Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00355 005707 18442014 na godz. na dobę w sumie
Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych  - ebook/pdf
Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 41
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7468-643-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Instalacje elektryczne musza być funkcjonalne, trwałe i co najważniejsze bezpieczne w użytkowaniu.
Zapewnienie bezpieczeństwa sprowadza się do zapewnienia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, prądami przeciążeniowymi i zwarciowymi, przepięciami łączeniowymi i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych i skutkami cieplnymi. Z naszego opracowania dowiesz się, jakie rozwiązania i środki techniczne zastosować, żeby ochrona przed zagrożeniami była skuteczna.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

3 3 mgr inż. Andrzej Boczkowski Bezpieczeństwo elektrycznych użytkowania instalacji www.elektryczneinstalacje.eu Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych Od instalacji elektrycznych wymaga się, aby były funkcjonalne, trwałe i este- tyczne oraz bezpieczne w użytkowaniu. Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych sprowadza się do zapewnienia ochrony przed następującymi za- grożeniami: l porażeniem prądem elektrycznym, l prądami przeciążeniowymi i zwarciowymi, l przepięciami łączeniowymi i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych, l skutkami cieplnymi. Skuteczność ochrony przed wymienionymi zagrożeniami zależy od tego, jakie rozwiązania oraz środki techniczne zastosujemy w instalacjach elektrycznych. Miarą skuteczności tej ochrony jest liczba śmiertelnych wypadków porażeń prą- dem elektrycznym oraz liczba pożarów będących następstwem wad lub niepra- widłowej eksploatacji instalacji elektrycznych. Z przeprowadzonych analiz wynika, że liczba śmiertelnych wypadków porażeń prądem elek trycznym w ciągu roku, przypadająca na jeden milion mieszkańców w Polsce, zmniejszyła się z 9,5 w latach 1980–1985 do 4,0 w latach 2000–2008 z tendencją dalszego zmniejszania się w następnych latach. Jednak nadal liczba śmiertelnych wypadków porażeń prądem elektrycznym jest w Polsce 2–3-krot- nie większa niż w krajach Zachodniej Europy. Liczba śmiertelnych wypadków, poza statystycznym miejscem pracy, spowodowanych porażeniem prądem elektrycznym, w stosunku do ogółu śmiertelnych wypadków porażeń prądem elektrycznym wynosi w Polsce około 90 . Wynika z tego, że niebezpieczeństwo śmiertelnych porażeń prądem elektrycz- nym występuje przede wszystkim w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych oraz w gospodarstwach rolni czych i ogrodniczych. Nadal najwięcej wypadków odnotowuje się na wsi – prawie dwukrotnie większy wskaźnik śmiertelnych wypadków w stosunku do wypadków w mieście. Równie częste są przypadki powstania pożarów spowodowanych niesprawną instalacją elektryczną. Ich procentowy udział w ogólnej liczbie pożarów w bu- dynkach, według danych za 2008 r., jest na poziomie 12 . Zasadniczy wpływ na dużą liczbę śmiertelnych porażeń prądem elektrycznym oraz pożarów w Polsce ma na ogół zły stan techniczny instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych, w tym w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych w mieście i na wsi oraz w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych, a tak- że stosowanie niedoskonałych i niewystarczających zabezpieczeń oraz środków ochrony przed zagrożeniami w tych instalacjach. Przyczynia się do tego: l powszechne stosowanie układu sieci TN-C w instalacjach elektrycznych z przewodami o małych przekrojach (1,5–10 mm2), przeważnie aluminiowy- mi, zwiększającymi możliwość uszkodzeń mechanicznych i przerw, szczegól- nie w przewodach ochronno-neutralnych PEN występujących w tym układzie sieci. Stąd wynikające często przypadki pojawiania się na obudowach meta- lowych odbiorników napięć dotykowych wyższych od dopuszczalnych długo- trwale. Również pojawianie się na przewodzie PEN napięcia niekorzystnego 2 © Wydawnictwo Wiedza i Praktyka www.elektryczneinstalacje.eu Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych dla użytkowanych odbiorników, wywołanego przepływem przez ten przewód prądu wyrównawczego, spowodowanego zaistnieniem asymetrii prądowej w instalacji; l stosowanie układu sieci TT, nie zawsze gwarantującego skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, głównie z uwagi na występujące trudności w zapewnie- niu wymaganych rezystancji uziemień, oraz przypadki przerw w przewodach uziemiających; l niestosowanie połączeń wyrównawczych dodatkowych, a także połączeń wy- równawczych głównych; l niestosowanie ochrony przy uszkodzeniu w pomieszczeniach o podłodze źle przewodzącej, przeznaczonych na stały pobyt ludzi, pomimo występowania w tych pomieszczeniach metalowych uziemionych rur i grzejników centralne- go ogrzewania oraz metalowych rur wodociągowych i gazowych; l niestosowanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych; l niestosowanie ograniczników przepięć; l prowadzenie przewodów w sposób wykluczający ich wymienialność; l stosowanie zbyt małej liczby obwodów odbiorczych oraz gniazd wtyczkowych i wypustów oświetleniowych. Nowo budowane lub modernizowane instalacje elektryczne powinny odpo- wiadać wymaganiom zawartym w rozporządzeniu „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” oraz powołanym w nim Pol- skim Normom, w tym przede wszystkim wymaganiom Normy PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” i PN-HD 60364 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia”. Pozostałe normy oraz opracowania techniczne można stosować w projektowaniu i budowie, zgodnie z ustawą Prawo budow- lane, jako zasady wiedzy technicznej. Do tych norm i opracowań należą mię- dzy innymi: l normy wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, w tym: – N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona prze- ciwporażeniowa, – N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania, – N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i bu- dowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi, – N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekto- wanie i budowa; l Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, w tym: – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1. Wydanie II. Instalacje elektryczne i pioruno- chronne w budynkach mieszkalnych, © Wydawnictwo Wiedza i Praktyka www.elektryczneinstalacje.eu 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: