Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00788 009954 10750515 na godz. na dobę w sumie
Baugesetz. Prawo budowlane - ebook/pdf
Baugesetz. Prawo budowlane - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 185
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1950-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pierwsze wydanie niemieckiego tłumaczenia polskiego Prawa budowlanego, ukazujące się w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie,
uwzględnia ostatnią nowelizację ustawy, która obowiązuje od 06.08.2010 r.


Sabina Ociepa – adwokat niemiecki (Rechtsanwalt) oraz prawnik zagraniczny w Polsce przy OIRP w Poznaniu specjalizujący się w doradztwie z zakresu gospodarczego prawa niemieckiego i polskiego oraz międzynarodowego prywatnego, jak i w prowadzeniu procesów dla
podmiotów polsko-niemieckojęzycznych. Od 2009 r. prowadzi własną Kancelarię Prawną w Poznaniu oraz departament prawa polskiego dla Kancelarii Streifler & Kollegen.

Jest to nowa seria wydawanych w układzie synoptycznym tłumaczeń polskich ustaw na język niemiecki stawia na poprawność i płynność przekładu oraz jego wysoki poziom merytoryczny. Dlatego każdy publikowany przez nas tekst jest wielokrotnie i pod różnymi kątami weryfikowany przez osoby władające niemieckim jako językiem ojczystym. Nasi konsultanci dysponują jednocześnie doświadczeniem zawodowym zdobytym w niemieckim Środowisku prawniczym.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Prawo_budowlane_n 9/22/10 4:57 PM Page 1 www.sklep.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl http://www.beck.pl tel.: (22) 31 12 222 fax: (22) 33 77 601 Streifler Kollegen – Rechtsanwaltskanzlei mit Spezialisierung im Wirtschaftsrechts mit einem international ausgerichteten Anwaltsteam, das für Unternehmer aus Deutschland und Europa tätig ist. Die Kanzlei arbeitet seit Jahren für deutsche und polnische Mandanten, die im pol- nischen Wirtschaftsverkehr aktiv sind. Streifler Kollegen – Kancelaria Prawna specjalizujàca si´ w prawie gospodarczym. Skupia mi´dzynarodowy zespó∏ adwokatów, prowadzàcy sprawy dla przedsi´biorstw z Niemiec i Europy. Kancelaria od lat wspó∏- pracuje z polskimi i niemieckimi podmiotami aktywnymi na polskim rynku. Hiermit überreichen wir Ihnen die erste Auflage der deutschen Übersetzung des polnischen Baugesetzes. Diese Auflage, die im Rahmen der neuen Übersetzungsserie von polnischen Gesetzen in europäische Sprachen veröffentlicht wird, beinhaltet die neuesten Änderungen des Baugesetzes, die am 06.08.2010 in Kraft getreten sind. Sabina Ociepa – Rechtsanwältin und EU-Anwältin in Polen beim Rechtsberaterkammer in Posen, spezialisiert sich in Rechtsberatung auf dem Gebiet des deutschen Rechts, polnischen Handels- und Gesellschaftsrechts, internationalen Privatrechts, als auch in Prozessführung für deutsch-polnischsprachige Mandanten. Seit 2009 führt sie eine eigene Anwaltskanzlei in Posen und Polish Desk für die Kanzlei Streifler Kollegen. Pierwsze wydanie niemieckiego t∏umaczenia polskiego Prawa budowlanego, ukazujàce si´ w nowej serii t∏umaczeƒ polskich ustaw na j´zyki europejskie, uwzgl´dnia ostatnià nowelizacj´ ustawy, która obowiàzuje od 06.08.2010 r. Sabina Ociepa – adwokat niemiecki (Rechtsanwalt) oraz prawnik zagraniczny w Polsce przy OIRP w Poznaniu specjalizujàcy si´ w doradztwie z zakresu gospodarczego prawa nie- mieckiego i polskiego oraz mi´dzynarodowego prywatnego, jak i w prowadzeniu procesów dla podmiotów polsko-niemieckoj´zycznych. Od 2009 r. prowadzi w∏asnà Kancelari´ Prawnà w Poznaniu oraz departament prawa polskiego dla Kancelarii Streifler Kollegen. z t e s e g u a B e n a l w o d u b o w a r P Cena 119 z∏ y n z c y z ´ j u w d t s k e T e b a g s u a t x e T e g i h c a r p s i e w Z Baugesetz Baugesetz Prawo budowlane Prawo budowlane T∏umaczenie Sabina Ociepa Konsultacja j´zykowa i merytoryczna Streifler Kollegen Neue Serie der synoptischen Übersetzungen von pol- nischen Gesetzen ins Deutsche setzt auf die sprach- liche Richtigkeit und Flüssigkeit der Translation sowie ihr hohes fachliches Niveau. Deshalb wird jeder von uns publizierte Text mehrmals und aus mehreren Sichten überprüft. Unsere Sprachberater sind Muttersprachler mit vielseitiger beruflicher Erfahrung im juristischen Bereich in Deutschland. Nowa seria wydawanych w uk∏adzie synoptycznym t∏umaczeƒ polskich ustaw na j´zyk niemiecki stawia na poprawnoÊç i p∏ynnoÊç przek∏adu oraz jego wyso- ki poziom merytoryczny. Dlatego ka˝dy publikowany przez nas tekst jest wielokrotnie i pod ró˝nymi kàta- mi weryfikowany przez osoby w∏adajàce niemieckim jako j´zykiem ojczystym. Nasi konsultanci dysponujà jednoczeÊnie doÊwiadczeniem zawodowym zdoby- tym w niemieckim Êrodowisku prawniczym. Prawo_budowlane_n_str 9/8/10 2:59 PM Page 1 Baugesetz Prawo budowlane Prawo_budowlane_n_str 9/8/10 2:59 PM Page 2 T∏umaczenie Sabina Ociepa Konsultacja j´zykowa i merytoryczna Streifler Kollegen Prawo_budowlane_n_str 9/8/10 2:59 PM Page 3 y n z c y z ´ j u w d t s k e T e b a g s u a t x e T e g i h c a r p s i e w Z Baugesetz Prawo budowlane WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2010 Prawo budowlane Baugesetz Stan prawny: / Rechtsstand: 06.08.2010 Ochrona praw autorskich: tłumaczenia tekstów ustawowych, jak również ich opracowania w ujednoliconej wersji, są chronione krajowym i międzynarodowym prawem autorskim. Ochrona ta dotyczy również pochodzących od Wydawnictwa tytułów artykułów oraz opracowania redakcyjnego. Urheberrechtlicher Schutz: die Übersetzungen der amtlichen Texte einschließlich der Einarbeitung von Aktualisierungen stehen unter dem Schutz des nationalen und internationalen Urheberrechts. Dies gilt auch für die nicht amtlichen Artikelüberschriften, für Anmerkungen in nicht amtlichen Fußnoten und für die sonstige redaktionelle Bearbeitung. Redaktor prowadzący: Anna Wieczorek Projekt okładki: Maryna Wiśniewska Projekt layoutu: Jacek Bociąg, Editio © Wydawnictwo C.H. Beck 2010 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Editio, Pruszków Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN: 978-83-255-1950-6 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) Baugesetz vom 7. Juli 1994 (Dz.U. Nr. 89, Pos. 414) 1 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) tekst jednolity z dnia 10 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 1126) tekst jednolity z dnia 21 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 207, poz. 2016) tekst jednolity z dnia 17 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 156, poz. 1118) (zm.: Dz.U. 2006 Nr 170, poz. 1217; Dz.U. 2007 Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373, Nr 247, poz. 1844; Dz.U. 2008 Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321, Nr 227, poz. 1505; Dz.U. 2009 Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 160, poz. 1276, Nr 161, poz. 1279; Dz.U. 2010 Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 121, poz. 809) Spis treści 17–27 1–11 12–16 uczestników procesu budowlanego . . . . . . . . . . . . . . . budowlanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie . . . Rozdział 3. Prawa i obowiązki Rozdział 4. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót Rozdział 5. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Utrzymanie obiektów budowlanych . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Katastrofa budowlana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Organy administracji architektoniczno-budowlanej 80–89c i nadzoru budowlanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90–94 Rozdział 9. Przepisy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 10. Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie . . . . . 95–102 Rozdział 11. Przepisy przejściowe i  końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103–108 Odnośnik 1 41–60 61–72 73–79 28–40a 2 Baugesetz vom 7. Juli 1994 (Dz.U. Nr. 89, Pos. 414) Einheitlicher Text v. 10 November 2000 (Dz.U. Nr. 106, Pos. 1126) Einheitlicher Text v. 21 November 2003 (Dz.U. Nr. 207, Pos. 2016) Einheitlicher Text v. 17 August 2006 (Dz.U. Nr. 156, Pos. 1118) (Änderungen in: Dz.U. 2006 Nr. 170, Pos. 1217; Dz.U. 2007 Nr. 88, Pos. 587, Nr. 99, Pos. 665, Nr. 127, Pos. 880, Nr. 191, Pos. 1373, Nr. 247, Pos. 1844; Dz.U. 2008 Nr. 145, Pos. 914, Nr. 199, Pos. 1227, Nr. 206 Pos. 1287, Nr. 210, Pos. 1321, Nr. 227, Pos. 1505; Dz.U. 2009 Nr. 18, Pos. 97, Nr. 31, Pos. 206, Nr. 160, Pos. 1276, Nr. 161, Pos. 1279; Dz.U. 2010 Nr. 75, Pos. 474, Nr. 106, Pos. 675, Nr. 119, Pos. 804, Nr. 121, Pos. 809) Inhaltsübersicht beteiligten Akteure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . im Bauwesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vorausgehende Verfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abschnitt 1. Allgemeine Vorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abschnitt 2. Selbständige technische Funktionen Abschnitt 3. Rechte und Pflichten der am Bauprozess Abschnitt 4. Das dem Beginn der Bauarbeiten Abschnitt 5. Bau und Freigabe der Bauobjekte zur Nutzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abschnitt 6. Instandhaltung der Bauobjekte . . . . . . . . . . . . . . Abschnitt 7. Baukatastrophe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abschnitt 8. Organe der architektonisch – baulichen Verwaltung und der Bauaufsicht . . . . . . . . . . . . . . Abschnitt 9. Strafvorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abschnitt 10. Berufshaftung im Bauwesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abschnitt 11. Übergangs- und Abschlussbestimmungen . . . . . . Amtlicher Hinweis 1. 1–11 12–16 17–27 28–40a 41–60 61–72 73–79 80–89c 90–94 95–102 103–108 3 Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 1. Przepisy ogólne Przedmiot regulacji Ustawa – Prawo budowlane, zwana dalej „ustawą”, normuje działal- ność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów admini- stracji publicznej w tych dziedzinach. Rozwinięcie lanych zakładów górniczych; 1. Ustawy nie stosuje się do wyrobisk górniczych. 2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów odrębnych, a w szczegól- ności: 1) prawa geologicznego i górniczego – w odniesieniu do obiektów budow- 2) prawa wodnego – w odniesieniu do urządzeń wodnych; 3) o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – w odniesieniu do obiek- tów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów i obsza- rów objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. mi i urządzeniami, Słowniczek 1) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: Ilekroć w ustawie jest mowa o: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacja- c) obiekt małej architektury; 2) budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą prze- gród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to  rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szere- gowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w  którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie- przekraczającej 30 powierzchni całkowitej budynku; 1–3 Art. 1. Art. 2. Art. 3. 4 Abschnitt 1. Allgemeine Vorschriften Abschnitt 1. Allgemeine Vorschriften Regelungsgegenstand Das Baugesetz, nachfolgend „Gesetz” genannt, regelt die Fragen der Planung, des Baus, Instandhaltens und Abrisses von Bauobjekten und be- stimmt die Regeln des Tätigwerdens der öff entlichen Verwaltung auf diesen Gebieten. Ergänzung unternehmen; 1. Das Gesetz ist nicht auf Untertagebauten anwendbar. 2. Die Vorschriften des Gesetzes berühren keine Sondervorschriften, ins- besondere: 1) des Geologie- und Bergrechts – bezüglich der Bauobjekte der Bergbau- 2) des Wasserrechts – bezüglich der Wasseranlagen; 3) über Denkmalschutz und Denkmalpfl ege – bezüglich der in das Denk- malschutzregister eingetragenen Objekte und Gebiete und Objekte und Gebiete, die aufgrund des örtlichen Flächennutzungsplans unter Denkmalschutz stehen. Begriff sbestimmungen 1) einem Bauobjekt – soll darunter verstanden werden: Soweit im Gesetz die Rede ist von: a) Gebäude samt technischen Installationen und Einrichtungen, b) Bauwerk, das samt Installationen und Einrichtungen technisch und c) Objekt der kleinen Architektur; 2) einem Gebäude – soll darunter ein solches Bauobjekt verstanden wer- den, das fest mit dem Erdboden verbunden, aus dem Raum durch Bau- konstruktionselemente abgegrenzt ist, sowie Fundamente und ein Dach besitzt; 2a) einem Einfamilienhaus – soll darunter ein frei stehendes oder ein sich in einer Doppelhaus-, Reihenhaus- oder Gruppenbebauung befi nden- des Gebäude verstanden werden, das der Erfüllung der Wohnbedürf- nisse dient, konstruktionstechnisch eine selbständige Einheit bildet, in dem die Abtrennung von nicht mehr als zwei Wohnungen oder einer Wohnung und einem Gewerberaum, dessen Gesamtfl äche 30 der Gesamtfl äche des gesamten Gebäudes nicht übersteigt, zulässig ist; der Nutzung nach eine Einheit bildet, 1–3 Art. 1. Art. 2. Art. 3. 5 Rozdział 1. Przepisy ogólne 3) budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebę- dący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z grun- tem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfi kacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemy- słowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i  podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budow- le sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową; 3a) obiekcie liniowym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, które- go charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodzio- wy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowla- nego; 4) obiekcie małej architektury – należy przez to  rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, fi gury, b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 5) tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krót- szym od  jego trwałości technicznej, przewidziany do  przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z  gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe; 6) budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlane- go w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 7) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także pra- ce polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki; 3 6 Abschnitt 1. Allgemeine Vorschriften 3) Bauwerk – soll darunter jedes Bauobjekt verstanden werden, das kein Gebäude oder kein Objekt der kleinen Architektur ist, wie: Linienob- jekte, Flughäfen, Brücken, Überführungen, Rampenbrücken, Tunnels, Durchlässe, technische Netze, frei stehende Antennenmasten, frei ste- hende, mit dem Erdboden fest verbundene Werbeanlagen, Erdbauten, Abwehranlagen (Fortifi kationen), Schutzbauten, hydrotechnische Bau- ten, Behälter, frei stehende Industrieinstallationen oder technische Ein- richtungen, Kläranlagen, Abfalldeponien, Wasseraufbereitungsanlagen, Bewehrungsanlagen, über- und unterirdische Fußgängerübergänge, Erschließungsnetze, Sportanlagen, Friedhöfe, Denkmäler, als auch Bauteile von technischen Einrichtungen (Kessel, Industrieöfen, Wind- anlagen und anderen Einrichtungen) und Fundamente für Maschinen und Einrichtungen als unter technischen Aspekten getrennte Teile von Gegenständen, die eine Nutzungseinheit bilden; 3a) Linienobjekt- soll darunter ein Bauobjekt verstanden werden, welches charakteristischer Parameter die Länge ist, insbesondere ein Weg samt Ausfahrten, Eisenbahnlinie, Wasserleitung, Kanal, Gasleitung, Wär- mewasserleitung, Rohrleitung, elektroenergetische Linie und Traktion, überirdische Kabellinie und solche, die sich direkt in dem Erdboden befi ndet, unterirdische, Hochwasserschutzmauer, Kabelkanalisation, wobei die dorthin installierten Kabel selbst weder ein Bauobjekt oder dessen Teil noch eine Baueinrichtung bilden; 4) einem Objekt der kleinen Architektur – sollen darunter kleine Objekte verstanden werden, insbesondere: a) des religiösen Kultus wie: Kapellen, Straßenkreuze, Figuren, b) Statuen, Springbrunnen und andere Objekte der Gartenarchitektur, c) die der alltäglichen Erholung oder dem Erhalt der Ordnung dienen, 5) einem vorläufi gen Bauobjekt – soll darunter ein Bauobjekt verstanden werden, das nur zu einer vorläufi gen Nutzung für eine kürzere Zeit als die Zeit seiner technischen Lebensdauer bestimmt ist, das für Verle- gung an einen anderen Ort oder für Abriss vorgesehen ist, sowie auch ein Bauobjekt, das nicht auf Dauer mit dem Erdboden verbunden ist, wie: Schießplätze, Kiosks, Straßenverkaufs- und Ausstellungspavillons, Zeltverdachungen, pneumatische Hüllen, Unterhaltungseinrichtungen, Baustellenwagen, Containerobjekte; 6) einem Bau – soll darunter die Errichtung eines Bauobjekts an bestimm- ter Stelle verstanden werden, als auch Wiederaufbau, Ausbau, Aufsto- ckung des Bauobjekts; 7) Bauarbeiten – soll darunter der Bau verstanden werden und auch Ar- beiten, die in dem Umbau, der Montage, der Renovierung oder dem Abriss des Bauobjektes bestehen; wie: Sandkästen, Schaukeln, Leitern, Abfallcontainer; 3 7 Rozdział 1. Przepisy ogólne 7a) przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowla- nych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charak- terystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wy- sokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są  dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w  zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego; 8) remoncie – należy przez to  rozumieć wykonywanie w  istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworze- niu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż uży- to w stanie pierwotnym; 9) urządzeniach budowlanych – należy przez to  rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z  jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadze- niu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki; 10) terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której pro- wadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 11) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użyt- kowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykony- wania robót budowlanych; 12) pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administra- cyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywa- nie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 13) dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budo- wę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pro- tokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmia- rów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dzien- nik montażu; 14) dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumenta- cję budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywa- nia robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 15) terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o któ- rym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartografi cznego; 16) (uchylony) 3 8 Abschnitt 1. Allgemeine Vorschriften 7a) einem Umbau – soll darunter die Ausführung von Bauarbeiten verstan- den werden, infolge deren eine Änderung von Nutzungs- oder techni- schen Parameter eines bestehenden Bauobjektes eintritt, mit Ausnah- me von charakteristischen Parametern wie: Kubatur, Bebauungsfl äche, Höhe, Länge, Breite oder Etagenzahl; bei Straßen sind Änderungen von charakteristischen Parametern im Umfang zulässig, der keine Än- derungen der Straßenspurgrenze erfordert; 8) einer Renovierung – soll darunter die Ausführung von Bauarbeiten in einem schon bestehenden Bauobjekt verstanden werden, die in dem Zurückführen in den Urzustand bestehen, die aber keine laufenden Erhaltungsmaßnahmen darstellen, wobei die Verwendung von anderen Baustoff e als die, die im Urzustand benutzt wurden, zugelassen ist; 9) Baueinrichtungen – sollen darunter mit dem Bauobjekt verbunde- ne technische Einrichtungen verstanden werden, die die Möglichkeit der zweckgemäßen Nutzung gewährleisten wie: Anschlussstücke, In- stallationseinrichtungen, darunter auch die, die der Klärung und der Speicherung der Abwässer dienen, auch Durchfahrten, Umzäunungen, Standplätze, Plätze für Abfallcontainer; 10) einem Baugelände – soll darunter ein Raum verstanden werden, auf dem die Bauarbeiten durchgeführt werden samt des Raumes, auf dem sich die Einrichtungen für die Ausführung der Bauarbeiten befi nden; 11) einem Ve rfügungsrecht über ein Grundstück zu Bauzwecken – soll da- runter ein sich aus dem Eigentumsrecht, aus dem ewigen Niebrauchs- recht, der Verwaltung, einem beschränkten dinglichen Recht oder einem Schuldverhältnis ergebender rechtlicher Rechtstitel verstanden werden, der eine Berechtigung zur Ausführung der Bauarbeiten vorsieht; 12) einer Baugenehmigung – soll darunter eine verwaltungsrechtliche Ent- scheidung verstanden werden, die den Beginn und die Durchführung eines Baues oder die Ausführung anderer Bauarbeiten als der Bau eines Bauobjektes gestattet; 13) Bauunterlagen – sollen darunter verstanden werden: Baugenehmigung samt des beigefügten Bauprojekts, Bautagebuch, Teil- und Schluss- abnahmeprotokolle, nach Bedarf für die Bauerrichtung erforderliche Zeichnungen und Beschreibungen, geodätische Abmessungen und Ab- messungsbuch, im Fall der Errichtung von Objekten durch Montage – Montagebuch; 14) Unterlagen nach Bauausführung – sollen darunter Bauunterlagen mit eingetragenen Änderungen, die während der Bauausführung vorge- nommen wurden, als auch geodätische Nachabmessungen verstanden werden; 15) einem geschlossenen Gebiet – soll darunter ein geschlossenes Gebiet nach den Vorschriften des Geodäsie- und Kartografi erechts verstanden werden; 16) (aufgehoben) 3 9 4–5 Art. 4. Art. 5. 10 Rozdział 1. Przepisy ogólne 17) właściwym organie – należy przez to rozumieć organy administracji ar- chitektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8; 18) (uchylony) 19) organie samorządu zawodowego – należy przez to  rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawo- dowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.); 20) obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wy- znaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu; 21) (uchylony) Prawo do zabudowy Każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warun- kiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami. Podstawy prawidłowej budowy 1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami bu- dowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym technicz- no-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapew- niając: 1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: ny środowiska, a) bezpieczeństwa konstrukcji, b) bezpieczeństwa pożarowego, c) bezpieczeństwa użytkowania, d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochro- e) ochrony przed hałasem i drganiami, f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjona- 2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: a) zaopatrzenia w  wodę i  energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, lizacji użytkowania energii; b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów; w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu; 2a) możliwość dostępu do  usług telekomunikacyjnych, w  szczególności 3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego; Abschnitt 1. Allgemeine Vorschriften 17) einem zuständigen Organ – sollen darunter die zuständigen Organe der architektonischen und Bauverwaltung sowie der Bauaufsicht verstan- den werden, gemäß den nach dem Abschnitt 8 bestimmten Zuständig- keiten; 18) (aufgehoben) 19) einem Organ der Berufsselbstverwaltung – sollen darunter die im Gesetz über die Berufsselbstverwaltung der Architekten, Bauingenieure und Städteplaner v. 15. Dezember 2000 (Dz.U. 2001 Nr. 5, Pos. 42, m.Ä.) bestimmten Organe verstanden werden; 20) einem Auswirkungsbereich des Objektes – soll darunter ein in der Um- gebung des Bauobjekts liegendes Gebiet verstanden werden, das nach speziellen, Einschränkungen bezüglich der Bewirtschaftung dieses Ge- biets beinhaltenden Vorschriften bestimmt wird; 21) (aufgehoben) Bebauungsrecht Jeder hat ein Recht auf Bebauung eines Grundstückes, wenn er sein Ver- fügungsrecht über das Grundstück zu Bauzwecken aufweist und das Bauvor- haben mit geltenden Vorschriften im Einklang steht. Grundvoraussetzungen ordnungsgemäßen Bauens 1. Ein Bauobjekt samt der dazugehörigen Baueinrichtungen soll un- ter Berücksichtigung der voraussichtlichen Nutzungsdauer, in der in Vor- schriften, darunter baulich-technischen, bestimmten Art und Weise und nach dem technischen Wissensstand geplant und gebaut werden, indem gewährleistet werden: 1) die Erfüllung der Grundvoraussetzungen an: a) Sicherheit der Konstruktion, b) Brandsicherheit, c) Nutzungssicherheit, d) entsprechende Hygiene- und Gesundheitsbedingungen, sowie Um- e) Lärm- und Bebenschutz, f) entsprechende energetische Charakteristik eines Gebäudes und die 2) Nutzungsbedingungen entsprechend der Bestimmung eines Objektes, insbesondere im Bereich: a) Wasser- und Energieversorgung und – dem Bedarf entsprechend– Wärmeenergie- sowie Kraftstoff versorgung, unter Annahme einer eff ektiven Nutzung dieser Faktoren, Rationalisierung der Energienutzung; 2a) Möglichkeit des Zugangs zu Telekommunikationsdiensten, insbeson- 3) Möglichkeit der Aufrechterhaltung des angemessenen technischen Zu- b) Beseitigung von Abwasser, Fallwasser und Müll; dere im Bereich des Zugangs zum Breitbandkabelinternet; standes; weltschutz, 4–5 Art. 4. Art. 5. 11 5 12 Rozdział 1. Przepisy ogólne 4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepeł- nosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich; tych ochroną konserwatorską; 5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy; 6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej; 7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów obję- 8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej; 9) poszanowanie, występujących w  obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w  tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej; 10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na te- renie budowy. 2. Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego prze- znaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w na- leżytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmier- nego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1‒7. 3. Dla budynku oddawanego do użytkowania oraz dla budynku, lo- kalu mieszkalnego, a  także części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, w przypadkach, o których mowa w ust. 4, dokonuje się oceny charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej zawierającego określenie wielkości energii w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z  użytkowaniem budynku, a  także wskazanie możliwych do  realizacji robót budowlanych, mogących poprawić pod względem opłacalności ich charakterystykę energetyczną. Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest 10 lat. 1) przeniesienie własności: 4. W przypadku umów, na podstawie których następuje: a) budynku, b) lokalu mieszkalnego, z  wyjątkiem przeniesienia własności lokalu na  podstawie umowy zawartej między osobą, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, a spółdzielnią mieszkaniową lub c) będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, albo 2) zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – zbywca przekazuje nabywcy odpowiednie świadectwo charaktery- styki energetycznej; Abschnitt 1. Allgemeine Vorschriften 5 4) notwendige Anforderungen an die Möglichkeit der Nutzung von Ob- jekten der Daseinsvorsorge und der Mehrfamilienhäuser von Behinder- ten, insbesondere von den Rollstuhlfahrern; dem Schutz der Denkmalschutzbehörde stehen; 5) Sicherheitsanforderungen und Arbeitshygiene; 6) Bevölkerungsschutz gemäß den Anforderungen des Zivilschutzes; 7) Denkmalschutz der Objekte, die im Denkmalschutzregister oder unter 8) entsprechende Lage auf dem Baugrundstück; 9) Berücksichtigung der in dem Auswirkungsbereich des Objektes auf- tretenden berechtigten Interessen Dritter, darunter die Sicherung des Zugangs zu einem öff entlichen Weg; 10) Sicherheitsanforderungen und Gesundheitsschutz der sich auf dem Bau aufhaltenden Personen. 2. Das Bauobjekt soll gemäß seiner Bestimmung und den Anforde- rungen des Umweltschutzes genutzt und in einem angemessenen techni- schen und ästhetischen Zustand erhalten werden, ohne dass man eine wesentliche Verschlechterung der Nutzungsmöglichkeiten oder des technischen Zustandes zulässt, insbesondere bezüglich der Anforde- rungen, die im Abs. 1 Nr. 1‒7 genannt werden. 3. Für ein zum Gebrauch freizugebendes Gebäude sowie für ein Ge- bäude, eine Wohnung oder einen Teil des Gebäudes, das technisch und der Nutzung nach eine Einheit bildet in den im Abs. 4 genannten Fällen, wird die Beurteilung der energetischen Charakteristik in Form eines Zeugnisses über die energetische Charakteristik vorgenommen, in dem die Menge der für die Versorgung des Gebäudes unter Berücksichtigung seiner Nutzung er- forderlichen Energie in kWh/m²/Jahr angegeben wird und auf die realisier- baren Baumaßnahmen hingewiesen wird, die unter den Gesichtspunkten der Rentabilität die energetische Charakteristik verbessern können. Das Zeugnis über die energetische Charakteristik bleibt 10 Jahre gültig. 1) Eigentumsübertragung: 4. Im Fall von Verträgen, aufgrund dessen erfolgt: a) eines Gebäudes, b) einer Wohnung, mit Ausnahme von Eigentumsübertragung auf- grund eines Vertrages zwischen einer Person, der ein genossen- schaftliches Wohnungsrecht zusteht und der Wohnungsbaugenos- senschaft oder c) eines als eine Immobilie zu betrachtenden Teiles eines Gebäudes, der technisch und der Nutzung nach eine Einheit bildet oder 2) die Veräußerung eines genossenschaftlichen Wohnungsrechtes – übergibt der Veräußerer dem Erwerbenden ein entsprechendes Zeug- nis über die energetische Charakteristik; 13 5 14 Rozdział 1. Przepisy ogólne 3) powstanie stosunku najmu budynku, lokalu mieszkalnego lub części bu- dynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową – wynaj- mujący udostępnia najemcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej. 4a. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, świadectwo charak- terystyki energetycznej nie może być sporządzone przez właściciela bu- dynku, lokalu lub będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową oraz osobę, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. 5. W budynkach zasilanych z sieci ciepłowniczej oraz w budynkach z  instalacją centralnego ogrzewania zasilaną ze  źródła w  budynku lub poza nim, świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego może być opracowane na podstawie świadectwa charakterystyki energe- tycznej budynku. Przepisu nie stosuje się do lokali mieszkalnych posiada- jących własne instalacje ogrzewcze. 5a. W przypadku określonym w ust. 5, właściciel lub zarządca bu- dynku ma obowiązek uzyskania świadectwa charakterystyki energetycz- nej budynku i przekazania jego kopii nieodpłatnie właścicielowi lokalu mieszkalnego lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia złożenia przez niego wniosku w tej sprawie. 5b. Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego należącego do grupy lokali mieszkalnych o jednakowych rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych i instalacyjnych oraz o takim samym stop- niu zużycia mającym wpływ na jakość energetyczną lokalu mieszkalnego i stwierdzonym na podstawie: 1) budowlanej dokumentacji technicznej, 2) inwentaryzacji techniczno-budowlanej, w przypadku braku budowlanej dokumentacji technicznej – może być opracowane w oparciu o wykonaną dla jednego z tych lo- kali charakterystykę energetyczną oraz ocenę tej charakterystyki. 6. Świadectwo charakterystyki energetycznej zawierające nieprawdzi- we informacje o wielkości energii jest wadą fi zyczną rzeczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) o rękojmi za wady. 7. Przepisów ust. 3‒6 nie stosuje się do budynków: i opiece nad zabytkami; 1) podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków 2) używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Baugesetz. Prawo budowlane
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: