Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00039 003888 18636896 na godz. na dobę w sumie
Bazy danych SQL. Teoria i praktyka - książka
Bazy danych SQL. Teoria i praktyka - książka
Autor: Liczba stron: 488
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0503-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> sql - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Bazy danych to aplikacje, z których korzystają niemal wszyscy użytkownicy komputerów, czasem nawet nie zdając sobie z tego sprawy. W bazach danych przechowywane są informacje o użytkownikach witryny WWW, kontrahentach firmy czy numerach telefonów abonentów operatora telekomunikacyjnego. Bazą danych jest również rejestr systemu Windows i książka telefoniczna w telefonie komórkowym. Jednak aby zapisać dane w formacie odpowiednim dla aplikacji niezbędne są standardy. Współcześnie wykorzystywany relacyjny model przechowywania danych sprawdza się znakomicie. Do manipulowania danymi zapisanymi w bazach stosowany jest inny standard: język SQL.

Książka 'Bazy danych SQL. Teoria i praktyka' przedstawia wszystkie zagadnienia związane z przechowywaniem i przetwarzaniem danych we współczesnych aplikacjach. Przeczytasz w niej o relacyjnym i obiektowym modelu danych oraz najczęściej stosowanych systemach zarządzania bazami danych. Dowiesz się, jakie instrukcje języka SQL wykorzystywane są do wprowadzania danych, przetwarzania ich i wybierania z bazy. Nauczysz się optymalizować zapytania oraz stosować indeksy i procedury składowane. W książce znajdziesz również praktyczne wskazówki dotyczące konfigurowania serwerów baz danych i administrowania nimi.

Poznaj tajniki współczesnych mechanizmów przechowywania informacji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Bazy danych SQL. Teoria i praktyka Autor: Wies³aw Dudek ISBN: 83-246-0503-7 Format: B5, stron: 4882 Przyk³ady na ftp: 1929 kB Bazy danych to aplikacje, z których korzystaj¹ niemal wszyscy u¿ytkownicy komputerów, czasem nawet nie zdaj¹c sobie z tego sprawy. W bazach danych przechowywane s¹ informacje o u¿ytkownikach witryny WWW, kontrahentach firmy czy numerach telefonów abonentów operatora telekomunikacyjnego. Baz¹ danych jest równie¿ rejestr systemu Windows i ksi¹¿ka telefoniczna w telefonie komórkowym. Jednak aby zapisaæ dane w formacie odpowiednim dla aplikacji niezbêdne s¹ standardy. Wspó³czeœnie wykorzystywany relacyjny model przechowywania danych sprawdza siê znakomicie. Do manipulowania danymi zapisanymi w bazach stosowany jest inny standard: jêzyk SQL. Ksi¹¿ka „Bazy danych SQL. Teoria i praktyka” przedstawia wszystkie zagadnienia zwi¹zane z przechowywaniem i przetwarzaniem danych we wspó³czesnych aplikacjach. Przeczytasz w niej o relacyjnym i obiektowym modelu danych oraz najczêœciej stosowanych systemach zarz¹dzania bazami danych. Dowiesz siê, jakie instrukcje jêzyka SQL wykorzystywane s¹ do wprowadzania danych, przetwarzania ich i wybierania z bazy. Nauczysz siê optymalizowaæ zapytania oraz stosowaæ indeksy i procedury sk³adowane. W ksi¹¿ce znajdziesz równie¿ praktyczne wskazówki dotycz¹ce konfigurowania serwerów baz danych i administrowania nimi. (cid:129) Przechowywanie prostych danych (cid:129) Relacyjny i obiektowy model danych (cid:129) Typy danych w jêzyku SQL (cid:129) Instrukcje jêzyka SQL (cid:129) Indeksy, wyzwalacze i procedury sk³adowane (cid:129) Manipulowanie danymi (cid:129) Optymalizacja zapytañ (cid:129) Charakterystyka najpopularniejszych systemów zarz¹dzania bazami danych Poznaj tajniki wspó³czesnych mechanizmów przechowywania informacji Spis treści Rozdział 1. Sposoby na przechowywanie prostych danych .................................... 7 Typy plików .......................................................................................................................7 Pliki tekstowe ...............................................................................................................7 Pliki typowane .............................................................................................................9 Pliki strumieniowe .....................................................................................................10 Pliki amorficzne .........................................................................................................14 Przechowywanie konfiguracji programu ...........................................................................18 Rejestr systemu Windows ..........................................................................................18 Pliki INI .....................................................................................................................21 Pliki XML ..................................................................................................................23 Zaawansowane rozwiązania systemu Windows ..............................................................24 Pliki odwzorowane .....................................................................................................24 Pliki ustrukturalizowanego składowania ...................................................................35 Rozdział 2. Baza danych — rozwiązanie dla wymagających ................................ 47 Typy baz danych ..............................................................................................................49 Relacyjny model danych ............................................................................................49 Obiektowy model danych ..........................................................................................52 SQL (strukturalny język zapytań) ....................................................................................53 Charakterystyka języka SQL .....................................................................................53 Typy danych ...............................................................................................................57 Generowanie unikalnych kluczy ................................................................................75 Wartości NULL .........................................................................................................79 Predykaty ...................................................................................................................80 Funkcje agregujące ....................................................................................................98 Wyrażenia SQL ........................................................................................................105 Konstruktor wartości wierszy i tabel .......................................................................128 Transakcje ................................................................................................................130 SQL — język definicji danych ................................................................................131 SQL — język manipulowania danymi .....................................................................171 SQL — język nadzoru .............................................................................................191 Optymalizowanie zapytań ........................................................................................193 Tabele słownikowe ..................................................................................................227 Projektowanie baz danych ..............................................................................................227 Projektowanie logiczne ............................................................................................227 Projektowanie fizyczne ............................................................................................235 Projektowanie danych. Reprezentacje danych rzeczywistych .................................238 D:DaneDrukBazy danych SQL. Teoria i praktyka9_druk\_Spis treści.doc 3 4 Bazy danych SQL. Teoria i praktyka Rozdział 3. LDAP — hierarchiczna baza danych ............................................... 245 Krótka charakterystyka bazy ..........................................................................................245 LDIF .........................................................................................................................246 Schemat ....................................................................................................................248 Zalety i wady ..................................................................................................................252 Instalacja i konfiguracja .................................................................................................253 Popularne konfiguracje serwera LDAP ...................................................................254 Instalacja książki adresowej LDAP .........................................................................259 Konfigurowanie bazy SQL jako „backendu” ..........................................................259 Administrowanie serwerem ............................................................................................263 Uruchamianie i zatrzymywanie serwera ..................................................................263 Replikacja ................................................................................................................264 Bezpieczeństwo ..............................................................................................................265 Prawa dostępu do serwera ........................................................................................269 Tworzenie kopii bazy danych ..................................................................................271 Narzędzia ........................................................................................................................271 Interfejsy dostępu do serwera LDAP .............................................................................273 Java ..........................................................................................................................273 Linki ...............................................................................................................................279 Rozdział 4. Oracle 10g ................................................................................... 281 Krótka charakterystyka dostępnych dystrybucji ............................................................281 Zalety i wady ..................................................................................................................283 Instalacja i konfiguracja .................................................................................................285 Windows ..................................................................................................................285 Linux ........................................................................................................................287 Windows i Linux ......................................................................................................290 Administrowanie serwerem ............................................................................................290 Uruchamianie i zatrzymywanie serwera ..................................................................291 Zarządzanie bazami danych .....................................................................................293 Konfiguracja zestawu znaków .................................................................................298 Replikacja bazy ........................................................................................................300 Bezpieczeństwo ..............................................................................................................301 Prawa dostępu do serwera, użytkownicy i role ........................................................302 Tworzenie kopii bezpieczeństwa i odzyskiwanie danych .......................................308 Narzędzia ........................................................................................................................310 SQLPlus ...................................................................................................................310 Exp(ort), Imp(ort) ....................................................................................................311 SQLLoader ...............................................................................................................312 Rozdział 5. SQL Server 2005 .......................................................................... 315 Krótka charakterystyka dostępnych dystrybucji ............................................................315 Zalety i wady ..................................................................................................................317 Instalacja i konfiguracja .................................................................................................319 Opis instalacji MSDE w systemie Windows 2000 ..................................................319 Administrowanie serwerem ............................................................................................322 Uruchamianie i zatrzymywanie serwera ..................................................................323 Zarządzanie bazami danych .....................................................................................323 Konfiguracja zestawu znaków .................................................................................329 Replikacja bazy ........................................................................................................330 Bezpieczeństwo ..............................................................................................................332 Prawa dostępu do serwera, użytkownicy i role ........................................................334 Tworzenie kopii bezpieczeństwa i odzyskiwanie danych .......................................340 Metadane ........................................................................................................................348 4 D:DaneDrukBazy danych SQL. Teoria i praktyka9_druk\_Spis treści.doc Spis treści 5 Narzędzia ........................................................................................................................348 OSQL .......................................................................................................................348 SQLCmd ..................................................................................................................350 SQLMaint ................................................................................................................351 BCP (Bulk Copy Program) ......................................................................................352 SQLDiag ..................................................................................................................354 Cliconfg ....................................................................................................................354 Microsoft SQL Server Management Studio Express ...............................................354 Rozdział 6. MySQL 5.0 ................................................................................... 355 Krótka charakterystyka dostępnych dystrybucji ............................................................355 Zalety i wady ..................................................................................................................356 Instalacja i konfiguracja .................................................................................................358 Windows ..................................................................................................................358 Linux ........................................................................................................................361 Administrowanie serwerem ............................................................................................367 Uruchamianie i zatrzymywanie serwera ..................................................................368 Zarządzanie bazami danych .....................................................................................369 Konfiguracja zestawu znaków .................................................................................372 Replikacja bazy ........................................................................................................373 Klaster MySQL ........................................................................................................376 Bezpieczeństwo ..............................................................................................................379 Konfigurowanie bezpiecznych połączeń SSL .........................................................380 Prawa dostępu do serwera, użytkownicy i role ........................................................381 Tworzenie kopii bezpieczeństwa i odzyskiwanie danych .......................................386 Metadane ........................................................................................................................391 Narzędzia ........................................................................................................................391 Mysql .......................................................................................................................391 Mysqladmin .............................................................................................................394 Mysqldump ..............................................................................................................395 Mysqlimport .............................................................................................................396 Mysqlbinlog .............................................................................................................396 Mysqlcheck ..............................................................................................................397 Mysqlshow ...............................................................................................................397 Myisamchk ...............................................................................................................397 Myisampack .............................................................................................................398 MySQL Administrator .............................................................................................398 MySQLInstanceConfig ............................................................................................398 Rozdział 7. PostgreSQL 8.1 ............................................................................ 399 Krótka charakterystyka dostępnych dystrybucji ............................................................399 Zalety i wady ..................................................................................................................399 Instalacja i konfiguracja .................................................................................................401 Windows ..................................................................................................................401 Linux ........................................................................................................................402 Administrowanie serwerem ............................................................................................410 Uruchamianie i zatrzymywanie serwera ..................................................................411 Zarządzanie bazami danych .....................................................................................413 Konfiguracja zestawu znaków .................................................................................414 Konserwacja bazy danych ........................................................................................415 Bezpieczeństwo ..............................................................................................................416 Konfigurowanie bezpiecznych połączeń SSL i tunelowanie SSH ..........................417 Prawa dostępu do serwera, użytkownicy i role ........................................................418 Tworzenie kopii bezpieczeństwa i odzyskiwanie danych .......................................420 D:DaneDrukBazy danych SQL. Teoria i praktyka9_druk\_Spis treści.doc 5 6 Bazy danych SQL. Teoria i praktyka Metadane ........................................................................................................................423 Narzędzia ........................................................................................................................424 Narzędzia od strony serwera ....................................................................................424 Narzędzia od strony klienta .....................................................................................426 Rozdział 8. Firebird 1.5 .................................................................................. 431 Krótka charakterystyka dostępnych dystrybucji ............................................................431 Zalety i wady ..................................................................................................................431 Instalacja i konfiguracja .................................................................................................433 Windows ..................................................................................................................433 Linux ........................................................................................................................434 Administrowanie serwerem ............................................................................................436 Uruchamianie i zatrzymywanie serwera ..................................................................437 Zarządzanie bazami danych .....................................................................................439 Konfiguracja zestawu znaków .................................................................................440 Konserwacja bazy danych ........................................................................................440 Replikacja bazy ........................................................................................................444 Bezpieczeństwo ..............................................................................................................445 Konfigurowanie bezpiecznego tunelu pomiędzy klientem i serwerem ...................447 Prawa dostępu do serwera, użytkownicy i role ........................................................449 Tworzenie kopii bezpieczeństwa i odzyskiwanie danych .......................................451 Metadane ........................................................................................................................452 Narzędzia ........................................................................................................................454 isql ............................................................................................................................454 gbak ..........................................................................................................................454 gfix ...........................................................................................................................455 gsec ..........................................................................................................................456 gstat ..........................................................................................................................457 qli .............................................................................................................................457 Skorowidz ..................................................................................... 459 6 D:DaneDrukBazy danych SQL. Teoria i praktyka9_druk\_Spis treści.doc Rozdział 3. LDAP — hierarchiczna baza danych Opis technologii LDAP prezentowany w tym rozdziale będzie się głównie opierał na dystrybucji serwera OpenLDAP w wersji 2.x (www.OpenLDAP.org). Krótka charakterystyka bazy Z pojęciem LDAP wiąże się baza danych oparta na hierarchicznej strukturze, o typie danych atrybut-wartość oraz protokole dostępu działającym w oparciu o TCP/IP. Hierarchia bazy danych przypomina drzewo katalogu plików (rysunek 3.1), gdzie DN (distinguish name) odpowiada ścieżce dostępu do zbioru atrybutów i identyfikuje węzeł drzewa (entry). Każdy taki węzeł posiada skojarzony z nim zbiór obiektów, które jednoznacznie defi- niują zbiór jego dozwolonych atrybutów. Obiekty i atrybuty dla bazy danych LDAP definiuje schemat bazy danych (patrz: punkt „Schemat”). Rysunek 3.1. Hierarchiczna struktura bazy LDAP D:DaneDrukBazy danych SQL. Teoria i praktyka9_druk3.doc (26-09-06) 245 246 Bazy danych SQL. Teoria i praktyka Założeniem LDAP jest uzyskanie prostoty dostępu do danych oraz niewielka ilość operacji zapisu w porównaniu z operacjami odczytu obserwowana w rzeczywistych sys- temach. W wyniku tych założeń LDAP nie oferuje transakcji. Serwer LDAP może być skonfigurowany tak, aby delegował odpowiedzialność za pod- gałąź do innego serwera LDAP działającego zwykle na innym komputerze (przedstawia to rysunek 3.2). Dzięki takiemu rozwiązaniu bazy LDAP charakteryzują się dużą ska- lowalnością. Rysunek 3.2. Przydział węzłów do serwerów LDAP W systemie skonfigurowanym jak na rysunku 3.2 każde żądanie dostępu do węzła o DN: dzielnica=podgorze, miasto=Krakow, kraj=PL, które zostanie zgłoszone do serwe- ra LDAP1, zostanie przekierowane do serwera LDAP3, który został oddelegowany do obsługi podgałęzi dzielnica=podgorze,miasto=Krakow,kraj=PL . Poszczególne etapy obsługi żądania przedstawia rysunek 3.3. Obsługa przekierowania powinna zostać zaimplementowana przez program klienta. Istnieje jednak bardzo wiele programów klienckich nieobsługujących przekierowań i ignorujących informację otrzymaną od serwera LDAP1. LDIF LDIF (LDAP Data Intercharge Format) jest formatem tekstowym reprezentującym dane LDAP. Ponieważ użyto formatu tekstowego, więc dane te mogą być z łatwością edytowane przez użytkownika. 246 (26-09-06) D:DaneDrukBazy danych SQL. Teoria i praktyka9_druk3.doc Rozdział 3. ♦ LDAP — hierarchiczna baza danych 247 Rysunek 3.3. Obsługa żądania dostępu do oddelegowanego węzła W uproszczeniu format pliku LDIF przedstawia się następująco: # komentarz dn: nazwa jednoznaczna atrybut : wartość atrybut : wartość Pliki LDIF mogą jednak posiadać bogatszą strukturę. Informacje na ten temat można znaleźć w dokumencie RFC 2849 [1]. Przykład pliku LDIF: dn: identyfikator=kowalj,miasto=krakow,kraj=pl objectclass: osoba identyfikator: kowalj nazwisko: kowal imie: jan wiek: 20 Tworząc pliki LDIF, możemy łatwo przygotować bazę danych dla serwera LDAP, a następnie skorzystać z narzędzia ldiff2ldbm, które potrafi utworzyć na jego pod- stawie bazę ldbm. ldif2ldbm -f slapd.conf -i my.ldif Odwrotną operację konwersji bazy danych ldbm na format LDIF umożliwia ldbmcat. ldbmcat -n id2entry.dbb my.ldif Jednak nie możemy użyć narzędzia ldif2ldbm, jeśli jako bazy danych dla serwera LDAP (tzw. backend) używamy bazy innej niż ldbm. W tej sytuacji mamy ciągle do dyspozycji standardowe narzędzia dostarczane z serwerem i opisane w punkcie „Narzędzia takie jak: ldapadd, ldapmodify, ldapdelete itd.”. D:DaneDrukBazy danych SQL. Teoria i praktyka9_druk3.doc (26-09-06) 247 248 Bazy danych SQL. Teoria i praktyka Utworzenie bazy danych na podstawie pliku LDIF za pomocą ldapadd przedstawia się następująco: ldapadd -v -D identyfikator=manager,miasto=krakow,kraj=PL -w manager -f baza.ldif Jeśli najpierw zatrzymamy serwer, możemy posłużyć się również narzędziem slapadd: slapadd -l baza.ldif -cv Schemat Schemat LDAP zawiera definicje bazy danych: typy przechowywanych danych, do- zwolone wartości lub zakresy atrybutów, wymagalność lub opcjonalność atrybutów, informacje o więzach narzuconych na przechowywane wartości, takich jak brak dupli- katów, czy informacje o sposobie porównywania wartości. Schemat jest więc definicją struktury bazy. Schematy są odczytywane podczas startu serwera i tylko dane zgodne z regułami za- wartymi w schemacie są dozwolone w bazie danych LDAP. Z serwerem OpenLDAP dostarczanych jest kilka plików schematów, które mogą okazać się użyteczne dla użytkownika. Jedynie schemat core.schema jest wymagany do pracy serwera LDAP, pozostałe są opcjonalne. W dostarczonych z serwerem OpenLDAP plikach schematów zdefiniowano wiele obiek- tów i atrybutów, które mogą być wykorzystane przy tworzeniu własnej bazy danych. Przykładowo tabela 3.1 zawiera listę atrybutów wraz z odpowiadającymi im obiektami, które mogą okazać się przydatne podczas tworzenia własnej bazy użytkowników. Oczywiście użytkownik może w miarę swoich potrzeb tworzyć własne pliki schematów, które może dołączyć do pliku konfiguracyjnego sldap.conf za pomocą instrukcji include. Przykład prostego pliku schematu przedstawia listing 3.1: Listing 3.1. Przykładowy plik schematu # Autor: Wiesław Dudek # definicja typów atrybutów attributetype ( 1.3.6.1.4.1.4203.666.1 NAME identyfikator EQUALITY caseIgnoreMatch SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE) attributetype ( 1.3.6.1.4.1.4203.666.2 NAME nazwisko EQUALITY caseIgnoreMatch SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE) attributetype ( 1.3.6.1.4.1.4203.666.3 NAME kraj EQUALITY caseIgnoreMatch SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE) 248 (26-09-06) D:DaneDrukBazy danych SQL. Teoria i praktyka9_druk3.doc Rozdział 3. ♦ LDAP — hierarchiczna baza danych 249 Tabela 3.1. Lista ważniejszych atrybutów zdefiniowanych w schematach dostarczonych wraz z serwerem OpenLDAP Nazwa pola w MSOutlook Plik schematu z definicją Nazwa obiektu, w którym występuje atrybut objectPerson inetOrgPerson inetOrgPerson objectPerson inetOrgPerson organizationalPerson organizationalPerson inetOrgPerson organizationalPerson organizationalPerson organizationalPerson organizationalPerson officePerson organizationalPerson organizationalPerson inetOrgPerson inetOrgPerson inetOrgPerson inetOrgPerson inetOrgPerson core.schema core.schema core.schema core.schema core.schema core.schema core.schema core.schema core.schema core.schema core.schema core.schema core.schema core.schema core.schema cosine.schema cosine.schema cosine.schema cosine.schema cosine.schema Name: First Name: Middle Name: Last Name: Email Address: Job Title: Company Name: Business — Street Address: Business — City: Business — State/Province: Business — Zip Code: Business — Country/Region: Business: Business Fax: Home: Mobile: Home — Street Address: Manager: Pager: Atrybut cn givenName initials sn mail title physicalDeliveryOfficeName Office: o postalAddress l st postalCode c telephoneNumber facsimileTelephoneNumber homePhone mobile homePostalAddress manager pager attributetype ( 1.3.6.1.4.1.4203.666.4 NAME miasto EQUALITY caseIgnoreMatch SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE) attributetype ( 1.3.6.1.4.1.4203.666.5 NAME dzielnica EQUALITY caseIgnoreMatch SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE) attributetype ( 1.3.6.1.4.1.4203.666.6 NAME imie DESC Imiona EQUALITY caseIgnoreMatch SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15) D:DaneDrukBazy danych SQL. Teoria i praktyka9_druk3.doc (26-09-06) 249 250 Bazy danych SQL. Teoria i praktyka attributetype ( 1.3.6.1.4.1.4203.666.7 NAME wiek EQUALITY caseIgnoreMatch SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE) #definicja typów obiektów objectclass ( 1.3.6.1.4.1.4203.666.8 NAME osoba MUST ( identyfikator $ nazwisko $ imie) MAY ( wiek ) ) objectclass (1.3.6.1.4.1.4203.666.9 NAME miasteczko MUST ( miasto )) objectclass ( 1.3.6.1.4.1.4203.666.10 NAME rejon MUST ( dzielnica )) Jak widzimy, każdy element schematu posiada własny identyfikator obiektu, tzw. OID (Object Identifier), np. OID elementu rejon to 1.3.6.1.4.1.4203.666.10. Numer ten rozpoczyna się od prefiksu przyznanego organizacji przez właściwy urząd (np. przez urząd IANA[2]). W przykładzie użyliśmy prefiksu 1.3.6.1.4.1.4203.666, który jest zarezerwowany przez OpenLDAP.org dla celów „eksperymentalnych”. Jednak mogli- śmy użyć dowolnego prefiksu zgodnego z notacją OID niekolidującego z prefiksami użytymi w innych używanych przez nas schematach, ponieważ nasz plik schematu jest przeznaczony tylko do własnego użytku. Kolejne elementy schematu otrzymują numery rozpoczynające się od prefiksu: 1.3.6.1.4.1.4203.666.1, 1.3.6.1.4.1.4203.666.2 itp. W naszym przykładowym pliku schematu pojawiły się dwa typy definicji: definicje typów atrybutów rozpoczynające się od słowa attributetype oraz definicje typów obiektów rozpoczynające się od słowa objectclass. Definicja typu obiektu określa, jakie atrybuty muszą lub mogą stać się jego składnikami. Składowe definicji typu atrybutu NAME — nazwa atrybutu. Nazwa ta, podobnie jak numer OID, powinna być unikalna. Jeśli schemat będzie publicznie wykorzystywany, dobrym pomysłem jest poprzedzanie nazw naszych atrybutów prefiksem organizacji, podobnie jak to ma miejsce w przypadku numeru OID. Dozwolone jest użycie kilku nazw dla atrybutu, np. attributetype ( 2.5.4.7 NAME ( l localityName ) SUP name ). DESC — opis atrybutu. SUP — deklaracja dziedziczenia; definiowanie nowego atrybutu na podstawie istniejącego. Przykład pochodzący z pliku core.schema — definiowanie atrybutu member: attributetype ( 2.5.4.31 NAME member SUP distinguishedName ) 250 (26-09-06) D:DaneDrukBazy danych SQL. Teoria i praktyka9_druk3.doc Rozdział 3. ♦ LDAP — hierarchiczna baza danych 251 Atrybut member dziedziczy właściwości atrybutu distinguishedName. EQUALITY — określa regułę porównywania elementów (patrz: tabela 3.2). ORDERING — określa regułę porównywania elementów za pomocą operatorów = i = (możliwe wartości patrz: tabela 3.2). Tabela 3.2. Reguły dopasowywania Nazwa booleanMatch caseIgnoreMatch caseExactMatch distinguishedNameMatch integerMatch numericStringMatch octetStringMatch objectIdentiferMatch caseIgnoreOrderingMatch caseExactOrderingMatch ORDERING integerOrderingMatch ORDERING numericStringOrderingMatch ORDERING octetStringOrderingStringMatch octetStringSubstringsStringMatch ORDERING caseIgnoreSubstringsMatch caseExactSubstringsMatch SUBSTR SUBSTR numericStringSubstringsMatch SUBSTR Stosowana do Znaczenie EQUALITY EQUALITY EQUALITY EQUALITY EQUALITY EQUALITY EQUALITY EQUALITY ORDERING ORDERING porównywanie wartości logicznych brak wrażliwości na wielkość liter i odstępy wrażliwe na wielkość liter, niewrażliwe na odstępy porównywanie wartości DN porównywanie liczb całkowitych porównywanie ciągów numerycznych porównywanie ciągów bajtów porównywanie OID-ów niewrażliwe na wielkość liter i odstępy wrażliwe na wielkość liter, niewrażliwe na odstępy porównywanie liczb całkowitych porównywanie ciągów numerycznych porównywanie ciągów bajtów porównywanie ciągów bajtów niewrażliwe na wielkość liter i odstępy wrażliwe na wielkość liter, niewrażliwe na odstępy porównywanie ciągów numerycznych SUBSTR — określa regułę porównywania elementów za pomocą znaków wieloznacznych (wildcards) (patrz: tabela 3.2). SYNTAX — typ atrybutu (najczęściej wykorzystywane typy atrybutów patrz: tabela 3.3). Przykład deklaracji: SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{30} określa atrybut typu DirectoryString kodowany w UTF-8 o długości maksymalnej 30 znaków. SINGLE-VALUE — blokuje wstawianie duplikatów. NO-USER-MODIFICATION — blokuje możliwość modyfikacji atrybutu. COLLECTIVE — atrybut będzie definiował kolekcję węzłów. USAGE — jedna z wartości: userApplications, directoryOperation, distributedOperation, dSAOperation. D:DaneDrukBazy danych SQL. Teoria i praktyka9_druk3.doc (26-09-06) 251 252 Bazy danych SQL. Teoria i praktyka Tabela 3.3. Typy atrybutów (SYNTAX) Nazwa boolean DirectoryString OID 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 distinguishedName integer numericString OID octetString 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.12 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.27 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.36 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.38 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.40 Składowe definicji typu obiektu Znaczenie wartość logiczna ciąg znaków kodowany w UTF-8 Można zapisywać polskie znaki. LDAP DN liczba całkowita ciąg znaków numerycznych identyfikator obiektu ciąg bajtów, np. rysunek lub inny obiekt binarny kodowany w standardzie Base64 NAME — nazwa obiektu. Nazwa ta powinna być unikalna. DESC — opis obiektu. SUP — deklarowanie dziedziczenia (określanie nowego obiektu na podstawie istniejącego). ABSTRACT — deklarowanie obiektu abstrakcyjnego, tj. będącego punktem wyjścia do definiowania nowych obiektów. MUST — deklarowanie atrybutów, które muszą towarzyszyć obiektowi. MAY — deklarowanie atrybutów, które mogą (ale nie muszą) towarzyszyć obiektowi. Zalety i wady W podrozdziałach „Zalety i wady” standardowo występujących w każdym z następnych rozdziałów zostaną przedstawione wybrane cechy opisywanego systemu, które z różnych powodów zasługują na uwagę. Trzeba jednak pamiętać, że sytuacja na rynku informa- tycznym zmienia się z dnia na dzień i opisywane wady mogą zostać usunięte w kolej- nych wersjach, a zalety staną się standardem na rynku tego typu oprogramowania. Przedstawione w tej książce zestawienia mają jednak dać Czytelnikowi wyobrażenie na temat bieżącej sytuacji. Sam użytkownik zdecyduje, które z tych cech mają dla niego znaczenie. Być może pewna wada zdyskwalifikuje produkt pod kątem jakiegoś wyko- rzystania. Z drugiej strony użytkownik może chcieć skorzystać z pewnej opcji dostępnej w danym produkcie, która z pozoru wydawałaby się mało istotna. Śledząc zapotrzebowanie na pewne rozwiązania, wydaje się, że stworzenie listy wad i zalet ma sens. Użytkownik może je traktować jako pewien głos w dyskusji. 252 (26-09-06) D:DaneDrukBazy danych SQL. Teoria i praktyka9_druk3.doc Rozdział 3. ♦ LDAP — hierarchiczna baza danych 253 Przedstawiając w dużym skrócie i z pewnością nie wyczerpując tematu, można wy- mienić zalety i wady technologii LDAP. Zalety: (cid:141) małe wymagania sprzętowe; (cid:141) łatwość integracji z innym oprogramowaniem (serwerami SQL, programami pocztowymi itp.); (cid:141) bardzo dobra skalowalność; (cid:141) prostota w użyciu. Wady: (cid:141) mała szybkość i możliwości w porównaniu z bazami danych SQL; (cid:141) brak transakcji. Podsumowanie Zapytania do bazy danych SQL są dużo szybsze niż odpowiadające im zapytania do bazy LDAP. Co więcej, efektywność LDAP może być nawet kilkadziesiąt razy mniej- sza niż bazy danych SQL. Wybór rozwiązania może więc wydawać się bardzo prosty, jednak należy pamiętać, że bazy LDAP mają też sporo zalet. Zalety te powodują, że ciągle są one obiektem zainteresowania i stają się standardem dla pewnych rozwią- zań, np.: systemu logowania użytkowników, systemu książek adresowych, informacji o użytkownikach itd. Do zalet tych należy głównie prostota i łatwość integracji z in- nym oprogramowaniem. Otwarty protokół LDAP i współpraca serwerów LDAP z innym oprogramowaniem, w szczególności z bazami danych SQL, może pomóc w integracji systemów będących w dyspozycji użytkownika. Instalacja i konfiguracja Instalacja serwera OpenLDAP jest stosunkowo prosta. Z pewnością będzie wymagać trochę więcej wysiłku w systemie Linux, zwłaszcza jeśli zechcemy skonfigurować bez- pieczne uwierzytelnienie np. przez SSL. OpenLDAP jest darmowym oprogramowaniem, które można pobrać ze strony www. openldap.org. Instalacja serwera OpenLDAP zarówno w systemie Windows, jak i w systemie Linux przebiega bardzo podobnie i składa się z następujących etapów: 1. Zainstalowanie oprogramowania serwera. 2. Utworzenie plików schematu bazy danych (patrz: punkt „Schemat”). 3. Skonfigurowanie serwera polegające na modyfikacji pliku slapd.conf (patrz: punkt: „Plik slapd.conf”). D:DaneDrukBazy danych SQL. Teoria i praktyka9_druk3.doc (26-09-06) 253 254 Bazy danych SQL. Teoria i praktyka 4. Utworzenie pliku LDIF z danymi naszej nowej bazy danych (patrz: punkt „LDIF”). 5. Uruchomienie serwera LDAP (patrz: punkt „Uruchamianie i zatrzymywanie serwera”). 6. Utworzenie bazy danych na podstawie pliku LDIF (patrz: punkt „LDIF”). Standardowe porty, na których nasłuchuje serwer LDAP, to port 389 dla połączenia nieszyfrowanego oraz 636 dla połączeń szyfrowanych TLS/SSL. Popularne konfiguracje serwera LDAP Najpopularniejsze konfiguracje serwera LDAP przedstawiono na kolejnych rysunkach. Niektóre z nich pozwalają na rozłożenie obciążenia na kilka serwerów (patrz: rysunek 3.5 i rysunek 3.6), celem innych jest dodatkowo uzyskanie bezpieczeństwa danych (patrz: rysunek 3.6). Konfiguracja podstawowa Jest to konfiguracja domyślna tworzona podczas instalacji serwera LDAP, na którą składa się jeden serwer (patrz: rysunek 3.4). Żądania nadchodzące od strony klienta są całkowicie przetwarzane na tym serwerze. Jeśli serwer nie potrafi obsłużyć żądań, infor- muje o tym i nie odsyła klienta do innych serwerów LDAP. Rysunek 3.4. Konfiguracja podstawowa Rysunek 3.5. Konfiguracja z serwerami referencyjnymi 254 (26-09-06) D:DaneDrukBazy danych SQL. Teoria i praktyka9_druk3.doc Rozdział 3. ♦ LDAP — hierarchiczna baza danych 255 Rysunek 3.6. Konfiguracja z replikacją typu MASTER-SLAVE Konfiguracja z serwerami referencyjnymi Ta konfiguracja pozwala uzyskać sieć powiązanych ze sobą serwerów LDAP, które odsyłają klientów do siebie nawzajem w zależności od możliwości obsłużenia ich żądań. Na rysunku 3.5 klient w kroku 2. otrzymuje od serwera LDAP1 referencję do serwera LDAP2, który zdaniem serwera LDAP1 jest w stanie obsłużyć żądanie klienta. Klient po otrzymaniu referencji ponawia żądanie, kierując je już do właściwego serwera. Serwery LDAP obsługują dwa rodzaje referencji: 1. Referencje definiowane w pliku slapd.conf za pomocą słowa referral referral ldap://root.openldap.org/ Jeśli żądanie klienta dotyczy węzła spoza obsługiwanej domeny określonej poprzez słowo suffix, serwer zwraca klientowi referencję do właściwego serwera LDAP (ldap://root.openldap.org), który może obsłużyć żądanie klienta lub odesłać go do innego serwera. Na przykład: jeśli w pliku slapd.conf określono suffix miasto=krakow,kraj=pl żądanie klienta dotyczące węzła miasto=warszawa,kraj=pl zwróci referencję zdefiniowaną w referral. 2. Referencje definiowane dla węzła poprzez przypisanie węzłowi obiektu referral dn: dc=poddrzewo,dc=myserver,dc=pl objectClass: referral objectClass: extensibleObject dc: poddrzewo ref: ldap://myserver.pl/dc=poddrzewo,dc=myserver,dc=pl D:DaneDrukBazy danych SQL. Teoria i praktyka9_druk3.doc (26-09-06) 255 256 Bazy danych SQL. Teoria i praktyka Każde odwołanie do podgałęzi dc=poddrzewo,dc=myserver,dc=pl zwróci referencję: ldap://myserver.pl/dc=poddrzewo,dc=myserver,dc=pl. W ten sposób obsługa tej podgałęzi zostanie oddelegowana do serwera myserver.pl. Niestety wiele narzędzi klienta nie potrafi zinterpretować otrzymanej od serwera LDAP referencji i ponowić żądania z wykorzystaniem otrzymanej referencji. Konfiguracja z replikacją typu MASTER-SLAVE Konfiguracja ta pozwala zmniejszyć ryzyko utraty danych w przypadku awarii i po- prawić bezpieczeństwo systemu, ponieważ dane są replikowane do innych baz danych LDAP. Dodatkową korzyścią uzyskiwaną tutaj jest rozproszenie danych, które podob- nie jak w poprzednio omówionym przypadku pozwala na rozłożenie obciążenia ser- werów. Przykładowo: serwer LDAP2 może obsługiwać jedynie modyfikacje danych, natomiast serwer LDAP1 (replika) służyć do odczytywania i przeglądania danych. Konfiguracja ta jest oparta na architekturze MASTER-SLAVE. MASTER jest serwerem głównym, a modyfikacje jego bazy danych są propagowane dalej i zapisywane do baz danych wszystkich skonfigurowanych serwerów SLAVE. Przykład żądania zapisu danych do bazy serwera LDAP1 przedstawia rysunek 3.6. Serwer LDAP1, który jest serwerem SLAVE, informuje klienta, że takie zmiany można wprowadzać jedynie na serwerze MASTER, zwracając odpowiednią referencję (2). Klient formułuje nowe żądanie, wysyłając je tym razem pod właściwy adres (3) i uzy- skuje potwierdzenie (4). Zmiany wprowadzone w bazie danych serwera MASTER są zapisywane do dziennika replikacji (5) i od tego momentu są dostępne dla programu slurpd (6), który propaguje je dalej (7) do serwera SLAVE (lub wielu serwerów SLAVE). Przedstawiony scenariusz opisuje próbę zapisu na serwerze SLAVE. W przypadku próby odczytu scenariusz zakończyłby się w punkcie 2. po zwróceniu odpowiedzi przez serwer SLAVE. Dalsze informacje na temat konfigurowania replikacji są opisane w punkcie „Re- plikacja”. Konfiguracja mieszana Konfiguracja mieszana stanowi połączenie konfiguracji z serwerami referencyjnymi oraz konfiguracji z replikacją typu MASTER-SLAVE i jest podstawą budowy dużych systemów. Plik slapd.conf Konfiguracja serwera LDAP jest oparta na pliku slapd.conf. Plik ten decyduje o wszyst- kich parametrach pracy serwera (patrz: tabela 3.4). Przykład minimalnej konfiguracji (plik slapd.conf) przedstawia listing 3.2. 256 (26-09-06) D:DaneDrukBazy danych SQL. Teoria i praktyka9_druk3.doc Rozdział 3. ♦ LDAP — hierarchiczna baza danych 257 Listing 3.2. Przykładowy plik slapd.conf include ./schema/core.schema include ./schema/my.schema #definicja bazy database ldbm suffix miasto=krakow,kraj=pl rootdn identyfikator=manager,miasto=krakow,kraj=pl rootpw manager directory ./data access to * by * write Tabela 3.4. Lista i znaczenie parametrów konfiguracyjnych pliku slapd.conf Parametr access defaultaccess include loglevel referral sizelimit timelimit database readonly replica replogfile Znaczenie Określa prawa dostępu do węzłów i atrybutów. Domyślny tryb dostępu, jeśli tryb dostępu nie był określony w parametrze access. Włączenie pliku (plik powinien posiadać taki sam format jak slapd.conf). Poziom logowania. Referencja zwracana klientowi w przypadku żądań dotyczących węzłów nieobsługiwanych przez serwer. Maksymalna ilość elementów zwrócona przez serwer w jednej operacji odczytu. Maksymalny czas (w sekundach) na obsługę żądania klienta. Wybrana baza danych dla serwera LDAP. Wszystkie parametry pojawiające się do następnego użycia parametru database dotyczą tej bazy danych (patrz: przykład slapd.conf w punkcie „Interfejs”). Włącza lub wyłącza tryb read-only. Informacja o powiązanym serwerze replikacji SLAVE. Patrz: punkt „Replikacja”. Nazwa pliku dziennika logowania zmian w bazie danych, plik ten jest używany w procesie replikacji przez program slurpd. Użycie Patrz: punkt „Prawa dostępu do serwera”. defaultaccess none — brak dostępu. defaultaccess read — domyślny tryb odczytu. include core.schema — włączenie pliku schematu. loglevel 255 — szczegółowy poziom logowania informacji. referral myserver.com sizelimit 100 timelimit 300 database ldbm database shell database passwd readonly on replica uri=ldap://myserver:389 binddn= identyfikator=manager, miasto=krakow,kraj=pl bindmethod= simple credentials=manager replogfile ./logs/master-ldap.replog D:DaneDrukBazy danych SQL. Teoria i praktyka9_druk3.doc (26-09-06) 257 258 Bazy danych SQL. Teoria i praktyka Tabela 3.4. Lista i znaczenie parametrów konfiguracyjnych pliku slapd.conf (ciąg dalszy) Użycie rootdn identyfikator=manager, miasto=krakow,kraj=pl rootpw manager suffix miasto=krakow,kraj=pl updatedn identyfikator=manager, miasto=krakow,kraj=pl updateref myserver.net directory ./data index objectClass eq — indeks dla obiektu objectClass. Znaczenie DN logowania do serwera, (używane w opcji -D narzędzi takich jak ldapadd). Hasło logowania do serwera. Określa węzeł podstawowy dla danej bazy danych, wszystkie zapytania kierowane do tego węzła lub podwęzłów będą dotyczyły bazy, dla której jest ustawiony suffix. Określa DN uprawione do wprowadzenia zmian do repliki (SLAVE), powinno odpowiadać klauzuli binddn dyrektywy replica dla serwera MASTER. Opcja dostępna tylko dla SLAVE. Referencja do serwera MASTER. Opcja dostępna tylko dla SLAVE. Kartoteka dla bazy danych. Definicje indeksów. Dozwolone wartości: none — brak indeksu, eq — wyszukiwanie w indeksie będzie oparte na porównaniu całych elementów, sub — wyszukiwanie podstringów, pres — wyszukiwanie przez (st=*), tzn. wszystkich elementów. Parametr rootdn rootpw suffix updatedn updateref directory index objectclass attributetype schemacheck TLSCipherSuite Patrz: punkt „Schemat”. Patrz: punkt „Schemat”. Włączenie lub wyłączenie sprawdzenia pliku schematu. Akceptowalny sposób szyfrowania. Plik z certyfikatem. TLSCACertificateFile TLSCACertificatePath Kartoteka zawierająca certyfikaty CA. Plik z certyfikatem serwera. TLSCertificateFile TLSCertificateKeyFile Plik klucza prywatnego serwera. Poziom uwierzytelnienia klienta: TLSVerifyClient never, allow, try, demand, hard. schemacheck on TLSCipherSuite HIGH:MEDIUM:+SSLv2 TLSCACertificateFile cacert.pem TLSCACertificatePath ./cert TLSCertificateFile servercrt.pem TLSCertificateKeyFile serverkey.pem TLSVerifyClient demand 258 (26-09-06) D:DaneDrukBazy danych SQL. Teoria i praktyka9_druk3.doc Rozdział 3. ♦ LDAP — hierarchiczna baza danych 259 Instalacja książki adresowej LDAP Instalacja książki adresowej LDAP w programie Microsoft Outlook Express przedsta- wia się następująco: 1. W menu Narzędzia należy wybrać Konta. 2. W oknie Konta internetowe po wybraniu Dodaj wybieramy Usługa katalogowa. 3. W oknie Kreator połączeń internetowych należy podać URL serwera LDAP, np. ldap.myserver.pl lub localhost, jeśli nasz serwer uruchomiliśmy na lokalnym komputerze. 4. Ustalamy, czy musimy logować się do serwera. 5. Jeśli wybraliśmy opcję logowania do serwera, powinniśmy podać DN logowania i hasło, np.: Nazwa konta: identyfikator=manager,miasto=krakow,kraj=pl Hasło: manager 6. Decydujemy, czy program MS Outlook Express powinien sprawdzać wpisywane adresy e-mail w bazie danych LDAP. 7. W oknie Konta internetowe w zakładce Usługa katalogowa wybieramy z listy skonfigurowany przez nas serwer i naciskamy przycisk Właściwości. 8. Wybieramy zakładkę Zaawansowane i sprawdzamy, czy ustawienie portu jest właściwe (jest to szczególnie ważne, jeśli serwera nie uruchomiliśmy na standardowym numerze portu) i jeśli jest niewłaściwe, poprawiamy je. Wprowadzamy również poprawnie Bazę wyszukiwania, czyli węzeł stanowiący podstawę przeszukiwania drzewa LDAP. 9. Naciskamy OK. Aby skorzystać z tak skonfigurowanej książki adresowej: 1. Otwieramy książkę adresową, naciskając przycisk: Adresy. 2. W menu Edycja wybieramy Znajdź osoby. 3. Na liście Szukaj w wybieramy skonfigurowany przez nas serwer LDAP. 4. Wprowadzamy np. nazwę użytkownika w polu Nazwa (może być *) i naciskamy OK. Konfigurowanie bazy SQL jako „backendu” Serwer LDAP dysponuje dużą liczbą możliwości, jeśli chodzi o wybór bazy danych używanej do przechowywania danych (tzw. backends): bdb, hdb, ldbm. W roli bazy danych (backendu) można użyć shell, aby uzyskać dostęp do wybranych skryptów po- włoki, lub passwd, aby uzyskać dostęp do pliku passwd. Niekoniecznie zatem w roli D:DaneDrukBazy danych SQL. Teoria i praktyka9_druk3.doc (26-09-06) 259
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Bazy danych SQL. Teoria i praktyka
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: