Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00030 007576 18991674 na godz. na dobę w sumie
Bezpieczeństwo - powinność czy gwarancja? T. V Gromadzenie informacji przez służby policyjne a status i prawa jednostki - ebook/pdf
Bezpieczeństwo - powinność czy gwarancja? T. V Gromadzenie informacji przez służby policyjne a status i prawa jednostki - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 129
Wydawca: Wyższa Szkoła Humanitas Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65682-79-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Oddajemy do rąk Państwa kolejny już (piąty) tom z serii „Bezpieczeństwo – powinność czy gwarancja?”, poświęcony tym razem gromadzeniu przez służby policyjne informacji na temat obywateli i osób przebywających na terenie Polski. W tym kontekście na niniejszy tom składają się trzy artykuły. Pierwszy, autorstwa T. Miłkowskiego, Co mogą wiedzieć o nas służby policyjne – przegląd głównych rozwiązań ustawowych, odnoszący się do normatywnego zakresu danych, jakie formacje policyjne (w tym służby specjalne) mogą gromadzić i przetwarzać na temat osób, wykorzystując zarówno kanały formalne, jak i używając metod i środków pracy operacyjno-rozpoznawczej. Drugi, M. Kuci i P. Tobiczyka, Gromadzenie i przetwarzanie informacji przez służby policyjne a ochrona danych osobowych, który dotyka podstawowych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych uregulowanych przez różne akty prawne na tle uprawnień i obowiązków, jakie zostały nałożone na służby policyjne. Wreszcie trzeci, B. Orzeł, Krajowy System Informacyjny Policji – zarządzanie informacjami o osobie, konkretyzuje już w szczegółach podstawową co do zakresu i rozmiaru bazę danych Policji. Jest to o tyle istotne, że – jak się szacuje – w praktyce w KSIP przechowuje się ponad 95% wszelkich informacji kryminalnych pozyskiwanych w naszym kraju. Tym samym wiedza na temat struktury i treści tego systemu stanowi podstawę do jakichkolwiek rozważań na omawiany temat.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

BEZPIECZEŃSTWO(cid:30) POWINNOŚĆ CZY GWARANCJA? TOM VGROMADZENIE INFORMACJI PRZEZ SŁUŻBY POLICYJNE A STATUS I PRAWA JEDNOSTKIpod red. Tomasza MiłkowskiegoBEZPIECZEŃSTWO (cid:30) POWINNOŚĆ CZY GWARANCJA? TOM V GROMADZENIE INFORMACJI PRZEZ SŁUŻBY POLICYJNE A STATUS I PRAWA JEDNOSTKIOficyna WydawniczaHumanitasul. Kilińskiego 43, 41-200 SosnowiecREDAKCJA:e-mail: wydawnictwo@humanitas.edu.pltel. (32) 3631225DZIAŁ SPRZEDAŻY:e-mail: dystrybucja@humanitas.edu.pltel. (32) 3631219www.humanitas.edu.pl/pl/wydawnictwoSprawdź naszą ofertę naOddajemy do rąk Państwa kolejny już (piąty) tom z serii „Bezpieczeństwo – powinność czy gwarancja?”, poświęcony tym razem gromadzeniu przez służby policyjne informacji na temat obywateli i osób przebywających na terenie Polski.Mamy nadzieję, że opracowanie to stanowić będzie kolejny etap w procesie analizy rozwiązań prawnych towarzyszących działaniom na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.Fragment Wstępu BEZPIECZEŃSTWO – POWINNOŚĆ CZY GWARANCJA? TOM V  GROMADZENIE INFORMACJI PRZEZ SŁUŻBY POLICYJNE A STATUS I PRAWA JEDNOSTKI BEZPIECZEŃSTWO – POWINNOŚĆ CZY GWARANCJA? TOM V  GROMADZENIE INFORMACJI PRZEZ SŁUŻBY POLICYJNE A STATUS I PRAWA JEDNOSTKI pod redakcją Tomasza Miłkowskiego A N Y C I F O “ H Y DW A W N I C Z A ” S A T U M IA N W Y Ż S Z A S Z K O Ł A H U M A N I TA S Sosnowiec 2017 Recenzent dr hab. Jacek Barcik Redaktor Oficyny Wydawniczej „Humanitas” Danuta Dziewięcka Projekt okładki Bartłomiej Dudek Copyright by Oficyna Wydawnicza „Humanitas” ul. Kilińskiego 43 41-200 Sosnowiec tel.: 32 363 12 25 e-mail: wydawnictwo@humanitas.edu.pl dystrybucja@humanitas.edu.pl ISBN: 978-83-65682-79-6 Sosnowiec 2017 Sfinansowano z dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2016 roku Wydziału Administracji i Zarządzania Wyższej Szkoły Humanitas SPIS TREŚCI Wstęp .................................................................................................................................7 Tomasz Miłkowski Co mogą wiedzieć o nas służby policyjne – przegląd głównych rozwiązań ustawowych ............................................................... 9  Mateusz Kucia Paweł Tobiczyk Gromadzenie i przetwarzanie informacji przez służby policyjne a ochrona danych osobowych ............................................... 71 Barbara Orzeł Krajowy System Informacyjny Policji – zarządzanie informacjami o osobie .........................................................................103 Zakończenie ...................................................................................................................125 Wstęp Oddajemy do rąk Państwa kolejny już (piąty) tom z serii „Bezpieczeństwo – powinność czy gwarancja?”, poświęcony tym razem gromadzeniu przez służby policyjne informacji na temat obywateli i  osób przebywających na terenie Polski. W tym kontekście na niniejszy tom składają się trzy artykuły. Pierwszy, autorstwa T. Miłkowskiego, Co mogą wiedzieć o nas służby policyjne – przegląd głównych rozwiązań ustawowych, odnoszący się do normatywnego zakresu danych, jakie formacje policyjne (w tym służby specjalne) mogą gromadzić i  przetwarzać na temat osób, wykorzystując zarówno kanały formalne, jak i używając metod i środków pracy operacyjno-rozpoznawczej. Drugi, M. Kuci i P. Tobiczyka, Gromadzenie i przetwarzanie informacji przez służby policyjne a ochrona danych osobowych, który dotyka podstawowych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych uregulowanych przez różne akty prawne na tle uprawnień i obowiązków, jakie zostały nałożone na służby policyjne. Wreszcie trzeci, B. Orzeł, Krajowy System Informacyjny Policji – zarządzanie informacjami o osobie, konkretyzuje już w szczegółach podstawową co do zakresu i  rozmiaru bazę danych Policji. Jest to o  tyle istotne, że – jak się szacuje – w praktyce w KSIP przechowuje się ponad 95 wszelkich informacji kryminalnych pozyskiwanych w  naszym kraju. Tym samym wiedza na temat struktury i treści tego systemu stanowi podstawę do jakichkolwiek rozważań na omawiany temat. Mamy nadzieję, że opracowanie to stanowić będzie kolejny etap w  procesie analizy rozwiązań prawnych towarzyszących działaniom na rzecz bezpieczeństwa i  porządku publicznego. Jednocześnie liczymy na to, że lektura zawartych w niej treści będzie impulsem do dalszych pytań. Pozwoli to – być może – na odpowiedź na nie w następnych publikacjach, poświęconych w istocie problematyce kolizji dwóch dóbr: bezpieczeństwa i wolności jednostki. Dóbr, które zawsze muszą „oddać część siebie”, aby móc w dalszym ciągu „istnieć”… Tomasz Miłkowski1 Co mogą wiedzieć o nas służby policyjne – przegląd głównych rozwiązań ustawowych Ostatnie miesiące ukazały daleko idące zmiany w kreowaniu koniecznych i pożądanych rozwiązań prawnych, które dając prawo do pozyskiwania infor- macji, umożliwiają zwalczanie zagrożeń dla funkcjonowania państwa i jego obywateli. Obok już istniejących w  ustawach dotyczących uprawnień po- szczególnych służb do gromadzenia danych, uchwalono w roku 2016 również dwie ustawy epizodyczne, dotyczące organizowanych w Polsce przedsięwzięć o zasięgu globalnym, a mianowicie szczytu NATO i Światowych Dni Młodzie- ży, a także ustawę o działaniach antyterrorystycznych, w których kwestie te również znalazły swoje odzwierciedlenie. Wreszcie, w  ostatnich tygodniach zmodyfikowano zupełnie służby celne i skarbowe, które zresztą w poprzednim kształcie były również silnie umocowane do posiadania wiedzy o podmiotach i osobach, płacących lub obowiązanych do płacenia danin na terenie naszego kraju. Ponieważ przepisy te wchodzą w życie z dniem 1 marca 2017 r., artykuł niniejszy dotyczy stanu prawnego na tenże właśnie dzień2. Stąd też – mając na względzie postanowione w tytule zadanie – wydaje się zasadne dokonanie zestawienia tych norm, które zawarte w tychże ustawach pozwalają (a w wypadku ustaw epizodycznych pozwalały) na szersze, niż jest to w wypadku pozostałych instytucji i urzędów, posiadanie wiedzy na ten te- mat. Ten swoisty przegląd dotyczyć będzie następujących ustaw: z 6 kwietnia 1990 r. o Policji3; z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej4; z 16 marca 2001 1 Doktor nauk prawnych; Wyższa Szkoła Humanitas; Szef Biura Ochrony Rządu. 2 Rzecz jasna poza dwoma ustawami epizodycznymi, które już nie obowiązują. 3 Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1782 – dalej UoP. 4 Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1643 – dalej UoSG. 10 r. o Biurze Ochrony Rządu5; z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa We- wnętrznego oraz Agencji Wywiadu6; z 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego7; z 9 czerwca 2006 r. o Central- nym Biurze Antykorupcyjnym8; z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej9; z 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej10; z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych11, oraz wspomnianych dwóch ustaw uchwalonych dla re- alizacji konkretnych wydarzeń o charakterze ponadstandardowym, a tym sa- mym działań służb porządku i bezpieczeństwa państwa prowadzonych w 2016 r., tj. z 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku12, z 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rze- czypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 201613. I to wła- śnie od tychże ustaw, już nieobowiązujących14, zaczniemy naszą analizę. Pierwszy z aktów, przewidziany dla przeprowadzenia szczytu NATO, za- wierał jedynie jedno rozwiązanie epizodyczne, dotyczące gromadzenia in- formacji w sposób szczególny. Otóż, jak stanowił jego art. 1, Biuro Ochrony Rządu, realizując podczas Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyc- kiego w  Warszawie działania profilaktyczne, ma prawo do rejestrowania, przy użyciu środków technicznych, obrazu i dźwięku zdarzeń w miejscach wykonywania zadań, w przypadku gdy te czynności są niezbędne do utrwa- lenia dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Jednocześnie przewidziano, że zarejestrowane w  ten sposób obrazy lub dźwięk, nieza- wierające dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, podlegają protokolarnemu zniszczeniu nie później niż po upływie 30 dni od dnia ich zarejestrowania. 5 Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 552 – dalej UoBOR. 6 Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1897 – dalej UoABW. 7 Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1318 – dalej UoSKW. 8 Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1310 – dalej UoCBA. 9 Dz.U. poz. 1947 – dalej UoKAS. 10 Dz.U. nr 230, poz. 1371, ze zm. – dalej UoWymInfUE. 11 Dz.U. poz. 904 – dalej UoAntyterr. 12 Dz.U. poz. 379, ze zm. 13 Dz.U. poz. 393. 14 Obie zostały uchwalone dla konkretnego, jednorazowego celu i przestały już obowiązywać. Gromadzenie informacji przez służby policyjne a status i prawa jednostki 11 Druga z ustaw, związana ze Światowymi Dniami Młodzieży, przewidy- wała już znacznie szerszy katalog możliwych działań służb dla pozyskiwania informacji o osobach. W art. 5 zawarto normę generalną, iż w celu zapew- nienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas omawianego wyda- rzenia, a  także w  celu zapobiegania popełnianiu przestępstw i  wykroczeń pozostających z nimi w związku oraz wykrywania i ścigania ich sprawców, Policja może pobierać, uzyskiwać, gromadzić, sprawdzać, przetwarzać i wy- korzystywać informacje, w tym dane osobowe: 1) o osobach stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że osoby te będą przebywać na teryto- rium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) uzyskane lub przetwarzane przez inne organy, służby i  instytucje państwowe, w tym również w wyniku wykonywania czynności operacyjno- -rozpoznawczych; 3) uzyskane lub przetwarzane przez organy ścigania innych państw; 4) osób zarejestrowanych jako uczestnicy Światowych Dni Młodzieży lub wolontariusze współpracujący przy ich organizacji – także bez wiedzy i zgody osób, których dane te dotyczą, w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r. (a przetwarzać je w pozostałych systemach nie dłużej niż do dnia 30 września 2016 r., chyba że dotyczą prowadzonych w oparciu o nie spraw karnych. Wtedy mogą być przetwarzane dalej). Art. 6 wskazywał z kolei, że udostępnienie przez Policję informacji, o któ- rych mowa powyżej, w  celu zapewnienia bezpieczeństwa i  porządku pu- blicznego podczas Światowych Dni Młodzieży, a także w celu zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń pozostających z nimi w związku oraz wykrywania i ścigania ich sprawców, organom władzy publicznej, służbom i instytucjom państwowym, w tym również zagranicznym i międzynarodo- wym, odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, a także umowach międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. Jednocześnie udostępnianie takie następuje pod warunkiem uzyskania zgo- dy organu, służby lub instytucji, która te informacje uzyskała lub przetwarza- ła, udzielanej w przypadku, gdy udostępnienie tych informacji nie utrudni lub nie uniemożliwi realizacji zadań tego organu, służby lub instytucji. Co mogą wiedzieć o nas służby policyjne – przegląd głównych rozwiązań ustawowych 12 Organizacja takiego wydarzenia jak Światowe Dni Młodzieży wiązała się z zaangażowaniem wielkiej rzeszy osób, w dużej mierze wolontariuszy, pochodzących z dziesiątek krajów. To z kolei rodziło konieczność zadbania o to, by nie próbowały dokonać czynów niecnych osoby, podszywające się je- dynie pod takie osoby. Istotnym utrudnieniem była w tym wypadku właśnie ta różnorodność, która – z punktu widzenia samej idei spotkań – jest jedno- cześnie atutem i rozwiązaniem pożądanym. Wielość krajów to jednocześnie wielość baz danych (ale także ich jakości i wiarygodności), różny charakter kontaktów z ich władzami (były to przecież i kraje pod rządami autorytarny- mi, kraje w stanie wojny i kraje, z których rekrutują się sprawcy zamachów terrorystycznych), a wreszcie często działanie w oparciu o poszlaki i podej- rzenia, a nie dowody. Taki charakter uroczystości nie pozwalał jednak na odmawianie udziału w nim osobom tylko dlatego, że „coś się podejrzewa”. Poza tym wiadomo było od początku, że duża część uczestników przybę- dzie w ostatniej chwili, bez wcześniejszego podawania swoich danych, także w celu ich sprawdzenia. Należało założyć, że tak właśnie próbowaliby znaleźć się na terenie uroczystości ludzie o złych zamiarach. Dlatego też założono sprawdzenia wolontariuszy (a więc „odpowiedzialnych za grupy”) w syste- mach, a zabezpieczeniem samych uroczystości miało być dokonywane przez system kontroli na wejściu na każdą z nich. W tym pierwszym celu art. 8 sta- nowił, że Policja, na wniosek upoważnionego przedstawiciela organizatora Światowych Dni Młodzieży, może dokonywać sprawdzenia osoby zareje- strowanej jako wolontariusz współpracujący przy ich organizacji w zakresie możliwości stwarzania przez tę osobę zagrożenia dla bezpieczeństwa i po- rządku publicznego podczas Światowych Dni Młodzieży, z zastrzeżeniem, że sprawdzenia w zakresie stwarzania przez tę osobę zagrożenia o charakte- rze terrorystycznym, na żądanie Policji, dokonuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Po takim sprawdzeniu Policja przedstawia upoważnionemu przedstawicielowi organizatora Światowych Dni Młodzieży, na jego wnio- sek, opinię o osobie zarejestrowanej jako wolontariusz współpracujący przy organizacji Światowych Dni Młodzieży, przygotowaną na podstawie infor- macji zgromadzonych w zbiorach danych prowadzonych przez Policję lub zbiorach danych dostępnych Policji oraz z uwzględnieniem opinii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego sporządzonej w związku ze sprawdzeniem tej osoby w zakresie stwarzania przez nią zagrożenia o charakterze terrory- Gromadzenie informacji przez służby policyjne a status i prawa jednostki
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Bezpieczeństwo - powinność czy gwarancja? T. V Gromadzenie informacji przez służby policyjne a status i prawa jednostki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: