Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00076 008234 15929306 na godz. na dobę w sumie
Badania statystyczne - ebook/pdf
Badania statystyczne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 268
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-2215-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> ekonomia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W podręczniku Badania statystyczne zaproponowano spojrzenie na statystykę jako system, którego głównym celem jest poznawanie rzeczywistości społeczno-ekonomicznej danego kraju. Najważniejszy element tego procesu stanowi badanie statystyczne, a jedną z głównych jego składowych jest zbieranie danych. Po raz pierwszy w ramach ujednoliconego ujęcia całego systemu statystyki przedstawiona została rola i znaczenie statystyki publicznej w funkcjonowaniu państwa i jej związki ze statystyką akademicką, Choć zaprezentowane techniki obliczeniowe statystyki opisowej wypełniają znaczną cześć podręcznika, to stanowią one tylko niezbędny element całościowego obrazu statystyki. Ich zrozumienie wymaga jedynie elementarnej znajomości matematyki na poziomie pojęciowym. Z tego też powodu zrezygnowano z omawiania metod statystyki opisowej wymagających znajomości algebry liniowej i rachunku macierzowego. Pominięto również metody odnoszące się do modelu statystycznego, do wyjaśnienia którego potrzebna jest wiedza z zakresu rachunku prawdopodobieństwa. Nie wszystkie metody traktowane są z jednakową uwagą. Metody proste, omawiane w wielu innych podręcznikach, przedstawiono tylko pobieżnie. Szczegółowo wyjaśnione zostały natomiast metoda najmniejszych kwadratów oraz procedury obliczania wartości współczynnika Giniego, w innych podręcznikach często pomijane. Baczną uwagę zwrócono też na kwantyle i sposoby ich obliczania. Wszystkie definicje pojęć stosowanych w statystyce opisowej podano w sposób zgodny z definicjami statystyki matematycznej.

Książka przeznaczana jest głównie dla studentów kierunków ekonomicznych, pracowników naukowych oraz pracowników służb statystyki publicznej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Przedmowa Istnieją różne rodzaje podręczników do statystyki. Jedne dotyczą wyłącznie me- tod statystyki opisowej i jest ich bardzo niewiele. Drugie poruszają zagadnienia związane ze statystyką matematyczną wyłożoną na dobrym poziomie uniwer- syteckim – tych znajdziemy znacznie więcej. Najwięcej jest zaś podręczników z trzeciej kategorii o bardzo zróżnicowanym poziomie wykładu i składających się z dwóch części. Pierwsza część poświęcona jest elementarnej statystyce opisowej, druga zaś, rozpoczynająca się zwykle pobieżnym wprowadzeniem w problematykę rachunku prawdopodobieństwa, traktuje o podstawowych metodach wnioskowania statystycznego. Obie części w takich podręcznikach są na ogół autonomiczne. Niniejszy podręcznik nie należy do żadnej z tych trzech kategorii. Choć techniki obliczeniowe statystyki opisowej zajmują w nim znaczną część, to jednak stanowią one tylko niezbędny element całościowego obrazu statystyki. Statystyka potraktowana jest bowiem w sposób usystematyzowany jako zło- żony proces poznawania rzeczywistości społeczno-ekonomicznej określonego kraju. Najważniejszym elementem tego procesu jest to, co w języku polskim nazywa się badaniem statystycznym. Przedstawiono je jako badanie naukowe. Stanowi ono jednak bardzo szczególny rodzaj badania naukowego. Pierwszą cechą wyróżniającą je spośród innych badań jest sam przedmiot badania, czyli państwo, a dokładniej wszelkie kwestie dotyczące zbiorowego życia ludzi i ich działalności w ramach granic danego kraju. Drugą cechą dla niego charaktery- styczną jest to, że samo pojęcie badania statystycznego w dużej mierze różni się od tego, co potocznie rozumie się przez badanie naukowe. Badanie rzeczywi- stości społeczno-gospodarczej nie polega na przeprowadzaniu eksperymentów w laboratoriach przy użyciu mikroskopów czy teleskopów, ani też na czystym rozmyślaniu w ciszy gabinetów pełnych książek. Rzeczywistość społeczno- -ekonomiczną stanowią różnorodne zjawiska zbiorowego życia ludzi, czyli coś, co się nieustannie zmienia, co stanowi proces, i to niezwykle skomplikowany, bo złożony z wielu powiązanych ze sobą subprocesów. Badanie rzeczywistości ! Badania statystyczne.indd 9 ! Badania statystyczne.indd 9 2011-03-30 21:00:50 2011-03-30 21:00:50 10 Przedmowa społeczno-ekonomicznej jest więc z konieczności także procesem. Jedną z głów- nych jego składowych stanowi zbieranie danych. Nie jest to jednak czynność tak prosta jak zbieranie grzybów czy jagód. Gotowych danych prawie nigdy nie ma, uzyskuje się je poprzez ciągłą obserwację zjawiska. Zbieranie może polegać na odczytywaniu wskazań przyrządów pomiarowych. W wielu przypadkach uzyskuje się je bezpośrednio od ludzi w postaci odpowiedzi na zadawane im pytania. Danych jest zwykle bardzo dużo. Pochodzą one z wielu różniących się od siebie źródeł. Mają nierówną jakość, mogą bowiem być obarczone błędem pomiaru lub celowo fałszowane. Kolejny etap badania polega więc na obróbce zebranych danych i przekształceniu ich w informacje. Dane przetwarza się tak, aby uzyskane w ten sposób informacje stanowiły podstawę i źródło wiedzy potrzebnej do zarządzania wspólnym życiem i poprawy losu tych, dla których wciąż jest on mało litościwy. Realizacja takiego zadania jest wielkim przedsięwzięciem organizacyjnym angażującym tysiące ludzi i ogromne środki finansowe, pochodzące – oczywi- ście – z przymusowych danin od ludzi, zwanych podatkami. Nietrudno zatem o wniosek, że oprócz nobliwych cech związanych z dostojeństwem naukowym badania statystyczne obarczone są związkami z polityką. Wiedzy o państwie naj- bardziej potrzebują ci, którzy nim rządzą. To oni są głównymi zleceniodawcami i sponsorami badań statystycznych. Oni też zyskują wyłączność dysponowania zebranymi danymi, traktując je niczym towar rynkowy. Nie jest to, na szczęście, cecha immanentna. Wraz z rozwojem demokracji uczestniczącej statystyka publiczna stanie się w coraz większym stopniu wspólnym dobrem wszystkich obywateli społeczeństwa informacyjnego. Musimy się o nie troszczyć jak o każde inne wspólne dobro. Ale do tego jest niezbędna społeczna świadomość jego wartości. Trzeba ją posiąść i zrozumieć, jak ważną rolę odgrywa statystyka w życiu ludzi i narodów. Umiejętność my- ślenia statystycznego stała się już przecież taką samą koniecznością jak umie- jętność pisania i czytania. Pierwszym krokiem do jej opanowania jest poznanie elementarza statystycznego. Podręcznik niniejszy ma służyć temu celowi. Przeznaczony jest głównie dla studentów kierunków ekonomicznych, w których programach nauczania znajdują się przedmioty zawierające słowo statystyka. Przygotowano go również z myślą o młodych pracownikach nauki prowadzących badania naukowe w ra- mach swych prac rygorowych. Podręcznik zawiera wszystkie podstawowe metody statystyki opisowej wymagające jedynie elementarnej znajomości matematyki, ale na poziomie bardziej pojęciowym niż esencjalnym. Z tego też powodu zrezygnowano z omawiania metod statystyki opisowej wymagających znajo- mości algebry liniowej i rachunku macierzowego. Z konieczności pominięto również metody wymagające znajomości modelu statystycznego, do wyjaśnienia którego potrzebna jest wiedza z zakresu rachunku prawdopodobieństwa. Nie ! Badania statystyczne.indd 10 ! Badania statystyczne.indd 10 2011-03-30 21:00:50 2011-03-30 21:00:50 Przedmowa 11 wszystkie metody traktowane są z jednakową drobiazgowością. Metody proste, występujące w wielu innych podręcznikach, przedstawiono bardziej pobieżnie w porównaniu z tymi, które są rzadziej omawiane. Dotyczy to – na przykład – korelacji i regresji częściowej, a także metod alternatywnych względem metody najmniejszych kwadratów. Metoda najmniejszych kwadratów została wyjaśniona bardzo szczegółowo. Dość drobiazgowo przedstawiono procedury obliczania wartości współczynnika Giniego, które w innych podręcznikach pominięto. Baczną uwagę zwrócono na kwantyle i sposoby ich obliczania. Wszystkie definicje pojęć stosowanych w statystyce opisowej podano w sposób zgodny z definicjami statystyki matematycznej. Poza formą ujęcia problematyki, stylem i sposobem jej wykładu żadne wyniki prezentowane w podręczniku nie są oryginalne. Cytowanie literatury zostało ograniczone tylko do przypadków zapożyczania w całości rysunków, wykresów lub tablic. ! Badania statystyczne.indd 11 ! Badania statystyczne.indd 11 2011-03-30 21:00:50 2011-03-30 21:00:50
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Badania statystyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: