Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00327 004347 18676104 na godz. na dobę w sumie
Biznesplan. Osobisty mentor - Harvard Business Press - książka
Biznesplan. Osobisty mentor - Harvard Business Press - książka
Autor: Liczba stron: 152
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1545-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> mała firma
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Działalność z przyszłością

Oryginalne pomysły, profesjonalne narzędzia, klarowne wizje! Każde przedsięwzięcie biznesowe wymaga konkretnego planu, który pozwalałby zidentyfikować i wykorzystać bardziej lub mniej oczywiste możliwości biznesowe oraz ostrzegałby przed potencjalnymi pułapkami, czyhającymi w przyszłości. Bez względu na to, czy startujesz z nową firma, otwierasz kolejną linię produkcyjną, czy zabierasz się za następny projekt -- Twój dobrze przygotowany biznesplan będzie dla Ciebie niezastąpioną mapą po trudnym terenie, jakim jest każdy rynek.

Biznesplan zwykle nie jest przygotowywany tylko dla potrzeb Twoich i Twojego zespołu. Ten praco- i czasochłonny dokument ma za zadanie przyciągnąć uwagę potencjalnych inwestorów, zdobyć dotację na zaplanowane przez Ciebie przedsięwzięcie lub wywalczyć pożyczkę w banku.

Sprawdź:

Książki z serii 'Osobisty Mentor' są szybkimi i niezawodnymi źródłami informacji, pokazującymi, jak stawiać czoła codziennym wyzwaniom zawodowym. Zawierają wiele praktycznych wskazówek, podpowiedzi oraz przykładów pomagających Czytelnikowi zidentyfikować jego najmocniejsze strony i największe słabości. W biurze, na zebraniu czy w domu -- te niewielkie przewodniki oferują szybką i profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Bądź menedżerem, który potrafi:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Biznesplan. Osobisty mentor - Harvard Business Press Autor: Harvard Business School Press T‡umaczenie: Przemys‡aw Janicki ISBN: 978-83-246-1545-2 Tytu‡ orygina‡u: Creating a Business Plan (Pocket Mentor) Format: 122x194, stron: 152 Dzia‡alno(cid:156)(cid:230) z przysz‡o(cid:156)ci„ (cid:149) CzŒ(cid:156)ci sk‡adowe biznesplanu (cid:149) Atrakcyjne przedstawienie firmy i jej potencja‡u (cid:149) Streszczenie jako trzon dokumentu (cid:149) Rodzaje analiz i plan(cid:243)w (cid:149) Okre(cid:156)lanie kamieni milowych (cid:149) Elementy istotne dla inwestor(cid:243)w (cid:149) Test na profesjonalny biznesplan Oryginalne pomys‡y, profesjonalne narzŒdzia, klarowne wizje! Ka¿de przedsiŒwziŒcie biznesowe wymaga konkretnego planu, kt(cid:243)ry pozwala‡by zidentyfikowa(cid:230) i wykorzysta(cid:230) bardziej lub mniej oczywiste mo¿liwo(cid:156)ci biznesowe oraz ostrzega‡by przed potencjalnymi pu‡apkami, czyhaj„cymi w przysz‡o(cid:156)ci. Bez wzglŒdu na to, czy startujesz z now„ firma, otwierasz kolejn„ liniŒ produkcyjn„, czy zabierasz siŒ za nastŒpny projekt (cid:151) Tw(cid:243)j dobrze przygotowany biznesplan bŒdzie dla Ciebie niezast„pion„ map„ po trudnym terenie, jakim jest ka¿dy rynek. Biznesplan zwykle nie jest przygotowywany tylko dla potrzeb Twoich i Twojego zespo‡u. Ten praco- i czasoch‡onny dokument ma za zadanie przyci„gn„(cid:230) uwagŒ potencjalnych inwestor(cid:243)w, zdoby(cid:230) dotacjŒ na zaplanowane przez Ciebie przedsiŒwziŒcie lub wywalczy(cid:230) po¿yczkŒ w banku. Sprawd(cid:159): (cid:149) w jaki spos(cid:243)b zdefiniowa(cid:230) docelowy segment rynku; (cid:149) jak ocenia(cid:230) skalŒ podejmowanego ryzyka i oczekiwanych zysk(cid:243)w; (cid:149) co sprawdza(cid:230) u swoich konkurent(cid:243)w; (cid:149) gdzie zdobywa(cid:230) (cid:156)rodki finansowe dla Twojego przedsiŒwziŒcia. Ksi„¿ki z serii (cid:132)Osobisty Mentor(cid:148) s„ szybkimi i niezawodnymi (cid:159)r(cid:243)d‡ami informacji, pokazuj„cymi, jak stawia(cid:230) czo‡a codziennym wyzwaniom zawodowym. Zawieraj„ wiele praktycznych wskaz(cid:243)wek, podpowiedzi oraz przyk‡ad(cid:243)w pomagaj„cych Czytelnikowi zidentyfikowa(cid:230) jego najmocniejsze strony i najwiŒksze s‡abo(cid:156)ci. W biurze, na zebraniu czy w domu (cid:151) te niewielkie przewodniki oferuj„ szybk„ i profesjonaln„ pomoc w rozwi„zywaniu problem(cid:243)w. Spis treści Przesłanie mentora — znaczenie dobrze przygotowanego biznesplanu Tworzenie biznesplanu: Podstawy Zaczynamy Dlaczego warto mieć biznesplan? Co jest Twoim celem? Kim są odbiorcy Twojego biznesplanu? Jakiego rodzaju informacji będziesz potrzebował? Anatomia biznesplanu Wstęp, część zasadnicza i załączniki Typowy układ biznesplanu Okładka i spis treści Projektowanie okładki Przygotowywanie spisu treści 7 11 13 14 15 16 18 23 24 24 27 28 28 Streszczenie Jakie informacje powinny znaleźć się w streszczeniu? Streszczenie formalne Streszczenie jako sposób wyrażenia misji Opis przedsięwzięcia Prezentacja koncepcji biznesowej Uwzględnianie istotnych szczegółów przedsięwzięcia Podkreślenie zalet produktu czy usługi Analiza otoczenia biznesowego Pojęcie branży i rynku Jak stawiać właściwe pytania Opis branży Charakterystyka produktów i usług wytwarzanych przez podmioty z branży Określanie rozmiarów branży Identyfikacja kluczowych trendów Przewidywanie barier wejścia na rynek Analiza konkurencji Identyfikacja konkurentów Jak wyróżnić się na tle konkurentów Jakie zagrożenia wynikają z konkurencji 29 30 31 32 35 36 37 38 41 42 43 45 46 47 47 48 53 54 55 55 4 Biznesplan Analiza rynkowa Ocena rozmiarów rynku i jego potencjału wzrostu Definiowanie rynków docelowych Wymień unikalne cechy swojej oferty Plan marketingowy Plan marketingowy jako mapa drogowa Tworzenie planu marketingowego Kompozycja marketingowa (marketing mix) Plan operacyjny Co to są operacje Czym jest próg rentowności Identyfikacja pozostałych czynników sukcesu Prezentacja zespołu Opis kwalifikacji członków zespołu Prezentacja zespołu jako wspólnoty Plan finansowy Kryteria oceny biznesplanu Wyszczególnienie Twoich potrzeb kapitałowych Tworzenie prognoz finansowych Prezentacja założeń Analiza progu rentowności Szacowanie ryzyka i zysku Prognozowanie stóp zwrotu 63 64 65 65 71 72 73 76 85 86 87 87 91 92 94 97 98 99 101 102 104 104 106 Spis treści 5 Załączniki i lista punktów zwrotnych Czemu służą załączniki Określanie punktów zwrotnych Wskazówki i narzędzia Narzędzia do tworzenia biznesplanu Sprawdź się Zalecana literatura Źródła 109 110 110 113 114 129 137 143 6 Biznesplan
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Biznesplan. Osobisty mentor - Harvard Business Press
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: