Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00069 005747 20005712 na godz. na dobę w sumie
Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Komentarz - ebook/pdf
Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1217
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-5509-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym systemowym komentarzem do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Uwzględniono w niej także zagadnienia regulowane w aktach unijnego prawa żywnościowego, które są implementowane bądź wykonywane przez przepisy komentowanej ustawy.

W opracowaniu omówiono wszystkie aspekty prawa żywnościowego, w tym stwarzające najwięcej problemów w praktyce jego stosowania. Przedstawiono m.in. zagadnienia dotyczące:

Komentarz zawiera objaśnienia i interpretacje przepisów prawnych zilustrowane praktycznymi przykładami, bogatym orzecznictwem sądów krajowych i europejskich, w tym zwłaszcza Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, opiniami polskiej i zagranicznej doktryny prawa oraz literatura przedmiotu.

Adresaci:
Książka stanowi niezbędnik każdego podmiotu działającego na rynku spożywczym, który jest zobowiązany do stosowania prawa żywnościowego - producentów, przetwórców i dystrybutorów żywności. Będzie pomocna w działalności instytucji publicznych branży rolno-spożywczej. Zainteresuje również organizacje zajmujące się ochrona praw konsumenta oraz prawników praktykujących w obszarze prawa żywnościowego.

'Opracowany przez teoretyków i praktyków prawa, specjalizujących się w prawie żywnościowym, obszerny komentarz do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia ma ogromne znaczenie dla nauki i praktyki w obszarze prawa nakierowanego na ochronę życia i zdrowia konsumenta żywności. Uznanie budzi wnikliwa analiza poszczególnych przepisów ustawy oparta na bogatym dorobku doktryny polskiej i zagranicznej, źródłach normatywnych polskich i unijnych oraz orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak również polskich sądów'.

prof. dr hab. Małgorzata Korzycka-Iwanow'Jest to pozycja ważna, tak dla przedstawicieli nauki i studentów, jak i pracowników instytucji oraz urzędów zajmujących się tworzeniem oraz egzekwowaniem prawa żywnościowego oraz - a może właśnie przede wszystkim - uczestników żywnościowego biznesu, przedstawicieli firm spożywczych'.

prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk'Komentarz do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia będzie wyjątkowo cenna pozycja dla wszystkich osób zajmujących się suplementami diety, żywnością funkcjonalna czy nowa żywnością. Interpretacja przepisów ustawy w tym zakresie jest szczególnie wartościową, a edukacja prawna może przyczynić się do wyjaśnienia wielu kontrowersji'.

prof. dr hab. Iwona WawerZnajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA KOMENTARZ redakcja naukowa Agnieszka Szymecka-Wesołowska Andrzej Balicki, Filip Opoka Maciej Syska, Daniel Szostek Agnieszka Szymecka-Wesołowska Paweł Wojciechowski Warszawa 2013 Stan prawny na 31 grudnia 2012 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Ewa Wysocka Opracowanie redakcyjne JustLuk Łamanie JustLuk Łukasz Drzewiecki, Justyna Szumieł, Krystyna Szych Autorstwo poszczególnych części komentarza: Andrzej Balicki: art. 3 (tezy: 336–378, 501–511), art. 8, 27–32 Filip Opoka: art. 3 (tezy: 65–95, 268–277, 379–406, 512–532, 535–544), art. 59–72, 122 Maciej Syska: art. 3 (tezy: 253–267, 422–446), art. 24–26, 95 (tezy: 24–97), wprowadzenie do działu VIII, art. 96–104 Daniel Szostek: art. 3 (tezy: 107–140, 166–176, 205–208, 221–236, 284, 285, 325–335, 407–421, 533, 534, 545–550), art. 3a, 6a, 15–23, 41–44, 53–58, 85–87, 123–125 Agnieszka Szymecka-Wesołowska: art. 1, 2, 3 (tezy: 1–64, 96–106, 141–165, 177–204, 209–220, 237–252, 278–283, 286–324, 447–474, 492–500, 551–581), art. 6, 7, 9–14, 33–40, 45–52b, 119–121, 126–128 Paweł Wojciechowski: art. 3 (tezy: 475–491), art. 4, 73–84, 88–94, 95 (tezy: 1–23) © Copyright by Wolters Kluwer Polska SA, 2013 ISBN: 978-83-264-4125-7 Wydane przez: Wolters Kluwer Polska SA Redakcja Książek 01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl Spis treści SpiS treści Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dział I Przepisy ogólne i objaśnienia określeń ustawowych Dział II Wymagania zdrowotne i znakowanie żywności Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 2. Substancje dodatkowe i enzymy spożywcze Rozdział 3. Aromaty i rozpuszczalniki Rozdział 4. Zanieczyszczenia żywności Rozdział 5. Napromienianie żywności promieniowaniem Rozdział 6. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia jonizującym żywieniowego Rozdział 7. Suplementy diety oraz wzbogacanie żywności Rozdział 8. Żywność wprowadzana po raz pierwszy do obrotu Rozdział 9. Naturalne wody mineralne, wody źródlane i wody stołowe Rozdział 10. Grzyby i przetwory grzybowe Rozdział 11. Znakowanie żywności Rozdział 12. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne 7 13 15 25 351 351 369 402 420 433 452 512 543 589 607 625 690 5 Spis treści Dział III Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością Dział IV Wymagania higieniczne Rozdział 1. Przepisy ogólne dotyczące wymagań higienicznych Rozdział 2. Rejestracja i zatwierdzanie zakładów Rozdział 3. Wymagania szczególne w zakresie higieny Dział V Urzędowe kontrole żywności Rozdział 1. Przeprowadzanie urzędowych kontroli żywności Rozdział 2. Graniczne kontrole sanitarne Rozdział 3. System RASFF Rozdział 4. Monitoring żywności i żywienia Dział VI Właściwość organów oraz współpraca w zakresie bezpieczeństwa żywności Dział VII Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez środki spożywcze Dział VIII Przepisy karne i kary pieniężne Rozdział 1. Przepisy karne Rozdział 2. Kary pieniężne Dział IX Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących Rozdział 2. Przepisy przejściowe i końcowe Bibliografia Indeks terminów O autorach 6 732 748 748 783 835 879 879 958 988 992 997 1028 1063 1094 1143 1168 1168 1168 1181 1201 1215 Wykaz skrótów Wykaz skrótóW akty prawne k.c. k.k. Konstytucja RP k.p. k.p.a. k.p.w. k.w. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. Nr 88, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) poz. 553 z późn. zm.) – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania ad- ministracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) – ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 z późn. zm.) – ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) nowelizacja z 2010 r. – ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpie- czeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 21, poz. 105) o.p. p.g.g. p.o.ś. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górni- cze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.) – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowi- ska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 7 Wykaz skrótów pr. farm. pr. wod. rozporządzenie nr 178/2002 rozporządzenie o dostawach bezpośrednich rozporządzenie o transporcie morskim rozporządzenie w sprawie grzybów rozporządzenie w sprawie napromieniania rozporządzenie w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych rozporządzenie w sprawie sprowadzania rozporządzenie w sprawie wód 8 – ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) – ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Euro- pejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiają- ce procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z 01.02.2002, s. 1 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz. U. Nr 112, poz. 774) – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego luzem cukru surowego, olejów płyn- nych i tłuszczów (Dz. U. Nr 255, poz. 1718) – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierają- cych grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzybo- znawcy (Dz. U. Nr 115, poz. 672) – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie napromieniania żywności promieniowaniem joni- zującym (Dz. U. Nr 121, poz. 841) – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2008 r. w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności (Dz. U. Nr 177, poz. 1093 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia (Dz. U. poz. 348) – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. Nr 85, poz. 466) Wykaz skrótów – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych po- wiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (Dz. U. Nr 80, poz. 437) – rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.) – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 25 mar- ca 1957 r. (wersja skonsolidowana: Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, s. 47) – Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana: Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, s. 13) – ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywno- ści i żywienia (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) – ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artyku- łów rolno-spożywczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) – ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 z późn. zm.) – ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 z późn. zm.) – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodar- czej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) – ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.) rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia rozporządzenie w sprawie znakowania TFUE TUE u.b.ż.ż. u.j.h. u.o.r. u.p.p.z. u.s.d.g. ustawa o IH ustawa o IW ustawa o lecznictwie – ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gmi- nach uzdrowiskowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 651 z późn. zm.) ustawa o PIS – ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitar- nej (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) 9 Wykaz skrótów ustawa o RM ustawa z 1970 r. ustawa z 2001 r. u.z.n.k. u.z.z.z. WKC CBOSA DPR EDG EFFLR EFSA EFTA EOG, EEA EPS GIS GLW GMO IH IJHARS IW KPP KRS 10 – ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 392 z późn. zm.) – ustawa z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 29, poz. 245 z późn. zm.) – ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żyw- ności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 z późn. zm.) – ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) – ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwal- czaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.) – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające wspól- notowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny) (Dz. Urz. UE L 145 z 04.06.2008, s. 1) Inne – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych – dobra praktyka rolnicza – Ewidencja Działalności Gospodarczej – European Food and Feed Law Review – European Food Safety Authority – Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu – Europejski Obszar Gospodarczy, European Economic Area – Europejski Przegląd Sądowy – Główny Inspektor Sanitarny – Główny Lekarz Weterynarii – genetycznie modyfikowany organizm – Inspekcja Handlowa – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno -Spożywczych – Inspekcja Weterynaryjna – Kwartalnik Prawa Publicznego – Krajowy Rejestr Sądowy Wykaz skrótów – Monitor Prawniczy – najwyższe dopuszczalne poziomy – Naczelny Sąd Administracyjny – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych – Orzecznictwo Sądów Polskich – Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Państwo i Prawo – Państwowa Inspekcja Sanitarna – Przegląd Prawa Handlowego – Przegląd Prawa Rolnego – Prokuratura i Prawo – Przegląd Sądowy – Przemysł Spożywczy – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego – system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i pa- szach (Rapid Alert System for Food and Feed) – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny – Sąd Najwyższy – środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego – Trybunał Konstytucyjny – Trybunał Sprawiedliwości – urzędowa kontrola żywności – Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Me- dycznych i Produktów Biobójczych M. Praw. NDP NSA ONSA OSNC OSNKW OSNP OSP PIORiN PiP PIS PPH PPR Prok. i Pr.-wkł. PS PSp. PUG RASFF RPEiS SN ś.s.s.p.ż. TK TS u.k.ż. URPL – Światowa Organizacja Zdrowia – Wojskowa Inspekcja Sanitarna – Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna WHO WIS WIW Wytyczne dotyczące – Wytyczne Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej wykonania ds. Zdrowia i Konsumentów dotyczące wykonania niektó- niektórych przepisów rych przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w sprawie rozporządzenia (WE) higieny środków spożywczych z 21 grudnia 2005 r. nr 852/2004 11 Wykaz skrótów ZNSA ZNUJ ZNUŁ – Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego 12 Wstęp WStęp Komentarz do ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, który oddajemy do rąk Czytelników, został opra- cowany głównie z myślą o przedsiębiorcach i instytucjach związanych z rynkiem żywności. Do tych podmiotów należy bowiem trudne zadanie stosowania prawa żywnościowego, które jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów regulacji. Przyjęcie rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europej- skiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeń- stwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeń- stwa żywności, uważanego za kamień milowy w procesie kształtowania się współczesnego prawa żywnościowego, nie zakończyło bynajmniej bu- dowy europejskiego systemu prawa żywnościowego. Co roku wydawane są dziesiątki nowych – unijnych i krajowych – aktów prawnych i wytycz- nych regulujących funkcjonowanie rynku żywności. Zauważyć przy tym można wzrost poziomu szczegółowości przyjmowanych regulacji i inge- rencję prawodawcy w nieregulowane dotąd (bądź regulowane w mini- malnym zakresie) obszary. Wynika to z szeregu powiązanych ze sobą zmian i zjawisk charakte- ryzujących dzisiejszy sektor rolno-spożywczy. Mowa tu w szczególności o postępie technologicznym, rozwoju organizacyjnym zarówno samych przedsiębiorstw, jak i całego łańcucha produkcyjno-dystrybucyjnego, roz- woju nauki a także – o ile nie przede wszystkim – rosnących oczekiwaniach konsumentów, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności. 13 Wstęp Prawodawca stara się nadążyć za tymi procesami, zmianami i zjawi- skami, czego odzwierciedleniem jest „lawina” nowych przepisów i no- welizacji. Zmieniają się wymogi, pojawiają się nowe kategorie. Narasta problem stosowania prawa. W ślad za tym rozwija się orzecznictwo sądów i pojawia się potrzeba systematyzacji i rozwoju interpretacji doktrynal- nej. Próbą odpowiedzi na tę ostatnią potrzebę – przynajmniej w wymia- rze krajowym – jest m.in. niniejszy komentarz. Przedmiotem komentarza są przepisy ustawy o bezpieczeństwie żyw- ności i żywienia, która stanowi fundamentalny akt prawa żywnościowego w Polsce. Wyznacza ona i potwierdza cele oraz zasady określone w rozpo- rządzeniu nr 178/2002, a także wykonuje lub implementuje do polskiego porządku prawnego dziesiątki rozporządzeń i dyrektyw unijnych. Zawar- te w ustawie regulacje stanowią punkt odniesienia dla wszystkich pod- miotów działających na rynku żywności oraz organów urzędowej kontro- li żywności. Reguluje ona zasady postępowania z żywnością na każdym etapie łańcucha produkcyjno-dystrybucyjnego: od zatwierdzenia i reje- stracji zakładu spożywczego, po jej właściwe opakowanie i oznakowanie. Komentarz – dzięki zróżnicowaniu zawodowemu i doświadczeniu autorów – łączy w sobie perspektywę praktyki stosowania prawa żyw- nościowego oraz nauki. Analiza poszczególnych zagadnień poparta jest licznymi odesłaniami do orzeczeń sądów krajowych i europejskich oraz krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu. W zamierzeniach auto- rów komentarz ma być swoistym drogowskazem ułatwiającym podmio- tom działającym na rynku spożywczym, organom publicznym, a także konsumentom poruszanie się w dynamicznym otoczeniu prawnym, jakie tworzy współczesne prawo żywnościowe. Autorzy 14 Wstęp Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia1 (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 230, poz. 1511; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016) 1 Ustawa wykonuje w zakresie swojej regulacji następujące rozporządzenia Wspólnoty Eu- ropejskiej: 1) rozporządzenie Rady (EURATOM) nr 3954/87 z dnia 22 grudnia 1987 r. ustanawiające mak- symalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wy- padku jądrowym lub w każdym innym przypadku pogotowia radiologicznego (Dz. Urz. WE L 371 z 30.12.1987, s. 11, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, s. 333); 2) rozporządzenie Komisji (EURATOM) nr 944/89 z dnia 12 kwietnia 1989 r. ustanawiające maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego w środkach spożywczych o mniej- szym znaczeniu w następstwie wypadku jądrowego lub w każdym innym przypadku pogotowia radiologicznego (Dz. Urz. WE L 101 z 13.04.1989, s. 17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal- ne, rozdz. 15, t. 1, s. 347); 3) rozporządzenie Rady (EWG) nr 315/93 z dnia 8 lutego 1993 r. ustanawiające procedury Wspól- noty w odniesieniu do substancji skażających w żywności (Dz. Urz. WE L 37 z 13.02.1993, s. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, s. 204); 4) rozporządzenie (WE) nr 2232/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 października 1996 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla substancji aromatycznych używanych lub przeznaczonych do użycia w lub na środkach spożywczych (Dz. Urz. WE L 299 z 23.11.1996, s. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 18, s. 42); 5) rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności (Dz. Urz. WE L 43 z 14.02.1997, s. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 18, s. 244); 6) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1565/2000 z dnia 18 lipca 2000 r. ustanawiające środki ko- nieczne do przyjęcia programu oceny w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 2232/96 Par- 15 Wstęp lamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. WE L 180 z 19.07.2000, s. 8; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 25, s. 415); 7) rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, s. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe- cjalne, rozdz. 15, t. 6, s. 463); 8) rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 wrześ- nia 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, s. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, s. 432); 9) rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych gene- tycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z or- ganizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, s. 24, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, s. 455); 10) rozporządzenie (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Dz. Urz. UE L 287 z 05.11.2003, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, s. 650); 11) rozporządzenie (WE) nr 2065/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 listopa- da 2003 r. w sprawie środków aromatyzujących dymu wędzarniczego używanych lub prze- znaczonych do użycia w środkach spożywczych lub na ich powierzchni (Dz. Urz. UE L 309 z 26.11.2003, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, s. 661); 12) rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2004 z dnia 31 marca 2004 r. dotyczące etykietowania żywności oraz składników żywności z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli i/lub estrów fito- stanoli (Dz. Urz. UE L 97 z 01.04.2004, s. 44); 13) rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, s. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, s. 319); 14) rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, s. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, s. 200); 15) rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchy- lające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, s. 4); 16) rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 70 z 16.03.2005, s. 1, z późn. zm.); 17) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1895/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ograniczenia wykorzystania niektórych pochodnych epoksydowych w materiałach i wyrobach przeznaczo- nych do kontaktu z żywnością (Dz. Urz. UE L 302 z 19.11.2005, s. 28); 16 Wstęp 18) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, s. 1, z późn. zm.); 19) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2074/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające środ- ki wykonawcze w odniesieniu do niektórych produktów objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 i do organizacji urzędowych kontroli na mocy rozporządzeń (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004, ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, s. 27); 20) rozporządzenie Komisji (WE) nr 401/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. ustanawiające metody pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli poziomów mikotoksyn w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 70 z 09.03.2006, s. 12); 21) rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006, s. 1); 22) rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006, s. 12, z późn. zm.); 23) rozporządzenie Komisji (WE) nr 627/2006 z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie wykonania roz- porządzenia (WE) nr 2065/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do kryteriów jakościowych dla uznanych metod analitycznych w zakresie pobierania próbek, identyfikacji i charakterystyki początkowych produktów wędzarniczych (Dz. Urz. UE L 109 z 22.04.2006, s. 3); 24) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe do- puszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 364 z 20.12.2006, s. 5, z późn. zm.); 25) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1882/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiające meto- dy pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli poziomu azotanów w niektórych środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 364 z 20.12.2006, s. 25); 26) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1883/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiające metody pobierania próbek i metody analizy do celów urzędowej kontroli dioksyn i dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (PCB) w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 364 z 20.12.2006, s. 32); 27) rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. Urz. UE L 404 z 30.12.2006, s. 9, z późn. zm.); 28) rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (Dz. Urz. UE L 404 z 30.12.2006, s. 26, z późn. zm.); 29) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1981/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustalające szczegółowe zasady wykonania przepisów art. 32 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europej- skiego i Rady w odniesieniu do wspólnotowego laboratorium referencyjnego dla organizmów zmodyfikowanych genetycznie (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, s. 99); 30) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej prak- tyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żyw- nością (Dz. Urz. UE L 384 z 29.12.2006, s. 75, z późn. zm.); 17 Wstęp 31) rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 z dnia 28 marca 2007 r. ustanawiające metody po- bierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci, cyny nieorganicznej, 3-MCPD i benzo[a]pirenu w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 88 z 29.03.2007, s. 29); 32) rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekolo- gicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, s. 1, z późn. zm.); 33) rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie środków nadzwy- czajnych zawieszających stosowanie E 128 czerwień 2G jako barwnika żywności (Dz. Urz. UE L 195 z 27.07.2007, s. 8); 34) rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie materiałów i wy- robów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żyw- nością oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2023/2006 (Dz. Urz. UE L 86 z 28.03.2008, s. 9); 35) rozporządzenie Komisji (WE) nr 353/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. ustanawiające przepi- sy wykonawcze w odniesieniu do wniosków o wydanie zezwolenia na stosowanie oświadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 109 z 19.04.2008, s. 11); 36) rozporządzenie Rady (WE) nr 733/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie warunków regulu- jących przywóz produktów rolnych pochodzących z krajów trzecich w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu (Dz. Urz. UE L 201 z 30.06.2008, s. 1); 37) rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegóło- we zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicz- nej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znako- wania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2008, s. 1); 38) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szcze- gółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do usta- leń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz. Urz. UE L 334 z 12.12.2008, s. 25); 39) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1243/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające załączni- ki III i VI do dyrektywy 2006/141/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących składu nie- których preparatów do początkowego żywienia niemowląt (Dz. Urz. UE L 335 z 13.12.2008, s. 25); 40) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, s. 1); 41) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1332/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie enzymów spożywczych, zmieniające dyrektywę Rady 83/417/EWG, rozpo- rządzenie Rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE, dyrektywę Rady 2001/112/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 258/97 (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, s. 7); 42) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, s. 16); 43) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwoś- ciach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporzą- 18 Wstęp dzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, s. 34); 44) rozporządzenie Komisji (WE) nr 41/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. dotyczące składu i etykie- towania środków spożywczych odpowiednich dla osób nietolerujących glutenu (Dz. Urz. UE L 16 z 21.01.2009, s. 3); 45) rozporządzenie Komisji (WE) nr 124/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. ustalające maksymalne zawartości w żywności kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z nieuniknione- go zanieczyszczenia krzyżowego tymi substancjami pasz, dla których nie są one przeznaczone (Dz. Urz. UE L 40 z 11.02.2009, s. 7); 46) rozporządzenie Komisji (WE) nr 450/2009 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie aktywnych i inteli- gentnych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. Urz. UE L 135 z 30.05.2009, s. 3); 47) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 470/2009 z dnia 6 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowe procedury określania maksymalnych limitów pozostałości sub- stancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 oraz zmieniające dyrektywę 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europej- skiego i Rady (Dz. Urz. UE L 152 z 16.06.2009, s. 11); 48) rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozpo- rządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego po- ziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniające decyzję 2006/504/WE (Dz. Urz. UE L 194 z 25.07.2009, s. 11); 49) rozporządzenie Komisji (WE) nr 901/2009 z dnia 28 września 2009 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego wspólnotowego programu kontroli na lata 2010, 2011 i 2012, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycy- dów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, oraz ocenę narażenia na nie konsumenta (Dz. Urz. UE L 256 z 29.09.2009, s. 14); 50) rozporządzenie Komisji (WE) nr 953/2009 z dnia 13 października 2009 r. w sprawie substancji, które mogą być dodawane w szczególnych celach odżywczych do środków spożywczych spe- cjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz. Urz. UE L 269 z 14.10.2009, s. 9); 51) rozporządzenie Komisji (WE) nr 975/2009 z dnia 19 października 2009 r. zmieniające dyrek- tywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Dz. Urz. UE L 274 z 20.10.2009, s. 3); 52) rozporządzenie Komisji (WE) nr 983/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (Dz. Urz. UE L 277 z 22.10.2009, s. 3); 53) rozporządzenie Komisji (WE) nr 984/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie odmo- wy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (Dz. Urz. UE L 277 z 22.10.2009, s. 13). Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy Rady 78/142/EWG z dnia 30 stycznia 1978 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do materiałów i wyrobów zawierających monomer 19 Wstęp chlorku winylu przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Dz. Urz. WE L 44 z 15.02.1978, s. 15; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 5, s. 6); 2) dyrektywy Komisji 80/766/EWG z dnia 8 lipca 1980 r. ustanawiającej wspólnotową metodę analizy do celów urzędowej kontroli poziomu monomeru chlorku winylu w materiałach i wy- robach, które przeznaczone są do kontaktu ze środkami spożywczymi (Dz. Urz. WE L 213 z 16.08.1980, s. 42; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 6, s. 45); 3) dyrektywy Komisji 81/432/EWG z dnia 29 kwietnia 1981 r. ustanawiającej wspólnotową meto- dę analizy do celów urzędowej kontroli chlorku winylu uwalnianego z materiałów i wyrobów do środków spożywczych (Dz. Urz. WE L 167 z 24.06.1981, s. 6; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 6, s. 154); 4) pierwszej dyrektywy Komisji 81/712/EWG z dnia 28 lipca 1981 r. ustanawiającej wspólnotowe metody analiz w celu kontroli spełniania kryteriów czystości przez niektóre dodatki stosowane w środkach spożywczych (Dz. Urz. WE L 257 z 10.09.1981, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 6, s. 176); 5) dyrektywy Rady 82/711/EWG z dnia 18 października 1982 r. ustanawiającej podstawowe zasa- dy, niezbędne w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Dz. Urz. WE L 297 z 23.10.1982, s. 26, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 6, s. 358); 6) dyrektywy Rady 84/500/EWG z dnia 15 października 1984 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących wyrobów ceramicznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Dz. Urz. WE L 277 z 20.10.1984, s. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Pol- skie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 7, s. 196); 7) dyrektywy Rady 85/572/EWG z dnia 19 grudnia 1985 r. ustanawiającej wykaz płynów mode- lowych do zastosowania w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Dz. Urz. WE L 372 z 31.12.1985, s. 14; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 8, s. 75); 8) dyrektywy Komisji 87/250/EWG z dnia 15 kwietnia 1987 r. w sprawie oznaczania zawartości alkoholu na etykietach napojów alkoholowych przeznaczonych do sprzedaży konsumentowi końcowemu (Dz. Urz. WE L 113 z 30.04.1987, s. 57; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 8, s. 275); 9) dyrektywy Rady 88/388/EWG z dnia 22 czerwca 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków aromatyzujących przeznaczonych do użyt- ku w środkach spożywczych i materiałów źródłowych służących do ich produkcji (Dz. Urz. WE L 184 z 15.07.1988, s. 61, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 9, s. 233); 10) dyrektywy Rady 89/107/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących dodatków do środków spożywczych dopuszczonych do użycia w środkach spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 40 z 11.02.1989, s. 27, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 9, s. 311); 11) dyrektywy Rady 89/108/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do głęboko mrożonych środków spożywczych przezna- czonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 40 z 11.02.1989, s. 34; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 9, s. 318); 12) dyrektywy Rady 89/369/EWG z dnia 14 czerwca 1989 r. w sprawie wskazówek lub oznakowań identyfikacyjnych partii towaru, do której należy dany środek spożywczy (Dz. Urz. WE L 186 z 30.06.1989, s. 21, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10, s. 3); 20 Wstęp 13) dyrektywy Rady 90/496/EWG z dnia 24 września 1990 r. w sprawie oznaczania wartości odżyw- czej środków spożywczych (Dz. Urz. WE L 276 z 06.10.1990, s. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10, s. 191); 14) dyrektywy Komisji 92/2/EWG z dnia 13 stycznia 1992 r. ustanawiającej procedurę pobierania próbek oraz wspólnotową metodę analizy do celów urzędowej kontroli temperatur głęboko mrożonych środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 34 z 11.02.1992, s. 30; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, s. 75); 15) dyrektywy Rady 92/52/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie preparatów dla niemowląt i receptur przeznaczonych na wywóz do państw trzecich (Dz. Urz. WE L 179 z 01.07.1992, s. 129; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, s. 198); 16) dyrektywy Rady 93/5/EWG z dnia 25 lutego 1993 r. w sprawie pomocy Komisji i współpracy Państw Członkowskich w naukowym badaniu zagadnień dotyczących żywności (Dz. Urz. WE L 52 z 04.03.1993, s. 18; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, s. 208); 17) dyrektywy Komisji 93/11/EWG z dnia 15 marca 1993 r. dotyczącej uwalniania N-nitrozoamin i substancji zdolnych do tworzenia N-nitrozoamin ze smoczków do karmienia niemowląt i smoczków do uspokajania wykonanych z kauczuku naturalnego lub elastomerów syntetycz- nych (Dz. Urz. WE L 93 z 17.04.1993, s. 37; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 12, s. 35); 18) dyrektywy 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych (Dz. Urz. WE L 237 z 10.09.1994, s. 3, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 13, s. 288); 19) dyrektywy 94/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. w spra- wie barwników używanych w środkach spożywczych (Dz. Urz. WE L 237 z 10.09.1994, s. 13; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 13, s. 298); 20) dyrektywy Komisji 94/54/WE z dnia 18 listopada 1994 r. dotyczącej obowiązkowego umiesz- czania na etykietach niektórych środków spożywczych danych szczegółowych innych niż wy- mienione w dyrektywie Rady 79/112/EWG (Dz. Urz. WE L 300 z 23.11.1994, s. 14, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, s. 404); 21) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 95/2/WE z dnia 20 lutego 1995 r. w sprawie do- datków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące (Dz. Urz. WE L 61 z 18.03.1995, s. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 15, s. 50); 22) dyrektywy Komisji 96/3/WE z dnia 26 stycznia 1996 r. przyznającej odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 93/43/EWG w sprawie higieny środków spożywczych w odniesieniu do transportu morskiego płynnych olejów i tłuszczów luzem (Dz. Urz. WE L 21 z 27.01.1996, s. 42; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 15, s. 432); 23) dyrektywy Komisji 96/8/WE z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie żywności przeznaczonej do uży- cia w dietach o obniżonej energetyczności (Dz. Urz. WE L 55 z 06.03.1996, s. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 15, s. 454); 24) dyrektywy Komisji 98/28/WE z dnia 29 kwietnia 1998 r. przyznającej odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy 93/43/EWG w sprawie higieny środków spożywczych w odniesieniu do transportu morskiego cukru nierafinowanego luzem (Dz. Urz. WE L 140 z 12.05.1998, s. 10; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, s. 281); 25) dyrektywy 1999/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lutego 1999 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących środków spożywczych oraz skład- ników środków spożywczych poddanych działaniu promieniowania jonizującego (Dz. Urz. WE L 66 z 13.03.1999, s. 16; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 23, s. 236); 21 Wstęp 26) dyrektywy 1999/3/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lutego 1999 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu środków spożywczych oraz składników środków spo- żywczych poddanych działaniu promieniowania jonizującego (Dz. Urz. WE L 66 z 13.03.1999, s. 24; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 23, s. 244); 27) dyrektywy Komisji 1999/21/WE z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego (Dz. Urz. WE L 91 z 07.04.1999, s. 29; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 23, s. 273); 28) dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i rekla- my środków spożywczych (Dz. Urz. WE L 109 z 06.05.2000, s. 29, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, s. 75); 29) dyrektywy Komisji 2001/15/WE z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie substancji, które mogą być dodawane w szczególnych celach odżywczych do żywności specjalnego przeznaczenia żywie- niowego (Dz. Urz. WE L 52 z 22.02.2001, s. 19, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 26, s. 188); 30) dyrektywy 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościo- wych (Dz. Urz. WE L 183 z 12.07.2002, s. 51, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe- cjalne, rozdz. 13, t. 29, s. 490); 31) dyrektywy Komisji 2002/63/WE z dnia 11 lipca 2002 r. ustanawiającej wspólnotowe metody po- bierania próbek do celów urzędowej kontroli pozostałości pestycydów w produktach pochodze- nia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni oraz uchylającej dyrektywę 79/700/EWG (Dz. Urz. WE L 187 z 16.07.2002, s. 30; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, s. 228); 32) dyrektywy Komisji 2002/67/WE z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie etykietowania środ- ków spożywczych zawierających chininę oraz środków spożywczych zawierających kofeinę (Dz. Urz. WE L 191 z 19.07.2002, s. 20; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, s. 116); 33) dyrektywy Komisji 2002/72/WE z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Dz. Urz. WE L 220 z 15.08.2002, s. 18, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, s. 535); 34) dyrektywy Komisji 2003/40/WE z dnia 16 maja 2003 r. ustanawiającej wykaz, stężenia granicz- ne i wymogi w zakresie etykietowania dla składników naturalnych wód mineralnych oraz wa- runki zastosowania powietrza wzbogaconego w ozon do oczyszczania naturalnych wód mine- ralnych i wód źródlanych (Dz. Urz. UE L 126 z 22.05.2003, s. 34; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, s. 193); 35) dyrektywy Komisji 2006/125/WE z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie przetworzonej żywności na bazie zbóż oraz żywności dla niemowląt i małych dzieci (Dz. Urz. UE L 339 z 06.12.2006, s. 16); 36) dyrektywy Komisji 2006/141/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie preparatów do począt- kowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt oraz zmieniającej dyrektywę 1999/21/WE (Dz. Urz. UE L 401 z 30.12.2006, s. 1); 37) dyrektywy Komisji 2007/42/WE z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie materiałów i wyrobów wykonanych z folii z regenerowanej celulozy przeznaczonych do kontaktu ze środkami spo- żywczymi (Dz. Urz. UE L 172 z 30.06.2007, s. 71); 22 Wstęp 38) dyrektywy Komisji 2008/60/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej szczególne kryteria czystości dotyczące substancji słodzących stosowanych w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 158 z 18.06.2008, s. 17); 39) dyrektywy Komisji 2008/84/WE z dnia 27 sierpnia 2008 r. ustanawiającej szczególne kryteria czystości dla dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące (Dz. Urz. UE L 253 z 20.09.2008, s. 1, z późn. zm.); 40) dyrektywy Komisji 2008/128/WE z dnia 22 grudnia 2008 r. ustanawiającej szczególne kryte- ria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 6 z 10.01.2009, s. 20); 41) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/32/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w spra- wie zbliżenia przepisów ustawowych państw członkowskich dotyczących rozpuszczalników do ekstrakcji stosowanych w produkcji środków spożywczych i składników żywności (Dz. Urz. UE L 141 z 06.06.2009, s. 3); 42) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie środ- ków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2009, s. 21); 43) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (Dz. Urz. UE L 164 z 26.06.2009, s. 45). 23 Dział I. Przepisy ogólne i objaśnienia określeń ustawowych Art. 1 Dział I przepiSy ogólne i objaśnienia określeń uStaWoWych Art. 1. 1. Ustawa określa wymagania i procedury niezbędne dla za- pewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia zgodnie z przepisami roz- porządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeń- stwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w sprawie bezpieczeń- stwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, s. 463), zwanego dalej „rozporządze- niem nr 178/2002”. 2. Ustawa określa: 1) wymagania zdrowotne żywności – w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniach Unii Europejskiej; 2) wymagania dotyczące przestrzegania zasad higieny: a) żywności – w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, s. 319), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 852/2004”, b) materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnoś- cią – w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu (WE) 25 Art. 1 Dział I. Przepisy ogólne i objaśnienia określeń ustawowych nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 paź- dziernika 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przezna- czonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, s. 4), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1935/2004”; 3) właściwość organów w zakresie przeprowadzania urzędowych kon- troli żywności na zasadach określonych w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 191 z 30.04.2004, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, s. 200), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 882/2004”; 4) wymagania dotyczące przeprowadzania urzędowych kontroli żywno- ści – w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu nr 882/2004. 1. Komentowany przepis określa – od strony pozytywnej – zakres i cel ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i ży- wienia (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.). Ustęp 1 ma charakter ogólny i przewiduje, że ustawa reguluje wymagania i pro- cedury niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia zgodnie ze wskazanymi w nim przepisami Unii Europejskiej, natomiast ust. 2 uszczegóławia ten przepis przez dodatkowe sprecyzowanie rodza- ju i zakresu tych wymagań i procedur. 2. Pomimo że ust. 1 komentowanego przepisu powołuje jedynie roz- porządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żyw- nościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywno- ści oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z 01.02.2002, s. 1, z późn. zm.), ustawa w zakresie swojej regulacji wykonuje de facto aż 53 rozporządzenia UE i dokonuje transpozycji 43 dyrektyw UE, wymienionych w odnośniku nr 1 do tytułu ustawy. Po uwzględnieniu zaś przepisów zmieniających bądź zastępują- cych wskazane rozporządzenia i dyrektywy rzeczywista liczba europej- 26 Dział I. Przepisy ogólne i objaśnienia określeń ustawowych Art. 1 skich aktów prawnych wykonywanych lub implementowanych przez ko- mentowaną ustawę jest znacznie wyższa. 3. Fakt, że ustawodawca w ust. 1 komentowanego przepisu uwzględ- nił jedynie rozporządzenie nr 178/2002, wynika niewątpliwie z rangi, jakie to rozporządzenie posiada wśród wszystkich aktów europejskie- go i krajowego prawa żywnościowego. Już sama nazwa jednoznacznie świadczy o doniosłości tego aktu i pozwala na nieformalne określenie go mianem europejskiej „konstytucji prawa żywnościowego”1, gdyż tak jak ustawa zasadnicza, rozporządzenie nr 178/2002 ustanawia „ogólne zasady i wymagania”, które muszą być uwzględniane przez wszystkie „przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne regulujące sprawy żywności w ogólności, a ich bezpieczeństwo w szczególności, zarówno na poziomie Wspólnoty, jak i na poziomie krajowym”2. W przeciwieństwie do wielu innych rozporządzeń przyjmowanych przez instytucje prawodawcze UE, celem rozporządzenia nr 178/2002 nie jest jedynie ujednolicenie dotychczasowych przepisów poszczególnych państw członkowskich, ale wyznaczenie ogólnego zbioru podstawowych i wyjściowych zasad, definicji i kierunkowych wytycznych dla polityki bezpieczeństwa żywności oraz całego obecnego i przyszłego prawodaw- stwa żywnościowego3. 1 Tak M. Korzycka -Iwanow, Prawo żywnościowe. Zarys prawa polskiego i wspólnotowego, War- szawa 2005, s. 109. Autorka wskazuje również, że rozporządzenie nr 178/2002 może być postrzegane w kategorii „części ogólnej” wspólnotowego prawa żywnościowego. Określone w nim zasady, pro- cedury i terminologia bezpieczeństwa żywności stanowią „punkt odniesienia dla rozbudowującego się ustawodawstwa wspólnotowego, które tworzy «część szczegółową bezpieczeństwa żywności» w poszczególnych dziedzinach: higieny żywności i urzędowej jej kontroli, jak również substancji do- datkowych, środków spożywczych specjalnego żywieniowego przeznaczenia, materiałów i wyrobów mających kontakt z żywnością i innych”. 2 Tak art. 3 pkt 1 rozporządzenia nr 178/2002 definiuje „prawo żywnościowe”. W tym zakresie zob. komentarz do art. 3 ust. 3 pkt 24 u.b.ż.ż. Por. też pkt 5 preambuły rozporządzenia nr 178/2002, który jasno podkreśla, że przewidziane w nim koncepcje, zasady i procedury mają tworzyć „wspólną podstawę dla środków regulujących kwestie związane z żywnością i paszą, podejmowane w Pań- stwach Członkowskich i na poziomie Wspólnoty”. 3 Tak uzasadnienie projektu (przyszłego) rozporządzenia nr 178/2002 Parlamentu Europej- skiego i Rady ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpie- czeństwa żywności, Bruksela 8 listopada 2000 r. COM (2000) 716, s. 5. Por. też art. 4 ust. 2 rozpo- rządzenia nr 178/2002, zgodnie z którym zasady ogólne ustanowione w tym rozporządzeniu stano- wią ogólne ramy o charakterze poziomym, do których należy się stosować podczas podejmowania 27 Art. 1 Dział I. Przepisy ogólne i objaśnienia określeń ustawowych Rozporządzenie nr 178/2002 jest wyrazem globalnego i zintegrowa- nego podejścia w regulacji całego łańcucha produkcji i dystrybucji żyw- ności (food supply chain), który bierze swój początek w produkcji rolnej, a kończy się na dostarczeniu gotowego produktu konsumentowi („od pola do stołu”)4. Swoim zakresem obejmuje wszystkie etapy produkcji, prze- twarzania i dystrybucji żywności oraz pasz. Określa ono obowiązki i za- kres odpowiedzialności każdego podmiotu będącego uczestnikiem tego łańcucha: producentów pasz, rolników, producentów żywności, przetwór- ców, dystrybutorów i innych podmiotów działających na rynku spożyw- czym i pasz. Definiuje zadania stojące przed instytucjami publicznymi państw członkowskich, UE, a także państw trzecich. Ustanawia proce- dury przeciwdziałania kryzysom i procedury zarządzania kryzysowego oraz powołuje Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (Europe- an Food Safety Authority – EFSA). W końcu określa także prawa i za- kres odpowiedzialności konsumentów. Cały tak zakreślony spójny „system”5, spojony ogólnymi zasada- mi prawa żywnościowego (tj. zasadą analizy ryzyka, zasadą ostrożno- ści, ochroną interesów konsumentów, zasadą przejrzystości), zmierza do realizacji podstawowego celu prawa żywnościowego, jakim jest wy- soki poziom ochrony zdrowia i życia ludzi oraz ochrony interesów kon- sumentów (żywności), przy uwzględnieniu sprawnego funkcjonowania wewnętrznego rynku UE (por. art. 5 rozporządzenia nr 178/2002). Cel taki należy przypisać także komentowanej ustawie, ponieważ – w myśl art. 1 ust. 1 u.b.ż.ż. – uregulowane w niej wymagania i procedury mają być zgodne z rozporządzeniem nr 178/2002. 4. Pomimo że ustawa odnosi się do bezpieczeństwa zarówno żywno- ści, jak i żywienia, de facto zawarte w niej regulacje skupiają się na wy- środków (tj. przyjmowania przepisów i wydawania decyzji) z zakresu regulacji spraw żywności. Ustęp 3 wymaga zaś, by istniejące w państwach członkowskich zasady i procedury prawa żywnościowego zostały jak najszybciej (nie później niż do 1 stycznia 2007 r.) dostosowane do zasad ustanowionych w rozporządzeniu. Do tego czasu zaś – zgodnie z art. 4 ust. 4 – istniejące ustawodawstwo powinno być wdrażane (w tym interpretowane) zgodnie z zasadami wyrażonymi w rozporządzeniu nr 178/2002. 4 Por. Biała Księga w sprawie bezpieczeństwa żywności Komisji Europejskiej z dnia 12 stycz- nia 2000 r. COM (1999) 719, s. 6, która poprzedziła wydanie rozporządzenia nr 178/2002, określając wytyczne i podwaliny dla stworzenia europejskiej polityki bezpieczeństwa żywności. 5 Więcej na temat systemu prawa żywnościowego zob. np. F. Albisinni, The path to the European Food Law System (w:) European Food Law, red. L. Costato, F. Albisinni, Milano 2012, s. 17 i n. 28 Dział I. Przepisy ogólne i objaśnienia określeń ustawowych Art. 1 maganiach dotyczących żywności i obowiązkach stawianych podmiotom działającym na rynku spożywczym. Żaden z jej przepisów nie reguluje zaś w sposób bezpośredni zasad żywienia6. Biorąc jednak pod uwagę defini- cję żywienia, rozumianego jako „dostarczenie organizmowi pokarmów pobieranych w stanie naturalnym lub po przetworzeniu na różnorodne potrawy i napoje w celu utrzymania podstawowych funkcji życiowych, właściwego rozwoju i stanu zdrowia człowieka”7, przyjąć można, że usta- wa reguluje kwestie żywienia w sposób pośredni, tj. przez określenie wy- magań zdrowotnych, jakie powinna spełniać żywność8. 5. Zgodnie z art. 1 ust. 2 komentowanego przepisu, ustawa okre- śla trzy rodzaje wymagań z zakresu prawa żywnościowego: wymagania zdrowotne żywności (pkt 1), wymagania dotyczące przestrzegania zasad higieny w odniesieniu do żywności oraz materiałów i wyrobów przezna- czonych do kontaktu z żywnością (pkt 2 lit. a i b) oraz wymagania doty- czące przeprowadzania urzędowych kontroli żywności (pkt 4). Wymagania zdrowotne żywności, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 u.b.ż.ż., określone zostały w dziale II komentowanej ustawy. Mowa tutaj w szczególności o: wymaganiach dotyczących stosowania substancji dodatkowych (art. 9–10), enzymów spożywczych (art. 10a–11), aromatów i rozpuszczalników ekstrakcyjnych (art. 12–14), występowania w żywno- ści zanieczyszczeń (art. 15–17), poddawania żywności napromienianiu 6 Warto też wskazać, że przepisy bezpośrednio odnoszące się do kwestii żywienia zawierała ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 z późn. zm.); art. 6 ust. 1: „Zakazuje się wykorzystywania do żywienia ludzi lub do produkcji innych środków spożywczych produktów pochodzących od zwierząt lub ze zwierząt, którym podawano substancje o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i betaagonistycznym”, i art. 7 ust. 1: „Za- kazuje się wykorzystywania do żywienia ludzi oraz do produkcji środków spożywczych, dozwolo- nych substancji dodatkowych i innych składników żywności, produktów pochodzących z roślin, ze zwierząt lub od zwierząt, które zawierają pozostałości zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych, a także skażeń promieniotwórczych w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne poziomy”. 7 P.P. Lewicki, Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów, Warszawa 2008, s. 520. 8 Wskazać tu można ewentualnie na art. 72 ust. 6 u.b.ż.ż., który w ramach upoważnienia usta- wowego dla ministra właściwego do spraw zdrowia do wydania rozporządzenia w zakresie wymagań obowiązujących przy prowadzeniu żywienia zbiorowego typu zamkniętego nakazuje uwzględnić m.in. „normy żywienia”, a także na art. 78 stanowiący o „urzędowych kontrolach żywności i żywie- nia” oraz art. 86 odnoszący się do „monitoringu żywności i żywienia”. 29 Art. 1 Dział I. Przepisy ogólne i objaśnienia określeń ustawowych promieniowaniem jonizującym (art. 18–23), a także wymaganiach, jakie stawiane są szczególnym kategoriom żywności, tj. środkom spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego (art. 24–26), suplementom die- ty (art. 27), tzw. żywności wzbogacanej (art. 28), i procedurach, jakie wią- żą się z wprowadzeniem na rynek tych szczególnych rodzajów żywności (art. 29–32). Wymagania zdrowotne określone zostały także dla dwóch – wyodrębnionych sektorowo – grup środków spożywczych, tj. natural- nych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (art. 33–40) oraz grzybów i przetworów grzybowych (art. 41–44). Wymagania dotyczące przestrzegania zasad higieny w odniesie- niu do żywności określone zostały w dziale IV komentowanej ustawy (art. 59–72), a w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w dziale III (art. 53–58). Ostatni rodzaj wymagań, o których mowa w art. 1 ust. 2 – wymagania dotyczące przeprowadzania urzędowych kontroli żywności – określony został w dziale V komentowanej ustawy (art. 73–87). 6. Poza wyżej wymienionymi wymogami, pomimo braku wyraźne- go wskazania w art. 1 ust. 2, ustawa określa także wymagania z zakre- su znakowania żywności. Są one uregulowane w dziale II (art. 45–52b). Warto jednak podkreślić, że zgodnie z tytułem działu II, który brzmi „Wymagania zdrowotne i znakowanie żywności”, kwestie znakowania nie należą do kategorii wymogów zdrowotnych. Są jednak z nimi ściśle związane. W tym kontekście należy w szczególności zwrócić uwagę na art. 14 ust. 3 rozporządzenia nr 178/2002, w którym oznakowanie środ- ka spożywczego zostało ujęte jako instrument oceny, czy środek spo- żywczy jest niebezpieczny9, oraz na art. 49 ust. 1 u.b.ż.ż., zgodnie z któ- rym „Oznakowanie środka spożywczego zawiera informacje istotne dla ochrony zdrowia i życia człowieka”. 7. Innym nieuwzględnionym w komentowanym artykule, a uregulo- wanym w dalszej części ustawy zagadnieniem jest zawarta w dziale VII kwestia odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez środki spożyw- cze (art. 95). W przeciwieństwie do przepisów z zakresu znakowania, które – podobnie jak inne przewidziane wymogi (zdrowotne, higieniczne, 9 Zob. komentarz do art. 3 ust. 3 pkt 5 u.b.ż.ż. 30 Dział I. Przepisy ogólne i objaśnienia określeń ustawowych Art. 1 kontrolne) – mają na celu prewencyjną ochronę konsumenta (zabezpie- czają przed wystąpieniem szkody na zdrowiu lub życiu), przepisy z zakre- su odpowiedzialności dotyczą ochrony następczej, tj. przewidują środki, z jakich konsument może skorzystać w przypadku wystąpienia szkody. Dopełniają więc one system ochrony konsumenta, jednakże można mieć wątpliwości co do zgodności faktu zamieszczenia tego rodzaju przepisów w ustawie z zakresem jej regulacji wyznaczonym w art. 110. 8. W kontekście wyznaczenia zakresu regulowanych w komentowa- nej ustawie wymogów prawa żywnościowego na szczególną uwagę zasłu- guje zamieszczone w art. 1 ust. 2 pkt 1 zastrzeżenie „w zakresie nieure- gulowanym w rozporządzeniach Unii Europejskiej”11, oraz analogiczne zastrzeżenia zamieszczone w ust. 2 pkt 2 i 4 komentowanego przepisu, odnoszące się do konkretnych rozporządzeń, tj. rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, s. 1, z późn. zm.), rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Euro- pejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, s. 4, z późn. zm.) oraz rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzę- dowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem pa- szowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, s. 1, z późn. zm.). Na tym tle powstaje pytanie o zakres dopuszczalnej swobody legislacyjnej, jaką de facto dysponuje ustawodawca polski w
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Komentarz
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: