Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00278 006433 13600819 na godz. na dobę w sumie
Brian Tracy i Moc pewności siebie - książka
Brian Tracy i Moc pewności siebie - książka
Autor: Liczba stron: 112
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1656-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> twoja kariera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Twoje życie staje się lepsze tylko wtedy, kiedy Ty stajesz się lepszy'

Tylko dwóch osób na świecie można być pewnym - Briana Tracy'ego i siebie


Jeśli kiedykolwiek zdarzyło Ci się zwątpić we własne siły, pomyśl, że Brian Tracy zebrał swoje budujące prawa i inspirujące myśli właśnie dla Ciebie. Spójrz w swoje wnętrze jak w lustro i zobacz klarowne odbicie wszystkiego, czym jest dla Ciebie sukces. Z każdym kolejnym słowem płynącym z tej niedużej książeczki będziesz bliżej wymarzonej kariery, osiągnięcia spokoju ducha, odnalezienia osobistego szczęścia i zdobycia pokaźnych korzyści materialnych. Zacznij czytać.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Brian Tracy i Moc pewno(cid:156)ci siebie Autor: Brian Tracy T‡umaczenie: Bartosz Sa‡but ISBN: 978-83-246-1656-5 Tytu‡ orygina‡u: Great Little Book on the Gift of Self-Confidence Format: 140x110, stron: 112 (cid:132)Twoje ¿ycie staje siŒ lepsze tylko wtedy, kiedy Ty stajesz siŒ lepszy(cid:148) Tylko dw(cid:243)ch os(cid:243)b na (cid:156)wiecie mo¿na by(cid:230) pewnym (cid:150) Briana Tracy(cid:146)ego i siebie Je(cid:156)li kiedykolwiek zdarzy‡o Ci siŒ zw„tpi(cid:230) we w‡asne si‡y, pomy(cid:156)l, ¿e Brian Tracy zebra‡ swoje buduj„ce prawa i inspiruj„ce my(cid:156)li w‡a(cid:156)nie dla Ciebie. Sp(cid:243)jrz w swoje wnŒtrze jak w lustro i zobacz klarowne odbicie wszystkiego, czym jest dla Ciebie sukces. Z ka¿dym kolejnym s‡owem p‡yn„cym z tej niedu¿ej ksi„¿eczki bŒdziesz bli¿ej wymarzonej kariery, osi„gniŒcia spokoju ducha, odnalezienia osobistego szczŒ(cid:156)cia i zdobycia poka(cid:159)nych korzy(cid:156)ci materialnych. Zacznij czyta(cid:230). (cid:149) Z‡ote my(cid:156)li odmieniaj„ce ka¿dy dzieæ. (cid:149) Orze(cid:159)wiaj„ce krople natchnienia. (cid:149) Zastrzyki si‡y i zapa‡u. (cid:149) Ma‡a ksi„¿ka o wielkiej motywacji. Moc pewnoĂci siebie PewnoĂÊ siebie jest podstawÈ wszystkich wielkich dokonañ i sukcesów. Moĝesz osiÈgnÈÊ praktycznie wszystko — wystarczy odpowiednio mocno tego chcieÊ. PrzeciÚtny czïowiek ma ĝyczenia i nadzieje. Osoba pewna siebie ma plany i cele. 3 Moc pewnoĂci siebie Zadaj sobie pytanie: „Co wielkiego chciaïbym osiÈgnÈÊ, gdybym wiedziaï, ĝe poraĝka jest wykluczona?”. Nie powstrzymuje CiÚ ani brak potencjaïu, ani brak okazji — powstrzymuje CiÚ brak pewnoĂci siebie. Moĝesz osiÈgnÈÊ praktycznie wszystko — wszelkie ograniczenia nakïadasz na siebie sam. 4 Moc pewnoĂci siebie PewnoĂÊ siebie jest nawykiem, który moĝesz w sobie wyrobiÊ — wystarczy zachowywaÊ siÚ jak osoba pewna siebie. Wyobraě sobie, ĝe moĝesz wszystko. Co zrobiïbyĂ ze swoim ĝyciem, gdybyĂ miaï odpowiednie wyksztaïcenie, doĂwiadczenie i zasoby? Jak zmieniïbyĂ swoje ĝycie, gdybyĂ wygraï milion dolarów? Zacznij speïniaÊ te marzenia juĝ dziĂ. 5 Moc pewnoĂci siebie Wymarz sobie wszystko, co najwspanialsze. Tylko wielkie marzenia majÈ moc popchniÚcia CiÚ do przodu. Kluczowym elementem pewnoĂci siebie jest umiejÚtnoĂÊ jak gdyby poraĝka w ogóle nie mogïa mieÊ miejsca. podjÚcia decyzji, czego siÚ tak naprawdÚ chce, a nastÚpnie speïniania swoich marzeñ, 6 Moc pewnoĂci siebie „Odwaga ma w sobie geniusz, magiÚ i moc”. — Johann Wolfgang von Goethe W najdrobniejszych szczegóïach scharakteryzuj swojÈ wizjÚ idealnego ĝycia w przyszïoĂci. Strach i zwÈtpienie sÈ najwiÚkszymi wrogami sukcesów i wielkich dokonañ. 7 Moc pewnoĂci siebie PrzyszïoĂÊ naleĝy do osób, które proszÈ. Naucz siÚ prosiÊ o to, czego pragniesz, we wszystkich dziedzinach ĝycia. Czy dziĂ zaangaĝowaïbyĂ siÚ w coĂ, co obecnie robisz, gdybyĂ mógï tÚ decyzjÚ podjÈÊ jeszcze raz? Masz peïnÈ wolnoĂÊ wyboru, co chcesz robiÊ czÚĂciej, co chcesz robiÊ rzadziej, a czego nie chcesz robiÊ w ogóle. 8 Moc pewnoĂci siebie Pewni siebie ludzie nie porównujÈ siÚ do innych. PorównujÈ siÚ jedynie z wïasnymi wyobraĝeniami o najlepszych wynikach, jakie mogÈ osiÈgnÈÊ. Nigdy nie przestawaj dÈĝyÊ do doskonaïoĂci na wszystkich obszarach swojego ĝycia. Rób to, co lubisz, i wkïadaj caïe swoje serce w to, by byÊ w tym najlepszym. 9 Moc pewnoĂci siebie SpotykajÈc siÚ z luděmi, patrz im prosto w oczy, wyraěnie siÚ przedstaw i wymieñ pewny uĂcisk dïoni. Sposób, w jaki przedstawiasz siÚ innym, Ăwiadczy o Twoim szacunku do samego siebie. Oczekuj od siebie samych pozytywów, a staniesz siÚ pewny siebie. 10 Moc pewnoĂci siebie Spodziewaj siÚ, ĝe odniesiesz sukces, spodziewaj siÚ, ĝe CiÚ polubiÈ, spodziewaj siÚ popularnoĂci w kaĝdym miejscu, w którym siÚ pojawisz. JesteĂ najwiÚkszym cudem Ăwiata. Nigdy nie byïo i nigdy nie bÚdzie kogoĂ takiego jak Ty. Nie musisz byÊ inny, niĝ jesteĂ. PowinieneĂ staraÊ siÚ byÊ sobÈ. 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Brian Tracy i Moc pewności siebie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: