Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00276 014743 13630047 na godz. na dobę w sumie
BIOS. Leksykon kieszonkowy - książka
BIOS. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: Liczba stron: 96
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-221-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hardware >> bios
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Konfiguracja BIOS-u - maksymalna wydajność PeCeta

Jeżeli kiedykolwiek widok tajemniczych opcji BIOS-u komputera przyprawił Cię o gęsią skórkę, znalazłeś wreszcie odpowiednią książkę. Celem tego leksykonu jest wyszczególnienie oraz opisanie możliwie jak największej liczby dostępnych opcji w BIOS-ie dzisiejszych płyt głównych. Przedstawiony w tej książce opis funkcji został podzielony zgodnie z klasyfikacją na menu i podmenu występujące najczęściej w nowoczesnych BIOS-ach płyt głównych. Poznasz opcje dostępne w oprogramowaniu firm Award, AMI i Phoenix. Dowiesz się także, jak zaktualizować BIOS i jak go skonfigurować, by komputer pracował z maksymalną wydajnością, na którą go stać.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Bios. Leksykon kieszonkowy Autor: Andrzej Pyrchla ISBN: 83-7361-221-1 Format: B6, stron: 96 Je¿eli kiedykolwiek widok tajemniczych opcji BIOS-u komputera przyprawi³ Ciê o gêsi¹ skórkê, znalaz³eġ wreszcie odpowiedni¹ ksi¹¿kê. Celem tego leksykonu jest wyszczególnienie oraz opisanie mo¿liwie jak najwiêkszej liczby dostêpnych opcji w BIOS-ie dzisiejszych p³yt g³ównych. Przedstawiony w tej ksi¹¿ce opis funkcji zosta³ podzielony zgodnie z klasyfikacj¹ na menu i podmenu wystêpuj¹ce najczêġciej w nowoczesnych BIOS-ach p³yt g³ównych. Poznasz opcje dostêpne w oprogramowaniu firm Award, AMI i Phoenix. Dowiesz siê tak¿e, jak zaktualizowaæ BIOS i jak go skonfigurowaæ, by komputer pracowa³ z maksymaln¹ wydajnoġci¹, na któr¹ go staæ. IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp .........................................................................................5 Rozdział 1. BIOS — zarys ogólny .......................................7 Rozdział 2. Wejście do menu BIOS-u .................................9 Rozdział 3. Konfiguracja BIOS-u.......................................11 Układ menu BIOS-u...................................................u..............................11 Opcje menu Standard CMOS Features .................................................11 Opcje menu Advanced BIOS Features..................................................16 Opcje menu Advanced Chipset Features .............................................27 Opcje menu Integrated Peripherals...................................................u....37 Opcje menu Power Management Setup ...............................................49 Opcje menu CPU Setup/Frequency Voltage Control lub Ratio/Voltage Control ...................................................u...............56 Opcje menu PnP/PCI Configuration setup .........................................60 Opcje menu PC Health Status...................................................u.............64 Predefiniowane ustawienia BIOS-u ...................................................u...68 Ustawienia hasła ...................................................u...................................70 Zapis końcowych ustawień ...................................................u.................71 Rozdział 4. Aktualizacja wersji BIOS-u ..........................72 Identyfikacja płyty głównej ...................................................u.................72 Identyfikacja BIOS-u...................................................u.............................76 Programowanie układu flashrom...................................................u.......78 Rozdział 5. Awaria BIOS-u ................................................81 Naprawa w przypadku aktywnego obszaru BootBlock ....................82 Gdy widać jedynie czarny ekran monitora..........................................84 Gdy także BootBlock jest uszkodzony..................................................84 Gdy układ flashrom jest wlutowany w płytę ......................................86 Gdy układ umieszczony jest w podstawce i zawiodły wszystkie możliwości jego reanimacji...........................87 Spis treści 3 Rozdział 6. Przydatne linki do stron poświęconych zagadnieniom związanym z BIOS-em ..............................88 Producenci BIOS-ów...................................................u.............................88 Strony przydatne w trakcie poszukiwania uaktualnień i identyfikacji BIOS-ów ...................................................u.....................88 Strony producentów płyt głównych ...................................................u..88 Zakończenie ............................................................................90 Skorowidz ...............................................................................91 4 BIOS. Leksykon kieszonkowy Rozdział 3. Konfiguracja BIOS-u Przedstawię teraz opis funkcji oraz ich sugerowane ustawienia, jak również kilka praktycznych porad związanych z prawidłowym skonfigurowaniem funkcji BIOS-u. Układ menu BIOS-u Standard CMOS Features Ustawienia podstawowe Advanced BIOS Features Ustawienia zaawansowane Advanced Chipset Features Ustawienia zaawansowane pracy chipsetu płyty główneij Integrated Peripherals Konfiguracja urządzeń peryferyjnych Power Management Setup Konfiguracja zarządzania energią CPU Setup/Frequency Voltage Control Konfiguracja procesora oraz magistrali FSB PnP/PCI Configuration setup Konfiguracja mechanizmu Plug and Play oraz PCI Health Status/Hardware Monitor Opcje dotyczące monitoringu sprzętu Opcje menu Standard CMOS Features W tym menu znajdziesz podstawowe ustawienia związane z datą, czasem, a także odpowiedzialne za obsługę dysków twardych oraz stacji dyskietek. Rozdział 3. Konfiguracja BIOS-u 11 Musisz wiedzieć, że płyta główna, a dokładnie BIOS, wyposażo- no w zegar, który działa nawet wtedy, gdy wyłączysz komputer. Dzieje się tak dlatego, że na płycie głównej umieszczono dodat- kowy akumulator zasilający pracę BIOS-u i wbudowany zeigar. W celu zmiany wymienionych w tym punkcie parametrów mu- sisz wejść do menu Standard CMOS Features i za pomocą wspo- mnianych już klawiszy strzałek oraz PageUp i PageDown zmienić odpowiednie wartości. System Date Dostępne wartości: Month/Day/Year (Miesiąc/Dzień/Rok) Umożliwia zmianę daty, najczęściej w formacie: Month Miesiąc (liczbowo — od 1 do 12, lub nazwą miesięcy, w za- leżności od BIOS-u). Day Year Dzień (liczbowo, od 1 do 31). Rok (liczbowo, zakres zależny od wersji oraz producenta BIOS-u). System Time Dostępne wartości: hh/mm/ss (godziny/minuty/sekundy) Umożliwia zmianę ustawień czasu. Niemal każda płyta główna ma domyślnie ustawione automa- tyczne wykrywanie zainstalowanych dysków twardych. Odpo- wiednie opcje znajdują się w menu Standard CMOS Features. Opcje odpowiedzialne za ustawienia wykrywania dysków twardych 12 BIOS. Leksykon kieszonkowy znajdują się bezpośrednio pod polami daty i czasu. W tym przy- padku mamy cztery opcje: IDE Primary Master Pierwsze urządzenie przyłączone do pierwszego kanału kontrolera. IDE Primary Slave Drugie urządzenie przyłączone do pierwszego kanału kon- trolera. IDE Secondary Master Pierwsze urządzenie przyłączone do drugiego kanału kon- trolera. IDE Secondary Slave Drugie urządzenie przyłączone do drugiego kanału kon- trolera. Z płytą główną zintegrowany jest kontroler, który tworzą dwa ka- nały: Primary oraz Secondary; na każdym z tych kanałów można podłączyć dwa urządzenia — Master i Slave. W zależności od tego, gdzie i w jakim trybie podłączyłeś dysk, w przypadku, gdy chcesz zmienić pewne ustawienia, musisz wybrać odpowiednią opcję, a następnie nacisnąć klawisz Enter, by wejść do szczegółowych ustawień danego urządzenia. Auto User Najprostszym ustawieniem jest właśnie ten tryb; kiedy jest on wybrany, zostanie uaktywnione automatyczne wykrywa- nie wszystkich podłączonych do kontrolera urządzeń, dzięki czemu nie będzie potrzeby konfigurowania ich w BIOS-ie i znajomości parametrów ich pracy. Ręczne ustawienie opcji użytkownika dla konkretnych pa- rametrów dysków twardych; najczęściej prawidłowe dane Rozdział 3. Konfiguracja BIOS-u 13 dotyczące ich parametrów podane są na naklejkach znamio- nowych, umieszczonych na obudowie dysku twardego. Oto opcje dostępne w przypadku wyboru ustawień ręcznych: • Type — typ dysku wybierany z 45 predefiniowanych wpisów. • Size — przybliżona pojemność dysku, wyliczona na pod- stawie parametrów sektorów, głowic, cylindrów. • Cyls — liczba cylindrów. • Head — liczba głowic. • Precomp — te parametry są ignorowane przez nowe kon- trolery IDE; można zatem ich nie ustawać. • Landz — numer cylindra, na którym jest parkowana głowica dysku twardego. • Sector — liczba sektorów przypadających na jeden cy- linder. • Mode — tryb pracy dysku twardego. • 32 Bit Transfer Mode — on/off; odpowiednio włącza lub wyłącza 32-bitowy dostęp do dysku. Jeśli to możliwe, powinieneś włączyć tę opcję. W niektórych przypadkach przy pracy z systemem WinNT może jednak ona po- wodować błędy, co w ostateczności może doprowadzić do utraty danych. Są to jednak przypadki bardzo od- osobnione. Pamiętaj, że dla napędów optycznych nie musisz nic ustawiać. Możesz również w ich przypadku pozostawić wartość Auto. Bezpośrednio pod ustawieniami dysków twardych znajdują się dwie opcje odpowiedzialne za ustawienie stacji dyskietek. Zwią- zane z nimi pola noszą odpowiednio nazwy Drive A oraz Drive B. 14 BIOS. Leksykon kieszonkowy Jeżeli posiadasz stację dyskietek, to koniecznie musisz ją usta- wić w BIOS-ie komputera; w przeciwnym razie stacja będzie niewidoczna dla systemu. Jak widzisz, możesz mieć podłączone dwie stacje dyskietek — pierwsza będzie miała przypisaną literę A, a druga B. W niektórych typach BIOS-u można spotkać jeszcze opcję Floppy 3 Mode Support, która jest dla nas raczej nieprzydatna. Umożli- wia ona poprawne działanie stacji dyskietek 3,5 o pojemności 1,2 MB zamiast standardowej 1,44 MB — opcja ta powinna zostać wyłączona (Disabled). Halt On Dostępne wartości: All Errors/No Errors/All, But Keyboard/All, But Diskette Opcja ta odpowiada za zachowanie się komputera podczas jego startu. Dokładniej mówiąc, chodzi o to, że przy starcie BIOS spraw- dza, czy do komputera jest podpięty zestaw koniecznych urzą- dzeń — klawiatura i monitor. Jeżeli nie zostanie wykryta np. klawiatura, komputer zatrzyma się i na ekranie wyświetli komu- nikat o błędzie. Gdy komputer ma pełnić funkcję serwera, który nie musi mieć na stałe podłączonych monitora i klawiatury, mo- żesz zmienić wartość w polu Halt On, dzięki czemu przy urucha- mianiu komputera wspomniany błąd nie będzie zgłaszany. All Errors Zatrzymanie uruchamiania komputera w przypadku każ- dego wykrytego błędu. No Errors Komputer będzie kontynuował uruchamianie nawet gdy zostaną wykryte błędy. All, But Keyboard Zatrzymanie uruchamiania komputera w przypadku każ- dego wykrytego błędu poza błędem klawiatury. Rozdział 3. Konfiguracja BIOS-u 15 All, But Diskette Zatrzymanie uruchamiania komputera w przypadku każ- dego wykrytego błędu poza błędem stacji dyskietek FDD. Pozostałe opcje zgromadzone w opisanej części BIOS-u, mają cha- rakter informacyjny; możesz się z nich dowiedzieć, ile pamięci RAM zainstalowano w komputerze. Base memory Wydzielone 640 kB z pierwszych 1024 kB. Other memory Reszta 384 kB z pierwszych 1024 kB. Extended Memory Pamięć rozszerzona; jest to wartość zależna od ilości pamięci RAM zainstalowanej w komputerze. Total Memory Całkowita pojemność pamięci RAM zainstalowanej w kom- puterze. Po wprowadzeniu wszystkich zmian możesz wrócić do głównego okna BIOS-u; wystarczy, że naciśniesz klawisz Esc. Nie obawiaj się, użycie tego klawisza nie spowoduje powrotu do staryich ustawień. Opcje menu Advanced BIOS Features W tym menu BIOS-u umieszczono szereg opcji odpowiedzialnych za dokładne dostrojenie pracy całego komputera. Opisałem tutaj — z dość dużą dokładnością — wybrane opcje do- stępne w tym menu; Ty zaś, w zależności od specyfiki konfigu- racji Twojego komputera, musisz wybrać odpowiednie wartości i ustawić je. 16 BIOS. Leksykon kieszonkowy Virus warning Dostępne wartości: Disabled/Enabled Opcja ta włącza (lub wyłącza) kontrolę antywirusową bootsektora dysku twardego — MBR (Master Boot Record). Przed instalacją sys- temu powinieneś wyłączyć tę opcję (Disabled), gdyż może ona po- wodować nieprawidłowe działanie komputera. Dokładniej mówiąc, podczas instalacji systemu operacyjnego, np. MS Windows, zapi- sanie informacji startowych do bootsektora będzie niemożliwe, bądź uzależnione od udzielenia odpowiedzi na pytania wyświe- tlane w szeregu okien ukazujących się na ekranie monitora. Opro- gramowanie antywirusowe wbudowane w BIOS płyty głównej chroni jedynie przed wirusami dyskowymi, które modyfikują MBR. Tymczasem współczesne wirusy należą do zupełnie innej generacji. Nie spotyka się już dzisiaj praktycznie wirusów, które modyfikują sektory startowe dysku twardego. Obecna „moda wirusowa” idzie w kierunku zapychania Internetu, a więc zabezpieczenie wbudo- wane w płytę jest bezużyteczne i znacznie lepiej i bezpieczniej za- stosować zamiast niego dobre oprogramowanie antywirusowe. Trend ChipAway Virus Dostępne wartości: Disabled/Enabled/ChipAway Opcja ta w działaniu nie różni się od poprzednio omówionej. Jeśli system operacyjny wymaga sterownika EMM386.EXE (np. japoń- ska wersja Windows 98SE) i uaktywniona jest ochrona antywiru- sowa, należy załadować sterownik z parametrem NOEMS (np. EMM386.EXE NOEMS). Najlepiej jednak postąpić dokładnie jak w przypadku poprzedniej opcji, po prostu wyłączająci tę funkcję. Y2K Monitor Dostępne wartości: Disabled/Enabled Rozdział 3. Konfiguracja BIOS-u 17 W niektórych płytach głównych wciąż można spotkać się z tą opcją. Obecnie jest ona już nieprzydatna; jej zadaniem było monito- rowanie ewentualnych błędów zgodności z rokiem 2000. Jeśli Twój BIOS ją posiada, ustaw dla niej wartość Disabled. CPU internal cache Dostępne wartości: Disabled/Enabled Włącza (lub wyłącza) wewnętrzną pamięć cache L1 procesora. Opcja ta powinna być zawsze włączona. Jeżeli wyłączysz we- wnętrzną pamięć procesora, spowoduje to zauważalny spadek jego wydajności i spowolnienie pracy. External Cache Dostępne wartości: Disabled/Enabled Włącza (lub wyłącza) zewnętrzną pamięć cache L2 procesora. Opcja ta powinna być zawsze włączona; w przypadku wyłączenia jej nastąpi spowolnienie pracy i spadek wydajności systemu. W star- szych konstrukcjach komputerów pamięć ta była umieszczona na płycie głównej, w dzisiejszych zaś jest ona zintegrowana z proce- sorem, dzięki czemu jest znacznie bardziej wydajna. CPU L2 Cache ECC Checking Dostępne wartości: Disabled/Enabled Za pomocą tych opcji możesz włączyć (lub wyłączyć) korektę pa- rzystości dla pamięci podręcznej cache L2 procesora. Jeżeli opcja ta będzie włączona, to małym kosztem wydajności zyskasz na stabilności. W przypadku jej wyłączenia natomiast osiągniesz nie- wielki wzrost wydajności, ale może się to odbyć kosztem możli- wości wystąpienia niestabilnej pracy komputera. Moim zdaniem 18 BIOS. Leksykon kieszonkowy lepiej wybrać stabilność niż niewielki wzrost wydajności — pole- cam zatem wartość Enabled. Quick Power On Self Test/Quick Boot Dostępne wartości: Disabled/Enabled To kolejna opcja znajdująca się w BIOS-ie komputera. POST to wewnętrzny test przeprowadzany przez BIOS jeszcze przed wy- startowaniem systemu operacyjnego, mający na celu wykrycie ewentualnych błędów na poziomie sprzętowym. Sprawdzane są między innymi pamięć RAM oraz inne podzespoły; w przypadku np. źle działającej karty graficznej lub pamięci RAM i niemoż- ności wyświetlenia informacji o błędzie na ekranie monitora, wy- dawana jest seria dźwięków, sygnalizująca rodzaj uszkodzenia. Włączenie tej opcji spowoduje dokładniejsze, ale dłużej trwające testowanie modułów pamięci. Wystarczy tylko raz włączyć tę opcję w celu sprawdzenia, czy nie pojawią się informacje o ewen- tualnym błędzie; jeżeli wszystko jest w porządku, wyłącz ją. Dzięki temu wcześniej zostaną zakończone procedury testujące, co w efe- kcie przyczyni się do szybszego rozpoczęcia ładowania systemu operacyjnego. Następne opcje odpowiadają za kolejność przeszukiwania dys- ków twardych, stacji dyskietek czy też napędów optycznych pod kątem obecności sektora startowego. W zależności od typu BIOS-u, sposób ustawienia kolejności urządzeń startowych może się nieco różnić. Mam nadzieję, że bazując na moim opisie, dasz sobie radę i poprawnie ustawisz odpowiednie opcje. SATA/RAID/SCSI Boot Order Jeśli masz dodatkowy kontroler, np. zintegrowany z płytą głów- ną (może to być kontroler wykonany w najnowszej technologii dla dysków SATA — Serial ATA — lub RAID), opcja ta umożliwi Rozdział 3. Konfiguracja BIOS-u 19 Ci wybranie, który kontroler będzie miał pierwszeństwo bootowa- nia systemu (wczytania sektora startowego). Opcje, spośród któ- rych możesz wybrać, to : • SCSI — kontroler w postaci karty PCI SCSI, • RAID — kontroler pracujący w trybie RAID, • SATA — kontroler Serial ATA. First Boot device Pierwszy napęd w kolejce uruchamiania. Second Boot device Drugi napęd w kolejce uruchamiania. Third Boot device Trzeci napęd w kolejce uruchamiania. Boot other device Inne urządzenie służące do uruchomienia systemu opera- cyjnego, np. kontroler SCSI lub karta sieciowa. W praktyce wygląda to tak, że komputer podczas startu sprawdza, czy może uruchomić system operacyjny z urządzenia ustawionego w pierwszej z wymienionych opcji. Jeżeli pierwsze urządzenie nie posiada informacji startowych, automatycznie jest sprawdzane drugie, a później trzecie. W przypadku gdy żadne z ustawionych urządzeń nie posiada sektora startowego, na ekranie monitora pojawi się odpowiedni komunikat. Jeżeli instalujesz system operacyjny na zupełnie nowym i pustym dysku twardym, musisz jako pierwszy napęd ustawić CD-ROM, gdyż komputer powinien zostać uruchomiony ze startowej płyty CD, zawierającej wersję instalacyjną systemu operacyjnego. W dawnych czasach do uruchomienia komputera używano sta- cji dyskietek i dyskietki startowej, ale dzisiaj ustąpiła ona płycie CD, chociaż czasem możliwość startu z dyskietki okazuje się przydatna. 20 BIOS. Leksykon kieszonkowy W sytuacji, gdy na swoim dysku twardym posiadasz już zain- stalowany system operacyjny, jako pierwsze urządzenie startowe powinieneś ustawić ten właśnie dysk. Dzięki temu zaoszczędzisz sporo czasu, potrzebnego na sprawdzenie, z którego urządzenia komputer ma się uruchomić. W większości wersji BIOS-ów napotkasz następujące możliwości wyboru urządzeń, z których będziesz mógł uruchomić system operacyjny: • FLOPPY — stacja dyskietek, • LS/ZIP — napędy LS120 lub ZIP, • HDD-0 — dysk na kontrolerze PRIMARY MASTER, • HDD-1 — dysk na kontrolerze PRIMARY SLAVE, • HDD-2 — dysk na kontrolerze SECONDARY MASTER, • HDD-3 — dysk na kontrolerze SECONDARY SLAVE, • SCSI — zewnętrzny, w postaci kart PCI, lub zintegrowany z płytą kontroler SCSI, • CD-ROM — napęd CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM oraz inne urządzenia optyczne, • LAN — uruchomienie poprzez sieć lokalną, • USB FDD — w najnowszych konstrukcjach płyt głównych napęd FDD podłączony do portu USB, • USB CDROM — w najnowszych konstrukcjach płyt głów- nych napęd CD-ROM podłączony do portu USB, • USB HDD — w najnowszych konstrukcjach płyt głównych dysk twardy podłączony do portu USB, Rozdział 3. Konfiguracja BIOS-u 21 • USB Drive all — w najnowszych konstrukcjach płyt głów- nych inne umożliwiające rozruch nośniki podłączone do portu USB. HDD S.M.A.R.T Capability Dostępne wartości: Disabled/Enabled S.M.A.R.T (Self Monitoring Analysis And Reporting) włącza lub wy- łącza system monitoringu i wczesnego ostrzegania przed ewen- tualną usterką dysku twardego. Opcja ta jest obsługiwana przez większość nowych dysków twardych. Warto ją włączyć, ponieważ jej wyłączenie i tak nie przyniesie wzrostu wydajności. Opcja ta mo- że być umieszczona w różnych menu BIOS-u, niekoniecznie w Ad- vanced BIOS Features; jest to uzależnione od producenta BIOS-u. Full Screen Logo Show Dostępne wartości: Bios/Silent Opcja ta włącza i wyłącza wyświetlanie pełnoekranowego logo fir- my, która wyprodukowała płytę główną; dostępne ustaiwienia to: • Bios — wyświetla informacje testu POST, • Silent — wyświetla pełnoekranowe logo; najczęściej naci- śnięcie klawisza TAB powoduje przejście do podglądu aktu- alnie wyświetlanych informacji procedury testująceji POST. Hyper Threading Function Dostępne wartości: Disabled/Enabled Włącza lub wyłącza w najnowszych konstrukcjach płyt głównych (przystosowanych pod platformę Intel Pentium 4 HT) obsługę no- woczesnej technologii, która pozwala procesorowi wykonywać 22 BIOS. Leksykon kieszonkowy większą liczbę operacji w tym samym czasie i skutecznie podnosi wydajność komputera. Włącz ją, jeśli posiadasz wspomniany pro- cesor. Jeśli Twój procesor nie wykorzystuje technologii HT, to zmiany w tej opcji nie będą dostępne. MPS Revision Dostępne wartości: 1.4/1.1. Opcja dostępna dla platform wieloprocesorowych; umożliwia zmianę wersji MPS (Multiprocessor Specification). Możliwe ustawie- nia to 1.4 oraz 1.1. Powinieneś sprawdzić w dokumentacji systemu operacyjnego, z jaką wersją MPS pracuje Twój system. Flash Protection Dostępne wartości: Disabled/Enabled Włączony/wyłączony. Zabezpiecza flashrom przed nieautoryzo- wanym zapisem. Jeśli chciałbyś np. uaktualnić wersję BIOS-u, mu- sisz tę opcję wyłączyć; w innym przypadku warto pozostawić ją włączoną. Swap Floppy Drive Dostępne wartości: Disabled/Enabled Jeżeli posiadasz podłączone do płyty głównej np. dwie stacje dys- kietek, opcja ta pozwala na zamianę ich statusu (kolejności) z A na B oraz z B na A. Szczególnie przydatne było to kiedy korzy- stano z dwóch formatów dyskietek — stacja dyskietek 3,5 cala ustawiona była jako A, zaś stacja dyskietek 5,25 cala działała jako stacja B. W tej chwili opcja ta jest mało przydatna, gdyż nie ma już w sprzedaży dyskietek 5,25 cala. Rozdział 3. Konfiguracja BIOS-u 23 Boot Up Floppy Drive Dostępne wartości: Disabled/Enabled Zadaniem tej opcji było wykrycie pojemności włożonego no- śnika dyskietki. Aktualnie używa się jedynie dyskietek 3,5 cala o pojemności 1,44 MB, więc spokojnie możesz tę opcję wyłą- czyć; w ten sposób zaoszczędzisz nieco czasu podczas startu systemu. Boot Up Numlock Status Dostępne wartości: Disabled/Enabled Uaktywnia klawiaturę numeryczną w trakcie startu komputera. W niektórych płytach głównych po zamknięciu systemu i wyłą- czeniu komputera może dalej świecić dioda Num Lock na kla- wiaturze, co przypomina o tym, że prąd nadal dochodzi do płyty głównej. Gate A20 Option Dostępne wartości: Fast/Normal Opcja ta zmienia sposób adresowania pamięci powyżej 1 024 kB; przełączenie do trybu Fast przyspieszy pracę komputera i z tego względu ustaw tę opcję w ten właśnie sposób. Typematic Rate setting Dostępne wartości: Disabled/Enabled Umożliwia zmianę parametrów dla opóźnień i samopowtarzal- ności klawiatury. Po włączeniu można przeprowadzić edycję w opcjach, które zostaną teraz omówione: Typematic Rate oraz Type- matic Delay. 24 BIOS. Leksykon kieszonkowy Typematic Rate Dostępne wartości: 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30 Odpowiada za ustawienie samopowtarzalności klawiatury w przy- padku przytrzymania klawisza. Standardowe ustawienia to 6 lub 8. Moim zdaniem wartości domyślne można pozostawić bez zmian. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy została włączona Type- matic Rate Setting. Typematic Delay Dostępne wartości: 250, 500, 750, 1000 Określa opóźnienie w oczekiwaniu na kolejne powtórzenie znaku w przypadku przytrzymania klawisza na klawiaturze. Wartość tej opcji nie ma większego znaczenia i standardowo jest ustawiona na 250 milisekund. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy zo- stała włączona Typematic Rate Setting. Security Option Dostępne wartości: System, Setup Ta opcja BIOS-u umożliwia zabezpieczenie hasłem startu kompu- tera. W zależności od wybranej wartości, masz do dyspozycji dwa poziomy zabezpieczenia. W przypadku ustawienia wartości Setup zabezpieczysz hasłem dostęp do BIOS-u komputera. Ustawienie wartości System będzie wymuszało podanie hasła przy każdym uruchomieniu — jeżeli nie zostanie podane poprawne hasło, nie uruchomisz komputera. Gdy uaktywnisz wspomnianą opcję autoryzacji przy uruchamia- niu komputera i zapomnisz hasła, jedynym rozwiązaniem będzie wykasowanie ustawień CMOS za pomocą odpowiedniej zworki na płycie głównej — sprawdź w dokumentacji płyty głównej loka- lizację zworki. Rozdział 3. Konfiguracja BIOS-u 25 APIC Mode/Interrupt Mode Dostępne wartości: Disabled/Enabled Określa sposób przydzielania przerwań (Interrupt Mode). Jeśli opcja APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) zostanie włączona, płyta główna będzie dysponowała zwiększoną liczbą przerwań IRQ. Do dyspozycji będą wtedy 24 przerwania. Jeśli opcja jest wyłączona, pozostaje standardowa liczba dostępnych 15-tu prze- rwań IRQ. Opcja ta może się przydać w systemach wieloprocesoro- wych. Niestety, po jej włączeniu w systemach Windows XP oraz Windows 2000 możemy spotkać się z problemami związanymi z nieprawidłowym przejmowaniem przerwań przez system. Dla- tego jeśli nie posiadasz np. systemu wieloprocesorowego, to naj- lepiej wyłącz tę opcję, aby uniknąć ewentualnych problemów ze stabilnością komputera. Opcja APIC nie jest obsługiwana przez systemy Win9x. OS select for DRAM 64MB Dostępne wartości: Non-OS2/OS2 lub Yes/No (w zależności od płyty) Obecnie jest już raczej nieprzydatna, gdyż kierowana jest do użyt- kowników systemu OS/2. Jeżeli nie używasz tego systemu, to opcja ta powinna być ustawiona w pozycji Non-OS2. W niektórych wer- sjach BIOS-u opcja ta jest opisana jako Boot to OS/2 — wtedy do wyboru będziesz miał wartości Yes/No; ustaw wartość No. Video Bios Shadow Dostępne wartości: Disabled/Enabled W przypadku korzystania z systemów MS Windows nie musisz aktywować tej opcji. Jeżeli jednak komputer ma pracować w MS DOS-ie, to po włączeniu (Enabled), wskutek przepisania zawartości 26 BIOS. Leksykon kieszonkowy BIOS-u karty graficznej z pamięci ROM do szybszej RAM, od- czujesz niewielkie przyspieszenie. Ogólnie opcja ta powinna być wyłączona, gdyż zdarza się, że po jej włączeniu mogą wystąpić problemy ze stabilnością systemu MS Windows. C8000-CBFFF Shadow Dostępne wartości: Disabled/Enabled Umożliwia przepisanie zawartości ROM (bloki po 16 kB) innych kart niż karty graficzne, np. kontrolerów SCSI. Jest to pozostałość z systemów MS DOS i najlepiej zostawić dla niej ustawienia stan- dardowe, a więc wyłączone — Disabled. Włączenie nie przyspieszy działania systemu, a może wprowadzić niestabilność. W przy- padku niemal każdej wersji wspomniane opcje występują kilka razy i różnią się jedynie ustawieniem adresacji. Oto wartości do- stępne w przykładowym BIOS-ie: • CC000–CFFFF Shadow — wyłącz (Disabled). • D0000–D3FFF Shadow — wyłącz (Disabled). • D4000–D7FFF Shadow — wyłącz (Disabled). • D8000–DBFFF Shadow — wyłącz (Disabled). Po wprowadzeniu odpowiednich ustawień możesz za pomocą klawisza Esc wrócić do głównego okna BIOS-u. Rozdział 3. Konfiguracja BIOS-u 27
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

BIOS. Leksykon kieszonkowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: