169 Resource Control By, 76, 170 Resume by Alarm, 170 Robust Graphics Booster, 170 Row to Row Delay, 170 RTC Alarm Resume, 171 RxD, TxD Active, 171 S S2K Bus Driving Strength, 171 S2K Strobe N Control, 171 SATA, 1, 37, 172, 173, 174 Save and Exit Setup Option, 175 Save User Defaults, 174, 175 SB Core/PCI-E Voltage, 175 SB Standby Core Voltage, 175 SB Voltage, 175 SCSI, 37, 48, 89 (S)DRAM CAS Latency Time, 176 (S)DRAM Cycle, 176 (S)DRAM Leadoff Command, 176 (S)DRAM RAS 177 SDRAM 1T Command Control, 177 SDRAM Active to Precharge Delay, 177 SDRAM Bank Interleave, 178 SDRAM Burst Length, 178 SDRAM Command Leadoff Time, 178 SDRAM Command Rate, 178 SDRAM Cycle Length, 178 SDRAM ECC Setting, 179 SDRAM Page Closing Policy, 179 SDRAM PH Limit, 179 SDRAM Precharge Control, 179 SDRAM Write Recovery Time, 179 Second Boot Device, 44, 180 Secondary Master, 180 Secondary Slave, 180, 181 Security Option, 181 238 _ BIOS. Leksykon sektor startowy, 94, 103, 181, 206 Select Boot Device, 181 Select Display Device, 182 Select Language, Patrz jözyk Self Monitoring Analysis And Reporting, 105 Serial ATA, 37, 182 serwer, 25, 55, 76, 81, 102, 104 Setup, 7, 10, 12, 13 Share Memory Size, 182 Show PC Health in Post, 183 SIDEPORT Clock Speed, 183 SidePort Memory, 183 sieè LAN, 45, 117 siäa sygnaäu, 28, 29 skaner, 137, 138, 145, 197, 198 Sleep State, 184 SLI Broadcast Aperture, 184 slot, Patrz zäñcze Small Logo Show, 185 SMART, Patrz Self Monitoring Analysis And Reporting SMART for Hard Disks, 185 SMART LAN, 185 Soft Menu, 130, 149, 186 Soft OFF PWR-BTTN, 186 SoftMenu Setup, 21, Patrz kontrola procesora Soltek, 13 Sort Menu, 98 Sound Blaster, 100, 137 SouthBridge Configuration, 186 SPD, 191 Speed Error Hold, 186 Spread Spectrum, 187 SSE/SSE2 Instructions, 187 stacja dyskietek, 11, 44, 46, 75, 87, 94, 96, 97, 105, 135, 219 pojemnoĈè, 46 stan czuwania S3, 48 standard ATX, 19 Standard BIOS Features, 71, 109, 110, 204 Standard CMOS Features, 11, 19, 70, 87, 96, 102, 190, 192, 193, 204, Patrz ustawienia podstawowe Standard CMOS Setup, 109 Standby Mode, 187 Standby Time out, 187 State Power After Failure, 187 Storage Configuration, 187 strumieþ danych, 17 Stutter Mode, 188 Super BIOS Protect, 188 Super Recovery, 188 SuperIO Configuration, 188 Supervisor Password, 188 Surround View, 189 Suspend Mode, 189 Suspend Time Out, 189 Suspend to RAM, 67 Swap Floppy Drive, 189 sygnaä CAS, 177 RAS, 177 synchronizacja sygnaäu, 28 Synchronous Mode Select, 189 System Bios Cacheable, 190 System Boot Up CPU Speed, 190 System Date, 190 SYSTEM FAN Fail Warning, 190 System FAN Speed, 191 System Frequency/Voltage, 23, 108, 131, 148, 149 System Information, 43, 46, 48, 60, 62, 90, 191, 197 System Memory Multiplier, 191 system ostrzegania, 57, 58, 69, 158, 167, 192 System Temperature, 191 System Time, 192 Szyna, Patrz magistrala AGP T T.Probe, 192 taktowanie, 24, 32, 33, 55, 60, 65, 66, 69, 70, 72, 74, 79, 89, 93, 98, 100, 101, 106, 111, 115, 118, 120, 124, 125, 146, 149, 150, 154, 155, 183, 186, 197 Target Fan Speed, 192 Target Temperature, 192 TCC, 73 technologia Cool’N’Quiet, 54 HT, Patrz technologia HyperThreading HyperThreading, 61, 62, 64, 129 PAT, Patrz Performance Acceleration Technology PnP, 12, 157, 170 SpeedStep, 58 teksturowanie, 101 temperatura, 12, 14, 42, 54, 57, 59, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 92, 123, 125, 146, 183, 191, 192, 193 graniczna, 192 krytyczna, 57, 66, 146 Thermal Control Circuit, 73 Third Boot Device, 44, 193 Throttle Duty Cycle, 193 Time, 193 TM2, 66 Tools, 37, 91 Top Performance, 78, 93, Patrz zwiökszenie wydajnoĈci trafienia strony, 179 Translation Mode, 193 tranzystor, 28, 172, 192 TRCD, 168 Trend ChipAway Virus, 193 TRP, 168 TRRD, 170 TRWT, 169 tryb dwukanaäowy, 16 tuner TV, 36, 39 TweakGuard, 13 TX, RX Inverting Enable, 194 Typematic, 194 U UART 2 Mode, 195 UDisk-Key, 195 UDMA, 163, 196 U-Key, 195 Ultra DMA 66/100/133 IDE Controller, 195 Ultra DMA Mode, 196 UMA Frame Buffer Size, 196 UnCore QPI Features, 165, 166, 196 UnCore Clock Ratio, 196 UnCore Frequency, 196 Unix, 199 UR2 Duplex Mode, 197 urzñdzenie IDE, 143 PCI, 151 peryferyjne, 11 SATA, 143 Usage Memory, 197 USB, 43, 45, 89, 118 USB 2.0 PORT, 198 USB Configuration, 198 USB Controller, 197, 198 USB Device Legacy Support, 199 USB Host Controller, 199 USB Keyboard Support, 199 USB Legacy Support, 200 USB Mass Storage Device Configuration, 200 USB Mass Storage Reset Delay, 200 USB Mouse Support Via, 200 USB Wakeup From S3, 201 Use IR Pins, 201 User Password, 201 ustawienia domyĈlne, 120 MBR, Patrz Master Boot Record podstawowe, 11 zaawansowane, 11 zaawansowane chipsetu, 11 USWC Write Posting, 201 uĈpienie, 17, 20, 39, 53, 67, 76, 101, 105, 118, 128, 129, 157, 158, 159, 160, 165, 171, 184, 186, 201, 205 V VBAT, 42 Vcc, 202 Vcore, 202 Vdd, 202 VDD Voltage, 202 Skorowidz _ 239 X.M.P., 92 XHD, 92 XMP Technology, 208 Y2K Monitor, 209 X Y Z zakäócenia elektromagnetyczne, 38, 39, 75, 187 zarzñdzanie energiñ, 11, 21, 34, 35, 38, 39, 54, 58, 76, 89, 91, 102, 105, 113, 122, 157, 159, 161, 187, 188, 197 zasilacz, 52, 71 zdalny rozruch, 117 zegar, 10, 17, 33, 38, 55, 56, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 106, 120, 146, 168, 176, 177, 178, 179, 183, 187, 193, 197, 208 bazowy, 42, 44 zäñcze DIMM, 38 DVI, 75 IRQ, 184 PCI, 38, 105, 112, 152 PCI Express, 150, 155 zwiökszenie wydajnoĈci, 13, 14, 29, 30, 31, 33, 47, 51, 54, 56, 61, 64, 67, 78, 83, 85, 89, 92, 101, 108, 119, 126, 142, 152, 184, 201 Vdimm, 203 Vendor Brand, 203 VGA, 203, 204 Video, 204 Video Bios Shadow, 204 Video Memory Cache Mode, 204 Video OFF Method, 205 Video Off Option, 205 Video RAM Cacheable, 205 Virtualization Technology, 205, 206 Virus Warning, 206 VLink, 206, 207 Voltage StandBy, 17 VTT, 166, 207 W Wait State, Patrz cykl oczekiwania Wake Up, 160, 170, 207, 208 Wake/Power Up On External Modem, 208 wentylator, 12, 14, 34, 51, 52, 54, 58, 59, 65, 69, 70, 74, 92, 158, 183, 191, 192 wirtualizacja, 113, 205 Write Data In to Read Delay, 208 Write Recovery Time, 208 wstöpny odczyt danych, 31 wydajnoĈè komputera, 14 wydajnoĈè pamiöci, 17 wyäñczenie zasilania, 19 240 _ BIOS. Leksykon
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

BIOS. Leksykon. Wydanie IV
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: