Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00434 011032 20696737 na godz. na dobę w sumie
Bezpieczeństwo energetyczne państw  Grupy Wyszehradzkiej. Jak zmieniają się  relacje energetyczne w Europie - ebook/pdf
Bezpieczeństwo energetyczne państw Grupy Wyszehradzkiej. Jak zmieniają się relacje energetyczne w Europie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 51
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-63712-08-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> ekonomia
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Publikacja Bezpieczeństwo energetyczne państw Grupy Wyszehradzkiej. Jak zmieniają się relacje energetyczne w Europie jest rezultatem projektu zainicjowanego przez Instytut Kościuszki, mającego na celu zbadanie i porównanie bezpieczeństwa energetycznego państw Grupy Wyszehradzkiej. W prezentowanej publikacji eksperci z Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier analizują zagadnienie w oparciu o Indeks Bezpieczeństwa Energetycznego. Wskazują na problemy i wyzwania stojące przed narodowymi politykami energetycznymi, a także dostarczają rekomendacji na temat zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego ze szczególnym uwzględnieniem sektora ropy naftowej, paliw płynnych oraz gazu ziemnego. Dodatkowo publikacja zawiera ocenę współpracy energetycznej między członkami Grupy Wyszehradzkiej oraz analizę perspektyw eksploatacji gazu łupkowego w regionie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Bezpieczeństwo energetyczne państw Grupy Wyszehradzkiej. Jak zmieniają się relacje energetyczne w Europie Pál Kovács Krzysztof Szczerski Petr Binhack Melinda Farkas Jakub Jaroš Maciej Kołaczkowski Mariusz Ruszel Piotr Szlagowski Endre Szolnoki Peter Ševce Izabela Albrycht Redakcja: Joanna Świątkowska Spis treści Wstęp ................................................................................................................................................5 Streszczenie ....................................................................................................................................7 Bezpieczeństwo dostaw gazu – wymiar regionalny .............................................9 1. Bezpieczeństwo energetyczne w kontekście polskiej prezydencji ..............11 2. 3. Indeksy Bezpieczeństwa Energetycznego państw V4 .....................................14 3.1. Wprowadzenie .................................................................................................................15 Indeks Bezpieczeństwa Energetycznego – Polska ..............................................18 3.2. Indeks Bezpieczeństwa Energetycznego – Czechy ............................................22 3.3. 3.4. Indeks Bezpieczeństwa Energetycznego – Słowacja .........................................24 Indeks Bezpieczeństwa Energetycznego – Węgry .............................................28 3.5. 4. Analiza polityk energetycznych państw V4 ..........................................................30 4.1. Polityka energetyczna Polski ......................................................................................31 4.2. Polityka energetyczna Czech .....................................................................................35 4.3. Polityka energetyczna Słowacji .................................................................................40 4.4. Polityka energetyczna Węgier ....................................................................................46 5. Wyzwania polityki energetycznej państw V4 ........................................................52 5.1. Wyzwania polityki energetycznej Polski ................................................................53 5.2. Wyzwania polityki energetycznej Czech ...............................................................57 5.3. Wyzwania polityki energetycznej Słowacji ...........................................................61 5.4. Wyzwania polityki energetycznej Węgier ..............................................................65 6. Współpraca państw V4 w kontekście wyzwań energetycznych ....................70 6.1. Państwa V4 w UE .............................................................................................................71 6.2. Współpraca energetyczna państw V4 .....................................................................77 6.3. Gaz łupkowy w państwach V4 ...................................................................................83 6.4. Regionalizacja polityki energetycznej UE ..............................................................87 Autorzy ..........................................................................................................................................95 Jeżeli doceniają Państwo wartość merytoryczną niniejszej publikacji, zachęcamy do finansowego wsparcia przyszłych inicjatyw wydawniczych Instytutu. Bezpieczeństwo energetyczne państw Grupy Wyszehradzkiej. Jak zmieniają się relacje energetyczne w Europie Izabela Albrycht Pál Kovács Krzysztof Szczerski Petr Binhack Melinda Farkas Jakub Jaroš Maciej Kołaczkowski Mariusz Ruszel Piotr Szlagowski Endre Szolnoki Peter Ševce Redakcja: Joanna Świątkowska © Instytut Kościuszki 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone. Krótkie partie tekstu, nieprzekraczające dwóch akapitów mogą być kopiowane w oryginalnej wersji językowej bez wyraźnej zgody, pod warunkiem zaznaczenia źródła. Publikacja współfinansowana przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (http://visegradfound.org) Tłumaczenie: Agnieszka Bodzoń (r. 3.3, 3.4, 3.5), Justyna Kruk (r. 4.1, 5.1, 6.2, 6.4), Sylwia Pankiewicz (r. 4.2, 5.2), Milena Pawelec (s. 26-27, r. 4.3, 5.3), Zuzanna Pogorzelska (r. 1, 2), Katarzyna Sobiepanek (r. 4.4, 5.4)   Projekt i skład graficzny: Małgorzata Kopecka Druk: Dante Media Instytut Kościuszki ul. Karmelicka 9/14 31-133 Kraków e-mail: ik@ik.org.pl +48.12.632.97.24 www.ik.org.pl ISBN: 978-83-63712-08-2 Wstęp Izabela Albrycht Prezentowana publikacja, przygotowana z inicjatywy Instytutu Kościuszki wspólnie z think tankami krajów Grupy Wyszehradzkiej, jest próbą analizy porównawczej, a  także pierwszym krokiem do cyklicznego monitorowania sytuacji energetycznej krajów Unii Europejskiej. Zamierzeniem publi- kacji jest porównanie wybranych kryteriów makro i mikro warunkujących bezpieczeństwo energe- tyczne krajów V4 w zakresie kluczowych pierwotnych źródeł energii: paliw płynnych i ropy oraz gazu ziemnego. Bezpieczeństwo energetyczne jest niezwykle skomplikowanym problemem, zależnym od wielu czynników, jednak z uwagi na ograniczoną objętość publikacji przedstawiamy w niej jedynie infrastrukturalne uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego w dwóch wymienionych sekto- rach energetycznych. W takim zakresie stan bezpieczeństwa energetycznego krajów V4 przeanalizo- wany został w oparciu o stworzony przez Instytut Kościuszki model oceny, który na potrzeby projektu zaadaptowany został do portfolio energetycznych Czech, Polski, Słowacji i Węgier. Docelowo model oceny powinien zostać poszerzony o  kryteria oceniające bezpieczeństwo w  sektorze elektroener- getycznym, a także kryteria ekonomiczne i polityczne warunkujące bezpieczeństwo energetyczne krajów. Niniejsza publikacja wskazuje, że kraje V4 mają podobne problemy energetyczne związane z uzależ- nieniem od importu surowców z jednego kierunku i źródła, pozorną dywersyfikacją, iluzją bezpie- czeństwa energetycznego opartego na węglu czy wreszcie koniecznością znacznego ograniczenia emisji CO2. Czechy, Polska, Słowacja i Węgry stoją zatem przed podobnymi strategicznymi wyzwaniami ener- getycznymi, z którymi mogą wspólnie zmagać się na arenie UE. Podobnie, jako tożsame postrzegać można szanse na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego tych krajów, w tym poprzez budowę transgranicznej infrastruktury energetycznej, liberalizację rynku energii, czy wreszcie, co jest zagad- nieniem szczególnie istotnym, rozwój sektora gazu niekonwencjonalnego w  Europie. Oczywiście jest też kilka punktów rozbieżnych jeśli chodzi o postrzeganie szans na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, jak np. budowa gazociągu Nord Stream. Dla Polski, Słowacji i Węgier projekt ten jest symbolem dalszego uzależnienia od rosyjskiego gazu, podczas gdy niektórzy czescy eksperci wiążą z nim nadzieje na większą stabilność dostaw gazu. Z kolei w rosyjskim projekcie South Stream szans na dodatkowe miliardy metrów sześciennych gazu upatrują niekiedy Węgry. Nie wszystkie opinie wyrażone w niniejszej publikacji odzwierciedlają oficjalne stanowisko programowe Instytutu Kościuszki. Stanowią one wkład w debatę publiczną. Pomimo tych różnic, przywódcy krajów członkowskich V4 deklarują, że Grupa ma przed sobą bardzo ambitny cel, którym jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Europy Środkowo-Wschodniej. Współpraca w ramach V4 powinna zatem być platformą docierania się wspólnych stanowisk i koali- cji na rzecz realizacji wspólnych interesów energetycznych, a kolejne prezydencje – Polski i Słowacji – w Radzie Unii Europejskiej powinny również służyć adresowaniu problemów związanych z bezpie- czeństwem energetycznym tego regionu Europy. Dobry przykład w czasie swoich prezydencji dały już w tym zakresie Czechy i Węgry. Perspektywicznym celem Instytutu Kościuszki jest badanie w kolejnych latach bezpieczeństwa ener- getycznego wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz Unii en bloc, która poprzez uwspólnotowienie polityki, liberalizację rynku oraz rozbudowę energetycznej infrastruktury transgranicznej dążyć będzie do stworzenia wspólnego unijnego rynku energii i wspólnej polityki energetycznej. Wyniki takich badań, powtarzanych cyklicznie, pozwolą ocenić czy bieżące decyzje polityczne liderów UE oraz inwe- stycje koncernów energetycznych zwiększają bezpieczeństwo energetyczne poszczególnych krajów członkowskich. Idea integracji europejskiej wymaga, aby proces uwspólnotowienia polityki energe- tycznej brał pod uwagę interesy wszystkich krajów członkowskich, w tym uwarunkowania i stan ich systemu energetycznego, zasoby ilościowe i rodzaj dostępnych surowców naturalnych, a także dłu- goterminową strategię budowy portfolio energetycznego. W tym momencie znajdujemy się jednak w sytuacji, kiedy głos i interesy poszczególnych krajów UE nie zawsze liczą się w jednakowym stop- niu. Jako przykład do zilustrowania tej tendencji posłużyć może aktualnie tocząca się na forum UE debata polityczna na temat gazu niekonwencjonalnego. Gaz ten stanowi szansę dla Polski oraz wielu innych krajów UE na sprostanie wyzwaniu redukcji emisji CO2, a także na zwiększenie konkurencyj- ności gospodarki i osiągnięcie bezpieczeństwa energetycznego. Nie przez wszystkie kraje jest jednak tak postrzegany, co stwarza realne zagrożenie dla możliwości rozwoju tego sektora energetycznego. Z uwagi na fakt, że uruchomienie na dużą skalę wydobycia gazu niekonwencjonalnego w Polsce oraz innych krajach UE, a także jego eksport w ramach wspólnego unijnego rynku gazu przyczynić się może do zmniejszenia cen gazu dla europejskich odbiorców, dywersyfikacji i zwiększenia bezpieczeń- stwa energetycznego w Europie oraz zmniejszenia ilości emitowanego CO2, rozwój sektora gazu nie- konwencjonalnego powinien uzyskać wsparcie ze strony polskiej prezydencji w UE, a także krajów V4, tak aby jego rozwój nie był w Europie dyskredytowany ani dyskryminowany. Analiza szans i zagrożeń stojących przed krajami V4 w zakresie bezpieczeństwa energetycznego wykazuje także inne punkty, w których polityka UE jest niespójna z problemami, wyzwaniami i szansami energetycznymi Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Dlatego wyrażamy nadzieję, że stanie się on ważnym punktem odniesienia dla polityków, decydentów i ekspertów w debacie na temat przyszłości energetycznej Europy. Dziękując ekspertom i partnerom za udział w przygotowaniu publikacji, zapraszam Państwa do jego lektury. 8 Izabela Albrycht Streszczenie Instytut Kościuszki Kwestie polityki energetycznej, a szczególnie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego leżą w żywotnym interesie państw grupy V4. Pomimo różnic w strukturze portfolio energetycznych Polski, Węgier, Słowacji oraz Czech dostrzec możemy wiele podobieństw w zakresie wyzwań stojących przed tymi krajami. Wspólne słabości wyeksponowane zostały szczególnie w trakcie kryzysu Ukraina – Rosja, który obnażył problemy bezpieczeństwa energetycznego regionu. Najbardziej newralgiczną kwestią jest uzależnienie państw V4 od importu surowców z  jed- nego źródła dostaw i brak zintegrowanego rynku energetycznego. Kryzys z 2009 r. pokazał wyraźnie, szczególnie na przykładzie Słowacji, że inwestycje podjęte w celu modernizacji oraz rozwoju infrastruktury energetycznej są dalece mniejsze i w konsekwencji bardziej opłacalne niż koszty i  straty poniesione w  wyniku przerwy w  dostawach surowców. Wyniki prac eks- pertów podjętych na potrzeby publikacji pokazują, że sytuacja bezpieczeństwa energetycz- nego krajów V4 jest lepsza w zakresie ropy naftowej i paliw płynnych, a zdecydowanie mniej korzystna w  zakresie gazu ziemnego. W  koszyku importu to właśnie ten surowiec zajmuje najwięcej miejsca, a  dodatkowo, co znacząco pogarsza sytuację, jest importowany w  92 z jednego źródła – Rosji. To właśnie zmiana tej sytuacji powinna stanowić priorytetowy i klu- czowy element współpracy państw V4 zmierzającej do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa energetycznego. Flagową inicjatywą w  tym obszarze jest realizacja projektu Korytarza Gazowego Północ- Południe, który znacząco wpłynąłby na podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycz- nego państw V4. Ogólnym założeniem projektu jest zapewnienie dostępu do alternatywnych dostaw gazu ziemnego dla regionu oraz stworzenie systemu połączonych sieci przesyłowych i odbiorczych gazu, umożliwiającego przepływ surowca nie tylko ze wschodu na zachód, ale także z północy na południe (dwukierunkowo). Korytarz, jako instrument znacznie wzmacnia- jący rynek energetyczny regionu, powinien być realizowany, szczególnie w zakresie finanso- wym, na poziomie unijnym. Rekomendowana jest także współpraca i nawiązywanie stosun- ków w ramach sektora energetycznego z Bułgarią, Rumunią i Chorwacją.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Bezpieczeństwo energetyczne państw Grupy Wyszehradzkiej. Jak zmieniają się relacje energetyczne w Europie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: