Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00095 009044 20650091 na godz. na dobę w sumie
Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży - ebook/pdf
Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-1838-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentowana publikacja zawiera wykaz literatury dla dzieci i młodzieży wieku XIX stanowi zatem wprowadzenie do wydanych wcześniej analogicznych bibliografii dotyczących późniejszych okresów, czyli: ''Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży 1901-1917'' (Warszawa 2005), ''Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży 1918-1939'' (Warszawa 1995); warto wspomnieć, że istnieją też odpowiednie wykazy za lata 1945-1960.

Autorka wykonała ogromną pracę, zestawiając książki i czasopisma adresowane do dzieci. Zaopatrzenie bibliografii w indeksy: autorów i współpracowników; drukarzy, nakładców i wydawców; tytułów oraz serii, znakomicie wzbogaca zawartość informacyjną przygotowanego zbioru. Pozycja ta jest bezcenna dla każdego badacza kultury czy literatury dziecięcej i młodzieżowej wieku XIX.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Elżbieta Boczar BIBLIOGRAFIA LITERATURY dla dzieci i młodzieży WIEK XIX ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie Elżbieta Boczar BIBLIOGRAFIA LITERATURY dla dzieci i młodzieży WIEK XIX Literatura polska i przekłady logo WUW.indd 1 5/12/2014 12:54:19 PM ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Recenzenci Alicja Maria Baluch Paulina Buchwald-Pelzowa Redaktor prowadzący Maria Szewczyk Korekta Ruta Matuszak Skład i łamanie Dariusz Dejnarowicz Książka dofinansowana przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie © Copyright by Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010 ISBN 978-83-235-0473-3 Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 00-497 Warszawa, ul. Nowy Świat 4 http://www.wuw.edu.pl; e-mail: www@uw.edu.pl Dział Handlowy WUW: tel. (0 48 22) 55-31-333; e-mail: dz.handlowy@uw.edu.pl Księgarnia internetowa: http://www.wuw.pl/ksiegarnia Wydanie I ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== SPIS TREŚCI Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wykaz źródeł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Skróty nazw bibliotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Bibliografia A. Książki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 B. Czasopisma i kalendarze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 Indeks autorów i współpracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 Indeks drukarzy, nakładców i wydawców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 Indeks tytułów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 Indeks serii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== PRZEDMOWA Bibliografia niniejsza obejmuje druki zwarte i ciągłe dla dzieci i młodzieży wydane w latach 1801–1900 na ziemiach historycznie polskich, na terenach państw zaborczych oraz w polskich ośrodkach emigracyjnych (m. in. w Paryżu, Dreźnie, Lipsku, Chicago). Zarejestrowano w niej utwory przeznaczone dla młodych odbiorców: beletrystykę, książki popularnonaukowe i o tematyce moralno-reli- gijnej, adaptacje klasyki, w tym również przekładów z literatury obcej, książki pomocnicze dla uczniów, gry i druki okolicznościowe oraz czasopisma i kalenda- rze. W wykazie bibliograficznym zasadniczo nie zamieszczano typowych podręcz- ników (chyba że były one zbeletryzowane) ani też elementarzy, za wyjątkiem kilku abecedariuszy z pogranicza nauki i zabawy. W niniejszej bibliografii odnotowywano utwory zarówno wprost kierowane przez autorów i wydawców do dzieci w wieku szkolnym i dorastającej młodzieży, jak i wchodzące w skład stosownej serii wydawniczej, a także uznane za odpo- wiednie dla młodego odbiorcy przez autorów katalogów księgarskich i krytycz- nych oraz innych źródeł bibliograficznych. Ponieważ rozpoznanie zakładanego wieku potencjalnych czytelników i ustalenie adresatów niektórych książek okaza- ło się jednak zadaniem bardzo trudnym, to decyzja o zamieszczeniu właśnie ta- kich pozycji w bibliografii może zostać uznana za dyskusyjną, choć przecież uzasadniona troską o sporządzenie możliwie pełnego wykazu dziewiętnasto- wiecznego piśmiennictwa dla młodego pokolenia. Stulecie to bowiem jest okre- sem bardzo ważnym dla badaczy dziejów książki i rynku czytelniczego; otóż 7 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== pierwsze utwory wówczas pisane, tłumaczone i publikowane z myślą o młodych odbiorcach jeszcze nie wyróżniały się znacząco od lektur dorosłych, ale już w drugiej połowie stulecia twórcy oraz wydawcy docenili rozszerzający się szybko krąg młodocianych czytelników i właśnie do ich potrzeb oraz możli- wości percepcji dostosowali tematykę i tak wydoskonalili kształt edytorski ksią- żek, że nawet dzisiaj ceni się nadal ów dziewiętnastowieczny model ilustro- wanej książki. Prace nad bibliografią literatury dla dzieci i młodzieży prowadzone są głów- nie w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy. Staraniem tej książnicy wydano dotychczas Bibliografię literatury dla dzieci 1945–1960, składającą się z dwóch tomów: 1. Literatura polska (1963), 2. Przekłady. Adaptacje (1971), a także Bibliografię literatury dla dzieci i młodzieży 1918–1939 (1995) oraz Bibliogra- fię literatury dla dzieci i młodzieży 1901–1917 (2005). Niniejszy zestaw biblio- graficzny, który obejmuje lata 1801–1900, w pewnej mierze dopełnia powyż- sze prace. Podstawą wyszukiwania i gromadzenia materiału była Bibliografia polska Karola Estreichera, Bibliografia literatury polskiej ‘Nowy Korbut’ oraz dzie- więtnastowieczne katalogi księgarskie i krytyczne, zawierające spisy utworów przeznaczonych dla młodocianych czytelników. Pomocne okazały się też dwa opracowania: Literatura dla dzieci i młodzieży do roku 1864 Izabeli Kaniowskiej- -Lewańskiej oraz Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864–1918 Krysty- ny Kuliczkowskiej, a także Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Wykorzystane prace wymieniono w adnotacjach do poszczególnych pozycji oraz w wykazie źródeł bibliograficz- nych. Dążąc do ukazania jak najpełniejszego obrazu dziewiętnastowiecznego piśmiennictwa dla młodocianych odbiorców i do kompletności materiału bib- liograficznego, uzupełniono go opisami z autopsji pozycji zachowanych w war- szawskich bibliotekach: w Bibliotece Narodowej, w Bibliotece Uniwersyteckiej 8 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== w Warszawie i w Muzeum Książki Dziecięcej Biblioteki Publicznej m. st. War- szawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego oraz opatrzono sigla- mi i sygnaturami tych bibliotek. Zdarzają się niekiedy opisy niepełne, które – wobec braku możliwości oglądu książki – zostały przejęte ze źródeł biblio- graficznych zawierających dane o różnym stopniu szczegółowości. W niniejszym zestawie odnotowano utwory publikowane w języku polskim, pisane przez autorów polskich oraz przekłady z literatury obcej. Zrąb główny bibliografii ułożono w porządku alfabetycznym według auto- rów, a w przypadku tekstów anonimowych i prac zbiorowych – wedle tytułów. W opisach zachowano, o ile to było możliwe, pisownię tytulatury; w hasłach jednak nazwiska obce podawano w zapisie oryginalnym. W obrębie hasła autorskiego tytuły utworów ułożono alfabetycznie, a dalsze wydania danego utworu zarejestrowano chronologicznie (nie bacząc na drobne różnice w zapisie). Opisy kolejnych edycji tych samych utworów zastąpiono zaimkiem „Toż”, po którym zamieszczano dalsze różnicujące elementy tytulatury. Zasadniczą część bibliografii opatrzono czterema indeksami: a/ autorów i współpracowników, b/ drukarzy, nakładców i wydawców, c/ tytułów, d/ serii wydawniczych. W indeksie autorów i współpracowników uwzględniono rów- nież tłumaczy, adaptatorów, ilustratorów i redaktorów oraz zamieszczono od- syłacze od kryptonimów i pseudonimów do przyjętych haseł osobowych. W in- deksie tytułów (zapis skrócony tytułu oznaczano wielokropkiem) zawarto także tytuły dzieł współwydanych i współoprawnych. Opisy książek sporządzono zgodnie z normami: PN-N-01152-1/A1 Opis biblio- graficzny – książki, PN-N-01151-2 Opis bibliograficzny – wydawnictwa ciągłe, PN-N-01229 Hasło osobowe, PN-N-01231 Hasło tytułowe, PN-85/N-01158 Skró- ty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym, PN-ISO-7154 Zasady szerego- wania bibliograficznego, PN-N-01223 Szeregowanie alfabetyczne, PN-N-01159 Indeksy do bibliografii. 9 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Autorka niniejszej pracy pragnie serdecznie podziękować Paniom: prof. dr hab. Alicji Baluch i prof. dr hab. Paulinie Buchwald-Pelcowej, które zechcia- ły przejrzeć maszynopis Bibliografii i napisały szczegółowe recenzje. To dzięki uwzględnieniu ich cennych uwag i wskazówek oraz wprowadzeniu sugerowa- nych poprawek o charakterze redakcyjnym tworzone przez kilka lat opracowa- nie przybrało obecną postać. Ponadto wyraża ona szczególną wdzięczność Pani prof. P. Buchwald-Pelcowej za konsultacje naukowe i słowa życzliwej zachęty do podjęcia się i kontynuowania wieloletniego trudu sporządzenia niniejszej biblio- grafii. Autorka ma jednak świadomość pewnych niedostatków tej pracy; zdaje sobie przy tym sprawę, że poszukiwania dziewiętnastowiecznych utworów dla dzieci i młodzieży oraz uzupełnianie ich opisów będzie można owocnie kon- tynuować jeszcze przez długi czas, a zarazem uzupełniać adnotacje nowymi sygnaturami bibliotecznymi. 10 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== WYKAZ ŹRÓDEŁ Arct Brzoz. Chojn. Druki Ossol. – Arct Michał : Na gwiazdkę! Księgarnia i skład nut poleca jako najodpowiedniejsze podarki następujące wytworne wy- dawnictwa. Warszawa 1894 – Brzozowska Zdzisława : Andersen w Polsce : historia re- cepcji wydawniczej. Wrocław 1970 – Chojnacki Władysław : Bibliografia polskich druków ewan- gelickich Ziem Zachodnich i Północnych : 1530–1939. War- szawa 1966 – Druki oficyny ossolińskiej : 1828–1918 / bibliografię opra- cowały Ewa Galos, Teresa Madejska ; red. Krystyna Korzon. Wrocław 1987 Dunin, Kolekcja – Dawne książki dla dzieci : kolekcja Janusza Dunina / opra- cowali Jacek Czarnik, Paweł Pietrzyński. Wałbrzych 1988 – Dygasiński Adolf : Krytyczny katalog książek dla dzieci Dygas. i młodzieży. Warszawa 1884 Estr. 1800-1880 – Estreicher Karol : Bibliografia polska XIX. stulecia. T. 1–7. Kraków 1872–1880 Estr. 1881-1900 – Estreicher Karol : Bibliografia polska XIX. stulecia: lata 1881–1900. T. 1–4. Kraków 1906–1916 Estr. XIX Garl. Gebet. 1867 – Estreicher Karol (wnuk) : Bibliografia polska XIX stulecia. T. 1–17 : A–K. Kraków 1959–2000 – Garlicka Aleksandra : Spis tytułów prasy polskiej 1865– –1918. Warszawa 1978 – Gebethner Gustaw, Wolff Robert : Katalog książek dla młodego wieku, znajdujących się w księgarni i składzie nót muzycznych ... Warszawa 1867 11 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Gebet. 1880 Gebet. 1882 Gebet. 1884 Gebet. 1891 Gebet. 1895 Gebet. 1901 Jawor. Kaniow. Karłow. Kosm. Koz. Kulicz. Leitgeb. 12 – Gebethner Gustaw, Wolff Robert : Katalog książek dla dzieci i młodzieży wydanych nakładem księgarni, składu nut i fortepianów ... Warszawa 1880 – Gebethner Gustaw, Wolff Robert : Katalog wydawnictw księgarni ... w Warszawie od 1857–1882 roku wydany w rocznicę 25-letnią istnienia księgarni. Warszawa 1882 – Gebethner Gustaw, Wolff Robert : Na podarki gwiazdko- we : katalog książek wydanych nakładem księgarni i skła- du nut ... Warszawa 1884 – [Gebethner Gustaw i Wolff Robert] : Katalog książek mo- gących służyć na podarunki dla młodzieży i dorosłym : do nabycia w znaczniejszych księgarniach w Warszawie, na prowincji i zagranicą. Warszawa 1891 – [Gebethner Gustaw i Wolff Robert] : Nowości gwiazdkowe 1895 Wydawnictwa Gebethnera i Wolffa. Warszawa 1895 – [Gebethner Gustaw i Wolff Robert] : Wydawnictwa Gebethnera i Wolffa w Warszawie : Na gwiazdkę! 1901. Warszawa 1901 – Jaworska Janina : Bibliografia łódzkiej produkcji wydaw- niczej : do 1918 r. Łódź 1975 – Kaniowska-Lewańska Izabela : Literatura dla dzieci i mło- dzieży w latach 1864–1918. – Wyd. 3. – Warszawa 1983 – Karłowicz Jan : Poradnik dla osób wybierających książ- ki dla dzieci i młodzieży. Wilno 1881 – Kosmowska Irena, Milkuszyc Danuta, Szycówna Aniela : Kobieta polska jako autorka pedagogiczna : bibliografia książek z dziedziny teorii wychowania, podręczników i lite- ratury dla młodzieży, poprzedzona wstępem historycznym. Warszawa 1912 – Kozubowski Feliks : Przewodnik w wyborze książek dla młodzieży szkolnej, rzecz dla nauczycieli ludowych. Cie- szyn 1879 – Kuliczkowska Krystyna: Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864–1918. – Wyd. 2. – Warszawa 1983 – Katalog książek dla młodzieży polskiej znajdujących się na składzie księgarni M[ieczysława] Leitgebera i Spółki. Poznań 1871 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Lorent Moraw. Moraw., supl. Nasza Nikl. Nit. Now. Nowol. NK Nowy Słownik Orgelb. 1870 Orgelb. 1871 Pilar. – Lorent-Umięcka Krystyna, Jakubowska Emilia : Bibliografia twórczości Marii Konopnickiej dla dzieci i młodzieży. War- szawa 1889 – Katalog rozumowany książek dla dzieci i młodzieży, wyda- ny z zapomogi Kasy im. Jana Mianowskiego / pr. zb. pod red. Zuzanny Morawskiej. Warszawa 1895 – Katalog rozumowany książek dla dzieci i młodzieży, wyda- ny z zapomogi Kasy im. Jana Mianowskiego. Suplement I. Warszawa 1896 – Nasza literatura dla młodzieży / oprac. St. Karpowicz, A. Szycówna. Warszawa 1904 – Nikliborc Anna : Od baśni do prawdy : szkice z dziejów literatury zachodniej dla dzieci i młodzieży. Warszawa 1981 – Nitman Karol J. : Literatura dla młodzieży jako czynnik wychowawczy w domu i w szkole : przegląd wydawnictw z ostatnich lat kilku. Lwów 1893 – Nowicki Władysław : Co dać dziecku na gwiazdkę : przegląd literatury dla dzieci i młodzieży z ostatniego siedmiolecia. Warszawa 1886 – Nowolecki Aleksander : Przewodnik dla kupujących i czy- tających książki, przeznaczony dla ludu i młodzieży / uło- żył ... wydawca Czytelni Ludowej i właściciel księgarni w Krakowie. Kraków 1872 – Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”. T. 5–18. Warszawa 1963–2000 – Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży : pisarze, książki, serie, ilustratorzy, przegląd bibliograficzny. War- szawa 1979 – Orgelbrand Maurycy : Książki dla dzieci i młodzieży wy- dane nakładem ... Naumburg 1870 – Orgelbrand Maurycy : Na gwiazdkę : wybór książek dla dzieci i młodzieży oraz gier i zabaw do nabycia w księgarni i składzie nut. Warszawa 1871 – Pilarczyk Franciszek : Elementarze polskie od ich XVI- -wiecznych początków do II wojny światowej: próba mono- grafii księgoznawczej. Zielona Góra 2003 13 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Polska Polskie Prasa polska Prósz. Rotterowa Słodk. Słownik literat. Słownik pseud. Szulc Śliw. Zawadz. – Polska książka dla dzieci i młodzieży do 1918 roku : katalog wystawy 3–21 maja 1978. Warszawa 1978 – Polskie książki dla dzieci i młodzieży : katalog rozumowany. Warszawa 1931 – Prasa polska w latach 1661–1864; 1864–1918. Warszawa 1976 – Prószyński Konrad : Katalog księgarni ... w Warszawie ul. Rymarska nr 12, z dołączeniem skorowidza ułatwiają- cego wybór : 1. książek ludowych, 2. elementarnych i wy- chowawczych, 3. dla dzieci i młodzieży. Warszawa 1880 – Rotterowa Maria : Księgarnia i wydawnictwo Zygmunta Schlettera we Wrocławiu 1833–1855. Wrocław 1956 – Słodkowska Elżbieta : Działalność wydawnicza Franciszka Salezego Dmochowskiego 1820–1871 : studium monogra- ficzne. Warszawa 1970 – Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej / red. Barbara Tylicka, Grzegorz Leszczyński. Wrocław 2002 – Słownik pseudonimów pisarzy polskich XV w. – 1970 r. / oprac. zespół pod red. Edmunda Jankowskiego. T. 1–4. Wrocław 1994–1996 – Szulc-Golska Bożena : Bibliografia przekładów polskich z literatury francuskiej. Cz. 1 : wiek XIX. Poznań 1925 – Śliwka Jan : Spis książek poleconych i zakazanych przez Wysoką c.k. Radę Szkolną Krajową. Cieszyn 1899 – Zawadzki Konrad : Bibliografia czasopism warszawskich 1579–1981. T. 1–3. Warszawa 1994–2001 14 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== SKRÓTY NAZW BIBLIOTEK BJ BN BUW IBL MKD – Biblioteka Jagiellońska – Biblioteka Narodowa – Biblioteka Uniwersyteu Warszawskiego – Biblioteka Instytutu Badań Literackich PAN – Muzeum Książki Dziecięcej Biblioteki Publicznej m. st. War- szawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego 15 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== WYKAZ SKRÓTÓW – akwaforta – autor – bez – bez miejsca – bez roku – bez wydawcy – część – czasopismo – dodatek – drukarnia – dwumiesięcznik – dwutygodnik – dziennik – edycja – egzemplarz – figura – fragment – francuski – i inni – ilustracja (-tor) – informacja j.w. k. kolor. krypt. kwart. litogr. nakł. nazw. niem. nlb. nr odp. ok. okł. opr. oprac. oryg. pł. pol. pomn. popr. – jak wyżej – karta – kolorowy – kryptonim – kwartalnik – litografia – nakładca – nazwisko – niemiecki – nieliczbowany – numer – odpowiedzialny – około – okładka – oprawa – opracowanie – oryginał – płótno – polski – pomnożone – poprawione akwaf. aut. b. [b. m.] [b. r.] [b. w.] cz. czas. dod. dr. dwumies. dwutyg. dz. ed. egz. fig. fragm. fr. i in. il. inf. 16 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== por. portr. powiększ. poz. przedm. przekł. przeł. przer. przejrz. pseud. pt. r. red. ros. ryc. rys. s. ser. – porównaj – portret – powiększony – pozycja – przedmowa – przekład – przełożył – przeróbka/przerobił – przejrzane – pseudonim – pod tytułem – rok – redaktor – rosyjski – rycina – rysunek – strona – seria skł. gł. skr. sygn. t. tabl. tł. tow. tyt. uzup. wg właśc. współaut. wyd. wyd. anon. z. złoż. zm. zob. – skład główny – skrócony – sygnatura – tom – tablica – tłumacz – towarzystwo – tytuł – uzupełnione – według – właściwie (-wy) – współautor – wydanie – wydanie anonimowe – zeszyt – złożone – zmiana – zobacz 17 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== BIBLIOGRAFIA A. Książki 1. A. Ł. : Przygody małej Wandzi : powiastka dla dzieci od lat 5ciu do 10ciu / napisał A. Ł. – Kraków : Księ- garnia i Wydawnictwo Dzieł Kato- lickich, 1865. – 46 s. : il. kolor. Estr. 1800-1880, 3, 1 Gebet. 1867, 6; 1884, 4; 1891, 9 Karłow., 19 2. A. Ł. : Przygody małej Wandzi ... Toż. – Kraków : W. Jaworski, 1871. – 48 s. : il. kolor. Estr. 1800-1880, 3, 576 Gebet. 1895, 6; 1901, 6 Śliwka, 18, poz. 232 3. A. M. : Na większą chwałę Boga : książeczka dla uczącej się młodzieży / ułożyła A. M. – Biała : R. Zamarski, 1883. – 148, IV s. Estr. 1881-1900, 3, 94 4. A bodaj was! : wissuserye dziesię- ciu kotków. – Poznań : A. Cybulski, [1899]. – [15] s. : il. kolor. Estr. XIX, 1, 1 5. Aesopus : Bayki... z tekstem fran- cuzkim obok : tudzież z sensem moral- nym w czterech wierszach po każdej bajce zawartym / Ezop. – Nowe wy- danie poprawne, pomnożone życiem Ezopa : z illuminowanemi obrazka- mi : dzieło poświęcone młodzieży dla wprawy w języku francuzkim. – Wrocław : W. B. Korn, 1809. – 601, [1] s. : il. U Estr.: Inna edycya przekładu Fr. hr. Podoskiego, Warszawa 1787 Estr. XIX, 6, 184 6. Aesopus : Bajki : poprzedzone krótkim opisem życia tegoż : z sensem moralnym czterowierszowym po każ- dej bajce / Ezop. – Nowe wyd. z ryci- nami illuminowanymi. – Wrocław : W. B. Korn, 1821. – 312 s. : il. Estr. XIX, 6, 184 7. Aesopus : Bajki ... Toż. – Wro- cław : W. B. Korn, 1829. – 312 s. : il. Estr. XIX, 6, 184 8. Aesopus : Bajki ... Toż. – Wro- cław : W. B. Korn, 1831. – 312 s. : il. Estr. XIX, 6, 184 9. Aesopus : Bajki Ezopa zastóso- wane dla młodzieży i nauką moralną wierszem objaśnione / przez J.A.K. – Lwów : E. Winiarz, 1849. – 137, [1] s. ; 19 cm Nazwa tł.: J. A. Kamiński. Tekst pol. i fr. Estr. XIX, 6, 184 Gebet. 1867, 4 BN I.1.567.602 19 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 10. Aesopus : Bajki Ezopa zastó- sowane ... Toż. – Lwów : E. Winiarz, 1849. – 135, [1] s. Tekst pol. i niem. Estr. XIX, 6, 184 11. Aesopus : Bajki Ezopa zasto- sowane ... Toż. – Nowe wydanie w dwóch językach, każde z 12 obraz- kami. – Lwów : E. Winiarz, 1858. – 135, [1] s. : il. Estr. XIX, 6, 184 Gebet. 1867, 4 12. Aesopus : Babriosa Ezopowe Bajki / przełożył z greckiego Zygmunt Węclewski. – Poznań : J. K. Żupański, 1861. – 84 s. Estr. XIX, 6, 184 13. Aesopus : Bajki ułożone dla dzieci / Ezop ; ułożone dla dzieci przez Or-Ota [pseud.]. – Warszawa ; Kraków : G. Gebethner i R. Wolff, [przed 1900]. – [40] s. : il. (w tym kolor.) Estr. XIX, 6, 184 NK 15, 163, poz. 2 przekł. Koz., 52 14. Aesopus : Ezop w wesołym humorze albo wybrane jego bajki, z naukami moralnemi i wierszykami w trzech językach : polskim, nie- mieckim i francuzkim : z koper- sztychem. – Warszawa : [b. w.], 1802. – XCII, 179, [1] s. Estr. XIX, 6, 184 15. Aesopus : Ziarnka mądrości w bajeczkach i powiastkach oraz prześlicznych obrazkach na tle zło- tem : dla grzecznych dzieci / Ezop. 20 – Warszawa : F. Hösick, [1881]. – 28 s., 6 tabl. : il. kolor. i złoc. Estr. XIX, 6, 184 Moraw., 37 Now., 8 16. Alcott, Louisa May : Dobre żony : powieść / autorki Małych ko- bietek ; przekład z angielskiego Zofia Grabowska. – Warszawa : [F. Hösick], 1876 (Warszawa : J. Sikorski). – 443, [1] s. ; 17 cm. – (Biblioteka Ilustro- wana dla Młodzieży. Serya Liljowa) Na okł.: Dobre żony pani Whithey Autorki Małych kobietek Estr. XIX, 1, 79 Dygas., 38 Karłow., 38 Moraw., 1 Now., 15 Prósz., 44 BN I.895.854A BUW 17.7.11.90 17. Alcott, Louisa May : Mali męż- czyźni : powieść / L. Alcott autorki Małych kobietek ; tłomaczone z an- gielskiego przez Zofję Grabowską. – Warszawa : F. Hösick, 1877. – [4], 342 s. ; 14 cm. – (Biblioteka Ilustro- wana dla Młodzieży. Serya Liljowa) BN I.647.076 MKD 26033 MKD 31460 Estr. XIX, 1, 79 Dygas., 40 Karłow., 36 Koz., 52 Moraw., 2 Prósz., 3 18. Alcott, Louisa May : Małe ko- bietki : powieść dla dziewcząt / przez autorkę Dobrych żon ; przekł. Zofia Grabowska. – Warszawa : F. Hösick, 1875 (Warszawa : J. Sikorski). – 453, [1] s., [1] k. tabl. ; 18 cm. – (Bibliote- ka Ilustrowana dla Młodzieży. Serya Liljowa) ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 23. Ancyporowicz, Zenon Lud- wik : Opowiadanie historyi polskiej dla dzieci / przez Senonima Ancypo- rowicza. – Warszawa : nakł. i druk. S. Orgelbrand, 1847. – [4], 243, [1] s. ; 17 cm BN I.382.427 BN I.1.467.342 Estr. XIX, 1, 119 Gebet. 1867, 3 Leitgeb. Orgelb. 1871, 2 24. Anczyc, Władysław Ludwik : Abecadlnik z historyi polskiej / przez Kazimierza Góralczyka [pseud.]. – Wyd. 3 popr. i znacznie powięk- szone. – Lwów : W. Gubrynowicz i W. Schmidt, 1869 (Kraków : Druk. Uniwersytecka). – 96 s., [24] k. tabl. : il. ; 20 cm U Estr.: Edycya pierwsza i druga wyszły pod firmą rysownika Lerue. Tekst do 1-ej pisał w roku 1860 Leon Rogalski, do 2-giej w r. 1861 tenże pospólnie z Wł. Anczycem Estr. XIX, 1, 120 Koz., 44 BN Mf 58303 z BJ 34751 25. Anczyc, Władysław Ludwik : ... Toż. – Wyd. 4. Abecadlnik – Lwów : W. Gubrynowicz i W. Schmidt, 1880 (Kraków : Wł. L. Anczyc i Sp.). – 96 s. : 20 il. Abecadlnik historyczny ułożony i rysowa- ny przez A. Lerue. Estr. XIX, 1, 120 26. Anczyc, Władysław Ludwik : Duchy czarnego boru, czyli kamienne serce. – Warszawa : W. Obuchowski, 1889. – b. opisu fizycznego Moraw., 3 27. Anczyc, Władysław Ludwik : Dzieje Polski w dwudziestu czterech obrazkach / skreślił dla użytku braci 21 Na okł.: Małe kobietki. Powieść pani Whithey Autorki Dobrych żon Estr. XIX, 1, 79 Dygas., 41 Koz., 54 Moraw., 1 Now., 15 Prósz., 44 BUW 17.15.7.9 19. Alcott, Louisa May : Pięć cio- tek i siedmiu kuzynów Elżuni / L. M. Alcott ; z angielskiego przekład W. Nitmanowej. – Lwów : Red. „Ma- łego Światka”, 1897 (Lwów : Druk. „Dziennika Polskiego”). – 223, [1] s. ; 20 cm. – (Biblioteczka „Małego Światka” ; t. 11) Estr. XIX, 1, 79 BN I.482.805 BN I.1.467.765A 20. Amstrong, F. : Wśród chmur i słońca : powieść dla młodzieży / F. Amstrong ; przeł. z ang. Marya B. [pseud.]. – Warszawa : M. Arct, 1898 (Warszawa : P. Noskowski). – 265, [1] s., [4] k. tabl. : il. ; 19 cm Nazwa tł.: Maria Bartusówna [?] Estr. XIX, 1, 115 BN Mf 55953 BUW 4g. 25.9/35 21. Anatol, Feliks : Przygody Jan- ka sieroty przez niego samego opo- wiedziane / Feliks Anatol. – Miko- łów : Wyd. Dzieł. Ludow. K. Miarki, [1897]. – 69, [1] s. Estr. XIX, 1, 118 Śliwka s. 31, poz. 1 22. Ancyporowicz, Zenon Lud- wik : Czytelnia chrześcijańska dla dzieci / Zenonim Ludwik Ancyporo- wicz. – Warszawa : S. Orgelbrand, 1845 (Warszawa : S. Strąbski). – XVII, 130 s. Estr. XIX, 1, 119 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 31. Anczyc, Władysław Ludwik : Książeczka dla wiejskich dziatek, które już elementarz skończyły / uło- żona przez Kazimierza Góralczyka [pseud.]. – Lublin : S. Arct, 1862 (Warszawa : J. Psurski). – 201, [1] s. ; 20 cm BUW 5.12.14.28 Estr. XIX, 1, 121 Koz., 45 32. Anczyc, Władysław Ludwik : Książeczka ... Toż. – Wyd. 2 przejrz. i uzup. / przez Janka z Bielca [pseud.]. – Warszawa ; Lublin : M. Arct, 1884 (Warszawa : E. Skiwski). – 132 s. Nazwa aut. uzup.: J. K. Gregorowicz Estr. XIX, 1, 121 33. Anczyc, Władysław Ludwik : Księga najpamiętniejszych odkryć geograficznych przeznaczona dla do- rastającej młodzieży : podług naj- nowszych źródeł / zebrał Władysław Anczyc ; z wielu drzeworytami. – Warszawa : G. Gebethner i R. Wolff, 1865 (Warszawa : Druk. „Gazety Polskiej”). – 278, [2] s., [1] tabl. : il. ; 19 cm BN I.1.460.808A BUW 4.4.8.16 Estr. XIX, 1, 121 NK 7, 114, poz. 29 Gebet. 1867, 3; 1882, 2 Koz., 76 Leitgeb. 34. Anczyc, Władysław Ludwik : Księga sławniejszych odkryć geogra- ficznych przeznaczona dla dorastają- cej młodzieży / podług najnowszych źródeł zebrał Władysław Anczyc ; z wielu drzeworytami. – Wyd. 2. – Warszawa:G. Gebethner i R. Wolff, 1870 (Naumburg : G. Paetz). – [2], 272 s. : il. ; 19 cm włościan Kazimierz Góralczyk [pseud.]. – Warszawa : G. Gebethner i R. Wolff, 1863 (Warszawa : Druk. „Gazety Polskiej”). – [4], 148, VIII s., [24] k. tabl. : il. kolor.; 19 cm BN I.40.190 BN I.1.462.455A Estr. XIX, 1, 120 NK 7, 113, poz. 24 Gebet., 1867, 3 Koz., 44 28. Anczyc, Władysław Ludwik : Dzieje Polski w dwudziestu czterech obrazkach / skreślił Kazimierz Góral- czyk [pseud.]. – Wyd. 2. – Warsza- wa : G. Gebethner i R. Wolff, 1865 (Warszawa : Druk. „Gazety Polskiej”). – 148, VIII s., [25] k. tabl. (w tym [1] tabl. złoż.) : il. kolor. ; 18 cm Estr. XIX, 1, 120 NK 7, 113, poz. 24 BN I.483.082 BUW 4.25.7.5 29. Anczyc, Władysław Ludwik : Dzieje Polski w dwudziestu czterech obrazkach / skreślił Władysław Lud- wik Anczyc ; z rys. Tadeusza Po- piela ; oprac. przez Fryderyka Papée. – Lwów : Macierz Polska, 1891 (Kra- ków : W. L. Anczyc i Sp.). – 218 s. : il. ; 19 cm Estr. XIX, 1, 120 BN I.920.963 NK 7, 113-114, poz. 24 BN I.1.570.954 BN I.1.466.036A 30. Anczyc, Władysław Ludwik : Dzieje Polski w dwudziestu czterech obrazkach / skreślił Kazimierz Góral- czyk [pseud.]. – Wyd. nowe. – War- szawa : G. Gebethner i R. Wolff, 1898 (Warszawa : S. Orgelbranda Syno- wie). – 183, [1], V s., [1] tabl. złoż. : [24] k. tabl. : il. kolor. ; 17 cm Estr. XIX, 1, 120 BN I.483.082 NK 7, 113-114, poz. 24 BUW 4g.25.9.25 Gebet. 1901, 6 22 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== w 2 aktach napisana wierszem : do grania dla dzieci / Wł. L. Anczyc. – Warszawa : J. Jaworski, 1867. – 45, [1] s.; 14 cm. – (Biblioteczka Kolei Żelaznych) BN I.421.814 Estr. XIX, 1, 122 NK 7, 114, poz. 30 Gebet. 1867, 3 Karłow., 40 39. Anczyc, Władysław Ludwik : Opisy i przygody z podróży po róż- nych częściach świata / zebrał i uło- żył Wład. Lud. Anczyc ; z 6-ma ry- cinami. – Warszawa : G. Gebethner i R. Wolff, 1868. – 347, [1] s., [6] k. tabl. : il. ; 19 cm Estr. XIX, 1, 122 NK 7, 114, poz. 32 Gebet. 1867, 8 Koz., 76 Leitgeb. Orgelb. 1871, 2 Śliwka, 2, poz. 4 BN I.54.085 BUW 4.4.8.17 40. Anczyc, Władysław Ludwik : Opisy ... Toż. – Wyd. 2. – Warszawa : G. Gebethner i R. Wolff, 1873 (Lipsk : Metzger i Wittig). – 347, [1] s., [6] k. tabl. : il. ; 17 cm BN I.1.568.841 Nazwa il.: H. Pillati Estr. XIX, 1, 122 NK 7, 114, poz. 32 Dygas., 69 Gebet. 1880 Karłow., 20 Prósz., 3 41. Anczyc, Władysław Ludwik : Opisy ... Toż. – Wyd. 3. – Warsza- wa : G. Gebethner i R. Wolff, 1891. – 354 s. : il. Estr. XIX, 1, 122 NK 7, 114, poz. 32 Gebet. 1891, 11; 1895, 7 Moraw., 4-5 23 Estr. XIX, 1, 121 NK 7, 114, poz. 29 Gebet. 1882, 2 Koz., 76 Orgelb. 1871, 2 BN I.366.955 BN I.874.896A 35. Anczyc, Władysław Ludwik : Księga ... Toż. – Wyd. 3. – War- szawa ; Kraków : G. Gebethner i R. Wolff, 1880. – 253, [1] s. Estr. XIX, 1, 121 NK 7, 114, poz. 29 Gebet. 1882, 2; 1884, 15 Karłow., 43 Leitgeb. 36. Anczyc, Władysław Ludwik : Księga sławniejszych odkryć geo- graficznych podług najnowszych źró- deł zebrana : z licznymi rycinami w tekście / Wł. L. Anczyc. – Wyd. 4 / przejrz. i uzup. Władysław Umiński. – Warszawa:G. Gebethner i R. Wolff, 1897 : P. Laskauer i W. Babicki). – 433, [1], V, [3] s., [10] k. tabl. : il., mapy ; 21 cm (Warszawa Estr. XIX, 1, 121 NK 7, 114, poz. 29 Gebet. 1901, 6 BN II.64.131 BN II.348.397 BUW 4g.25.4.57 MKD 40948 37. Anczyc, Władysław Ludwik : Mały zbiorek ku zabawie i pożytko- wi tych, którzy już gładko czytają : wyjęty z różnych ksiąg / przez Kazi- mierza Góralczyka [pseud.]. – War- szawa : G. Gebethner i R. Wolff, 1862. – 131, [3] s. ; 19 cm BUW 5.12.14.27 Estr. XIX, 1, 124 Gebet. 1867, 3; 1882, 3 Koz., 45 Orgelb. 1871, 2 38. Anczyc, Władysław Ludwik : Meszty Abu Kazema : komedyjka ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== / z towarzyska 46. Anczyc, Władysław Ludwik : Portrety cieniowane królów polskich : zabawa tekstem Wł. Anczyca ; portrety podług wize- runków [Aleksandra] Lessera. – War- szawa : Gebethner i Wolff, 1879 (Kra- ków : W. L. Anczyc i Sp.). – 40 s. : portr. ; 18 cm. – (Wydawnictwo Za- bawek i Gier Pedagogicznych) BN I.492.531 Estr. XIX, 1, 123 Now., 6 47. Anczyc, Władysław Ludwik : Praca : książeczka obrazkowa dla dzieci / Wład. Lud. Anczyc ; z rysun- kami Fr[anciszka] Kostrzewskiego. – Warszawa:G. Gebethner i R. Wolff, 1869 (Naumburg : G. Paetz). – 35, [1] s., [21] k. tabl. : il. Estr. XIX, 1, 123 NK 7, 114, poz. 35 Koz., 45 Leitgeb. Orgelb. 1871, 2 48. Anczyc, Władysław Ludwik : Praca ... Toż. – Warszawa : [b. w.], 1870. – 35, [1] s. : il. Estr. XIX, 1, 123 Leitgeb. 49. Anczyc, Władysław Ludwik : Przygody prawdziwe żeglarzy i po- dróżników pośród dzikich ludów kuli ziemskiej / zebrał Wł. L. Anczyc. – Warszawa:G. Gebethner i R. Wolff, 1870. – 305, [1] s. : il. ; 19 cm BN I.1.472.551A BN Mf 58306 z BJ BJ 34798 I Estr. XIX, 1, 123 NK 7, 114, poz. 39 Gebet. 1882, 3 Koz., 76 Leitgeb. Orgelb. 1871, 2 Śliwka, 2, poz. 6 42. Anczyc, Władysław Ludwik : Opisy ... Toż. – Wyd. 4. – Warszawa : G. Gebethner i R. Wolff, 1900. – 335, [1] s., [6] k. tabl. : il. ; 18 cm Estr. XIX, 1, 122 NK 7, 114, poz. 32 Gebet. 1901, 6 BUW 4g.22.12.2 MKD 4944 43. Anczyc, Władysław Ludwik : Perły : zbiór celniejszych powieści z literatury angielskiej dla młodocia- nego wieku / wolny przekład Wład. Lud. Anczyca ; z 8 rycinami. – War- szawa : G. Gebethner i R. Wolff, 1871 (Lipsk : J. Klinkhardt). – [4], 250 s., XVI tabl. : il. ; 18 cm BN I.1.466.411A Estr. XIX, 1, 123 NK 7, 114, poz. 41 Gebet. 1880 BN Mf 58304 z BJ 34684 I Karłow., 18 Now., 15 Śliwka, 2, poz. 5 44. Anczyc, Władysław Ludwik : Perły ... Toż. – Wyd. 2. – Warszawa : G. Gebethner i R. Wolff, 1882 (Kra- ków : W. L. Anczyc i Sp.). – [3], 250, [1] s., [8] k. tabl. : il. ; 18 cm BN 1.568.833 BUW 18.24.7.17 Estr. XIX, 1, 123 NK 7, 114, poz. 41 Dygas., 19 Gebet. 1884, 6; 1895, 5 Moraw., 5 Now., 15 45. Anczyc, Władysław Ludwik : Perły ... Toż. – Wyd. 3. – Warszawa : G. Gebethner i R. Wolff, 1896 (War- szawa : E. Skiwski). – 275, [1] s. : 8 il. ; 18 cm Estr. XIX, 1, 123 NK 7, 114, poz. 41 Gebet. 1901, 6 BN I.415.409 BN I.924.147 BN Mf 56169 z BUW BUW 4g.26.5.68 BUW 382192 24 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 50. Anczyc, Władysław Ludwik : Przygody ... Toż. – Wyd. 2. – War- szawa : G. Gebethner i R. Wolff, 1876 (Warszawa : J. Unger). – 299, [1] s. Estr. XIX, 1, 123 NK 7, 114, poz. 39 Gebet. 1880; 1884, 24 Karłow., 31 Prósz., 3 51. Anczyc, Władysław Ludwik : Przygody ... Toż. – Wyd. nowe z oś- mioma obrazkami rysunku W[ojcie- cha] Gersona. – Warszawa : G. Ge- bethner i R. Wolff, 1893 (Kraków : W. L. Anczyc i Sp.). – 320, [2] s., [8] k. tabl. : il. ; 18 cm Estr. XIX, 1, 123 BN Mf 56168 z BUW BUW 18.32.10.57 NK 7, 114, poz. 39 Gebet. 1895, 7; 1901, 6 MKD 32604 52. Anczyc, Władysław Ludwik : Trzy baśnie : Mądry kot. Księżnicz- ka. Kopciuszek / wolny przekład Wł. L. Anczyca. – Warszawa : G. Ge- bethner i R. Wolff, 1878. – 36 s. Estr. XIX, 1, 120 Dygas., 29 Gebeth. 1880, 1; 1882, 1 Karłow., 45 Koz., 45 Prósz., 3 53. Anczyc, Władysław Ludwik : Zwierzęta mówiące: książka dla dzie- ci / z francuskiego przerobił i pomno- żył Wł. L. Anczyc. – Lublin : S. Arct, 1873 (Warszawa : J. Jaworski). – 193, [3] s. : il. Estr. XIX, 1, 124 Karłow., 20 Koz., 45 Moraw., 3 Now., 11 54. Anczyc, Władysław Ludwik : Zwierzęta mówiące ... Toż. – Wyd. 2. – Warszawa : M. Arct, 1896 (War- szawa : E. Skiwski). – 202, VI s., [4] k. tabl. : il. ; 19 cm Estr. XIX, 1, 124 Moraw., supl., 1 BN I.921.300 BN I.1.467.717A BUW 4g.21.3.126 MKD 4765 MKD 32628 55. Andersen, Hans Christian : Bajki / H. Andersen ; przełożone przez M. Chr. – Leszno : E. Günther, 1862. – 55, [1] s. Estr. XIX, 1, 126 Leitgeb. 56. Andersen, Hans Christian : Bajki i opowiadania. – Warszawa : [b. w.], 1897. – b. opisu fizycznego Estr. XIX, 1, 16 57. Andersen, Hans Christian : Bajki i opowiadania : ozdobione licznemi drzeworytami w tekście / H. Andersen ; spolszczył *** [ps.]. – Warszawa : T. Paprocki i Sp., 1892 (Warszawa : E. Skiwski). – 373, [1] s. : il. ; 19 cm Nazwa tł.: Józefat Nowiński Estr. XIX, 1, 126 NK 15, 154 przekł. Moraw., 6 BUW 4g.21.5.38 58. Andersen, Hans Christian : Bajki i opowiadania / H. Andersen ; tł. N. Z. i T. – Warszawa : Red. „Ga- zety Polskiej”, 1898 (Warszawa : J. Sikorski). – 150 s. ; 18 cm Bezpłatny dod. tyg. do „Gazety Polskiej”, t. 13 Estr. XIX, 1, 126 BN I.1.575.094 BN I.2.070.806A 25 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== nickiej. – Lwów : W. Gubrynowicz i W. Schmidt, 1892 (Lwów : Druk. Ludowa). – 222 s. : 26 il. Estr. XIX, 1, 127 64. Andersen, Hans Christian : Królowa śniegu : bajka dla młodzie- ży / według Hansa Andersena ; oprac. Ignacy Matuszewski. – Warszawa : Księgarnia Tanich Wydawnictw, 1891. – 52 s. : il. ; 18 cm BUW 4g.22.2.194 Estr. XIX, 1, 126 NK 15, 38, poz. 1 przekł. Moraw., 6 65. Andersen, Hans Christian : Malowanki / H. C. Andersen. – Kra- ków : Red. „Szkiców” ; M. Gawale- wicz, 1875 (Kraków : Druk. „Czasu”). – 76 s. Estr. 1800-1880, 6, 14 66. Andersen, Hans Christian : Malowanki. – Kraków : J. Łakociń- ski, 1876 (Kraków : Druk. „Czasu”). – 76 s. Brzoz., 88, poz. 25a 67. Andersen, Hans Christian : Nowe powieści czarodziejskie / An- dersena ; spolszczyła Marya Glotz. T. 1. – Warszawa : Leppert i Ska, 1900. – 412 s. : il. ; 19 cm. – (Wy- dawnictwo „Niwy Polskiej” ; 19) T. 2 wyszedł w druku w 1901 r. Estr. XIX, 1, 127 BN 26281 Kras. BUW 4g.23.11.90 68. Andersen, Hans Christian : Obrazki / H. Andersen ; przekł. Hie- ronim Feldmanowski. – Poznań : L. Merzbach, 1857. – 48 s. ; 20 cm Estr. XIX, 1, 126 BN Mf 58310 z BN BN 320057 I BN 25.305 Kras. BUW 4g.24.7.1 MKD 803 59. Andersen, Hans Christian : Baśnie / H. Andersen ; oprac. przez C[ecylię] Niewiadomską ; z 16 ryci- nami. – Warszawa : G. Gebethner i R. Wolff, [1899] (Warszawa : K. F. Rubieszewski i K. Wrotnowski). – 344 s., [16] k. tabl. : il. ; 19 cm Estr. XIX, 1, 126 NK 16/1, 460, poz. 13 przekł. Gebet. 1901, 6 BUW 4g.22.10.59 60. Andersen, Hans Christian : Baśnie i powiastki dla młodego wie- ku / H. Andersen ; z 6 kolorowymi obrazkami. – Poznań : J. Leitgeber, 1898. – [4], 167, [1] s., [6] k. tabl. : il. kolor. ; 19 cm Estr. XIX, 1, 126 BN I.46.562 61. Andersen, Hans Christian : Calinka : baśń prozą opowiedziana : z kolorowanemi obrazkami dla dzieci. – Warszawa : G. Centnerszwer, 1880. – b. opisu fizycznego Estr. XIX, 1, 126 62. Andersen, Hans Christian : Czarodziejskie opowieści Anderse- na / spolszczyła Marya Glotz. T. 1-2. – Warszawa : Leppert i Ska, 1900. – 2 t. (XI, 317, [1] s. : il. ; 316, II s. : il) ; 19 cm. – (Wydawnictwo „Niwy Polskiej”) Estr. XIX, 1, 126 BUW 4g.22.12.63 [1] BUW 4g.23.5.76 [1-2] 63. Andersen, Hans Christian : Fantastyczne opowieści / H. C. Ander- sen ; w nowym przekładzie Wandy Młodnickiej ; z ilustr. M[aryli] Młod- 26 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 69. Andersen, Hans Christian : Opowieści : nowy wybór dla młodzie- ży / Andersen ; w przekładzie Anto- niny Gawrońskiej. – Lwów ; Kra- ków : G. Gebethner i R. Wolff, 1900. – 194 s. : il. Estr. XIX, 1, 126-127 70. Andersen, Hans Christian : Powiastki / H. Andersen ; oprac. Wan- da Młodnicka ; ilustrowała M. M. Cz. 1-2. – Lwów : Towarzystwo Pe- dagogiczne, 1890 (Lwów : Drukarnia I Związkowa). – 2 cz. (50 ; 57, [1] s.) : il. – (Biblioteka Dla Młodzieży. Serya 1 : Dla Małych Dzieci ; t. 24, 25) Nazwa il.: Maryla Młodnicka Estr. XIX, 1, 127 Śliwka, 15, poz. 189 71. Andersen, Hans Christian : Powiastki i baśnie / H. Andersen ; przerobione przez Marię Gruszecką. – Kraków : I. M. Himmelblau, [1891] (Kraków : A. Słomski). – 228, [2] s. : il. kolor. Estr. XIX, 1, 127 72. Andersen, Hans Christian : Powiastki moralno-fantastyczne / po- dług duńskiego Hansa Andersena ; na- śladował Fryderyk Henryk Lewestam. – Warszawa : S. Orgelbrand, 1859. – 282 s., [7] k. tabl. : il. Estr. XIX, 1, 127 Gebet. 1867, 3; 1880 Karłow., 20 Koz., 5 Now., 11 Orgelb. 1871, 2 73. Andersen, Hans Christian : Tylko grajek : powieść / przez Hansa Andersena ; z oryginału duńskiego przełożył Fryderyk Henryk Lewestam. T. 1-2. – Warszawa : K. Bernstein, 1858 (Warszawa : Druk. „Gazety Co- dziennej”). – 2 t. (255 ; 302 s.) ; 19 cm Estr. XIX, 1, 126 BN I.1.021.023 NK 8, 274, poz. 10 przekł.BN I.829.536A Nowol. BUW 17.6.13.31 74. Anioł Stróż czyli Książeczka dla młodzieży katolickiej. – Wado- wice : F. Foltyn, 1888. – 346, VI s. Estr. XIX, 1, 138 75. Aniołowie dobroci : ośm po- wiastek dla grzecznych dzieci. – War- szawa : M. Orgelbrand, 1870. – 185, [1] s. ; il. kolor. Okł. chromolitogr. Estr. XIX, 1, 138 Leitgeb. Orgelb. 1871, 2 Śliwka, 2, poz. 9 76. Aniołowie dobroci ... Toż. – Wyd. 2. – Warszawa : M. Orgelbrand, 1875. – 185, [1] s. : il. kolor. Estr. XIX, 1, 138 Koz., 52 Prósz., 3 77. Aniołowie dobroci ... Toż. – Wyd. 3. – Warszawa : M. Orgelbrand, 1884. – 185, [1] s. Estr. XIX, 1, 139 78. Antoniewicz, Karol Bołoz : Żłobek : kolęda dla dzieci / przez Ka- rola Bołoza Antoniewicza. – Poznań : L. Merzbach, 1857. – 92 s. : il., nuty. Estr. XIX, 1, 157 Gebet. 1867, 3 Leitgeb. 27 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 85. Arago, Jacques : Jakóba Arago Od bieguna do bieguna i Dwa ocea- ny : wspomnienia z podróży, obrazy i szkice żeglarskie / tłómaczenie z francuzkiego Michała Bohusza Szyszki. T. 1-2. – Wilno : M. Orgel- brand, 1856 (Warszawa : A. Marcin- kowski). – 2 t. ([3], 323, [1] ; [3], II, 3-338], [2] s.) ; 21 cm Estr. XIX, 1, 169 Koz., 76 BN II.62.439 BN II.72.839 BUW 4.7.1.23 86. Arago, Jacques : Podróż na około świata Jakóba Arago / ze wstę- pem Juliusza Janin ; przełożył z fran- cuzkiego Wojciech Szymanowski ; z rycinami kolorowanemi. T. 1-2. – Warszawa : S. H. Merzbach, 1846 (Warszawa : S. Strąbski). – 2 t. ([3], XI, 471, [3] s., [10] k. tabl. ; 452, [4] s., [10] k. tabl.) : il. kolor. ; 21 cm BN II.64.430 BN II.72.183 BN II.1.122.432A BUW 4.4.8.1 Estr. XIX, 1, 169 87. Arago, Jacques : Podróż na około świata Jakóba Arago : z 127 ilu- stracjami. – Warszawa : S. H. Merz- bach, 1859 (Warszawa : A. Gins). – [2], II, 224 s. : il. ; 30 cm Estr. XIX, 1, 169 BN I.587.630 BN III.889.671A BUW 8.1.2.26 88. Arago, Jacques : Podróż na około świata dla młodzieży / Jakób Arago ; przekł. z franc. Wojciecha Szymanowskiego. – Warszawa : [S. H.] Merzbach, 1860 (Warszawa : A. Gins). – 148 s. : il. ; 21 cm Tekst pol. i fr. Estr. XIX, 1, 169 Leitgeb. Orgelb. 1871, 2 BN II.333.915 BUW 4.4.8.5 79. Antoniewicz, Karol Bołoz : Żłobek ... Toż. – Poznań : L. Merz- bach, 1857. – 65, [1] s. ; 17 cm Estr. XIX, 1, 157 Gebet. 1867, 3 BN I.382.068 BN I.480.297 80. Antoniewicz, Karol Bołoz : Żłobek : kolęda dla dzieci : dziełko ostatnie przez jednego z współbraci dokończone. – Wyd. 2 znacznie po- mnożone. – Lwów : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1863. – 72 s. ; 16 cm BN I.480.320 Estr. XIX, 1, 157 Prósz., 3 81. Antoniewicz, Karol Bołoz : Żłobek : kolenda dla dzieci. – Kra- ków : M. Mycielski T. J., 1890 (Kra- ków : W. L. Anczyc i Sp.). – 176, [1] s. : il. Estr. XIX, 1, 157 82. Antoniewicz, Karol Bołoz : Żłobek : kolęda dla dzieci : z dodat- kiem: Szczere życzenia dla ludu wiej- skiego i Nauki i rady dla wszystkich. – Kraków : nakł. M. Mycielski, 1890 (Kraków : W. L. Anczyc i Sp.). – 160, [2] s. ; 15 cm. – (Książki Pobożne dla Wiernych Każdego Stanu ; t. 22) Estr. XIX, 1, 157 BN I.254.721 83. Antoś ze Skalina : powieść wielce ciekawa i moralna dla ludu i młodzieży. – Chełmno : W. Fiałek, [1898?]. – b. opisu fizycznego Śliwka, 2, poz. 10 84. Anusia : dramat czarodziejski w 3-ech aktach. – Kraków : J. Bens- dorf, 1865. – 23 s. – (Teatra dla Dzieci ; z. 16) Estr. XIX, 1, 164 28 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== i niemieckim języku : mianowicie do odczytywania, opowiadania swojemi słowy, odpisywania, poprawiania, po- wtarzania przez pytania i odpowiedzi, uczenia się na pamięć i tłumaczenia / zebrał i przełożył z niem. T[eofil] No- wosielski. – Wyd. 2. – Warszawa : G. Gebethner i R. Wolff, 1870. – VIII, 305, [3] s. ; 13 cm Estr. XIX, 1, 189 NK 8, 516, poz. 6 przekł. Gebet. 1880; 1891, 6; 1895, 4; 1901, 6 Leitgeb. Orgelb. 1871, 2 Prósz., 3 BUW 17.6.15.40 94. Arnold, E. J. : Krótkie powiast- ki niemieckie do czytania, opowiada- nia, rozbierania i do tłumaczenia na ję- zyk polski lub francuzki / E. J. Arnold. – Warszawa : S. Orgelbrand, 1852. – [3], 190, XXII, [1] s. ; 19 cm BUW 4.28.4.52 BUW 5.2.6.31 95. Augustyn albo potęga wiary katolickiej / z francuzkiego na język polski przełożone przez Jadwigę [pseud.]. – Warszawa : H. Natanson, 1856 (Warszawa : J. Jaworski). – 187, [1] s. – (Biblioteczka dla Dzieci Ka- tolickich) Nazwa tł.: Jadwiga Pospieszylowa Estr. XIX, 1, 220 96. Azais, Hyacinthe : Przyjaciel dzieci / przez pp Azais P. Hyacynt i żona. T. 1-2. – Warszawa : N. Glücksberg, 1822. – 2 t. (205 s., [2] k. tabl. ; S. 206-423) : il. ; 15 cm Tekst pol. i fr. Estr. XIX, 1, 239 BN I.84.150 (t. 2) BN I.1.462.413 BUW 5.7.13.42 29 89. Arago, Jacques : Podróż na około świata ... Toż. – Wyd. 4. – Warszawa : S. H. Merzbach, 1874. – 224 s. : il. ; 29 cm BUW 17.16.1.1 Estr. XIX, 1, 169 Prósz., 3 90. Arago, Jacques : Podróż przez Saharę / ułożona z opowiadań Jakóba Arago i objaśniona przypisami i uwa- gami Dr T. Tripplina. T. 1-2. – War- szawa : S. Orgelbrand, 1854. – 2 t. (183, [1] ; 164 s.) ; 16 cm Estr. 1800-1880, 1, 38 NK 9, 237, poz. 3 BN I.209.373 BN I.806.129 BUW 4.6.7.13 91. Arct-Golczewska, Maria : Wiersze i deklamacye dla dzieci : wybrane z poetów polskich / przez Marję Halinę [pseud.]. – Warsza- wa : M. Arct, 1899 (Warszawa : P. Laskauer i W. Babicki). – 243, IV, [1] s. ; 18 cm Estr. XIX, 1, 179 MKD 21556 MKD 34875 92. Arnold, E. J. : Krótkie po- wiastki dla wprawy młodzieży / Dra Arnolda ; w polskim i niemieckim języku : mianowicie do odczytywania, opowiadania swojemi słowy, odpisy- wania, poprawiania, powtarzania przez pytania i odpowiedzi, uczenia się na pamięć i tłumaczenia ; zebrał i prze- łożył z niemieckiego T[eofil] Nowo- sielski. – Warszawa : J. Bernstein, 1852. – IV, 305, [3] s. Estr. XIX, 1, 189, 6 przekł. Gebet. 1867, 3 Śliwka, 2, poz. 11 93. Arnold, E. J. : Krótkie powiast- ki dla wprawy młodzieży w polskim ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== wa / Julian B. [pseud.]. – Gdańsk : B. Milski, 1894. – 26 s. Estr. XIX, 2, 17 104. Baczyński, Julian : Królewna Różyczka / według starej baśni opo- wiedział Julian B. [pseud.]. – Kra- ków : W. Kornecki, 1896. – 49, [1] s. Estr. XIX, t. 1, 17 105. Baczyński, Julian : Litosław : książę miłosierny / według starej baśni opowiedział Julian B. [pseud.]. – Gdańsk : B. Milski, 1893. – 72 s. Estr. XIX, 2, 17 106. Baczyński, Julian : Litosław : książę miłosierny / według starej baśni opowiedział Julian B. [pseud.]. – Chicago : W. Smulski, 1895. – 87 s. ; 18 cm BN I.1.470.409A 107. Baczyński, Julian : Po wiedeń- skim zwycięstwie : opowiadanie hi- storyczne / skreślił Julian B. [pseud.]. – Gdańsk : B. Milski, 1894. – 114 s. ; 16 cm Estr. XIX, 2, 17 BN I.1.576.301 108. Baczyński, Julian : Śniegotka : nieszczęśliwa pasierbica : według sta- rej baśni dla młodzieży / Julian B. [pseud.]. – Gdańsk : B. Milski, 1894. – 61, [1] s. Estr. XIX, 2, 17 109. Bade, Thomas : Robinson mexykański : przygody, podróże i wy- padki Robinsona w Mexyku : opisy natury, obyczajów, polowań, wojen, podróży i życia leśnego / z angiel- skiego Th. Bade ; przekład i przed- 97. B. M. : Najnowszy obfity zbiór powinszowań wierszem i prozą na wszelkie okoliczności : do użytku mło- dzieży szkolnej / zebrał B. M. – Gniez- no : J. B. Lange, [1899]. – 191, [1] s. Estr. 1881-1900, 3, 94 98. Baczność! : książeczka dla dzie- ci z kolorowymi obrazkami i niezna- nymi dotąd wierszykami. – Poznań : A. Cybulski, 1899. – 12 s. : 20 il. Estr. XIX, 2 , 16 99. Baczyński, Julian : Cudowna dziewica / przez Juliana Baczyńskiego. – Lwów : Macierz Polska, 1893 (Kra- ków : W. L. Anczyc i Sp.). – 32 s. ; 26 cm. – (Wydawnictwo Macierzy Polskiej ; ks. 61) Estr. XIX, 2, 17 Śliwka, 31, poz. 2 BN I.39.760/61 100. Baczyński, Julian : Cudowna dziewica. – Chicago : W. Smulski, 1893. – 39 s. ; 16 cm BN I.1.474.277A BN Mf 81968 101. Baczyński, Julian : Cudowna dziewica. – Gdańsk : [B. Milski], 1894. – b. opisu fizycznego Estr. XIX, 2, 17 102. Baczyński, Julian : Jan So- bieski do dwudziestego roku życia / napisał Julian B. [pseud.]. – Kijów : B. Koreywo, 1884 (Kijów : S. Kul- żenko). – 107, [3] s. ; 22 cm Estr. XIX, 2, 17 BN II.73.084 BN II. 2.000.148A 103. Baczyński, Julian : Król Wojtek i królowa Jaga : baśń ludo- 30 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== (Fürth : G. Löwensohn). – [13] s. : il. kolor. Estr. XIX, 2, 27 116. Bajek jedenaście najciekaw- szych wybranych z Tysiąc nocy i jed- na. – Toledo : A. A. Paryski, [1899]. – b. opisu fizycznego Estr. XIX, 2, 27 117. Bajki i powiastki dla dzieci : z celniejszych bajko-pisarzy wybra- ne. – Leszno : E. W. Günther, 1850. – IV, 114 s. Estr. XIX, 2, 28 Koz., 45, 52 Śliwka, 3, poz. 12 118. Bajki polskie : (dla młodzie- ży). – Lwów : Red. „Przyjaciela Domowego” H. Stupnickiego, 1858. – 128 s. : il. Przedruk z „Przyjaciela Domowego” Estr. XIX, 2, 28 119. Bajki, powiastki i przypowie- ści różnych autorów wierszem : wy- danie ozdobione 48 drzeworytami. – Poznań : J. Leitgeber, [1879]. – 100, [4] s. : il. ; 20 cm Estr. XIX, 2, 28 120. Baliński, Karol : Grosz wdo- wi : kolęda z roku 1851 na rok 1852 na korzyść sierot polskich wycho- wywanych w Szkole Narodowej Pol- skiej : [wiersz]. – Paryż : L. Martinet, 1852. – 36 s. ; 17,5 cm Estr. XIX, 2, 39 NK 7, 122, poz. 7 121. Baranowski, Bolesław Adam : Sześć powiastek dla ludu i młodzie- ży / Bolesław Adam Baranowski. 31 mowa Stanisław Marek Rzętkowski. – Warszawa : F. Hösick, 1882. – [2], 255, [1] s. : il. Estr. XIX, 2, 18 Dygas., 51 Moraw., 7 110. Badeniowa, Seweryna : Wia- nek z swojskich kwiatów : (wiersze dla dzieci) / przez S. z P. hr. B. – Kra- ków : Wydawnictwo Dzieł Kato- lickich, 1855 (Kraków : J. Czech). – 23, [1] s. ; 12 cm Estr. XIX, 2, 21 BN I.647.178 BUW 4.20.1.472 111. Badowski, Ignacy Józef : Klotylda : komedya dla młodzieży w 4 odsłonach / przez Ignacego Poraja [pseud.]. – Warszawa : T. Paprocki, 1888 (Warszawa : St. Niemira). – 42 s. Estr. XIX, 2, 22 112. Bajarz stary : Bajarz stary dla drobnych dziatek. – Wilno : M. Orgel- brand, 1864. – 26 s. : il. kolor. Estr. XIX, 2, 27 Leitgeb. Orgelb. 1870 113. Bajeczki i różne wierszyki. – Warszawa : E. Koliński, 1887. – 91, [1] s. Estr. XIX, 2, 27 114. Bajeczki i wierszyki dla małych dzieci : z 40 obrazkami. – Warszawa : M. Arct, [1895] (Warszawa : J. Filipo- wicz). – 80, III, [1] s. : il. ; 19 cm Estr. XIX, 2, 27 Arct BN Mf 56186 z BUW BUW 4g.26.3.363 115. Bajeczki kotka Mruczusia. – Warszawa : A. Dubowski, [1899] ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== – Lwów : Druk. Narodowa, 1896. – 36 s. – (Wydawnictwo Ludowe) Estr. XIX, 2, 78 126. Barański, Franciszek : Kole- żeństwo szkolne : dramat w pięciu aktach / przez Franciszka Barań- skiego. – Żytomierz : K. Budkiewicz, 1860 (Żytomierz : A. Kwiatkowski). – 62 s. ; 22 cm Estr. 1800-1880, 1, 67 BN Mf 56206 127. Barański, Franciszek : Kto kocha, ten karci : obrazek dramatycz- ny / napisał Fr. Barański. – Lwów : H. Altenberg, 1892 : W. A. Szyjkowski). – 24 s. – (Biblio- teczka Teatralna dla Dzieci i Mło- dzieży ; nr 4) (Lwów Estr. XIX, 2, 88 128. Barański, Franciszek : Mono- logi dla młodzieży / Franciszek Ba- rański. – Złoczów : W. Zukerkandel, 1897. – 49, [1] s. – (Biblioteczka dla Dzieci i Młodzieży ku Rozrywce i Nauce ; ks. 29) Estr. XIX, 2, 88 Śliwka, 5, poz. 43 129. Barański, Franciszek : Wesele lalki : komedyjka w 1 akcie / Franci- szek Barański. – Lwów : H. Altenberg, 1899 (Lwów : W. A. Szyjkowski). – 20 s. – (Biblioteczka Teatralna dla Dzieci i Młodzieży ; nr 6) Estr. XIX, 2, 88 130. Barański, Franciszek : Weso- łe piosenki dla młodzieży do słów Ignacego Nowickiego : na fortepian. Z. 1. Myśliwy. Poczta. – Lwów: J. Meinhart ; Poznań : J. Leitgeber ; – Wyd. 3. – Lwów : Komitet Wy- dawnictwa Dziełek Ludowych, 1894 (Lwów : S. Bednarski). – 71, [1] s. – (Wydawnictwo Ludowe) Zawartość : 1. O tych, co pojechali szukać wiosny. 2. Poświęcenie Joasi. 3. Ucieczka trzech braci z niewoli tureckiej. 4. Gwiazd- ka. 5. Rezurekcya. 6. Upominek za gościnę Estr. XIX, 2, 78 122. Baranowski, Bolesław Adam : Trzy opowiadania dla ludu / Bole- sław Adam Baranowski. – Lwów : Komitet Wydawnictwa Dziełek Lu- dowych, 1884. – 43, [1] s. – (Wydaw- nictwo Ludowe) Zawartość: 1. O tych, co pojechali szukać wiosny : bajka. 2. Poświęcenie Joasi : opo- wiadanie. 3. Upominek za gościnę: po- wiastka oparta na prawdziwym zdarzeniu Estr. XIX, 2, 78 123. Baranowski, Bolesław Adam : Trzy opowiadania dla ludu / napisał Semen Smereka [pseud.]. – Wyd. 2. – Lwów : Komitet Wydawnictwa Dziełek Ludowych, 1891. – 36, [4] s. ; 16 cm Estr. XIX, 2, 78 BN I.1.468.934 124. Baranowski, Bolesław Adam : Trzy powiastki dla młodzieży / Bo- lesław Adam Baranowski. – Lwów : Komitet Wydawnictwa Dziełek Ludo- wych ; Sz. Parasiewicz, 1889 (Lwów : S. Bednarski). – 36 s. Zawartość: 1. O tych, co pojechali szukać wiosny : bajka. 2. Poświęcenie Joasi : opo- wiadanie. 3. Upominek za gościnę: po- wiastka oparta na prawdziwym zdarzeniu Estr. XIX, 2, 78 125. Baranowski, Bolesław Adam : Trzy powiastki ... Toż. – Wyd. 2. 32 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Warszawa : G. Gebethner i R. Wolff, [po 1892] Estr. XIX, 2, 88 131. Barbauld, Anna Letitia Aikin : Nauka dla pilnych dzieci / po angielsku wydana, a teraz z franc. na ojczysty przeł. przez Przyjaciela dzieci dla dobrych matek. T. 1-2. – Warszawa : Hugues i Kermes, 1830– –1831 (Warszawa : A. Gałęzowski ; S. Orgelbrand). – 2 t. (VIII, 144 [2] ; 140 s.) : il. Estr. XIX, 2, 90 132. Barbauld, Anna Letitia Aikin : Nauki dla dzieci od 3 do 8 lat. T. 1-4. – [Warszawa] : [b. w.], 1827. – 4 t. (90 ; 108 ; 78 ; 103 s.) Estr. XIX, 2, 90 133. Barbauld, Anna Letitia Aikin : Nauki dla pilnych / przez Panią Barbauld ; ozdobione rycina- mi. T. 1-2. – Warszawa : Druk. ul. Miodowa, Nr 496 Księg. S. Orgel- brand, [ok. 1860]. – 2 t. ([4], VIII, 140 ; [4], 140 s.) : il. Estr. XIX, 2, 90 134. Barbauld, Anna Letitia Aikin : Rozmyślania religijne dla dzieci / napisane po angielsku przez Barbauld ; przełożone na język polski przez autorkę Pamiątki po dobrej matce. – Warszawa : A. Gałęzowski, 1827. – [3], 73, [1] s., [1] k. tabl. : il. ; 16 cm Nazwa tł.: Klementyna z Tańskich Hoff- manowa Estr. XIX, 2, 90-91 NK 6/1, 324, poz. 2 przekł. BN I.100.542 BUW 4g.15.2.120 BUW 4g.15.7.32 135. Barbauld, Anna Letitia Aikin : Rozmyślania religijne ... Toż. – Lwów : E. Winiarz, 1870. – [2], 68 s. Estr. XIX, 2, 91 NK 6/1, 324, poz. 2 przekł. 136. Barfus, Eginhard von : Pole dyamentowe : opowieść dla młodzie- ży / podług E. Barfusa oryginału niemieckiego ; napisał Wł[adysław] Umiński. – Warszawa : M. Arct, 1897 (Warszawa : P. Laskauer i W. Ba- bicki). – 154, [1] s., [4] k. tabl. : il. kolor. ; 20 cm Estr. XIX, 2, 113 BUW 4g.25.8.39 137. Barfus, Eginhard von : W kra- ju mężnych Boerów : przygody mło- dego Polaka w Transwaalu / podług powieści Barfusa ; obrobił dla dora- stającej młodzieży Topór [pseud.]. – Warszawa : K. Trepte, 1899 (War- szawa : S. Niemiry Synowie). – 156, [2] s., [4] k. tabl. : il. kolor ; 19 cm Nazwa tł.: Włodzimierz Trąmpczyński Estr. XIX, 2, 95 BN Mf 56260 z BUW BUW 4g.22.10.25 138. Baśni z 1001 nocy. – Cieszyn : E. Feitzinger, 1884–1885 (Cieszyn : H. Feitzinger i Sp.). – brak opisu fi- zycznego. – (Biblioteka Tanich Ksią- żeczek dla Ludu i Młodzieży ; t. 72) Estr. XIX, 2, 118 139. Baśnie : Kopciuszek. – War- szawa : G. Gebethner i R. Wolff, [ok. 1884]. – 8 s. : il. Estr. XIX, 2, 118 Gebet. 1884, 6 Now., 8 33 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 147. Bazar zabawek ... Toż. – Wyd. 2. – Warszawa : S. H. Merzbach, 1873. – 10 s., [6] k. tabl. złoż. : il. ; 25 cm Estr. XIX, 2, 139 BUW 17.16.1.39 148. Bąkowski, Ferdynand : Kopa bajek z wierszykami / F. Bąkowski. – Lwów : F. Bąkowski, 1874 (Lwów : P. Piller). – 24 s. Estr. XIX, 2, 31 149. Bąkowski, Józef : Obrazki z życia zwierząt : nasze gady i płazy / skreślił Józef Bąkowski. – Lwów : Towarzystwo Pedagogiczne, 1883 (Lwów : Druk. I Związkowa). – 58 s., [1] k. tabl. : il. ; 18 cm. – (Biblioteka dla Młodzieży. Serya 1 : Dla Małych Dzieci ; t. 13) BN I.88.857 Estr. XIX, 2, 32 Śliwka, 3, poz. 13 150. Bąkowski, Józef : Obrazki z życia zwierząt pożytecznych. I : Nie- toperze, kret, ryjówki, jeż, borsuk, tchórz, łasica. II : Ptaki. – Lwów : Towarzystwo Pedagogiczne, 1882. – 2 t. (58, [2] s. ; 70 s., 1 k. tabl. : il.). – (Biblioteka dla Młodzieży. Serya 1 : Dla Małych Dzieci ; t. 5, 8) Estr. XIX, 2, 32 Now., 22 151. Becker, Karl Friedrich : Ob- lężenie Troi : opowiadanie z dziejów starożytnych : dla młodzieży / wolny przekład z niemieckiego K. F. Becke- ra ; z 5 miedziorytami. – Lwów : K. Wild, 1867 (Sanok : K. Pollak). – 324 s., [5] k. tabl. : il. ; 18 cm Estr. XIX, 2, 146 Dygas., 66 BN I.84.446 BN I.152.468 140. Baśń o karzełku i pięknym lut- niście. – [B. m.] : [b. w.], [1888]. – 8 k. : il. Estr. XIX, 2, 118 141. Bawmy się. – Warszawa : M. Arct, [1898]. – [12] k. : il. Estr. XIX, 2, 135 142. Bawmy się w żołnierzy : obraz- ki z wierszykami dla małych dziatek. – Warszawa : M. Orgelbrand, 1869. – [9] s. : il. Estr. XIX, 2, 135 Orgelb. 1871, 5 143. Bawmy się wesoło! : książecz- ka obrazkowa. – Warszawa : M. Arct, 1890. – [8] s. : il. kolor. Estr. XIX, 2, 135 Arct 144. Bawmy się wesoło ... Toż. – Warszawa : M. Arct, 1890. – [8] s. : il. Parawanik Estr. XIX, 2, 135 Arct Moraw., 8 145. Bazar : książeczka dla dzieci z kolorowymi obrazkami i niezna- nymi dotąd wierszykami. – Poznań : A. Cybulski, 1899. – 8 s. : il. Estr. XIX, 2, 138 146. Bazar zabawek dla dzieci z 6 arkuszowemi tablicami litogra- ficznemi, obejmującymi 10 tychże zabawek i z textem objaśniającym sposób ich urządzenia. – Warszawa : J. Tomaszewski, 1851. – 10 s., [6] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm Estr. XIX, 2, 139 BN III.886.977A 34 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 155. Belejowska, Joanna : Magia naturalna, czyli sposób dokonywania za pomocą optyki różnych doświad- czeń sztuk, dziwów, a nawet ukazy- wania duchów, opisany popularnie naukowo / przez Joannę Belejowską ; z 12 drzeworytami. – Warszawa : G. Gebethner i R. Wolff, 1870. – 101, [1] s. : il. ; 14 cm. – (Biblioteka dla Młodocianego Wieku. Serya 2 ; t. 3) BN I.461.067A BUW 4.24.8.28 Estr. XIX, 2, 305 Prósz., 5 156. Belizaryusz : powieść dla mło- dzieży ; podług powieści w obcym ję- zyku / tł. Emma Puffke z Kurowskich. – Leszno : E. Günther, 1864. – 80 s. Estr. 1800-1880, 7, 69 NK 16/1, 486, poz. 14 przekł. Koz., 70 Śliwka, 103, poz. 236 157. Bellemare, Louis de : Skarb Sonory : opowiadanie z życia amery- kańskiego dla młodzieży / Gabryel Ferry [pseud.]. – Łódź ; Warszawa : L. Fiszer, 1899 (Łódź : K. Kolińska). – 127, [1] s. Estr. XIX, 7, 75 158. Bełza, Władysław : Baśń o dobrym synu : wedle ludowego po- dania / opracował Wł. Bełza ; z czte- rema rycinami. – Warszawa : G. Ge- bethner i R. Wolff, 1899 (Kraków : W. L. Anczyc i Sp.). – [6], 82, [2] s., [4] k. tabl. : il. ; 19 cm. – (Biblio- teczka dla Młodzieży ; t. 13) Estr. XIX, 2, 171 NK 13, 215, poz. 23 Gebet. 1901, 6 BN I.41.188/13 BN I.1.455.803A BUW 4g.22.2.516. [13] 159. Bełza, Władysław : Czarodziej- ska książeczka : 15 prześlicznych 35 Gebet. 1867, 3 Karłow., 20 Leitgeb. Orgelb. 1871, 2 Prósz., 4 Śliwka, 38, poz. 12 152. Becker, Karl Friedrich : Po- wrót Ulissesa do Itaki : opowiadanie z dziejów starożytnych dla młodzie- ży / wolny przekład z niemieckiego K. F. Beckera ; z 5 miedziorytami. – Lwów : K. Wild, 1868 (Sanok : K. Pollak). – 284 s. : [5] k. tabl. : il. ; 18 cm Nazwa il.: M. Voigt Estr. XIX, 2, 146 Karłow., 21 Leitgeb. Orgelb. 1871, 2 Śliwka, 39, poz. 3 BN I.41.205 BN I.153.217 MKD 8625 153. Becourt, P. : Sztuka wyrabia- nia wszelkich przedmiotów z papieru dla nauki i zabawy młodzieży obojej płci / z francuskiego ; z 22 tablica- mi rycin przedstawiającemi wszelkie wzory i sposób ich składania. – War- szawa : J. Tomaszewski, 1851. – 79, [1] s., 22 k. tabl. : il. Estr. XIX, t. 2, 148 154. Belejowska, Joanna : Im wię- cej komu dano, tem z większego rachunku słuchanym będzie / przez [Joannę] Belejowską. Przygody Ame- rykanina w Chinach / Emil Souvestre ; tł. Joanna Belejowska. – Warszawa : G. Gebethner i R. Wolff, 1869. – [4], 103 s. ; 18 cm. – (Biblioteka dla Mło- docianego Wieku. Serya 1 ; t. 2.1-2) BN I.456.444 BN I.1.219.316 BUW 4.24.9.34 [2.1] Estr. XIX, 2, 305 Gebet. 1884, 12 Karłow., 47 Prósz., 5 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 164. Bełza, Władysław : Dobry syn : bajka z przed lat tysiąca / napisał Władysław Bełza. – Lwów : W. Gub- rynowicz i W. Schmidt, 1883 (Kra- ków : W. L. Anczyc i Sp.). – 68 s. ; 20 cm. – (Wydawnictwo Macierzy Polskiej ; ks. 8) Estr. XIX, 2, 175 NK 13, 215, poz. 23 Śliwka, 3, poz. 15 BN Mf 56578 z IBL IBL I 3646 165. Bełza, Władysław : Dobry syn : bajka ... Toż. – Wyd. 2. – Lwów : W. Gubrynowicz i W. Schmidt, 1888. – 62 s. Estr. XIX, 2, 175 NK 13, 215, poz. 23 166. Bełza, Władysław : Dobry syn : bajka ... Toż. – Wyd. 3. – Lwów : W. Gubrynowicz i W. Schmidt, 1893. – 62 s. ; 19 cm Estr. XIX, 2, 175 NK 13, 215, poz. 23 BN I.1.458.208A 167. Bełza, Władysław : Dobry syn : bajka ... Toż. – Chicago : druk. i nakł. „Gazety Katolickiej”, 1894. – 70 s. ; 19 cm BN 1.470.827A 168. Bełza, Władysław : Dziatwie w Kole Literacko-Artystycznem od św. Mikołaja we Lwowie dnia 6 grudnia 1897 / Władysław Bełza. – Lwów : Zakład Narodowy im. Os- solińskich, 1897. – 1 s. ; 21 cm Estr. XIX, 2, 172 BN Mf 60012 z Ossol. Ossol. 133.375 169. Bełza, Władysław : Dzieci i ptaszki : 12 obrazków z maleńkiego świata / skreślił Władysław Bełza. – Lwów : Towarzystwo Pedagogicz- obrazków dla dzieci objaśnionych wierszem / Wł. Bełza, St. Rossowski. – Lwów : H. Altenberg, 1893 (Lwów : Zakład Narodowy im. Ossolińskich). – 15, [1] s. : il. Estr. XIX, 2, 176 NK 13, 215, poz. 33 i 15, 465, poz. 9 Moraw., 99-100 160. Bełza, Władysław : Dawni królowie tej ziemi : treść dziejów pol- skich dla dzieci / opowiedział wier- szem Władysław Bełza. – Złoczów : O. Zukerkandel i Syn, 1888. – 87, [1] s. : portr. ; 19 cm. – (Biblioteczka dla Dzieci i Młodzieży ku Rozrywce i Nauce ; ks. 14) Estr. XIX, 2, 173 NK 13, 215, poz. 28 Śliwka, 3, poz. 17 BN I.1.464.065A MKD 37139 161. Bełza, Władysław : Dawni kró- lowie ... Toż. – Wyd. 2. – Złoczów : nakł. i druk. W. Zukerkandel, 1895. – 87, [1] s. : portr. ; 19 cm Estr. XIX, 2, 173 NK 13, 215, poz. 28 BN I.1.462.826A BN I.1.567.973 162. Bełza, Władysław : Dla dzie- ci : wybór pism / Władysław Bełza ; z illustracyami. – Lwów : H. Alten- berg, [1897] (Lwów : Zakład Narodo- wy im. Ossolińskich). – XV, 169, [1] s. : il. ; 19 cm Estr. XIX, 2, 172 NK 13, 215, poz. 36 BN I.429.376 163. Bełza, Władysław : Do dzieci na obczyźnie w dniu gwiazdki / Wła- dysław Bełza. – Lwów : W. Gubry- nowicz i W. Schmidt, 1888. – 1 s. ; 25 cm Estr. XIX, 2, 172 BN Mf 60009 z Ossol. Ossol. 107370 36 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 174. Bełza, Władysław : Matka ... Toż. – Wyd. 2. – Lwów : H. Alten- berg, 1891 (Lwów : Zakład Narodo- wy im. Ossolińskich). – 39, [1] s. Estr. XIX, 2, 173 NK 13, 215, poz. 21 Gebet. 1895, 4 175. Bełza, Władysław : Modlitwa dzieci u stóp Bogarodzicy w Ryma- nowie. – Lwów : Komitet Towarzy- stwa Leczniczej Kolonii w Rymano- wie, 1889. – [4] s. Estr. XIX, 2, 174 176. Bełza, Władysław : O zmro- ku : 24 powiastek dla młodocianego wieku / skreślił Władysław Piast [pseud.] ; z 8-ma rycinami. – War- szawa : G. Gebethner i R. Wolff, 1883 (Warszawa : S. Orgelbranda Synowie).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: