Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00742 006296 13852063 na godz. na dobę w sumie
Białe certyfikaty i świadectwa efektywności energetycznej w UE - ebook/pdf
Białe certyfikaty i świadectwa efektywności energetycznej w UE - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 298
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-815-8154-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka jest monografią na temat regulacji dotyczących białych certyfikatów oraz świadectw efektywności energetycznej na tle prawnoporównawczym, obejmującym rozwiązania przyjęte w Wielkiej Brytanii, we Włoszech i we Francji oraz w Polsce. Stanowią one jeden z podstawowych instrumentów osiągnięcia celów obecnie prowadzonej polityki energetycznej w Polsce i UE, w tym w zakresie realizacji nałożonego przez art. 7 dyrektywy 2012/27/UE obowiązku ustanowienia przez każde państwo członkowskie systemu zobowiązującego do efektywności energetycznej lub zastosowania środków alternatywnych. Praca przedstawia kompleksowo regulacje odnoszące się do uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej, prowadzenia obrotu nimi oraz ich umarzania, a także sankcji za niewykonanie obowiązku. Zakres rozważań obejmuje nie tylko analizę zasad funkcjonowania systemów świadectw efektywności energetycznej opartych na mechanizmie obrotu wtórnego, ale również ocenę zmian wprowadzonych do systemu świadectw efektywności energetycznej przez obecnie obowiązującą ustawę z 20.5.2016 r. o efektywności energetycznej, a także odnosi się do charakteru prawnego świadectw efektywności energetycznej i praw z nich wynikających w kontekście przyjmowanych przez ustawodawcę rozwiązań w poszczególnych dziedzinach prawa.

W monografii został uwzględniony stan prawny obejmujący zmiany wprowadzone przepisami ustawy z 1.3.2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 685) oraz ustawy z 6.3.2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozdział II. System białych certyfikatów we Włoszech § 1. Założenia Podstawowymi założeniami systemu białych certyfikatów we Włoszech jest osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej przede wszystkim w za- kresie końcowego zużycia energii, połączone z promowaniem przedsięwzięć prowadzących do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz premiowa- nia wyłącznie osiągania dodatkowych oszczędności w zakresie zużycia ener- gii, tzn. ponad oszczędności wynikające z innych mechanizmów rynkowych lub środków oddziaływania (efekt dodatkowości). W szczególności uwzględ- nia się oszczędności wynikające z zastosowania takich urządzeń i rozwiązań, które zapewniają wyższy poziom efektywności energetycznej lub oszczędności niż wyznaczany przez aktualne dostępne typowe rozwiązania na rynku1. We Włoszech system świadectw efektywności energetycznej (titoli di effi- cienza energetica – TEE)2, popularnie nazywanych białymi certyfikatami (certi- ficati bianchi), opierający się na mechanizmie przyznawania zbywalnych świa- dectw w związku z wdrożeniem przedsięwzięć służących zmniejszeniu zużycia energii połączonym z wprowadzeniem bodźców ekonomicznych na podmioty obowiązane w postaci sankcji finansowych za brak realizacji takich przedsię- 1 D. Di Santo, D. Forni, V. Vemurini, E. Biele, The white certificate scheme: the Italian expe- rience and proposals for improvement, ECEEE 2011 Summer Study Energy Efficiency First: The Foundation of a Low-Carbon Society, s. 252. 2 Ibidem, s. 249. 21 Rozdział II. System białych certyfikatów we Włoszech wzięć bądź za nieuzyskanie wymaganej liczby certyfikatów, zostały wprowa- dzone przez dwa dekrety z 20.7.2004 r., który weszły w życie 1.1.2005 r.3: 1) dekret Ministra Przemysłu z 20.7.2004 r. w sprawie nowej identyfikacji krajowych celów ilościowych w zakresie oszczędności energii i rozwoju odnawialnych źródeł energii4, 2) dekret Ministra Przemysłu z 20.7.2004 r. w sprawie nowej identyfikacji celów ilościowych dla zwiększenia efektywności energetycznej w zakre- sie wykorzystania energii końcowej5. Ponadto podstawy prawne systemu białych certyfikatów we Włoszech obecnie określają: 3) dekret Ministra Rozwoju Gospodarczego z 21.12.2007 r. w sprawie prze- glądu i aktualizacji dekretów z 20.7.2004 r. w sprawie wzrostu efek- tywności energetycznej w zakresie wykorzystania energii końcowej, oszczędności energii i rozwoju odnawialnych źródeł energii6, 4) dekret legislacyjny Nr 28 z 3.3.2011 r. w sprawie wdrożenia dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odna- wialnych, zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/ WE oraz 2003/30/WE7, 5) wytyczne Urzędu Energii Elektrycznej i Gazu w sprawie przygotowania, realizacji i oceny projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1, na szczeblu ministerialnym dekretów z 20.7.2004 r. oraz określenia kryteriów i pro- cedur w kwestii efektywności energetycznej8, 3 M. Pavan, Tradable energy efficiency certificates: the Italian experience, Energy Efficiency 2008, Nr 1, s. 257. 4 Ministero delle attività produttive – Decreto 20 luglio 2004 – Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (GU n. 205 del 1-9-2004). 5 Ministero delle attività produttive – Decreto del 20 luglio 2004 – Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (GU n. 205 del 1-9-2004). 6 Decreto del 21.12.2007 Ministro dello Sviluppo Economico – Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l’incremento dell’efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili (GU Serie Generale n. 300 del 28-12-2007). 7 Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 – Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla pro- mozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (DLgs.3.3.2011 n 28) (G.U. n. 71 del 28 marzo 2011). 8 Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e per la definizione dei criteri e delle modalità 22 § 1. Założenia 6) dekret Ministra Rozwoju Gospodarczego z 28.12.2012 r. w sprawie za- chęt do produkcji energii cieplnej z odnawialnych źródeł energii oraz środków efektywności energetycznej9, 7) dekret Ministra Rozwoju Gospodarczego z 11.12.2017 r. w sprawie okre- ślenia celów krajowych wielkości oszczędności energii, które mają zostać realizowane przez spółki zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej i gazu w latach od 2017 do 2020 r. oraz zatwierdzenia nowych wytycz- nych dotyczących przygotowania, realizacji i oceny projektów w zakre- sie efektywności energetycznej10. Przepisy prawa (dekrety ministerialne) określają roczne cele w zakresie oszczędności energii, a także ograniczają krąg podmiotowy uczestników sys- temu białych certyfikatów, poprzez wskazanie w sposób generalny podmiotów obowiązanych oraz podmiotów uprawnionych do uzyskania białych certyfi- katów11. Podmioty obowiązane, którymi są najwięksi dystrybutorzy energii elek- trycznej i gazu ziemnego, mają obowiązek uzyskania wymaganej przepi- sami liczby białych certyfikatów, uzyskiwane przez nie certyfikaty są zali- czane na poczet realizacji tego obowiązku. W razie nieuzyskania odpowiedniej liczby certyfikatów, mogą one odkupić takie certyfikaty na rynku wtórnym. W przeciwnym wypadku podlegają sankcjom administracyjnym, wymierza- nym na zasadach właściwych dla innych naruszeń obowiązków nałożonych na podmioty regulowane. System białych certyfikatów wdrożony we Włoszech nie przewiduje możliwości zwolnienia się z tego obowiązku poprzez wniesie- nie opłaty zastępczej, ani poprzez zapłatę nałożonej kary administracyjnej. Po- nadto do uczestniczenia w systemie białych certyfikatów i ich uzyskiwania per il rilascio dei titoli di efficienza energetica (Testo approvato con deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11), http://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/pdf-volumi/v2012-guida-cb2.pdf. 9 Decreto 28 dicembre 2012 Ministro dello Sviluppo Economico – Incentivazione della pro- duzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di effi cienza energetica di piccole dimensioni (decreto “certificati bianchi”), Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Gazzetta Ufficiale, n. 1 del 2-1-2013). 10 Decreto 11 gennaio 2017 Ministro dello Sviluppo Economico – Determinazione degli obiet- tivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica (GU n. 78 del 3-4-2017). 11 Por. The new Ministerial Decree and the New Guidelines on White Certificates, Energy And Infrastructure, Legislation Update, April 2017, http://www.gop.it/doc_pubblicazioni/652_3j1fi3d- kur_eng.pdf. 23 Rozdział II. System białych certyfikatów we Włoszech są uprawnione inne podmioty należące do ograniczonego przez prawodawcę kręgu, które nie mają obowiązku realizowania takich działań w zakresie efek- tywności energetycznej. Przyznawanie białych certyfikatów następuje na wniosek, do złożenia któ- rego legitymowane są podmioty obowiązane oraz podmioty uprawnione12. Certyfikaty przyznawane są w liczbie wprost proporcjonalnej do uznawa- nych w danym okresie rozliczeniowym oszczędności netto w zużyciu energii pierwotnej, na skutek zrealizowanych działań lub projektów zgłaszanych przez wnioskodawców. Za efekt w postaci zaoszczędzenia ilości energii pierwotnej odpowiadającej jednej tonie oleju opałowego przyznawany jest jeden biały cer- tyfikat. Możliwe jest uzyskiwanie białych certyfikatów wyłącznie za realizację przedsięwzięć przynoszących wymierne, mierzalne efekty. Za realizację wy- łącznie tzw. działań miękkich, służących zmianie zachowań odbiorców końco- wych, takie jak np. kampanie informacyjne, pogramy szkoleniowe, określane też jako środki transformacji rynku, nie są przyznawane białe certyfikaty, jed- nakże pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów, realizacja tych dzia- łań uprawnia do premii za oszczędności osiągnięte za pomocą środków przy- noszących wymierne efekty. Certyfikaty są wydawane przez spółkę publiczną (Gestore Servizi Energe- tici, GLE), która prowadzi ich rejestr oraz elektroniczną platformę obrotu tymi certyfikatami, przy czym certyfikaty mogą być również przedmiotem trans- akcji zawieranych bez pośrednictwa tej giełdy. Cena certyfikatów w obrocie wtórnym określana jest przez mechanizm rynkowy13. Rozliczenie obowiązku uzyskania białych certyfikatów przez podmioty obowiązane następuje każdego roku do dnia 31. maja, jednakże certyfikaty nie przedstawione do rozliczenia zachowują ważności na kolejne okresy rozlicze- niowe. Przepisy wprowadzają również środki taryfowe, które mają rekompenso- wać podmiotom zobowiązanym koszty uczestniczenia w systemie białych cer- tyfikatów, w początkowym okresie do 2008 r. wysokość kompensacji przewi- dzianej w taryfie była stała i wyniosła 100 Euro/tep. Model białych certyfikatów we Włoszech opiera się na podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy prawodawcze oraz regulatora. 12 ENEA, I titoli di Efficienza Energetica – Cosa sono e come si ottengono i “certificati bian- chi”, Guida Operativa, Roma 2012, s. 29. 13 D. di Santo, G. Tomassetti, E. Biele, S. D Ambrosio, White certificates in industry: the Italian experience, International Energy Policy Programme Evaluation Conference, Berlin 2014, s. 2 i n. 24 § 2. Podmioty obowiązane Do organów prawodawczych Ministra ds. Rozwoju Gospodarczego (Mini- stro dello Sviluppo Economico), należy w szczególności określanie wysokości krajowego celu oszczędnościowego w zakresie systemu białych certyfikatów, wyznaczenie kręgu podmiotowego uczestników systemu, określenie rodzajów przedsięwzięć i projektów kwalifikowanych, wprowadzenie zasad obrotu wtór- nego certyfikatami oraz sankcji za niespełnienie obowiązku rozliczenia wyma- ganej liczby certyfikatów. Urząd Energii Elektrycznej i Gazu (L Autorità per l energia elettrica il gas ed il sistema idrico, AEEGSI) jest organem wdrażającym system białych cer- tyfikatów oraz sprawującym nad nim nadzór. W szczególności określa: za- sady wydawania białych certyfikatów, zasady oceny działań i projektów słu- żących efektywności energetycznej, weryfikuje wnioski o przyznawanie bia- łych certyfikatów oraz rozlicza z obowiązku przedstawienia wymaganej liczby białych certyfikatów przez podmioty obowiązane. Zadanie związane z oceną i certyfikacją oszczędności w projektach efektywności energetycznej prowa- dzonych w ramach systemu białych certyfikatów są wykonywane przez regu- latora wspólnie z Agencją ds. Nowych Technologii, Energii oraz Zrównowa- żonego Rozwoju (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo svi- luppo economico sostenibile, ENEA). § 2. Podmioty obowiązane Podmiotami obowiązanymi do uzyskiwania białych certyfikatów są przed- siębiorstwa zajmujące się dystrybucją gazu ziemnego lub energii elektrycznej, posiadające powyżej 50 000 odbiorców końcowych w roku poprzedzającym rok, w którym powstaje obowiązek rozliczenia wymaganej liczby białych certy- fikatów. Lista podmiotów obowiązanych jest publikowana przez regulatora14. Podmioty obowiązane mogą: 1) w celu uzyskania białych certyfikatów opracowywać własne projekty w zakresie oszczędności energii u odbiorców końcowych albo opraco- wywać takie projekty we współpracy z podmiotami trzecimi, 14 Art. 7 ust. 1 lit. b Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all efficienza degli usi finali dell energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”, Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 2008. 25 Rozdział II. System białych certyfikatów we Włoszech 2) kupować białe certyfikaty potwierdzające, że pewna ilość energii została zaoszczędzona przez osobę trzecią za pośrednictwem działań energoosz- czędnych u odbiorców końcowych, 3) zapłacić karę finansową za niespełnienie obowiązku uzyskania białych certyfikatów. § 3. Wysokość obowiązku Wielkość obowiązku nałożonego na danego dystrybutora energii elek- trycznej lub gazu ziemnego w danym roku kalendarzowym jest zdefiniowana w przepisach dekretu ministra właściwego ds. rozwoju ekonomicznego jako iloczyn krajowego celu oszczędnościowego w zakresie efektywności energe- tycznej na ten rok pomnożonego przez stosunek ilości gazu (lub energii elek- trycznej) dostarczony przez danego dystrybutora do dostarczonej wszystkim odbiorcom końcowym ilości gazu (lub energii elektrycznej) na terenie całego kraju przez wszystkie podmioty zobowiązane w okresie przedostatniego roku kalendarzowego, w stosunku do roku, dla którego dokonywane jest oblicze- nie15. Natomiast regulator (AEEG) publikuje tabele i formujące o wysokości ce- lów oszczędnościowych przypadających na każdy podmiot zobowiązany w da- nym roku kalendarzowym16. § 4. Inne podmioty uczestniczące w systemie Podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania białych certyfikatów w zamian za realizację działań lub projektów mających na celu podwyższenie efektyw- 15 Np. w celu obliczenia obowiązku oszczędnościowego ciążącego na dystrybutorze energii elektrycznej w 2018 r., należy uwzględnić jego udział w dostawach energii elektrycznej odbiorcom końcowym dokonanych przez wszystkie podmioty obowiązane w 2015 r. oraz cel krajowy wyzna- czony na 2018 r. w zakresie efektywności energetycznej w sektorze energii elektrycznej. 16 The Italian white certificates scheme, Meccanismo dei certificati bianchi, EPATEE 2017, https://epatee.eu/sites/default/files/epatee_case_study_italy_white_certificates_vfinal2.pdf, s. 1−2. 26 § 4. Inne podmioty uczestniczące w systemie ności energetycznej, bez obowiązku rozliczania osiągniętych celów oszczędno- ściowych są: 1) spółki kontrolowane przez dystrybutorów energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz przedsiębiorstwa dostarczające energię elektryczną lub gaz ziemny, które posiadają mniej niż 50 000 odbiorców końcowych, 2) przedsiębiorstwa usług energetycznych (SSE, w tym ESCO i ESCo), 3) kwalifikowani końcowi odbiorcy energii, objęci obowiązkiem wyznacza- nia lub zatrudniania osoby odpowiedzialnej za oszczędność i racjonalne wykorzystanie energii, instytucje należące do sektora administracji publicznej17. 4) W przypadku przedsiębiorstw usług energetycznych, warunkiem koniecz- nym do uzyskania białych certyfikatów przez te podmioty jest uzyskanie akre- dytacji regulatora potwierdzającej status przedsiębiorstw usług energetycz- nych przed datą początkową realizacji działania lub projektu, za który mają zostać przyznane białe certyfikaty. Przedsiębiorstwa usług energetycznych (Societa di Servici Energetici, SSE) są podmiotami oraz konsorcjami, których zakres działania obejmuje oferowanie zintegrowanych usług dotyczących realizacji działań lub projektów mających na celu poprawę efektywności zużycia energii oraz ewentualnie dalszą eksplo- atację wdrożonych rozwiązań, w szczególności w przypadku spółek wymagane jest, aby przedmiot ich działania określony w umowie lub statucie obejmował świadczenie usług energetycznych. Przedsiębiorstwami usług energetycznych są w szczególności: osoby fi- zyczne lub prawne, określane jako ESCO18, które wykonują usługi energe- tyczne i inne środki poprawy efektywności energetycznej na rzecz kontrahen- tów, ponoszące pewną część ryzyka finansowego poprzez uzależnienie zapłaty za wykonane usługi w całości lub w części od zwiększania efektywności energe- tycznej oraz spełnienia innych uzgodnionych kryteriów efektywności, a także podmioty komercyjne, które oferują usługi energetyczne w celu poprawy efek- tywności wykorzystania energii (ESPCo)19. Podmioty typu ESCO ponoszą ryzyko finansowe związane z osiągnięciem zamierzonego efektu i kontrahenta oraz uczestniczą zazwyczaj w eksploata- cji wdrożonych rozwiązań, natomiast ESPCo oferuje wykonanie usług energe- 17 Art. 8 ust. 1 lit. c dekretu z 20.7.2004 r. 18 Definicja ESCO zawarta jest w art. 2 lit. i Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, „Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all efficienza degli usi finali dell energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”, Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 2008. 19 Ten sam dekret definiuje ESPCO w art. 2 lit. aa. 27 Rozdział II. System białych certyfikatów we Włoszech tycznych i nie ponosi ryzyka skuteczności wdrożonych rozwiązań. Uzyskanie statusu ESCO wymaga spełnienia wielu wymogów merytorycznych i formal- nych. W systemie białych certyfikatów mogą ponadto uczestniczyć podmioty objęte obowiązkiem wyznaczenia albo zatrudnienia osoby odpowiedzialnej za oszczędność i racjonalne wykorzystanie energii20. Obowiązek ten obejmuje podmioty posiadające status tzw. dużych odbiorców końcowych, którymi są podmioty należące do sektora przemysłu, których roczne zużycie energii prze- kracza 10 000 toe w sektorze przemysłu, oraz podmioty należące do pozosta- łych sektorów (w tym usług i administracji publicznej), których roczne zużycie energii przekracza 1000 toe. Przyjmuje się, że 10 000 toe odpowiada rocznemu zużyciu około 12 mln m3 gazu ziemnego (przy założeniu wartości opałowej gazu 34,540 kJ/m3 lub 8250 kcal/m3). W przypadku zużycia energii elektrycznej, przyjmuje się dwa przeliczniki konwersji energii pierwotnej w energię elektryczną: 2300 kcal/ kWh dla końcowego odbiorcy energii elektrycznej średniego napięcia oraz 2500 kcal/kWh końcowego odbiorcy energii elektrycznej niskiego napięcia. Z uwzględnieniem tych parametrów, obowiązek wyznaczenia osoby odpowie- dzialnej za oszczędność i racjonalne wykorzystanie energii, obejmuje pod- mioty z sektora przemysłowego, zużywające rocznie ekwiwalent 10 000 toe, tj. 43,5 mln kWh energii elektrycznej średniego napięcia lub 40 mln kWh ener- gii niskiego napięcia. Osoby te są odpowiedzialne za określenie działań, interwencji i procedur, a także wszystkich innych niezbędnych kroków dla wspierania racjonalnego wykorzystania energii, w tym za zapewnienie sporządzania bilansów energe- tycznych według oznaczonych standardów. W systemie białych certyfikatów mogą uczestniczyć jedynie podmioty objęte obowiązkiem wyznaczenia albo zatrudnienia osoby odpowiedzialnej za oszczędność i racjonalne wykorzystanie energii, pod warunkiem wypełnia- nia tego obowiązku przez cały okres rozrachunkowy, za który są przyznawane certyfikaty. Zatem podmioty osiągające niższe zużycie energii niż przewidziane wartości progowe, nawet pomimo dobrowolnego wyznaczenia lub zatrudnie- nia osoby odpowiedzialnej za oszczędność i racjonalne wykorzystanie energii oraz podmioty, które wbrew obowiązkowi nie wyznaczyły bądź nie powołały takiej osoby, nie mogą uzyskiwać białych certyfikatów. 20 Energy Manager, w praktyce zostało przyjęte posługiwanie się terminem angielskim na określenie tego stanowiska. 28 § 5. Rola ENEA § 5. Rola ENEA Zadania AEEG w zakresie systemu białych certyfikatów są wykonywane we współpracy z Narodową Agencja ds. Nowych Technologii, Energii i Zrów- noważonego Rozwoju Gospodarczego (ENEA)21, do której należy w szczegól- ności ocena i certyfikacja redukcji zużycia energii pierwotnej faktycznie osią- gniętej przez projekty służące efektywności energetycznej, w tym prowadzenie działań kontrolnych w tym zakresie22. Szczegółowy zakres zadań Agencji określa art. 14 ust. 4 dekretu mocą ustawy z 30.5.2018 r. Nr 115/0823. Należy do niej w szczególności: weryfi- kacja rezultatów i monitorowanie działań oraz projektów podjętych w celu zwiększenia efektywności energetycznej, opracowywanie metod i zasad po- miaru oszczędności energii, określanie metod oszacowania ilości zaoszczędzo- nej energii w wyniku wdrożenia działań i projektów objętych systemem białych certyfikatów, prowadzenie działalności doradczej na rzecz podmiotów uczest- niczących w realizacji krajowych celów indykatywnych w zakresie efektyw- ności energetycznej, prowadzenie działań informacyjnych dla konsumentów, przedsiębiorstw, administracji publicznej i podmiotów gospodarczych na te- mat instrumentów służących oszczędności energii, jak również na temat me- chanizmów i ram finansowych i prawnych mających na celu upowszechnia- nie i promowanie efektywności energetycznej oraz programów audytu ener- getycznego, opracowywanie corocznych sprawozdań w zakresie efektywności energetycznej. ENEA prowadzi również seminaria szkoleniowe oraz indywidualne kon- sultacje dla podmiotów mających obowiązek uczestniczenia w systemie bia- łych certyfikatów lub podmiotów kwalifikowanych uprawnionych do uczest- niczenia w systemie, które zamierzają ubiegać się o przyznanie białych certy- fikatów, w tym seminaria szkoleniowe na temat składania wniosków, a także organizuje konferencje oraz przygotowuje materiały informacyjne. 21 Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l energia e lo sviluppo economico sostenibile (http://www.enea.it). 22 Art. 7 ust. 1 dekretu z 20.7.2004 r. 23 Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all efficienza degli usi finali dell energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/ CEE” (G.U. n. 92 del 21-4-10). 29 Rozdział II. System białych certyfikatów we Włoszech § 6. Rozliczenie wykonania obowiązku oszczędnościowego Białe certyfikaty są przyznawane w liczbie odpowiadającej wprost oszczęd- nościom netto energii, uzyskanym w wyniku realizacji działań lub projektów, objętych wnioskami o przyznanie białych certyfikatów, składanych przez pod- mioty obowiązane i podmioty uprawnione. Efekt oszczędnościowy netto, co za tym idzie liczba białych certyfikatów, jest określany za pomocą trzech me- tod: standardowej, analitycznej oraz metody oceny końcowej24. I. Metoda standardowa Metoda standardowa jest podstawową metodą określenia wielkości osią- gniętego efektu oszczędnościowego w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej przez działania i projekty o powtarzalnym charakterze. Efekt oszczędnościowy danego wdrożenia jest obliczany na podstawie wielkości pa- rametrów ustalonych dla zdefiniowanych działań standardowych przez AEEG w formularzach oceny technicznej z zastosowaniem współczynników korygu- jących, odnoszących się do trwałości projektu oraz jego dodatkowości. Wiel- kość efektu oszczędnościowego jest wprost proporcjonalna do skali ilościowej podjętego działania u odbiorców końcowych (np. ilości m.kw. zainstalowa- nych paneli słonecznych). Metoda ta nie przewiduje prowadzenia pomiarów rzeczywiście osiągniętej oszczędności oraz zakłada osiąganie stałych rocznych oszczędności w okresie trwania projektu. Działania podlegające ocenie metodą standardową stanowią: – wymiana elektrycznych podgrzewaczy wody z podgrzewaczem wody gazu, montaż kotła na gaz ziemny o nominalnej mocy cieplnej nieprze- kraczającej 35 kW, – wymiana podgrzewacza wody na bardziej efektywny gazowy, – wymiana okien z pojedynczymi szybami na okna z podwójnym prze- szkleniem, izolacja ścian i dachów, – zainstalowanie paneli fotowoltaicznych o mocy poniżej 20 kW, – zastosowanie kolektorów słonecznych do wytwarzania gorącej wody sa- nitarnej, 24 D. di Santo, G. Tomassetti, E. Biele, S. D Ambrosio, White certificates..., s. 3–4. 30 § 6. Rozliczenie wykonania obowiązku... – montaż elektronicznych systemów sterowania częstotliwości (falowni- ków) w silnikach elektrycznych w systemach pomp o mocy poniżej 22 kW, – montaż silników o wyższej efektywności energetycznej, – montaż powietrznych pomp ciepła, – montaż regulatorów lamp rtęciowych i lamp sodowych, – montaż zewnętrznych klimatyzatorów o wysokiej sprawności, – izolacja termiczna ścian i dachów w gospodarstwach domowych i loka- lach użytkowych, – wymiana żarówek w sygnalizacji świetlnej na lampy LED, – wymiana lamp oświetlenia awaryjnego na lampy LED, – instalacja automatycznego wyłączania trybu sprzętu stand-by w domach, – instalacja automatycznego wyłączania trybu sprzętu stand-by w hote- lach, – instalacja pompy ciepła do ogrzewania ciepłej wody użytkowej, – modernizacja oświetlenia tuneli drogowych i skrzyżowań, – wdrożenie nowych systemów efektywnego oświetlenia na drogach, – instalacja opraw oświetleniowych o wysokiej wydajności w istniejących systemach oświetleniowych. Oszczędność brutto oznacza różnicę w zużyciu energii pierwotnej, przed i po realizacji działania lub projektu, mierzoną w tonach oleju ekwiwalent- nego. Każdemu działaniu standardowemu przyporządkowana została w ar- kuszach oceny technicznej wielkość uzyskiwanej oszczędności w skali roku. Wielkości te są przyjmowane przez AEEG w szczególności na podstawie ak- tualnej wiedzy technicznej oraz badań statystycznych, po przeprowadzeniu procedury obejmującej konsultacje branżowe i społeczne. Na przykład stan- dardowa oszczędność pochodząca z wymiany w gospodarstwie domowym elektrycznego podgrzewacza wody na podgrzewacz gazowy została ustalona na 0,073 toe rocznie dla każdego zainstalowanego podgrzewacza wody. Zatem projekt, w wyniku którego wymieniono takie podgrzewacze w 1000 gospodar- stw domowych przyniesie oszczędność brutto w wysokości 73 toe/rok25. Białe certyfikaty są przyznawane za wdrożenie określonych działań przy- noszących oszczędności netto, otrzymywanych przez skorygowanie efektu oszczędnościowego brutto o współczynnik trwałości projektu (tau) oraz współczynnik dodatkowości, przez zakładany okres utrzymania efektów pro- jektu, wynoszący co do zasady 5 lat, a w przypadku przedsięwzięć termomo- 25 M. Pavan, Tradable energy..., s. 259. 31 Rozdział II. System białych certyfikatów we Włoszech dernizacyjnych oraz w zakresie modernizacji energetycznej instalacji w budyn- kach – 8 lat26. Uwzględnienie współczynnika dodatkowości ma na celu przy- znawanie certyfikatów za osiąganie oszczędności za działania mające na celu podniesienie efektywności energetycznej, bez premiowania oszczędności które wynikają jedynie z postępu technicznego lub innych mechanizmów rynko- wych lub środków oddziaływania niż system białych certyfikatów. W przypadku podejmowania dodatkowych działań prowadzących do zmiany zachowań rynkowych konsumentów i innych odbiorców końcowych, kwota uzyskanych oszczędności netto jest powiększana dodatkowo o 2 . II. Metody oceny analitycznej Metoda analityczna jest metodą określenia wielkości osiągniętego efektu oszczędnościowego w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej w wy- niku realizacji rodzajowo określonych działań lub projektów, dla których nie zostały przyjęte metody standardowe. W przypadku metody analitycznej, efekt oszczędnościowy jest obliczany na podstawie wyników dokonanych pomiarów po wdrożeniu projektu i ustalany w drodze obliczeń uwzględniających te po- miary, przeprowadzonych według algorytmów zdefiniowanych dla poszcze- gólnych działań przez AEEG w standardowych formularzach oceny analitycz- nej. Formularze te mają zastosowanie dla takich działań i projektów obejmu- jących: – odzysk energii elektrycznej z dekompresji gazu ziemnego, – zastosowanie przemienników częstotliwości (inwerterów) w układach regulacji silników elektrycznych prądu przemiennego w systemach pomp o mocy równej lub większej niż do 22 kW, – zastosowanie małych systemów kogeneracyjnych w instalacjach klima- tyzacji oraz ciepłej wody użytkowej, – zastosowanie w systemach ciepłowniczych instalacji chłodzenia po- mieszczeń lub ciepłej wody użytkowej, – montaż centralnych systemów ogrzewania lub klimatyzacji pomieszczeń w budynkach. 26 Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica, Definizioni, ambito di applicazione e criteri generali per lavalutazione dei progetti (Testo approvato con deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11), http://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/pdf-volumi/v2012-guida-cb2.pdf. 32
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Białe certyfikaty i świadectwa efektywności energetycznej w UE
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: