Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00027 003302 18798570 na godz. na dobę w sumie
Bardzo proste prawo przyciągania. Dowiedz się, czego pragniesz...i zdobądź to! - książka
Bardzo proste prawo przyciągania. Dowiedz się, czego pragniesz...i zdobądź to! - książka
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1642-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> sekret
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Porozumienie ze Wszechświatem:

Aktywne kuszenie losu

Czy słyszałeś kiedyś o Prawie Przyciągania? O tej niesamowicie skutecznej, a w dodatku dziecinnie prostej zasadzie, która obowiązuje niezależnie od tego, gdzie się urodziłeś, jakiej jesteś płci i ile masz lat? Nie ma znaczenia, czy mieszkasz w wielkiej aglomeracji, czy spokojnej górzystej okolicy. Nieistotne, czy jesteś nauczycielką w gimnazjum, zabieganym biznesmenem, czy awangardowym artystą. Prawo Przyciągania dotyczy Cię tak samo, jak dotyczyło wszystkich ludzi od zarania dziejów. Jest wszechobecne i potężne, więc wykorzystaj je właściwie!

Wszechświat nie jest aż tak skomplikowaną maszynerią, jak mogłoby Ci się wydawać. Wystarczy tylko, że jasno sformułujesz Twój przekaz, a całe otoczenie zacznie współpracować na rzecz Twojego szczęścia. Nie chodzi tu jednak tylko o świadome prośby i zaklęcia. To w Twoim codziennym życiu - myślach po przebudzeniu, nieżyczliwych komunikatach, opowiadaniu historii, odczuwaniu emocji, reakcjach na innych czy nawet oglądaniu telewizji - ukryta jest wiadomość, że to, na co się teraz zgadzasz, jest tym, czego życzysz sobie w przyszłości.

W poszukiwaniu podwójnego szczęścia - wewnątrz i wokół Ciebie

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Bardzo proste prawo przyci¹gania. Dowiedz siê, czego pragniesz... i zdob¹dŸ to! Autor: Marie Diamond T³umaczenie: Hanna Karkos ISBN: 978-83-246-1642-8 Tytu³ orygina³u: The Very Simple Law of Attraction: Find Out What You Really Want from Life . . . and Get It! Format: A5, stron: 176 Porozumienie ze Wszechœwiatem • Zmiana otoczenia na wspó³pracuj¹ce • Jasne œwiadome i podœwiadome przekazy • Si³a samospe³niaj¹cej siê przepowiedni • Przyci¹ganie mocy, wiary, mi³oœci, wyrozumia³oœci, pasji i uczciwoœci Aktywne kuszenie losu Czy s³ysza³eœ kiedyœ o Prawie Przyci¹gania? O tej niesamowicie skutecznej, a w dodatku dziecinnie prostej zasadzie, która obowi¹zuje niezale¿nie od tego, gdzie siê urodzi³eœ, jakiej jesteœ p³ci i ile masz lat? Nie ma znaczenia, czy mieszkasz w wielkiej aglomeracji, czy spokojnej górzystej okolicy. Nieistotne, czy jesteœ nauczycielk¹ w gimnazjum, zabieganym biznesmenem, czy awangardowym artyst¹. Prawo Przyci¹gania dotyczy Ciê tak samo, jak dotyczy³o wszystkich ludzi od zarania dziejów. Jest wszechobecne i potê¿ne, wiêc wykorzystaj je w³aœciwie! Wszechœwiat nie jest a¿ tak skomplikowan¹ maszyneri¹, jak mog³oby Ci siê wydawaæ. Wystarczy tylko, ¿e jasno sformu³ujesz Twój przekaz, a ca³e otoczenie zacznie wspó³pracowaæ na rzecz Twojego szczêœcia. Nie chodzi tu jednak tylko o œwiadome proœby i zaklêcia. To w Twoim codziennym ¿yciu – myœlach po przebudzeniu, nie¿yczliwych komunikatach, opowiadaniu historii, odczuwaniu emocji, reakcjach na innych czy nawet ogl¹daniu telewizji – ukryta jest wiadomoœæ, ¿e to, na co siê teraz zgadzasz, jest tym, czego ¿yczysz sobie w przysz³oœci. W poszukiwaniu podwójnego szczêœcia – wewn¹trz i wokó³ Ciebie • Odpowiadaj za to, o co prosisz, poprzez kontrolowanie myœli, uczuæ i zachowañ. • Wykorzystaj pozytywn¹ energiê, p³yn¹c¹ z Diamentowego Feng Shui. • Zmieniaj swoj¹ przestrzeñ osobist¹ i zawodow¹ tak, by stanowi³a dla Ciebie wsparcie. • Zaufaj Prawu Przyci¹gania i pozwól Wszechœwiatowi odmieniæ Twoje ¿ycie. Marie Diamond jest znana na œwiecie jako mistrz Feng Shui, nauczycielka i jedna z bohaterek filmu Sekret. Stworzy³a koncepcjê Diamentowego Feng Shui, ³¹cz¹c tradycyjne Feng Shui i fizykê kwantow¹. Spis treĂci WstÚp PodziÚkowania Wprowadzenie 1. Czy przyciÈgasz moc? 2. Czy przyciÈgasz przypïyw mocy? 3. Czy przyciÈgasz mÈdroĂÊ? 4. Czy przyciÈgasz wyrozumiaïoĂÊ? 5. Czy przyciÈgasz miïoĂÊ? 6. Czy przyciÈgasz czuïoĂÊ? 7. Czy przyciÈgasz czystoĂÊ? 8. Czy przyciÈgasz przejrzystoĂÊ? 9. Czy przyciÈgasz zdrowie? 10. Czy przyciÈgasz uczciwoĂÊ? 11. Czy przyciÈgasz równowagÚ? 12. Czy przyciÈgasz pasjÚ? 13. Czy przyciÈgasz przebaczenie? 14. Czy przyciÈgasz ulgÚ? 15. Czy przyciÈgasz jasnoĂÊ? 16. Czy przyciÈgasz skupienie? 17. Czy przyciÈgasz radoĂÊ? 7 9 11 23 33 39 47 53 61 67 73 79 87 93 99 105 111 117 123 129 BARDZO PROSTE PRAWO PRZYCIkGANIA 18. Czy przyciÈgasz ĂwiÚtowanie? 19. Czy przyciÈgasz bogactwo? 20. Czy przyciÈgasz wspaniaïoĂÊ? 21. Czy przyciÈgasz harmoniÚ? 22. Czy przyciÈgasz wspóïpracÚ? 23. Czy przyciÈgasz przemianÚ? 24. Czy przyciÈgasz wiarÚ? Podsumowanie 135 141 147 151 157 163 169 175 6 Czy przyciÈgasz mÈdroĂÊ? ) 3 ) Czy przyciÈgasz mÈdroĂÊ? Zostaïam wychowana w Belgii w wierze katolickiej, wiÚc moje pierwsze doĂwiadczenia religijne opieraïy siÚ na rytuaïach kato- lickich i naboĝeñstwach koĂcielnych. PamiÚtam, ĝe w wieku piÚt- nastu lat bardzo chciaïam skontaktowaÊ siÚ z kimĂ, kto byï blisko papieĝa, którego uznawaïam za najwyĝszy autorytet mojej religii. UmieĂciïam zdjÚcie papieĝa w póïnocno-wschodniej czÚĂci mo- jej sypialni. Szczerze mówiÈc, ukrywaïam to zdjÚcie, kiedy spaïy u mnie koleĝanki. Mniej wiÚcej rok póěniej zostaïam przez ksiÚ- dza sprawujÈcego mszÚ w mojej szkole zaproszona do jego domu. Miaï prawie osiemdziesiÈt lat i zwróciï na mnie uwagÚ, poniewaĝ czasami akompaniowaïam chórowi na pianinie. WchodzÈc do jego domu, zauwaĝyïam dokïadnie takie samo zdjÚcie papieĝa, jakie wisiaïo w moim pokoju. Byï to emerytowany kardynaï, który pracowaï w Watykanie i byï niegdyĂ w bliskim kontakcie z papieĝem. Uznaïam, ĝe jest to oso- ba, która moĝe udzieliÊ mi odpowiedzi na kilka pytañ. Oprócz nich otrzymaïam jeszcze wskazówki, jak kroczyÊ ĂcieĝkÈ otwar- cia siÚ na inne religie i dostrzegaÊ Boga w Jego róĝnych przeja- wach. Kaĝda dobra droga prowadzi do Boga. 39 BARDZO PROSTE PRAWO PRZYCIkGANIA Krok pierwszy Przeanalizuj swoje ĝycie: Czy przyciÈgasz mÈdroĂÊ? MÈdroĂÊ to poïÈczenie intuicji, inspiracji, informacji i wiedzy MyĂlÚ, ĝe zbyt rzadko prosi siÚ o mÈdroĂÊ. Prawdziwa mÈdroĂÊ jest jednym z najwiÚkszych bogactw, jakie moĝesz otrzymaÊ. Jej wartoĂci nie da siÚ wyraziÊ pieniÚdzmi — jest bezcenna. Wszech- Ăwiat obdarzy CiÚ nie tylko majÈtkiem, szczÚĂciem i wspaniaïym zdrowiem. Moĝesz równieĝ przyciÈgnÈÊ wszelkÈ mÈdroĂÊ, jakiej potrzebujesz w ĝyciu. Moĝesz prosiÊ o mÈdroĂÊ, aby podejmowaÊ wïaĂciwe decyzje, trafnie oceniaÊ sytuacje, wiedzieÊ, co przyjÈÊ, a z czego zrezygnowaÊ. Niniejszy rozdziaï dotyczy równieĝ Twojego ĝycia duchowego lub religijnego. Bardzo proste prawo przyciÈgania nie ïÈczy siÚ z ĝad- nÈ religiÈ, kulturÈ czy rasÈ. Jest to sposób ĝycia, który wiÈĝe siÚ z kaĝdÈ religiÈ, praktykÈ duchowÈ, kulturÈ czy rasÈ. Nie morali- zuje i jest peïen wspóïczucia. Cokolwiek pragniesz przyciÈgnÈÊ, dzieje siÚ to na TwojÈ odpowiedzialnoĂÊ i jest wynikiem Twojej decyzji. Nikt nie ma prawa osÈdzaÊ tego, co chcesz przyciÈgnÈÊ i czym kierujesz siÚ w ĝyciu. Pytania „ Czy czujesz inspiracjÚ w swoim ĝyciu? „ Czy znajdujesz czas na modlitwÚ lub medytacjÚ? „ Czy masz mentora lub trenera? „ Czy naleĝysz do koĂcioïa lub formacji duchowej? „ Czy analizujesz swoje sny? 40 Czy przyciÈgasz mÈdroĂÊ? „ Czy utrzymujesz kontakt z osobami, które rozumiejÈ Twoje pomysïy i wizje? „ Czy masz jakieĂ miejsce na ïonie przyrody lub w swoim domu, w którym czujesz siÚ spokojny? „ Czy studiowanie, uczenie siÚ i zapamiÚtywanie przychodzi Ci ïatwo? Krok drugi Przeanalizuj swój dom: Czy doĂwiadczasz mÈdroĂci w swoim domu lub biurze? Dom nie musi byÊ ĂwiÈtyniÈ, chyba ĝe chcesz ĝyÊ jak mnich po- zbawiony fizycznej intymnoĂci. Jeĝeli tak jest, sugerujÚ wypeï- nienie domu symbolami religijnymi lub obrazami ĂwiadczÈcymi o praktykach duchowych. Jednak nawet wtedy potrzebne jest w domu miejsce, które daje ukojenie i inspiruje. Nikt nie moĝe ĝyÊ dla pieniÚdzy i kochaÊ samotnie. Potrzebujemy czasu i miej- sca na doïadowanie naszych wewnÚtrznych baterii. Musisz po- kazaÊ WszechĂwiatowi otwarcie siÚ na jego wiadomoĂci, które gdzieĂ istniejÈ dla Ciebie. WchodzÈc do czyjegoĂ domu lub biura, szukam oznak tego, ĝe dany czïowiek ïÈczy siÚ ze swojÈ wewnÚtrznÈ mÈdroĂciÈ i jest otwarty na nauczanie i nauczycieli. Jeĝeli chcesz jak najlepiej wykorzystaÊ bardzo proste prawo przyciÈgania, musisz byÊ po- datny na nauczanie. Ze spotkanych przeze mnie osób odnoszÈcych sukcesy kaĝda byïa zaangaĝowana w praktyki duchowe lub religijne albo wierzyïa w wiedzÚ naukowÈ. Królowie i królowe Europy czy teĝ cesarze Chin zawsze mieli wokóï siebie ksiÚĝy, doradców lub nauczycieli. Wielcy przywódcy duchowi znali wartoĂÊ mÈdroĂci. 41 BARDZO PROSTE PRAWO PRZYCIkGANIA Podam Ci listÚ poĝÈdanych rzeczy, które wskaĝÈ, czy jesteĂ otwar- ty na wiedzÚ lub mÈdroĂÊ, jakÈ moĝe Ci zaoferowaÊ Wszech- Ăwiat, czy teĝ zamykasz siÚ na Jego skarby. Czy sïuchasz swojego wewnÚtrznego gïosu, czy moĝe jesteĂ na niego gïuchy? Przyznaj, ĝe mÈdroĂÊ jest czÚĂciÈ Twojego ĝycia MÈdroĂÊ moĝe siÚ przejawiaÊ w Twoim ĝyciu na wiele sposobów. Aby posiÈĂÊ mÈdroĂÊ, trzeba przyciÈgaÊ mentorów, trenerów i na- uczycieli, którzy bÚdÈ dzieliÊ siÚ z TobÈ swojÈ mÈdroĂciÈ. Potrze- bujesz równieĝ czasu na rozwaĝania, medytacje i kontemplacjÚ. JednÈ z rzeczy, które musisz stworzyÊ, jest miejsce na mÈdroĂÊ, czas, ĝeby siÚ w niej zanurzyÊ, modliÊ siÚ, czyniÊ postanowienia oraz sïuchaÊ swoich pïyt samodoskonalenia. Musisz znaleěÊ czas na seminaria, zajÚcia lub naukÚ przez internet. Moĝesz znaleěÊ mÈdroĂÊ w sïowach starców, w ksiÈĝkach, w snach oraz wizjach. Oczywiste znaki ĂwiadczÈce o tym, ĝe pozwalasz mÈdroĂci wkroczyÊ do Twojego ĝycia W swoim domu: „ posiadasz bibliotekÚ, z której korzystasz, „ wïÈczasz muzykÚ medytacyjnÈ, „ posiadasz wizerunki anioïów, boskich matek, Buddy, Jezusa lub inne ĂwiÚte posÈĝki, „ posiadasz natchnione pisma, po które moĝesz zawsze siÚgnÈÊ, „ posiadasz oïtarz, miejsce do medytacji lub modlitwy, „ masz pïyty samodoskonalenia w swoim samochodzie, „ zapalasz Ăwiece zapachowe, „ posiadasz ĂwiecÚ zapalanÈ podczas wyraĝania szczególnych próĂb, 42 Czy przyciÈgasz mÈdroĂÊ? „ posiadasz w domu krysztaïy, „ trzymasz sennik obok ïóĝka. Wzmocnij swój kontakt z Niebem, WszechĂwiatem lub Bogiem Otwórz swój dom na mÈdroĂÊ W póïnocno-wschodniej czÚĂci sypialni, pokoju dziennego lub biura umieĂÊ symbol, ksiÈĝkÚ lub obrazek wyobraĝajÈcy dla Cie- bie mÈdroĂÊ. Otwórz swój dom na nauczanie W póïnocno-wschodniej czÚĂci Twojej sypialni lub pokoju dzien- nego umieĂÊ ksiÈĝkÚ, zdjÚcie lub pïytÚ swojego nauczyciela, do- radcy duchowego lub religijnego, psychologa lub trenera. Uaktywnij swój osobisty kierunek mÈdroĂci W swoim osobistym kierunku mÈdroĂci umieĂÊ ksiÈĝkÚ, którÈ obecnie czytasz, plan seminarium, w którym masz zamiar uczest- niczyÊ, obraz Twojego mistrza, któremu poĂwiÚcasz swoje ĝycie, lub muzykÚ, która CiÚ inspiruje. Moĝesz tam równieĝ powiesiÊ postanowienia zawarte w tym rozdziale. Dodatkowe wskazówki „ Zawsze podróĝuj z inspirujÈcÈ ksiÈĝkÈ. „ WïÈczaj muzykÚ medytacyjnÈ lub gospel w swoim odtwarzaczu. „ Nigdy nie siadaj odwrócony plecami do wejĂcia — odtÈd chcesz zawsze byÊ panem swojego ĝycia. 43 BARDZO PROSTE PRAWO PRZYCIkGANIA Krok trzeci Kolor mÈdroĂci: ĝóïty Ciepïy odcieñ ĝóïci Ăwiatïa sïonecznego przynosi spojrzenie w sie- bie i mÈdroĂÊ. ¿óïty to kolor, którym naleĝy siÚ otaczaÊ. Jest to jeden z moich ulubionych kolorów uĝywanych do wystroju wnÚtrz. Doskonale nadaje siÚ do pokoju dzieciÚcego lub dla nastolatków. RosnÈ, aby staÊ siÚ mÈdrymi luděmi. Jak moĝna uĝyÊ tego koloru? „ UmieĂÊ ĝóïte kwiaty na swoim stoliku, aby kaĝdy w Twoim domu lub biurze postÚpowaï mÈdrze podczas rozmów. „ NoĂ dodatki w tym kolorze, jeĝeli czujesz, ĝe to wspiera TwojÈ moc. „ UmieĂÊ ĝóïty przedmiot w póïnocno-wschodniej czÚĂci Twojej sypialni, biura lub pokoju dziennego, aby przyciÈgnÈÊ wiÚcej mÈdroĂci do Twojego ĝycia. Podsumowanie Kaĝda osoba odnoszÈca sukces jest wiecznym studentem ĝycia — wie, ĝe nigdy nie bÚdzie wiedzieÊ wszystkiego. Zdaje sobie sprawÚ z tego, ĝe im wiÚcej siÚ wie, tym wiÚcej pozostaje do po- znania. Odniesiesz wiÚkszy sukces, jeĝeli bÚdziesz miaï wïaĂciwy stosunek do mÈdroĂci, pozwolisz jej przejawiaÊ siÚ w swoim ĝy- ciu i bÚdziesz jÈ przyciÈgaÊ do swojego domu i biura. 44 Czy przyciÈgasz mÈdroĂÊ? Postanowienia mÈdroĂci Jestem inspiracjÈ dla innych. OtrzymujÚ mÈdroĂÊ do stawiania kolejnych kroków w ĝyciu. Pozwalam, aby odpowiednie wiadomoĂci docieraïy do mnie i pomagaïy wybieraÊ dobre rozwiÈzania. 45
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Bardzo proste prawo przyciągania. Dowiedz się, czego pragniesz...i zdobądź to!
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: