Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00386 007238 13465857 na godz. na dobę w sumie
BIOS. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II - książka
BIOS. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-824-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hardware >> bios
Porównaj ceny (książka, ebook (-87%), audiobook).

Konfiguracja BIOS-u -- maksymalna wydajność PeCeta

Dla wielu użytkowników komputerów PC BIOS to zbiór magicznych zaklęć wpływających w dziwny sposób na działanie komputera. Większość z nas nigdy nie wykorzystuje żadnej z jego funkcji, może poza automatycznym wykrywaniem dysków twardych i napędów CD-ROM. Tymczasem odpowiednio skonfigurowany BIOS może znacząco poprawić wydajność komputera i, tym samym, komfort pracy z nim. Należy jednak wiedzieć co, gdzie, a przede wszystkim -- jak można zmienić.

II wydanie książki 'BIOS. Leksykon kieszonkowy' to, podobnie jak swój poprzednik, kompendium wiedzy o opcjach i parametrach BIOS-ów różnych producentów. Opisuje sposoby konfiguracji najnowszych funkcji, w jakie wyposażane są współczesne płyty główne, przedstawia narzędzia Setup dostępne w BIOS-ach i zawiera wiele porad przydatnych każdemu, kto chce samodzielnie zmierzyć się z konfigurowaniem BIOS-u. Opisy opcji ułożono w porządku alfabetycznym, co zdecydowanie ułatwia odszukanie odpowiednich informacji.

Jeśli chcesz optymalnie skonfigurować BIOS w swoim komputerze skorzystaj z wiadomości zawartych w tej książce.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl BIOS. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II Autor: Andrzej Pyrchla ISBN: 83-7361-824-4 Format: B6, stron: 168 Konfiguracja BIOS-u — maksymalna wydajnoġæ PeCeta Dla wielu u¿ytkowników komputerów PC BIOS to zbiór magicznych zaklêæ wp³ywaj¹cych w dziwny sposób na dzia³anie komputera. Wiêkszoġæ z nas nigdy nie wykorzystuje ¿adnej z jego funkcji, mo¿e poza automatycznym wykrywaniem dysków twardych i napêdów CD-ROM. Tymczasem odpowiednio skonfigurowany BIOS mo¿e znacz¹co poprawiæ wydajnoġæ komputera i, tym samym, komfort pracy z nim. Nale¿y jednak wiedzieæ co, gdzie, a przede wszystkim — jak mo¿na zmieniæ. II wydanie ksi¹¿ki „BIOS. Leksykon kieszonkowy” to, podobnie jak swój poprzednik, kompendium wiedzy o opcjach i parametrach BIOS-ów ró¿nych producentów. Opisuje sposoby konfiguracji najnowszych funkcji, w jakie wyposa¿ane s¹ wspó³czesne p³yty g³ówne, przedstawia narzêdzia Setup dostêpne w BIOS-ach i zawiera wiele porad przydatnych ka¿demu, kto chce samodzielnie zmierzyæ siê z konfigurowaniem BIOS-u. Opisy opcji u³o¿ono w porz¹dku alfabetycznym, co zdecydowanie u³atwia odszukanie odpowiednich informacji. • Konfiguracja urz¹dzeñ startowych • Alfabetyczny opis opcji BIOS-u • Stosowanie predefiniowanych ustawieñ BIOS-u • Ograniczanie dostêpu do BIOS-u za pomoc¹ has³a • Aktualizacja BIOS-u • Usuwanie awarii Jeġli chcesz optymalnie skonfigurowaæ BIOS w swoim komputerze skorzystaj z wiadomoġci zawartych w tej ksi¹¿ce. Spis treści Wstęp ...................................................B......................................... 5 1. BIOS — zarys ogólny...................................................B..................8 2. Wejście do menu BIOS-u ...................................................B......... 10 3. Konfiguracja BIOS-u ...................................................B.................13 Najczęściej występujące układy menu BIOS-u Podstawowa konfiguracja urządzeń startowych 13 19 4. Alfabetyczny spis opcji ...................................................B............ 23 Predefiniowane ustawienia BIOS-u Ustawienia hasła Zapis końcowych ustawień 131 132 133 5. Aktualizacja wersji BIOS-u...................................................B.... 135 Identyfikacja płyty głównej Identyfikacja BIOS-u Najbezpieczniejsze formy programowania układu flashrom (BIOS) Programowanie układu flashrom 136 141 143 144 3 6. Awaria BIOS-u ...................................................B....................... 149 Naprawa w przypadku aktywnego obszaru BootBlock Gdy widać jedynie czarny ekran monitora Gdy także BootBlock jest uszkodzony Gdy układ flashrom jest wlutowany w płytę Gdy układ umieszczony jest w podstawce i zawiodły wszystkie możliwości jego reanimacji 150 153 154 156 156 7. Przydatne linki do stron poświęconych zagadnieniom związanym z BIOS-em......................................157 Producenci BIOS-ów — bardziej i mniej znani 157 Strony przydatne w trakcie poszukiwania, uaktualnień, identyfikacji i problemów z BIOS-em 157 Strony producentów płyt głównych 158 Zakończenie ...................................................B........................... 159 Skorowidz ...................................................B............................... 161 4 | Spis treści Rozdział 5. Aktualizacja wersji BIOS-u Może się zdarzyć, że nowy dysk twardy, który zakupiłeś, bę- dzie niewidoczny dla płyty lub wykaże ona jedynie niewielką część jego pojemności. A może po włożeniu nowego procesora na monitorze widzisz jedynie czarny ekran i nic więcej, ewentual- nie nazwa procesora nie jest wyświetlana prawidłowo. W takim przypadku ostatnią deską ratunku może okazać się aktualizacja BIOS-u Twojej płyty głównej. Aktualizacja polega na zastąpie- niu bieżącej wersji oprogramowania znajdującego się w pamięci flashrom jego nową wersją. Należy pamiętać, że cała operacja odbywa się bezpośrednio w jednym z układów wlutowanych w płytę główną lub osadzonych w odpowiedniej podstawce, a nie na dysku twardym lub innym nośniku danych, musi więc być przeprowadzona ze szczególną uwagą. Błąd popełniony w trakcie wykonywania aktualizacji może spowodować nie- możność uruchomienia komputera, a w niektórych specyficz- nych warunkach trwałe uszkodzenie płyty głównej. Zanim zde- cydujesz się wykonać aktualizację BIOS-u, zastanów się, czy naprawdę jest to konieczne. Jeśli uważasz, że aktualizacja jest niezbędna, przed jej przeprowadzeniem musisz wykonać pewne czynności przygotowawcze. Aktualizacja może być wykonana za pośrednictwem oprogramowania dostarczanego przez pro- ducentów większości płyt głównych z poziomu systemu opera- cyjnego Windows, jak również za pomocą odpowiednich na- rzędzi pracujących pod kontrolą DOS. Ja osobiście nie polecam wykonywania aktualizacji w środowisku Windows (choć jest to wygodna forma aktualizacji i ma wielu swoich zwolenników), dlatego też w niniejszej książce skupię się wyłącznie na poka- zaniu jak zaktualizować BIOS tradycyjnie, z pomocą trybu DOS oraz odpowiednich narzędzi programatora zależnych od pro- ducenta BIOS-u. Niezależnie, czy przykład będzie dotyczył programu Awdflash, Aflash czy Amiflash zasada działania jest 135 taka sama. Warto, abyś wiedział, że w wybranych konstrukcjach płyt głównych, aby wykonać aktualizację wystarczy posiadać wyłącznie plik z aktualną wersją BIOS-u. Nie ma potrzeby za- opatrywania się w dodatkowe pliki programatora. Jeśli Twoja płyta główna posiada opcję o nazwie Q-Flash, to możesz zapo- mnieć o trudach związanych z wykonaniem upgrade. Wystarczy włożyć dyskietkę z plikiem obrazu BIOS-u do stacji dyskietek uaktywnić wspomnianą wcześniej opcję i postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie monitora. Identyfikacja płyty głównej Jedną z najważniejszych czynności, które musisz wykonać przed aktualizacją BIOS-u, jest poprawna identyfikacja płyty głównej. W przypadku nieprawidłowej identyfikacji i wykonania uaktu- alnienia BIOS-u oprogramowaniem przeznaczonym do innej płyty głównej lub po prostu jej innej wersji, może okazać się, że komputer już się nie uruchomi lub będzie działać wadliwie. Aby zidentyfikować poprawnie producenta płyty głównej, jej dokładne oznaczenia oraz aktualną wersję, należałoby skorzy- stać z dołączonej do płyty głównej dokumentacji. Jednak — jak pokazuje wieloletnia praktyka — nie zawsze to, co jest napisane w dokumentacji, pokrywa się w 100 z tym, co masz zamon- towane w komputerze. Wielu producentów płyt głównych, szczególnie tych mniej znanych (mniej markowych), drukuje jedną, ogólną instrukcję do kilku modeli wyprodukowanych przez siebie płyt głównych. Dlatego najlepszym i najbezpiecz- niejszym sposobem określenia posiadanego przez Ciebie mo- delu są po prostu bezpośrednie oględziny Twojej płyty. Bardzo często nazwa producenta jest umieszczona na płycie, w okolicy gniazda AGP lub pomiędzy gniazdami PCI. Jeśli już wiesz, kto jest producentem Twojej płyty, powinieneś jeszcze odszukać jej dokładne oznaczenie i model. Również i te informacje prawdo- podobnie będą nadrukowane bezpośrednio na płycie głównej; 136 | BIOS. Leksykon kieszonkowy mogą być także umieszczone na naklejkach identyfikacyjnych. Naklejki te często są naklejane na ostatnim gnieździe PCI lub na zewnętrznej stronie portów równoległych (w przypadku kon- strukcji ATX). Jeśli jednak i tam nic nie znalazłeś, to warto jesz- cze przyjrzeć się płycie od spodu. Koniecznie odszukaj również wersję płyty głównej. Najczęściej producent umieszcza odpo- wiedni nadruk w jednym z narożników płyty. Oto — kolejno — przykładowa nazwa, model oraz wersja płyty, podane wraz z omówieniami wyjaśniającymi, w którym miejscu płyty należy (w większości przypadków) ich szukać: GigaByte W tym przypadku napis umieszczony pomiędzy gniazdem AGP a pierwszym PCI. Oznacza nazwę producenta. GA-7N400 Pro2 W tym przypadku napis umieszczony między gniazdami DIMM, a gniazdem procesora. Oznacza model płyty. Rev. 2.32 W tym przypadku napis umieszczony w jednym z naroż- ników płyty głównej. Oznacza wersję produkcyjną płyty. Umiejscowienie powyższych oznaczeń zostało podane z kon- kretnego modelu płyty firmy GigaByte, opartej na chipsecie nVIDIA 2 Ultra 400. W większości przypadków producenci umieszczają napisy w podobnych miejscach. Często można również spotkać naklejki przyklejone do ostatniego slotu PCI z danymi odnośnie modelu i wersji płyty. Najtrudniej jest zi- dentyfikować płytę mało znanego producenta. O tym w jaki sposób to zrobić, napisałem w dalszej części dotyczącej identy- fikacji płyt. Jeśli nie masz możliwości wglądu do środka komputera, a co za tym idzie, nie jesteś w stanie znaleźć potrzebnych informacji, pozostaje zdać się na dokumentację lub na specjalistyczne opro- Rozdział 5. Aktualizacja wersji BIOS-u | 137 gramowanie, które jest w stanie określić zarówno producenta, jak i model Twojej płyty głównej. Niestety, mogą wystąpić kło- poty z określeniem wersji. Informacja o niej często jest pomijana przy odczycie danych za pomocą stosownego oprogramowania. Może się okazać — szczególnie w przypadku tańszych kon- strukcji — że program do odczytu danych wyświetli zbyt skąpą informację, która niewiele Ci pomoże. Jeśli masz dostęp do In- ternetu, możesz spróbować za jego pośrednictwem zidentyfi- kować Twoją płytę. Gdy wszystkie opisane wcześniej możliwo- ści identyfikacji płyty głównej zawiodły, Internet daje Ci jeszcze jedną szansę. Uruchom komputer. Po wyświetleniu ekranu z in- formacjami o typie procesora, ilości pamięci itd. na samym dole znajdziesz kilkanaście cyfr i liter; zatrzymaj dalsze uruchamia- nie komputera za pomocą klawisza Pause. Zapisz na kartce cały ciąg wyświetlanych liter i liczb. Pierwsze liczby określają datę produkcji danego BIOS-u. Po tej informacji podany jest rodzaj chipsetu płyty głównej, pozostałe liczby zaś to identyfikatory płyty. Na ich podstawie jesteś w stanie odszukać w Internecie dane dotyczące producenta oraz modelu Twojej płyty głównej. Najlepiej wykorzystać w tym celu jakąś wyszukiwarkę inter- netową, choćby www.google.com. Oto przykładowe dane identyfikujące płytę (ID): 10/13/2000 – i440BX – W977 – 2A69KM4KC – 00 Warto przypomnieć, że informacje podane są tu według formatu: data BIOS-u — chipset płyty — identyfikator płyty (rysunek 5.1). Rysunek 5.1. Przykład kodu ID umieszczony zawsze w lewym dolnym narożniku ekranu startowego 138 | BIOS. Leksykon kieszonkowy Najważniejszymi informacjami, które w decydującej mierze przyczynią się do wyszukania producenta płyty, są te, które zo- stały zapisane jako przedostatnie. W moim przykładzie jest to ciąg znaków 2A69KM4KC. Teraz wystarczy wpisać ten ciąg do wyszukiwarki. Po wpisaniu w wyszukiwarce wspomnianego ciągu znaków (ID płyty głównej) zostały wyświetlone odnośniki do stron zawierających ten wpis. Okazało się, że płytą, której identyfikatora użyłem w zaprezentowanym tu przykładzie, jest produkt firmy MicroStar, MS-6163 (BX Master), zbudowany z wykorzystaniem chipsetu 440BX oraz z dodatkowym kontro- lerem IDE66. (Poszukując informacji na temat płyt głównych oraz BIOS-ów, a także samych BIOS-ów konkretnych firm, mo- żesz skorzystać również z adresów internetowych podanych w rozdziale 6. niniejszej książki. Zebrałem w nim łącza do stron, które mogą okazać się przydatne). Gdy już określiliśmy model i wersję posiadanej przez nas płyty oraz wiemy, jaki jest aktualny BIOS przeznaczony dla niej, mo- żemy przystąpić do wyszukania odpowiedniego pliku, za po- mocą którego zaprogramujemy układ flashrom. W tym celu najlepiej udać się na stronę producenta płyty głównej i tam od- szukać odpowiedni plik. W zależności od producenta, należy ściągnąć odpowiedni programator. Oto przykłady nazw plików z programem programatora ukła- du flashrom (BIOS): Amiflash.exe Program służący do zaprogramowania układu flashrom dla BIOS-ów firmy Ami. Awdflash.exe Program służący do zaprogramowania układu flashrom dla BIOS-ów firm Award, Phoenix-Award. Rozdział 5. Aktualizacja wersji BIOS-u | 139 Flash.exe Program służący do zaprogramowania układu flashrom dla BIOS-ów na płytach głównych firmy ASUS bez sys- temu PnP. Aflash.exe Program służący do zaprogramowania układu flashrom dla BIOS-ów na płytach głównych firmy ASUS z syste- mem PnP. Afudos.exe Program służący do zaprogramowania układu flashrom dla BIOS-ów umieszczonych na najnowszych konstruk- cjach płyt firmy ASUS (rysunek 5.2). Rysunek 5.2. W przypadku Afudos wszystko odbywa się automatycznie, po wprowadzeniu komendy afudos /[nazwa pliku z obrazem BIOS] i naciśnięciu klawisza Enter nastąpi automatyczne programowanie, bez zadawania kolejnych pytań, więc musisz uważać 140 | BIOS. Leksykon kieszonkowy Następnie — również korzystając ze strony producenta płyty głównej — należy pobrać plik z nową wersją BIOS-u. Często zdarza się, że producenci w jednym spakowanym archiwum umieszczają zarówno nową wersję BIOS-u, jak i odpowiedni plik programatora. Jeśli tak właśnie jest w przypadku Twojej płyty głównej, to skorzystaj z tego właśnie pliku i za jego po- mocą wykonaj programowanie układu flashrom. Rozdział 5. Aktualizacja wersji BIOS-u | 141
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

BIOS. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: