Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00046 005481 20988129 na godz. na dobę w sumie
Bezpieczeństwo pożarowe  w ramach szkolenia BHP - ebook/pdf
Bezpieczeństwo pożarowe w ramach szkolenia BHP - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-7282-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

E-book „Bezpieczeństwo pożarowe w ramach szkolenia bhp” to publikacja przygotowana z myślą o wykładowcach tematyki ochrony przeciwpożarowej w ramach szkoleń okresowych bhp. Przedstawia najważniejsze zagadnienia w zakresie ochrony ppoż., z którymi należy zapoznać uczestników (pracowników) szkoleń okresowych bhp. Została tu omówione kwestie: samej organizacji szkolenia w zakresie ochrony ppoż. w ramach szkoleń bhp; obowiązków pracodawcy i pracowników w zakresie ochrony ppoż.; podręcznego sprzętu gaśniczego; ewakuacji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Bezpieczeństwo pożarowe w ramach szkolenia bhp Kierownik Grupy Tematycznej: Mariusz Miętusiewicz Redaktor prowadzący: Kinga Grodzicka-Lisek Menedżer produktu: Paweł Rączka Autor: Jerzy Żurek ISBN: 978-83-269-7282-9 Copyright © by Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2018 Skład i łamanie: Dariusz Ziach Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 „Bezpieczeństwo pożarowe w ramach szkolenia bhp” wraz z przysługującym Czytelnikom innymi ele- mentami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona www i inne) chronione są prawem autorskim. Prze- druk materiałów opublikowanych w „Bezpieczeństwo pożarowe w ramach szkolenia bhp” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Bezpieczeństwo pożarowe w ramach szkolenia bhp” została przygotowana z zachowaniem naj- wyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsul- tantów. Zaproponowane w publikacji „Bezpieczeństwo pożarowe w ramach szkolenia bhp” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady praw- nej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwo- wych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Bezpieczeństwo pożarowe w ramach szkolenia bhp” lub w innych dostępnych ele- mentach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem publikacji oraz interesem Wiedza i Praktyka. Spis treści Bezpieczeństwo pożarowe w ramach szkolenia bhp ......................................................... 4 Formy przekazywania wiedzy .............................................................................................. 4 Organizacja ............................................................................................................................ 6 Obowiązki pracodawców w zakresie ochrony ppoż. ........................................................ 8 Zapoznanie pracowników z przepisami w zakresie ochrony ppoż. ................................ 9 Obowiązki pracowników w zakresie ochrony ppoż. ...................................................... 10 Charakterystyka zagrożeń pożarowego i wybuchem ..................................................... 11 Techniczne środki zabezpieczenia ppoż. .......................................................................... 15 Podręczny sprzęt gaśniczy .................................................................................................. 17 Uzupełnienie podręcznego sprzętu gaśniczego – instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, czyli hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe ............................. 17 Obowiązkowy sprzęt gaśniczy ........................................................................................... 24 Dobór podręcznego sprzętu gaśniczego ........................................................................... 25 Gaśnice i agregaty proszkowe ............................................................................................ 26 Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego .......................................................... 29 Konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego ................................................................ 30 Bezpieczne użycie gaśnic .................................................................................................... 31 Zawiadomienie w przypadku pożaru ............................................................................... 34 Czas na ewakuację ............................................................................................................... 35 Odpowiedzialność za ewakuację w firmie ....................................................................... 35 Zapewnienie możliwości ewakuacji .................................................................................. 36 Zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji ......................................................... 37 Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji ......................................... 37 Akcja ewakuacyjna .............................................................................................................. 38 Czynności po zakończeniu ewakuacji .............................................................................. 38 Bezpieczeństwo pożarowe w ramach szkolenia bhp Pracodawca ma obowiązek zapoznać pracowników z przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także ze sposobami postępowania na wypadek pożaru (art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – tekst. jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 736 ze zm. oraz § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia ministra spraw wewnętrz- nych i administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budyn- ków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz.U. nr 109, poz. 719). Szczegółowe sposoby zaznajamiania pracowników firmy z przepisami przeciwpożaro- wymi powinny być określone w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego danego obiektu. Co do zasady, problematyka bezpieczeństwa pożarowego omawiana jest w ramach szko- lenia w dziedzinie bhp, którego szczegółowe zasady określa rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.). Ramowe programy szkolenia bhp wszystkich kategorii pracowników zawierają zagadnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Stosownie do występujących zagrożeń na danych stanowiskach pracy należy zaplanować wykład odpowiadający swoją objętością i zawartością randze oraz skali występujących zagrożeń pożarowych. Wskazane jest, aby wykład taki prowadził specjalista ochrony ppoż. znający specyfikę i profil działalności firmy. Formy przekazywania wiedzy Zagadnienia w zakresie ochrony ppoż. w ramach szkolenia bhp można realizować w formie: yy instruktażu bhp (ogólnego i stanowiskowego), yy seminarium, yy kursu. Instruktaż ogólny bhp Instruktażowi ogólnemu bhp poddawani są przed dopuszczeniem do wykonywania pracy wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający praktyki studen- ckie i uczniowie szkół zawodowych odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy, a także bezrobotni odbywający w firmach staże oraz przygotowania zawodowe. Ramowy program instruktażu ogólnego bhp obejmuje temat Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru, na który razem z tematem Postę- powanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy należy poświęcić minimum godzinę lekcyjną (trwającą 45 minut) szkolenia. Podczas instruktażu ogólnego bhp pracownik powinien poznać: yy potencjalne źródła zagrożeń pożarowych, yy instrukcję postępowania na wypadek pożaru, yyzasady ewakuacji, 4 Bezpieczeństwo pożarowe w ramach szkolenia bhp5Obiektywnie o szkoleniach bhp w formie e-learninguZadaniem szkoleń bhp jest zaznajomienie uczestników z czynnikami środowiska pracy mogą-cymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi. Ponadto podczas szkoleń bhp pracownicy nabywa-ją umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, poznają sposoby postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz zgłębiają wiedzę na temat udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.Szkolenia bhp prowadzone w formie e-learningu są nowoczesną oraz skuteczną formą prze-prowadzania szkoleń bhp. Liczba osób korzystających ze szkoleń online systematycznie wzra-sta ze względu na dużą ilość zalet, które ze sobą niosą.Warto zaznaczyć, że szkolenia bhp są jednym ze sposobów zapobiegania wypadkom przy pra-cy i chorobom zawodowym. To właśnie podczas szkoleń bhp pracownik uświadamia sobie, jakie zagrożenia czyhają na niego na stanowisku pracy, i uczy się chronić przed nimi, a także przed ewentualnymi chorobami zawodowymi. Szkolenia bhp pod kontrolą PIP Jednak, jak wynika z danych PIP za 2015 rok, nie wszyscy pracodawcy mają tego świado-mość. Do pracy bez szkolenia wstępnego:``instruktażu ogólnego dopuszczono 938 pracowników (6 objętych kontrolą zakła-dów), a``instruktażu stanowiskowego – 1091 (7 ).W przypadku 274 osób (2 ) skrócono bezpodstawnie czas instruktażu stanowiskowego. Zda-rzały się przypadki, w których żaden z pracowników kontrolowanego zakładu nie został pod-dany szkoleniu wstępnemu.W przypadku szkoleń okresowych nie zapewniono ich 2523 pracownikom (16 objętych kontrolą). Ponadto PIP stwierdziła uchybienia w zakresie programów szkoleń bhp. Jak wynika ze spra-wozdania PIP, co piąty pracownik objęty kontrolą został przeszkolony wstępnie bez progra-mu. Inspekcja zauważa, że brak programu oznacza możliwość nieprawidłowego dostosowania tematu szkolenia do rzeczywistych warunków pracy (zagrożeń występujących w danym za-kładzie). Częstym uchybieniem mającym wpływ na jakość (wartość) szkolenia było również niedostosowanie programu szkolenia do specyfiki danego zakładu pracy oraz do rodzajów i warunków prac (zagrożeń) na poszczególnych stanowiskach pracy. Programy zazwyczaj były zbyt ogólne, kopiowano je z ramowych programów zamieszczonych w rozporządzeniu w spra-wie szkoleń w dziedzinie bhp lub wzorowano na innych, dotyczących odmiennych stanowisk
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Bezpieczeństwo pożarowe w ramach szkolenia BHP
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: