Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00257 011289 10766034 na godz. na dobę w sumie
Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz - ebook/pdf
Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 680
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-4657-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Komentarz zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz wszystkich wydanych do niej aktów wykonawczych, przepisów wewnętrznych Policji i podmiotów zarządzających rozgrywkami, a także aktów prawa międzynarodowego związanych z problematyka imprez masowych. W publikacji uwzględniono istotne zmiany wprowadzone nowela z dnia 31 sierpnia 2011 r.,w tym dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych, funkcjonowania elektronicznych systemów identyfikacyjnych, nowych uprawnień kontrolnych wojewody, stosowania zakazu klubowego, nowych unormowań w zakresie przepisów karnych. Omówiono również regulacje prawne odnoszące się do zapewnienia bezpieczeństwa w związku z organizacja Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012. Czytelnik znajdzie odpowiedzi na pytania: kiedy i jak należy uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, jak zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom imprezy, jakie prawa i obowiązki ma organizator, a także inne podmioty, w tym organy kontrolne (wójt, burmistrz lub prezydent miasta oraz wojewoda) i Policja. Przybliżono również zasady gromadzenia i przetwarzania przez Policje informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych oraz zasady odpowiedzialności za szkody w związku z zabezpieczeniem imprezy masowej. Komentarz przeznaczony jest dla osób wykonujących zawody prawnicze, organów samorządu terytorialnego, organizatorów imprez masowych (kluby sportowe, przedsiębiorcy), agencji ochrony osób i mienia, organów administracji rządowej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i innych podmiotów oraz osób, które w praktyce zajmują się imprezami masowymi lub interesują się ta tematyka.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH KOMENTARZ Cezary Kąkol Warszawa 2012 Stan prawny na 3 marca 2012 r. Wydawca Anna Hara Redaktor prowadzący Małgorzata Jarecka Opracowanie redakcyjne Elżbieta Jóźwiak Łamanie JustLuk Łukasz Drzewiecki, Justyna Szumieł, Krystyna Szych © Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012 ISBN: 978-83-264-0727-7 Wydane przez: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Redakcja Książek 01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl Księgarnia internetowa www.profinfo.pl Kubusiowi Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. [Zakres przedmiotowy] [Wyłączenie] [Słownik wyrażeń ustawowych] [Stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego] Rozdział 2 Bezpieczeństwo imprez masowych Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. [Ogólna odpowiedzialność organizatora za bezpieczeństwo] [Obowiązki organizatora; liczebność służb porządkowych i informacyjnych] [Liczba udostępnionych miejsc na imprezie masowej podwyższonego ryzyka] [Obowiązki i zakazy dotyczące uczestników imprezy masowej] Art. 8a. [Zasady sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych] [Legitymowanie podczas sprzedaży biletów] Art. 9. Art. 10. [Odmowa wstępu na imprezę i przebywania na niej] Art. 11. [Zasady utrwalania przebiegu imprezy masowej] Art. 12. [Obowiązek utrwalania przebiegu imprezy masowej] 13 19 21 21 25 52 139 142 142 157 170 173 186 191 193 195 217 7 Spis treści Rozdział 3 Bezpieczeństwo meczu piłki nożnej Art. 13. [Zasady identyfikacji uczestników meczu piłki nożnej] Art. 14. [Zakaz klubowy] Art. 15. [Zasady sprzedaży biletów wstępu] Art. 16. [Wstęp małoletniego do lat 13] Art. 17. [Delegacja ustawowa] Art. 18. [Odpowiednie stosowanie przepisów] Rozdział 4 Służby porządkowe i służby informacyjne Art. 19. [Ogólne uprawnienia służb] Art. 20. [Uprawnienia służb porządkowych i informacyjnych] Art. 21. [Identyfikator] Art. 22. [Obowiązki służb i współdziałanie z innymi podmiotami] Art. 23. [Delegacja ustawowa] Rozdział 5 Zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej Art. 24. [Organ wydający zezwolenie] Art. 25. [Obowiązki organizatora przed planowaną imprezą] Art. 26. [Dodatkowa dokumentacja dołączana do wniosku] Art. 27. [Żądanie dodatkowej dokumentacji] Art. 28. [Zasady wydawania opinii – lustracja i analiza ryzyka] Art. 29. [Wydanie zezwolenia albo odmowa wydania zezwolenia] Art. 30. [Imprezy cykliczne] Rozdział 6 Kontrola bezpieczeństwa imprezy masowej Art. 31. [Uprawnienia kontrolne; przerwanie imprezy masowej] Art. 32. [Zakaz przeprowadzenia imprezy masowej] Art. 33. [Tryb odwoławczy] Art. 34. [Zakaz przeprowadzenia imprezy masowej wydany przez wojewodę] Art. 34a. [Przerwanie imprezy masowej przez wojewodę] 220 220 233 249 258 260 267 269 269 272 288 290 304 325 325 328 342 351 357 359 372 377 377 385 386 389 397 8 Spis treści Rozdział 7 Zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących  bezpieczeństwa imprezy masowej 403 Art. 35. [Cel oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji] 403 Art. 36. [Kompetencje organów Policji] 406 409 Art. 37. [Zadania Komendanta Głównego Policji] 413 Art. 38. [Podmioty uprawnione] 418 Art. 39. [Podmioty zobowiązane] Art. 40. [Zakres gromadzonych i przetwarzanych informacji] 422 432 Art. 41. [Termin i zakres przekazywanych informacji] 439 Art. 42. [Sposób i forma przekazywania informacji] 443 Art. 43. [Zapytanie podmiotu uprawnionego] 445 Art. 44. [Osoba upoważniona] Art. 45. [Rejestracja treści zapytania i odpowiedzi] 446 447 Art. 45a. [Przekazywanie informacji do centrali monitorowania] 449 Art. 46. [Wykorzystywane środki ewidencyjne] 450 Art. 47. [Nieprawidłowość przekazanej informacji] Art. 48. [Okres przechowywania informacji] 451 452 Art. 49. [Usunięcie informacji z bazy danych] 454 Art. 50. [Współpraca z instytucjami zagranicznymi] Art. 51. [Odpowiednie stosowanie przepisów] 455 Rozdział 8 Odpowiedzialność za szkodę w związku  z zabezpieczeniem imprezy masowej Art. 52. [Odpowiedzialność organizatora za szkody] Art. 53. [Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC] Rozdział 9 Przepisy karne Art. 54. [Niewykonanie polecenia porządkowego] Art. 55. [Niewykonanie polecenia Policji lub Żandarmerii Wojskowej] nieprawdziwej] Art. 56. [Wniesienie lub posiadanie napojów alkoholowych] Art. 57. [Nieprzekazanie informacji albo przekazanie informacji Art. 57a. [Anonimizacja uczestnika imprezy masowej] 457 457 466 473 473 485 491 498 511 9 Spis treści Art. 58. [Organizacja imprezy masowej bez wymaganego zezwolenia] Art. 59. [Wniesienie lub posiadanie broni i innych przedmiotów] Art. 60. [Wdarcie się na teren, na którym rozgrywane są zawody sportowe] 558 575 Art. 61. [Prowokowanie kibiców do niebezpiecznych działań] 579 Art. 62. [Nadzwyczajne obostrzenie kary] Art. 63. [Postępowanie przyspieszone w sprawach o wykroczenia] 584 Art. 64. [Postępowanie przyspieszone w sprawach o przestępstwa] 592 Art. 65. [Zakaz wstępu na imprezę masową orzeczony za wykroczenie] 615 Art. 65a. [Uznanie zakazu wstępu na imprezę masową za wykonany] 625 Art. 66. [Obligatoryjne orzekanie zakazu wstępu na imprezę masową] Art. 67. [Zasięg terytorialny zakazu wstępu na imprezę masową] Art. 68. [Delegacja ustawowa] Rozdział 9a Zapewnienie bezpieczeństwa w związku z organizacją  Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012 637 Art. 68a. [Jawne i niejawne uzyskiwanie informacji przez Policję] 637 Art. 68b. [Zasady udostępniania informacji przez Policję] 640 Art. 68c. [Okres przetwarzania przez Policję uzyskanych informacji] 641 643 Art. 68d. [Police screening] 647 Art. 68e. [Wsparcie funkcjonariuszy Straży Granicznej] Art. 68f. [Zryczałtowany ekwiwalent pieniężny] 648 Art. 68g. [Wyłączenie stosowania przepisów o zamówieniach 517 546 627 629 630 651 652 653 655 657 Art. 68h. [Liczebność służb na meczu UEFA EURO 2012] Art. 68i. [Zasady dystrybucji i zawartość biletu na mecz UEFA Art. 68j. [Zgoda UEFA na transmisję meczów w tzw. strefach Art. 68k. [Zobowiązanie tłumacza przysięgłego do pozostawania publicznych] EURO 2012] kibica] w gotowości] 10 działalności kulturalnej] Art. 71. [Zmiany w ustawie o kulturze fizycznej] Art. 72. [Zmiany w kodeksie karnym] Art. 73. [Zmiany w kodeksie karnym wykonawczym] Art. 74. [Zmiany w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary] Art. 75. [Zmiany w ustawie o finansach publicznych] Art. 76. [Zmiany w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych] Art. 77. [Przedłużona moc przepisów wykonawczych] Art. 78. [Uzgadnianie projektów przebudowy stadionów] Art. 79. [Utrata mocy dotychczasowej u.b.i.m.] Art. 79a. [Temporalny charakter przepisów o Turnieju UEFA EURO 2012] Art. 80. [Wejście w życie] Bibliografia Rozdział 10 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe Art. 69. [Zmiany w ustawie o Policji] Art. 70. [Zmiany w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu Spis treści 661 661 662 663 663 666 667 668 669 670 670 671 671 672 673 11 Spis treści 12 Wykaz skrótów WYKAZ SKRÓTÓW Akty prawne – decyzja Rady nr 2002/348/JHA z dnia 25 kwietnia 2002 r. dotycząca bezpieczeństwa w związku z meczami piłki noż- nej o charakterze międzynarodowym (Dz. Urz. UE L 121 z 08.05.2002, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 4, s. 237, z późn. zm.) – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) – ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonaw- czy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) – Europejska konwencja w sprawie przemocy i ekscesów wi- dzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności me- czów piłki nożnej, sporządzona w Strasburgu dnia 19 sierp- nia 1985 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 129, poz. 625) – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowa- nia administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 13 decyzja Rady k.c. k.k. k.k.s. k.k.w. Konstytucja RP Konwencja k.p. k.p.a. Wykaz skrótów k.p.k. k.p.s.w. k.s.h. k.w. nowela z dnia 22 lipca 2010 r. nowela z dnia 31 sierpnia 2011 r. p.g.k. pr. bud. pr. lot. pr. pras. p.r.d. pr. zgrom. p.s.w. p.u.s.p. r.o.p.b. 14 – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) – ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 z późn. zm.) – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlo- wych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) – ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) – ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o bezpie- czeństwie imprez masowych oraz ustawy – Kodeks karny (Dz. U. Nr 152, poz. 1021) – ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpie- czeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1280) – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i karto- graficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 z późn. zm.) – ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. (Dz. U. Nr 51, poz. 297 z późn. zm.) – ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyż- szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) – ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów po- wszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini- stracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciw- pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i te- renów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) – ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) – ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. – Prawo o zgromadzeniach r.p.i.i.m. r.p.z.w. r.s.u.p.i. r.w.b.s. r.w.d.u.k. r.w.k.s.b. r.w.t.b. u.b.a. u.b.i.m. u.b.i.m. z 1997 r. u.d.o. Wykaz skrótów – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini- stracji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie przekazywania in- formacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych (Dz. U. Nr 54, poz. 329) – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrze- nia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini- stracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwa- lania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73) – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra- cji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków bezpie- czeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej (Dz. U. Nr 121, poz. 820) – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwiet- nia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzają- cych uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 89, poz. 855 z późn. zm.) – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby infor- macyjne (Dz. U. Nr 183, poz. 1087) – rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powin- ny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) – ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 z późn. zm.) – ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.) – ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.); wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. 15 Wykaz skrótów u.d.p. u.i.d.p. u.k.f. u.l. u.l.u. u.m. u.m.w.u.c. u.o.d.o. u.o.g.p. u.o.o.m. u.o.p. u.o.p.d.k. u.o.przyr. u.o.p.z. 16 – ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszporto- wych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027 z późn. zm.) – ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.) – ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.) – ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) – ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gmi- nach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 z późn. zm.) – ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) – ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybucho- wych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych oso- bowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) – ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.) – ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) – ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo- żarowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) – ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) – ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) – ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.) u.o.s. u.p. u.p.n. u.p.s.n. u.p.t.z. u.s. u.s.g. u.s.i.o. u.s.k. u.s.o. ustawa o KRK ustawa o PSP ustawa o ŻW u.t.k. u.u.o. u.w.l. Wykaz skrótów – ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkoma- nii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 z późn. zm.) – ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) – ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) – ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) – ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświa- towej (Dz. U. Nr 49, poz. 463 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.) – ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292 z późn. zm.) – ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożar- nej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.) – ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojsko- wej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353 z późn. zm.) – ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.) – ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiąz- kowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) – ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 17 Wykaz skrótów u.w.t.p.a. – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeź- wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) zarządzenie nr 213 – zarządzenie nr 213 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie metod i form przygotowania i realizacji zadań Policji w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub ich mienia albo bezpieczeństwa i po- rządku publicznego (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 49) zarządzenie nr 982 – zarządzenie nr 982 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 września 2007 r. w sprawie zasad organizacji i trybu wyko- nywania przez Policję zadań związanych z rozpoznaniem, zapo- bieganiem, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń popełnianych w związku z imprezami sportowymi oraz gromadzenia i prze- twarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych (Dz. Urz. KGP z 2007 r. Nr 17, poz. 129) Inne – Biuletyn Informacyjny Sądu Najwyższego – Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych – Naczelny Sąd Administracyjny – Nowe Zeszyty Samorządowe – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wo- jewódzkich sądów administracyjnych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych – Państwo i Prawo – Prokuratura i Prawo – Przegląd Sądowy – Polski Związek Piłki Nożnej – Sąd Najwyższy – Trybunał Konstytucyjny – Transformacje Prawa Prywatnego – wojewódzki sąd administracyjny Biul. SN CzPKiNP NSA NZS ONSA WSA OSNKW OTK OwSS PiP Prok. i Pr. PS PZPN SN TK TPP WSA 18 Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857; Nr 152, poz. 1021; z 2011 r. Nr 217, poz. 1280) Zakres przedmiotowy Art. 1 Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa:   1) zasady postępowania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa im- prez masowych; sowych;   2) warunki bezpieczeństwa imprez masowych;   3) zasady i tryb wydawania zezwoleń na przeprowadzanie imprez ma-   4) zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpie- czeństwa imprez masowych;   5) zasady odpowiedzialności organizatorów za szkody wyrządzone  w związku ze zorganizowaniem imprez masowych. Obowiązująca ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie im- prez masowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909 z późn. zm.) jest drugim z kolei aktem prawnym kompleksowo regulującym proble- matykę bezpieczeństwa na tego typu imprezach. Zastąpiła ona w cało- ści ustawę z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez maso- wych, która okazała się niewystarczająca, a jej przepisy – jak czytamy w uzasadnieniu projektu tej ustawy – „utraciły wewnętrzną spójność, nie przystając do innych uregulowań i uniemożliwiając skuteczne sto- sowanie prawa wobec narastającego zjawiska chuligaństwa stadiono­ 21 Art. 1 Rozdział 1. Przepisy ogólne wego”1. Nowa ustawa – co do zasady – weszła w życie w dniu 1 sierpnia 2009 r.2 Mówiąc o aktach prawnych dotyczących imprez, które dzisiaj nazywamy masowymi, należy wspomnieć, że już w okresie przedwojen- nym mieliśmy do czynienia z przepisami, które dotykały tego rodzaju materii. Pierwszym z nich był dekret Naczelnika Państwa z dnia 7 lute- go 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o widowiskach (Dz. Pr. P.P. Nr 14, poz. 177), który został uchylony przez rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. – Prawo o publicznych przedsięwzięciach rozrywkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 632 z późn. zm.). Zgodnie z art. 1 tego rozporządzenia podlegały mu pub- liczne: widowiska, produkcje słowne, muzyczne, odczyty, przedsięwzię- cia sportowe, szkoły tańców salonowych, zabawy ludowe, tudzież inne przedsięwzięcia, służące celom rozrywkowym lub pokazowym, z wyjąt- kiem wystaw gospodarczych i wyświetlania filmów za pomocą kinema- tografu. Był to stosunkowo mało obszerny akt, albowiem liczył jedynie 24 artykuły. Kolejne zmiany nastąpiły dopiero w okresie PRL. Wymie- nione rozporządzenie zostało uchylone przez ustawę z dnia 9 kwietnia 1968 r. o zezwoleniach na publiczną działalność artystyczną, rozrywko- wą i sportową (Dz. U. Nr 12, poz. 64 z późn. zm.), której przepisy – jak wskazywał jej art. 1 ust. 1 – stosowało się do publicznej działalności ar- tystycznej, rozrywkowej i sportowej. Szczegółowe określenie rodzajów publicznej działalności artystycznej, rozrywkowej i sportowej nastąpiło w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1968 r. w sprawie określenia rodzajów publicznej działalności artystycznej, rozrywkowej i sportowej oraz właściwości w zakresie udzielania na nie zezwoleń (Dz. U. Nr 12, poz. 66 z późn. zm.). Na podstawie delegacji zawartych w tej ustawie wydano kilka aktów wykonawczych, wśród których można wymienić zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 sierpnia 1968 r. w sprawie bezpieczeństwa publiczności oraz porządku i higieny w miejscach publicznej działalności artystycznej i rozrywkowej 1 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (druk sejmowy nr 1074), http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/DA36C82C8CD734EDC12574DA002C0991/$file/1074. pdf. Szerzej na temat opisu przebiegu prac legislacyjnych dla tego projektu zob. http://orka.sejm.gov.pl/ proc6.nsf/0/F33B8C5B4C59F585C12577D1004F06C4?OpenDocument. 2 Według art. 80 u.b.i.m. jej art. 13 ust. 1 w zakresie dotyczącym meczów piłki nożnej organizo- wanych poza ramami ligi zawodowej wszedł w życie dopiero z dniem 1 sierpnia 2010 r. 22 Zakres przedmiotowy Art. 1 (M.P. Nr 44, poz. 312) i zarządzenie Przewodniczącego Głównego Ko- mitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 3 grudnia 1969 r. w sprawie organizowania i prowadzenia publicznej działalności sportowej (M.P. Nr 52, poz. 416 z późn. zm.). Przytoczona ustawa została uchylo- na już po zmianach ustrojowych, jakie dokonały się w Polsce. Na pod- stawie art. 45 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizo- waniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) ustawa o zezwoleniach na publicz- ną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową utraciła swoją moc w zakresie dotyczącym imprez artystycznych i rozrywkowych. W pozo- stałym zakresie, tj. dotyczącym publicznej działalności sportowej, utra- ciła moc za sprawą wejścia w życie ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.), a ściślej jej art. 66. Ponieważ w latach 90., głównie na me- czach piłki nożnej, rozwinęło się na szeroką skalę zjawisko chuligaństwa stadionowego, uznano, że ówczesne regulacje są niedostateczne i nie dają właściwych instrumentów do walki z pseudokibicami. Efektem prac legislacyjnych była u.b.i.m. z 1997 r., która weszła w życie w dniu 12 mar- ca 1998 r., z wyjątkiem art. 19 dotyczącego odpowiedzialności organi- zatora za szkodę i koszty zabezpieczenia imprezy masowej, który wszedł w życie w dniu 1 stycznia 1999 r. Zakres przedmiotowy tej ustawy okre- ślono w art. 1 ust. 1, wskazując, że określa ona warunki bezpieczeństwa imprez masowych, tryb wydawania zezwoleń na przeprowadzanie im- prez masowych, zasady odpowiedzialności organizatorów imprez ma- sowych za szkody wyrządzone w miejscu i w związku z organizacją im- prezy masowej, zasady odpowiedzialności organizatorów imprez masowych i ich uczestników w przypadku naruszenia przez nich prze- pisów ustawy, uprawnienia organizatorów masowych imprez sportowych związane z ich organizacją i zasady postępowania przy gromadzeniu i przetwarzaniu informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych im- prez sportowych. Ustawa ta w czasie jej obowiązywania była wielokrot- nie nowelizowana. W prostym zestawieniu z obowiązującą u.b.i.m., cho- ciaż niezaprzeczalnie widać pewne podobieństwa, nowy akt prawny  cechuje większa obszerność i szczegółowość regulacji, a także zdecydo- wanie dalej posunięty rygoryzm i punitywność powiązana ze szczegól- 23 Art. 1 Rozdział 1. Przepisy ogólne nym wyeksponowaniem roli meczów piłki nożnej. Ustawa o bezpieczeń- stwie imprez masowych z 1997 r. zawierała ostatecznie jedynie 28 artykułów, natomiast obecna aż 80. Wskazany w art. 1 u.b.i.m. zakres przedmiotowy został wymieniony w pięciu punktach, a następnie roz- winięty w dalszych przepisach. Zasady postępowania konieczne do za- pewnienia bezpieczeństwa imprez masowych zostały określone przede wszystkim w rozdziale 1 „Przepisy ogólne” (art. 1–4) gdzie zamieszczo- no m.in. słowniczek pojęć, a także w rozdziale 2 „Bezpieczeństwo im- prez masowych” (art. 5–12), który zawiera przepisy określające obowią- zki organizatora imprezy masowej oraz uczestników imprezy masowej, a ponadto uprawnienia władcze w stosunku do uczestników. Kolejne rozdziały, tj. rozdział 3 „Bezpieczeństwo meczu piłki nożnej” (art. 13–18) oraz rozdział 4 „Służby porządkowe i służby informacyjne” (art. 19–23), które w jakimś sensie także dotyczą kwestii postępowania koniecznego do zapewnienia bezpieczeństwa, mają jednakowoż na celu, przede wszystkim, określenie warunków bezpieczeństwa imprez masowych. Za- warto w nich uprawnienia (obowiązki) w zakresie identyfikacji osób, zasad sprzedaży biletów na mecz piłki nożnej i ograniczeń dotyczących osób poniżej 13 lat, warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony piłkarskie, a także – co jest novum w polskim porządku praw- nym – reguły stosowania przez organizatorów zakazów klubowych. Na- tomiast w rozdziale 4 szczegółowo opisano obowiązki i uprawnienia służb porządkowych i informacyjnych w celu zapewnienia przez nie bez- pieczeństwa podczas imprezy oraz wymogi formalne w zakresie wyszko- lenia i wyposażenia, jakie stawia się osobom wchodzących w skład tych służb. Wymienione w art. 1 pkt 3 u.b.i.m. zasady i tryb wydawania ze- zwoleń na przeprowadzanie imprez masowych zostały zawarte w roz- dziale 5 „Zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej” (art. 24–30), w którym wskazano organy uprawnione do wydania takiego zezwolenia, wymagania formalne wniosku o wydanie zezwolenia, tryb jego wydania oraz tryb odwoławczy. Pośrednio z zagadnieniem zezwoleń wiąże się problematyka kontroli bezpieczeństwa imprezy masowej (rozdział 6, art. 31–34), w tym uprawnienia do wydania decyzji o zakazie przepro- wadzenia imprezy masowej (mimo wcześniejszego zezwolenia), a także – przyznane wojewodzie – uprawnienie do zakazania przeprowadzenia 24 Wyłączenie Art. 2 imprezy masowej z udziałem publiczności oraz do wprowadzenia na czas określony albo nieokreślony zakazu przeprowadzania przez organiza- tora imprez masowych na terenie województwa lub jego części. Wymie- nione w art. 1 pkt 4 u.b.i.m. zasady gromadzenia i przetwarzania infor- macji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych zostały w całości umiejscowione w art. 7 „Zasady gromadzenia i przetwarzania informa- cji dotyczących bezpieczeństwa imprezy masowej” (art. 35–51), a wy- mienione w art. 1 pkt 5 u.b.i.m. zasady odpowiedzialności organizato- rów za szkody wyrządzone w związku ze zorganizowaniem imprez masowych – w rozdziale 8 „Odpowiedzialność za szkodę w związku z za- bezpieczeniem imprezy masowej” (art. 52–53). Warto wspomnieć, że obowiązująca ustawa, inaczej niż u.b.i.m. z 1997 r., nie wskazuje, że swo- im zakresem przedmiotowym obejmuje odpowiedzialność uczestników imprez masowych za naruszenie przepisów ustawy oraz innych przepi- sów, w szczególności regulaminu obiektu (terenu) oraz regulaminu im- prezy masowej. W poprzedniej ustawie takie odniesienie znalazło się w art. 1 pkt 4. Nie zmienia to faktu, że w rozdziale 9 „Przepisy karne” (art. 54–68) u.b.i.m. zostały opisane zachowania stanowiące przestęp- stwa i wykroczenia, a nadto m.in. zasady i tryb orzekania środka kar- nego w postaci zakazu wstępu na imprezy masowe w razie ukarania za wykroczenie. Ponadto w rozdziale 9a u.b.i.m. (art. 68a–68k) zawarto przepisy ma- jące na celu zapewnienie bezpieczeństwa w związku z organizacją Tur- nieju Finałowego UEFA EURO 2012. Art. 2. [Wyłączenie] Przepisów ustawy nie stosuje się do nieodpłatnych imprez masowych  organizowanych na terenach zamkniętych będących w trwałym zarządzie  jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzo- rowanych przez: Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości  oraz ministrów właściwych: do spraw wewnętrznych, do spraw oświaty  i wychowania, do spraw szkolnictwa wyższego oraz do spraw kultury fi- zycznej, jeżeli jednostki te są organizatorami imprezy masowej w rozu- mieniu niniejszej ustawy. 25 Art. 2 Rozdział 1. Przepisy ogólne Aktualne brzmienie art. 2 u.b.i.m. zostało mu nadane przez art. 80 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), który w związku ze zmianami dokonanymi tą ustawą wpro- wadził właściwą nazwę odnoszącą się do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. W art. 2 u.b.i.m. ustanowiono generalną zasadę wyłączającą stoso- wanie przepisów ustawy przy spełnieniu wymogów określonych w tym artykule. Oznacza to, że w przypadku tych imprez m.in. nie jest wymaga- ne uzyskanie zezwolenia na ich przeprowadzenie, nie gromadzi się i nie przetwarza informacji, które są z nimi związane, nie ma obowiązku za- warcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a w razie po- pełnienia przez uczestników przestępstwa czy wykroczenia nie stosuje się przepisów karnych z u.b.i.m. Spełnienie wymagań powinno nastąpić  łącznie; nie jest dopuszczalne skorzystanie z przedmiotowego wyłączenia ustawowego, jeżeli chociażby jedna z przesłanek nie zostanie spełniona. Wymogami koniecznymi są: 1) nieodpłatność imprezy masowej; 2) zorganizowanie jej na terenie zamkniętym; 3) teren zamknięty musi być w trwałym zarządzie jednostki organi- zacyjnej podległej lub podporządkowanej jednemu z wymienionych w tym przepisie centralnych organów administracji rządowej bądź nadzorowanej przez jeden z nich; 4) jednostka organizacyjna musi być organizatorem imprezy masowej. Nieodpłatność imprezy masowej jest przeciwieństwem jej odpłatno- ści. Impreza odpłatna to taka, na którą wstęp i uczestniczenie w której pociąga za sobą (a nawet jest warunkowane) określone koszty dla uczest- nika, związane w szczególności z koniecznością nabycia biletu lub inne- go dokumentu uprawniającego do wejścia na imprezę i pobytu na niej. W u.b.i.m. nie określono cech charakterystycznych imprezy nieodpłat- nej. Wydaje się jednak, że odpłatność nie wiąże się li tylko z obowiąz- kiem zapłaty określonej kwoty pieniędzy, ale może również dotyczyć in- nych form odpłatności, np. przeniesienia prawa, świadczenia usługi itd.3 Za imprezę nieodpłatną należy uznać imprezę charytatywną, w której 3 Por. P. Suski, Zgromadzenia i imprezy masowe, Warszawa 2010, s. 297–298. 26 Wyłączenie Art. 2 wniesienie opłaty za uczestnictwo nie ma charakteru bezwzględnego, lecz dobrowolny, uzależniony tylko i wyłącznie od woli uczestnika4. Moż- na się zastanowić, jak traktować imprezę, której część uczestników nie ponosi żadnych opłat, czyli jest ona dla nich nieodpłatna, a inna część jest zmuszona dokonać stosownej opłaty. Wydaje się, że wówczas taka impreza – ujmowana jako pewna całość – powinna być traktowana jako odpłatna, skoro uczestniczą w niej osoby, które zobligowane zostały do poniesienia określonych kosztów. Pojęcie terenu  zamkniętego zostało uregulowane w art. 3 pkt 15 u.b.i.m. W myśl tego przepisu pojęcie to należy rozumieć jako teren zamknięty w rozumieniu przepisów prawa budowlanego lub teren będący w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych lub podporządkowanych: Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spra- wiedliwości oraz ministrom właściwym do spraw wewnętrznych, do spraw oświaty i wychowania, do spraw szkolnictwa wyższego oraz do spraw kul- tury fizycznej, bądź teren będący w trwałym zarządzie jednostek organi- zacyjnych nadzorowanych przez tych ministrów. W ten sposób doszło do niezbyt szczęśliwego, i w istocie powodującego pewien bałagan pojęcio- wy, powtórzenia w art. 2 i 3 pkt 15 u.b.i.m. sformułowania odnoszącego się do trwałego zarządu jednostek podległych lub podporządkowanych organom wymienionym w ww. przepisach lub nadzorowanych przez te organy. Odmienny zakres pojęcia terenu zamkniętego został wskazany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), gdzie w art. 3 pkt 15 zawar- to odesłanie, z którego wynika, że przez teren zamknięty należy rozu- mieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjne- go i kartograficznego5. W myśl art. 2 pkt 9 p.g.k. przez pojęcie terenu zamkniętego rozumie się tereny o charakterze zastrzeżonym ze wzglę- du na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych 4 G. Gozdór, Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz, Warszawa 2008, s. 50. 5 Taki zabieg legislacyjny (tj. brak własnej definicji legalnej i odesłanie do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) ma za zadanie ujednolicenie terminologii w aktach prawnych powiązanych ze sobą ze względu na przedmiot regulacji; zob. T. Asman (w:) Z. Niewiadomski (red.), T. Asman, J. Dessoulavy ­Śliwiński, E. Janiszewska ­Kuropatwa, Z. Niewiadomski, A. Plucińska ­Filipowicz, Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2006, s. 82. 27 Art. 2 Rozdział 1. Przepisy ogólne ministrów i kierowników urzędów centralnych. Z uwagi na to, że okre- ślenie tego terminu jest mało precyzyjne w piśmiennictwie, sformułowa- no dość kontrowersyjny pogląd, że należy przyjąć potoczne rozumienie terminu „teren zamknięty”, a więc dostępny tylko dla oznaczonej liczby osób, a nie dla każdego6. Wobec tego, że w u.b.i.m. nie określono, jak na gruncie tego aktu prawnego należy rozumieć pojęcie trwałego zarzą- du, konieczne jest odwołanie się do przepisów ustawy z dnia 21 sierp- nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). Pomimo że w słowniczku zawartym w tej ustawie (art. 4) nie umieszczono definicji tego pojęcia, problematyka trwałego zarządu została uregulowana w całości w rozdziale 5 „Odda- wanie w trwały zarząd” (art. 43–50)7. Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną, tj. państwową lub samorządową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Ma ona – co do zasady – prawo do korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do: korzystania z nierucho- mości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej działania, zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remon- tu obiektu budowlanego na nieruchomości, zgodnie z przepisami prawa 6 Zob. G. Gozdór, Bezpieczeństwo imprez…, s. 49; H.E. Zadrożniak, Imprezy masowe – wybrane dylematy oraz uwagi de lege ferenda, Samorząd Terytorialny 2008, nr 7–9, s. 126–127; W. Kotowski, B. Kurzępa, Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz do ustawy o bezpieczeństwie imprez ma- sowych, Warszawa 2009, s. 20. Z kolei P. Suski uważa, że pogląd o potocznym rozumieniu terminu „teren zamknięty” jest zbyt daleko idący ze względu na to, że został on zdefiniowany w ustawie. Wobec powyższego przyjmuje on, że terenem zamkniętym są tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kie- rowników urzędów centralnych (art. 2 pkt 9 p.g.k. w zw. z art. 3 pkt 15 pr. bud.); tak w: P. Suski, Zgromadzenia i imprezy…, s. 299–300. 7 Analizując charakter prawny trwałego zarządu, G. Bieniek stwierdza, że jest to prawna for- ma posiadania nieruchomości, przy czym ta forma władania ma określoną treść, przede wszyst- kim związaną z możliwością korzystania z nieruchomości; zob. G. Bieniek (w:) G. Bieniek (red.), S. Kalus, Z. Marmaj, E. Mzyk, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2011, s. 320 i n. Charakter prawny trwałego zarządu przedstawiono również w uzasadnieniu uchwały SN z dnia 5 października 1993 r., III CZP 129/93, OSP 1994, z. 11, poz. 205, gdzie stwierdzono, że „[…] Zarząd [obecnie trwały zarząd – przyp. aut.] jako odrębna, niekonwencjonalna instytucja prawna w zakresie gospodarowania zasobami gruntów państwowych – nie jest bezspornie ograniczonym prawem rzeczowym, wszakże nie sposób ujmować go jedynie jako termin techniczny lub technicz- noprawny, lecz jako prawo o określonej treści […]”; zob. również glosa aprobująca do tej uchwały: J. Szachułowicz, glosa do uchwały SN z dnia 5 października 1993 r., III CZP 129/93, OSP 1994, z. 11, poz. 205. 28 Wyłączenie Art. 2 budowlanego, za zgodą organu nadzorującego, oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż okres, na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym za- wiadomieniem właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat, albo za zgodą tych organów, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, jednak na okres nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd; zgoda jest wymagana również w przypad- ku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Nieruchomo- ści wchodzące w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oddane w trwały zarząd Rządowemu Centrum Legislacji, Prokuratorii General- nej Skarbu Państwa, ministerstwom, urzędom centralnym i urzędom wo- jewódzkim lub części tych nieruchomości mogą być oddawane w najem, dzierżawę lub użyczenie za zgodą ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. Jednostce organizacyjnej przyznano prawo do wypowiedze- nia, generalnie za zgodą organu nadzorującego, każdej umowy najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości lub jej części, obciążających nie- ruchomość objętą trwałym zarządem, z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia. Trwały zarząd ustanawia się na czas nieozna- czony lub czas oznaczony, a z wnioskiem o ustanowienie go występuje jednostka organizacyjna. Następuje to – co do zasady – w drodze decyzji administracyjnej właściwego organu, tj. starosty wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej w odniesieniu do nieruchomości sta- nowiących własność Skarbu Państwa oraz organu wykonawczego gminy, powiatu i województwa w odniesieniu do nieruchomości stanowiących odpowiednio własność gminy, powiatu i województwa. W przypadku nie- ruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych na potrzeby statutowe Kancelarii Sejmu, Kancelarii Se- natu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału Kon- stytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i innych sądów administracyjnych, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura Wyborczego, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Pań- 29 Art. 2 Rozdział 1. Przepisy ogólne stwowej Inspekcji Pracy oddanie w trwały zarząd następuje w wyniku decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa po uprzednim przejęciu niezbędnej dokumentacji od starosty wykonują- cego zadanie z zakresu administracji rządowej. Ten sam minister oddaje w trwały zarząd nieruchomości wchodzące w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone na potrzeby Kancelarii Prezesa Rady Mi- nistrów, Rządowego Centrum Legislacji, Prokuratorii Generalnej Skar- bu Państwa, ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich oraz na potrzeby statutowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au- tostrad, z wyłączeniem rejonów. Trwały zarząd wygasa z upływem okresu, na który został ustano- wiony, albo na skutek wydania decyzji właściwego organu o jego wy- gaśnięciu. Ta ostatnia sytuacja może nastąpić przykładowo wtedy, gdy jednostka organizacyjna nie zawiadomiła właściwego organu o oddaniu nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie, czy wte- dy, gdy nieruchomość jest wykorzystywana niezgodnie z jej przeznacze- niem określonym w decyzji. Warto zauważyć, że decyzja o wygaśnięciu trwałego zarządu przysłu- gującego jednostkom organizacyjnym: resortu obrony narodowej – wy- maga zgody wojewody, wydanej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw obrony narodowej; resortu spraw wewnętrznych i administra- cji – wymaga zgody wojewody, wydanej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych; resortu sprawiedliwości – wyma- ga zgody wojewody, wydanej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw sprawiedliwości; Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu – wymaga zgody wojewody, wydanej w porozumieniu odpowiednio z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Sze- fem Agencji Wywiadu; Centralnego Biura Antykorupcyjnego – wymaga zgody wojewody, wydanej w porozumieniu z Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jednostka organizacyjna sprawująca trwały zarząd została upraw- niona do zgłoszenia właściwemu organowi wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu tego zarządu do całej nieruchomości lub jej części, jeże- li stała się ona dla tej jednostki zbędna. Złożenie wniosku powinno być poprzedzone uzyskaniem zgody organu nadzorującego jednostkę orga- 30 Wyłączenie Art. 2 nizacyjną. Dopuszcza się również, w drodze decyzji właściwego organu, przekazanie trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi na ich wniosek, złożony za zgodą nadzorujących je organów. W ustawie o go- spodarce nieruchomościami przewidziano również generalne odesłanie polegające na tym, że do trwałego zarządu w sprawach nieuregulowa- nych w tej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o użytkowaniu. Warto dodać, że zdaniem G. Gozdóra wyłączenie, o jakim jest mowa w art. 2 u.b.i.m., nie ogranicza się jedynie do terenów, które znajdują się w trwałym zarządzie jednostek wymienionych w tym prze- pisie. Zdaniem tego autora – a minori ad maius – wyłączenie dotyczy także terenów, które są przedmiotem własności podmiotów wymie- nionych w art. 2 u.b.i.m., względnie zostały tym podmiotom oddane w użytkowanie wieczyste8. Konieczną przesłanką wyłączającą stosowanie u.b.i.m. jest organizo- wanie imprezy masowej przez jednostki organizacyjne podległe lub pod- porządkowane Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Sprawiedli- wości, a także ministrom właściwym do spraw wewnętrznych, do spraw oświaty i wychowania, do spraw szkolnictwa wyższego oraz do spraw kultury fizycznej bądź nadzorowane przez tych ministrów. Reasumując, a contrario, jeżeli organizatorem imprezy masowej nie jest jedna z tych jednostek, lecz inny podmiot (np. przedsiębiorca, któremu wydzierżawio- no albo użyczono teren), impreza jest odpłatna, nie odbywa się na terenie zamkniętym, który nie został oddany w trwały zarząd (np. okres przewi- dziany w decyzji upłynął), konieczne będzie stosowanie do niej u.b.i.m. Dodatkowo w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych lub podpo- rządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub nadzorowanych przez niego organizator nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej ma obowiązek powiadomienia właściwego miejscowo (ze względu na miejsce przeprowadzania imprezy) komendan- ta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej (art. 25 ust. 1 pkt 3 lit. b u.b.i.m.). 8 Zob. G. Gozdór, Bezpieczeństwo imprez…, s. 50. 31 Art. 2 Rozdział 1. Przepisy ogólne Wśród imprez wyłączonych z zakresu regulacji u.b.i.m. należy wy- mienić jako przykłady – oczywiście przy spełnieniu wszystkich wymogów z jej art. 2 – imprezy organizowane na terenie uczelni lub szkół, takie jak inauguracja roku akademickiego czy szkolnego, imprezy odbywają- ce się na terenie jednostek wojskowych, np. uroczyste złożenie przysięgi wojskowej, a także odbywające się na terenach podlegających Ministro- wi Spraw Wewnętrznych i Administracji, np. wewnętrzne zawody spor- towe funkcjonariuszy Policji9. Wykaz  jednostek  organizacyjnych,  o  których  jest  mowa  w art. 2 u.b.i.m., znajduje się w sześciu aktach prawnych wydanych na  podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Mi- nistrów (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z późn. zm.). Są to: I. Obwieszczenie  Ministra  Obrony  Narodowej  z  dnia  31 maja  2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Mini- strowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M.P. Nr 45,  poz. 506). Wykaz został umieszczony w załączniku do obwieszczenia. Jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Na- rodowej są: 1) Dowództwo Wojsk Lądowych w Warszawie wraz z podległymi jed- 2) Dowództwo Sił Powietrznych w Warszawie wraz z podległymi jed- nostkami organizacyjnymi. nostkami organizacyjnymi. nostkami organizacyjnymi. nostkami organizacyjnymi. 3) Dowództwo Marynarki Wojennej w Gdyni wraz z podległymi jed- 4) Dowództwo Wojsk Specjalnych w Krakowie wraz z podległymi jed- 5) Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych w Warszawie wraz z podle- głymi jednostkami organizacyjnymi. 6) Dowództwo Garnizonu Warszawa w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi. 9 M. Bojarski, W. Radecki, Kompendium dla policjanta, cz. 2, Współdziałanie ze strażami: leśni- ctwo, łowiectwo, rybactwo, ochrona przyrody, utrzymywanie czystości i porządku, bezpieczeństwo imprez masowych, Wrocław 1998, s. 133. 32 Wyłączenie Art. 2 7) Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej w Warszawie wraz z pod- ległymi jednostkami organizacyjnymi. 8) Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia w Warszawie wraz z podle- głymi jednostkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi nadzorowanymi przez Ministra Obrony Narodowej. 9) Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy wraz z podległy- mi jednostkami organizacyjnymi. 10) Inspektorat Uzbrojenia w Warszawie wraz z podległymi jednostka- mi organizacyjnymi. 11) Szefostwo Inżynierii Wojskowej w Warszawie. 12) Szefostwo Obrony przed Bronią Masowego Rażenia w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi. 13) Szefostwo Obrony Przeciwlotniczej w Warszawie. 14) Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi. 15) Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi. 16) Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w War- szawie. 17) Wojskowe Centrum Metrologii w Warszawie wraz z podległymi jed- nostkami organizacyjnymi. 18) Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi. 19) Wojskowy Dozór Techniczny w Warszawie wraz z podległymi jed- nostkami organizacyjnymi. 20) Biuro Infrastruktury Specjalnej w Warszawie. 21) Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi. 22) Jednostka Wojskowa nr 3984. 23) Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi. 24) Biuro Konwentu Dziekanów w Warszawie. 25) Wojskowe Biuro Emerytalne w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Pozna- niu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze. 26) Dom Emeryta Wojskowego w Warszawie. 33 Art. 2 Rozdział 1. Przepisy ogólne 27) Delegatura Departamentu Kontroli w Bydgoszczy, Krakowie, War- 28) Drukarnia Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego Wojska 29) Biuro Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego w Warszawie. 30) Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie wraz z podległymi jed- 31) Resortowe Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi 32) Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinforma- szawie i Wrocławiu. Polskiego w Warszawie. nostkami organizacyjnymi. w Warszawie. tycznymi w Warszawie. 33) Resortowe Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Sieci i Usług Teleinformatycznych w Warszawie. 34) Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami w Warszawie. 35) Centralny Węzeł Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej w War- szawie. 36) Regionalny Węzeł Łączności w Bydgoszczy, Krakowie, Legionowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu. 37) Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Warszawie, Bydgoszczy i Wrocławiu. 38) Wojskowe Centrum Geograficzne w Warszawie. 39) Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie. 40) Samodzielny Oddział Geograficzny w Lesznie i Toruniu. 41) Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodo- 42) Inspektorat Ministerstwa Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeń- wej w Warszawie. stwa Lotów w Poznaniu. 43) Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej – Dyrektor Programu Wdrażania na Wyposażenie Sił Zbrojnych RP Samolotu Wieloza- daniowego w Warszawie. 44) Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do spraw Budowy i Wdra- żania Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych w Warszawie. 45) Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej – Dyrektor Programu Wdrażania na Wyposażenie Sił Zbrojnych RP Kołowych Transpor- 34 Wyłączenie Art. 2 terów Opancerzonych i Przeciwpancernych Pocisków Kierowanych w Warszawie. 46) Zespół do spraw Profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP w Warszawie. 47) Zespół do spraw Służby w Międzynarodowych Strukturach Wojsko- 48) Zespół do spraw Sytuacji Szczególnych w Warszawie. 49) Zespół Taktycznych Systemów Transmisji Danych i NAVSTAR GPS wych w Warszawie. w Warszawie. 50) Polskie Przedstawicielstwo Wojskowe przy Komitetach Wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej z siedzibą w Brukseli, Belgia. 51) Narodowe Przedstawicielstwo Łącznikowe przy Sojuszniczym Do- wództwie Transformacyjnym z siedzibą w Norfolk, USA. 52) Polskie Narodowe Przedstawicielstwo Wojskowe przy Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił w Europie z siedzibą w Mons, Belgia. 53) Polski Zespół Łącznikowy przy Sojuszniczym Dowództwie Sił Połą- czonych Brunssum z siedzibą w Brunssum, Holandia. 54) Polski Zespół Łącznikowy przy Sojuszniczym Dowództwie Sił Po- wietrznych Ramstein z siedzibą w Ramstein, Niemcy. 55) Polski Zespół Łącznikowy przy Sojuszniczym Dowództwie Sił Hei- delberg z siedzibą w Heidelbergu, Niemcy. 56) Polski Zespół Łącznikowy przy Dowództwie Centralnym USA z sie- dzibą w Tampa, USA. 57) Polskie Biuro do spraw Realizacji Programu CP5A0044 przy Agen- cji NC3A NATO z siedzibą w Brukseli, Belgia. Jednostkami organizacyjnymi nadzorowanymi przez Ministra Obro- ny Narodowej są: 1) Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie wraz z podległymi od- działami terenowymi. 2) Akademia Obrony Narodowej w Warszawie. 3) Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. 4) Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. 5) Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. 35 Art. 2 Rozdział 1. Przepisy ogólne 6) Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie. 7) Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie. 8) Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie. 9) Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu. 10) Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku. 11) Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce. 12) Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu. 13) Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie. 14) Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. 15) Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego w Warszawie. Jednostkami organizacyjnymi nadzorowanymi przez Ministra Obro- ny Narodowej z tytułu pełnienia w nich służby wojskowej przez żołnie- rzy zawodowych są: 1) Naczelna Prokuratura Wojskowa w Warszawie. 2) Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Poznaniu i Warszawie. 3) Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy, Elblągu, Gdy- ni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze. 4) Ordynariat Polowy w Warszawie wraz z podległymi jednostkami or- ganizacyjnymi. 5) Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego w Warszawie wraz z pod- ległymi jednostkami organizacyjnymi. 6) Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe w Warszawie. Jednostkami organizacyjnymi nadzorowanymi przez Ministra Obro- ny Narodowej, dla których jest on organem założycielskim lub wykonuje uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa, są: 1) Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o. w Poznaniu. 2) Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno ­Technologiczne S.A. w Warszawie. 3) Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce. 4) Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w Dęblinie. 5) Wojskowe Zakłady Kartograficzne sp. z o.o. w Warszawie. 6) Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A. w Łodzi, nr 2 S.A. w Bydgosz- czy i nr 4 S.A. w Warszawie. 7) Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 S.A. w Zegrzu i nr 2 S.A. w Czernicy. 36 Wyłączenie Art. 2 8) Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. w Poznaniu. 9) Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A. w Siemianowicach Śląskich. 10) Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu. 11) Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w Gdyni w upadłości likwidacyjnej. 12) Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. 13) Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. 14) Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. 15) Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. 16) Wojskowy Instytut Wydawniczy w Warszawie. 17) Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. II. Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia  2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Mi- nistrowi Sprawiedliwości lub nadzorowanych przez niego (M.P. Nr 62, poz. 652). Wykaz został umieszczony w załączniku do obwieszczenia. Jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Sprawiedliwo- ści lub nadzorowanymi przez niego są: 1) Centralny Zarząd Służby Więziennej; 2) Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna w Krakowie; 3) Instytut Wymiaru Sprawiedliwości; 4) Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokura- tury. Jednostkami, które należy doliczyć, są również m.in. sądy powszech- ne (art. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów po- wszechnych, Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.), a także Służbę Wię- zienną, której jednostkami organizacyjnymi są Centralny Zarząd Służby Więziennej, okręgowe inspektoraty Służby Więziennej, zakłady karne i areszty śledcze, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej oraz ośrodki szkolenia Służby Więziennej i ośrodki doskonalenia kadr Służ- by Więziennej (art. 1 i 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, Dz. U. Nr 79, poz. 523 z późn. zm.). III. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 września 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych  podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez  37 Art. 2 Rozdział 1. Przepisy ogólne niego nadzorowanych (M.P. Nr 77, poz. 691). Wykaz został umieszczony w załączniku do obwieszczenia. Jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Spraw We- wnętrznych i Administracji są: 1) Biuro Ochrony Rządu; 2) Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrz- 3) Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 4) Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrz- nych i Administracji; i Administracji; nych i Administracji; 5) Władza Wdrażająca Programy Europejskie. Jednostkami organizacyjnymi nadzorowanymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji są: 1) Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie; 2) Szkoła Główna Służby Pożarniczej; 3) Instytut Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” w Łodzi; 4) Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie; 5) Centrum Naukowo ­Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józe- 6) Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw We- fa Tuliszkowskiego; wnętrznych i Administracji; 7) Zakłady Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: – Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku, i Administracji w Bydgoszczy, i Administracji w Gdańsku, – Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji im. sierż. Grzegorza Załogi w Katowicach, – Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach, 38 Wyłączenie Art. 2 – Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie, i Administracji w Krakowie, i Administracji w Lublinie, i Administracji w Łodzi, – Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko ­Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, – Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu, – Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji im. prof. Ludwika Bierkowskiego w Poznaniu, – Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie, i Administracji w Szczecinie, i Administracji w Warszawie, i Administracji we Wrocławiu, – Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze, – Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach, – Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rehabilitacyjny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Górznie, – Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Jeleniej Górze, – Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku, – Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu, 39 Art. 2 Rozdział 1. Przepisy ogólne – Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Ministerstwa Spraw We- wnętrznych i Administracji „Orion” w Ciechocinku, – Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Ministerstwa Spraw We- wnętrznych i Administracji w Jeleniej Górze, – Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Ministerstwa Spraw We- wnętrznych i Administracji w Kołobrzegu, – Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Ministerstwa Spraw We- wnętrznych i Administracji w Krynicy ­Zdroju, – Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium „Bristol” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kudowie ­Zdroju, – Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Ministerstwa Spraw We- wnętrznych i Administracji w Sopocie, – Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. IV. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 paź- dziernika 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podle- głych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M.P. Nr 105, poz. 1059). Wykaz został umieszczony w załączniku do obwieszczenia. Jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Edukacji Na- rodowej lub przez niego nadzorowanymi są: 1) Centralna Komisja Egzaminacyjna z siedzibą w Warszawie; 2) Centrum Informatyczne Edukacji z siedzibą w Warszawie; 3) Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie; 4) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku; 5) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie; 6) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie; 7) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi; 8) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży; 9) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu; 10) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie; 11) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu; 12) Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w War- szawie. 40 Wyłączenie Art. 2 Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokra- jowym: 1) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej z siedzibą w Warszawie; 2) Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Jednostki, które Minister Edukacji Narodowej prowadzi wspólnie z innymi organami: 1) Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie; 2) Publiczne zakłady kształcenia nauczycieli: – Kolegium Nauczycielskie w Bielsku ­Białej prowadzone przez Sa- morząd Województwa Śląskiego; – Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu prowadzone przez Samorząd Województwa Śląskiego, – Kolegium Nauczycielskie w Ciechanowie prowadzone przez Sa-
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: