Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00749 010893 10763971 na godz. na dobę w sumie
Biegli w środowisku międzynarodowym w postępowaniu: sądowym cywilnym i karnym oraz arbitrażowym a także w sporach inwestycyjnych - ebook/pdf
Biegli w środowisku międzynarodowym w postępowaniu: sądowym cywilnym i karnym oraz arbitrażowym a także w sporach inwestycyjnych - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 629
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3440-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Biegli i ich opinie są obecnie nieodłącznym elementem niemal wszystkich postępowań sądowych, administracyjnych i arbitrażowych – wynika to z rosnącej złożoności tych postępowań i wpływu regulacji międzynarodowych na prawo krajowe. W przeciwieństwie do oceny i kwalifikacji przepisów prawnych, standardy opinii biegłych nie są związane wyłącznie z prawem krajowym.

Niniejsza publikacja poświęcona jest analizie roli biegłych sądowych w sporach międzynarodowych. Jednocześnie umożliwia porównanie krajowych regulacji w za kresie postępowań pozbawionych elementu międzynarodowego występujących w różnych kulturach i porządkach prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia przy przeprowadzaniu dowodów.

Publikacja jest poświęcona zarówno postępowaniom sądowym i administracyjnym, jak i arbitrażowym. Uwzględnia również postępowanie w sprawach cywilnych i karnych, postępowania szczególne oraz te wynikłe ze sporów inwestycyjnych. Autorzy, wybitni praktycy i teoretycy, opisują warunki i sposoby powoływania biegłych, ich status oraz wykonywanie czynności przez biegłych, w tym sporządzanie opinii w ramach postępowania dowodowego, a także techniki tworzenia opinii oraz przesłuchiwania biegłych.

Książka została uzupełniona o tłumaczenia przepisów o działalności biegłych w różnych krajach, tłumaczenie Regulaminu ICC o działalności biegłych, regulaminu IBA o postępowaniu dowodowym (2010), analizy, raporty i tabele porównawcze oraz wybór wzorów umów dotyczących pomocy prawnej wykonywanej przez biegłych.

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, sędziów, arbitrów, a także dla nauczycieli, studentów, biegłych oraz pracowników administracji publicznej i legislacji, a także dla do radców podatkowych, audytorów, zwłaszcza tych pracujących w sektorze bankowym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Alexander J. BeĚllohlávek Renáta HÓtová BIEGLI W ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYM w post´powaniu: sàdowym cywilnym i karnym oraz arbitra˝owym, a tak˝e w sporach inwestycyjnych BIEGLI W ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYM w post´powaniu: sàdowym cywilnym i karnym oraz arbitra˝owym, a tak˝e w sporach inwestycyjnych Alexander J. BeĚllohlávek Renáta HÓtová BIEGLI W ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYM w post´powaniu: sàdowym cywilnym i karnym oraz arbitra˝owym, a tak˝e w sporach inwestycyjnych Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2011 Propozycja cytowania: Alexander J. Bělohlávek, Renáta Hótová, Biegli w środowisku międzynarodowym w postępowaniu: sądowym cywilnym i karnym oraz arbitrażowym, a także w sporach inwestycyjnych, Warszawa 2011 Redaktor prowadzący: Natalia Adamczyk Ilustracja na okładce: © Neustockimages Wydanie oryginalne – czeskojęzyczne – zostało wydane nakładem Wydawnictwa C.H. Beck Praga. © Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marcin Teodorczyk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-3337-3 ISBN e-book 978-83-255-3440-0 Motto: „Świadek zeznaje o  czymś, co widział, ale czego nie rozumie. Biegły zeznaje o tym, co wprawdzie rozumie (a przynajmniej powinien rozumieć), czego jednak sam nie widział i  przy czym nie był obecny. Sąd rozstrzyga (na podstawie stanu faktycznego) to, czego nigdy nie widział i najczęściej wcale nie rozumie”. (Autor nieznany, wypowiedź ta jest zwykle przytaczana na pierwszych wykładach z  różnych gałęzi prawa procesowego) Auctorium – o Autorze Prof. Dr. et Mgr., Ing. (oec) Alexander J. Bělohlávek, Dr. h. c. jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Karola (UK) w Pradze, wcze- śniej studiował także na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Ewangeli- sty Purkyniego w Brnie (dziś Uniwersytet Masaryka w Brnie). Pierw- sze stopnie naukowe (w specjalności prawo cywilne I.) otrzymał na Wydziale Prawa UK w Pradze na początku grudnia 1993 r. W latach 1991–1996 wykładał na Wydziale Prawa UK w Pradze w Instytucie Praw Autorskich, Prawa Przemysłowego i Prawa Kon- kurencji, ostatnio w Katedrze Prawa Handlowego i Gospodarczego – w Zakładzie Prawa Prywatnego Międzynarodowego tejże uczelni. Od 1992 r. pracuje w Katedrze Prawa Wydziału Ekonomii Wyższej Szkoły Górniczej – Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie (CZ). Jest członkiem rady naukowej ds. podyplomowych studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomii Wyższej Szkoły Górniczej – Uniwersytetu Tech- nicznego w Ostrawie (CZ) oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masa- ryka w Brnie (CZ). Stopień naukowy docenta został mu nadany w 1996 r. Od 1993 r. świadczył usługi prawnicze, a od 1994 r. prowadzi kancelarię adwokacką w Pradze z licencjonowaną filią w USA (New Jersey). Dnia 1.4.2001 r. uzyskał stopień naukowy profesora. W 1992 r. Wydziały Prawa i Ekonomii Uniwersytetu w Kijowie nadały mu również tytuł doctor honoris causa. Poza praktyką adwokacką i działalnością pedagogiczną pełni także szereg funkcji, jest członkiem kilku ważnych zagranicznych instytucji, stowarzyszeń i  komisji. Jest przewodniczącym Światowego Związku Adwokatów The World Association of Lawyers (z siedzibą w Waszyngto- nie, D.C./USA), członkiem Rady Nadzorczej (Board of governors) Świa- towego Związku Prawników The World Jurist Association (Waszyngton, D.C./USA), członkiem IBA (International Bar Association). Jest również arbitrem w Trybunale Arbitrażowym przy Izbie Gospo- darczej Republiki Czeskiej i Izbie Rolniczej Republiki Czeskiej ds. sporów krajowych i zagranicznych, Międzynarodowym Trybunale Arbitrażo- wym Izby Gospodarczej Austrii, Międzynarodowym Trybunale Arbi- trażowym przy Izbie Przemysłowo-Handlowej Ukrainy w Kijowie, roz- strzyga spory w ramach uprawnień Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego ICC (Międzynarodowej Izby Handlowej) w Paryżu oraz według Regulaminu UNCITRAL. VII Auctorium – o Autorze Ponadto jest członkiem Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC), Szwajcarskiego Stowa- rzyszenia Arbitrażowego (ASA), Austriackiego Stowarzyszenia Postę- powania Arbitrażowego, Niemieckiego Instytutu Postępowania Arbi- trażowego (DIS), Londyńskiego Sądu Arbitrażu Międzynarodowego (LCIA), Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC/International Chamber of Commerce), przewodniczącym komisji arbitrażowej – ICC (Komisja Narodowa RCz), ASIL (American Society of International Law), człon- kiem stowarzyszonym Law Society of England and Wales, członkiem ILA (International Law Association, Headquarters branch, Londyn) oraz wielu innych organizacji międzynarodowych. Ponadto jest autorem bez mała 30 monografii (w języku czeskim, niemieckim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim i polskim), ponad 300 specjalistycznych artykułów przede wszystkim z zakresu między- narodowego prawa prywatnego, procesowego, handlowego i finansowego. W  Republice Czeskiej jest członkiem rady redakcyjnej czasopisma Časopis pro právní vědu a praxi wydawanego przez Wydział Prawa Uni- wersytetu Masaryka w Brnie, biuletynu Bulletin advokacie wydawanego przez Czeską Izbę Adwokacką w Pradze oraz The Lawyer Quarterly. Jest jednym z  głównych redaktorów roczników Česká ročenka mezinárodního práva (The Czech Yearbook of International Law) oraz Česká ( Středo- evropská) ročenka pro rozhodčí řízení (The Czech [ Central European] Yearbook of Arbitration) jak i periodyku Rome Case Law (Rome Conven- tion – Rome I and II Regulation Case Law). Jest członkiem rady redak- cyjnej czasopisma Law and Technology wydawanego w Waszyngtonie, D.C., członkiem rady naukowej oraz rady wydawniczej Instytutu Prawa Międzynarodowego, Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Prawa Unijnego i Prawa Konstytucyjnego Lex Lata w Hadze (Holandia) i in. Wykłada w kraju i za granicą (spośród krajów, w których wykładał na uniwersytetach, można wymienić np. Niemcy, Holandię, Austrię, Szwajcarię, Polskę, Ukrainę, Irlandię, Afrykę Południową, Katar, Indie, Australię, USA i in.). VIII Auctorium – o Autorce Prof. Ing. (oec) Renáta Hótová, Dr. jest absolwentką Wydziału Eko- nomicznego Uniwersytetu Technicznego (VŠB) w Ostrawie. Pierwsze stopnie naukowe (w specjalności ekonomika przedsiębiorstw) uzyskała na swoim macierzystym Wydziale w 1998 r. W latach 1991–2008 wykła- dała na tymże uniwersytecie oraz kierowała na nim Katedrą Rachunko- wości. Stopień naukowy docenta uzyskała w 2002 r., a w marcu 2009 r. został jej nadany stopień naukowy profesora. Profesor Hótová jest także członkiem Rady Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Opawie. Jest też doradcą podatkowym, biegłym rewiden- tem, biegłym sądowym w zakresie ekonomii, prowadzi również insty- tut ekspertyz sądowych. Niezależnie od powyższej działalności pełni szereg funkcji, jest człon- kiem wielu ważnych krajowych i zagranicznych instytucji, stowarzy- szeń i gremiów. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia off-shore, The World Jurist Association oraz Czeskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Ponadto została mianowana przez Ministra Sprawiedliwości Republiki Czeskiej członkiem komisji egzaminacyjnej syndyków masy upadłości oraz komisarzem egzaminacyjnym przy Izbie Doradców Podatkowych, jest także członkiem wielu innych komisji. Jest autorem kilku monografii (w językach: czeskim, angielskim, pol- skim i rosyjskim) oraz wielu artykułów opublikowanych w specjalistycz- nych wydawnictwach krajowych i zagranicznych. IX Gratiarum – Podziękowanie Za przydatną pomoc i wsparcie przy opracowaniu niniejszej publi- kacji autorzy dziękują swoim kolegom, zwłaszcza (choć nie tylko) Mgr. Petrowi Kallowi, JUDr. Filipowi Černemu, Mgr. Lukášowi Havlowi, Mgr. Tereze Profeldovej, Mgr. Tomášowi Řezníčkowi, Marianie Jungwirtho- vej, Mgr. Elišce Šrotovej, dr. Marcinowi Czepelakowi i Katarzynie Jesionce. Za cenną pomoc w zakresie językowego i technicznego przygotowa- nia niniejszej publikacji autor dziękuje zwłaszcza PhDr. Světlušce Sobo- lovej, PaeDr. Milenie Frydrychovej, Janowi Halfarowi, Františkowi Halfa- rowi, Naděždzie Motyčkovej, Lence Němečkovej i Ing. Karlowi Nohavowi. Prof. Dr. Alexander J. Bělohlávek Prof. Dr. Renáta Hótová XI Spis treści Auctorium – o Autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Alexander J. Bělohlávek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Renáta Hótová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Gratiarum – Podziękowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Index Compendiorum – Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXVII I. 1 II. II.1. II.2. II.3. II.3.1. II.3.2. II.3.2.1. II.3.2.2. II.3.2.3. II.3.3. II.4. II.4.1. II.4.2. II.4.2.1. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biegli w krajowym i międzynarodowym środowisku prawnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przedmiot i cel ekspertyz biegłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo jako przedmiot ekspertyz biegłych . . . . . . . . . . . . . . Opinie biegłych w kwestiach prawnych w środowisku międzynarodowym a zasada iura novit curia . . . . . . . . . . . Wydawanie opinii biegłych w kwestiach prawnych w wybranych państwach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [DEU] NIEMCY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [PRT] PORTUGALIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [SUI] SZWAJCARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo obce jako kwestia stanu faktycznego w niektórych systemach common law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Status oraz działalność biegłych w krajowych systemach prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pozycja biegłych w systemach sądowych na poziomie krajowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specyficzne cechy przepisów krajowych regulujące działalność biegłych w wybranych krajach . . . . . . . . . . . . . [AUS] AUSTRALIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Wstęp oraz postępowanie kontradyktoryjne (sądowe) b) Postępowanie arbitrażowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [BEL] BELGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Sądowe postępowanie cywilne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Sądowe postępowanie karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Postępowanie arbitrażowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [BGR] BUŁGARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Sądowe postępowanie cywilne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Sądowe postępowanie karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Postępowanie arbitrażowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.4.2.2. II.4.2.3. 17 17 17 18 19 19 19 20 21 21 23 25 8 8 10 11 4 4 5 6 6 13 15 15 XIII Spis treści II.4.2.4. II.4.2.5. II.4.2.6. II.4.2.7. II.4.2.8. II.4.2.9. II.4.2.10. XIV [CAN] KANADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Postępowanie arbitrażowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [CZE] REPUBLIKA CZESKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Prawne regulacje działalności biegłych . . . . . . . . . . . . . . b) Opinia biegłego a wycena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Wykonywanie działalności biegłego . . . . . . . . . . . . . . . . d) Biegli, instytuty ekspertyz sądowych oraz działalność innych ekspertów i rzeczoznawców . . . . . . . . . . . . . . . . . e) Wymagania stawiane biegłym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f) Lista biegłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g) Procedura przygotowania opinii biegłego . . . . . . . . . . . . Wybór i wyznaczenie (tzw. powołanie) biegłego . . (i) (ii) Współpraca z biegłym – informacje, założenia i ograniczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (iii) Sporządzenie opinii biegłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (iv) Przekazanie wyniku pracy – opinii biegłego . . . . . . h) Wynagradzanie biegłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [DEU] NIEMCY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Wstęp (system izb zawodowych oraz stowarzyszeń specjalistów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Sądowe postępowanie cywilne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Biegli powoływani przez sąd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d) Biegli wyznaczani przez strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e) Sądowe postępowanie karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f) Postępowanie arbitrażowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [DNK] DANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Sądowe postępowanie cywilne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Postępowanie arbitrażowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [EST] ESTONIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Sądowe postępowanie cywilne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Sądowe postępowanie karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [FIN] FINLANDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Sądowe postępowanie cywilne i karne . . . . . . . . . . . . . . . b) Postępowanie arbitrażowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [GBR–ENG] ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ – ANGLIA I WALIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Sądowe postępowanie cywilne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biegli (wyznaczani przez strony przy współpracy z sądem / za zgodą sądu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (i) 27 27 27 28 28 29 30 35 37 37 38 38 41 43 45 45 46 46 47 48 50 50 53 54 54 55 55 55 58 59 59 60 61 61 61 61 Spis treści (ii) Doradca sądu (assessor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Szczególny status biegłych w postępowaniach w sprawach opartych na przepisach prawa rodzinnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d) Sądowe postępowanie karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e) Postępowanie arbitrażowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [GBR–SCO] ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ – SZKOCJA . . . . . a) Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Sądowe postępowanie cywilne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biegli (wyznaczani przez strony przy współpracy z sądem / za zgodą sądu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ii) Doradca sądu (assessor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Sądowe postępowanie karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d) Postępowanie arbitrażowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [IRL] IRLANDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Sądowe postępowanie cywilne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Postępowanie w sprawach opartych na przepisach (i) prawa rodzinnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Postępowanie w sprawach handlowych . . . . . . . . . . . . . d) Postępowanie w sprawach konkurencji gospodarczej . . e) Postępowanie karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f) Postępowanie arbitrażowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ITA] WŁOCHY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Sądowe postępowanie cywilne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Sądowe postępowanie karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Postępowanie arbitrażowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [LVA] ŁOTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Sądowe postępowanie cywilne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Biegły powołany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [NLD] HOLANDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Postępowanie karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Postępowanie arbitrażowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [NOR] NORWEGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Sądowe postępowanie karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (i) Biegli powoływani przez sąd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ii) Biegli wyznaczani przez strony . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Postępowanie arbitrażowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [POL] POLSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) System ustanawiania biegłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Warunki podmiotowe ustanowienia biegłym . . . . . . . . II.4.2.11. II.4.2.12. II.4.2.13. II.4.2.14. II.4.2.15. II.4.2.16. II.4.2.17. 65 66 66 68 69 69 69 69 71 71 73 74 74 74 75 75 75 76 76 76 77 77 77 77 79 79 79 81 82 82 82 84 84 85 85 85 86 XV Spis treści II.4.2.18. II.4.2.19. II.4.2.20. II.4.2.21. II.5. II.6. III. III.1. III.2. III.2.1. III.2.2. III.2.3. III.2.4. XVI (i) d) Sądowe postępowanie cywilne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e) Sądowe postępowanie karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f) Postępowanie arbitrażowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [RUS] ROSJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Sądowe postępowanie cywilne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Sądowe postępowanie karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Status biegłego w sądowym postępowaniu karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ii) Ekspert (specialist) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Postępowanie egzekucyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d) Postępowanie arbitrażowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [SUI] SZWAJCARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Sądowe postępowanie cywilne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Sądowe postępowanie karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Postępowanie arbitrażowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [SWE] SZWECJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Sądowe postępowanie cywilne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (i) Biegły powołany przez sąd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ii) Biegły wyznaczony przez stronę . . . . . . . . . . . . . . . . b) Postępowanie arbitrażowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [USA] STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI . . . . . . . . . . . a) Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Biegli wyznaczani przez strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Biegli powoływani przez sąd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korzystanie z biegłych przez trybunały międzynarodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biegli w postępowaniu arbitrażowym a zmodyfikowana postać zasady iura novit curia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biegli w międzynarodowym postępowaniu sądowym (spornym) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jednolite międzynarodowe zasady i dyrektywy . . . . . . . . . . Europejska Konwencja Praw Człowieka (EKPC) oraz Regulamin Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statut i regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości (Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej / ETS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regulamin Trybunału Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zasady międzynarodowego postępowania cywilnego (UNIDROIT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 91 95 97 97 100 100 101 102 103 104 104 104 105 105 105 105 107 107 108 108 109 110 110 111 113 113 115 115 116 117 118 Spis treści Konwencje haskie (konwencje HCCH) . . . . . . . . . . . . . . . . III.3. Prawo UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.4. Rozporządzenie Rady w sprawie współpracy między III.4.1. sądami Państw Członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych . . . . . . . Rozporządzenie Rady w sprawie jurysdykcji III.4.2. i uznawania orzeczeń sądowych oraz Konwencja lugańska o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych . . . . . . . . . Praktyka międzynarodowych trybunałów cywilnych III.5. i karnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Praktyka trybunałów europejskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.5.1. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (ICJ) . . . . . . III.5.2. Dygresja: praktyka międzynarodowych trybunałów III.5.3. karnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.5.3.1. Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii . . . III.5.3.2. Międzynarodowy Trybunał Karny (International Criminal Court) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specyficzne problemy związane z biegłymi III.6. w postępowaniu cywilnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niezależność biegłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.6.1. Reguły procesowe oraz praktyka ETS i Sądu . . . . . . . . . . . . III.6.2. III.6.2.1. Statut i regulamin ETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.6.2.2. Orzecznictwo ETS i Sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.6.3. Praktyka ETPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.6.3.1. Regulamin ETPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.6.3.2. Orzecznictwo ETPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.6.4. III.7. III.8. III.8.1. III.8.2. III.8.3. III.8.4. III.9. III.9.1. III.9.2. Znaczenie wyroku sądu angielskiego w sprawie Ikarian Reefer dla praktyki międzynarodowej . . . . . . . . . . Immunitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Warunki powoływania oraz regulaminy trybunałów międzynarodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stosowanie prawa do powoływania biegłego przed trybunałami europejskimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo stron do wyznaczenia biegłego . . . . . . . . . . . . . . . . . Postępowanie w celu powołania biegłego przez sąd lub strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zasady UNIDROIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wartość dowodowa opinii biegłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi ogólne dotyczące opinii biegłego . . . . . . . . . . . . . . . Praktyka ETPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 121 121 122 123 123 125 127 127 130 131 131 132 132 133 134 134 134 135 138 139 139 144 145 147 147 147 148 XVII Spis treści Prawidłowy proces – przesłuchanie biegłego . . . . . . . . . . . III.10. Prawo stron do przesłuchania biegłego i zbadania III.10.1. jego opinii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.10.1.1. Praktyka ETS i Sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.10.1.2. Praktyka ETPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.10.2. Zasady procesowe dotyczące przesłuchania biegłych . . . . . III.10.2.1. Praktyka ETS i Sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.10.2.2. Praktyka ETPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.11. Korzystanie z biegłych przy wycenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ograniczenie dopuszczalnego zakresu opinii biegłego . . . III.12. Problemy na etapie egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.13. Biegli w międzynarodowym postępowaniu IV. arbitrażowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Praktyka trybunałów arbitrażowych w sprawach IV.1. międzynarodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Znaczenie dowodu z opinii biegłego IV.1.1. w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym . . . . . Znaczące różnice w porównaniu z postępowaniem IV.1.2. sądowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowe reguły i procedury zunifikowane IV.2. oraz pozostałe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Znaczenie zunifikowanych reguł międzynarodowych . . . . IV.2.1. Regulamin IBA przeprowadzania dowodów w arbitrażu IV.2.2. międzynarodowym (2010) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.2.3. UNCITRAL (Regulamin UNCITRAL oraz Ustawa modelowa UNCITRAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regulamin UNCITRAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.2.3.1. a) Regulamin UNCITRAL 1976 (art. 27 Regulaminu UNCITRAL 1976) oraz znaczenie Regulaminu UNCITRAL i różnice w porównaniu z innymi regulaminami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Regulamin UNCITRAL 2010 (art. 29 Regulaminu UNCITRAL 2010) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.2.3.2. Ustawa modelowa UNCITRAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ICC Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.2.4. Pozostałe zasady postępowania arbitrażowego (wybór). . . IV.2.5. a) Tzw. Regulamin wiedeński (Wiener Regeln / Vienna Rules) – Regulamin postępowania arbitrażowego Izby Gospodarczej Austrii – Internationales Schiedsgericht der Handelskammer Österreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 150 150 151 153 153 154 155 157 158 162 162 162 164 168 168 169 170 170 170 172 176 178 179 180 XVIII Sztokholmskiej Izby Handlowej (SCC) . . . . . . . . . . . . . . c) Regulamin Londyńskiego Sądu Arbitrażu Międzynarodowego – London Court of International Arbitration (LCIA) . . . . . . . . . . . . . . . . . Zagadnienia i kwestie częściowe oraz szczególne związane z powoływaniem (wyznaczaniem) biegłych, składaniem, sporządzaniem i oceną opinii biegłych . . . . . Warunki powoływania (rejestracja, lista, narodowość, wymagania kwalifikacyjne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo uczestników oraz prawo zespołów orzekających do wyznaczenia biegłego (zasady, typy pytań stawianych biegłym) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niezależność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wartość dowodowa opinii biegłego wyznaczonego przez uczestnika oraz opinii biegłego powołanego przez trybunał . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sprawiedliwy proces/prawo uczestnika do obrony – działania prewencyjne trybunału arbitrażowego w ramach przesłuchiwania stron oraz w fazie przygotowania opinii biegłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ciężar dowodu (prawo żądania powołania biegłego [warunki wyznaczenia biegłego przez stronę], ciężar dowodu oraz alternatywa dla opinii biegłego) . . . . . . . . . . Ograniczenia dopuszczalnego zakresu opinii biegłego, np. w zakresie problematyki technicznej, prawnej, faktycznej (prawo jako pytanie dotyczące stanu faktycznego a problem procesowy) – wykorzystanie biegłych przy wycenie (cena przedmiotu umowy; odszkodowanie, wyliczenie strat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ocena opinii biegłego oraz konfrontacyjne przesłuchania biegłych, porównywanie zeznań biegłych (tzw. technika Witness/Expert conferencing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Kryteria oceny opinii biegłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Zarzuty dotyczące biegłych i opinii biegłego IV.3. IV.3.1. IV.3.2. IV.3.3. IV.3.4. IV.3.5. IV.3.6. IV.3.7. IV.3.8. oraz ich oceny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Konfrontacja biegłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykonanie wyroku trybunału arbitrażowego a opinie biegłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.3.9. IV.3.9.1. Konwencja nowojorska o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych . . . . . . . . . . . . . . . . b) Regulamin postępowania arbitrażowego Spis treści 183 184 185 185 188 190 193 196 198 203 207 207 208 210 214 214 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Biegli w środowisku międzynarodowym w postępowaniu: sądowym cywilnym i karnym oraz arbitrażowym a także w sporach inwestycyjnych
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: