Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00348 006445 13601144 na godz. na dobę w sumie
Brian Tracy i Doskonałe zarządzanie czasem - książka
Brian Tracy i Doskonałe zarządzanie czasem - książka
Autor: Liczba stron: 120
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1657-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Mistrzowskie wykonanie czegoś, czego w ogóle nie trzeba było wykonać, jest ni mniej, ni więcej, tylko marnotrawstwem czasu'


Najwyższy czas zostać władcą swoich dni

Boleśnie odczuwasz nieubłagany bieg minut? Zastanawiasz się, jak wiele szczytów czeka na zdobycie, jeśli tylko znajdziesz na to trochę czasu? Myślisz, że dane Ci było spróbować już wszystkiego? Poświęć chwilę na inspirujące spotkanie z Brianem Tracym i zyskaj zupełnie nowe spojrzenie na zarządzanie czasem. Od tego momentu każdej sekundy, każdego miesiąca i każdego roku będziesz doświadczać w pełni. Odzyskaj swoje życie i wypełnij je sukcesem, bogactwem, miłością i spełnieniem.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Brian Tracy i Doskona‡e zarz„dzanie czasem Autor: Brian Tracy T‡umaczenie: Bartosz Sa‡but ISBN: 978-83-246-1657-2 Tytu‡ orygina‡u: Great Little Book on Mastering Your Time Format: 140x110, stron: 120 (cid:132)Mistrzowskie wykonanie czego(cid:156), czego w og(cid:243)le nie trzeba by‡o wykona(cid:230), jest ni mniej, ni wiŒcej, tylko marnotrawstwem czasu(cid:148) Najwy¿szy czas zosta(cid:230) w‡adc„ swoich dni Bole(cid:156)nie odczuwasz nieub‡agany bieg minut? Zastanawiasz siŒ, jak wiele szczyt(cid:243)w czeka na zdobycie, je(cid:156)li tylko znajdziesz na to trochŒ czasu? My(cid:156)lisz, ¿e dane Ci by‡o spr(cid:243)bowa(cid:230) ju¿ wszystkiego? Po(cid:156)wiŒ(cid:230) chwilŒ na inspiruj„ce spotkanie z Brianem Tracym i zyskaj zupe‡nie nowe spojrzenie na zarz„dzanie czasem. Od tego momentu ka¿dej sekundy, ka¿dego miesi„ca i ka¿dego roku bŒdziesz do(cid:156)wiadcza(cid:230) w pe‡ni. Odzyskaj swoje ¿ycie i wype‡nij je sukcesem, bogactwem, mi‡o(cid:156)ci„ i spe‡nieniem. (cid:149) Z‡ote my(cid:156)li odmieniaj„ce ka¿dy dzieæ. (cid:149) Orze(cid:159)wiaj„ce krople natchnienia. (cid:149) Zastrzyki si‡y i zapa‡u. (cid:149) Ma‡a ksi„¿ka o wielkiej motywacji. Doskonaïe zarzÈdzanie czasem O jakoĂci Twojego ĝycia decyduje jakoĂÊ organizacji czasu. Twoim najcenniejszym zasobem jest czas — musisz go jedynie wymieniaÊ na to, czego w ĝyciu pragniesz. Czas pïynie nieubïaganie i nie da siÚ go oszczÚdzaÊ na póěniej — moĝna go jedynie na róĝne sposoby spÚdzaÊ. 3 Doskonaïe zarzÈdzanie czasem Czas jest niezastÈpiony, szczególnie w przypadku zwiÈzków miÚdzyludzkich. Czasu nie da siÚ oszukaÊ — kaĝde zadanie wymaga trochÚ czasu. Aby cokolwiek osiÈgnÈÊ, potrzebujesz czasu. Jak zarzÈdzasz swoim czasem? 4 Doskonaïe zarzÈdzanie czasem Organizacja czasu to umiejÚtnoĂÊ, której moĝna siÚ nauczyÊ dziÚki Êwiczeniom i samodyscyplinie. Organizacja czasu pozwala Ci kontrolowaÊ caïe sekwencje wydarzeñ. To od Ciebie zaleĝy, co zrobisz najpierw, co zrobisz potem, a czego nie zrobisz w ogóle. 5 Doskonaïe zarzÈdzanie czasem Organizacja czasu wymaga przede wszystkim samodyscypliny, samodoskonalenia i samokontroli. Organizacja czasu to tak naprawdÚ organizacja ĝycia osobistego i zarzÈdzania samym sobÈ. WiÚkszoĂÊ ludzi angaĝuje siÚ w dziaïania zorientowane nie tyle na osiÈgniÚcie celu, co na likwidowanie napiÚcia. 6 Doskonaïe zarzÈdzanie czasem Nieustannie zadawaj sobie pytanie, czy Twoje dziaïania przynoszÈ maksymalny zwrot z zainwestowanego czasu. UmiejÚtnoĂÊ takiej organizacji czasu, by osiÈgaÊ maksymalnÈ efektywnoĂÊ, to najwaĝniejsza z kompetencji osobistych. Czas jest naturalnym surowcem ĝycia. Jak przetwarzasz ten surowiec? 7 Doskonaïe zarzÈdzanie czasem Nie narzekaj, ĝe brakuje Ci czasu. Dysponujesz maksymalnÈ moĝliwÈ iloĂciÈ czasu — codziennie masz przecieĝ do dyspozycji 24 godziny. Wysoka efektywnoĂÊ jest skutkiem efektywnego wykorzystywania czasu — zajmuj siÚ tylko najwaĝniejszymi rzeczami. 8 Doskonaïe zarzÈdzanie czasem Podchodě do ĝycia perspektywicznie — gdzie chciaïbyĂ byÊ za piÚÊ lat? Naucz siÚ odkïadaÊ krótkoterminowe korzyĂci na póěniej, a pozwoli Ci to osiÈgnÈÊ dïugoterminowy sukces finansowy. WartoĂÊ kaĝdej rzeczy moĝna okreĂliÊ za pomocÈ czasu, który jesteĂ w stanie na tÚ rzecz wymieniÊ. 9 Doskonaïe zarzÈdzanie czasem U ěródeï kaĝdej wielkiej fortuny leĝy sprzedaĝ osobistych usïug, czyli oferowanie komuĂ wïasnego czasu. Najgorszym sposobem zagospodarowania czasu jest bardzo dokïadne wykonywanie zadania, którego w ogóle nie naleĝaïo robiÊ. Kluczem do osiÈgniÚcia maksymalnej wydajnoĂci jest wykonywanie pracy, którÈ siÚ naprawdÚ lubi. 10 Doskonaïe zarzÈdzanie czasem „Za kaĝdym razem, gdy coĂ zostanie zrobione dobrze, odpowiedzialny za to jest monotematyczny maniak z poczuciem misji”. — Peter Drucker, autor i prelegent, specjalista w dziedzinie zarzÈdzania organizacjÈ O szczÚĂciu moĝesz mówiÊ wtedy, gdy wierzysz w to, co robisz, wiesz, co robisz, i lubisz to, co robisz. 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Brian Tracy i Doskonałe zarządzanie czasem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: