Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00090 007547 18451511 na godz. na dobę w sumie
Black Ice. Niewidzialna groźba cyberterroryzmu - książka
Black Ice. Niewidzialna groźba cyberterroryzmu - książka
Autor: Liczba stron: 336
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-364-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hacking >> klasyka hakera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Były oficer wywiadu amerykańskiego o walce z cyberterroryzmem

Jest oczywiste, że cyberterroryzm jest nową twarzą terroryzmu. Minęły już dni, gdy jedynymi ofiarami zamachów byli znajdujący się w zasięgu eksplozji. Dzisiejsi terroryści nauczyli się, że bezpieczeństwo każdego państwa zależy od infrastruktury -- komputerów i sieci komputerowych. Strategiczny atak na te systemy miałby niewątpliwie straszne i niszczące konsekwencje dla narodu i gospodarki.

'Black Ice. Niewidzialna groźba cyberterroryzmu' to książka napisana przez Dana Vertona, byłego oficera wywiadu amerykańskiego. Autor śledzi i przedstawia różne postacie cyberterroryzmu, jego globalne i finansowe implikacje, przekraczającego granice naszej prywatności oraz sposoby przygotowania się na cyberataki. Książka jest pełna odkrywczych wywiadów i komentarzy amerykańskich autorytetów ds. bezpieczeństwa narodowego (w tym Toma Ridge'a, Jamesa Gilmore'a, Richarda Clarke'a), przedstawicieli wywiadów CIA i NSA, a nawet zwolenników al-Kaidy wspierających działania jej siatki terrorystycznej.

Książka wnosi wiele do debaty na temat bezpieczeństwa wewnętrznego. Verton przekonywująco argumentuje, że wymiana i udostępnianie informacji wywiadowczych w czasie rzeczywistym jest warunkiem powodzenia działań służb bezpieczeństwa. Tylko w ten sposób można nie dopuścić, by korzystający z najnowszych technologii terroryzm nie stał się pasmem czarnego lodu (black ice) rozciągniętym w poprzek autostrady, o istnieniu którego dowiadujemy się dopiero po utracie panowania nad pojazdem.

O autorze:
Dan Verton jest byłym oficerem wywiadu U.S. Marine Corps i dziennikarzem wyróżnionym wieloma nagrodami. [więcej...\

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Black Ice. Niewidzialna groĥba cyberterroryzmu Autor: Dan Verton T³umaczenie: Krzysztof Mas³owski ISBN: 83-7361-364-1 Tytu³ orygina³u: Black Ice. The Invisible Threat of Cyber-Terrorism Format: B5, stron: 336 Jest oczywiste, ¿e cyberterroryzm jest now¹ twarz¹ terroryzmu. Minê³y ju¿ dni, gdy jedynymi ofiarami zamachów byli znajduj¹cy siê w zasiêgu eksplozji. Dzisiejsi terroryġci nauczyli siê, ¿e bezpieczeñstwo ka¿dego pañstwa zale¿y od infrastruktury — komputerów i sieci komputerowych. Strategiczny atak na te systemy mia³by niew¹tpliwie straszne i niszcz¹ce konsekwencje dla narodu i gospodarki. „Black Ice. Niewidzialna groĥba cyberterroryzmu” to ksi¹¿ka napisana przez Dana Vertona, by³ego oficera wywiadu amerykañskiego. Autor ġledzi i przedstawia ró¿ne postacie cyberterroryzmu, jego globalne i finansowe implikacje, przekraczaj¹cego granice naszej prywatnoġci oraz sposoby przygotowania siê na cyberataki. Ksi¹¿ka jest pe³na odkrywczych wywiadów i komentarzy amerykañskich autorytetów ds. bezpieczeñstwa narodowego (w tym Toma Ridge’a, Jamesa Gilmore’a, Richarda Clarke’a), przedstawicieli wywiadów CIA i NSA, a nawet zwolenników al-Kaidy wspieraj¹cych dzia³ania jej siatki terrorystycznej. Ksi¹¿ka wnosi wiele do debaty na temat bezpieczeñstwa wewnêtrznego. Verton przekonywuj¹co argumentuje, ¿e wymiana i udostêpnianie informacji wywiadowczych w czasie rzeczywistym jest warunkiem powodzenia dzia³añ s³u¿b bezpieczeñstwa. Tylko w ten sposób mo¿na nie dopuġciæ, by korzystaj¹cy z najnowszych technologii terroryzm nie sta³ siê pasmem czarnego lodu (black ice) rozci¹gniêtym w poprzek autostrady, o istnieniu którego dowiadujemy siê dopiero po utracie panowania nad pojazdem. O autorze: Dan Verton jest by³ym oficerem wywiadu U.S. Marine Corps i dziennikarzem wyró¿nionym wieloma nagrodami. Kilkakrotnie wystêpowa³ w audycjach telewizyjnych agencji informacyjnych, np. CNN, przemawia³ w Bibliotece Kongresu i w ONZ jako uznany ekspert w dziedzinie bezpieczeñstwa sieci komputerowych, obrony i wywiadu. Jest autorem „Pamiêtników hakerów” i starszym cz³onkiem redakcji „Computerworld”. Spis treści O Autorze Od Tłumacza Słowo wstępne Wstęp 1. Cyberterroryzm: fakt czy fikcja? 2. Black Ice: ukryte niebezpieczeństwa cyberteroryzmu 3. Terror w sieci: Internet jako broń 4. Terror w powietrzu: zagrożenie bezprzewodowe 5. Al-Kaida: w poszukiwaniu hakerów bin Ladena 6. Sieć terroru: co al-Kaida wie o Stanach Zjednoczonych 7. 11 września: atak cyberterrorystyczny 8. Wywiad: aby nie było następnego ataku 9. Dark Winter: technologia i wczesne ostrzeganie 10. Gry patriotyczne: bezpieczeństwo, terror, wolność 11. Wojna z terrorem: mobilizowanie się na przyszłość A Infrastruktury krytyczne B Spojrzenie na PDD-63 C Uwagi na temat cyberterroryzmu 9 11 13 21 37 55 71 99 129 169 191 223 255 277 297 309 311 315 D Obiekty, których zagrożenie bezpieczeństwa stanowi wyzwanie dla Departamentu Bezpieczeństwa wewnętrznego 319 Referencje 321 8 Wywiad: aby nie było następnego ataku Ludzie powinni zrozumieć, że nie mamy żadnej czarodziejskiej skrzynki, której istnienie ukrywamy1. —William F. Dawson Zastępca rzecznika Wspólnoty Wywiadowczej USA2 UBL [Usama bin Laden] dobrał się do technologii i użył jej wszybciej niż my3. —Larry Castro Dyrektor ds. bezpieczeństwa wewnętrznego w Agencji Bezpieczeństwa Narodowego4 1 Wywiad przeprowadzony przez Autora na konferencji Iznformation Sharing and Homeland Security (Udostępnianie informacji i bzezpieczeństwo narodowe) w Filadelfii w stanie Pensylwania. Konferencja odbyła szię w sierpniu 2002 i była sponsorowana przez Departament Obrony i Wspólnotzę Wywiadowczą (Intelligence Community). 2 Intelligence Community (IC) jest federacją amerykańskizch agencji i organizacji zajmujących się wywiadem. Należą do nie np. CIA, wywiad pzowietrzny, wywiad morski, a także Departament Obrony i wiele innych. Dokładzne informacje można znaleźć pod adresem http://www.intelligence.gov — przyp. tłum. 3 Uwagi robione na konferencji Information Sharing anzd Homeland Security — patrz 1. przypis w tym rozdziale. 4 National Security Agency (NSA) — przyp. tłum. 2 2 4 W Y W I A D : A B Y N I E B Y Ł O N A S T Ę P N E G O A T A K U W południe 11 września nadajnik CNN intensywnie pracował na szczycie dachu kościoła naprzeciw Kapitolu. Tego dnia jednym z wielu gości stacji był kongresman Curt Weldon, starszy członek House Armed Services Committee (HASC), nadzorujący roczny budżet wynoszący 38 miliardów dolarów i przeznaczony na badania oraz rozwój najnowszych technologii wojskowych. Zapytany, jak — jego zdaniem — mogło dojść do tak straszliwych, morderczych ataków, stwierdził, że „był to błąd naszego systemu wywiadowczego. Błąd spowodowany brakiem zasobów oraz samozadowoleniem, które by- ło naszym udziałem w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Wynikało ono z przekonania, że po upadku Związku Sowieckiego nic już nam nie zagraża”. Weldon obwiniał wywiad za wydarzenia 11 września, za niezdol- ność do zapewnienia narodowego bezpieczeństwa oraz za niepoin- formowanie społeczeństwa o planowaniu ataku, którego cel leżał na terytorium Stanów Zjednoczonych. Odpowiedzialnością za to obar- czał administrację prezydenta Clintona. Podczas swej kadencji Bill Clinton dał do zrozumienia, że ciężka praca wywiadu jest mu rów- nie potrzebna, jak zeszłoroczny śnieg. I rzeczywiście, pracownicy wywiadu często narzekali, że administracja w ogóle się nie interesuje tym, co CIA ma do powiedzenia, zaś Clinton jest skłonny rozwią- zywać każdy kryzys i zagrożenie narodowego bezpieczeństwa przez wysyłanie pocisków cruise5. Próżno dowodzili, że wojna z party- zantką wymaga działania z bliska i osobistego zaangażeowania. Ale Weldon rzeczywiście wierzył, że Ameryka dysponowała środ- kami technicznymi, które umożliwiały analitykom wywiadu wyśle- dzenie planów ataków z 11 września i zapobieżenie im. Problemem było to, że spośród 32 agencji federalnych zarządzających systemami komputerowymi przechowującymi tajne dane wywiadowcze jedynie 5 Pociski manewrujące o średnim zasięgu działania, przenzoszące głowice jądrowe lub konwencjonalne, napędzane silnikiem odrzutowym lzub odrzutowym strumieniowym. Obecnie są wyposażane w komputerowe sysztemy sterowania. Mogą być odpalane z powietrza, lądu, morza. W porównaniu zz pociskami balistycznymi mogą przenosić cięższe ładunki w stosunkzu do swoich rozmiarów i są trudniejsze do wykrycia ze względu na mniejszyz rozmiar i lot na niższej wysokości, chociaż ich ponaddźwiękowa prędkość może je zzdradzać. Były używane między innymi w czasie operacji Pustynna Burza (1991) w zwojnie o Kuwejt z Irakiem — przyp. tłum. na podstawie encyklopedii internetowej http://wiem.onet.pl/ W Y W I A D : A B Y N I E B Y Ł O N A S T Ę P N E G O A T A K U 2 2 5 kilka jest skłonnych dzielić się posiadanymi informacjami. Weldon podał doskonały przykład, nie tylko kompromitujący CIA, lecz tak- że służący jako oskarżenie ogólnego trybu postępowania, który utrwa- lił się w amerykańskiej wspólnocie wywiadowczej, a świadczył o na- wyku działania „stąd-dotąd”, ściśle według instrukcji. -.-. -.-- -... . .-. - . .-. .-. --- .-. Bombardowanie rozpoczęło się 23 marca 1999 roku. Administracja Clintona była przekonana, że skończy się ono stosunkowo szybko, a jugosłowiańscy Serbowie, którzy w Kosowie prowadzili ludobójczą wojnę przeciw muzułmanom, ulegną potędze Stanów Zjednoczo- nych i NATO. Ostatecznie bombardowania trwały przez 78 dni. Ale w ciągu początkowych dwóch tygodni Weldon zaczął otrzymywać e-maile i telefony od swoich partnerów z rosyjskiej Duemy. W jednym z e-maili przeczytał: „Macie prawdziwy problem. Wa- sza polityka bombardowania Miloševicia i niewinnych Serbów po- woduje w Rosji utratę zaufania ludzi do czystości waszych intencji, co odciąga Rosję coraz dalej od USA”. W rzeczywistości ten e-mail oznaczał, że Półwysep Bałkański leży w tradycyjnej strefie wpływów rosyjskich i Stany Zjednoczone mądrzej zrobiłyby, traktując Rosję jako pełnoprawnego partnera w swych wysiłkach przywrócenia po- koju w tym regionie. „Co chcecie, abym zrobił?” — odpisał. „Chcemy, aby pan przekonał waszego prezydenta, że Rosja może odegrać istotną rolę w doprowadzeniu do zakończenia wojny i wy- rzuceniu Miloševicia z urzędu” — odpowiedział rosyjski kontakt Weldona. Ponadto e-mail zawierał informację, że Rosja uważałaby za rzecz wskazaną, by Weldon udał się do Belgradu na czele delegacji Kongresu, której Rosjanie umożliwiliby spotkanie z Miloševiciem. Z początku Weldon uznał, że taki wyjazd jest niemożliwy, gdyż Stany Zjednoczone znajdują się w środku wojny. Ponadto zastępca Sekretarza Stanu Strobe Talbot był takiej wyprawie przeciwny, twierdząc, że USA nie może zagwarantować bezpieczeństwa jej uczestników i nie ma żadnej gwarancji, że Milošević zastosuje się do zaleceń rosyjskich. Ponadto Milošević właśnie wziął jako zakładników trzech żołnie- rzy amerykańskich, którzy podczas rutynowego patrolu nieświado- mie przekroczyli granicę macedońsko-jugosławiańską. Należeli do 2 2 6 W Y W I A D : A B Y N I E B Y Ł O N A S T Ę P N E G O A T A K U oddziału stacjonującego w Macedonii i mającego za zadanie zapo- biegać rozprzestrzenianiu się działań wojennych. Niestety, armia nie wyposażyła ich w urządzenia radiowego globalnego systemu okre- ślania pozycji — zwanego Soldier 911. Produkcję tych urządzeń roz- poczęto przed czterema laty, a miały one nie tylko przestrzegać żoł- nierzy przed chodzeniem w miejsca, gdzie nie powinni się znaleźć, lecz także służyć do alarmowania jednostek o aktualnym miejscu ich pobytu. Aparaty radiowe miały wbudowany komercyjny chip od- biornika GPS, który pozwalał na dokładne określenie pozycji na powierzchni ziemi, a także komputer, modem i niewielki ekran. Wyprodukowano ich tysiące, ale gdy spytano, czy schwytani żołnierze byli w nie wyposażeni, armia nie potrafiła odpowiedzieć, czy w ogóle były stosowane w Macedonii6. Rosja wkrótce poszła o krok dalej i na oficjalnym papierze Dumy Państwowej zaprosiła Weldona i delegację Kongresu USA na spotka- nie, którego wzniosłym celem miało być przeprowadzenie negocjacji poświęconych zakończeniu wojny w Kosowie i zmuszeniu Miloše- vicia do oddania władzy. Z powodu niepewnej sytuacji w Belgradzie Weldon i jego koledzy (pięciu demokratów i pięciu republikanów) przystali na spotkanie z Rosjanami i przedstawicielami Miloševicia w Wiedniu. Weldonowi nakazano, by negocjował bezpośrednio z Miloševiciem za pośrednictwem jednego z jego najbardziej odda- nych zwolenników Dragomira Karica. Ani Weldon, ani nikt inny z delegacji nigdy nic nie słyszał o kimś takim. Aby przygotować się do negocjacji, Weldon poprosił dyrektora CIA George’a Teneta o opis Karica. „Nie wiem, kim jest ten facet, ale Rosjanie są przekonani, że może nam udzielić informacji, które pomogą skłonić Miloševicia do przyjęcia naszych warunków” — powiedział Weldon. — „Czy może mi pan coś o nim powieedzieć?” Tenet zadzwonił następnego dnia i w kilku zdaniach nakreślił charakterystykę osoby. Dodał, że z danych CIA wynika, iż „maczał on palce w rosyjskich aferach korupcyjnych, ale niewiele więcej można na jego temat powiedzieć” — wspomina Weldon. Pamięta swoją podróż z roku 1997 do pewnego garnizonu w za- padłej dziurze gdzieś niedaleko Fort Belvoir w północnej Wirginii. 6 Patrz: Dan Verton i Bob Brewin Captive Soldiers Lacked Critical GPS Radios Federal Computer, 5 kwietnia 1999. W Y W I A D : A B Y N I E B Y Ł O N A S T Ę P N E G O A T A K U 2 2 7 Armia miała mu zademonstrować możliwości czegoś, co nazywano Information Dominance Center7 lub Land Information Warfare Activity (LIWA)8. Polegając na doświadczeniu byłego analityka CIA, armia zaprzęgła do pracy komercyjne technologie przekopywania się przez zwały ogólnie dostępnych danych w Internecie, w różnego rodzaju wiadomościach agencyjnych oraz pracach naukowych kra- jowych i zagranicznych. Następnie tak uzyskane informacje były porównywane z tajnymi danymi wywiadowczymi spływającymi z ca- łego świata. Weldon zdecydował, że nie mając nic do stracenia, po- prosi o przygotowanie rysu biograficznego Karica. Zlecił to anality- kom LIWA. Za pomocą komercyjnych programów przeczesujących przygo- towano ośmiostronicowy zestaw informacji o Karicu, z którego Weldon mógł się dowiedzieć, że ma on czterech braci, którzy są wła- ścicielami największego systemu bankowego w byłej Jugosławii. Za- trudniali ponad 60 tys. ludzi, a ich bank był bezpośrednio zamieszany w próbę sfinansowania zakupu rosyjskich pocisków SA-10. Banku tego dotyczyła też afera wyłudzenia obligacji niemieckich wartych 4 miliardy dolarów. Jednakże powiązania braci Kariców z Miloševi- ciem sięgały daleko poza sprawy biznesowe. Jeden z braci osobiście finansował kampanię wyborczą Miloševicia. Co więcej, dom, w któ- rym Miloševic mieszkał z żoną, był własnością rodziny Kariców. Żony Karica i Miloševicia były najlepszymi przyjaciółkami. Był to obraz bliskiego powiernika, z którym warto było prowadzić nego- cjacje z prawdziwego zdarzenia. Ocena podróży delegacji Weldona do Wiednia nie jest jedno- znaczna. Negocjacje nie przyniosły natychmiastowego ugaszenia ognia nienawiści, ale uzgodnienia dokonane przez Weldona, Rosjan i Karica stały się w końcu podstawą prowadzących do zakończenia wojny postanowień grupy G-8. 7 Information dominance czyli dominacja informacyjna zjest rozumiana w armii jako dysponowanie przeważającymi możliwościami generowzania informacji, manipulowania nią i używania jej do uzyskania przewazgi militarnej. Zatem Information Dominance Center oznacza ośrodek, który tazką dominację informacyjną zapewnia — przyp. tłum. 8 W wolnym tłumaczeniu jest to „system informacji przezstrzennej (terenowej) służący działaniom wojennym” — przyp. tłum. 2 2 8 W Y W I A D : A B Y N I E B Y Ł O N A S T Ę P N E G O A T A K U Po powrocie Weldona do kraju CIA i FBI usiłowały wydobyć od Weldona informacje o Karicu, gdyż na żądanie Departamentu Sta- nu miały przygotować zestawy informacji o tym nowym graczu na scenie politycznej, który rzeczywiście był w stanie rozmawiać z Mil- oševiciem. Weldon powiedział im wszystko, co wiedział o Karicu, a gdy zapytali o źródło informacji, poinformował ich o danych ze- branych przez wojskowe Information Dominance Center. Jak twierdzi, zmieszani pytali, „co to takiego to Information Dominance Center”. -.-. -.-- -... . .-. - . .-. .-. --- .-. Choć CIA i FBI nigdy nie słyszały o Information Dominance Cen- ter, ani o jego olbrzymich możliwościach przeczesywania danych, to słyszało o nim U.S. Special Operations Command (USSOCOM)9, które było zainteresowane wykorzystaniem jego możliwości dla wła- snych działań wywiadowczych. Jesienią 2000 roku USSOCOM zbudowało własny system mini- LIWA, mający za zadanie wyszukiwanie informacji i przygotowy- wanie opracowań tematycznych. Miały one pomagać w planowaniu działań antyterrorystycznych i w zwalczaniu ruchów partyzanckich. Jednakże ważniejszą przyczyną stworzenia systemu mini-LIWA była konieczność zbierania danych w celu nakreślenia profilu al-Kaidy — łącznie z jej powiązaniami z innymi organizacjami terrorystycz- nymi z całego świata. W nieutajnionej wersji tego dokumentu wi- dzimy ogólny schemat organizacji i sieci jej powiązaeń zewnętrznych. Po zebraniu tych informacji USSOCOM przygotował ich przegląd dla przewodniczącego Połączonego Komitetu Szefów Sztabów Hugha Sheltona. Sugerował w nim usunięcie pięciu specjalnych komórek al-Kaidy, co miało znacznie zmniejszyć, jeżeli nie zlikwidować, jej zdolność do przeprowadzania operacji terrorystycznych. Jednakże zanim przegląd zaprezentowano Sheltonowi, został skrócony z trzech godzin do jednej, a co najważniejsze, zapisane w nim zalecenie znisz- czenia pięciu komórek al-Kaidy nigdy nie doczekało sieę realizacji. „Na rok przed 11 września potencjał naszych Sił Specjalnych był wystarczający do rozpracowania sieci al-Kaidy” — mówił Weldon na posiedzeniu Izby Reprezentantów w osiem miesięcy po atakach 9 Dowództwo Operacji Specjalnych USA — przyp. tłum. W Y W I A D : A B Y N I E B Y Ł O N A S T Ę P N E G O A T A K U 2 2 9 11 września. „Udało im się pójść o wiele dalej i przekazać nam wska- zówki, gdzie powinniśmy uderzyć i jakie komórki wyeliminować, aby ich obezwładnić. Gdyby te działania podjęto, być może nie by- łoby tragedii 11 września”. „Przepytywałem w tej sprawie naszego Dyrektora ds. Bezpieczeń- stwa Wewnętrznego10 Toma Ridge’a. Zgodził się z moją opinią, lecz cóż z tego, skoro nadal nie udaje mu się stworzyć centrum współ- pracy międzyagencyjnej, a jest to oskarżenie pod adresem rządu, które może wywoływać słuszny gniew Amerykanów”. Rzeczywiście, Amerykanie byli oburzeni atakami 11 września. Wpadliby w prawdziwą furię, gdyby wiedzieli, jak dalece uchybienia i nieumiejętność wzajemnego dzielenia się informacjami przez po- szczególne agencje wywiadowcze umożliwiły zamachowcom osią- gnięcie sukcesu. Ale Amerykanie znają tylko część prawdy o błędach wywiadu dotyczących posługiwania się najnowocześniejeszą techniką. -.-. -.-- -... . .-. - . .-. .-. --- .-. 1 października 1999 roku grupa 19 menedżerów średniego stopnia z Agencji Bezpieczeństwa Narodowego11, zajmującej się wywiadow- czym śledzeniem przesyłanych sygnałów i informacji, przekazała swemu dyrektorowi, generałowi porucznikowi lotnictwa Michaelowi Haydenowi, oskarżenie dotyczące, jak to nazwano, kryzysu przy- wództwa oraz niemożności dotrzymania kroku nieokiełznanemu rozwojowi technologii komercyjnych. Grupa menedżerów (11 mężczyzn i 8 kobiet), która przyjęła na- zwę New Enterprise Team12 lub NETeam, uznała, że „agencja jako całość dojrzała do rozwiązania”. Członkowie grupy twierdzili, że „NSA straciła wiarygodność u swych mocodawców i klientów oraz 10Homeland Security Director — przyp. tłum. 11 National Security Agency (NSA) — główne zadania tej supzertajnej agencji wywiadowczej to strzeżenie amerykańskich rządowych śrozdków łączności oraz podsłuchiwanie/przejmowanie informacji przesyłanych pzrzez obce rządy, służby specjalne i organizacje przestępcze. Specjalizuje szię przede wszystkim w wywiadzie technicznym, kryptologii, łamaniu szyfrów itp. — patrz znp. http://www.republika.pl/ garton/org/usa/nsa.html lub http://www.totse.com/en/politics/national_security_aegency/ — przyp. tłum. 12W wolnym tłumaczeniu „zespół mający się zająć nowym przezdsięwzięciem/ przedsiębiorstwem” — przyp. tłum. 2 3 0 W Y W I A D : A B Y N I E B Y Ł O N A S T Ę P N E G O A T A K U że nie podejmuje żadnych prób reorganizacyjnych, koniecznych do skutecznego działania w wieku informacji”. W rezultacie „wyjątko- we dziedzictwo służby NSA jest w wielkim niebezpieczeńsetwie”. W rzeczywistości oznaczało to, że agencja nie tylko straciła za- ufanie swych klientów — członków rządu oraz różnego rodzaju osób i instytucji z amerykańskiej wspólnoty wywiadowczej — lecz że nie potrafi także dostosować się do realiów wieku Internetu. Terro- ryści walczący z Ameryką posiedli już umiejętność „operowania sie- cią i skutecznego wykorzystywania jej do realizacji własnych celów”. Zaś główna krajowa agencja wywiadowcza, mająca za zadanie śle- dzenie sygnałów, komunikatów i przesyłanych wiadomości, tonie pod wielkimi zwałami informacji, których nie potrafi przeanalizo- wać. NETeam ostrzegała Haydena, że NSA, choć dysponuje naj- większą liczbą superkomputerów, z powodu kryzysu przywództwa nie dotrzymuje kroku rozwojowi technologii szyfrowania oraz prze- staje ogarniać miliony mil nowo instalowanych linii światłowodo- wych przenoszących komunikaty terrorystów zagrażających Stanom Zjednoczonym. Twierdziła, że NSA dotychczas tkwi jedną nogą w bagnie zimnej wojny. W rezultacie „krytyczne dane potrzebne tym, którzy podejmują decyzje, (...) są często nieosiągalne lub trudne do wydobycia. W rezultacie decyzje finansowe, dotyczące zasobów ludzkich lub zaangażowania klientów w różne przedsięwzięcia są podejmowane późno lub są błędne”. Twierdziła, że żadne prowizo- ryczne działania nie odwrócą tych trendów i nie uzdroewią agencji. „Zakres proponowanych przez nas zmian przypomina remont samolotu podczas lotu z kompletem pasażerów” — napisała grupa 19 menedżerów. Na raport Hayden zareagował natychmiast, rozpoczynając tzw. okres „100 dni zmian”, podczas którego obiecał zreorganizować sztywny i przestarzały sposób zarządzania agencją oraz skończyć z jej przekraczającym granice rozsądku utajnieniem i izolacją. Podję- to natychmiastowe kroki w celu przygotowania strategicznego planu wdrożenia nowego sposobu zarządzania oraz zastosowania nowych technologii. Przystąpiono także do odnowienia siedziby agencji, skupiając się przede wszystkim na remoncie głównego budynku operacyjnego (129 tys. stóp kwadratowych powierzchni) w kwate- rze głównej w Fort Meade w stanie Maryland. Projekt obejmował unowocześnienie połączeń ponad 1000 pracowników agencji oraz W Y W I A D : A B Y N I E B Y Ł O N A S T Ę P N E G O A T A K U 2 3 1 zapewnienie dodatkowych łączy internetowych dla 10 stacji robo- czych. Przewidziano także stworzenie Centrum Śledzenia Operacji, które miało przez 24 godziny na dobę zbierać i analizować dane wywiadowcze. NSA rozpoczęło także stopniowe prace nad przygotowaniem ol- brzymiego kontraktu, przewidzianego na 10 lat i 5 miliardów dola- rów. Jego celem miało być zlecanie firmom z sektora prywatnego za- rządzania informacjami nieobjętymi klauzulą tajności. „Musimy natychmiast zacząć inwestować w rozwój naszej struktury informa- tycznej, aby zapewnić sobie sprawność działania i zdolność adapta- cji w wieku informacji” — napisał Hayden w publicznym oświad- czeniu, w którym ujawnił plany realizacji kontraktu zwanego „Project Groundbreaker13”. Hayden wierzył, że najlepszym sposo- bem, by agencja odzyskała utraconą wiodącą rolę i giętkość opera- cyjną, jest pozbycie się znacznej części codziennych pracochłonnych zadań przez przekazanie ich do wykonania firmie prywatnej. To samo wynikało z raportu NETeamu. Podjęcie przez Haydena wysiłków zreformowania agencji i jego dążność do zaakceptowania i zrealizowania postulatów przedsta- wionych przez 19 członków NETeamu, nazywanych przez niego „lo- jalnymi anarchistami”, nie uszła uwagi Waszyngtonu. Wkrótce po zakończeniu „100 dni zmian” Senacka Komisja Specjalna ds. Wy- wiadu14 umieściła rekonstrukcję NSA na szczycie listy prioryteto- wych zadań ustawy zatwierdzającej budżet wywiadu na rok 200115. „NSA systematycznie poświęcała modernizację infrastruktury na rzecz wykonywania bieżących zadań wywiadowczych” — stwierdziła komisja. — „W wyniku tego rozpoczęła wiek XXI bez odpowiedniej infrastruktury technologicznej i bez zasobów ludzkich pozwalają- cych na podjęcie stojących przed nią wyzwań”. Jednak choć Hayden był reformatorem, który rozumiał koniecz- ność dopływu świeżej krwi, jego wybór zastępcy przeczył temu. Wkrótce po przyjęciu bankowego specjalisty od spraw inwestycyjnych 13 Groundbreaker to ktoś oryginalny i innowacyjny, nazwa zma więc oznaczać projekt będący przełomem, wejściem na nowe tory — przyp. tłum. 14Senate Select Committee on Intelligence — przyp. tłum. 152001 Intelligence Authorization Bill — przyp. tłum. 2 3 2 W Y W I A D : A B Y N I E B Y Ł O N A S T Ę P N E G O A T A K U na stanowisko głównego księgowego udał się do Dulles w Wirginii niedaleko Waszyngtonu w poszukiwaniu swej prawej ręki w dzie- dzinie technologii i pomocnika w taktycznych działaniach we- wnętrznej rewolucji w NSA. Jedynym problemem było to, że wybra- ny przez niego na zastępcę William Black był 38-letnim weteranem NSA, który zaledwie w roku 1997 odszedł z agencji. Minione trzy lata spędził, pracując w sektorze prywatnym. Wybranie Blacka nie było więc takim przełomem, jakiego się spodziewano. Zatrudnienie byłego pracownika zostało przez niektórych uznane za dowód niemożności wychowania własnej nowej generacji liderów awansowanych spośród obecnych pracowników wywiadu. Aby być sprawiedliwym, należy uznać, że jeżeli nawet Black był powiązany z firmami prywatnymi — jak niektórzy twierdzili — do- brze rozumiał wyzwania stojące przed NSA. Jednym z nich było i nadal jest udostępnianie i upowszechnianie technologii szyfrowa- nia. Technologie, które niegdyś pozwalały na skuteczne szyfrowanie komunikatów, teraz stawały się dostępne dla terrorystów. Rzeczywi- ście, odczytanie zaszyfrowanych plików znalezionych na dyskach laptopów agentów al-Kaidy, ujętych w roku 1993 w związku z zama- chem bombowym na World Trade Center, zajęło NSA kilka meiesięcy. Eksperci ds. bezpieczeństwa narodowego, łącznie z poprzedni- kiem Blacka w NSA, od lat przestrzegali przed eksportowaniem za granicę produkowanych przez amerykańskie firmy programistyczne narzędzi do szyfrowania bez zachowania w depozycie klucza. Spo- wodowałoby to zwiększenie prawnego nacisku na użytkowników oraz zapewnienie sobie możliwości odczytania zaszyfrowanych ko- munikatów w przypadku wykorzystywania ich do działań krymi- nalnych lub godzących w bezpieczeństwo narodowe. Bardzo szybko okazało się, że dżin już został wypuszczony z butelki. Narzędzia do programowego szyfrowania przesyłanych informacji stały się wkrót- ce powszechnie dostępne na całym świecie. Coraz częściej były pro- dukowane przez zagraniczne firmy kupowane lub zakładane przez amerykańskich inwestorów jedynie po to, aby wytwarzać rodzime technologie i sprzedawać je za granicą. W końcu społeczność stróżów bezpieczeństwa narodowego prze- grała batalię o narzucenie ograniczeń dotyczących handlu progra- mami szyfrującymi. Globalny pęd do rozpowszechnienia handlu W Y W I A D : A B Y N I E B Y Ł O N A S T Ę P N E G O A T A K U 2 3 3 elektronicznego był zbyt silny, aby mógł się mu oprzeć jakikolwiek rząd. W rezultacie potężne narzędzia szyfrujące „wyfrunęły” w świat, stały się dostępne na całym globie i są stosowane zarówno przez praworządnych obywateli, jak i przez terrorystów. NSA została po- zostawiona sama sobie w trudnej walce o ponowne zapanowanie nad licznymi strumieniami informacji wysyłanymi przez wrogów Ameryki. Na razie jej możliwości kontroli są znaczniee ograniczone. Siedem miesięcy przed atakami terrorystycznymi 11 września Hayden zrobił coś niezwykłego jak na dyrektora supertajnej agencji wywiadowczej — tak tajnej, że niegdyś akronim NSA żartobliwie odczytywano jako No Such Agency16 — pokazał się w telewizji i mówił o niezdolności NSA do efektywnego działania w dobie In- ternetu. 13 lutego 2001 roku udzielił wywiadu ogólnonarodowej telewizji CBS i w audycji „60 minut” powiedział, że NSA pozostaje w tyle za resztą świata i nie może dotrzymać kroku gwałtownemu rozwojowi technologii17. „Jesteśmy poza szlakiem, którym kroczy globalna re- wolucja telekomunikacyjna” — stwierdził. Jeżeli gdziekolwiek na świecie powstanie nowe rozwiązanie telekomunikacyjne, NSA musi znaleźć sposób na podsłuchanie i rozszyfrowanie przekazu. Co naj- ważniejsze, musi szybko znaleźć sposób na wyławianie połączeń międzynarodowych organizacji terrorystycznych i obcych służb specjalnych z wielkiego, bezprecedensowego zalewu rozmów prowa- dzonych przez telefony komórkowe i przekazów internetowych po- chodzących z urządzeń przenośnych. Przyznanie przez Haydena, że NSA pozostaje „poza szlakiem rozwoju najnowszych technologii”, bardziej niż późniejszy elaborat NETeamu i okres „100 dni zmian” przekonały kilku ekspertów ds. bezpieczeństwa, że nadszedł czas, aby NSA poszło w ślady CIA i zna- lazło prywatną firmę gotową zainwestować znaczne kapitały w ba- dania i rozwój, co pomogłoby agencji dotrzymać kroku czołowym technologiom. CIA zrobiło więcej — nie tylko dopuściło do swych prac firmy prywatne, lecz samo również weszło na ryneek. 16Nie ma takiej agencji — przyp. tłum. 17Patrz: Dan Verton NSA Struggles to Keep Up with Pace of Technology „Computerworld”, 5 marca 2001. 2 3 4 W Y W I A D : A B Y N I E B Y Ł O N A S T Ę P N E G O A T A K U -.-. -.-- -... . .-. - . .-. .-. --- .-. W kwaterze głównej CIA w Langley w Wirginii George Tenet prze- ważającą część roku 1999 spędził na „przygotowywaniu się na przy- szłość”. Wiele wysiłku poświęcił na szukanie nowych sposobów wymiany informacji wewnątrz całej wspólnoty wywiadowczej, skła- dającej się z 14 różnych agencji, z których większość podlega Depar- tamentowi Obrony. Jednym z pierwszych projektów przygotowanych przez CIA w tym roku był system Intelligence Community Metropolitan Area Communications (IC MAC)18. Został on zaprojektowany w celu poprawienia łączności i wymiany informacji między rządowymi agencjami wywiadowczymi i Departamentem Obrony. Agencje wy- wiadowcze podjęły ponadto wspólny wysiłek stworzenia nowych na- rzędzi pozwalających na wykorzystanie możliwości komunikacyj- nych Internetu. Na przykład bezpieczna aplikacja sieciowa XLINK powstała w celu poprawienia współpracy „zbieraczy” informacji z analitykami. Poza tym CIA utworzyło tajne laboratorium badaw- cze nazwane kryptonimem Platinum Rail, którego zadaniem było zbadanie sposobów wsparcia pracy wywiadu przez wykorzystanie oprogramowania komercyjnego. Tenet pilnował także tworzenia PolicyNet Program Office19, któ- ry miał nadzorować sieć bezpiecznych połączeń internetowych za- pewniających dostęp do bazy danych CIA. Korzystać z niego mieli U.S. Senate Appropriations Committee20 i inne osoby oraz instytu- cje tworzące prawo. Agencja rozpoczęła także badania nad opro- gramowaniem służącym do eksploatowania sieci z zastosowaniem programów tłumaczących teksty z innych języków oraz programów służących do wizualizacji danych. Na przykład połączono dwa sys- temy, by stworzyć oprogramowanie pozwalające analitykom na śle- dzenie w wersji angielskiej dokumentów pisanych po japońsku i po koreańsku oraz tworzenie angielskich streszczeń możliwych do od- czytywania za pomocą standardowej przeglądarki internetowej. 18W wolnym przekładzie „miejska sieć łączności wspólnoty wzywiadowczej” — przyp. tłum. 19Biuro programu polityki sieciowej — przyp. tłum. 20Komisja senatu do badania wydatków rządowych — przyp. tłum. W Y W I A D : A B Y N I E B Y Ł O N A S T Ę P N E G O A T A K U 2 3 5 Przedstawiono także wersję demonstracyjną programu tłumaczące- go z farsi21 na angielski. Zrobiono to w roku 1999 w samej agencjie. A poza agencją w roku 1999 udało się skorzystać z fali sukcesów wielu dotcomów22 i dzięki funduszom uzyskanym od CIA uzyskać ich pomoc w rozwiązaniu problemów z zarządzaniem informacjami i ich analizowaniem. Był to też rok powołania do życia In-Q-Tel, Inc. firmy badawczo-rozwojowej, której inwestorem było CeIA. W lutym 1999 CIA zainwestowało w In-Q-Tel 28 milionów dola- rów. Nazwa firmy była kombinacją skrótów: In-…-tel (od ang. intelli- gence — wywiad) oraz Q — imienia genialnego twórcy gadżetów szpiegowskich w filmach o Jamesie Bondzie. Nową firmę utworzo- no w celu wykorzystania doświadczeń technologicznych firm pry- watnych i szybkiego wsparcia ich osiągnięciami wysiłków CIA. W ostatnich latach agencja ugrzęzła w bagnie biurokracji i strachu przed dokonywaniem jakichkolwiek zmian. Część pracowników CIA uważała, że agencja cierpiała na syndrom obawy przed wszyst- kim, „co nie u nas wmyślono”, a to paraliżowało jej możliwości do- trzymywania kroku rozwojowi technologii. Ale zgodnie z wewnętrznym raportem napisanym w roku 2001 przez L. Britta Sidera, inspektora generalnego CIA, problemy agen- cji sięgały o wiele głębiej. Według niego, niezdolność agencji do ko- rzystania z osiągnięć technologicznej rewolucji, trwającej w prywatnym sektorze gospodarki, groziła podstawom jej bytu. „Zastanawiam się, czy agencja jest świadoma ciągłego zmniejszania się jej przydatno- ści” — pisał Snider w swym piśmie pożegnalnym do władz CIA przed odejściem na emeryturę. — „Myślę, że agencja będzie w stanie zwiększać swą wartość i użyteczność jedynie wtedy, gdy uda się jej do realizacji swych zadań wykorzystać nowe technologie rozwijane w prywatnym sektorze gospodarki. A tego się nie uda zrobić bez do- puszczenia do naszych działań kompetentnych ludzi ze zewnątrz. 21Odmiana perskiego — przyp. tłum. 22Dotkom; dotcom; dot-com — tak określa się firmy, które w zlatach 90. oparły swą działalność rynkową na Internecie. Słowo pochodzi od nazzw tych firm, których większość zawierała .com (ang. dot — kropka). Przykładem jest znana księgarnia internetowa Amazon.com — przyp. tłum. 2 3 6 W Y W I A D : A B Y N I E B Y Ł O N A S T Ę P N E G O A T A K U Gdy przed laty byłem dyrektorem ds. personalnych Aspin/ Brown Commission23, uświadomiłem sobie, że świat technologii in- formacyjnych niezbyt dobrze pasuje do świata wywiadu. Podstawą osiągnięć tego pierwszego środowiska jest otwartość i czytelność. Wcale tam nie tęsknią za kontraktami rządowymi i pieczęciami taj- nych kancelarii. Dla nas zaś najważniejsza jest tajemnica. Zatem należy znaleźć sposób, aby zaprząc ich technologie do wykonywania naszych zadań, bez zbędnego narzucania im tego, co dla nich niewygodne. Dlatego uważam, że firma In-Q-Tel jest skazana na sukces. Menadże- rowie agencji i jej nadzorcy muszą dać jej możliwość edziałania”24. Snider celnie zaatakował panującą w CIA niechęć do choćby niewielkiego zwiększenia przejrzystości działania, wskazując, że to właśnie hamuje szybkie pozyskanie dostępu o nowych technologii. CIA miało ten sam problem, co NSA: jak zreformować własne zasa- dy działania, aby umożliwić większą elastyczność? Przypominam sobie swoją rozmowę na ten temat z George’em Tenetem w roku 1998 na bankiecie sponsorowanym przez Marine Corps Intelligence Association25, gdzie później zostałem prezesem oddziału. Półżartem powiedziałem mu wówczas, że jako dziennikarz musiałem się sporo napracować, by przebić się przez wszystkie warstwy tajności i byłoby świetnie, gdyby mógł mi opowiedzieć kilka nowych historii. Spytał, z kim się kontaktowałem w agencji. Gdy wymieniłem nazwisko mo- jej pierwszej rozmówczyni, uśmiechnął się i powiedział, że jutro za- raz po przyjściu do pracy awansuje ją. W sierpniu 2001, na miesiąc przed atakami terrorystycznymi, po- jawiły się pierwsze oznaki, że In-Q-Tel zaczyna spełniać pokładane w nim nadzieje. W raporcie przygotowanym na żądanie Kongresu i włączonym do rocznego sprawozdania budżetowego wywiadu za rok 2000, 30 członków Independent Panel on the Central Intelligence 23Komisja powołana w roku 1994 przez prezydenta i Kongres zUSA w celu zbadania działań i możliwości wywiadu amerykańskiego — przyp. tłum. 24L. Britt Snider A Letter from the Inspector General, Central Intelligeence Agency, wewnętrzne memorandum CIA, 19 stycznia 2001. 25Stowarzyszenie wywiadu Marine Corps (patrz notka o Azutorze i przypis na początku książki) — przyp. tłum. W Y W I A D : A B Y N I E B Y Ł O N A S T Ę P N E G O A T A K U 2 3 7 Agency In-Q-Tel Venture26 orzekło, że ten sposób prowadzenia firmy „ma sens”. Jednakże wstrzymali się przed zarekomendowaniem tego pomysłu innym agencjom, takim jak NSA. Najważniejsze było to, że technologia zbierania i analizowania informacji, użyteczna w pracy wywiadowczej, zaczęła wreszcie torować sobie drogę do eCIA. Jednym z narzędzi takiej technologii był Presidential Informa- tion Dessemination System (PIDS)27, elektroniczne narzędzie do przygotowywania przeglądowych zestawień informacji dla prezy- denta elekta podczas przejściowego okresu zmiany administracji. Dodatkowo PIDS był podstawą, na której opierało się działanie pro- gramu iWeb, portalu sieciowego przygotowanego przez CIA jako narzędzie dla analityków. Ponadto In-Q-Tel zleciło SafeWeb z Oakland w Kalifornii, firmie wiodącej w dziedzinie technologii ochrony poufności danych, stwo- rzenie narzędzia zapewniającego poufność i bezpieczeństwo infor- macji agencyjnych przesyłanych Internetem. Za pośrednictwem In- Q-Tela CIA zleciło także firmie Intelliseek, Inc. z Cincinnati stwo- rzenie technologii, którą będzie można zastosować w programach- agentach mających w przyszłości służyć analitykom do sprawniej- szego pozyskiwania danych wywiadowczych na podstawie informa- cji ogólnie dostępnych w sieci WWW. Firma przystąpiła do zbiera- nia osiągnięć prywatnego sektora w dziedzinie R D28 i w chwili pisania tej książki kontynuuje tę pracę. Szkoda, że dopiero śmierć 3000 Amerykanów 11 września 2001 roku zmusiła wspólnotę wywiadowczą, łącznie z jej najwyższymi władzami, do skupienia uwagi na rozwoju technologii budowy sieci. Dzięki temu wkrótce możliwe będzie dzielenie się informacjami, by w przyszłości ustrzec się ataków terrorystycznych i śmierci niewin- nych ludzi. Projektowi przekazywania krytycznych informacji — który od dawna rozłaził się w szwach i którego realizacja postępowała w żółwim tempie — poświęcono wreszcie uwagę, na jaką zaesługiwał. Jednym z najważniejszych spośród wdrażanych obecnie progra- mów jest Intelligence Community System for Information Sharing 26Niezależny komitet ds. inwestycji CIA w firmę In-Q-Tel — zprzyp. tłum. 27 Prezydencki system rozpowszechniania informacji — przyp. tłum. 28 Research Development — badania i rozwój — przyp. tłum. 2 3 8 W Y W I A D : A B Y N I E B Y Ł O N A S T Ę P N E G O A T A K U (ICIS)29. Korzysta on z technologii WWW i zawiera w sobie dwa in- ne systemy: Top Secret Joint Worldwide Intelligence Communica- tions System (JWICS, wymawiane jako Jay-Wicks)30 oraz Secret In- ternet Protocol Routing Network (SIPRNET, wymawiane jako Sipper-Net)31 — oba od lat używane przez wywiad do współużytko- wania i przekazywania informacji. Różnica polega na tym, że teraz grupa menedżerów zarządzających CIA i innymi agencjami dąży do zbudowania opartego na przeglądarce sieciowej programu dostępo- wego, który nie będzie kierował użytkowników do źródeł, lecz raczej do zarządzanej zgodnie z ustalonymi zasadami wspólnej wirtualnej przestrzeni informacyjnej. ICIS będzie pozwalał na korzystanie z kontrolowanych interfejsów, które po raz pierwszy pozwolą pra- cownikom wywiadu na dokonywanie automatycznego procesu od- dzielania i nieujawniania najtajniejszych źródeł informacji i sposo- bów ich pozyskiwania. Zostanie także zautomatyzowany sposób udostępniania informacji analitykom z najwyższymi i niższymi uprawnieniami dostępu. Architekci systemu przewidują stworzenie na wszystkich pozio- mach uprawnień oddzielnych punktów wejścia dla grup zaintereso- wanych różnymi zagadnieniami. Jedna z takich bramek będzie pro- wadziła do Open Source Information System32, wirtualnej przestrzeni informacyjnej wspólnej dla wszystkich współpracujących. Będzie ona zawierała istotne ale nieutajnione dokumenty dla pracowników wywiadu oraz skróty wiadomości agencyjnych z całego świata. Kry- tycy twierdzą, że pracownicy wywiadu i tak zlekceważą wszystkie możliwości systemu. Najczęściej cytowanym na to dowodem jest wywiad z roku 2000, udzielony przez członka al-Kaidy jednemu z dzienników włoskich, w którym przepytywany wyraźnie oświad- czył, że bojownicy al-Kaidy przechodzą szkolenie pilotów mające na celu przygotowanie ich do wykonania ataków kamikadzee. 29System wspólnego korzystania z informacji przez wspzólnotę wywiadowczą — przyp. tłum. 30Tajny ogólnoświatowy system łączności wywiadu — przyp. tłum. 31 Sieć routowana tajnym protokołem internetowym, co możnza nazwać po prostu tajnym Internetem — przyp. tłum. 32System operacyjny otwartych źródeł, czyli zawierający zdokumenty jawne — przyp. tłum. W Y W I A D : A B Y N I E B Y Ł O N A S T Ę P N E G O A T A K U 2 3 9 Opanowanie techniki usuwania najbardziej tajnych informacji jest istotne dla stworzenia systemu informacji wywiadowczej, do- stępnego dla tysięcy federalnych, stanowych i lokalnych przedstawi- cieli władzy znajdujących się na pierwszej linii obrony naszego bez- pieczeństwa, którzy jednak nie są (i nie powinni być) uprawnieni do czytania informacji szczególnie tajnych oraz kluczowych danych wywiadu. Kiedy służyłem w wywiadzie wojskowym na początku lat 90., to właśnie często stanowiło przedmiot sporu i było przyczyną opóź- nień w dostarczaniu informacji ludziom, którzy na nią eczekali. W pierwszej fazie tworzenia ICIS (która ciągle trwa podczas pisa- nia tej książki) następuje włączanie do projektu takich rozwiązań rozszerzających możliwości systemu jak stosowanie technologii pu- blicznego klucza szyfrowania oraz tworzenie kartotek analityków wywiadu, którzy mogą porozumiewać się za pomocą tajnej, zaszy- frowanej poczty elektronicznej. Przygotowywane są również zestawy programów mających ułatwiać współpracę; chronione interfejsy umożliwiające dostęp do repozytoriów danych na różnym poziomie tajności; system metaznaczników danych ułatwiający proces ich wy- szukiwania przez członków wspólnoty wywiadowczej. To ostatnie zagadnienie jest nader ważne, gdyż pozwala na znaczne oszczędza- nie czasu. W miarę powstawania narzędzi analitycznych i wyszuki- wawczych wywiadu należy je upowszechniać wśród pracowników wszystkich agencji mających uprawnienia do korzystania z danych na różnych poziomach tajności. Jednakże z tym wewnątrz wspólnoty wywiadowczej nie jest najle- piej. Nowe rozwiązania nie są popularne, a ich upowszechnianie nie jest zadaniem łatwym. Byłem pracownikiem wywiadu w czasie, gdy uruchomiono Intelink, pierwsze repozytorium danych wywiadu, działające w wewnętrznej sieci intranetowej i dające dostęp do taj- nych danych i produktów. Jeden z przedstawicieli wywiadu scharak- teryzował to następująco: „Weźcie AOL33, Yahoo34 i MSN35, dołącz- cie to do zbioru tajnych danych i macie swój Intelinke”. 33America on Line — wielki amerykański dostawca usług inzternetowych, patrz http://www.aol.com/ — przyp. tłum. 34Wielki amerykański serwis internetowy: wyszukiwarka zWWW, grupy dyskusyjne i wiele innych usług, patrz: http://www.yahoo.com/ — przyp. tłum. 35Microsoft Service Network — internetowy serwis usługowo-informacyjny Microsoftu, patrz: Microsoft Service Network — przyp. tłum. 2 4 0 W Y W I A D : A B Y N I E B Y Ł O N A S T Ę P N E G O A T A K U Uruchomienie Intelinku było spełnieniem marzeń dla tych spo- śród nas, którzy działali na „czubku dzidy” — jak nazywano pracę w środowisku oddziałów bojowych. Pamiętam, że podczas najwięk- szego nasilenia działań wojennych w Bośni mogłem przeglądać dane wywiadu na stronach WWW CIA, DIA36, europejskiego dowództwa wojsk USA w Sztuttgarcie, a także Joint Analysis Center (JAC)37 w Molesworth w Anglii. Intelink udostępniał informacje wywia- dowcze (mapy, obrazy, analizy, rozkład sił wojskowych, itd.), nor- malnie niedostępne dla moich analityków w Second Marine Expedi- tionary Force, którzy przygotowywali Operation Plan 40104, czyli plan operacyjny niebezpiecznej misji wydobycia z Bośni (niektórzy mówią: uratowania) oddziałów United Nations Protection Force (UNPROFOR)38. Ale nie wszyscy patrzyli na Intelink w ten sam sposób. Wiele od- izolowanych grup w różnych agencjach wywiadowczych, kultywując dotychczasowe metody działania, nie przekonało się do ujawniania informacji za pomocą technologii internetowych. Na przykład CIA nie było zadowolone, widząc swe analizy udostępnione innym agen- cjom (na przykład dowództwu wojskowemu, dla którego pracowa- łem) bez uzyskania odpowiednich zezwoleń. Dowództwa nadrzędne denerwowała łatwość pozyskiwania informacji przez dowództwa podrzędne, które mogły bez problemu ściągać produkty agencji wy- wiadowczych bez uzyskiwania zgody i przechodzenia przez cały łań- cuszek hierarchicznych zależności. Internet podważył zasadność istnienia niektórych organizacji. Dzięki Intelinkowi w ciągu niewielu minut otrzymywałem informacje, których uzyskanie drogą urzędową trwałoby tygodniami. Ponadto zamiast zadowalać się fotografiami sprzed pięciu lat, mogłem ściągać najbardziej aktualne zdjęcia lotnicze robione w Bośni przez samoloty U-2. Ale to właśnie było zagrożeniem 36Defense Intelligence Agency — Wywiadowcza Agencja Obrozny, utworzona przez Departament Obrony, działa od 1 października 1961, zajzmuje się wywiadem zagranicznym, patrz: http://www.dia.mil/ — przyp. tłum. 37Połączone centrum analityczne wywiadu dowództwa wojsk zamerykańskich w Europie. Od sierpnia roku 1975 działało w Sztuttgarcie zw Niemczech, w październiku 1991 zostało przeniesione do bazy RAF-u w Mozlesworth w Anglii — przyp. tłum. 38Siły Ochronne Organizacji Narodów Zjednoczonych — przyp. tłum. W Y W I A D : A B Y N I E B Y Ł O N A S T Ę P N E G O A T A K U 2 4 1 dla głęboko okopanych, sztywnych i niereformowalnych struktur zarządzania. Przejrzystość i dostępność informacji wewnątrz wspól- noty wywiadowczej stanowiła dla niej wielki probleme. W ciągu siedmiu lat, które upłynęły od czasu, gdy przestałem być pracownikiem wywiadu, zasób informacji udostępnianych przez In- telink rozszerzył się gwałtownie, a to stanowi nowe wyzwanie dla obecnych oficerów wywiadu. W pierwszą rocznicę ataków terrory- stycznych 11 września 2001 istniało już 2,4 miliona stron udostęp- nianych przez supertajne połączenia Intelinku. Analitycy mają tam dostęp do tak wielu informacji, że jeden z wyższych przedstawicielu wywiadu stwierdził, że „szukanie czegoś w Intelinku perzypomina grę w craps39 i 40”. Obecnie przygotowuje się hierarchizację tej bazy da- nych zawierającej mnóstwo informacji rozsianych na wielu serwe- rach agencji wywiadowczych. Stworzono działające przez 24 godzi- ny na dobę centrum operacyjne, którego jedynym zadaniem jest pomaganie użytkownikom Intelinku w znajdowaniu potrzebnych im informacji. Ale udostępnianie informacji dotyczących bezpieczeństwa naro- dowego stanowi wyzwanie, które pojmuje jedynie niewiele osób spo- za kręgów pracowników wywiadu — twierdzi William Dawson, za- stępca rzecznika wspólnoty wywiadowczej41. Na przykład po raz pierwszy poproszono agencje wywiadowcze o udostępnianie takim urzędom jak Environmental Protection Agency (EPA)42 i Departa- ment Rolnictwa tajnych informacji pochodzących z supertajnych źródeł. „Naprawdę nie potrzeba, aby przedstawiciele EPA przeglądali informacje o rozmieszczeniu sił wojskowych” — twierdzi Dawson, odnosząc się do żądań umożliwienia pełnego dostępu do danych te- go rodzaju instytucjom. — „Mogę im wysłać depeszę z potrzebnymi informacjami, pytając, czego chcą, czego potrzebują i co chcą z tymi informacjami zrobić”. 39Patrz: Dan Verton Searching Intelink Is Like Shooting Craps „Computerworld”, 9 września 2002. 40Popularna w USA gra w kostki — przyp. tłum. 41Wywiad Autora. Information Sharing and Homeland Seczurity Conference, Filadelfia, Pensylwania, 19 – 20 sierpnia 2002. 42Agencja Ochrony Środowiska — przyp. tłum. 2 4 2 W Y W I A D : A B Y N I E B Y Ł O N A S T Ę P N E G O A T A K U Nieprzerwany postęp technologiczny wymusił rozpoczęcie pro- cesu „zmiękczania” skostniałych struktur społeczności wywiadow- czej, zwłaszcza CIA, które dotąd tkwi w epoce zimnej wojny i musi rozwiązać problem, w jaki sposób zmusić własne struktury i kadry kierownicze do zaakceptowania postępu. Czy tradycyjne umiejętno- ści i sposoby działania CIA przystają do wymagań wiekue informacji? Czy organizacja CIA odpowiada wymaganiom współczesności? Te pytania zadawali sobie i na te tematy dyskutowali najwyżsi i najbar- dziej zasłużeni pracownicy agencji i dotychczas nie udało im się za- kończyć tej debaty. Nic lepiej nie ilustruje tych sporów intelektual- nych jak dwie różne opinie byłych dyrektorów CIA. Na cztery miesiące przed atakami terrorystycznymi 11 września, podczas konferencji na temat przyszłości CIA sponsorowanej przez Radę Stosunków Zagranicznych43 byli szefowie CIA — admirał Stansfield Turner, Wiliam H. Webster, James Woolsley i John Deu- tch — zgodzili się, że pomimo nowych zagrożeń i wyzwań, jakie niesie rewolucja technologiczna, zdobywanie obcych tajemnic po- zostaje podstawowym zadaniem agencji. „Zasadniczym zadaniem CIA jest zdobywanie tajnych informa- cji” — mówił Woolsey, który stał na czele agencji w latach 1993 – 95. — „To zadanie nie zmieni się z upływem czasu”. Turner, który kierował agencją za czasów administracji Cartera, nie zgodził się, że nowe technologie wywróciły agencję do góry no- gami. „Myślę, że przesadzamy, twierdząc, że funkcja wywiadu zmie- niła się od czasu zakończenia zimnej wojny” — powiedział. Twier- dził też, że zasadniczym zadaniem jest określenie roli dyrektora agencji i zapewnienie mu uprawnień i środków pozwalających na kierowanie jej działaniami. Miał rację. Przez lata dyrektorzy CIA na- rzekali na brak środków na bieżącą działalność i zbyt skąpy przy- dział funduszy inwestycyjnych wśród 14 niezależnych agencji rzą- dowych. Biurokracja rządowa oraz wojny o wpływy spowodowały, że uznawanie dyrektora agencji za osobę odpowiedzialną za działania wywiadowcze stało się nieporozumieniem. Jednakże Deutch, któremu CIA podlegała w czasach administracji Clintona i który znalazł się pod obstrzałem zwolenników udostęp- nienia przez Internet tajnych danych i umożliwienia opracowywania 43Council of Foreign Relations — przyp. tłum. W Y W I A D : A B Y N I E B Y Ł O N A S T Ę P N E G O A T A K U 2 4 3 tajnych dokumentów wywiadu na domowych PC-tach, przypo- mniał, że pojawienie się nowych zagrożeń wynikających z działań cyberwojny zatarło granicę między tworzeniem prawa a zagadnie- niami bezpieczeństwa kraju. „Stare rozgraniczenia straciły sens, a okoliczności zmieniły się tak bardzo, że trzeba całą sprawę prze- myśleć od nowa” — stwierdził. -.-. -.-- -... . .-. - . .-. .-. --- .-. Agencją, którą wydarzenia z 11 września i związane z nimi błędy skłoniły do przemyślenia polityki wywiadowczej od podstaw, jest Departament Stanu. Choć tradycyjnie niepowiązany z wywiadowczą działalnością zbierania i analizowania informacji, posiada zasoby użyteczne dla osób i instytucji, które w przyszłości mają strzec bez- pieczeństwa kraju i nie dopuścić do kolejnych ataków terrorystycz- nych. Ale może to przynieść efekty jedynie w przypadku stworzenia odmiennej kultury działania oraz zbudowania nowej infrastruktury informacyjnej korzystającej z nowych technologii. I to właśnie pla- nują niektórzy przedstawiciele urzędu. Departament Stanu ma swoje placówki dyplomatyczne w 180 krajach na całym świecie. „Żadna inna agencja federalna nie ma ta- kiej reprezentacji” — twierdzi przedstawiciel Office of Intelligence Resourcing and Planning44. „W ciągu najbliższych trzech lat zamie- rzamy zdobyć największe wpływy w tajnym świecie wywiadu” — dodaje45. Ale Departament Stanu nie jest w stanie tego osiągnąć bez pomocy CIA i Intelinku, a to dlatego, że zamierza połączyć wszystkie swoje przedstawicielstwa na świecie z centrum analiz wywiadowczych w Waszyngtonie, do czego potrzebne jest skorzystanie z tajnych łą- czy intranetowych wywiadu, czyli z Intelinku. Zadanie ma być wy- konane do końca roku 2003, a na razie intelinkowe stacje robocze zostały zainstalowane w 125 przedstawicielstwach w różnych kra- jach na całym świecie. Tego rodzaju łączność pozwoli analitykom wywiadu na śledzenie informacji zbieranych dotąd przez służby 44Należące do Departamentu Stanu Biuro zasobów wywiadu i planowania — przyp. tłum. 45Patrz: Dan Verton State Department Aims for Bigger Role in Hmeland Ssecurity „Computerworld”, 9 września 2002. 2 4 4 W Y W I A D : A B Y N I E B Y Ł O N A S T Ę P N E G O A T A K U dyplomatyczne jedynie lokalnie w poszczególnych krajach. Na razie, tzn. podczas pisania tej książki, w programie szkolenia pracowników placówek dyplomatycznych nie ma obowiązkowego wstępnego kursu obsługi Intelinku, ale to się musi zmienić w najbliższeje przyszłości. Rok po atakach 11 września w Filadelfii na zorganizowanej przez Departament Obrony publicznej konferencji poświęconej sprawie bezpieczeństwa narodowego przedstawiciel służby zagranicznej De- partamentu Stanu Gerald Galluci przyznał, że brak biegłości w po- sługiwaniu się komputerami stoi na przeszkodzie rozwinięcia współpracy służby zagranicznej ze wspólnotą wywiadowczą. „Jeszcze rok temu wielu nie miało pojęcia, że może korzystać z tajnych in- formacji za pomocą SIPRNET-u” — mówił Galluci. — „Teraz nadal informacje z kontynentu na kontynent przesyłamy głównie w po- staci depesz”46. Zatem choć Departament Stanu poszukuje narzędzi, które umoż- liwią pracownikom służby dyplomatycznej publikowanie informa- cji na stronach WWW i utrzymywanie własnych stron dostępnych dla innych, przełom nie nastąpi z dnia na dzień. „Wszystko to wy- maga przede wszystkim zmiany nawyków i sposobu myślenia” — przyznaje Galluci. Według jednego ze starszych menedżerów ds. technologii, „nie zawsze starsi pracownicy służby zagranicznej czują się w środowisku nowych technologii jak ryba w wodziee”47. Ale czasami możliwości, jakie daje technologia, po prostu brakuje. Na przykład jeden z przedstawicieli Departamentu Stanu odwiedził ostatnio Biuro Konsularne i spytał, w jaki sposób informacje o oso- bach starających się o wizę są udostępniane innym służbom rządo- wym. Odpowiedziano mu, że przez gońców dostarczających z urzędu do urzędu wydrukowane dokumenty. Jednakże jeżeli Departament Stanu zamierza zostać liczącym się graczem w światowej rozgrywce antyterrorystycznej, będzie musiał zrobić daleko więcej niż tylko przemóc swą wrodzoną awersję do technologii, ma bowiem w swej historii wiele włamań do systemów spowodowanych nieumiejętnością korzystania z urządzeń nowej technologii i nieprzestrzegania procedur bezpieczeńsetwa. 46Ibidem. 47Ibidem. W Y W I A D : A B Y N I E B Y Ł O N A S T Ę P N E G O A T A K U 2 4 5 Jedno ze szczególnie rzucających się w oczy potknięć miało miej- sce kilka miesięcy po atakach terrorystycznych 11 werześnia i polegało na wystawieniu wiz 105 osobom znajdującym się na prowadzonych przez FBI i CIA listach podejrzanych o działalność terrorystyczną. Przeoczenie było spowodowane działaniem specjalnego systemu wprowadzonego przez Departament Stanu w listopadzie 2001 i na- zwanego „Visas Condor”. Opracowano go specjalnie dla uspraw- nienia procesu wydawania wiz, przesyłania aplikacji przez ocean i sprawdzania, czy nazwiska chętnych nie znajdują się na prowadzo- nych przez FBI i CIA listach osób podejrzanych o terroryzm. Jed- nakże audyt wykonany przez General Accounting Office, śledcze ramię Kongresu, wykazał, że do kwietnia 2002 roku FBI miała zale- głości i około 8 tys. nazwisk przesłanych z Departamentu Stanu przez Visas Condor czekało jeszcze na sprawdzenie. Spośród 38 tys. aplikacji załatwianych przez system w sierpniu 2002 około 280 na- zwisk okazało się odnotowanych na listach antyterrorystycznych. Departament Stanu wydał mylnie owe 105 wiz osobom podejrza- nym o terroryzm z powodu błędów literowych lub powtarzania się nazwisk. W styczniu 2000 roku Sekretarz Stanu Madeleine Albright zwol- niła zastępcę dyrektora Bureau of Intelligence and Research (INR)48 i oficjalnie ukarała sześciu innych wyższych urzędników z powodu utraty laptopa, który zawierał tysiące stron supertajnych informacji zaklasyfikowanych jako „codeword”, co w świecie wywiadu amery- kańskiego oznacza najwyższy stopień utajnienia. Zwykle w ten spo- sób są klasyfikowane dokumenty dotyczące rozmieszczenia broni na świecie. Laptop zniknął z sali konferencyjnej w kwaterze głównej Departamentu Stanu w Waszyngtonie. Ale nie tylko ten incydent mógł zaprzepaścić program bezpie- czeństwa Departamentu Stanu. W grudniu 1999 odkryto wyrafino- wane urządzenie podsłuchowe w poręczy fotela w sali konferencyj- nej na siódmym piętrze głównego budynku Departamentu Stanu w Waszyngtonie. Umieścił je tam Stanisław Gusiew, rosyjski agent pracujący w ambasadzie rosyjskiej w Waszyngtonie, który następnie usiłował monitorować je z ukrycia z samochodu ustawionego przed 48Biuro wywiadu i badań, należy do Departamentu Stanu, patzrz http://www.state.gov/s/ inr/ — przyp. tłum. 2 4 6 W Y W I A D : A B Y N I E B Y Ł O N A S T Ę P N E G O A T A K U budynkiem Departamentu Stanu. Nieco wcześniej, w lutym 1998, zdarzyło się, że jakiś mężczyzna wszedł do gabinetu sekretarza stanu i wyniósł stamtąd supertajne dokumenty. Nie było to wcale zaskaku- jące, wziąwszy pod uwagę, że wynajętym pracownikom technicznym pozwalano swobodnie poruszać się po budynku — również w stre- fach, gdzie nie mieli prawa przebywać bez eskorty49. -.-. -.-- -... . .-. - . .-. .-. --- .-. Rewolucja technologiczna w informatyce wprowadziła zamieszanie także w operacjach wywiadowczych i kontrwywiadowczych FBI, co doprowadziło do serii żenujących, a czasem bardzo niebezpiecznych incydentów. Dyrektor FBI Robert Mueller, który dzierżył ster głównej naro- dowej agencji zwalczającej zbrodnie i terroryzm, zaledwie na kilka tygodni przed atakami 11 września wielokrotnie przyznawał pu- blicznie, że FBI nie będzie w stanie zapewnić w kraju bezpieczeństwa na oczekiwanym poziomie, jeżeli „nie zacznie stosować technologii wspierającej działania śledcze”. Według Muellera, obecnie stosowa- ne technologie informatyczne nie pozwalają na dokonywanie analiz wspierających pracę agentów w terenie. Mueller w czerwcu 2002 wie- lokrotnie powtarzał te komentarze w Kongresie podczas kolejnych przesłuchań dotyczących proponowanego przez niego planu grun- townej reorganizacji biura. Najbardziej palącym problemem FBI był brak narzędzi do prze- szukiwania i analizowania finansowych danych i komunikatów — takich, jakich używały CIA i NSA. Służyłyby one agentom do prze- prowadzania kwerend oraz identyfikowania wzorców i zależności między danymi, ukrytymi w górach informacji zapisanych w różnych formatach. Jeden z agentów FBI określił to jako potrzebę zainstalo- wania wielkiego komputera mainframe, zdolnego do „rozgryzienia” tak wielkiej ilości danych i dodał, że FBI pod względem technologii pozostaje wiele lat w tyle za innymi agencjami50. Inni wieloletni agenci twierdzili, że stosowana w FBI filozofia inwestowania w nowe 49Patrz: Dan Verton State Department to Punish Six over Missing Laptop „Computerworld”, 11 grudnia 2000. 50Patrz: Dan Verton FBI Must Fix Outdated IT Infrastructure „Computerwold”, 17 czerwca 2002. W Y W I A D : A B Y N I E B Y Ł O N A S T Ę P N E G O A T A K U 2 4 7 technologie przypomina założenia budowy wielkiego muru chiń- skiego. Było pewne, że nikt nieuprawniony nie mógł wejść do środka. Niestety, komunikowanie się ze światem zewnętrznym było również niemożliwe. Ponadto zainstalowany system zarządzający informa- cjami o zdarzeniach był tak skomplikowany, że część agentów wolała go po prostu nie używać51. Mueller przyznał także, że FBI nie utrzymuje kontaktów z inny- mi agencjami
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Black Ice. Niewidzialna groźba cyberterroryzmu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: