Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00431 005578 15692859 na godz. na dobę w sumie
Bliżej praktyki - wzajemne inspiracje nauki i biznesu - ebook/pdf
Bliżej praktyki - wzajemne inspiracje nauki i biznesu - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 150
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3796-9692-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> ekonomia
Porównaj ceny (książka, ebook (-100%), audiobook).
 Książka jest zbiorem studiów przypadków i refleksji. Powstała w wyniku inspiracji wykładami prowadzonymi dla studentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w ramach cyklu „Bliżej praktyki”. Te z kolei były następstwem bardzo dużego zainteresowania studentów wykładami organizowanymi przez członków funkcjonującej na wydziale Rady Biznesu. Tematy trzech cykli wykładów obejmowały aktualne zagadnienia z zakresu funkcjonowania gospodarki, ekonomii, inwestycji, finansów, zarządzania, a także zagadnienia społeczne. Dużą zaletą spotkań był bezpośredni kontakt z praktykami oraz zetknięcie się z prawdziwymi problemami biznesowymi. Rosnąca popularność wykładów przyczyniła się do rozwinięcia współpracy i spisania najciekawszych doświadczeń.
Książka doskonale wpisuje się w potrzeby i zainteresowania wszystkich zaangażowanych stron: uczelni (studentów, kadry akademickiej, władz), jak i pracodawców. Przynosi wymierne korzyści społeczności akademickiej i zacieśnia więzi między środowiskami. Współpraca daje dużą szansę wzmocnienia kontaktów i wymiany pomysłów. Stanowi dopełnienie nawiązanych relacji między uczelnią a praktyką gospodarczą.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Bożena Mikołajczyk – Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Katedra Finansów i Rachunkowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw 90-255 Łódź, ul. POW 3/5 Agnieszka Kurczewska − Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Katedra Finansów i Rachunkowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw 90-255 Łódź, ul. POW 3/5 RECENZENT Stefan Lachiewicz OPRACOWANIE REDAKCYJNE Danuta Bąk SKŁAD I ŁAMANIE Oficyna Wydawnicza Edytor.org PROJEKT OKŁADKI Barbara Grzejszczak Zdjęcie na okładce: © Depositphotos.com/vska Książka powstała dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta Łodzi na realizację projektu pt. „Uniwersytet Łódzki − uczelnia bliżej praktyki” w ramach Promocji Łodzi Akademickiej © Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.06330.13.0.K ISBN (wersja papierowa) 978-83-7969-258-3 ISBN (ebook) 978-83-7969-692-5 Spis treści Słowo wstępne – Jan Gajda Wstęp – Paweł Starosta, Bożena Mikołajczyk Bożena Mikołajczyk, Agnieszka Kurczewska – Historia i zasady funkcjonowa- nia Rady Biznesu Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ Arkadiusz Majsterek – A A – dwadzieścia pięć lat firmy i pasji Jacek Wyżnikiewicz, Aleksandra Zator – Comarch SA i uczelnie z wojewódz- twa łódzkiego – współpraca na bazie praktyki Sylwia Czerwińska, Beata Jaskuła, Monika Jędra-Legezińska, Marcelina Kietla, Agata Sech, Barbara Stolarska – Międzynarodowe Centrum Usług Zakupowych Philips jako przykład siły offshoringu w dobie globalizacji Mieczysław Brunon Michalski – Jak zrodziła się łódzka Manufaktura (czyli prawdziwa historia procesu transformacji ZPB „Poltex”) Piotr Ciski – Droga Cybercomu w Polsce, czyli budowa efektywnego modelu biznesowego spółki zależnej kapitałowo 7 9 11 31 35 47 71 135 Słowo wstępne Drogi Czytelniku! Przypada mi w udziale zaszczyt złożenia serdecznych podzięko- wań członkom Rady Biznesu Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uni wer sytetu Łódzkiego, z jej przewodniczącym Panem Arkadiuszem Majsterkiem na czele, członkom Kolegium Dziekańskiego w kadencji 2008−2012, w szczególności zaś Pani Dziekan Profesor Bożenie Miko- łajczyk – spiritus movens całego przedsięwzięcia, sekretarzowi Rady Doktor Agnieszce Kurczewskiej, zajmującej się z wielkim oddaniem organizacją funkcjonowania Rady oraz wspomagającej ją Doktor Iwie Kuchciak. Niniejsza publikacja dokumentuje zaledwie fragment efektów współpracy koleżanek i kolegów z naszego Wydziału oraz Kolegium Dziekańskiego z Radą Biznesu, współpracy zmierzającej do udosko- nalenia procesu dydaktycznego na Wydziale. Zbliżenie wykształcenia oferowanego naszym studentom do potrzeb praktyki gospodarczej przyjmowało różne formy − od doskonalenia we współpracy z człon- kami Rady Biznesu programów nauczania, przez organizowanie cy- klu wykładów przybliżających studentom naszego Wydziału problemy funkcjonowania firm, po fundowanie przez członków Rady nagród dla wyróżniających się absolwentów. Do ciekawszych, choć raczej niety- powych owoców współpracy należy wprowadzenie nauki gry w gol- fa jako formy realizacji zajęć wychowania fizycznego dla studentów kierunków Ekobiznes oraz Finanse i rachunkowość, umiejętności jak sądzimy przydatnej w przyszłej biznesowej działalności naszych absol- wentów. Z wdzięcznością podkreślam, że nie udałoby się tego dokonać bez inicjatywy i wsparcia Pana Arkadiusza Majsterka. Mam nadzieję, że Czytelnik znajdzie lekturę niniejszej pracy inte- resującą i użyteczną. Prof. zw. dr hab. Jan Gajda Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2008−2012 Wstęp Szanowni Państwo! Z prawdziwą przyjemnością oddajemy w ręce czytelnika książ- kę − zbiór studiów przypadków i refleksji będących rezultatem pro- wadzonych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ wykładów dla studentów w ramach cyklu „Bliżej praktyki”. Tematyka wykładów dotyczyła aktualnych zagadnień z zakresu funkcjonowania gospodarki, ekonomii, inwestycji, finansów, zarządzania, zagadnień społecznych. Ich główną zaletą był bezpośredni kontakt słuchaczy z praktykami oraz zetknięcie się z prawdziwymi problemami biznesowymi. Aby rozsze- rzyć grono odbiorców wiedzy przekazywanej przez prelegentów, po- stanowiliśmy udostępnić część wykładów w formie publikacji. Książka ta stanowi ważną pozycję dla naszej społeczności aka- demickiej. Będzie służyć studentom i wykładowcom podczas zajęć dydaktycznych, jak również jest przykładem efektywnej współpracy między nauką a praktyką gospodarczą. Dokumentuje ważne wydarze- nia na Wydziale, stające się częścią jego historii, inspiruje do kolejnych przedsięwzięć. Dziękujemy wszystkim Autorom za podzielenie się wiedzą i prze- myśleniami. Różnorodność i unikalność przedstawianych treści spra- wiają, że książkę czyta się z zaciekawieniem. Zapraszamy do lektury, wyrażając przekonanie, że przyczyni się ona do dyskusji nad kierunkami rozwoju współczesnych nauk społecz- nych i ekonomicznych. Dr hab., prof. UŁ Paweł Starosta Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego Prof. zw. dr hab. Bożena Mikołajczyk Wydziałowy Pełnomocnik Dziekana ds. Kontaktu z Biznesem Bożena Mikołajczyk* Agnieszka Kurczewska** Historia i zasady funkcjonowania Rady Biznesu Wydziału Ekonomiczno- -Socjologicznego UŁ Koncepcja Rady Biznesu Wobec wyzwań nowoczesnej edukacji, dążącej do kształcenia kadr o kompetencjach umożliwiających sprawne poruszanie się po dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, oraz założeń gospodar- ki opartej na wiedzy, coraz bardziej potrzebne stają się rozwiązania sprzyjające integrowaniu świata nauki i praktyki gospodarczej. Jednym z pomysłów umożliwiających podjęcie takich wyzwań jest powoływa- nie w ramach uczelni wyższych rad biznesu, tj. instytucji o charakte- rze przede wszystkim doradczym, zrzeszających praktyków z różnych dziedzin, zwłaszcza bliskich obszarom zainteresowań danej uczelni, wydziału czy instytucji. Uniwersytet Łódzki był jedną z pierwszych uczelni w Polsce, która zaczęła powoływać przy swoich wydziałach rady biznesu. W swej misji od wielu lat wspiera działania służące re- fleksji i dialogowi z jak największą liczbą różnorodnych partnerów. Już w roku 2003 powołano pierwszą radę na Wydziale Zarządza- nia. Jako druga powstała rada biznesu na Wydziale Ekonomiczno- -Socjo logicznym. Obecnie rady biznesu funkcjonują przy wszystkich * Bożena Mikołajczyk – prof. zw. dr hab., Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekono- miczno-Socjologiczny. ** Agnieszka Kurczewska – dr, Sekretarz Rady Biznesu na Wydziale Ekonomicz- no-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. 12 dwunastu wydziałach Uniwersytetu, a ich znaczenie i kompetencje rosną. Kilkuletnia praktyka pokazuje, że rozwiązanie to doskonale wpisuje się w potrzeby i zainteresowania wszystkich zaangażowanych stron: tak uczelni (studentów, kadry akademickiej, władz), jak i pra- codawców. Przynosi wymierne korzyści społeczności akademickiej i zacieśnia więzi między środowiskami. Obydwie strony, uczelnia i pracodawcy, stoją przed koniecznością ciągłego dostosowywania się do zmiennych warunków otoczenia i podejmowania nowych wyzwań. Uczelnia stawia sobie za cel rozwój nauk ekonomiczno-socjologicz- nych, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, oraz pod- noszenie standardów kształcenia. Przedsiębiorstwa i instytucje dążą natomiast do podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zatrudnianych pracowników. Ścisła współpraca tych środowisk ma dużą szansę za- owocować wzmocnieniem kontaktów i wymianą pomysłów. Pomysłodawcami powołania Rady Biznesu na Wydziale Eko- nomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego byli Dziekan Wydziału prof. zw. dr hab. Jan Gajda i Prodziekan ds. toku studiów stacjonarnych prof. zw. dr hab. Bożena Mikołajczyk, którzy upatrywali w Radzie Biznesu źródło inspiracji dla rozwoju Wydziału, jak i możli- wość konfrontacji realizowanych działań i zasięgania opinii w sprawach dotyczących kształcenia studentów. Wydział Ekonomiczno-Socjolo- giczny jest największym wydziałem Uniwersytetu Łódzkiego. Studiuje na nim 10 000 studentów na czternastu kierunkach. Działalność na- ukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 7 instytutów, w tym 35 katedr i 8 zakładów. Wyzwaniem stała się zatem kompozycja Rady, uwzględniająca zainteresowania studentów i akademików tak różnych kierunków, jak finanse i rachunkowość, socjologia czy informatyka i ekonometria. Rozpoczęto rozmowy z pracodawcami z regionu. Stara- no się przy tym uwzględnić różnorodny profil ich działania oraz zasięg. W rezultacie w skład Rady wchodzą przedstawiciele instytucji publicz- nych oraz sektora przedsiębiorstw, zarówno regionalnych, ogólnokra- jowych, jak i międzynarodowych. Uroczyste powołanie Rady Biznesu przy Wydziale Ekonomiczno- -Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego nastąpiło w dniu 17 kwiet- nia 2009 r. Prezesem Rady Biznesu został wybrany pan Arkadiusz Majsterek, właściciel firmy A A. Sekretarzem Rady Biznesu została Bożena Mikołajczyk, Agnieszka Kurczewska 13 dr Agnieszka Kurczewska, pracownik Wydziału. Podjęto decyzję, że przedstawiciele będą spotykać się kilka razy w roku, na specjalnie zorganizowanych spotkaniach rady, a także uczestniczyć w najważniej- szych wydarzeniach z życia wydziału, na przykład inauguracji roku akademickiego, Gali Absolwenta czy wykładach dziekańskich. Za główny cel funkcjonowania rady przyjęto zbliżenie środowiska nauki i edukacji do sfery praktyki życia gospodarczego oraz nawiązanie mię- dzy nimi ścisłej współpracy, by efektywniej wykorzystać posiadane za- soby i potencjał. Ustalono, że przedstawiciele podmiotów partnerskich wchodzących w skład Rady Biznesu związani są z Wydziałem Ekono- miczno-Socjologicznym na następujących płaszczyznach: − wymiany doświadczeń pomiędzy teoretykami i praktykami, − pozyskiwania miejsc do odbywania praktyk studenckich, − promowania najzdolniejszych studentów poprzez fundowanie stypendiów i nagród, − promowania najzdolniejszych absolwentów (pomoc w uzyska- niu przez nich pierwszej pracy), − organizowania wspólnych konferencji, seminariów, warsztatów, wykładów, dydaktycznych. − pozyskania partnerów do finansowania badań, dydaktyki oraz rozbudowy infrastruktury organizacyjnej i technicznej uczelni, − prowadzenia wspólnej edukacji i współtworzenia programów W okresie od kwietnia 2009 do czerwca 2012 r. odbyło się dwa- naście spotkań, na których podejmowano dyskusje na bieżące tematy z zakresu doskonalenia edukacji i poprawy funkcjonowania uczelni wyższej. Uruchomiona została strona internetowa Rady Biznesu (www. radabiznesues.uni.lodz.pl), a także jej profil facebookowy pozwalający śledzić studentom na bieżąco realizowane wydarzenia. Idea funkcjonowania Rady Biznesu Zmiany, jakie następują obecnie w szkolnictwie wyższym, wyma- gają dostosowywania systemu kształcenia, tak by studenci otrzymywali wykształcenie umożliwiające im płynne poruszanie się po rynku pracy, Historia i zasady funkcjonowania Rady Biznesu… 14 czyli opierające się na wiedzy, ale również kompetencjach i postawach społecznych. Jednocześnie nauczyciele akademiccy zyskali większą swobodę w tworzeniu autorskich programów nauczania. Nowa sytuacja wymaga uwzględnienia oprócz wiedzy podręcznikowej również do- świadczeń z życia gospodarczego. Uniwersytet Łódzki, jako prestiżowa i największa w regionie uczelnia, stanął przed poważnym wyzwaniem zbudowania silnych relacji z otoczeniem biznesowym, które zapewnią szeroko pojęty transfer wiedzy między nauką a biznesem. Konkurencyjność organizacji zależy w dużej mierze od jej poten- cjału badawczego i edukacyjnego. Oparcie jej na tych dwóch czynni- kach stwarza szansę uzyskania długotrwałej przewagi. Doświadczenia krajów rozwiniętych dowodzą, że silna gospodarka to gospodarka oparta na wiedzy powstałej z relacji nauka−biznes. Doświadczenia międzynarodowe dotyczące współpracy uczelni wyższych i biznesu pokazują, że zdecydowana większość ośrodków naukowych podej- mowała taką współpracę. Początkowo to Europa była intelektualnym centrum świata, dopóki nie została zastąpiona w tej roli przez Stany Zjednoczone. Dzięki pokoleniu lat 80. i ustawie Bayhl-Dole Act pod- pisanej w 1980 r. Stany Zjednoczone stały się liderem praktykującym współpracę na linii nauka−biznes. Był to zwrot w transferze wiedzy z uczelni wyższych do biznesu, dający amerykańskim uczelniom otwartą drogę do szerzenia innowacyjności i aktywnego uczestnic- twa w rozwoju gospodarki kraju. W wyniku efektywnej współpracy naukowo-biznesowej w USA doszło do rewolucji w zakresie inno- wacyjnych modeli współpracy. Współpraca, a właściwie strategiczne partnerstwo między praktykami nauki a praktykami biznesu stało się amerykańskim wyróżnikiem, a wypracowane rozwiązania wzorcem dla uczelni z innych krajów. W tworzeniu ram funkcjonowania Rady Biznesu Wydziału Eko- nomiczno-Socjologicznego UŁ inspirowano się wieloma przykładami współpracy między nauką i edukacją a biznesem na świecie, a przede wszystkim płynącymi z USA. Bożena Mikołajczyk, Agnieszka Kurczewska
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Bliżej praktyki - wzajemne inspiracje nauki i biznesu
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: