Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00063 013678 17189688 na godz. na dobę w sumie
Biurowa rewolucja, czyli sztuka organizowania efektywnych zebrań - książka
Biurowa rewolucja, czyli sztuka organizowania efektywnych zebrań - książka
Autor: Liczba stron: 80
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-5297-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> komunikacja i negocjacje
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Koniec spania na zebraniach

Zebrania - Twoje małe biurowe piekiełko. Najpopularniejszy wysysacz energii, morderca cennego czasu i bezkonkurencyjny demotywator. A może jednak gdzieś tam, w odległej galaktyce istnieją zebrania, które mają sens oraz cel i przynoszą wymierne rezultaty? Ta książka udowadnia, że nie trzeba być kosmitą, by organizować efektywne zebrania, na które pracownicy będą ściągać z najodleglejszych zakątków firmy.

Niezależnie od tego, czy jesteś kierownikiem, właścicielem firmy, czy po prostu pracownikiem, który wierzy, że jeszcze można coś zmienić, zacznij produktywne zebranie i przestań marnować czas! Kiedy tylko wkroczysz na tę ścieżkę, nic nie powstrzyma Cię przed zrewolucjonizowaniem gnijącej kultury zebrań i wyznaczeniem nowych standardów. Przeczytaj ten manifest i uratuj dziesiątki istnień ludzkich oraz ich stanowiska pracy!

Przeczytaj również:Al Pittampalli jest założycielem The Modern Meeting Company, grupy, która pomaga firmom w stworzeniu efektywnego środowiska pracy i komunikacji. Posiada także doświadczenie na stanowisku doradcy ds. IT w Ernst & Young LLP. Jest również znany jako mówca oraz bloger zajmujący się propagowaniem rewolucyjnych zmian w środowisku biznesowym. Więcej na jego temat znajdziesz na Modernmeetingstandard.com.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Read This Before Our Next Meeting Tłumaczenie: Joanna Sugiero ISBN: 978-83-246-5297-6 © 2011 Al Pittampalli. The Domino Project. Published by Do You Zoom, Inc. Originally published in the United States by Amazon Content Services LLC, 2011. This translation made possible under a license arrangement originating with Amazon Publishing. Polish edition copyright © 2013 by Helion S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/biurew Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Biurowa rewolucja, czyli sztuka organizowania efektywnych zebrañ 53 Standard Nowoczesnego Zebrania Mamy doĂÊ marnowania czasu. Zebrania to chaos; oto jak je naprawiÊ: 54 Al Pittampalli Biurowa rewolucja, czyli sztuka organizowania efektywnych zebrañ 55 Nowoczesne Zebranie wspiera decyzjÚ, która juĝ zostaïa podjÚta Jeĝeli ktoĂ potrzebuje rady przed podjÚciem waĝnej decyzji, powinien zasiÚgnÈÊ jej na drodze indywidualnych rozmów. Dopiero po pod- jÚciu wstÚpnej decyzji moĝe zwoïaÊ zebranie. Zorganizowanie zebrania moĝe byÊ potrzebne z dwóch powodów: Konflikt Osoby zwiÈzane z tematem mogÈ przedyskutowaÊ decyzjÚ, zapro- ponowaÊ alternatywne rozwiÈzania, zasugerowaÊ zmiany lub podzie- liÊ siÚ swoimi obawami. NastÚpnie podejmowana jest ostateczna decyzja. Koordynacja Jeĝeli decyzja wymaga wspóïpracy róĝnych zespoïów lub przedsta- wicieli kilku dziaïów w firmie, wszyscy powinni zebraÊ siÚ w jed- nym miejscu, ĝeby wspólnie koordynowaÊ plan dziaïania. Nowoczesne Zebranie zaczyna siÚ punktualnie, trwa krótko i koñczy siÚ zgodnie z planem Nowoczesne Zebranie ma sztywne ramy czasowe, dziÚki czemu decy- zje nie sÈ odkïadane w nieskoñczonoĂÊ. Zebranie siÚ koñczy, decyzja zostaje podjÚta, a uczestnicy wracajÈ do pracy. JeĂli siÚ spóěnisz, zaczniemy bez Ciebie. I nie zaprosimy CiÚ na nastÚpne zebranie. 56 Al Pittampalli Nowoczesne Zebranie ma ograniczonÈ liczbÚ uczestników Tylko te osoby, które sÈ ĂciĂle zwiÈzane z tematem, sÈ zapraszane na Nowoczesne Zebranie. Maïe grono uczestników pozwala na szyb- sze podejmowanie decyzji i uïatwia koordynacjÚ planów. Jeĝeli zapro- szeni uczestnicy widzÈ, ĝe nie sÈ potrzebni, ich obowiÈzkiem jest odmówiÊ udziaïu w zebraniu. Nowoczesne Zebranie wymaga przygotowania Uczestnicy Nowoczesnego Zebrania muszÈ wczeĂniej dostaÊ harmo- nogram, w którym bÚdzie opisana dyskutowana decyzja lub dziaïa- nia, które naleĝy skoordynowaÊ. Wszyscy muszÈ dokïadnie przemy- ĂleÊ róĝne scenariusze zwiÈzane z decyzjÈ i zaproponowaÊ sensowne rozwiÈzania. BÚdziemy pytaÊ CiÚ o zdanie. JeĂli nie bÚdziesz przy- gotowany, w ogóle nie przychodě. Nowoczesne Zebranie sïuĝy tworzeniu planów dziaïania Do jakich dziaïañ siÚ zobowiÈzujemy? Kto jest odpowiedzialny za kaĝde z nich? Kiedy zostanÈ one zakoñczone? Nowoczesne Zebra- nie gwarantuje, ĝe te pytania nie pozostanÈ bez odpowiedzi. Plan dziaïania, bÚdÈcy bezpoĂrednim skutkiem dyskusji przeprowadzonej podczas zebrania, jest rozdawany uczestnikom wkrótce po zakoñ- czeniu spotkania. ObowiÈzkiem lidera zebrania jest kontrolowanie dalszych dziaïañ i rozliczanie poszczególnych uczestników z reali- zacji przypisanych im zadañ. JeĂli plan dziaïania nie jest potrzebny, to znaczy, ĝe zebranie rów- nieĝ nie jest potrzebne. Biurowa rewolucja, czyli sztuka organizowania efektywnych zebrañ 57 Nowoczesne Zebranie nie ma charakteru informacyjnego; czytanie notek jest obowiÈzkowe Celem Nowoczesnych Zebrañ jest wspieranie konkretnych decyzji, a to oznacza, ĝe musimy zrezygnowaÊ z zebrañ o charakterze informa- cyjnym. Aby to byïo moĝliwe, menedĝerowie powinni pisaÊ notki, a wszyscy muszÈ siÚ zobowiÈzaÊ do ich czytania. W kulturze czytel- nictwa zebrania informacyjne straciïy racjÚ bytu. Nowoczesne Zebranie funkcjonuje równolegle z kulturÈ burzy mózgów Nowoczesne Zebranie skupia siÚ wokóï decyzji, zawÚĝenia opcji. Burza mózgów jest tu koniecznym uzupeïnieniem, poniewaĝ jej celem jest masowa generacja opcji. Jednak waĝne jest, aby przepro- wadziÊ jÈ we wïaĂciwy sposób. Jest ona przeciwieñstwem zebra- nia, dlatego reguïy dotyczÈce Nowoczesnego Zebrania nie majÈ tu zastosowania. 58 Al Pittampalli
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Biurowa rewolucja, czyli sztuka organizowania efektywnych zebrań
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: