Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00364 010082 13620031 na godz. na dobę w sumie
Brian Tracy i Kariera kobiet - książka
Brian Tracy i Kariera kobiet - książka
Autor: Liczba stron: 120
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1759-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> bizneswoman
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Dokądkolwiek podąża Twoja uwaga, w ślad za nią podąża Twoje serce'

Kobieta zainspirowana to siła nie do pokonania


Przed każdym kolejnym dniem spędzanym w męskim świecie, naradą z zarządem, spotkaniem z kontrahentem czy też niełatwą rozmową z podwładnym otwórz się na oświecenie płynące wprost z doświadczeń i mądrości Briana Tracy'ego. Naucz się pływać na falach testosteronu i osiągaj zdumiewające sukcesy, nie tracąc niczego z subtelności Twojej płci. Pociągnij łyk wprost ze szklanki pełnej inspiracji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Brian Tracy i Kariera kobiet Autor: Brian Tracy T‡umaczenie: Bartosz Sa‡but ISBN: 978-83-246-1759-3 Tytu‡ orygina‡u: Great Little Book for the Peak Performance Woman Format: 140x110, stron: 120 (cid:132)Dok„dkolwiek pod„¿a Twoja uwaga, w (cid:156)lad za ni„ pod„¿a Twoje serce(cid:148) Kobieta zainspirowana to si‡a nie do pokonania Przed ka¿dym kolejnym dniem spŒdzanym w mŒskim (cid:156)wiecie, narad„ z zarz„dem, spotkaniem z kontrahentem czy te¿ nie‡atw„ rozmow„ z podw‡adnym otw(cid:243)rz siŒ na o(cid:156)wiecenie p‡yn„ce wprost z do(cid:156)wiadczeæ i m„dro(cid:156)ci Briana Tracy(cid:146)ego. Naucz siŒ p‡ywa(cid:230) na falach testosteronu i osi„gaj zdumiewaj„ce sukcesy, nie trac„c niczego z subtelno(cid:156)ci Twojej p‡ci. Poci„gnij ‡yk wprost ze szklanki pe‡nej inspiracji. (cid:149) Z‡ote my(cid:156)li odmieniaj„ce ka¿dy dzieæ. (cid:149) Orze(cid:159)wiaj„ce krople natchnienia. (cid:149) Zastrzyki si‡y i zapa‡u. (cid:149) Ma‡a ksi„¿ka o wielkiej motywacji. Kariera kobiet Nie lekcewaĝ wïasnej wartoĂci. Jeĝeli ktoĂ inny jest w stanie wykonaÊ zadanie, Ty teĝ moĝesz to zrobiÊ. Tylko Ty sama moĝesz ograniczaÊ wïasny potencjaï. Firmy prowadzone przez kobiety zatrudniajÈ wiÚcej pracowników niĝ wszystkie firmy z listy Fortune 500 razem wziÚte. 3 Kariera kobiet Kobiety zakïadajÈ dwa razy wiÚcej firm niĝ mÚĝczyěni i trzy razy czÚĂciej niĝ mÚĝczyěni odnoszÈ sukces. Kobiety sÈ najsilniejszÈ grupÈ wpïywów w Stanach Zjednoczonych — i to praktycznie w kaĝdej dziedzinie. W Stanach Zjednoczonych 80 procent decyzji dotyczÈcych zakupów jest podejmowanych przez kobiety lub pod wpïywem ich opinii. 4 Kariera kobiet Obecnie wyĝsze wyksztaïcenie uzyskuje wiÚcej kobiet niĝ kiedykolwiek wczeĂniej w historii ludzkoĂci. Kobiety coraz czÚĂciej zajmujÈ stanowiska przywódcze w róĝnych sferach ĝycia Stanów Zjednoczonych. Ich zaangaĝowanie w ĝycie publiczne stale siÚ zwiÚksza. Aby odnieĂÊ sukces, musisz wziÈÊ na siebie caïÈ odpowiedzialnoĂÊ za swoje ĝycie oraz za los, który przypada Ci w udziale. 5 Kariera kobiet Zawsze staraj siÚ postrzegaÊ samÈ siebie jako najwaĝniejszy czynnik decydujÈcy o Twoim losie. „Dopóki na to nie pozwolisz, nikt nie bÚdzie w stanie sprawiÊ, ĝe poczujesz siÚ gorsza”. — Eleanor Roosevelt Nigdy nie zapominaj o tym, ĝe jesteĂ dobrym czïowiekiem i ĝe nosisz w sobie ogromny potencjaï, którego jeszcze do koñca nie poznaïaĂ. 6 Kariera kobiet Pogódě siÚ z myĂlÈ, ĝe jesteĂ tym, kim jesteĂ, i tam, gdzie jesteĂ, poniewaĝ kiedyĂ sama podjÚïaĂ takie, a nie inne decyzje i dokonaïaĂ takich, a nie innych wyborów. Nie wymyĂlaj wymówek i nie staraj siÚ zrzucaÊ winy na innych. Wyznacz sobie precyzyjny cel i zaplanuj nastÚpne etapy swojego ĝycia. 7 Kariera kobiet ¿ycie wedïug planu pozwoli Ci w peïni wykorzystaÊ wszystkie swoje zdolnoĂci. Czego naprawdÚ chcesz od ĝycia? Co dzisiaj zrobiïaĂ, ĝeby osiÈgnÈÊ swój cel? BÈdě egoistkÈ — Twoje szczÚĂcie powinno byÊ nadrzÚdnÈ zasadÈ Twojego ĝycia. 8 Kariera kobiet Twoim ĝyciowym celem powinno byÊ maksymalne wykorzystanie wszystkich swoich moĝliwoĂci i osiÈgniÚcie wszystkiego, co jesteĂ w stanie osiÈgnÈÊ. O czym byĂ marzyïa, gdybyĂ wiedziaïa, ĝe jesteĂ w stanie osiÈgnÈÊ wszystko? Przyjmij, ĝe Twoim najwaĝniejszym celem jest pokój ducha. Wokóï tego celu buduj nastÚpnie caïe swoje ĝycie. 9 Kariera kobiet Nie rezygnuj z tego, co Twoim zdaniem jest dobre. „Aby osiÈgnÈÊ coĂ, czego jeszcze nigdy nie udaïo Ci siÚ osiÈgnÈÊ, musisz staÊ siÚ kimĂ, kim jeszcze nigdy nie byïaĂ”. — Les Brown, specjalista ds. motywacji Zawsze kieruj siÚ tym, co w Tobie najlepsze i co znasz najlepiej. 10 Kariera kobiet Odnajdě w sobie wyjÈtkowe zdolnoĂci i wïóĝ caïe swoje serce w to, aby je maksymalnie wykorzystywaÊ. Stwórz jednoznacznÈ wizjÚ siebie samej i swojego ĝycia w przyszïoĂci. Caïy czas oceniaj swoje postÚpy. Czy to, co teraz robisz, zbliĝa CiÚ do Twojego celu? 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Brian Tracy i Kariera kobiet
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: