Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00078 007174 20957745 na godz. na dobę w sumie
Bezskuteczność czynności prawnej - ebook/pdf
Bezskuteczność czynności prawnej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 518
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4811-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-96%), audiobook).

Prezentowana publikacja jest pierwszym całościowym opracowaniem skomplikowanej problematyki bezskuteczności czynności cywilnoprawnych, należącej do wiodących zagadnień teorii prawa i prawa cywilnego.

Publikacja w rozdziale I prezentuje kompleksowe omówienie zagadnień terminologicznych dotyczących czynności prawnych, oświadczeń woli oraz bezskuteczności w ogólności. Autor wskazuje w nim typologie wadliwości oraz wyróżnia czynności prawne bezskuteczne, wadliwe, wzruszalne i nieważne.

Kolejny, II rozdział poświęcony jest bezskuteczności względnej. Szczegółowo przedstawiona została:

Rozdział III omawia instytucję bezskuteczności zawieszonej, analizowanej na gruncie KC i KSH, ze szczególnym uwzględnieniem czynności dokonanych bez zgody przedstawiciela ustawowego lub dokonanych przez rzekomego pełnomocnika.

Bezskuteczność sensu stricto jest tematem przewodnim IV rozdziału prezentowanej publikacji. Zawiera analizę konkretnych przypadków bezskuteczności czynności, m.in.:

Kolejny rozdział stanowi rozważania nad charakterem sankcji bezskuteczności, mechanizmem jej uruchomienia, problematyką zbiegu roszczeń oraz nad problemami wyłaniającymi się na styku płaszczyzn: materialnoprawnej i procesowej. W rozdziale tym przedstawiono także katalog roszczeń związanych z bezskutecznością.

W rozdziale VI omówiono sankcję bezskuteczności na tle innych sankcji wadliwości czynności prawnych oraz zagadnienia konwersji i konwalidacji czynności bezskutecznych.

Rozdział VII zawiera podsumowanie wywodów zawartych w publikacji oraz wnioski de lege ferenda.

Opracowanie stanowi całościowe i wyczerpujące omówienie problematyki bezskuteczności czynności prawnych, dlatego też stanowi pozycję przydatną dla praktyków, w szczególności sędziów, radców prawnych i adwokatów, aplikantów oraz osób zawodowo związanych z prawem i administracją publiczną.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Instytucje Prawa Prywatnego Maciej Gutowski Bezskuteczność czynności prawnej C . H . BECK Instytucje Prawa Prywatnego Bezskuteczność czynności prawnej Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.) KODEKS CYWILNY, wyd. 5 Komentarze Kodeksowe K. Pietrzykowski (red.) KODEKS CYWILNY. TOM I–II, wyd. 6 Duże Komentarze Becka M. Gutowski NIEWAŻNOŚĆ CZYNNOŚCI PRAWNEJ Instytucje Prawa Prywatnego M. Kaliński SZKODA NA MIENIU I JEJ NAPRAWIENIE, wyd. 2 Instytucje Prawa Prywatnego M. Gutowski WZRUSZALNOŚĆ CZYNNOŚCI PRAWNEJ Monografi e Prawnicze www.ksiegarnia.beck.pl Instytucje Prawa Prywatnego Bezskuteczność czynności prawnej Maciej Gutowski Wydawnictwo C.H. BECK Warszawa 2013 M. Gutowski, Bezskuteczność czynności prawnej, Warszawa 2013 Propozycja cytowania: Koordynator: Wioleta Beczek © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-4810-0 ISBN e-book 978-83-255-4811-7 Spis treści Wykaz skrótów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Bibliografia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Rozdział I. Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §.1 ..Uwagi.ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §.2 ..Przedmiot.opracowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I .. Czynność.prawna.jako.postać.czynności.konwencjonalnej,.. do.której.odnosi.się.sankcja.bezskuteczności. . . . . . . . . . . . . . . . . II .. Konotacje.terminu.„czynność.prawna”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III .. Znaczenie.terminu.„oświadczenie.woli”.w.płaszczyźnie.. problematyki.bezskuteczności.czynności.prawnych. . . . . . . . . . . IV .. Konsekwencje.prawne.czynności.prawnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . §.3 ..Ustalenia.terminologiczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I .. Pojęcie.bezskuteczności.w.ogólności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II .. Szerokie.rozumienie.terminu.„bezskuteczność”. . . . . . . . . . . . . . III .. Wąskie.rozumienie.terminu.„bezskuteczność” . . . . . . . . . . . . . . . IV .. Typologia.wadliwości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V .. Czynności.bezskuteczne,.wadliwe,.wzruszalne.i.nieważne . . . . . VI .. Schemat.czynności.wadliwych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3 3 8 16 17 20 20 24 37 38 41 43 47 47 49 53 53 58 67 69 78 79 82 82 86 89 92 94 99 V . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Bezskuteczność względna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §.1 ..Uwagi.ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §.2 ..Skarga.pauliańska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I .. Przesłanki.przedmiotowe.skargi.pauliańskiej. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .. Wierzytelność.jako.przedmiot.ochrony.pauliańskiej. . . . . . . . 2 .. Czynność.prawna.jako.przedmiot,.do.którego.kierowana.. jest.skarga.pauliańska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .. Czynność.prawna.dłużnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .. Czynność.z.pokrzywdzeniem.wierzycieli. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .. Korzyść.majątkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .. Przedmiot.chronionej.wierzytelności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II .. Przesłanki.podmiotowe.skargi.pauliańskiej. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .. Świadomość.dłużnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .. Świadomość.osoby.trzeciej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .. Domniemania.prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III .. Mechanizm.zaskarżenia.czynności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV .. Konsekwencje.wyroku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V .. Zbieg.roszczeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spis treści VI .. Teorie.tłumaczące.instytucję.skargi.pauliańskiej . . . . . . . . . . . . . 102 §.3 ..Bezskuteczność.względna.w.oparciu.o.art ..59.KC.(ius ad rem). . . . . 107 I .. Roszczenie.osoby.trzeciej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 II .. Umowa.jako.przedmiot.bezskuteczności.względnej. . . . . . . . . . . 116 III .. Wykonanie.umowy.uniemożliwiające.zadośćuczynienie.. roszczeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 IV .. Świadomość.stron.umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 V .. Nieodpłatny.charakter.czynności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 VI .. Tryb.i.sposób.realizacji.uprawnienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 VII .. Charakter.uprawnienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 VIII .. Konsekwencje.wyroku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 IX .. Problematyka.zbiegu.roszczeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 §.4 ..Bezskuteczność.względna.umowy.dożywocia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 §.5 ..Odrzucenie.spadku.z.pokrzywdzeniem.wierzycieli. . . . . . . . . . . . . . 139 §.6 ..Bezskuteczność.względna.w.Prawie.upadłościowym.. i.naprawczym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 I .. Bezskuteczność.względna.ex lege.na.podstawie.art ..84.ust ..1. PrUpadNapr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 II .. Bezskuteczność.względna.na.podstawie.art ..127.PrUpadNapr. . . . . 149 III .. Bezskuteczność.względna.na.podstawie.art ..128.PrUpadNapr. . . . . 161 IV .. Inne.przypadki.bezskuteczności.ex lege.w.PrUpadNapr. . . . . . . . 166 V .. Bezskuteczność.względna.w.następstwie.konstytutywnego. orzeczenia.sędziego-komisarza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 VI .. Roszczenie.o.zwrot.spełnionego.świadczenia.na.podstawie.. art ..134.PrUpadNapr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 VII .. Zbieg.bezskuteczności.na.postawie.PrUpadNapr.. i.actio pauliana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 §.7 ..Konkluzje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Bezskuteczność zawieszona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 §.1 ..Uwagi.ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 . . §.2 ..Artykuł.63.KC.–.tradycyjna.konstrukcja.bezskuteczności.. zawieszonej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 §.3 ..Czynności.dokonane.bez.zgody.przedstawiciela.ustawowego. . . . . . 193 §.4 ..Czynności.rzekomego.pełnomocnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 §.5 ..Problem.stosowania.art ..103.§.2.KC.do.tzw ..„fałszywego.. organu”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 §.6 ..Bezskuteczność.zawieszona.na.podstawie.art ..17.§.2.KSH. . . . . . . . 220 §.7 ..Zgoda.osoby.trzeciej.na.zmianę.treści.ograniczonego.prawa.. rzeczowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 §.8 ..Zgoda.na.przejęcie.długu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 §.9 ..Szczególny.charakter.zgody,.o.której.mowa.w.art ..6471.§.3.KC. –.brak.sankcji.bezskuteczności.zawieszonej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 . §.10 ..Konkluzje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Rozdział IV. Bezskuteczność sensu stricto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 . §.1 ..Uwagi.ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 VI Spis treści §.2 ..Bezskuteczność.umowy.o.zmianę.pierwszeństwa. . . . . . . . . . . . . . . 254 §.3 ..Bezskuteczność.częściowa.umowy.ubezpieczenia. . . . . . . . . . . . . . . 258 I .. Bezskuteczność.objęcia.ubezpieczeniem.okresu.poprzedzają-. cego.zawarcie.umowy.ubezpieczenia.na.podstawie.art ..806.. §.2.KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 II .. Bezskuteczność.wskazania.uprawnionego.do.otrzymania.. sumy.ubezpieczenia,.jeżeli.zmarł.on.przed.śmiercią.. ubezpieczonego.albo.jeżeli.umyślnie.przyczynił.się.do.jego.. śmierci.(art ..832.§.1.KC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 §.4 ..Bezskuteczność.oświadczenia.wierzyciela.wyrażającego.zgodę.. na.przejęcie.długu.na.podstawie.umowy.między.dłużnikiem.. a.osobą.trzecią,.jeżeli.wierzyciel.nie.wiedział,.że.osoba.. przejmująca.dług.jest.niewypłacalna.(art ..519.§.2.pkt.2.KC). . . . . . . 265 §.5 ..Bezskuteczność.wyłączenia.lub.ograniczenia.odpowiedzial-. ności.z.tytułu.rękojmi,.jeżeli.sprzedawca.zataił.podstępnie.. wadę.przed.kupującym.(art ..558.§.2.KC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 §.6 ..Bezskuteczność.względem.uprawnionego.postanowień.umowy.. z.osobą.trzecią,.mających.na.celu.udaremnienie.prawa.. pierwokupu.(art ..600.§.1.KC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 §.7 ..Bezskuteczność.przyrzeczenia.publicznego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 I .. Bezskuteczność.publicznego.przyrzeczenia.nagrody.. za.najlepsze.dzieło.lub.za.najlepszą.czynność,.gdy.nie.został. oznaczony.termin,.w.ciągu.którego.można.ubiegać.się.. o.nagrodę.(art ..921.§.1.KC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 II .. Bezskuteczność.odwołania.przyrzeczenia.publicznego.. względem.osoby,.która.przed.odwołaniem.czynność.wykonała.. (art ..919.§.2.KC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 §.8 ..Bezskuteczność.w.prawie.spadkowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 I .. Bezskuteczność.zapisu.zwykłego.lub.windykacyjnego.. na.podstawie.art ..976.KC.i.art ..9812.KC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 II .. Bezskuteczność.naruszającego.uprawnienia.pozostałych. spadkobierców.rozporządzenia.bez.ich.zgody.udziałem.. w.przedmiocie.należącym.do.spadku.(art ..1036.KC). . . . . . . . . . . 299 . . . . . . . . . . . . . . . . §.9 ..Bezskuteczność.częściowa.sensu stricto.klauzul.abuzywnych. na.podstawie.art ..3851.§.1.KC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 . §.10 ..Naruszenie.umowy.jako.przyczyna.bezskuteczności.czynności.. prawnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 . §.11 ..Problem.bezskuteczności.jako.sankcji.z.powodu.niespełnienia.. conditio iuris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 . §.12 ..Konkluzje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Rozdział V. Charakter sankcji bezskuteczności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 . §.1 ..Charakter.prawny.sankcji.bezskuteczności.w.ogólności. . . . . . . . . . 335 §.2 ..Mechanizm.działania.i.sposób.uruchomienia.sankcji.. . bezskuteczności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 §.3 ..Trwałość.sankcji.bezskuteczności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 §.4 .. Czy.sankcja.bezskuteczności.może.być.abstrakcyjna.lub.konkretna?. . . .. 357 VII Spis treści §.5 ..Zbieg.roszczeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 §.6 .. Prawidłowa.identyfikacja.bezskuteczności.a.kwestie.procesowe. . . . . 366 §.7 ..Roszczenia.związane.z.bezskutecznością. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 I .. Roszczenie.kondykcyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 II .. Roszczenie.odszkodowawcze.oparte.na.culpa in contrahendo. . . . . 385 III .. Roszczenia.odszkodowawcze.związane.z.bezskutecznością. zawieszoną.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 IV .. Roszczenie.odszkodowawcze.na.zasadzie.odpowiedzialności. kontraktowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 V .. Roszczenie.deliktowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 VI .. Roszczenie.o.stwierdzenie.bezskuteczności.czynności.prawnej. . . .. 406 VII .. Roszczenie.o.uznanie.postanowień.wzorca.umowy.. za.niedozwolone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 Rozdział VI. Sankcja bezskuteczności na tle innych sankcji wadliwości czynności prawnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 . §.1 ..Porównanie.mechanizmów.sankcji.wobec.wadliwych.czynności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prawnych.w.prawie.cywilnym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 I .. Nieważność.bezwzględna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 II .. Bezskuteczność.sensu stricto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 III .. Nieważność.i.bezskuteczność.częściowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 IV .. Bezskuteczność.zawieszona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 V .. Bezskuteczność.względna.w.następstwie.orzeczenia. konstytutywnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 VI .. Bezskuteczność.względna.ex lege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 VII .. Wzruszalność.w.następstwie.oświadczenia.kształtującego. . . . . . 426 VIII .. Wzruszalność.orzeczeniem.konstytutywnym. . . . . . . . . . . . . . . . 428 §.2 ..Naruszenie.reguł.konstrukcyjnych.jako.warunek.sine qua non. wadliwości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 §.3 ..Chwila.dokonania.czynności.jako.moment.miarodajny.dla.oceny. zgodności.czynności.z.regułami.konstrukcyjnymi .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 435 §.4 .. Problematyka.konwersji.i.konwalidacji.czynności.bezskutecznych. . . .. 439 I .. Konwersja.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 1 .. Uwagi.ogólne.na.tle.konwersji.czynności.nieważnych. . . . . . . 439 2 .. Konwersja.czynności.wzruszalnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 3 .. Konwersja.czynności.bezskutecznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 II .. Konwalidacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 1 .. Konwalidacja.w.ogólności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 2 .. O.konwalidacji.czynności.nieważnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 3 .. O.konwalidacji.czynności.bezskutecznych. . . . . . . . . . . . . . . . 450 §.5 ..Wyłączenie.reguł.konsekwencyjnych.jako.charakterystyczny.. element.każdej.z.postaci.sankcji.wobec.wadliwych.czynności.. prawnych;.zróżnicowany.charakter.bezskuteczności. . . . . . . . . . . . . 456 Rozdział VII. Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 Indeks rzeczowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 VIII Wykaz skrótów 1. Akty prawne AnfG ��������������������������������� Anfechtunggesetz –. niemiecka. ustawa. o. zaskarżaniu. czynności. prawnych. dłużnika. poza. postępowaniem. upadłościowym BGB.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bürgerliches Gezetsbuch.–.niemiecki.Kodeks.cywilny BrońU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa.z.21 .5 .1999.r ..o.broni.i.amunicji.(tekst.jedn .. Dz .U ..z.2012.r ..poz ..576) . Code civil ������������������������ francuski.Kodeks.cywilny FundU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa.z.6 .4 .1984.r ..o.fundacjach.(tekst.jedn ..Dz .U .. InsO ��������������������������������� Insolvenzordnug.z.5 .10 .1994.(BGBl ..I.S ..2866) KC.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa.z.23 .4 .1964.r ..–.Kodeks.cywilny.(Dz .U ..Nr.16,. z.1991.r ..Nr.46,.poz ..203.ze.zm .) KH ����������������������������������� rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27�6�1934 r� – Kodeks handlowy (Dz�U� Nr 57, poz� 502 ze zm�) KK.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa. z. 6 .6 .1997. r .. –. Kodeks. karny. (Dz .U .. Nr. 88,. poz ..93.ze.zm .) poz ..553.ze.zm .) KP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa. z. 26 .6 .1974. r .. –. Kodeks. pracy. (tekst. jedn .. KPC.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa.z.17 .11 .1964.r ..–.Kodeks.postępowania.cywil- Dz .U ..z.1998.r ..Nr.21,.poz ..94.ze.zm .) nego.(Dz .U ..Nr.43,.poz ..296.ze.zm .) KRO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa.z.25 .2 .1964.r ..–.Kodeks.rodzinny.i.opiekuńczy. KSH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa. z. 15 .9 .2000. r .. –. Kodeks. spółek. handlowych. (Dz .U ..z.2012.r ..poz ..788.ze.zm .) (Dz .U ..Nr.94,.poz ..1037.ze.zm .). KWU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa.z.6 .7 .1982.r ..o.księgach.wieczystych.i.hipotece. (tekst.jedn ..Dz .U ..z.2001.r ..Nr.124,.poz ..1361.ze.zm .) KZ ������������������������������������ rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27�10�1933 r� – Kodeks zobowiązań (Dz�U� Nr 82, poz� 598 ze zm�) NierCudzU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa. z. 24 .3 .1920. r .. o. nabywaniu. nieruchomo- ści.przez.cudzoziemców.(tekst.jedn ..Dz .U ..z.2004.r .. Nr.167,.poz ..1758.ze.zm .) PrSpółdz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..ustawa. z. 16 .9 .1982. r .. –. Prawo. spółdzielcze. (tekst. jedn ..Dz .U ..z.2003.r ..Nr.188,.poz ..1848.ze.zm .) PrUpadNapr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa.z.28 .2 .2003.r ..–.Prawo.upadłościowe.i.napraw- cze.(tekst.jedn ..Dz .U ..z.2012.r ..poz ..1112.ze.zm .) PrCelne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa. z. 19 .3 .2004. r .. –. Prawo. celne. (Dz .U .. Nr. 68,. poz ..622.ze.zm .) IX Wykaz skrótów PrStowU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa. z. 7 .4 .1989. r .. –. Prawo. o. stowarzyszeniach. WłLokU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa. z. 24 .6 .1994. r .. o. własności. lokali. (tekst. jedn .. (tekst.jedn ..Dz .U ..z.2001.r ..Nr.79,.poz ..855.ze.zm .) Dz .U ..z.2000.r ..Nr.80,.poz ..903.ze.zm .) 2. Piśmiennictwo/czasopisma Biul .SN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Biuletyn.Sądu.Najwyższego Dz .U ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Dziennik.Ustaw KPP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kwartalnik.Prawa.Prywatnego M .Podat ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Monitor.Podatkowy MoP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Monitor.Prawniczy NP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nowe.Prawo OSA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orzecznictwo.Sądów.Apelacyjnych OSAB.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Orzecznictwo.Sądu.Apelacyjnego.w.Białymstoku OSNC.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego,.Izba.Cywilna OSNCP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.Izba.Cywilna,.Pracy. OSNCPiUS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.Izba.Cywilna,.Pracy. i.Ubezpieczeń.Społecznych i.Ubezpieczeń.Społecznych OSNK.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego,.Izba.Karna OSP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orzecznictwo.Sądów.Polskich OSPiKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orzecznictwo. Sądów. Polskich. i. Komisji. Arbitrażo- wych OTK.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orzeczenia.Trybunału.Konstytucyjnego OTK-A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orzeczenia.Trybunału.Konstytucyjnego ..Seria.A OTK-B.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orzeczenia.Trybunału.Konstytucyjnego ..Seria.B PB.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prawo.Bankowe PiP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Państwo.i.Prawo PPE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Przegląd.Prawa.Europejskiego PPH.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Przegląd.Prawa.Handlowego PPHZ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prawne.Problemy.Handlu.Zagranicznego PPW.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prawo.Papierów.Wartościowych Pr .Gosp ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prawo.Gospodarcze Pr .Spółek.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prawo.Spółek PS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Przegląd.Sądowy PUG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Przegląd.Ustawodawstwa.Gospodarczego Rej ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rejent Restatement.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Restatement of the Law of Contracts, Second RPEiS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ruch.Prawniczy,.Ekonomiczny.i.Socjologiczny SIS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Studia Iuridica Silesiana SP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Studia.Prawnicze TPP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Transformacja.Prawa.Prywatnego Zb .Orz ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zbiór.Orzecznictwa ZNUJ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zeszyty.Naukowe.Uniwersytetu.Jagiellońskiego X Wykaz skrótów 3. Organy orzekające BGH.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bundesgerichtshof:.Sąd.Federalny.RFN NSA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Naczelny.Sąd.Administracyjny PSIC.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pełen.skład.Izby.Cywilnej.Sądu.Najwyższego SA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sąd.Apelacyjny SN.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sąd.Najwyższy TK.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trybunał.Konstytucyjny WSA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wojewódzki.Sąd.Administracyjny 4. Inne skróty INP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Instytut.Nauk.Prawnych Komisja.Kodyfikacyjna.. . . .Komisja.Kodyfikacyjna.Prawa.Cywilnego. n .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .następne.(-y) orz ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .orzeczenie post ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .postanowienie ProjKC.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Projekt.Księgi.Pierwszej.Kodeksu.Cywilnego.Komisji. Kodyfikacyjnej.Prawa.Cywilnego uchw ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .uchwała wyr .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .wyrok zn ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .znaczenie XI Bibliografia Adamus R�,.Bezskuteczność.i.zaskarżanie.czynności.upadłego ..Komentarz,.War- szawa.2010 Allerhand M�,.Prawo.upadłościowe ..Komentarz,.Warszawa.1991 Antoszek P�,.Dopuszczalność.uchylenia.się.od.skutków.prawnych.wadliwego.aktu. głosowania.wspólnika.spółki.kapitałowej,.Pr .Spółek.2005,.Nr.11 Banaszczyk Z�,.w:.M� Safjan.(red .),.System.Prawa.Prywatnego ..Tom.1 ..Prawo.cy- wilne.–.część.ogólna,.Warszawa.2005 Bączyk M�,.Glosa.do.wyr ..SN.z.3 .6 .1982.r .,.III.CRN.105/82,.NP.1983,.Nr.9–12 Bączyk M�,.Roszczenia.paulińskie.wierzyciela.w.stosunku.do.poręczyciela,.RPEiS. 1978,.Nr.3 Beale H�G�.(red .),.Chitty.on.Contracts,.Vol ..1,.General.Principles,.London.1999 Beatson J�,.Anson’s.Law.of.Contract,.Oxford.2002 Beatty J�,.Samuelson S�,.Business.Law.and.the.Legal.Environment.for.the.New. Bednarek M�,.w:.E� Łętowska,.P� Drapała,.M� Bednarek,.Umowy.odnoszące.się.do. Century,.Ohio.2002 osób.trzecich,.Warszawa.2006 Białończyk W�,. Odpowiedzialność. w. umowach. o. roboty. budowlane,. Pr .Spółek. 2003,.Nr.10. KPP.1996,.Nr.1 Bidziński Z�,.Art ..358(1).kodeksu.cywilnego.w.orzecznictwie.Sądu.Najwyższego,. Bieniek G�,.W.sprawie.reprezentacji.gminy.jako.osoby.prawnej,.Rej ..2003,.Nr.2 Bieniek G�,.w:.G� Bieniek, H� Ciepła, S� Dmowski, J� Gudowski, K� Kołakowski, M� Sychowicz, T� Wiśniewski, C� Żuławska,.Komentarz.do.kodeksu.cywilnego .. Księga.trzecia ..Zobowiązania,.t ..I,.Warszawa.2003 Bieniek G�,. w:. G� Bieniek,. S� Rudnicki,. Nieruchomości .. Problematyka. prawna,. Warszawa.2004 Bilewska K�,. Sankcja. sprzeczności. uchwały. walnego. zgromadzenia. z. normami. dyspozytywnymi.–.polemika,.PPH.2011,.Nr.6. Black H�C�,.Black’s.Dictionary.of.Law,.St ..Paul.1991 Błahuta F�,.w:.Z� Resich.(red .),.Kodeks.cywilny ..Komentarz,.t ..2,.Warszawa.1972 Bodył-Szymala P�,.O.ustawie.antylichwiarskiej,.Pr ..Bank.2006,.Nr.1 Bork R�,.Allgemeiner.Teil.des.Bürgerlichen.Gesetsbuchs,.Tübingen.2011. Borkowski M�,.Glosa.do.wyr ..SN.z.5 .2 .2009.r .,.I.CSK.297/08,.niepubl . Bossowski F�,.Nieważność.i.bezskuteczność,.w:.Encyklopedia.podręczna.prawa. prywatnego,.Warszawa.1939. Brehm W�,.Allgemeiner.Teil.des.BGB,.Stuttgart.2000. Breyer S�,.Przeniesienie.własności.nieruchomości,.Warszawa.1975 Brol J�,.Umowa.leasingu,.Warszawa.2002 XIII Bibliografia 1983,.Nr.4 Broniewicz W�,.Glosa.do.uchw ..SN.(7).z.11 .10 .1998.r .,.III.CZP.37/80,.OSPiKA. Broniewicz W�,.Postępowanie.cywilne.w.zarysie,.Warszawa.1998 Brzozowski A�,.Solidarna.odpowiedzialność.inwestora.i.wykonawcy.(generalnego. wykonawcy).za.zapłatę.wynagrodzenia.należnego.podwykonawcom.w.świe- tle. art .. 6471. KC,. w:. M� Pyziak-Szafnicka. (red .),. Odpowiedzialność. cywilna .. Księga.pamiątkowa.ku.czci.Profesora.Adama.Szpunara,.Kraków.2004 Brzozowski A�,.w:.J� Rajski.(red .),.System.Prawa.Prywatnego ..Tom.7 ..Prawo.zo- bowiązań.–.część.szczegółowa,.Warszawa.2001 Brzozowski A�,.w:.K� Pietrzykowski.(red .),.Kodeks.cywilny ..Tom.I ..Komentarz.do. artykułów.1–49911,.Warszawa.1998,.2009 Buczkowski S�,.w:.Z� Resich.(red .),.Kodeks.cywilny ..Komentarz,.t ..2,.Warszawa.1972. Burian B�,.w:.E� Gniewek.(red .),.Kodeks.cywilny ..Komentarz,.Warszawa.2006 Chłopecki A�,.Warunki.w.rozumieniu.art ..89.KC.a.warunki.prawne.(conditiones. iuris),.PPH.2001,.Nr.7 Chrapoński D�,. w:. R� Adamus,. H� Buk,. D� Chrapoński,. P� Dragon,. L� Guza,. W� Kłyta,.S� Ociessa,.A� Pokora,.L� Zieliński,.Prawo.upadłościowe.i.naprawcze .. Komentarz,.Warszawa.2009 Ciepła H�,.Bałan-Goncarz E�,.Ustawa.o.księgach.wieczystych.i.hipotece ..Komen- tarz ..Wzory.wniosków.o.wpis ..Wzory.wniosków.o.wpis.do.księgi.wieczystej,. Kraków.2007 Ciepła H�,.w:.G� Bieniek.(red .),.Komentarz.do.kodeksu.cywilnego ..Księga.trzecia .. Ciepła H�,.w:.G� Bieniek.(red .),.Komentarz.do.kodeksu.cywilnego ..Księga.trzecia .. Zobowiązania ..Tom.I,.Warszawa.2006 Zobowiązania ..Tom.2,.Warszawa.2003. Cisek A�,.Kremis J�,.Z.problematyki.wyzysku.w.ujęciu.kodeksu.cywilnego,.RPEiS. 1979,.Nr.3 Czachórski W�,.Odpowiedzialność.kontraktowa.i.jej.stosunek.do.odpowiedzialno- Czachórski W�,.Odpowiedzialność.odszkodowawcza.w.ramach.tzw ..ujemnego.in- ści.deliktowej.wg.k .c .,.NP.1964,.Nr.10 teresu.umownego,.RPEiS.1968,.Nr.3 Czachórski W�,.Zobowiązania ..Zarys.wykładu,.Warszawa.1994 Czajkowska-Dąbrowska M�,.O.osobliwościach.nieważności.umów.naruszających. zakaz.stosowania.praktyk.monopolistycznych,.w:.Z� Banaszczyk.(red .),.Prace. z.prawa.prywatnego ..Księga.pamiątkowa.ku.czci.Sędziego.Janusza.Pietrzy- kowskiego,.Warszawa.2000 Czarnecki R�,.w:.Z� Resich.(red .),.Kodeks.cywilny ..Komentarz,.tom.II,.Warszawa. Czech T�,.Bezskuteczność.zabezpieczenia.długu.równoległego.wobec.masy.upa- dłości,.Glosa.do.wyr ..SN.z.9 .10 .2009.r .,.IV.CSK.169/09,.Monitor.Prawa.Ban- kowego.2011,.Nr.2 Czech T�,.Werner A�,.Bezskuteczność.zabezpieczenia.i.zapłaty.długu.niewymagal- nego.na.podstawie.art ..127.ust ..3.Prawa.upadłościowego.i.naprawczego.(cz ..I),. PUG.2010,.Nr.1 Czech T�,. Werner A�,. Bezskuteczność. zabezpieczenia. i. zapłaty. długu. niewyma- galnego. na. podstawie. art .. 127. ust .. 3. Prawa. upadłościowego. i. naprawczego. (cz ..II),.PUG.2010,.Nr.2 1972 XIV Bibliografia Czepita S�,.Kuniewicz Z�,.Aspekty.wadliwości.czynności.prawnych.spółki.kapita- łowej,.RPEiS.2002,.Nr.3 PiP.2002,.Nr.9 Czepita S�,.Kuniewicz Z�,.Spór.o.konwalidację.nieważnych.czynności.prawnych,. Czepita S�,.Reguły.konstytutywne.a.system.prawny,.Szczecin.1996 Dalka S�,.Glosa.do.uchw ..SN.(7).z.11 .10 .1998.r .,.III.CZP.37/80,.Palestra.1983,. Davidson D�,.Knowles B�,.Forsythe L�,.Jespersen R�,.Business.Law.–.Principles. and.Cases,.Belmont.1987 Dąbrowa J�,. w:. Z� Radwański. (red .),. System. prawa. cywilnego ..Tom. III,. cz .. 1,. Prawo.zobowiązań.–.część.ogólna,.Warszawa.1981 Dąbrowski H�,.w:.Z� Resich.(red .),.Kodeks.cywilny ..Komentarz,.t ..1,.Warszawa. Nr.3–4 1972 Dmowski S�,.w:.G� Bieniek.(red .),.Komentarz.do.kodeksu.cywilnego ..Księga.trze- cia ..Zobowiązania ..Tom.II,.Warszawa.2003 Dmowski S�,. w:. S� Dmowski,. S� Rudnicki (red .),. Komentarz. do. kodeksu. cywil- nego ..Księga.pierwsza ..Część.ogólna,.Warszawa.2003. Dolecki H�,.Ciężar.dowodu.w.polskim.procesie.cywilnym,.Warszawa.1998 Domel M�,. Cywilnoprawna. reprezentacja. przedsiębiorstwa. według. ustawy. o.przedsiębiorstwach.państwowych,.NP.1983,.Nr.9–10 Drapała P�,. Glosa. aprobująca. do. wyr .. SN. z. 19 .11 .2004. r .,. II. CK. 129/2004,. Drapała P�,.Glosa.do.wyr ..SN.z.26 .6 .1998.r .,.II.CKN.825/97,.PPH.1999,.Nr.6 Drapała P�,. Odpowiedzialność. odszkodowawcza. pełnomocnika. rzekomego,. OSP.2006,.Nr.2 PPH.2002,.Nr.9 Drapała P�,.Umowa.o.roboty.budowlane,.PPH.2003,.Nr.8 Drapała P�,.Zwalniające.przejęcie.długu,.Warszawa.2002 Drozd E�,.Glosa.do.uchw ..SN.z.5 .5 .1993.r .,.III.CZP.53/93,.OSP.1994,.Nr.6 Drozd E�,.Numerus.clausus.praw.rzeczowych,.w:.S� Sołtysiński.(red .),.Problemy. kodyfikacji.prawa.cywilnego ..Studia.i.rozprawy ..Księga.pamiątkowa.ku.czci. Profesora.Zbigniewa.Radwańskiego,.Poznań.1990 Drozd E�,.Problematyka.formy.czynności.prawnych.na.tle.art ..77.k .c .,.SP.1973,. Drozd E�,.Przeniesienie.własności.nieruchomości,.Warszawa.1974 Drozd E�,. Umowa. zobowiązująca. jako. podstawa. prawna. dla. umów. z. zakresu. prawa.rzeczowego,.w:.L� Ogiegło,.W� Popiołek,.M� Szpunar.(red .),.Rozprawy. prawnicze .. Księga. pamiątkowa. Profesora. Maksymiliana. Pazdana,. Kraków. 2005 Drozd E�,.w:.J�S� Piątowski.(red .),.System.prawa.cywilnego ..Tom.IV ..Prawo.spad- kowe,.Wrocław.1986 Drozd E�,.w:.Z� Radwański.(red .),.System.Prawa.Prywatnego ..Tom.2 ..Prawo.cy- wilne.–.część.ogólna,.Warszawa.2002 Drozd E�,.Z.problematyki.zawarcia.umowy.w.formie.aktu.notarialnego,.Rej ..1996,. Nr.38 Nr.4–5 Drozd E�,. Zagadnienie. dopuszczalności. ochrony. uprawnionego. z. tytułu. prawa. pierwokupu.przy.pomocy.art ..59.KC,.Palestra.1974,.Nr.5 Dubis W�,.w:.E� Gniewek.(red .),.Kodeks.cywilny ..Komentarz,.Warszawa.2006 XV Bibliografia Dubis W�,.Waloryzacja.kondykcji.nienależnego.świadczenia,.Rej ..1998,.Nr.9 Dubisz S�.(red .),.Słownik.języka.polskiego,.t ..1–4,.Warszawa.2003 Dybowski T�,. Adekwatny. czy. konieczny. związek. przyczynowy,. Palestra. 1961,. Dybowski T�,. Pyrzyńska A�,. w:. E� Łętowska. (red .),. System. prawa. prywatnego .. Tom.5 ..Prawo.zobowiązań.–.część.ogólna,.Warszawa.2006 Dybowski T�,.w:.W� Czachórski.(red .),.System.prawa.cywilnego ..Tom.III,.cz ..2,. Prawo.zobowiązań.–.część.szczegółowa,.Wrocław.1976 Dybowski T�,.w:.Z� Radwański.(red .),.System.prawa.cywilnego ..Tom.III,.cz ..1,. Prawo.zobowiązań.–.część.ogólna,.Warszawa.1981 Fabre-Magnan M�,.Les.obligations,.Paryż.2004 Fiema J�,.O.zaskarżaniu.czynności.dokonanych.ze.szkodą.dla.wierzyciela,.Lwów. Nr.6 1937 Filcek G�,.Spór.dłużnika.z.cesjonariuszem.o.sąd.miejscowo.właściwy.do.docho- dzenia. świadczeń. pieniężnych. nabytych. w. drodze. przelewu. wierzytelności,. PS.2001,.Nr.10. Flaga-Gieruszyńska K�,. Glosa. do. wyr .. SN. z. 26 .6 .2001. r .,. III. CZP. 30/01,. Florczak M�,.Odpowiedzialność.cywilna.notariuszy,.Rej ..1995,.Nr.4 Flour J�,.Albert J�L�,.Savaux E�,.Droit.civil ..Les.obligations ..1 ..L’acte.juridique,. Rej ..2002,.Nr.6 Paryż.2004 Flume W�,.Algemeiner.Teil.des.Bürgerlichen.Rechts,.Berlin.1975 Foerste U�,.Insolvenzrecht,.Monachium.2010. Frąckowiak J�,.Instytucje.prawa.handlowego.w.kodeksie.cywilnym,.Rej ..2003,.Nr.6. Frąckowiak J�,.Handlowe.czynności.kreujące,.PPH.2008,.Nr.12 Frąckowiak J�,.Jednostka.organizacyjna.jako.substrat.osoby.prawnej.i.ustawowej,. w:.L� Ogiegło,.W� Popiołek,.M� Szpunar.(red .),.Rozprawy.prawnicze ..Księga. pamiątkowa.Profesora.Maksymiliana.Pazdana,.Kraków.2005 Frąckowiak J�,.Potrzeszcz R�,.Czy.nadanie.osobowości.prawnej.spółkom.osobo- wym.wymaga.zasadniczej.reformy.prawa.podatkowego,.PPH.2000,.Nr.1. Frąckowiak J�,. Uchwały. zgromadzeń. spółek. kapitałowych. sprzeczne. z. ustawą,. PPH.2007,.Nr.11 Furmston M�,.Cheshire G�C�,.C�H� Fifoot,.Law.of.Contract,.London.2001 Gajda J�,.Dobra.wiara.organu.osoby.prawnej,.PiP.1991,.Nr.3. Gajda J�,.Kodeks.rodzinny.i.opiekuńczy ..Akty.stanu.cywilnego ..Komentarz,.War- szawa.2002 1963,.t ..IV Gandor K�,. Konwersja. nieważnych. czynności. prawnych,. Studia. Cywilistyczne. Gawlik B�,.Pojęcie.umowy.nienazwanej,.Studia.Cywilistyczne.1971,.t ..XVIII Gawlik B�,.Procedura.zawierania.umowy.na.tle.ogólnych.przepisów.kodeksu.cy- wilnego.(art ..66–72.KC),.Kraków.1978 Gawlik B�,.Umowa.know-how ..Zagadnienia.konstrukcyjne,.Kraków.1974 Gawlik B�,. w:. S� Grzybowski. (red .),. System. prawa. cywilnego .. Tom. I .. Część. ogólna,.Wrocław.1985 Gawlik Z�,.w:.A� Kidyba.(red .),.Kodeks.cywilny ..Komentarz ..Tom.III ..Zobowiąza- nia ..Część.szczególna,.Warszawa.2010. Gieracki J�,.Nowa.regulacja.ustrojów.małżeńskich,.Bielsko-Biała.2005. XVI Gizbert-Studnicki T�,.O.nieważnych.czynnościach.prawnych.w.świetle.koncepcji. czynności.konwencjonalnych,.PiP.1975,.Nr.4 Gniewek E�,.Kodeks.cywilny ..Księga.druga ..Własność.i.inne.prawa.rzeczowe ..Ko- Bibliografia mentarz,.Kraków.2001 czowe,.Warszawa.2005 rzeczowe,.Warszawa.2002 rzeczowe,.Warszawa.2005 Gniewek E�,.Prawo.rzeczowe,.Warszawa.1999 Gniewek E�,.w:.E� Gniewek.(red .),.System.Prawa.Prywatnego ..Tom.4 ..Prawo.rze- Gniewek E�,.w:.T� Dybowski.(red .),.System.Prawa.Prywatnego,.Tom.III,.Prawo. Gniewek E�,.Z.problematyki.umów.przedwstępnych,.NP.1970,.Nr.7–8. Gołaczyński J�,.w:.E� Gniewek.(red .),.System.Prawa.Prywatnego ..Tom.4 ..Prawo. Górski J�,.Przygotowanie.umowy.w.świetle.kodeksu.zobowiązań,.Poznań.1938 Grzesiok P�,.Zaskarżanie.uchwał.w.kodeksie.spółek.handlowych.na.tle.rozwiązań. kodeksu.handlowego.(cz ..II),.Pr .Spółek.2002,.Nr.6 Grzybowski S�,.Glosa.do.wyr ..SN.z.28 .4 .1969.r .,.II.CR.72/69,.OSPiKA.1970,.Nr.3 Grzybowski S�,. O. rzekomej. konwalidacji. nieważnej. czynności. prawnej,. RPEiS. 1974,.Nr.3. Grzybowski S�,.Prawo.cywilne ..Zarys.części.ogólnej,.Warszawa.1970 Grzybowski S�,.Prawo.cywilne ..Zarys.prawa.rzeczowego,.Warszawa.1989 Grzybowski S�,.Przekazanie.świadczenia.jako.czynność.prawna.nienazwana,.a.za- sada.swobody.czynności.prawnych,.PiP.1967,.Nr.3. Grzybowski S�,.w:.S� Grzybowski.(red .),.System.prawa.cywilnego ..Tom.I ..Część. ogólna,.Wrocław.1974,.1985 Grzybowski S�,.w:.W� Czachórski.(red .),.System.prawa.cywilnego ..Tom.III,.cz ..2,. Prawo.zobowiązań.–.część.szczegółowa,.Wrocław.1976 Grzybowski S�,.w:.Z� Radwański.(red .),.System.prawa.cywilnego ..Tom.III,.cz ..1,. Prawo.zobowiązań.–.część.ogólna,.Wrocław.1981 Gudowski J�,.w:.G� Bieniek.(red .),.Komentarz.do.kodeksu.cywilnego ..Księga.trze- cia ..Zobowiązania ..Tom.II,.Warszawa.1997 Gudowski J�,.w:.T� Ereciński.(red .),.Komentarz.do.kodeksu.postępowania.cywil- nego ..Część.pierwsza ..Postępowanie.rozpoznawcze,.t ..I,.Warszawa.2003 Gurgul S�,.Prawo.upadłościowe.i.układowe ..Komentarz,.Warszawa.2002,.2011. Guść J�,.O.właściwości.(naturze).stosunku.prawnego,.PiP.1997,.Nr.4. Gutowski M�,.Charakter.prawny.oferty.na.tle.niedawnych.zmian.w.kodeksie.cy- wilnym,.PiP.2005,.Nr.3 Gutowski M�,.Glosa.częściowo.krytyczna.do.uchw ..SN.z.29 .4 .2008.r .,.III.CZP. 6/08,.niepubl . 2007,.Nr.1–2. Gutowski M�,.Glosa.do.wyr ..SN.z.6 .11 .2003.r .,.III.CK.16/02,.OSP.2005,.Nr.7–8 Gutowski M�,.Kilka.uwag,.dlaczego.opcja.nie.jest.umową.warunkową,.Palestra. Gutowski M�,.Konwersja.umowy.stanowczej.w.przedwstępną.wobec.zmian.ko- deksu.cywilnego,.PiP.2004,.Nr.11 Gutowski M�,. Materialnoprawne. i. procesowe. aspekty. bezskuteczności. klauzul. abuzywnych. w. umowach. konsumenckich,. w:. P� Grzegorczyk,. K� Knoppek,. M� Walasik.(red .),.Proces.cywilny ..Nauka.–.Kodyfikacja.–.Praktyka,.Księga. jubileuszowa.dedykowana.Profesorowi.Feliksowi.Zedlerowi,.Warszawa.2012 XVII Gutowski M�,. Naruszenie. umowy. jako. przyczyna. bezskuteczności. czynności. prawnej,.w:.K� Klafkowska-Waśniowska,.M� Mataczyński,.R� Sikorski,.M� So- kołowski.(red .),.Problemy.polskiego.i.europejskiego.prawa.prywatnego,.Księga. pamiątkowa.Profesora.Mariana.Kępińskiego,.Warszawa.2012 Gutowski M�,.Nieważność.czynności.prawnej,.Warszawa.2006,.2008,.2012 Gutowski M�,. Nieważność. i. inne. przypadki. wadliwości. czynności. prawnych. w.kontekście.odpowiedzialności.karnoprawnej,.PiP.2004,.Nr.9 Gutowski M�,.O.konsekwencjach.naruszenia.norm.dyspozytywnych,.PPH.2011,. Gutowski M�,.O.regułach.dokonywania.czynności.prawnych,.PiP.2010,.Nr.8 Gutowski M�,. O. roszczeniach:. kondykcyjnym,. odszkodowawczym. i. ustalenio- wym,. które. mogą. powstać. w. związku. z. nieważnością. czynności. prawnej,. MoP.2006,.Nr.14 Gutowski M�,.Odpowiedzialność.inwestora.w.umowach.o.roboty.budowlane.(na. tle.art ..6471.§.5.k .c .),.PiP.2008,.Nr.2 Gutowski M�,. Procesowe. konsekwencje. nieważności. czynności. prawnej,. Gutowski M�,.Sankcja.nieważności.na.tle.uchwał.organów.spółek.kapitałowych,. PiP.2011,.Nr.10. PPH.2007,.Nr.12 Gutowski M�,.Sankcja.wobec.czynności.prawnej.dokonanej.przez.„fałszywy.or- gan”.osoby.prawnej,.PPH.2008,.Nr.3 Gutowski M�,.Umowa.o.zastępstwo.procesowe,.Warszawa.2009 Gutowski M�,.Umowa.opcji,.Kraków.2003 Gutowski M�,.Wzruszalność.czynności.prawnej,.Warszawa.2012 Gwiazdomorski J�,.Prawo.spadkowe.w.zarysie,.Warszawa.1985. Gwiazdomorski J�,.Próba.korektury.pojęcia.czynności.prawnej,.ZNUJ ..Prace.z.za- kresu.prawa.cywilnego.i.prawa.na.dobrach.niematerialnych.1974,.Nr.346 Heinrichs H�,.w:.P� Basenge,.G� Brüdenmüller,.U� Diederichsen,.W� Edenhofer,. H� Heinrichs,.A� Heldrich,.H� Putzto,.H� Sprau,.H� Thomas,.Palandt,.Bürgerli- ches.Geztsbuch,.München.2000 Huber M�,.Anfechtunggesetz,.Monachium.2006. Hull J�C�,.Introduction.to.Futures.and.Options.Markets,.St ..Paul.1995 Ignatowicz J�,.Prawo.rzeczowe,.Warszawa.1995 Ignatowicz J�,.Nazar M�,.Prawo.rodzinne,.Warszawa.2005 Ignatowicz J�,.Stefaniuk K�,.Prawo.rzeczowe,.Warszawa.2006 Jagielska M�,.Nowelizacja.Kodeksu.cywilnego:.kontrola.umów.i.wzorców.umow- nych,.MoP.2000,.Nr.11 ków.2003 Warszawa.2009. Jakubecki A�,.w:.A� Jakubecki,.F� Zedler,.Prawo.upadłościowe.i.naprawcze,.Kra- Janiak A�,.w:.A� Kidyba.(red .),.Kodeks.cywilny ..Komentarz ..Tom.I ..Część.ogólna,. Janiak A�,.w:.A� Kidyba.(red .),.Kodeks.cywilny ..Komentarz ..Tom.III ..Zobowiąza- nia ..Część.szczególna,.Warszawa.2010. Janiszewska B�,. Glosa. krytyczna. do. wyr .. SN. z. 26 .11 .1997. r .,. II. CKN. 458/97,. Januchowski A�,.Glosa.krytyczna.do.uchw ..SN.z.19 .12 .2008.r .,.III.CZP.122/08,. Bibliografia Nr.11 PiP.2000,.Nr.4 OSP.2010,.Nr.2 XVIII Bibliografia Jasiakiewicz M�,. w:.S� Włodyka. (red .),. Prawo. umów. w. obrocie. gospodarczym,. Warszawa.2001 Jasińska M�,.Skarga.pauliańska ..Ochrona.wierzyciela.w.razie.niewypłacalności. dłużnika ..Art ..527–534.KC ..Komentarz,.Warszawa.2006 Jasińska M�,.Skarga.pauliańska.–.istota.idei.zaskarżenia,.Pr .Spółek.2004,.Nr.5. Jastrzębski J�,.Interferencje.adekwatnej.przyczynowości.oraz.winy.przy.odpowie- dzialności.za.szkodę.majątkową,.PS.2004,.Nr.7–8 Jauernig O�,.w:.O�.Jauernig.(red .), Bürgerliches.Gezetzbuch.Kommentar,.Mün- Jedliński A�,.Mędrzecka J�,.Zasada.swobody.umów.a.ważność.czynności.prawnej,. Jentz G�A�,.LeRoy Miller R�,.Cross F�B�,.West’s.Business.Law,.St ..Paul.1993 Jezioro J�,.w:.E� Gniewek.(red .),.Kodeks.cywilny ..Komentarz,.Warszawa.2006 Jędrzejewska A�,. Koncepcja. oświadczenia. woli. w. prawie. cywilnym,.Warszawa. chen.2004 Rej ..2003,.Nr.5. 1992 Jędrzejewska A�,.Wpływ.woli.wewnętrznej.na.koncepcję.oświadczeń.woli.w.pol- skiej.judykaturze,.PiP.1989,.Nr.11 Jędrzejewska M�,.w:.T� Ereciński.(red .),.Komentarz.do.kodeksu.postępowania.cy- wilnego ..Część.pierwsza ..Postępowanie.rozpoznawcze,.t ..I,.Warszawa.2003 Jodłowski J�,.w:.J� Jodłowski,.Z� Resich,.Postępowanie.cywilne,.Warszawa.2005 Jurcewicz W�W�,.Glosa.do.uchw ..SN.z.1 .3 .2007.r .,.III.CZP.94/06,.Glosa.2008,.Nr.1 Jurcewicz W�W�,.Nieważność.uchwał.w.spółkach.kapitałowych,.PPH.2008,.Nr.5 Justyński T�,.Glosa.do.wyr ..SN.z.17 .5 .2002.r .,.I.CKN.827/00,.OSP.2003,.Nr.12 Kadzik A�,.Postępowanie.w.sprawach.o.uznanie.postanowień.wzorca.umowy.za. niedozwolone,.Radca.Prawny.2003,.Nr.4 Kaltenbek-Skarbek L�,.Żurek W�,.Prawo.spadkowe,.Warszawa.2007. Kalwat T�,. Zaskarżenie. umowy. spółki. zawartej. z. pokrzywdzeniem. wierzycieli,. PPH.2004,.Nr.2 OSP.2003,.Nr.1 Karasek I�,.Artykuł.17.KSH.a.culpa.in.contrahendo,.PPH.2002,.Nr.9 Karnicka-Kawczyńska A�,.Kawczyński J�,.Skarga.pauliańska,.Pr .Spółek.1999,.Nr.1 Katner W�,. Glosa. aprobująca. do. wyr .. SN. z. 22 .1 .2002. r .,. V. CKN. 660/00,. Katner W�,.w:.J� Rajski.(red .),.System.Prawa.Prywatnego ..Tom.7 ..Prawo.zobowią- zań.–.część.szczegółowa,.Warszawa.2004. Katner W�J�,.Pojęcie.umowy.nienazwanej,.Studia.Prawa.Prywatnego.2009,.Nr.1 Kępiński M�,.Problemy.ogólne.nowej.ustawy.o.zwalczaniu.nieuczciwej.konkuren- cji,.RPEiS.1994,.Nr.2 Kępiński M�,.Przeniesienie.własności.nieruchomości.rolnych,.Poznań.1970 Kidyba A�,.Prawo.handlowe,.Warszawa.2004. Kidyba A�,. Kodeks. spółek. handlowych .. Komentarz .. Tom. I .. Komentarz. do. Kidyba A�,.Niektóre.skutki.dla.obrotu.handlowego.wprowadzenia.trzeciej.katego- art ..1–300.KSH,.Warszawa.2008 rii.podmiotowej,.PPH.2004,.Nr.12 Klein A�,.Charakter.prawny.organów.osób.prawnych,.w:.J� Błeszyński,.J� Rajski,. Rozprawy.z.prawa.cywilnego ..Księga.pamiątkowa.ku.czci.Witolda.Czachór- skiego,.Warszawa.1985 Klein A�,.Elementy.zobowiązaniowego.stosunku.prawnego,.Wrocław.1964 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Bezskuteczność czynności prawnej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: