Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00475 007922 20263571 na godz. na dobę w sumie
Blogi w procesie komunikacji marketingowej - ebook/pdf
Blogi w procesie komunikacji marketingowej - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 192
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3808-8417-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> marketing
Porównaj ceny (książka, ebook (-16%), audiobook).
Publikacja dotyczy aktualnego nurtu rozważań nad problematyką komunikacji w przestrzeni hipermedialnej. Łączy w sobie wszechstronne studia teoretyczne i wyniki badań naukowych, stanowiące zasadniczą część książki. To rzetelne i merytoryczne opracowanie, w którym ciekawie i syntetycznie zaprezentowano blog jako atrakcyjny instrument interakcji z odbiorcą w wymiarze społecznym i komercyjnym. Autorzy zwrócili szczególną uwagę na dynamikę jego rozwoju, obserwowany proces ustawicznej ewolucji i potencjalne kierunki zmian. Dzięki temu publikacja staje się inspirującym źródłem wiedzy, umożliwiając Czytelnikom postrzeganie blogosfery jako przestrzeni wielowymiarowej, wielowątkowej, wymagającej przemyślanych strategii działania.
Książka ma walory zarówno poznawcze, metodyczne, jak i praktyczne, co pozwala kierować ją do szerokiego grona odbiorców. Jest adresowana do pracowników naukowych zajmujących się problematyką komunikacji marketingowej, studentów kierunków biznesowych, w tym przede wszystkim z zakresu zarządzania oraz przedstawicieli biznesu zainteresowanych marketingiem w mediach społecznościowych.

Praca jest poświęcona problematyce komunikacji marketingowej w hipermedialnym środowisku komputerowym. Głównym obszarem zainteresowania Autorów są blogi jako stosunkowo nowy i specyficzny instrument komunikacji społecznej i marketingowej w tym środowisku. Z jednej strony instrument wyraźnie spersonalizowany, z drugiej - w pełni interaktywny, dynamiczny i wielowymiarowy. [...\ Praca jest dobrze osadzona we właściwej perspektywie - środowiska przestrzeni wirtualnej - w tej perspektywie, jaką stwarza hipermedialne środowisko komputerowe oraz płaszczyzna komunikacji marketingowej. [...\ Książka ma charakter monografii będącej udanym połączeniem dwóch nurtów: teoretycznej refleksji nad zagadnieniami blogów, ich funkcji, przesłanek powstania i rozwoju oraz miejsca w systemie komunikacji online, a także własnych, szerokich i pogłębionych badań empirycznych. Studia teoretyczne opierają się na wykorzystaniu bardzo obszernej literatury przedmiotu, zaś badania zaprezentowane w pracy trafnie wpisują się w triadę funkcji badań naukowych: poznanie określonego fragmentu rzeczywistości, jego wyjaśnienie oraz sformułowanie możliwych i prawdopodobnych kierunków rozwoju. Jest to ujęcie, które sytuuje pracę Autorów jako nowatorską, oryginalną, w sposób udany wpisującą się w badania nad systemem komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem w środowisku hipermedialnym i interaktywnym.
Z recenzji prof. zw. dr. hab. Jana W. Wiktora
 
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Bogdan Gregor – Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26 Dominika Kaczorowska-Spychalska – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wydział Zarządzania Katedra Gospodarki Elektronicznej, 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9 RECENZENT Jan W. Wiktor REDAKTOR INICJUJĄCY Monika Borowczyk OPRACOWANIE REDAKCYJNE Aleksandra Urzędowska SKŁAD I ŁAMANIE AGENT PR PROJEKT OKŁADKI Stämpfli Polska Sp. z o.o. Zdjęcie wykorzystane na okładce: © Shutterstock.com © Copyright by Authors, Łódź 2016 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.07790.16.0.K Ark. wyd. 10,0; ark. druk. 12,0 ISBN 978-83-8088-416-8 e-ISBN 978-83-8088-417-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego tel. (42) 665 58 63 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl Spis treści O Autorach Wstęp Rozdział 1. Komunikacja marketingowa w mediach interaktywnych 1.1. Uwarunkowania rozwoju mediów interaktywnych 1.2. Klient w przestrzeni interaktywnej 1.3. Social media w procesie komunikacji marketingowej Podsumowanie 7 9 15 15 22 30 42 2.1. Blog w komunikacji online 2.1.1. Blog – pojęcie i istota 2.1.2. Blogi korporacyjne 2.1.3. Blogi indywidualne Rozdział 2. Blog jako platforma komunikacji w przestrzeni hipermedialnej 45 45 45 53 60 73 80 88 2.2. Blogi w procesie komunikacji marketingowej 2.3. Polska blogosfera w liczbach Podsumowanie Rozdział 3. Przedmiot, zakres i metodyka badań empirycznych 91 3.1. Ogólny cel badań, hipotezy badawcze oraz etapy procesu badawczego 91 3.2. Cele i metodyka poszczególnych badań oraz charakterystyka prób badawczych 93 93 97 100 3.2.1. Badania wśród przedsiębiorstw 3.2.2. Badania wśród blogerów indywidualnych 3.2.3. Badania wśród studentów łódzkich uczelni Rozdział 4. Blogi korporacyjne jako narzędzie oddziaływania marki na klientów 4.1. Przesłanki wykorzystania blogów korporacyjnych 4.2. Blogi korporacyjne w procesie komunikacji 4.3. Przyszłość blogów korporacyjnych w perspektywie najbliższych lat Podsumowanie 105 105 114 120 125 6 Spis treści Rozdział 5. Formy, zakres i uwarunkowania wykorzystania blogów indywidualnych przez przedsiębiorstwa 5.1. Przesłanki podjęcia współpracy z blogerami indywidualnymi 5.2. Aspekt finansowy współpracy z blogerami 5.3. Blogi indywidualne w strategii przedsiębiorstw Podsumowanie Zakończenie 127 127 142 149 156 159 165 Bibliografia 173 Spis tabel 175 Spis wykresów Spis ilustracji 177 Załącznik 1. Wzór kwestionariusza ankietowego skierowanego do przedsiębiorstw 179 184 Załącznik 2. Wzór kwestionariusza ankietowego skierowanego do blogerów Załącznik 3. Wzór kwestionariusza wywiadu skierowanego do blogerów 187 Załącznik 4. Wzór kwestionariusza ankietowego skierowanego do studentów 188 O Autorach Bogdan Gregor jest profesorem zwyczajnym nauk ekonomicznych. Od 1992 roku kieruje Katedrą Marketingu. Jego zainteresowania naukowo- -badawcze obejmują szeroko pojętą problematykę marketingu, ze szcze- gólnym uwzględnieniem ewolucji tej specjalności naukowej i nowych jej koncepcji, roli badań marketingowych w zarządzaniu współczesną organizacją, a także wykorzystania nowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych w biznesie (głównie w działalności marketingo- wej). Jest autorem i współautorem około 320 publikacji, w tym kilkunastu książek. Opublikował m.in. w 2002 roku, wspólnie z Marcinem Stawi- szyńskim, pionierską na polskim rynku wydawniczym książkę e-Com- merce, a w 2014 roku wydał monografię Badania marketingowe na użytek decyzji menedżerskich (współautor: Magdalena Kalińska-Kula). Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji na Uniwersytecie Łódzkim i poza uczel- nią. Był m.in. prodziekanem i dziekanem Wydziału Ekonomiczno-Socjo- logicznego UŁ (1990–1994), jednym z twórców Wydziału Zarządzania UŁ – jego pierwszym i wieloletnim dziekanem (1994–2002; 2005–2008). W latach 2008–2016 pełnił funkcję prorektora Uniwersytetu Łódzkiego ds. ekonomicznych, a w latach 2012–2016 był przewodniczącym Uni- wersyteckiej Komisji Finansowej, organu Konferencji Rektorów Uni- wersytetów Polskich. Jest stypendystą Fundacji Humboldta (1980–1982) i DAAD (1990). Dominika Kaczorowska-Spychalska jest doktorem nauk ekonomicz- nych w zakresie nauk o zarządzaniu. Ukończyła dwa kierunki studiów magisterskich: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz Zarządzanie i Marketing na Uniwersytecie Łódzkim. Swoją rozprawę doktorską obroniła w 2008 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się obecnie przede wszystkim na technologii ICT (information and communication technolo- gies) i jej implikacji w biznesie, mediach społecznościowych oraz koncepcji 8 Internetu Rzeczy (Internet of Things). Jest autorką i współautorką ponad 40 publikacji wydanych zarówno w wydawnictwach polskich, w tym czasopismach branżowych skierowanych do praktyków (np. „Marketing w Praktyce”), jak i zagranicznych (np. wydawnictwo Springer). Od 1999 roku prowadzi szkolenia oraz zajęcia ze studentami, współpracując z róż- nymi szkołami wyższymi w Łodzi. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Gospodarki Elektronicznej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, gdzie pełni również funkcję zastępcy Kierownika Zakładu e-Biznesu. Blogi w procesie komunikacji marketingowej Wstęp Współczesny marketing przestał być obecnie jedną z wielu strategii funk- cjonalnych. To filozofia myślenia i działania, która wymaga nowego spoj- rzenia na przedsiębiorstwo i jego otoczenie, markę i jej klientów, a także wzajemne powiązania i relacje między nimi. Marketing uległ bowiem przeobrażeniom wywołanym oddziaływaniem wirtualnego środowi- ska, w tym Internetu i współczesnych koncepcji jego rozwoju: Web 2.0, Web 3.0, cloud computing czy wreszcie Internet Wszechrzeczy. Technologia staje się czynnikiem, który intensyfikuje proces zmian gospodarczych, socjokulturowych i behawioralnych, determinując dyna- mikę i charakter wszelkich procesów, w tym zwłaszcza komunikacyjnych. Żyjemy bowiem w okresie tzw. conversation age, który wymaga ciągłe- go, systematycznego procesu kontaktowania się wszystkich uczestników procesów rynkowych. Popularność technologii nowej fali, towarzyszące temu zjawiska: mobilności, digitalizacji, multiscreeningu, a także obser- wowana konwergencja mediów stwarzają nowe możliwości i wyznaczają nowe zasady funkcjonowania dla wielu firm i marek. Wykorzystywane w tym zakresie rozwiązania i aplikacje stanowią obecnie jeden z najważ- niejszych elementów budowania ich przewagi rynkowej. W coraz bar- dziej bowiem turbulentnym otoczeniu modele biznesowe, strategie i pro- cedury mogą stać się przestarzałe i nieprzewidywalne. Wymaga to zatem podejścia adaptacyjnego1, opartego na różnorodnych interakcjach. W wyniku wielostronnych kontaktów z firmą, jej produktami/usłu- gami, personelem, komunikacją, generowana jest nowa wartość dodana dla klienta, której przejawem mogą być korzystne wizerunkowo posta- wy i zachowania nabywcy względem firmy/marki (lojalność czy reko- mendacje)2. Konsument zdaje się wołać z całych sił „Zaskocz mnie”. 1 M. Reeves, M. Deimler, Adaptability: The New Competitive Advantage, Harvard Business Review, July–August, 2011, https://hbr.org/2011/07/adaptability-the-new- -competitive-advantage (Dostęp: 09.05.2016). 2 I. Skowronek, Marketing doświadczeń, Poltext, Warszawa 2012, s. 104. 10 Doświadczenie z marką – pozytywnie zaskakujące, angażujące, transpa- rentne i ludzkie, czyli po prostu emocjonalne – zdecyduje o jego przy- wiązaniu3. Im bardziej odczuwane przez niego bodźce i doznania są dla niego atrakcyjne, tym chętniej dzieli się nimi, aktywnie włączając się w proces rekomendacji. Umiejętność dotarcia z właściwie spersonalizowanym komunikatem oraz kreowania pożądanych doświadczeń i wynikających z nich emocji coraz częściej stają się elementem nie tylko działań wizerunkowych czy sprzedażowych, ale aktywności ukierunkowanych bezpośrednio na bu- dowanie przewagi rynkowej. Innowacyjność wykorzystanych w tym za- kresie metod i narzędzi staje się sposobem na zaistnienie w świadomości klienta i szansą na to, aby stać się częścią jego codziennego życia. Klient poszukuje bowiem własnego stylu i indywidualnej tożsamości, koncen- trując się na tych firmach/markach, które dostarczają mu informacji atrakcyjnych dla niego, zarówno z punktu widzenia użyteczności funk- cjonalnej, jak i ich wymiaru emocjonalnego. Przynależność bowiem do określonej wspólnoty grupowej, w tym wykreowanej przez firmę/markę, stwarza możliwość pełniejszej realizacji własnych potrzeb i wyrażania uczuć4. Marketing 3.0, którego siłą napędową stała się właśnie technologia5, pozwala na wykorzystanie w procesie komunikacji mediów społeczno- ściowych, których zakres absorpcji staje się coraz bardziej spektakular- ny. Liczne serwisy społecznościowe, fora, blogi, kanały kontentowe czy wirtualne światy gier pozwalają klientom stać się partnerem danej firmy/ marki i mieć wpływ na jej pozycję rynkową. Dzięki temu klienci współ- tworzą wartość istotną dla firmy, dla nich samych i dla nabywców6, ocze- kując przy tym w mediach społecznościowych zawsze czegoś konkretne- go od marek, które obserwują. Mogą być to ekskluzywne materiały czy zwykła chęć bycia na bieżąco z ofertą firmy7. Konsumenci chcą być przy tym połączeni z innymi konsumentami, a nie tylko z firmami8. Każdego dnia zamieszczają różnego rodzaju treści, które często zyskują popular- ność oraz zasięg o wiele większy niż typowe kampanie reklamowe, two- rząc w ten sposób nową jakość realizowanego procesu komunikacji. Konsument coraz bardziej dąży do ograniczenia czasu, jaki musi prze- znaczyć na podjęcie decyzji. Stąd poszukuje mediów i kanałów, które 3 N. Kucza, Drivery konsumenta, „Marketing w Praktyce” 2013, nr 6, s. 10. 4 K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingo- we, PWE, Warszawa 2003, s. 51. 5 Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa 2010, s. 20. 6 A. Lotko, Marketing wobec ponowoczesności, CeDeWu, Warszawa 2013, s. 24. 7 Sz. Ślipko, Jak to robić w social mediach, „Marketing w Praktyce” 2013, nr 4, s. 40. 8 Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, op. cit., s. 50. Blogi w procesie komunikacji marketingowej Wstęp 11 w jego odczuciu pozwalają mu pozyskać informacje wiarygodne i au- tentyczne. Informacje pochodzące bezpośrednio od firmy/marki w for- mie np. przekazu reklamowego ulegają deprecjacji, przy jednoczesnym wzroście zaufania wobec opinii innych użytkowników i internautów. Znakomicie w tej roli sprawdzają się blogi, zarówno korporacyjne, jak i indywidualne. Generują one bowiem szansę na nowe sposoby dotarcia do użytkowników sieci – zarówno pod kątem formy, jak i treści9. Łączą w sobie aspekty marketingu rekomendacji, marketingu doświadczeń i kontent marketingu, tworząc swoistą triadę oddziaływania na klienta, jego sposób myślenia i zachowania nabywcze. W efekcie to ciekawa al- ternatywa, nie tylko dla firm/marek znanych, o zasięgu krajowym i/lub międzynarodowym, ale także dla podmiotów, które nie są jeszcze roz- poznawalne, a ich zasięg ogranicza się jedynie do rynku regionalnego czy lokalnego. Dzięki blogom firmy małe i duże stają się odpowiedzialne za kształtowanie świadomości społecznej i swojej obecności na rynku, a także coraz bardziej wiarygodne w procesie przyciągania uwagi10. Po- zwalają im one również intensyfikować osiągane wyniki sprzedaży. Wy- niki badań Technorati Media Digital Influence 2013, wskazują, że wielu konsumentów korzysta z blogów przed dokonaniem zakupu. To bowiem trzeci najbardziej wpływowy zasób cyfrowy (31 )11. Każda marka, aby wybić się ponad przeciętność i przetrwać, musi nieść ze sobą historie, emocje i wartości, które sprawiają, że konsument zwróci na nią uwagę. Za sprawą nowych możliwości technicznych marki wkraczają w nasze życie w sposób dotychczas niespotykany12. Proces ko- munikacji realizowany za pośrednictwem blogów będzie zatem uwarun- kowany emocjami, doświadczeniami i wspomnieniami kształtowanymi w przestrzeni hipermedialnej. Wzbogaca to wiedzę klientów i pobudza ich zmysły, stwarzając szansę, by firma/marka na trwałe wpisała się w ich system wartości. Konkretyzujemy bowiem produkty i marki na podsta- wie setek, jeśli nie tysięcy doznań, którym towarzyszą określone odczucia i skojarzenia13. Widoczna w tym zakresie asocjacja jest determinowana rozwojem technologii ICT i wpływa na proces nabywczy, zmieniając przy tym preferencje i oczekiwania klienta. Poprzez swoją aktywność w me- diach społecznościowych, w tym w przestrzeni blogosfery, dzieli się on 9 K. Pawłowski, P. Kolenda, Dekodowanie Komunikatu, [w:] W. Schmidt, P. Kolenda (red.), Konsumpcja treści online a marketing, IAB Polska, Warszawa 2016, s. 22. 10 J. Wright, Blogowanie w biznesie, Wydawnictwa Profesjonalne i Akademickie, Warszawa 2007, s. 214. 2012, nr 1, s. 34. ce”, 2012, nr 10, s. 16. 11 Technorati, Media Digital Influence Report 2013, s. 13. 12 M. Nowicki, P. Grzeszczuk, Z chaosu w wyrazistość, „Marketing w Praktyce”, 13 M. Gieracz, Sprzedawaj przyjemność, dbaj o satysfakcję, „Marketing w Prakty- 12 swoimi opiniami, doświadczeniami i wrażeniami, oddziałując na innych i wpływając na ich zachowanie i decyzje. Podstawowym celem niniejszej pracy jest ocena potencjału blogów w działaniach komunikacji biznesowej firm/marek, z uwzględnieniem przesłanek oraz zakresu ich komercyjnego wykorzystania. Zwrócono szczególną uwagę na przyczyny wzrostu popularności blogów oraz efek- ty ich wykorzystania w procesie komunikacji. Za istotne uznano także określenie skali wydatków przeznaczanych przez firmy/marki na ten cel, poziom zainteresowania wideo blogami w procesie komunikacji oraz problematykę wiarygodności podejmowanych w ten sposób działań. Rozważania zawarte w pracy oparto na źródłach wtórnych i pierwot- nych. Wykorzystano obszerną literaturę przedmiotu dotyczącą implikacji nowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych w biznesie, problematyki mediów społecznościowych, e-konsumenta i oczywiście blogosfery – głównie w kontekście jej roli w procesie komunikacji mar- ketingowej. Realizacja przyjętych celów pracy wymagała jednak dotarcia także do źródeł informacji pierwotnych. Zaprojektowano więc i przeprowadzono w 2015 roku szerokie badania empiryczne. Objęto nimi przedsiębiorstwa, blogerów indywidualnych i potencjalnych czytelników blogów. Cele po- szczególnych badań oraz ich metodykę zaprezentowano w rozdziale trze- cim. Rezultaty tychże badań stały się podstawą rozważań w kolejnych dwóch rozdziałach. Uwzględniono również – jako punkt odniesienia – wyniki wcześniejszych studiów empirycznych zrealizowanych przez autorów w latach 2010 i 2013. Praca – poza wstępem i zakończeniem – składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy koncentruje się na nowoczesnych technologiach jako czynniku warunkującym zmiany w procesie komunikacji obecnych na rynku firm i marek. Kluczową rolę odgrywają w nim media interak- tywne, w tym social media, które zmieniają jego charakter i specyfikę. Konsument nie pozostał wobec tych procesów obojętny, ewoluował z pasywnego uczestnika rynku do aktywnego i zaangażowanego partne- ra firmy/marki. Musiało to znaleźć swoje odzwierciedlenie w poziomie absorpcji i metodach doboru poszczególnych mediów do prowadzonych działań wizerunkowych i sprzedażowych. W rozdziale drugim omówiono pojęcie bloga i jego klasyfikacje. Wskazano na istotę blogów komercyjnych i indywidualnych, poprzez pryzmat realizowanych za ich pośrednictwem działań. Zwrócono przy tym uwagę na kwestie etyki, ze szczególnym uwzględnieniem warunków i zasad współpracy z blogerami. Omówiono przykładowe zachowania nieetyczne i ich wpływ na wizerunek marki. W rozdziale trzecim przedstawiono przedmiot, cele oraz metodykę zrealizowanych badań empirycznych. Badaniami objęto – jak już wspo- Blogi w procesie komunikacji marketingowej Wstęp 13 mniano – trojakiego rodzaju podmioty: przedsiębiorstwa, blogerów indywidualnych i studentów łódzkich uczelni, traktowanych jako po- tencjalnych blogerów, a nade wszystko jako ewentualnych czytelników blogów. Scharakteryzowano każdą z tych prób badawczych z punktu wi- dzenia przyjętych cech respondentów, stanowiących zmienne objaśniają- ce w analizie wyników badań. Kolejne dwa rozdziały mają charakter empiryczny. Pierwszy z nich, rozdział czwarty, koncentruje się na problematyce blogów firmowych jako narzędziu komunikacji firm/marek i kluczowym czynniku budowa- nia przewagi rynkowej. Omówiono przesłanki i uwarunkowania prowa- dzenia blogów korporacyjnych, a także wskazano na ich atuty i ograni- czenia. Szczególny nacisk został położony na problematykę przyszłości blogów komercyjnych i ich dalszej roli w realizowanym procesie komu- nikacji. Ostatni – piaty rozdział prezentuje wyniki badań autorów dotyczące komercyjnego wykorzystania blogów indywidualnych. Poruszono w nim problematykę doboru blogów i blogerów, przy współpracy z którymi realizowane są poszczególne działania w przestrzeni hipermedialnej. Wskazano na różnorodność wykorzystywanych w tym zakresie metod i narzędzi, a także omówiono kwestie finansowe, które wciąż wzbudzają wiele kontrowersji. Zwrócono przy tym również uwagę na obserwowa- ne tendencje wzrostu zainteresowania firm/marek formą komunikacji za pośrednictwem wideo blogów. Autorzy mają nadzieję, że monografia chociaż w części poszerza wie- dzę dotyczącą wykorzystania blogów w procesie komunikacji firm i ma- rek, wpisując się tym samym w problematykę adaptacji nowoczesnych technologii do potrzeb marketingu. Może ona stanowić inspirację do podejmowania dalszych, bardziej pogłębionych badań z zakresu e-mar- ketingu, w tym głównie wykorzystania mediów społecznościowych w ko- munikacji marketingowej. Może być również wykorzystana w procesie dydaktycznym, w ramach przedmiotów związanych z marketingiem. Rozdział 1 Komunikacja marketingowa w mediach interaktywnych 1.1. Uwarunkowania rozwoju mediów interaktywnych Rewolucja internetowa, której byliśmy świadkami na przełomie XX i XXI wieku, wprowadziła na dobre Internet do przedsiębiorstw, stwa- rzając jednocześnie firmom/markom możliwość wykorzystania sieci w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku1. Wkraczaliśmy w ten wiek z przekonaniem, iż tzw. Nowa Gospodarka zmieniać będzie oblicze rynku, klientów i zasady prowadzenia biznesu2. Doprowadziła ona do sytuacji, w której komunikacja jest realizowana na dużo szybszych i bardziej globalnych zasadach niż dotychczas. Poszczególne wiadomo- ści lub informacje mogą być przesyłane na drugi koniec świata w jednej chwili, zwiększając skuteczność i związane z tym korzyści3. W rezultacie technologia IT (information technology) stała się siłą napędową zmian na poziomie najbardziej podstawowym – to ona przesuwa bowiem grani- ce możliwości i podnosi poziom oczekiwań konsumentów: digitalizacja, sieci wzajemnych kontaktów, łączenie technologii współpracujących ze sobą w wielu dziedzinach życia – od komunikacji po rozrywkę, szybko zmieniające się struktury, krótkie życie produktów, wzajemne naśladow- nictwo, interakcje4. 1 T. Maciejowski, Narzędzia skutecznej promocji w Internecie, Oficyna Ekonomicz- 2 R. Kozielski, Biznes doświadczeń – zachwycić klienta, „Marketing w Praktyce” na, Kraków 2003, s. 9. 2011, nr 4, s. 32. 3 G. Cole, Management theory and practice, South Western Cengage Learning, Geraldine Lyons, London 2004, s. 223. 4 P. Fisk, Geniusz konsumenta, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009, s. 43. 16 Technologie IT są rozumiane jako pozyskiwanie, gromadzenie, prze- twarzanie i rozpowszechnianie informacji w formie dźwiękowej, graficz- nej, tekstowej czy też numerycznej poprzez użycie opartego na elemen- tach mikroelektronicznych przetwarzania komputerowego oraz urządzeń telekomunikacyjnych5. Coraz częściej jednak są one postrzegane szerzej, jako technologie ICT (information and communication technologies), co wydaje się uzasadnione z punktu widzenia specyfiki przestrzeni hiper- medialnej. Obejmują one zarówno media komunikacyjne, media umoż- liwiające zapis potencjalnych informacji, jak również sprzęt i aplikacje pozwalające na przetwarzanie, kompilowanie i przesył informacji. Są in- tegralną częścią życia zarówno firm/marek, jak i ich klientów, stanowiącą o ich atrybutach i pozycji na rynku. Obserwowany dynamiczny i nieprze- rwany rozwój technologii ICT modyfikuje dotychczasową przestrzeń biz- nesową, poszerzając ją systematycznie o nowe obszary, narzędzia i meto- dy oddziaływania. Jej komercyjne zastosowanie doprowadziło do zmian w wielu sferach życia – środek ciężkości w ekonomii został przesunięty od przedsiębiorstw w stronę konsumenta. Konkurencja między przedsię- biorstwami weszła do nowej przestrzeni rynkowej, jaką jest sieć6. Zarówno sprzęt (hardware), jak i oprogramowanie (software), jaki- mi dysponuje przedsiębiorstwo, wspomagają jego dostosowanie się do zmian otoczenia. Dzięki nim możliwa jest integracja poszczególnych ele- mentów tworzących przedsiębiorstwo i wsparcie realizowanych proce- sów. Dla efektywnego wykorzystania możliwości, jakie oferuje technolo- gia, potrzebny jest jednak tzw. brainware. To zindywidualizowany sposób i powód, dla którego dane przedsiębiorstwo wykorzystuje zdobycze tech- nologiczne. Odzwierciedla on związek, jaki istnieje pomiędzy technolo- gią a jej wyborem, wdrożeniem i sposobem użytkowania7, zwłaszcza że przyszłość to jeszcze więcej użytkowników, jeszcze szybsze komputery i jeszcze szersze pasma łączności8. Celem większości strategii, w tym marketingowych, jest zbudowanie trwałej przewagi konkurencyjnej poprzez określenie korzystnej pozycji rynkowej i odpowiednich zdolności i kompetencji do jej realizacji9. Jed- 5 J. Wielki, Elektroniczny marketing poprzez Internet, PWN, Warszawa–Wrocław 2000, s. 26. 6 J. Jasiński, Cele, modele i strategie e-biznesu, [w:] M. Dutko, Biblia e-biznesu 2. Nowy Testament, Helion, Gliwice 2016, s. 19. 7 Ł. Sułkowski, M. Bednarek, A. Parkes, Kulturowa zmienność systemów zarządza- nia, Difin, Warszawa2016, s. 32. 8 P. Bickerton, M. Bickerton, U. Pardesi, Marketing w Internecie, Gdańskie Wydaw- nictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006, s. 14. 9 M. Reeves, M. Deimler, Adaptability: The New Competitive Advantage, „Harvard Business Review”, July–August 2011, https://hbr.org/2011/07/adaptability-the-new- -competitive-advantage (Dostęp: 09.05.2016). Blogi w procesie komunikacji marketingowej Rozdział 1. Komunikacja marketingowa w mediach interaktywnych 17 nakże wszechobecne urządzenia i aplikacje mobilne, smartfony, iPady, Internet LTE czy wreszcie coraz częściej wykorzystywane rozwiązania oparte na koncepcji Internetu Rzeczy (Internet of Things)10 zwiększają możliwości budowania przewagi konkurencyjnej. Zmierzamy bowiem ku czwartej rewolucji przemysłowej (Industry 4.0), której istota polega na synchronizacji i powiązaniu w jedną, spójną sieć nie tylko kompute- rów, smartfonów i tabletów, ale także mnóstwa innych rzeczy. A kiedy to już nastąpi, mogą się one nawzajem komunikować za pośrednictwem człowieka lub bez jego udziału, spełniając wiele użytecznych funkcji11. Włączane do globalnej sieci urządzenia stają się bowiem „inteligentne”. Swoją inteligencję zawdzięczają możliwościom komunikowania się z in- nymi obiektami oraz zbierania i analizowania danych przez nie dostar- czanych, a następnie, na ich podstawie, podejmowania decyzji analitycz- nych i biznesowych12. Człowiek w tym systemie staje się jednym z wielu elementów, obok w pełni autonomicznych urządzeń. Mając jednak nad nimi kontrolę, może decydować o stopniu jego złożoności, wybierając te, które w optymalny dla niego sposób pozwolą wchodzić w relacje z oto- czeniem13. Obserwowane trendy eliminują ograniczenia czasowe i przestrzenne, zwiększają szybkość podejmowanych decyzji, często w czasie rzeczywi- stym inicjują wielostronne interakcje i generują określoną wartość do- daną dla każdej ze stron tego procesu. Budowanie jednak silnej pozycji rynkowej w tak zmiennych warunkach wymaga myślenia ukierunkowa- nego na innowacyjność, rozumienia rynku, klienta i wykorzystywanego instrumentarium oddziaływania. Tradycyjne bowiem podejście w prze- strzeni hipermedialnej coraz bardziej traci na znaczeniu. Trudno koncen- trować się głównie na minimalizacji ponoszonych kosztów czy dyferen- cjacji portfolio produktów. I chociaż wciąż czynniki te mają znaczenie, rzeczywistość rynkowa wymaga znacznie więcej. Zmiany zachodzą bo- wiem zbyt szybko, niejednokrotnie mają one charakter kompulsywny i prowadzą do implozji nowych zjawisk rynkowych. W efekcie przewaga konkurencyjna ma charakter tymczasowy, przejściowy i ogranicza się do zdecydowanie krótszych przedziałów czasu, determinowanych dynami- ką zmian technologicznych. Wymaga to podejścia inkrementalnego do 10 W literaturze można spotkać również pojęcia: Internet of Everything (IoE), In- ternet of Smart Objects (IoSO) oraz komunikacja oparta na rozwiązaniach Machine to Machine (M2M). 11 M. Miller, Internet rzeczy, PWN, Warszawa 2016, s. 23. 12 D. Adamczyk, Internet of Things, Time4Mobi, Warszawa 2015, s. 4. 13 Ł. Sułkowski, D. Kaczorowska-Spychalska, Management of Enterprise of the Future in the Ecosystem of the Internet of Things, Advances in Ergonomics of Manufac- turing: Managing the Enterprise of the Future, Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer International Publishing, Florida USA 2016, vol. 490, s. 179–191. 18 budowania strategii, w którym analiza dotyczy portfeli cech konkuren- cyjności (kluczowych kompetencji), a klient jest źródłem inspiracji i po- mysłów14. Biznes sieciowy powinien być zatem tworzony w kontekście chwilowych relacji, przetwarzania niematerialnych zasobów i kreowania rynku. Prowadzenie biznesu z tej perspektywy może jeszcze bardziej zmienić postawy i uczynić menedżerów oraz pracowników katalizatora- mi synergii powstającej w wyniku kojarzenia aktywności wykonawców i klientów15. W rezultacie w centrum koncepcji strategii przedsiębiorstwa przyszłości znajduje się budowa relacji z pracownikami i partnerami biz- nesowymi w celu kreowania nowych możliwości biznesowych poprzez tworzenie nowych wartości, lepszą obsługę odbiorców, zwiększoną wy- dajność, poprawę sprawności technicznej, budowę i wdrażanie nowych modeli biznesowych16. Zarządzanie takim przedsiębiorstwem wymaga wprowadzenia nowych technologii, co prowadzi do ciągłych zmian za- kresów działania firmy. Podstawą działalności stanie się zarządzanie in- formacją oraz efektywne komunikowanie się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa17. Technologia ICT stanowi wyznacznik przej- ścia z ery industrialnej do ery informacyjnej18. W efekcie żyjemy w tzw. conversation economy, kiedy firmy/marki muszą prowadzić nieustanny dialog – kontaktować się ze społecznościami, stale wchodzić w wielo- stronne relacje19. Jako takie determinują nowe realia prowadzenia dzia- łalności biznesowej i filozofię orientacji rynkowej przedsiębiorstw, w tym rozwiązania w których user experience, customer experience, shopping experience stają się kluczowym paradygmatem aktywności podmiotów rynkowych. Współczesne modele biznesowe muszą zatem łączyć w sobie cztery elementy: propozycję wartości dla klienta, formułę zysków, klu- czowe procesy i kluczowe zasoby20. Jak twierdzi Roberto Verganti „tam gdzie każde przedsiębiorstwo ma stosunkowo łatwy dostęp do nowych technologii, zwycięzcą na rynku często nie jest to, które jako pierwsze do nich dotrze i wykorzysta ich możliwości do rozwoju. Zwycięża firma, któ- ra pierwsza wpadnie na pomysł zastosowania owych technologii w taki sposób, aby zapewniły one użytkownikowi lepsze doznania niż istniejące 14 E. Urbanowska-Sojkin, P. Banaszyk, H. Witczak, Zarządzanie strategiczne przed- siębiorstwem, PWE, Warszawa 2004, s. 262–263. 15 M. Morawski, J. Niemczyk, K. Perechuda, E.Stańczyk, Zarządzanie. Kanony i trendy, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 51. 16 F. Krawiec, Marketing w firmie przyszłości, Difin, Warszawa 2005, s. 29. 17 Ł. Sułkowski, M. Bednarek, A. Parkes, op. cit., s. 31. 18 H. Mruk (red.), Strategie marketingowe, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 252. w Praktyce” 2012, nr 8, s. 21. view Polska” 2012, nr 5, s. 95. 19 A. Jurkiewicz, M. Majewska, B. Sołtysińska, Kuszenie blogera, „Marketing 20 M. Eyring, M. Johnson, H. Nair, Nowe modele biznesowe, „Harvard Business Re- Blogi w procesie komunikacji marketingowej Rozdział 1. Komunikacja marketingowa w mediach interaktywnych 19 rozwiązania. A największym zwycięzcą będzie ten kto nauczy się syste- matycznie tworzyć technologiczne olśnienia – jedno po drugim”21. Rewolucja technologiczna sprawiła, że rzeczywistość rynkowa jest de- terminowana przez trzy splatające się siły: ludzi pragnących nawiązywać wzajemne kontakty, interaktywne technologie i gospodarkę internetową. To one tworzą szybko nasilające się zjawisko nazywane wzbierającym nurtem, stanowiące implementację technologii w przestrzeni bizneso- wej, społeczno-kulturowej czy behawioralnej. To trend społeczny, które- go istota polega na tym, że ludzie wykorzystują technologię, aby pozyskać to, co jest im niezbędne, raczej od innych ludzi niż od tradycyjnych insty- tucji, w szczególności od korporacji22. Nowe technologie, a zwłaszcza In- ternet, stały się najważniejszym wynalazkiem prowadzącym ludzkość do zmian nie tylko biznesowych, ale dotyczących istoty bycia człowiekiem w społeczeństwie23. To one z kolei przyspieszają i determinują tempo oraz kierunek zmian technologicznych. Dzięki temu możemy mówić o syner- gii, która pozwala realizować strategię „win-win-win” dla każdej ze stron tak rozumianej triady rynkowej. Technologie ICT pomagają firmie/marce robić więcej przy wykorzysta- niu mniejszej ilości zasobów, zwiększając przy tym swoją produktywność. ICT nie oferują jedynie korzyści związanych z produktywnością w danym momencie, lecz generują je mimo upływu czasu24. Jednocześnie jednak za- kres i możliwości wykorzystania technologii w przestrzeni biznesowej ewo- luują, zmieniając warunki ich implementacji i realizacji – na ich podstawie – zakładanych celów biznesowych. „Nagrodę jaką otrzymamy w zamian to będzie nasze rynkowe przywództwo pod względem sprzedaży, zysków i kreowania wartości, które zapewni prosperity naszym pracownikom i ak- cjonariuszom, społecznościom, wśród których żyjemy i pracujemy”25. Gospodarka rynkowa stwarza firmom/markom swobodę działania i podejmowania decyzji, ale równocześnie zwiększa ryzyko i odpowie- dzialność z tego tytułu. Przedsiębiorstwa przechodzą z orientacji produk- cyjnej czy sprzedażowej na orientację marketingową, przy czym proces ten ma charakter ewolucyjny. Wyrazem tej orientacji jest marketing rozumiany jako filozofia działania przedsiębiorstwa na rynku, mająca na celu określenie i kreowanie potrzeb nabywców, a następnie poprzez 21 R. Verganti, Jak projektować przełomowe produkty, „Harvard Business Review 22 Ch. Li, J. Bernoff, Marketing technologii społecznych, MT Biznes, Warszawa 2009, Polska” 2012, nr 7, s. 123. s. 28. 23 D.L. Hoffman, The revolution will not be televised: Introduction to the special is- sue on marketing science and the Internet, „Marketing Science” 2000, nr 19 (1), s. 1–3. 24 A. McAfee, Firma 2.0, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011, s. 16. 25 R. Martin, Era kapitalizmu zdominowanego przez klientów, „Harvard Business Review Polska” 2012, nr 7, s. 53. 20 zastosowanie odpowiednich instrumentów, zaspakajanie tych potrzeb i zapewnianie konsumentom jak największych korzyści, a przedsiębior- stwu zysku26. Tradycyjna orientacja marketingowa jest zatem zastępowa- na koncepcją odwołującą się do wartości. Nie ma w niej już tylko klienta. Jest człowiek, który odczuwa, myśli i prezentuje określony system warto- ści. Z perspektywy długofalowego rozwoju przedsiębiorstwa istotne jest, aby koncentracja na oferowaniu wartości dla klienta była wpisana w jego strategię27. Sukces firm/marek wyrasta bowiem z dostosowania wiedzy, wzbogacenia jej o rozwiązania kreatywne w celu opracowania i wdro- żenia własnej niepowtarzalnej strategii planowania i zarządzania mar- ketingowego28. W efekcie coraz częściej mówi się o pojęciu Marketingu 3.0, którego siłą napędową staje się technologia nowej fali29. Współczesny marketing to zatem zdolność do sprostania potrzebom wszystkich klien- tów i każdego z osobna, zapamiętania wymagań klienta i kontaktowania się z nim w taki sposób, który będzie dowodził, że menedżerowie pamię- tają o tych wymaganiach30. Jeśli marketing ma być skuteczny w przestrze- ni hipermedialnej, to powinien odwoływać się do ludzkich relacji, emocji i być oparty na prawdzie, nigdy na przekonaniach i domysłach31. Stanowi on bowiem szybko rozwijającą się sferę działalności biznesowej, w której wyzwaniem jest identyfikacja oraz kształtowanie relacji pomiędzy pod- miotami rynkowymi, prowadzące do sukcesu ekonomicznego. Marke- ting posiada tak fundamentalne znaczenie, że nie może być rozpatrywany jako oddzielna funkcja. To obecnie szeroko postrzegany biznes widziany z perspektywy jego ostatecznego wyniku, czyli z punktu widzenia klienta. Powodzenie biznesu zależy nie od producenta, a od klienta32. To on dzięki procesom masowej kastomizacji odgrywa coraz bardziej znaczącą rolę w procesie komunikacji firm/marek. Kreuje wymagania i wartości, które wymuszają holistyczne spojrzenie na poszczególne podmioty rynkowe, procesy w nich zachodzące, poszczególne grupy stakeholders i otoczenie. Umożliwia to translatację wielowymiarowych i wieloaspektowych wza- jemnych powiązań, prowadząc do kreowania swoistego łańcucha DNA 26 B. Pilarczyk, Miejsce strategii w zarządzaniu marketingowym przedsiębior- stwem, [w:] H. Mruk (red.), Strategie marketingowe, Akademii Ekonomicznej w Pozna- niu, Poznań 2002, s. 28. 27 D. Sull, K. Eisenhardt, Proste reguły w złożonym świecie, „Harvard Business Re- view Polska” 2013, nr 120, s. 69–77. 28 H. Mruk, J. Mruk, Istota oraz zakres zarządzania i planowania marketingowego, [w:] H. Mruk (red.), Zarządzanie i planowanie marketingowe, Forum Naukowe, Poznań 2008, s. 22. 29 Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, op. cit., s. 20. 30 V. Kumar, Zarządzanie wartością klienta, PWN, Warszawa 2010, s. 218. 31 R. Kaczmarek, Marki takie wesołe a ludzie smutni, „Marketing w Praktyce” 2016, nr 3, s. 38. 32 H. Mruk, J. Mruk, op. cit., s. 13. Blogi w procesie komunikacji marketingowej
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Blogi w procesie komunikacji marketingowej
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: