Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00541 011022 20697957 na godz. na dobę w sumie
Bajkowe kółeczka czyli origami płaskie z koła - ebook/pdf
Bajkowe kółeczka czyli origami płaskie z koła - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 79
Wydawca: Wydawnictwo BIS Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7551-338-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dla dzieci i młodzieży >> dla dzieci
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Tym razem przeniesiemy się w świat bohaterów ulubionych książek. Z kolorowych kółek wyczarujemy postaci krasnoludków, czarownicy, królewny Śnieżki, Małej Syrenki, Pippi Langstrump, a nawet Harry’ego Pottera! Technika origami płaskie z koła polega na odpowiednim składaniu kolorowych kół i modelowaniu z nich form, które należy następnie delikatnie podkleić na kolorowym kartonie. Wspaniała zabawa dla przedszkolaków i dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

wszyst kim dzie ci. Lu bią pa pie rem ma lo wać świat, któ ry ich ota cza. Za ba wa ta jest bar dzo po pu lar na wśród ma łych ori ga mi stów z Ko rei i Ja po nii. Mo de le po skła da ne naj czę ściej z kil ku ele men tów tra fia ją na kar ton, a de li kat nie przy le pio ne – two rzą pa pie ro wy ob raz. Ma ły mi mo de la mi z pa pie ru dzie ci ozda bia ją kart ki imie ni no we, świą tecz ne, bi le ci ki i ko ty lio ny. Uczą się w ten spo sób skła da nia i po zna ją róż ne moż li wo ści zgi na nia, któ re póź niej przy da ją się do skła da nia mo de li prze strzen nych. Dzie ci skła da ją ko ła, kwa dra ty, cza sa mi na wet wy ko rzy stu ją do za ba wy in ne nie re gu lar ne płasz czy zny. W Pol sce pa pie ro wa za ba wa bar dzo spodo ba ła się dzie ciom i ich na uczy cie lom. Sto su jąc od po wied nie za sa dy za ba wy z kół kiem lub kwa dra tem, dzie ci two rzą ob ra zy z kół al bo z kwa dra tów. 8 Wska zów ki przed skła da niem Za sa da I Ori ga mi to sztu ka skła da nia płasz czyzn fo rem nych – ko ło mu si być ko łem, je go krawędź nie po wi nna być po strzę pio na ani nie rów na. Skła da nie nie jest miaż dże niem ani zwi ja niem. Skła da my ko ła, ja ko li nię zgię cia wy ko rzy - stu jąc cięciwę, śred ni cę lub pro mień. CIĘCIWA: linia łącząca dowolne dwa punkty na okręgu. ŚREDNICA: linia łącząca dwa punkty na okręgu i przebiegające przez środek koła. PROMIEŃ: linia łącząca środek koła z dowolnym punktem na okręgu. Za sa da II Po nie waż ori ga mi kla sycz ne w tech ni kach prze strzen nych to sztu ka skła da nia mo de lu z jed nej płasz czy zny ori ga mi, rów nież w tech ni ce ori ga mi pła skie z ko ła nie sto su je się zbyt du żej licz by kół. Pra wi dło wy mo del ori ga mi po wi nien za wie rać traf ną licz bę kół, to 9 zna czy naj mniej szą, dzię ki któ rej for ma po wsta je. Co to ozna cza? Je że li z pię ciu po zgi - na nych i skom po no wa nych kół po wsta nie for ma, któ ra jest ko gu tem, nie do kle ja my do for my do dat ko wych kó łek, aby two rzyć wra że nie na przy kład nie zli czo nej ilo ści piór na ogo nie. For ma po win na być w swej bu do wie sym bo licz na i pro sta. Dzie ci ze Szko ły Pod sta wo wej nr 187 w War sza wie ba wią się tak, aby mo de le w tech ni ce ori ga mi pła skie z kół sta wa ły się zna kiem pla stycz nym. Skła da ją te sa me mo de le, ale in na ich kom po zy - cja po wo du je, że prze ka zu ją oglą da ją ce mu pra cę zu peł nie in ne in for ma cje. Pod czas kom po no wa nia na przy kład wło sów na por tre cie na le ży spró bo wać, czy kil ku ma łych kó - łek nie moż na za mie nić na jed no nie co więk sze. Trze ba za wsze pa mię tać, iż sto so wa nie do bu do wy form co raz więk szej licz by kół od da la for mę od sa mej sztu ki ori ga mi w kie - run ku pa pie ro pla sty ki. Za sa da III Aby po wstał ob ra zek wy ko rzy stu ją cy kil ka mo de li ori ga mi, sto su je my rów nież za sa dę uży - wa nia traf nej licz by kół. Wy bie ra my do bu do wy ob raz ka mo de le jed no rod ne, to zna czy for my, w któ rych wy stę pu ją ta kie sa me lub po dob ne ty py zgięć. Za sa da IV Je że li do kom po no wa nia mo de li sto su je cie ko ła zgięte wie lo krot nie, zwróć cie uwa gę, że kom po zy cja sta je się mniej pła ska. Do ta kich kom po zy cji sta ra my się sto so wać ko ła za - wsze po zgi na ne, choć z jed nym za gię ciem. Ko ło bez zgię cia jest zbyt pła skie i nie two rzy jed no ści z po zo sta ły mi ele men ta mi ob raz ka. 10 Ma te ria ły For my przed sta wio ne w tej książ ce zo sta ły wy ko na ne z ko lo ro wych kół, któ re moż na za - ku pić w nie któ rych skle pach i hur tow niach pa pie ru. Moż na oczy wi ście wy ciąć ko ło na ry - so wa ne uprzed nio cyr klem lub wy ciąć je za po mo cą spe cjal ne go cyr kla do cię cia kół. Cza - sa mi jed nak dzie ciom prze szka dza to, iż kół ko wycięte cyr klem ma na środ ku nie wiel ką dziur kę po ukłu ciu. Na le ży wów czas tak skła dać kół ko, aby frag ment płasz czy zny z dziur - ką zna lazł się na za kład ce, któ rą przy le pia my kół ko do kar to nu. Aby wy ko na ne przez Was mo de le by ły in te re su ją ce, war to za dbać o to, aby kar ton, na któ ry przy le pi cie for my, sta - no wił ład ne tło. Do skła da nia przed sta wio nych w tej książce form wykorzystano kółka o średnicy: 210 mm, 120 mm, 100 mm, 57 mm, 47 mm, 30 mm, 20 mm oraz konfetti (o średnicy ok. 8 mm) i małe kropeczki wycięte dziurkaczem. Jeśli wycinasz kółka samodzielnie, pamiętaj: muszą to być regularne płaszczyzny. To jest podstawowy warunek sukcesu w składaniu form origami. 11 A R E T T O P O G E ’ Y R R A H T A I W Ś Har ry Pot ter Przy go to wu je my 35 kó łek: 9 bia łych (2 o śred ni cy 210 mm, 1 o śred ni cy 57 mm, 3 o śred ni cy 47 mm, 1 o śred ni cy 30 mm i 2 o śred ni cy 20 mm), 22 czar ne (2 o śred ni cy 100 mm, 4 o śred ni cy 57 mm, 9 o śred ni cy 47 mm, 2 o śred ni cy 30 mm, 5 o śred ni cy 20 mm), 2 po ma rań czo we (1 o śred ni cy 47 mm i 1 o śred ni cy 30 mm), 2 nie bie skie o śred ni cy 20 mm. • Dwa bia łe ko ła (47 mm) i dwa czar ne (57 mm) po zo sta wia my bez zgięć. Na kła da jąc bia łe ko ła na czar ne, two rzy my oku la ry. • Po zo sta łe ko ła zgi na my raz wzdłuż śred ni cy. Mo de lo wa nie por tre tu Har ry’ego za czy na my od twa rzy, któ rą skła da my z dwóch naj więk - szych bia łych kół, tak jak por tret ma my i ta ty z książ ki „Ma gicz ne kó łecz ka”. • Ci, któ rzy skła da li for my z książ ki „Ma gicz ne kó łecz ka”, bez tru du do my ślą się, w ja ki spo sób zło żyć dru cik oku la rów Har ry’ego – tak jak pień drze wa. 12 A R E T T O P O G E ’ Y R R A H T A I W Ś Kot Przy go to wu je my 20 kółek: 15 czar nych (1 o śred ni cy 100 mm, 1 o śred ni cy 57 mm, 2 o śred ni cy 47 mm, 4 o śred ni cy 30 mm i 7 o śred ni cy 20 mm), 2 bia łe o śred ni cy 20 mm, 2 zie lo ne o śred ni cy 20 mm, 1 czer wo ne o śred ni cy 20 mm. • Wszyst kie ko ła zgi na my raz wzdłuż śred ni cy, z wy jąt kiem naj więk sze go czar ne go ko ła, prze zna czo ne go na tu łów ko ta, któ re po zo sta je bez zgię cia. Od nie go roz po czy na my mo - de lo wa nie for my. • Pysz czek ko ta for mu je my z dwóch zgię tych kół, któ re od po wied nio ze sta wio ne na kła - da my na trze cie zgię te ko ło. • Pod kół ka sta no wią ce pysz czek wsu wa my umie jęt nie oczy z bia łych i zie lo nych kó łek, by nadać im jak naj bar dziej ta jem ni czy ko ci wy gląd. 14 A R E T T O P O G E ’ Y R R A H T A I W Ś Her mio na Przy go to wu je my 41 kó łek: 14 czar nych (2 o śred ni cy 120 mm, 2 o śred ni cy 57 mm, 2 o śred ni cy 47 mm, 2 o śred ni cy 30 mm, 4 o śred ni cy 20 mm i 2 krop ki wy cię te dziur ka czem), 4 czerwone (2 o śred ni cy 57 mm i 2 o śred ni cy 47 mm), 5 bia łych (2 o śred ni cy 47 mm, 1 o śred ni cy 30 mm i 2 o śred ni cy 20 mm), 4 sza re o śred ni cy 30 mm, 11 po ma rań czo wych (8 o śred ni cy 30 mm i 3 o śred ni cy 20 mm), 1 ró żo we o śred ni cy 30 mm, 2 brą zo we konfetti. • Ma ła cza ro dziej ka Her mio na to mo del, któ ry nie po wi nien spra wić Wam kło po tu. • Wszyst kie ko ła skła da my raz wzdłuż śred ni cy, je dy nie ma łe czar ne krop ki po zo sta wia - my bez zgię cia. • Twarz to kom po zy cja dwóch bia łych kół na ło żo nych na sie bie w ta ki sam spo sób, jak w por tre cie Har ry’ego. • Pa mię taj cie o lek kim wy su nię ciu kół czerwonych spod czar nych przy skła da niu szkol - ne go mun dur ka cza ro dziej ki. W po dob ny spo sób skła da my usta Her mio ny. • Różdż kę i no gi skła da my tak jak dru cik opra wek oku la rów Har ry’ego. Jak sa mi wi dzi cie, wcze śniej zdo by te umie jęt no ści przy da ją się do dal szej za ba wy. 16 A R E T T O P O G E ’ Y R R A H T A I W Ś Pej zaż z so wa mi Przy go to wu je my 24 kó łka: 10 bia łych (3 o śred ni cy 100 mm, 4 o śred ni cy 57 mm, 1 o śred ni cy 47 mm, 2 o śred ni cy 30 mm), 4 zie lo ne o śred ni cy 100 mm (2 ja sno zie lo ne i 2 ciem no zie lo ne), 4 brą zo we (2 o śred ni cy 57 mm i 2 o śred ni cy 20 mm), 5 czar nych (1 o śred ni cy 57 mm, 2 o śred ni cy 30 mm i 2 o śred ni cy 20 mm), 1 po ma rań czo we o śred ni cy 30 mm. • Wszyst kie kół ka po trzeb ne do wy ko na nia tej kom po zy cji zgi na my raz wzdłuż śred ni cy. Tyl ko po ma rań czo we kół ko, prze zna czo ne na słoń ce, po zo sta je nie zgię te. Kom po zy cja, któ rą wi dzi cie na zdję ciu, jest pro sta, ale przed roz po czę ciem ukła da nia war to jej się przyj rzeć, by okre ślić, z któ rych kó łek po wsta ły po szcze gól ne ele men ty. • Ośnie żo ny świerk to kom po zy cja wy ko na na z kół zie lo nych i bia łych. Zgię te kół ka, skie ro wa ne brzusz ka mi do sie bie, trze ba uło żyć w po dob ny spo sób, jak w książ ce „Ma gicz ne kó łecz ka” ukła da li śmy czapkę białego pajacyka. Ukła da my na prze - mian war stwę ga łę zi zie lo nych i bia łych, bo drzew ko jest po kry te śnie giem. • Pień drze wa uło ży cie bez pro ble mu we dług ta kiej sa mej za sa dy, jak ukła da li ście różdż - kę Her mio ny. • Fru wa ją ce so wy rów nież nie spra wią Wam kło po tu – po dob nie ukła da li ście mo ty le w książ ce „Ma gicz ne kó łecz ka”. 18 A R E T T O P O G E ’ Y R R A H T A I W Ś Noc i so wa Przy go to wu je my 15 kó łek: 10 bia łych (2 o śred ni cy 100 mm, 4 o śred ni cy 57 mm i 4 o śred ni cy 20 mm), 1 żół te o śred ni cy 57 mm, 4 czar ne o śred ni cy 20 mm. • Wszyst kie kół ka zgi na my raz wzdłuż śred ni cy. • Noc po wsta je już wte dy, gdy na ciemny kar ton na kle icie zgię te ko ło w ko lo rze żół tym, czy li księ życ. Te raz po ra przy stą pić do kom po no wa nia so wy. Za pew ne za uwa ży li ście, iż tu łów so wy po wstał tak, jak twarz Har ry’ego Pot te ra i Her mio ny. • Przy mo de lo wa niu twa rzy gór ną część for my po wsta łej z ze sta wie nia dwóch zgię tych kół za kry wa li śmy wło sa mi, te raz gór na część for my jest gło wą so wy. For mę na le ży uło żyć na kar to nie nie co uko śnie – tak, by so wa nie sta ła, ale fru nę ła. 20 A R E T T O P O G E ’ Y R R A H T A I W Ś Har ry na mio tle Przy go to wu je my 38 kó łek: 16 czar nych (1 o śred ni cy 120 mm, 3 o śred ni cy 57 mm, 3 o śred ni cy 47 mm, 2 o śred ni cy 30 mm, 7 o śred ni cy 20 mm), 8 po ma rań czo wych (1 o śred ni cy 57 mm, 2 o śred ni cy 47 mm, 4 o śred ni cy 30 mm i 1 o śred ni cy 20 mm), 6 nie bie skich (2 o śred ni cy 57 mm, 2 o śred ni cy 30 mm i 2 krop ki konfetti), 6 bia łych (2 o śred ni cy 57 mm i 4 o śred ni cy 20 mm), 2 czer wo ne (1 o śred ni cy 30 mm i 1 o śred ni cy 20 mm). • Wszyst kie kół ka zgi na my raz wzdłuż śred ni cy, po za dwo ma czar ny mi i dwo ma bia ły mi, prze - zna czo ny mi na oczy. Czar nych kó łek nie zgi na my w ogó le (to są oku la ry), na to miast bia łe zgi na my wzdłuż cię ci wy i na kła da my na czar ne. • Za nim przy stą pi my do mo de lo wa nia Har - ry’ego na mio tle, przyj rzyj my się do kład nie wi ze run ko wi na zdję ciu i zo bacz my, z ja kich ele men tów skła da się kom po zy cja. Twarz uło - ży my bez tru du, czar ną pe le ry nę z koł nie - rzem rów nież. Har ry pod pe le ry ną ma nie bie - ski strój – przyj rzyj cie się, jak nie bie skie kół ka, z któ rych ukła da my rę kę i zgię tą w ko la nie no gę, są roz miesz czo ne mię dzy czar ny mi kół - ka mi, czy li roz wia ny mi po ła mi pe le ry ny. • Wi dzi cie, że kij od mio tły jest czę ścio wo ukry ty pod po sta cią. Na gó rze wi dać tyl ko je go koń - ców kę z dwóch po ma rań czo wych kó łek. Har ry trzy ma ją w dło ni w czer wo nej rę ka wicz ce. Ta kom po zy cja nie jest ła twa. Mio tła po sze rza nie co ob ra zek, trze ba do brze uło żyć po - skła da ne kół ka, aby Har ry wraz z mio tłą zmie ścił się na kar to nie. Nie spiesz cie się z pod - kle ja niem. Za nim się gnie cie po klej, ułóż cie ca łą kom po zy cję na kar to nie. 22
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Bajkowe kółeczka czyli origami płaskie z koła
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: