Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00467 007429 15923459 na godz. na dobę w sumie
Benefit 5 (17) 2013 - ebook/pdf
Benefit 5 (17) 2013 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji:
ISBN: Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
W maju prezentujemy Państwu wywiad z pierwszym premierem III RP, dziś doradcą prezydenta RP – Tadeuszem Mazowieckim.

Rozmowa dotyczy spraw dzisiejszych, ale także i tych z przeszłości, z okresu wielkich zmian, jakie przeżywała Polska w 1989 r. Tadeusz Mazowiecki mówi m.in. o tym, co motywowało Polaków kiedyś i jakie są obecnie nasze motywacje i cele. W niniejszym numerze miesięcznika zamieściliśmy również tekst Roberta Reinfusa o mitach motywowania za pomocą premii finansowych oraz tekst dr. Kazimierza Sedlaka, który pisze o koncepcji Total Rewards, którą opracowano z początkiem XXI wieku przez Amerykańskie Stowarzyszenie Specjalistów ds. Wynagradzania. Autorzy tej koncepcji wyodrębnili pięć głównych składowych wynagrodzenia. Koncepcja łącznych korzyści z pracy znacznie poszerza tradycyjne rozumienie terminu „wynagradzanie”. Wzbogaca je, m.in. o takie składowe, jak działania zmierzające do budowania równowagi między życiem zawodowym i prywatnym czy przekazywanie pracownikom wyrazów uznania. Autorzy koncepcji zwracają w ten sposób uwagę na to, że proces wynagradzania to znacznie więcej niż tylko wypłacanie pensji.

Zapraszam do lektury

Jacek Babiel
redaktor naczelny

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

k a d G z s a k u Ł . t o F Spis treści: Warto tam być ................................ 4 Jest jeszcze wiele do zrobienia .................................... 5 Weekendowy wypoczynek pracowników ................................... 7 Pytanie do eksperta ....................... 8 Total rewards – przyszłość systemów wynagradzania ............ 9 Bo ludzie mają różne potrzeby ... 13 Mity o premiach ........................... 14 Matryca edukacyjna .................... 20 Grywalizacja biznesowa .............. 22 Platforma internetowa e-MultiSport .................................. 23 Wirtualny awans ........................... 24 Budowanie personal brandingu w Internecie ................................... 26 Opodatkowanie szkoleń organizowanych dla byłych pracowników w ramach programu dobrowolnych odejść ................. 28 Odprawa pośmiertna w podatku dochodowym od osób fizycznych ...................... 29 Firma powinna opodatkować benefity przekazane pracownikowi .......... 30 Koszty poniesione w delegacji są zwolnione z podatku PIT ........ 31 Podatkowe konsekwencje zakupu okularów dla pracownika .............................. 33 Świadomość, stres i umiejętności ...................... 36 Szybkie czytanie się opłaca ....... 38 Warto zobaczyć w teatrze ......... 40 Warto zobaczyć w kinie .............. 41 Warto przeczytać ......................... 42 Redakcja: Elwira Cimoch, Rafał Mikołaj Krasucki al. Piłsudskiego 58, lok. 201, 18-400 Łomża tel./faks 86 218 00 74 e-mail: redakcja@miesiecznik-benefit.pl www.miesiecznik-benefit.pl ISSN 2084-7491 Redaktor naczelny: Jacek Babiel Redaktor: Jolanta Chrostowska-Sufa Reklama: Anna Załęska a.zaleska@miesiecznik-benefit.pl tel. 22 531 32 75 , tel. kom. 508 548 308 Anna Kaczorowska a.kaczorowska@miesiecznik-benefit.pl tel. 22 279 23 06, tel. kom. 516 579 678 Wydawca: Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa Foto na okładce: Łukasz Gdak Nakład: 10 000 egz. DTP: Pracownia Poligraficzna GRAFIS Zbigniew Jakuć Druk: Libra-Print Daniel Puławski PISZEMY JAK MOTYWOWAĆ www.miesiecznik-benefit.pl Drodzy Czytelnicy, w  maju prezentujemy Państwu wywiad z  pierwszym premierem III RP, dziś doradcą prezydenta RP – Tadeuszem Mazowieckim. Rozmowa dotyczy spraw dzisiejszych, ale tak- że i tych z przeszłości, z okresu wielkich zmian, jakie przeżywała Polska w 1989 r. Tadeusz Ma- zowiecki mówi m.in. o tym, co motywowało Polaków kiedyś i jakie są obec- nie nasze motywacje i cele. W  niniejszym numerze miesięcznika zamieściliśmy również tekst Roberta Reinfusa o mitach motywowania za pomocą premii finansowych oraz tekst dr. Kazimierza Sedlaka, który pisze o koncepcji Total Rewards, którą opracowano z początkiem XXI wieku przez Amerykańskie Stowarzy- szenie Specjalistów ds. Wynagradzania. Autorzy tej koncepcji wyodrębnili pięć głównych składowych wynagrodzenia. Koncepcja łącznych korzyści z  pracy znacznie poszerza tradycyjne rozumienie terminu „wynagradza- nie”. Wzbogaca je, m.in. o  takie składowe, jak działania zmierzające do budowania równowagi między życiem zawodowym i prywatnym czy prze- kazywanie pracownikom wyrazów uznania. Autorzy koncepcji zwracają w ten sposób uwagę na to, że proces wynagradzania to znacznie więcej niż tylko wypłacanie pensji. Zapraszam do lektury. Jacek Babiel redaktor naczelny WARTO TAM BYĆ „HR na Śniadanie” Każdy z  nas kojarzy ideę „obiadów czwart- kowych” – spotkań polskich intelektualistów. Portal HRNews organizuje ich współczesny, biznesowo-towarzyski, odpowiednik – cykl „HR na Śniadanie”. Spotkania mają charakter klubu networkingowego, aktywizującego wy- mianę doświadczeń i  sprzyjającego refleksji nad kondycją polskiego HR. 15 maja 2013 – Hotel Lord w Warszawie Organizator: HRNews.pl Informacjie: www.HRnaSniadanie.pl Innowacyjny HR – HR Lunch Meeting Cykl konferencji skierowany do dyrektorów i menedżerów HR. Goście specjalni spotkań – dyrektorzy personalni koncernu Philips w Polsce – podzielą się nowatorskimi i spraw- dzonymi rozwiązaniami w  obszarze Human Resource Management, które stawiają Philips wśród najlepszych firm na świecie. 23 maja 2013 – Piła Organizator: Kontekst HR International Group, Philips i „Personel i Zarządzanie” Informacje: www.hrlunchmeeting.pl Wyzwania HR Po raz pierwszy w Łodzi. Podczas konferencji uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie budo- wać pożądaną markę zespołu HR w organizacji, usłyszą o tym jak najlepiej motywować pracow- ników, przyjrzą się prawdom i mitom w temacie budowania zespołów sprzedażowych, posłu- chają jak zadbać o wizerunek pracodawcy. 15 maja 2013 – Hotel Holiday Inn w Łodzi Organizator: Pracuj.pl Informacje: www.wyzwaniahr.pl Ogólnopolska Konferencja Konwent HR Podczas konferencji zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z  kształtowaniem za- angażowania pracowników, nowoczesnymi narzędziami HR, jak i rolą działów HR w bu- dowaniu wizerunku dobrego pracodawcy na rynku pracy. 13 czerwca 2013 – Hotel Mercure w Warszawie Organizator: Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami Informacje: www.pszk.pl III Konferencja Lato HR Celem konferencji jest podnoszenie kwalifika- cji kadr menedżerskich z zakresu wiedzy HR, dzielenie się doświadczeniami, prezentowanie nowych trendów, narzędzi i  rozwiązań dla branży HR. 5 lipca 2013 – Warszawa Organizator: Inwenta Sp. z o. o. Informacje: www.latohr.pl Sprostowanie: W kwietniowym numerze miesięcznika Bene- fit 4(16)/2013 w tekście „Personal branding” podaliśmy niepełną, a przez to nieprawdziwą informację na temat autorki tekstu. Napisali- śmy, że Anna Szubert jest pierwszym i jak dotąd jedynym strategiem personal brandingu w Pol- sce. Pełna informacja brzmi: Anna Szubert jest pierwszym i jak dotąd jedynym strategiem per- sonal brandingu w Polsce certyfikowanym przez Reach Communications Consulting. Kongres KWALIFIKACJE – jak przetrwać rewolucję edukacyjną? Alfred Hitchcock powtarzał, że dobry film zaczyna się od trzęsienia ziemi. Dla polskiego świata gospodarki takim wyda- rzeniem mógł być Raport OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) z prognozami do 2060 r. Do- kument ten zakłada, że Polskę w  najbliższych 50 latach czeka spowolnienie gospodarcze. W  połowie XXI wieku będziemy jednym z najstarszych społeczeństw świata – a co za tym idzie skazanym na wegetację, z  gospodarką przytłoczoną kosztem transferów koniecznych do utrzymania osób nieaktywnych za- wodowo z przyczyn naturalnych. Najlepszą alternatywą dla tej apokaliptycznej wizji jest zmia- na funkcjonowania polskiej edukacji formalnej oraz rozwiązania dla osób aktywnych zawodowo. W Polsce od kilku lat przygoto- wywana jest Krajowa Rama Kwalifikacji – system standardów, w którym precyzyjnie określone zostaną poziomy profesjonali- zmu w zakresie: wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecz- nych dla poszczególnych zawodów i specjalności. Rama kształ- tować będzie wymagania, które należy spełnić, aby otrzymać określony poziom kwalifikacji. Jej zawartość będzie modelować nowy system kształcenia i rozwoju osób pracujących w Polsce i  Europie. Spowoduje ukształtowanie innego niż dotychczas sposobu zdobywania kwalifikacji poprzez wdrożenie systemu ich potwierdzania. Dobrze skonstruowana i  implementowana Rama przyczyni się do wypracowania systemu kształcenia ade- kwatnego do potrzeb pracodawców oraz uzyskania porówny- walności edukacji zdobywanej w różnych krajach europejskich. Niepokoić może to, że zarówno społeczeństwo, jak i  pra- codawcy nie dysponują wiedzą na temat tej reformy. Brakuje również merytorycznej dyskusji na temat potrzeb środowisk zaangażowanych w  ten proces oraz możliwości i  sposobów współpracy po przeprowadzonej reformie. Nie istnieje platfor- ma wymiany informacji na temat podejmowanych już inicjatyw edukacyjnych spełniających wymagania Krajowej Ramy Kwa- lifikacji. Nieznane są przykłady i  praktyki obecne w  biznesie. Jednocześnie od wielu lat środowisko biznesu wskazuje na nie- dostosowanie systemu edukacji do potrzeb pracodawców. Skut- kuje to trudnościami w znalezieniu pracowników spełniających wymagania przedsiębiorstw oraz tworzeniem indywidualnych systemów rozwoju kwalifikacji, które odpowiadają konkretnym potrzebom. Odpowiedzią na wszystkie pytania i  wątpliwości będzie Kongres Kwalifikacje – „Trzy środowiska – jedna sprawa”. Ce- lem wydarzenia jest wypracowanie praktycznych rozwiązań, koniecznych do ujęcia w Ramie, aby spełniała ona wymagania biznesu i  stała się użytecznym narzędziem umożliwiającym optymalizację procesu rekrutacji i rozwoju pracowników. Chce- my dyskusji na temat Krajowej Ramy Kwalifikacji oraz potwier- dzania kwalifikacji, zdobytych drogą pozaformalną oraz nie- formalną. Dążymy do stworzenia platformy dla merytorycznej dyskusji na temat potrzeb środowisk, dla których Krajowa Rama Kwalifikacji ma być praktycznym narzędziem pracy oraz moż- liwości współpracy między nimi po przeprowadzeniu reformy. Chcemy polilogu łączącego trzy najważniejsze punkty wi- dzenia: biznesu, edukacji, administracji. Pragniemy, by polscy przedsiębiorcy opowiedzieli o  problemach, jakie towarzyszą rekrutacji pracownika oraz o dobrych praktykach dotyczących wzrostu kompetencji swoich pracowników. Chcemy zobaczyć, jak wygląda analogiczny system w innych krajach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych. Wierzymy, że dobrze wypraco- wane rozwiązania pomogą w łatwiejszym zdobywaniu nowych kwalifikacji, które umożliwią efektywniejsze funkcjonowanie społeczeństwa oraz przedsiębiorstw. 6-7 czerwca 2013 – Kraków Organizator: Heuresis Certyfikowani Trenerzy i  Konsultanci Zarządzania, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 4
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Benefit 5 (17) 2013
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: