Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00854 010656 10761226 na godz. na dobę w sumie
Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej - ebook/pdf
Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 255
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5345-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach.

Zagadnienie bezprawności jedynie na pozór wydaje się być jasne i rozstrzygnięte przez doktrynę i orzecznictwo. Stanowiska nauki i judykatury są zgodne, ale wynika to w dużej mierze z traktowania bezprawności jako pojęcia jasnego i niewymagającego dalszych analiz. W rzeczywistości tak nie jest. Celem niniejszej książki jest podsumowanie poglądów na temat bezprawności oraz próba stworzenia syntetycznej teorii bezprawności w prawie polskim. W pracy starano się zrewidować obecne poglądy na temat natury bezprawności oraz wykazać zasadność przyjmowania jednolitego charakteru bezprawności zarówno przy odpowiedzialności kontraktowej, jak i deliktowej.

Chociaż praca dotyczy pojęcia bezprawności w prawie polskim, analizy dokonano na szerokim tle prawnoporównawczym, uwzględniając regulacje prawne, orzecznictwo i naukę prawa wielu państw europejskich oraz modelowe projekty Principles of European Tort Law i Draft Common Frame of Reference.

W książce przedstawiono analizę treści i zakresu bezprawności oraz jej granic, przedmiotu bezprawia, kontratypów, przedmiotu oceny z punktu widzenia bezprawności, stosunku bezprawności do winy oraz zbadano podobieństwa i różnice pomiędzy bezprawnością deliktową a kontraktową.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE BEZPRAWNOŚĆ JAKO PRZESŁANKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ JĘDRZEJ  MAKSYMILIAN  KONDEK Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE JĘDRZEJ MAKSYMILIAN KONDEK • BEZPRAWNOŚĆ JAKO PRZESŁANKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ Polecamy nasze publikacje: Paweł Daniel WSTRZYMANIE WYKONANIA AKTU LUB CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM Przemysław Feliga STANOWISKO PRAWNE SYNDYKA W PROCESIE DOTYCZĄCYM MASY UPADŁOŚCI Maria Grzymisławska-Cybulska PRAWO POMOCY W POSTĘPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM JAKO ELEMENT REALIZACJI PRAWA DO SĄDU Piotr Horosz WIERZYTELNOŚCI ZABEZPIECZONE PRAWAMI ZASTAWNICZYMI W UPADŁOŚCI Beata Janiszewska ZGODA NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO. UJĘCIE WEWNĄTRZSYSTEMOWE Justyna Kurek OCHRONA PRZED NIEZAMÓWIONĄ KORESPONDENCJĄ W KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Grzegorz Żmij FIRMA W PRAWIE PRYWATNYM MIĘDZYNARODOWYM www.ksiegarnia.beck.pl BEZPRAWNOŚĆ JAKO PRZESŁANKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ JĘDRZEJ MAKSYMILIAN KONDEK WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 Wydawca: Anna Wieczorek © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5344-9 ISBN e-book 978-83-255-5345-6 Spis treści Wykaz skrótów   ..................................................................................................................  IX Wykaz literatury   ...............................................................................................................  XIII Wykaz orzecznictwa   ...................................................................................................... XXIII Przedmowa   ........................................................................................................................ XX Wprowadzenie   ..................................................................................................................  1 Rozdział I. Pojęcie bezprawności w czasie i w przestrzeni. Uwagi historycznoprawne i prawnoporównawcze   .........................................................  1.  Uwagi ogólne ...........................................................................................................  2.  Rzymskie korzenie bezprawności ........................................................................  3.  Prawo angielskie ......................................................................................................  4.  Rozwój prawa kontynentalnego przed XIX w. ...................................................  5.  Rozwój prawa kontynentalnego od XIX w. .........................................................  5.1.   Francja i porządki prawne wzorowane na prawie francuskim .............  5.2.   Pojawienie się samodzielnej przesłanki bezprawności ..........................  5.3.   Rozwiązanie niemieckie ..............................................................................  5.4.   Kodyfikacje XX i XXI w. .............................................................................  5.5.   Projekt nowelizacji francuskiego prawa zobowiązań .............................  5.6.   Tendencje ujednolicające europejskie prawo cywilne ............................  6.  Podsumowanie.........................................................................................................  11 11 12 15 20 21 21 24 28 32 36 37 42 Rozdział II. Treść bezprawności. Bezprawność a zasady współżycia społecznego   .................................................................................................................  1.  Uwagi wstępne .........................................................................................................  2.  Naruszenie porządku prawnego ...........................................................................  3.  Argumenty na rzecz wąskiego rozumienia bezprawności ...............................  4.  Uzasadnienie szerokiego rozumienia bezprawności ........................................  4.1.   Wykładnia historyczna ................................................................................  4.2.   Stanowisko doktryny i orzecznictwa ........................................................  4.3.   Wykładnia systemowa. Znaczenie art. 5 KC ............................................  4.4.   Stosunek pojęcia „bezprawność” do pojęcia „niezgodność  z prawem” ......................................................................................................  44 44 45 49 51 51 52 57 65  Spis treści 5.  Zagadnienie istnienia zasady neminem laedere .................................................  6.  Podsumowanie.........................................................................................................  72 75 79 79 82 84 86 86 86 Rozdział III. Przedmiot bezprawia. Bezprawność materialna i bezprawność formalna   ......................................................................................................................  1.  Ujmowanie bezprawności od strony materialnej i poglądy na przedmiot  bezprawia ..................................................................................................................  2.  Pojęcie przedmiotu bezprawia ..............................................................................  3.  Krytyczna analiza pojęcia przedmiotu bezprawia i bezprawności  materialnej ................................................................................................................  4.  Bezprawność ingerencji w stosunek względny ...................................................  4.1.   Uwagi ogólne .................................................................................................  4.2.   Bezprawność naruszenia cudzego prawa względnego ...........................  4.3.   Bezprawność wyrządzenia szkody osobie trzeciej przez  91 niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania .....................  92 5.  Przedmiot ochrony (przedmiot naruszenia) ......................................................  95 6.  Podsumowanie.........................................................................................................  Rozdział IV. Granice bezprawności. Bezprawność względna   ...............................  97 97 1.  Koncepcja bezprawności względnej  ....................................................................  2.  Krytyka bezprawności względnej ........................................................................  102 3.  O braku podstaw i potrzeby ograniczania bezprawności ................................  104 3.1.   Uwagi wstępne ..............................................................................................  104 3.2.   Bezprawność względna a jednolite pojęcie bezprawności .....................  104 3.3.   Bezprawność względna a inne przesłanki odpowiedzialności .............  106 3.4.   Należyta staranność a bezprawność  .........................................................  109 3.5.   Znaczenie art. 446 KC dla pojęcia bezprawności ....................................  113 4.  Podsumowanie.........................................................................................................  115 Rozdział V. Bezprawność niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania   ..............................................................................................................  117 1.  Uwagi ogólne ...........................................................................................................  117 2.  Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności ex contractu ......................  118 2.1.   Bezprawność a niewykonanie lub nienależyte wykonanie  zobowiązania ................................................................................................  118 2.2.   Źródła bezprawności niewykonania lub nienależytego wykonania  zobowiązania ................................................................................................  119 2.3.   Wnioski ..........................................................................................................  122 3.  Tzw. bezprawność kontraktowa na tle przesłanki bezprawności przy  odpowiedzialności ex delicto .................................................................................  123 3.1.   Bezprawność kontraktowa a rodzaj naruszonych norm ........................  123 I Spis treści 3.2.   Bezprawność a samoistność działania sprawcy .......................................  126 3.3.   Tzw. bezprawność kontraktowa a materialna koncepcja  bezprawności ................................................................................................  129 3.4.   Tzw. bezprawność kontraktowa a bezprawność względna ....................  130 4.   Zasadność utrzymywania pojęcia bezprawności kontraktowej .....................  131 5.  Podsumowanie.........................................................................................................  133 Rozdział VI. Okoliczności wyłączające bezprawność (kontratypy)   .....................  135 1.  Uwagi ogólne ...........................................................................................................  135 2.  Obrona konieczna ...................................................................................................  148 3.  Stan wyższej konieczności .....................................................................................  154 4.  Zgoda na naruszenie dobra ...................................................................................  161 5.  Wykonywanie własnych uprawnień lub praw podmiotowych ........................  168 6.  Działanie na własne ryzyko ...................................................................................  168 7.   Działanie w celu altruistycznym ..........................................................................  172 8.  Stosowanie kontratypów przy odpowiedzialności za niewykonanie bądź  nienależyte wykonanie zobowiązania .................................................................  174 9.  Podsumowanie.........................................................................................................  177 Rozdział VII. Przedmiot oceny z punktu widzenia bezprawności. Bezprawność zaniechania. Bezprawność szkody   ........................................................................  179 1.  Uwagi wstępne .........................................................................................................  179 2.  Bezprawność zaniechania ......................................................................................  182 3.  Tzw. bezprawność szkody ......................................................................................  190 4.  Podsumowanie.........................................................................................................  195 Rozdział VIII. Bezprawność a wina   .............................................................................  197 1.  Uwagi wstępne .........................................................................................................  197 2.  Pojęcie winy – zarys ................................................................................................  197 3.  Graniczne przypadki interferencji winy i bezprawności..................................  200 3.1.   Wina i bezprawność przy zakazie celu ......................................................  200 3.2.   Wina i bezprawność przy zasadzie bezwzględnej odpowiedzialności  za szkodę wyrządzoną umyślnie ...............................................................  201 3.3.   Wina i bezprawność a niedochowanie należytej staranności ...............  203 3.4.   Wina i bezprawność przy naruszeniu normy ustawowej .......................  208 3.5.   Bezprawność przy culpa in custodiendo i culpa in eligendo  ..................  209 4.  Posumowanie ...........................................................................................................  212 Zakończenie   .......................................................................................................................  216 Indeks rzeczowy   ...............................................................................................................  225 II Wykaz skrótów cz. ..........................................  część D ...........................................  Digesta Iustiniani DCFR ...................................  Draft Common Frame of Reference Dz.U.  ....................................  Dziennik Ustaw I .............................................  Institutiones Iustiniani in. ..........................................  inny/inne KC ............................................  Kodeks cywilny [ogólnie]/Kodeks cywilny polski z 23.4.1964 r. KC austr. ..............................  Kodeks cywilny austriacki (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch  z 1.6.1811 r.) KC czechosł. ........................  Kodeks cywilny czeski/czechosłowacki (Občanský zákoník  z 26.2.1964 r.) KC czes.  ...............................  Kodeks cywilny czeski (Občanský zákoník z 2.2.2012 r.) KC franc.  .............................  Kodeks cywilny francuski (Code Civil z 21.3.1804 r.) KC grec. ...............................  Kodeks cywilny grecki (Αστικός Κώδικας [Astikos Kodikas]  z 23.2.1946 r.) KC hiszp.  .............................  Kodeks cywilny hiszpański (Codigo civil z 24.7.1889 r.) KC hol.  ....................................  Kodeks cywilny holenderski (Burgerlijk Wetboek z 1.1.1992 r.) KC niem. ............................  Kodeks  cywilny  niemiecki  (Bürgerliches Gesetzbuch  z 18.8.1896 r.) KC port. ...............................  Kodeks cywilny portugalski (Código civil z 25.11.1966 r.) KC rum. ...............................  Kodeks cywilny rumuński (Codul civil z 17.7.2009 r.) KC węg. ................................  Kodeks  cywilny  węgierski  (Polgári törvénykönyv  z 11.2.2013 r.)  KC węg. z 1959 r. ................  Kodeks  cywilny  węgierski  (Polgári törvénykönyv  z 11.8.1959 r.)  KC włos. ...............................  Kodeks cywilny włoski (Codice civile z 16.3.1942 r.) KC włos. z 1865 r. ...............  Kodeks cywilny włoski (Codice civile z 2.4.1865 r.) KH czes. ...............................  Kodeks handlowy czeski (Obchodní zákoník z 5.11.1991 r.) KK .........................................  Kodeks karny polski z 6.6.1997 r. KK włos.  ..............................  Kodeks karny włoski (Codice penale z 19.3.1930 r.) IX Wykaz skrótów KPK ......................................  Kodeks postępowania karnego polski z 6.6.1997 r. KPP .......................................  Kwartalnik Prawa Prywatnego KZ .........................................  Kodeks zobowiązań polski z 27.11.1933 r. KZ szwajc.  ...........................  Kodeks zobowiązań szwajcarski (Obligationenrecht/Code des obligations/Codice delle obbligazioni z 30.3.1911 r.) MoP ......................................  Monitor Prawniczy n. ...........................................  następny (-a, -e) niepubl.  ...............................  niepublikowany (-a, -e) NP .........................................  Nowe Prawo Nr ..........................................  numer opubl.....................................  opublikowany (-a, -e) OSNC ...................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna OSNK ...................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OSP .......................................  Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ................................  Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK ......................................  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Pal. ........................................  Palestra PETL .....................................  Principles of European Tort Law PiP ........................................  Państwo i Prawo pkt .........................................  punkt PN .........................................  Przegląd Notarialny por.  .......................................  porównaj poz. .......................................  pozycja Prok. i Pr. .............................  Prokuratura i Prawo PS ..........................................  Przegląd Sądowy red. ........................................  redaktor s. ............................................  strona SI ...........................................  Studia Iuridica SIS .........................................  Studia Iuridica Silesiana SN .........................................  Sąd Najwyższy SP ..........................................  Studia Prawnicze SP-E ......................................  Studia Prawno-Ekonomiczne sv. ..........................................  svazek sygn. .....................................  sygnatura t.  ...........................................  tom X Wykaz skrótów tj. ...........................................  to jest tłum. .....................................  tłumaczenie vol. ........................................  volume/volumino/volumen z.  ...........................................  zeszyt XI Wykaz literatury C. Alunaru, Nowy rumuński kodeks cywilny, KPP 2011, Nr 3. I. Andrejew, Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1986. M. Bacache-Gibeili, Les obligations. La responsabilité civile extracontractuelle, Paris  E. Bagińska, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 29.10.2003 r., III CK 34/02, OSP 2005,  E. Bagińska, Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie władzy publicznej,  A. Baldassari, La responsabilità civile della pubblica amministrazione, [w:] La responsabilità  civile, vol. 10, Responsabilità extracontrattuale, Torino 1998. Z. Banaszczyk, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 24.9.2008 r., Pal. 2010, Nr 7–8,  2012. Nr 4, poz. 54. Warszawa 2006. s. 284. Z. Banaszczyk, P. Granecki, O istocie należytej staranności, Pal. 2002, Nr 7–8. Ch. von Bar, The Common European Law of Torts, vol. 1, Oxford 1998. Ch. von Bar, The Common European Law of Torts, vol. 2, Oxford 2000. Ch. von. Bar, E. Clive (red.), Principles, Definitions and Model Rules of European Private  Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR). Full Edition, vol. 4, Münich 2009. Ch. von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nölke, Principles, Definitions and Model Rules of European  Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR), Münich 2009. Ch. von Bar, U. Drobnig, The Interaction of Contract Law and Tort and Property Law in  Europe. A Comparative Study, Münich 2004. M. Barcellona, Responsabilité civile e interessi legittimi. Relazione, [w:] A. Cariola, G. D’Allura, F. Florio (red.), La tutela degli interessi legittimi, Catania 2004, s. 133. G. De Biasio, A. Foglia, Introduzione ai codici di diritto privato svizzero, Torino 2007. G. Bieniek (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 1,  Warszawa 2009. Torino 2005. M. Bessone (red.), Trattato di diritto privato, vol. 10: Illecito e responsabilité civile, t. 1,  E. Bojanowski, Zasada dobrej administracji – prawo do dobrej administracji: odniesienie  polskie (kilka uwag), [w:] M. Wierzbowski, J. Jagielski, A. Wiktorowska, E. Stefańska  (red.), Współczesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej. Księga jubileu- szowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Jackowi M. Langowi, Warszawa 2009. J.-S. Borghetti, The definition of la faute in the Avant-projet de réforme, [w:] J. Cartwright,  S. Vogenauer, S. Whittaker, Reforming the French law of obligations: comparative re- flections on the Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription  („the Avant-projet Catala”), Oxford 2009. XIII Wykaz literatury W. Borysiak, Brak objaśnionej zgody pacjenta a odpowiedzialność lekarza za brak ostroż- ności i przypadek, SI 2008, t. 49. W. Borysiak, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 17.12.2004 r., II CK 300/04, Pal. 2008,  W. Borysiak, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 2.12.2003 r., III CSK 430/03, PS 2008,  W. Borysiak, Glosa II do wyroku Sądu Najwyższego z 13.10.2005 r., I CK 161/05, PiP  Nr 1–2, s. 295. Nr 1. 2006, Nr 7. L. Bosek, Bezprawie legislacyjne, Warszawa 2007. T. Brasiello, I limiti della responsabilità per danni, Milano 1959. K. Buchała, Prawo karne materialne, Warszawa 1989. A. Cariola, La responsabilità della p.a. per lesione di interessi legittimi [w:] A. Cariola,  G. D’Allura, F. Florio (red.), La tutela degli interessi legitihi, Catania 2004. T. Chaviun, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2009. A. Chłopecki, Szkoda poniesiona przez spółkę akcyjną a szkoda poniesiona przez akcjo- nariusza w świetle przepisów kodeksu spółek handlowych i kodeksu cywilnego, PPH  2007, Nr 5. M. Ciemiński, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 17.12.2004 r., II CK 300/04, PS 2007,  Z. Cieślak, Prawo do dobrej administracji, [w:] Z. Niewiadomski, Z. Cieślak (red.),  Prawo do dobrej administracji. Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania  Administracyjnego Warszawa-Dębe 23–25.9.2002 r., Warszawa 2003. W. Czachórski (red. naczelny), System Prawa Cywilnego. T. 3, Cz. 1. Prawo zobowiązań  – część ogólna, pod red. Z. Radwańskiego, Ossolineum 1981. W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Zarys wy- Nr 3. kładu, Warszawa 2007. Nr 12. T. Czech, Zasady współżycia społecznego a odpowiedzialność deliktowa, PiP 2008,  C. van Dam, European Tort Law, Oxford 2007. J. Dąbrowa, Wina jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej, Wrocław 1968. L. Díez-Picazo, A. Gullón, Sistema de derecho civil, vol. II. Contrato en general. La rela- ción obligatoria. Contratoc en especial. Cuasi contratos. Enriquecimento sin causa.  Responsabilidad extracontratual, Madrid 2001. A. Diurini, Gli stati di giustificazione nella responsabilité civile, Torino 2003. L. Domański, Instytucje kodeksu zobowiązań. Część ogólna, t. 2, Warszawa 1938. T. Dybowski, W sprawie ogólnego obowiązku ochrony własności społecznej na tle przepi- su art. 127 § 1 KC, NP 1969, Nr 2. P. Dzienis, Odpowiedzialność cywilna władzy publicznej, Warszawa 2006. J. Fiala, J. Hurdík, V. Korecká, I. Telec, Lexikon – občanské právo, Ostrava 2001. J. Flour, J.-L. Aubert, É. Savaux, Les obligations. 2. Le fait Juridique. Quasi-contrats.  Responsabilité délictuelle, Paris 2009. P. Gallo, Introduzione al diritto comparato, vol. 2, Istituti giuridici, Torino 2003. L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2008. XI Wykaz literatury S. Garlicki, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 28.4.1964 r., II CR 540/63, OSP 1965,  Nr 9, poz. 197. S. Garlicki, Odpowiedzialność cywilna za nieszczęśliwe wypadki, Warszawa 1959. B. Gawlik, A. Kubas, Odpowiedzialność cywilna Skarbu Państwa – Prezydium Rady  Narodowej za szkody wynikłe z braku należytej troski o zapewnienie bezpieczeństwa  na terenie objętym działalnością Rady Narodowej, SC 1971, Nr XII. F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli 1998. J. Gęsiak, Od nieodpowiedzialności po bezprawność – ewolucja zasad odpowiedzialno- ści odszkodowawczej Skarbu Państwa, [w:] L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar (red.),  Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Kraków  2005. M. Giardini, Damnum iniuria datum and the law of torts: from cases to rules, [w:] R.A. Brand,  D. Wes Rist (red.), The Export of Legal Education. Its Promise and Impact in Transition  Countries, Farnham 2009. P. Giliker, Codifying Tort Law: Lessons from the Proposals for Reform of the French Civil  Code, International and Comparative Law Quarterly 2008, Nr 57. P. Giliker, The Role of la faute in the Avant-projet de réforme, [w:] J. Cartwright, S. Vogenauer,  S. Whittaker, Reforming the French law of obligations: comparative reflections on the  Avant–projet de réforme du droit des obligations et de la prescription („the Avant-pro- jet Catala”), Oxford 2009. E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2010. P. Granecki, Odpowiedzialność cywilna Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną działaniem  swojego funkcjonariusza (wybrane zagadnienia), Pal. 2000, Nr 11–12. P. Granecki, Zasada bezwzględnej odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie (we- dług kodeksu cywilnego), SP 2000, Nr 3–4. J. Gordley, Comparative Law and Legal History, [w:] M. Reimann, R. Zimmermann (red.),  The Oxford Handbook to Comparative Law, Oxford 2008. J. Gordley, Foundations of Private Law. Property, Tort, Contract, Unjust Enrichment, Oxford  2007. Nr 8. Nr 9. H. Grotius, O prawie wojny i pokoju: trzy księgi w których znajdują wyjaśnienie prawo na- tury i prawo narodów a także główne zasady prawa publicznego, t. 2, Warszawa 1957. S. Grzybowski, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1957. M. Haczkowska, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 4.12.2001 r., SK 18/00, PiP 2002,  E. Hondius, The Two Faces of the Catala Project – Towards a New General Part of the  French Law of Obligations, European Review of Private Law 2007, Nr 6. B. Inzitari, V. Piccinini, Responsabilità civile. Casi e materiali, Torino 2009. H. Izdebski, A. Stępkowski (red.), Nadużycie prawa, Warszawa 2003. J. Jastrzębski, Glosa I do wyroku Sądu Najwyższego z 17.12.2004 r., II CK 300/04, PS 2006,  J. Jastrzębski, O granicach kompensacji, [w:] J. Jastrzębski (red.), Odpowiedzialność cy- Z. Jędrzejewski, Bezprawność jako element przestępności czynu. Studium na temat struk- wilna, Warszawa 2007. tury przestępstwa, Warszawa 2009. X Wykaz literatury Z. Jędrzejewski, Wpływ wyroku karnego na ustalenie bezprawności w procedurze cy- wilnej a zasada jedności porządku prawnego (jednolitego ujęcia bezprawności),  [w:] B.T. Bieńkowska, D. Szafrański, Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu hi- storycznym, praktycznym i teoretycznym. Część druga, Warszawa 2009. M.A. Jones, Textbook on Torts, London 1991. T. Justyński, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 21.12.2003 r.,  CK 16/03, PiP 2004,  T. Justyński, Glosa I do wyroku Sądu Najwyższego z 13.10.2005 r., I CK 161/05, PiP  T. Justyński, Wrongful conception w prawie polskim, PS 2005, Nr 1. T. Kaczmarek, O kontratypach raz jeszcze, PiP 2009, Nr 7. T. Kaczmarek, O tzw. okolicznościach „wyłączających” bezprawność czynu, PiP 2008,  Nr 9. 2006, Nr 7. Nr 10. M. Kaliński, Szkoda na mieniu i jej naprawienie, Warszawa 2011. M. Kaliński, Szkoda poniesiona przez spółkę akcyjną a szkoda poniesiona przez akcjona- riusza w świetle przepisów kodeksu spółek handlowych i kodeksu cywilnego – pole- mika, PPH 2007, Nr 9. I. Karasek, Odpowiedzialność Skarbu Państwa za funkcjonariuszy po wyroku TK z dnia  4 grudnia 2001 r., SK 18/2000, Transformacje Prawa Prywatnego 2002, Nr 1–2. T. Karaś, S. Żółtek, Bezprawność w prawie cywilnym i karnym, Prok. i Pr. 2006, Nr 11. R. Kasprzyk, Bezprawność względna, SP 1988, Nr 3. R. Kasprzyk, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej i Administracyjnej  z 13.10.1987 r., I CR 266/87, OSP 1989, Nr 7–12, poz. 146. R. Kasprzyk, Formalny charakter bezprawności w prawie cywilnym, SP-E 1989, t. XLIII. M. Kępiński, R. Szczepaniak, O bezpośrednim stosowaniu artykułu 77 ust. 1 Konstytucji,  PiP 2000, Nr 3. A. Klein, Przesłanki odpowiedzialności kontraktowej a deliktowej, SIS 1979, Nr 5. M. Knappová, J. Švestka, J. Dvořák, Občanské právo hmotné, sv. 2, Praha 2006. K. Kocowski, Bezprawność zachowania się sprawcy szkody na gruncie art. 415 KC, Problemy  Praworządności 1984. Kodeks karny. Komentarz, t. 2, art. 117–363, Gdańsk 2005. J.M. Kondek, Jedność czy wielość reżimów odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie  polskim – przyczynek do dyskusji de lege ferenda, [w:] Z problematyki odpowiedzial- ności za szkodę, SI 2007, t. 47. J.M. Kondek, Czy milczenie oznacza zgodę? Próba analizy cywilnoprawnej, [w:] Zgoda  jako wyraz autonomii woli, SI 2008, t. 49. K. Korzan, Nadużycie prawa jako środek obrony i podstawa dochodzenia roszczeń, Prace  Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Nr 247 – SIS, Nr 3, Katowice 1978. J. Korzonek, I. Rosenblüth, Kodeks zobowiązań. Komentarz, t. 1, Kraków 1936. H. Koziol, B.C. Steininger, European Tort Law 2003, Wien 2004. J. Kuźmicka-Sulikowska, Zasady odpowiedzialności deliktowej w świetle nowych tendencji  w ustawodawstwie polskim, Warszawa 2011. M. Krajewski, Niezachowanie należytej staranności – problem bezprawności czy winy,  PiP 1997, Nr 10. XI Wykaz literatury Nr 3. J. Kremis, Skutki prawne w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej państwa na tle  wyroku Trybunału Konstytucyjnego, PiP 2002, Nr 6. A. Kubas, Rozszerzona skuteczność wierzytelności, SC 1969, t. 13–14. B. Lackoroński, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 24.9.2008 r., II CSK 177/08, OSP  2009, Nr 10, poz. 108. B. Lackoroński, Odpowiedzialność za szkodę pośrednią w polskim prawie cywilnym,  [w:] J. Jastrzębski (red.), Odpowiedzialność cywilna, Warszawa 2007. J. Lazar (red.), Občianskie právo hmotné, zv. 2, Bratislava 2006. J.M. Lete del Río, J. Lete Achirica, Derecho de Obligaciones, vol. 1, Teoría general de la re- lación obligatoria y del contato. Derecho de dańos, Cizur Menor 2005. B. Lewaszkiewicz, Zakres niedbalstwa jako podstawy odpowiedzialności cywilnej, NP 1956,  B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Autonomia woli stron a zakres odpowiedzialności ex con- tractu (kilka refleksji), [w:] A. Brzozowski, W. Kocot, K. Michałowska (red.), W kierunku  europeizacji prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu  Rajskiemu, Warszawa 2007. B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Deliktowa odpowiedzialność za własne czyny w prawie cy- wilnym krajów europejskich, KPP 1998, Nr 2. B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Odpowiedzialność prowadzącego na własny rachunek  przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody, Warszawa 1967. B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Problem definicji winy jako podstawy odpowiedzialności  z tytułu czynów niedozwolonych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki  Humanistyczno-Społeczne seria I, z. 14, Łódź 1959. B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Wina jako podstawa odpowiedzialności z tytułu czynów  niedozwolonych, SP-E 1969, t. 2. M. Libertini, Clausola generale di responsabilité e riscaricamento del danno per esercizio  illegitimo di pubblici poteri, [w:] A. Cariola, G. D’Allura, F. Florio (red.), La tutela degli  interessi legittimi, Catania 2004. A. Liszewska, Zgoda pacjenta na zabieg leczniczy, PiP 1997, Nr 1. R. Longchamps de Bérier, Uzasadnienie projektu Kodeksu zobowiązań, Warszawa 1934. R. Longchamps de Bérier, Zobowiązania, Poznań 1948. P. Machnikowski, Podstawy odpowiedzialności cywilnej za zawiedzione zaufanie, AUW  2006, Nr 2987. J. Majewski (red.), Okoliczności wyłączające bezprawność czynu. Materiały I. bielańskie- go kolokwium karnistycznego, Toruń 2008. A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2007. M. Matczak, Nadużycie kompetencji. Zarys problemu, RPEiS 2007, Nr 1. M. Montinaro, Risarcibilitá del danno da lesione di interesse legittimo: buona fede ammi- nistrativa e affidamento del privato, Giuztizia Civile 1997, Nr 5. A. Mullins, K. Oliphant, Torts, New York 2003. J. Namitkiewicz, Komentarz do kodeksu zobowiązań, Łódź 1948. M. Nesterowicz, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 21.11.2003 r.,  CK 16/03, OSP  2004, Nr 10, poz. 125. XII Wykaz literatury M. Nesterowicz, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13.10.2005 r.,  CK 161/05, OSP  M. Nesterowicz, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 2.12.2003 r., III CK 430/03, OSP  2006, Nr 6, poz. 71. 2005, Nr 2, poz. 21. Z. Niewiadomski, Czy prawo do dobrej administracji jest pojęciem normatywnym?,  [w:] Z. Niewiadomski, Z. Cieślak (red.), Prawo do dobrej administracji. Materiały ze  Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa–Dębe 23–25.9.2002 r.,  Warszawa 2003. Z. Niewiadomski, Z. Cieślak (red.), Prawo do dobrej administracji. Materiały ze Zjazdu  Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa–Dębe 23–25.9.2002 r.,  Warszawa 2003 [głosy w dyskusji]. Z.K. Nowakowski, Wina jako podstawa odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę, PN 1950,  A. Ohanowicz, Odpowiedzialność za czyny niedozwolone w projekcie kodeksu cywilnego  A. Ohanowicz, Rodzaje odpowiedzialności za szkodę wedle kodeksu zobowiązań i ich wza- A. Ohanowicz, Zobowiązania. Zarys według kodeksu cywilnego. Część ogólna, War- A. Ohanowicz, J. Górski, Zobowiązania. Zarys według kodeksu cywilnego. Część szczegó- Nr 1–2. PRL, RPEiS 1960, Nr 4. jemny stosunek, RPEiS 1961, Nr 2. szawa–Poznań 1965. łowa, Warszawa–Poznań 1966. Warszawa 2009. Nr 9. wej, Pal. 2004, Nr 5–6. M. Olechowski, O relacji między szkodą poniesioną przez spółkę akcyjną a szkodą ponie- sioną przez akcjonariusza – polemika, PPH 2007, Nr 9. A. Olejniczak (red.), System Prawa Prywatnego. T. 6. Prawo zobowiązań – część ogólna,  K. Osajda, Glosa II do wyroku Sądu Najwyższego z 17.12.2004 r., II CK 300/04, PS 2006,  M. Owczarek, Problem bezprawności względnej w systemie odpowiedzialności delikto- T. Pajor, Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1982. L. Peiper, Kodeks zobowiązań z dnia 27 października 1933, Dz.U. 82, poz. 698 tudzież  przepisy wprowadzające tenże kodeks wraz z motywami referentów komisji kodyfika- cyjnej oraz orzecznictwem polskiem, austrjackiem, francuskiem, niemieckiem i rosyj- skiem, Kraków 1934. R. Petrucci (red.), Istituzioni di diritto privato (diritto civile), Napoli 2007. K. Pietrzykowski, Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności deliktowej a za- sady współżycia społecznego i dobre obyczaje, [w:] M. Pyziak-Szafnicka (red.),  Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara,  Kraków 2004. K. Pietrzykowski, Nadużycie prawa podmiotowego w prawie cywilnym, [w:] H. Izdebski,  A. Stępkowski (red.), Nadużycie prawa, Warszawa 2003. K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1 i 2, Warszawa 2011. M. Di Pirro, Responsabilità civile, Napoli 2007. S. Pliva, Obchodní závazové vztahy, Praha 2006. XIII Wykaz literatury Principles of European Tort Law. Text and Commentary, ienna 2005. G.L. Priest, The Modern Expansion of Tort Liability: Its Sources, Its Effects, and Its Reform,  The Journal of Economic Perspectives 1991, Nr 3. A. Procida Mirabelli di Lauro, M. Feola, La responsabilité civile, Torino 2008. M. Pyziak-Szafnicka, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z 13.6.2001 r.,  W. Pyzioł, Umowa rachunku bankowego a zasada swobody kontraktowania (zagadnienia  II CKN 507/00, OSP 2002, Nr 11, poz. 140. wybrane), cz. I, Prawo Bankowe 1995, Nr 4. Z. Radwański, Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody wyrządzone przy wyko- nywaniu władzy publicznej w świetle projektowanej nowelizacji kodeksu cywilnego,  RPEiS 2004, Nr 2. Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego. T. 1. Prawo cywilne – część ogólna,  M. Safjan (red. tomu), Warszawa 2007. Z. Radwański (red.), Prawo zobowiązań. Część ogólna, Wrocław–Warszawa–Kraków– Gdańsk–Łódź 1981. Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego. T. 6. Prawo zobowiązań – część ogólna,  pod red. A. Olejniczaka, Warszawa 2009.  Z. Radwański, Zmiany w KC dotyczące odpowiedzialności organów wykonujących władzę  publiczną, MoP 2004, Nr 21. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2011. Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2010. Z. Resich, J. Ignatowicz, J. Pietrzykowski, J.I. Bielski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz,  J. Rezler, O odpowiedzialności kontraktowej w jej stosunku do odpowiedzialności delik- t. 2, Warszawa 1972. towej, Pal. 1987, Nr 10–11, s. 90. T. Rodríguez de las Heras Ballell, Introduction to Spanish Private Law, Oxon–New York,  W.V.H. Rogers, Winfield and Jolowicz on Tort, London 2006. S. Rottenberg, Liability in Law and Economics, The American Economic Review 1965,  2010. Nr 1/2. S. Rudnicki, Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową – glosa do wyroku SN z 21.11.2003 r.,   CK 167/03, MoP 2004, Nr 10. M. Safjan, Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej (po 1 września 2004 r.),  M. Safjan, Odpowiedzialność państwa na podstawie art. 77 Konstytucji RP, PiP 1999,  Warszawa 2004. Nr 4. M. Safjan, Problematyka tzw. bezprawności względnej oraz związku przyczynowego na tle  odpowiedzialności za niezgodne z prawem akty normatywne, [w:] Rozprawy prawni- cze. Księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana, Kraków 2005. M. Serio, Studi comparatistici sulla responsabilità civile, Torino 2007. J. Sieńczyło-Chlabicz, Zgoda uprawnionego na ujawnienie przez prasę okoliczności z życia  prywatnego, PUG 2006, Nr 9. J.J. Skoczylas, Odpowiedzialność Skarbu Państwa i innych podmiotów przy wykonywaniu  władzy publicznej w noweli do kodeksu cywilnego, PS 2004, Nr 9. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: