Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00171 003303 18662982 na godz. na dobę w sumie
Blog, więcej niż internetowy pamiętnik - książka
Blog, więcej niż internetowy pamiętnik - książka
Autor: , Liczba stron: 232
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-743-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> digital lifestyle >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przedstaw się światu!

Prowadzenie bloga to nowy sposób na zwiększenie aktywności społecznej - szansa na zaistnienie w rzeczywistości wirtualnej, mająca swoje odbicie w tak zwanym 'prawdziwym życiu'. Dlatego blogi piszą dziś niemal wszyscy: politycy, marketingowcy, celebryci, biznesmeni. Forma publicznie dostępnego pamiętnika pozwala na szeroką prezentację własnych poglądów, przekonań czy wartości. Z tego powodu blogi wykorzystywane są też jako wortale poświęcone określonej tematyce, promujące idee lub produkty. Ich użytkownicy stworzyli nawet własną społeczność, która 31 sierpnia obchodzi swoje święto - Dzień Bloga. Już dziś możesz do nich dołączyć!

'Blog, więcej niż internetowy pamiętnik' to książka, która pokaże Ci, jak założyć i prowadzić własny blog, a także aktywnie korzystać z innych blogów. Dowiesz się z niej, jak skorzystać z oprogramowania obsługującego serwisy blogowe, jak zintegrować języki PHP, HTML, CSS i SQL, aby stworzyć elegancką stronę prezentującą Twój blog. Nauczysz się budować własną bazę danych, przeznaczoną do przechowywania wpisów, a także zabezpieczać ją przed niepowołanymi modyfikacjami. I wreszcie poznasz sposób na dodanie do własnego serwisu kanału RSS, aby czytelnicy na bieżąco mogli obserwować pojawianie się nowych wpisów. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz, aby zaprezentować światu swój blog!

Blog to prosty i fascynujący sposób,
aby świat dowiedział się o Twoim istnieniu!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

BLOG_k.ai 10-03-08 22:25:31 Blog, wiŒcej ni¿ internetowy pamiŒtnik Autor: Maria Sok(cid:243)‡, Rados‡aw Sok(cid:243)‡ ISBN: 978-83-7361-743-8 Format: 140x208, stron: 140 Przedstaw siŒ (cid:156)wiatu! (cid:149) Jak zbudowa(cid:230) eleganck„ stronŒ z blogiem? (cid:149) Jak tworzy(cid:230) wyspecjalizowane przegl„darki bloga? (cid:149) Jak dodawa(cid:230) do w‡asnego serwisu blogowego kana‡ RSS? Prowadzenie bloga to nowy spos(cid:243)b na zwiŒkszenie aktywno(cid:156)ci spo‡ecznej (cid:150) szansa na zaistnienie w rzeczywisto(cid:156)ci wirtualnej, maj„ca swoje odbicie w tak zwanym (cid:132)prawdziwym ¿yciu(cid:148). Dlatego blogi pisz„ dzi(cid:156) niemal wszyscy: politycy, marketingowcy, celebryci, biznesmeni. Forma publicznie dostŒpnego pamiŒtnika pozwala na szerok„ prezentacjŒ w‡asnych pogl„d(cid:243)w, przekonaæ czy warto(cid:156)ci. Z tego powodu blogi wykorzystywane s„ te¿ jako wortale po(cid:156)wiŒcone okre(cid:156)lonej tematyce, promuj„ce idee lub produkty. Ich u¿ytkownicy stworzyli nawet w‡asn„ spo‡eczno(cid:156)(cid:230), kt(cid:243)ra 31 sierpnia obchodzi swoje (cid:156)wiŒto (cid:150) Dzieæ Bloga. (cid:132)Blog, wiŒcej ni¿ internetowy pamiŒtnik(cid:148) to ksi„¿ka, kt(cid:243)ra poka¿e Ci, jak za‡o¿y(cid:230) i prowadzi(cid:230) w‡asny blog, a tak¿e aktywnie korzysta(cid:230) z innych blog(cid:243)w. Dowiesz siŒ z niej, jak skorzysta(cid:230) z oprogramowania obs‡uguj„cego serwisy blogowe, jak zintegrowa(cid:230) jŒzyki PHP, HTML, CSS i SQL, aby stworzy(cid:230) eleganck„ stronŒ prezentuj„c„ Tw(cid:243)j blog. Nauczysz siŒ budowa(cid:230) w‡asn„ bazŒ danych, przeznaczon„ do przechowywania wpis(cid:243)w, a tak¿e zabezpiecza(cid:230) j„ przed niepowo‡anymi modyfikacjami. I wreszcie poznasz spos(cid:243)b na dodanie do w‡asnego serwisu kana‡u RSS, aby czytelnicy na bie¿„co mogli obserwowa(cid:230) pojawianie siŒ nowych wpis(cid:243)w. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz, aby zaprezentowa(cid:230) (cid:156)wiatu sw(cid:243)j blog! (cid:149) Obs‡uga okna tworzenia bloga (cid:149) Modyfikowanie wygl„du bloga (cid:149) Publikowanie w okre(cid:156)lonym terminie (cid:149) Rozbudowa bloga (cid:149) Instalacja czytnika RSS (cid:149) Subskrybowanie blog(cid:243)w za pomoc„ RSS (cid:149) Instalacja oprogramowania w‡asnego serwera (cid:149) Baza danych i modyfikacja danych (cid:149) Projektowanie struktury bloga (cid:149) Zak‡adanie konta u¿ytkownika (cid:149) Zak‡adanie bazy danych i tabeli danych (cid:149) Nadawanie uprawnieæ do korzystania z tabeli (cid:149) Przygotowanie szablonu i tworzenie strony www (cid:149) Automatyzowanie, blokowanie i trwa‡e usuwanie wpisu (cid:149) Tworzenie formularza wyszukiwania (cid:149) Tworzenie kana‡u RSS i wype‡nianie go tre(cid:156)ci„ (cid:149) Pobieranie programu Weber Blog to prosty i fascynuj„cy spos(cid:243)b, aby (cid:156)wiat dowiedzia‡ siŒ o Twoim istnieniu! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treŁci Wstďp 1 Co to jest blog i jak blogowaý 2 Znajdowanie blogów w Internecie 3 Najpopularniejsze polskie blogi 4 Prowadzenie blogu w serwisie blogowym 5 Czytanie blogów 6 Caķkiem wķasny blog 7 Baza danych 8 WyŎwietlanie blogu 9 Komentarze 10 Wyszukiwanie w blogu 11 Kanaķ RSS Skorowidz 5 9 17 33 41 73 87 115 143 181 207 213 227 4 Prowadzenie blogu w serwisie blogowym W tym rozdziale zaķoŮymy blogi w wybranych serwisach blogowych, takich jak Onet.pl i Blog.pl. Blog w serwisie Onet.pl ZakĪadanie blogu Aby zaķoŮyý blog w serwisie Onet.pl: 1. Wpisz w polu adresu przeglûdarki adres serwisu blogowego http://blog.onet.pl/. 2. Kliknij przycisk ZaIJóũ bloga znajdujûcy siď w polu Chcesz mieø wIJasnego bloga? (rysunek 4.1). Rysunek 4.1. Kliknij przycisk ZaIJóũ bloga 4 2 B L O G , W I Ď C E J N I ŭ I N T E R N E T O W Y P A M I Ď T N I K 3. W oknie ZaIJóũ bloga dla siebie wybierz typ blogu — w tym przy- kķadzie wybierzemy Blog Dla Kaũdego — kliknij przycisk ZaIJóũ (rysunek 4.2). Rysunek 4.2. Wskaũ typ blogu i kliknij przycisk ZaIJóũ 4. W oknie Wybierz adres bloga wprowadŬ w polu tekstowym bra- kujûcû czďŎý adresu internetowego swojego blogu. Powinno to byý coŎ, co spersonifikuje Twój pamiďtnik. Kliknij przy- cisk Dalej (rysunek 4.3). W adresie moŮesz uŮywaý liter, cyfr oraz znaku minusa. Nie jest moŮliwe stoso- wanie polskich znaków diakrytycznych oraz znaku podkreŎlenia. P R O W A D Z E N I E B L O G U W S E R W I S I E B L O G O W Y M 4 3 Rysunek 4.3. UzupeIJnij adres internetowy blogu 5. Na kolejnej stronie pojawi siď formularz, w którym naleŮy scha- rakteryzowaý swój blog. W polu Wpisz tytuIJ podaj tytuķ blogu. W kolejnym polu umieŎý pseudonim, którym bďdziesz pod- pisywaý wpisy blogowe. Z list wyboru wybierz kategorie tema- tyczne definiujûce tematykď Twojego blogu. Wreszcie w polu Opis moŮesz umieŎciý krótkû charakterystykď blogu, która uķa- twi wyszukiwarkom jego znajdowanie. Po wypeķnieniu formu- larza kliknij przycisk Dalej (rysunek 4.4). Rysunek 4.4. Opisz swój blog 4 4 B L O G , W I Ď C E J N I ŭ I N T E R N E T O W Y P A M I Ď T N I K 6. Zapoznaj siď z regulaminem prowadzenia i obsķugi blogu. Za- znacz pole wyboru znajdujûce siď pod formularzem i kliknij przycisk Dalej (rysunek 4.5). Rysunek 4.5. Zapoznaj siĊ z regulaminem 7. Wybierz wyglûd blogu z proponowanego zestawu, zaznaczajûc odpowiednie pole opcji. Kliknij przycisk Dalej (rysunek 4.6). 8. JeŎli masz konto pocztowe w serwisie Onet.pl, przejdziesz do fazy logowania. JeŎli nie, bďdziesz mógķ zarejestrowaý siď i utworzyý sobie takie konto. Podaj swój adres e-mail i hasķo, a nastďpnie kliknij przycisk OK (rysunek 4.7). 9. Proces zakķadania blogu zostaķ zakoĹczony. Kliknij OK, aby do- ķûczyý do blogerów (rysunek 4.8). 10. I oto pojawia siď interfejs okna przygotowania wpisu do blogu (rysunek 4.9). Zwróý uwagď, Ůe tytuķ Twojego blogu jest wyŎwie- tlany w lewym rogu okna. Tytuķ Twojego blogu umieszczony jest na Ůóķtym pasku, po jego lewej stronie. Klikniďcie tytuķu przenosi do blogu, takiego jak go widzû inni. Obok znajduje siď odnoŎnik do innych Twoich blogów (jeŮeli je masz). P R O W A D Z E N I E B L O G U W S E R W I S I E B L O G O W Y M 4 5 Rysunek 4.6. Wybierz wyglöd blogu Rysunek 4.7. Zaloguj siĊ 4 6 B L O G , W I Ď C E J N I ŭ I N T E R N E T O W Y P A M I Ď T N I K Rysunek 4.8. Blog zostaIJ zaIJoũony Rysunek 4.9. Blog do Twojej dyspozycji Logowanie do serwisu blogowego Aby zalogowaý siď do swojego blogu: 1. WejdŬ na stronď gķównû serwisu OnetBlog, wpisujûc w polu adresu przeglûdarki: http://blog.onet.pl/ i zaloguj siď w ramce Pisz bloga umieszczonej po prawej stronie okna (rysunek 4.10). P R O W A D Z E N I E B L O G U W S E R W I S I E B L O G O W Y M 4 7 Rysunek 4.10. Blog do Twojej dyspozycji MoŮesz takŮe skorzystaý z odnoŎnika Pisz bloga umieszczonego na dole kaŮdej strony Twojego blogu Wprowadzanie wpisu — obsĪuga okna tworzenia blogu Gķówne okno wprowadzania wpisów do blogu jest wyposaŮone w mnó- stwo narzďdzi, które pozwalajû formatowaý tekst oraz umieszczaý mul- timedia. Obsķuga wiďkszoŎci z nich jest taka jak narzďdzi edytora Word. Aby wprowadziý wpis: 1. Kliknij w polu tekstowym znajdujûcym siď nad oknem gķówne- go tekstu — jest ono przeznaczone na tytuķ wpisu. Wpisz tytuķ i kliknij przycisk Zapisz szkic, aby zapisaý wpis (rysunek 4.11). Rysunek 4.11. Podaj tytuIJ wpisu Pamiďtaj o zapisywaniu niedokoĹczonych wpisów jako szkiców. Szkic nie jest pokazywany na blogu. MoŮesz za to zawsze do niego wróciý, dokoĹczyý i opu- blikowaý. Za pomocû przycisku Zapisz szkic moŮesz takŮe czasowo zdjûý wpis z blogu — wystarczy wybraý opublikowany post z listy i zapisaý jako szkic — zniknie z blogu i bďdzie czekaķ na ponowne opublikowanie. Szkice sû wyŎwietlane na liŎcie z prawej strony, o ile zaznaczone jest pole wyboru Pokazuj szkice. MoŮesz wybieraý szkice z tej listu, aby nad nimi pracowaý dalej. 4 8 B L O G , W I Ď C E J N I ŭ I N T E R N E T O W Y P A M I Ď T N I K 2. Kliknij w obszarze okna tekstowego i zacznij pisaý (rysu- nek 4.12). Rysunek 4.12. Po prostu pisz 3. Aby zmieniý krój pisma, zaznacz tekst i wybierz innû czcion- kď z listy rozwijanej (rysunek 4.13). Obok listy krojów pisma znajdziesz listď rozwijanû rozmiarów czcionki. Rysunek 4.13. Zmiana kroju czcionki 4. Aby zastosowaý do tekstu pogrubienie, kursywď, sposób wy- równania, wciďcie lub kolor, zastosuj odpowiedni przycisk — narzďdzia sû identyczne jak w edytorze Word, wiďc nie bď- dziesz miaķ z ich stosowaniem Ůadnego kķopotu. 5. W tekŎcie moŮesz umieszczaý listy wypunktowane i nume- rowane. Aby w dowolnym momencie otworzyý nowe czyste okno komunikatu, kliknij przycisk Nowy. 6. Na pasku narzďdzi znajdziesz narzďdzia wstawiania obrazów, filmów oraz odnoŎników. P R O W A D Z E N I E B L O G U W S E R W I S I E B L O G O W Y M 4 9 i Aby umieŎciý w blogu obraz, kliknij na pasku narzďdzi przy- i w oknie Wstaw obrazek wskaŮ umiej- cisk Wstaw obrazek scowienie pliku (rysunek 4.14). Kliknij przycisk OK, a wy- brany obraz pojawi siď w przygotowywanym szkicu notki (rysunek 4.15). Do blogu moŮna wstawiaý pliki graficzne tylko z rozszerzeniem .jpg, .gif i .png o maksymalnym rozmiarze 200 kB (rysunek 4.14). Rysunek 4.14. W oknie Wstaw obrazek wybierz plik graficzny Rysunek 4.15. Obraz pojawia siĊ w przygotowy- wanej notce 7. Aby umieŎciý na blogu film, kliknij przycisk Wstaw video . W oknie Wskaũ, gdzie znajduje siĊ film wybierz lokalizacjď sekwen- cji filmowej — na komputerze lub juŮ w blogu (rysunek 4.16), a nastďpnie w oknie Dodaj swój film kliknij przycisk Dodaj film i wybierz odpowiedni plik; zaczekaj na jego zaķadowanie (ry- sunek 4.17). Wstawiane do blogu sekwencje filmowe mogû byý w formatach ASF, AVI, MOV, MPG, MPEG, MPF, MP4, RM, WMV, FLV, 3GP, 3GPP, OGG. 5 0 B L O G , W I Ď C E J N I ŭ I N T E R N E T O W Y P A M I Ď T N I K Rysunek 4.16. Wskaũ, gdzie znajduje siĊ sekwencja wideo Rysunek 4.17. Dodaj film i zaczekaj na jego zaIJadowanie P R O W A D Z E N I E B L O G U W S E R W I S I E B L O G O W Y M 5 1 8. Aby wstawiý do wpisu ķûcze do innej strony WWW, kliknij i w oknie Zalinkuj podaj adres URL przycisk Wstaw IJöcze dokumentu (rysunek 4.18) — adres ten pojawi siď we wpisie. MoŮesz takŮe zaznaczyý fragment tekstu we wpisie, kliknûý przycisk Wstaw IJöcze i podaý adres URL — w ten sposób Twój odnoŎnik bďdzie opisowy. Rysunek 4.18. Oto okno, w którym moũna zdefiniowaø umieszczany we wpisie odnoʼnnik 9. Aby podglûdnûý wyglûd wpisu, kliknij na pasku narzďdzi okna tworzenia blogu przycisk Podglöd. Pozwala on zobaczyý, jak pisany przez Ciebie wpis bďdzie wyglûdaķ na blogu. Inni go jeszcze nie zobaczû (rysunek 4.19). Aby powróciý do edycji, kliknij w oknie podglûdu przycisk Wróø, który znajduje siď na Ůóķtym pasku. 10. Aby umieŎciý wpis na blogu i udostďpniý go czytelnikom, kliknij przycisk Publikuj. Twój blog stanie siď dostďpny w sieci. Po prawej stronie okna tworzenia wpisu znajduje siď lista wszystkich wpisów, które wyŎwietlane sû na pierwszej stronie Twojego blogu. Ten, który edytujesz, zaznaczony jest pogrubieniem. Wpis identyfikowany jest poprzez tytuķ i datď publikacji. KolejnoŎý pokazywania (od najnowszych lub od najstarszych) moŮesz ustawiý w Ustawieniach. Na liŎcie widoczne sû takŮe szkice — czyli wpisy niewidoczne na blogu. Oznaczane sû szarû czcionkû. MoŮesz wyķûczyý pokazy- wanie szkiców na liŎcie za pomocû pola wyboru nad listû. PoniŮej listy wpisów znajdujû siď pola sķuŮûce odnajdywaniu konkretnych wpi- sów z okreŎlonego dnia lub zawierajûcych w tytule lub treŎci okreŎlone sķowo. Znalezione wpisy wyŎwietlane sû na liŎcie. Gdy chcesz przywróciý widok domyŎlny, wybierz z powrotem przeķûcznik Wszystkie. Aby powróciý do serwisu Onet.pl, kliknij ikonď Onet.pl Blog lub przycisk zamy- kania okna oznaczony krzyŮykiem. 5 2 B L O G , W I Ď C E J N I ŭ I N T E R N E T O W Y P A M I Ď T N I K Rysunek 4.19. Podglöd wpisu do blogu Modyfikacja wyglîdu blogu Konstrukcja blogu jest oparta na ramkach. ZawartoŎý poszczególnych ramek, tytuķy i wyglûd moŮesz zmieniaý po klikniďciu odnoŎnika Ustawienia, który umieszczony jest na górze kaŮdej ramki. Zawar- toŎý gķównej ramki z Twoim blogiem moŮesz zmieniaý takŮe przy- ciskiem Pisz bloga. Aby zmieniý wyglûd blogu: 1. Kliknij przycisk Ustawienia umieszczony na Ůóķtym pasku na- rzďdzi, a nastďpnie okreŎl nowy wyglûd strony w oknie UkIJad strony (rysunek 4.20). P R O W A D Z E N I E B L O G U W S E R W I S I E B L O G O W Y M 5 3 Rysunek 4.20. Zdefiniuj ukIJad strony blogu 2. W oknie UkIJad strony moŮesz zmieniý ukķad strony — kliknij jeden z proponowanych ukķadów umieszczonych obok tytuķu UkIJad strony. MoŮesz zmieniý liczbď i rodzaj ramek — wybierz nowe ramki z listy Ramki, a takŮe ich poķoŮenia na stronie — w tym celu klikaj szare przyciski oznaczone strzaķkami, w które zaopatrzone sû elementy juŮ dodane do blogu — umoŮ- liwi to przesuwanie wskazanych ramek. MoŮesz zdefiniowaý równieŮ inne tķo strony lub wybraý jako tķo obraz — odpo- wiednie narzďdzia sû dostďpne w sekcji TIJo strony. 5 4 B L O G , W I Ď C E J N I ŭ I N T E R N E T O W Y P A M I Ď T N I K MoŮesz podzieliý swoje wpisy na kategorie tematyczne. Ta funkcja jest przydat- na, gdy masz juŮ na swoim blogu ramkď Kategorie. Czytelnicy mogû wtedy oglû- daý Twoje wpisy tylko na dany temat. Kategorie tematyczne dodaje siď w konfi- guracji ramki — skorzystaj z odnoŎnika WiĊcej. 3. Aby wprowadziý inne zmiany — na przykķad dodaý nowych autorów, zmieniý wyglûd caķego blogu za jednym zamachem lub zdefiniowaý style elementów blogu, kliknij odpowiedniû zakķadkď w sekcji ustawieĹ (rysunek 4.21). Rysunek 4.21. ZakIJadki prowadzö do odpowiednich ustawieĴ 4. JeŎli ustawienia sû gotowe, kliknij Ůóķty przycisk OK umiesz- czony u doķu strony. Przeniesiesz siď do trybu edycji zawarto- Ŏci ramek. 5. Kliknij odnoŎnik Ustawienia przy odpowiedniej ramce, aby przy- stûpiý do zmiany zawartoŎci (rysunek 4.22). ZatwierdŬ zmiany, klikajûc Ůóķty przycisk OK. 6. Kliknij przycisk Pisz bloga, aby powróciý do trybu edycji za- wartoŎci wpisu do blogu. 7. Zmieniony wpis moŮesz opublikowaý lub zapisaý jako szkic. Przycisk Ramki pozwala zmieniaý organizacjď okna blogu. Na Ůóķtym pasku na- rzďdzi umieszczony jest teŮ odnoŎnik Twoje blogi, który sķuŮy do przeķûczania miďdzy prowadzonymi przez Ciebie blogami. P R O W A D Z E N I E B L O G U W S E R W I S I E B L O G O W Y M 5 5 Rysunek 4.22. Oto edycja ramki o mnie — wstawimy tu obraz Publikowanie w okreŁlonym terminie W oknie tworzenia wpisu znajdziesz obok pola tekstowego TytuIJ przy- . Wywoķuje on okno, w którym mo- cisk oznaczony ikonû zegarka Ůesz ustawiý dokķadny czas pojawienia siď wpisu na blogu lub okres, w jakim bďdzie wyŎwietlany. Za pomocû tego okna moŮesz zmieniý kolejnoŎý juŮ opublikowanych wpisów. Wystarczy zmieniý datď pu- blikacji, a wpis zmieni swoje poķoŮenie. Aby okreŎliý datď publikacji wpisu: 1. Kliknij ikonď zegarka na pasku narzďdzi w oknie tworzenia wpisu do blogu (rysunek 4.23). Rysunek 4.23. Kliknij przycisk oznaczony ikonö zegarka 2. W oknie Czas publikacji zdecyduj, kiedy wpis ma zostaý opubli- kowany. MoŮesz wybraý natychmiastowû publikacjď lub publi- kacjď w okreŎlonym terminie (rysunek 4.24). 3. Kliknij przycisk OK, aby zatwierdziý ustawienie. 5 6 B L O G , W I Ď C E J N I ŭ I N T E R N E T O W Y P A M I Ď T N I K Rysunek 4.24. Okreʼnl czas publikacji wpisu Pisanie blogu Aby po zaķoŮeniu blogu umieŎciý w nim kolejny wpis: 1. WejdŬ na swój blog (http://nazwa.blog.onet.pl/) i kliknij odnoŎnik na samej górze strony Pisz bloga (rysunek 4.25). Otworzy siď puste okno edycji wpisu do blogu. Sformatuj wyglûd wpisu, zgodnie z przedstawionymi wczeŎniej radami, lub zdaj siď na formatowanie domyŎlne. Zapisz niedokoĹczony wpis na przy- szķoŎý jako szkic, przejrzyj i zmieĹ stare wpisy, zmieĹ ich kolejnoŎý. Rysunek 4.25. Odnoʼnnik Piszbloga prowadzi do okna edycji wpisu do blogu Do okna pisania blogu moŮesz wejŎý takŮe z gķównej strony serwisu Onet.pl Blog (http://blog.onet.pl/kazdy.html) — zaloguj siď w ramce Pisz bloga, która znajdu- je siď z prawej strony okna. Usuwanie wpisu Aby usunûý wpis z blogu: 1. WejdŬ na swój blog (http://nazwa.blog.onet.pl/). 2. PrzewiĹ okno blogu do samej góry, aby wyŎwietliý górny pa- sek narzďdzi, i kliknij odnoŎnik Pisz bloga. 3. Wczytaj z listy umieszczonej z prawej strony okna ten wpis, który chcesz usunûý, i kliknij przycisk UsuĴ (rysunek 4.26).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Blog, więcej niż internetowy pamiętnik
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: