Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00144 006538 18457998 na godz. na dobę w sumie
BIOS. Przewodnik. Wydanie IV - książka
BIOS. Przewodnik. Wydanie IV - książka
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3163-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hardware >> bios
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

BIOS. Przewodnik. Wydanie IV Autorzy: Bartosz Danowski, Andrzej Pyrchla ISBN: 978-83-246-3163-6 Format: 158×235, stron: 400 Popraw „niepoprawialne” – zapanuj nad ustawieniami BIOS-u swojego komputera (cid:127) Od ogó³u do szczegó³u, czyli podstawy BIOS-u i alfabetyczny spis funkcji (cid:129) Zawsze na czasie, czyli sposoby aktualizacji i modyfikacji BIOS-u (cid:129) Ró¿ne ró¿noœci, czyli opis funkcji DualBIOS oraz BIOS kontrolera RAID Nadspodziewanie wielu sta³ych u¿ytkowników komputera traktuje BIOS jako zespó³ ustawieñ i opcji, w których nie mo¿na dokonywaæ zmian. Ju¿ sama nazwa wywo³uje w nich paniczny lêk, a sugestia, ¿e mo¿na by tam wprowadziæ modyfikacje, by usprawniæ dzia³anie sprzêtu, skutkuje wrêcz zgroz¹ w oczach. Tymczasem w³aœciwe skonfigurowanie BIOS-u jest konieczne, by komputer zachowywa³ siê tak, jak byœmy tego chcieli. Czasem dotyczy to fundamentalnych kwestii, a czasem irytuj¹cych drobiazgów, które mo¿na poprawiæ, o ile tylko ktoœ posiada elementarn¹ wiedzê na temat BIOS-u. Czwarte wydanie ksi¹¿ki „BIOS. Przewodnik” jest owocem mrówczej pracy dwóch autorów, którzy przekopali siê przez tysi¹ce opcji BIOS-ów dla p³yt g³ównych ró¿nych producentów, wspó³pracuj¹cych z ró¿nymi procesorami, tak¿e wielordzeniowymi. Znajdziesz tu opis niemal tysi¹ca opcji dla komputerów stacjonarnych i laptopów, a ponadto sprytne sposoby na dostêp do BIOS-u w przypadku utraty has³a. Poznasz metody rozwi¹zywania problemów z aktualizacj¹ BIOS-u oraz instalacj¹ du¿ych dysków twardych. Kwestie modyfikacji ustawieñ, omówienia specyficznych funkcji czy oznaczenia p³yt g³ównych nie bêd¹ ju¿ wiêcej spêdzaæ Ci snu z powiek. Podstawowe informacje: (cid:129) Alfabetyczny wykaz opcji BIOS-u – komputery stacjonarne (cid:129) Alfabetyczny wykaz opcji BIOS-u – laptopy (cid:129) Rozwi¹zanie problemu zapomnianego has³a do BIOS-u (cid:129) Aktualizacja BIOS-u (cid:129) Rozwi¹zywanie problemów z b³êdn¹ aktualizacj¹ (cid:129) Rozwi¹zywanie problemów z instalacj¹ du¿ych dysków twardych (cid:129) Modyfikacje BIOS-u (cid:129) BIOS kontrolera RAID (cid:129) Oznaczenia p³yt g³ównych (cid:129) Przydatne odnoœniki do stron zwi¹zanych z BIOS-em Nie taki BIOS straszny, jak go maluj¹! Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2011 Spis treĈci Wstöp .............................................................................................. 5 Rozdziaä 1. Podstawowe informacje .................................................................... 7 Sposoby wejĞcia do SETUP-u .......................................................................................... 9 Nawigacja po menu SETUP-u ........................................................................................ 10 Sygnaáy dĨwiĊkowe wydawane przez BIOS .................................................................. 13 Jakie urządzenia mają BIOS lub firmware? .................................................................... 17 Gáówne menu SETUP-u ................................................................................................. 19 Oznaczenia stosowane w ksiąĪce ................................................................................... 22 Rozdziaä 2. Alfabetyczny wykaz opcji BIOS-u — komputer stacjonarny ............... 23 Rozdziaä 3. Alfabetyczny wykaz opcji BIOS-u — laptopy .................................. 229 Rozdziaä 4. Rozwiñzanie problemu zapomnianego hasäa do BIOS-u ................... 289 Sposób pierwszy — zworka ......................................................................................... 289 Sposób drugi — bateria ................................................................................................ 291 Sposób trzeci — program ............................................................................................. 291 Sposób czwarty — hasáo serwisowe ............................................................................. 292 Rozdziaä 5. Aktualizacja BIOS-u ...................................................................... 293 Páyta gáówna ................................................................................................................. 294 Identyfikacja páyty gáównej .................................................................................... 294 Identyfikacja wersji BIOS-u ................................................................................... 297 Aktualizacja BIOS-u z dyskietki ............................................................................ 300 Aktualizacja BIOS-u z twardego dysku ................................................................. 301 Aktualizacja BIOS-u z poziomu MS Windows ...................................................... 303 Inne ciekawe sposoby aktualizacji BIOS-u ............................................................ 306 Czytnik lub nagrywarka páyt CD/DVD ........................................................................ 308 Identyfikacja napĊdu i wersji firmware’u ............................................................... 308 Poszukiwanie nowej wersji firmware’u .................................................................. 309 Aktualizacja firmware’u z poziomu MS Windows ................................................ 310 Aktualizacja firmware’u z poziomu MS-DOS ....................................................... 311 Karty graficzne ............................................................................................................. 312 Identyfikacja karty graficznej i wersji firmware’u ................................................. 312 Aktualizacja firmware’u ......................................................................................... 315 Aktualizacja caáego PC — LiveUpdate 3 firmy MSI ................................................... 316 4 BIOS. Przewodnik Rozdziaä 6. Rozwiñzywanie problemów z bäödnñ aktualizacjñ .......................... 321 Awarie páyt gáównych .................................................................................................. 322 Naprawa w przypadku aktywnego obszaru BootBlock .......................................... 322 Gdy widaü jedynie czarny ekran monitora ............................................................. 323 Gdy takĪe BootBlock jest uszkodzony ................................................................... 324 Gdy ukáad flashrom jest wlutowany w páytĊ .......................................................... 328 Gdy ukáad umieszczony jest w podstawce i zawiodáy wszystkie moĪliwoĞci jego reanimacji ............................................... 328 Awarie napĊdów optycznych ........................................................................................ 331 Ogólna procedura naprawy ..................................................................................... 332 Naprawa urządzeĔ, które powodują báĊdy podczas pracy ...................................... 332 Awarie kart graficznych ............................................................................................... 332 Zakáócenia obrazu .................................................................................................. 332 Komputer nie uruchamia siĊ z zamontowaną kartą graficzną ................................ 333 Rozdziaä 7. Rozwiñzywanie problemów z instalacjñ duĔych dysków twardych ... 335 Sposób pierwszy — aktualizacja BIOS-u ..................................................................... 335 Sposób drugi — zworka ............................................................................................... 336 Sposób trzeci — menedĪer dyskowy ............................................................................ 336 Rozdziaä 8. Opis funkcji DualBIOS .................................................................. 341 Rozdziaä 9. Modyfikacje BIOS-u ...................................................................... 345 Rozdziaä 10. BIOS kontrolera RAID ................................................................... 349 Podstawy ...................................................................................................................... 349 RAID 0 — striping ................................................................................................. 350 RAID 1 — mirroring .............................................................................................. 350 RAID 0+1 — striping + mirroring ......................................................................... 351 RAID 3 i 5 .............................................................................................................. 351 Zakáadanie macierzy ..................................................................................................... 351 Usuwanie istniejącej macierzy ..................................................................................... 354 Dodatek A Oznaczenia päyt gäównych ............................................................. 357 Dodatek B Przydatne odnoĈniki do stron zwiñzanych z BIOS-em ...................... 373 Podsumowanie ............................................................................. 375 Skorowidz .................................................................................... 376 Rozdziaä 4. Rozwiñzanie problemu zapomnianego hasäa do BIOS-u Jeden z czĊĞciej spotykanych problemów wystĊpuje wtedy, gdy ustawimy hasáo za- bezpieczające dostĊp do BIOS-u lub komputera i zapomnimy, jak ono brzmi. Nie moĪna wtedy uruchomiü komputera ani zmieniü ustawieĔ BIOS-u. Problem ten dotyczy najczĊĞciej serwisów komputerowych, ale nie omija równieĪ indywidualnych uĪytkowników. W ni- niejszym rozdziale opisaliĞmy dwa sposoby radzenia sobie z zapomnianym hasáem, które sprawia trudnoĞci uĪytkownikowi komputera. Usuniöcie hasäa zabezpieczajñcego BIOS najczöĈciej jest równoznaczne z wykasowa- niem wszystkich ustawieþ. Innymi säowy, po skasowaniu hasäa musisz od nowa ustawiè opcje w BIOS-ie. Sposób pierwszy — zworka Jednym z najczĊĞciej uĪywanych i najwygodniejszych sposobów jest uĪycie specjalnej zworki na páycie gáównej (rysunek 4.1). Lokalizacja zworki zaleĪy od modelu páyty gáównej i jej producenta. Dlatego musisz poszukaü w dokumentacji swojej páyty informacji, gdzie dokáadnie producent umie- Ğciá odpowiednią zworkĊ, na przykáad w páytach MSI jest ona usytuowana w bezpo- Ğrednim sąsiedztwie baterii oraz koĞci BIOS-u (rysunek 4.1). Po zlokalizowaniu zworki musisz ją przeáączyü na takie ustawienie, które spowoduje wyczyszczenie pamiĊci CMOS. Na rysunku 4.2 zamieĞciliĞmy schemat ukáadu pinów i poáoĪenia zworki. PamiĊtaj jednak, Īe w Twoim przypadku moĪe byü zupeánie inaczej, dlatego sprawdĨ dokumentacjĊ páyty gáównej. BIOS. Przewodnik 290 Rysunek 4.1. Zworka czyszcząca pamiĊü CMOS Rysunek 4.2. Schemat pinów i ustawienia zworki sáuĪącej do kasowania pamiĊci CMOS NajczöĈciej zworki sñ umieszczone w okolicach baterii. MoĔe siö jednak zdarzyè, Ĕe na niektórych päytach gäównych znajdziesz zamiast nich miejsca z nieprzylutowanymi pinami (na przykäad niektóre modele päyt Gigabyte). Wtedy wystarczy zewrzeè odpowied- nie miejsca za pomocñ kawaäka drutu. Aby wyczyĞciü ustawienia pamiĊci CMOS, musisz:  caákowicie wyáączyü komputer,  odszukaü i zmieniü poáoĪenie zworki z ustawienia domyĞlnego (pin 2. i 3.) na wartoĞci odpowiedzialne za kasowanie pamiĊci CMOS (pin 1. i 2.),  odczekaü kilka sekund (zazwyczaj ok. 5),  przestawiü zworkĊ na domyĞlne ustawienia — pin 2. i 3.,  wáączyü komputer. PamiĊtaj, Īe w Twoim przypadku oznaczenia pinów i poáoĪenie zworek mogą byü inne niĪ w zaprezentowanym tu przykáadzie. Rozdziaä 4. i Rozwiñzanie problemu zapomnianego hasäa do BIOS-u 291 Sposób drugi — bateria Gdy nie masz pod rĊką dokumentacji páyty gáównej lub nie potrafisz znaleĨü zworki odpowiedzialnej za kasowanie zawartoĞci pamiĊci CMOS, moĪesz skorzystaü z innego sposobu usuniĊcia hasáa. Opisane tutaj rozwiązanie moĪna zastosowaü do páyt gáównych, na których uĪyto baterii podtrzymującej pamiĊü CMOS (rysunek 4.3). Rysunek 4.3. Bateria podtrzymująca pamiĊü CMOS JeĪeli Twoja páyta posiada bateriĊ (jak na rysunku 4.3), to w celu usuniĊcia hasáa moĪesz ją wyjąü na kilka minut, a nastĊpnie ponownie zamontowaü. Wymontowanie baterii jest stosunkowo áatwe, wymaga jednak uĪycia ĞrubokrĊta. Wystar- czy, Īe odegniesz blaszkĊ zabezpieczającą bateriĊ przed wypadaniem. Zamontowana pod baterią sprĊĪyna wypchnie ją na zewnątrz. PamiĊtaj, Īe tĊ operacjĊ wykonujemy, gdy komputer jest wyáączony. Po kilku minutach moĪesz ponownie zamontowaü bateriĊ w gnieĨdzie. Zwróü uwagĊ na to, by prawidáowo ją tam umieĞciü („plusem” do góry). Opisany trik moĪna zastosowaü tylko w tych modelach páyt, w których uĪyto baterii. Na- tomiast w páytach, w których akumulator zostaá wlutowany na staáe, musisz skorzystaü ze specjalnej zworki lub trzeciego sposobu usuniĊcia hasáa, który opisujemy poniĪej. Sposób trzeci — program JeĪeli nie masz dostĊpu do wnĊtrza komputera, gdyĪ jest on jeszcze na gwarancji i nie wolno go otwieraü, nie moĪesz skorzystaü z Īadnego z wyĪej opisanych sposobów. Pozo- staje zatem odszukanie i uĪycie specjalnego programu umoĪliwiającego skasowanie pamiĊci CMOS. Dalej uĪyjemy aplikacji o nazwie KillCMOS. MoĪna ją pobraü ze strony http://www.spat.neostrada.pl/drivery/killcmos.zip. 292 BIOS. Przewodnik Przygotowania do skasowania hasáa musimy zacząü od utworzenia dyskietki startowej, z której bĊdzie moĪna uruchomiü komputer. W systemach MS Windows 9x/Me moĪesz to zrobiü w taki sposób: umieĞü dyskietkĊ w stacji i kliknij przycisk Start, a nastĊpnie — Uruchom; w oknie wpisz format a: /s i naciĞnij przycisk OK; potwierdĨ chĊü sformatowania dyskietki przez wciĞniĊcie litery T dla polskiej wersji MS Windows (lub Y dla angielskiej) oraz klawisza Enter. Proces formatowania dyskietki potrwa kilka- naĞcie sekund, o jego zakoĔczeniu zostaniesz powiadomiony za pomocą stosownego ko- munikatu. Pozostaje jeszcze skopiowanie zawartoĞci pobranego archiwum programu KillCMOS na dyskietkĊ. Powinny siĊ tam znaleĨü trzy pliki. JeĔeli nie posiadasz stacji dyskietek (to bardzo prawdopodobne w przypadku no- wych komputerów), moĔesz skorzystaè z pamiöci PenDrive. Opis przygotowania startowej pamiöci PenDrive znajdziesz w rozdziale piñtym. MoĪesz teraz usunąü hasáo zabezpieczające wejĞcie do BIOS-u Twojego komputera. Musisz umieĞciü dyskietkĊ w stacji i ponownie uruchomiü komputer. Wystartuje on z dyskietki. Na ekranie monitora zobaczysz znak zachĊty A: . Wpisz killcmos i naciĞnij Enter. Po ponownym uruchomieniu komputera powinieneĞ wejĞü do BIOS-u bez wiĊk- szych problemów. Niestety, opisany sposób nie zadziaáa, jeĞli dyskietka startowa nie zostaáa umieszczona na liĞcie urządzeĔ przeszukiwanych na obecnoĞü sektora startowego podczas uruchamiania komputera. Programów do kasowania ustawieþ zapisanych w pamiöci CMOS jest sporo. Wybrana przez nas aplikacja to jedna z wielu opcji. Z naszych doĈwiadczeþ wynika, Ĕe wiök- szoĈè dziaäa podobnie i ma takie same moĔliwoĈci. MoĔesz równieĔ caäñ operacjö wykonaè z poziomu linii poleceþ DOS, uruchamiajñc program KillCMOS z dysku twardego — nie bödziesz wówczas musiaä przygotowywaè dyskietki. Sposób czwarty — hasäo serwisowe W internecie moĪna znaleĨü wiele stron z hasáami serwisowymi do róĪnych wersji BIOS-u. Teoretycznie, by dostaü siĊ do ustawieĔ, wystarczy odszukaü hasáo do naszej wersji BIOS-u, a nastĊpnie je wpisaü. Niestety, praktyka pokazuje, Īe wiĊkszoĞü tych haseá nie dziaáa albo przeznaczona jest do innych wersji BIOS-ów. Mimo to niĪej podaliĞmy kilka odnoĞników do stron. Znajdziesz na nich sporo haseá, z których moĪesz skorzystaü. Spróbuj!  http://chomik.supermedia.pl/47.html  http://computersun.pl/bios/artykuly/standardowe-hasla-bios-spis-k_101.html Pomimo Īe czytelnicy zarzucają nam brak listy haseá serwisowych, zdecydowaliĞmy siĊ nie zamieszczaü jej w niniejszej ksiąĪce. UwaĪamy, Īe lepiej nie mieszaü naszym czytel- nikom w gáowach rozwiązaniem, które zazwyczaj nie dziaáa.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

BIOS. Przewodnik. Wydanie IV
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: