Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00379 005508 13607818 na godz. na dobę w sumie
Brian Tracy i Sekrety osobistego sukcesu - książka
Brian Tracy i Sekrety osobistego sukcesu - książka
Autor: Liczba stron: 120
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1653-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Nieważne, skąd pochodzisz. Ważne, dokąd zmierzasz'

Reżyser własnego kultowego... życia
'To zdarza się tylko w filmach' - myślisz z zazdrością, oglądając kolejną superprodukcję. Nic bardziej mylnego. Weź do ręki gotowy scenariusz, stworzony przez samego Briana Tracy'ego. Zacznij mistrzowsko realizować sceny błyskotliwej kariery, osobistego spełnienia, satysfakcji, wielkiej miłości, radości i oszałamiających sukcesów. Strona po stronie, klatka po klatce - zobacz, jak sam zamieniasz się w bohatera wyśnionej historii.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Brian Tracy i Sekrety osobistego sukcesu Autor: Brian Tracy T‡umaczenie: Bartosz Sa‡but ISBN: 978-83-246-1653-4 Tytu‡ orygina‡u: Great Little Book on Personal Achievement Format: 140x110, stron: 120 (cid:132)Niewa¿ne, sk„d pochodzisz. Wa¿ne, dok„d zmierzasz(cid:148) Re¿yser w‡asnego kultowego(cid:133) ¿ycia (cid:132)To zdarza siŒ tylko w filmach(cid:148) (cid:150) my(cid:156)lisz z zazdro(cid:156)ci„, ogl„daj„c kolejn„ superprodukcjŒ. Nic bardziej mylnego. We(cid:159) do rŒki gotowy scenariusz, stworzony przez samego Briana Tracy(cid:146)ego. Zacznij mistrzowsko realizowa(cid:230) sceny b‡yskotliwej kariery, osobistego spe‡nienia, satysfakcji, wielkiej mi‡o(cid:156)ci, rado(cid:156)ci i osza‡amiaj„cych sukces(cid:243)w. Strona po stronie, klatka po klatce (cid:150) zobacz, jak sam zamieniasz siŒ w bohatera wy(cid:156)nionej historii. (cid:149) Z‡ote my(cid:156)li odmieniaj„ce ka¿dy dzieæ. (cid:149) Orze(cid:159)wiaj„ce krople natchnienia. (cid:149) Zastrzyki si‡y i zapa‡u. (cid:149) Ma‡a ksi„¿ka o wielkiej motywacji. Sekrety osobistego sukcesu Wyobraě sobie, ĝe Twoje ĝycie jest pod kaĝdym wzglÚdem doskonaïe. Jakie jest to Twoje idealne ĝycie? W Twoim ĝyciu nie ma ĝadnych ograniczeñ poza tymi, na której Ty sam siÚ godzisz. Nie ma znaczenia, skÈd przychodzisz. Waĝne jest tylko to, dokÈd zmierzasz. 3 Sekrety osobistego sukcesu Masz w sobie wielkÈ zdolnoĂÊ dziaïania. Musisz tylko znaleěÊ sposób, by ten potencjaï wykorzystaÊ. ¿ycie jest jak zamek z szyfrem. Twoim zadaniem jest znaleěÊ odpowiednie cyfry i ustawiÊ je w odpowiedniej kolejnoĂci. Wtedy bÚdziesz mógï w peïni korzystaÊ z ĝycia. Rób to co trzeba, tak jak trzeba, a osiÈgniesz to, co zamierzasz. 4 Sekrety osobistego sukcesu Wszystko, co robisz w ĝyciu, robisz albo po to, by zdobyÊ miïoĂÊ, albo ĝeby wynagrodziÊ sobie brak miïoĂci. WytrwaïoĂÊ powinna byÊ Twoim najwaĝniejszym atutem. Intuicja podpowie Ci, co i kiedy naleĝy powiedzieÊ. 5 Sekrety osobistego sukcesu Ucz siÚ od najlepszych: ĝycie jest za krótkie, ĝebyĂ mógï do wszystkiego dojĂÊ sam. Prawa ĝycia sÈ takie same dla wszystkich. Jeĝeli wiÚc bÚdziesz robiï to samo, co robili ludzie sukcesu, wkrótce doïÈczysz do ich grona. PrzyczynÈ wielu nieszczÚĂÊ jest skïonnoĂÊ do obarczania winÈ wszystkich poza sobÈ. 6 Sekrety osobistego sukcesu Jeĝeli chcesz odnieĂÊ w ĝyciu sukces, musisz wyciÈgaÊ wnioski z dokonañ innych. OkreĂl, co chcesz osiÈgnÈÊ w poszczególnych sferach swojego ĝycia. Nie da siÚ trafiÊ do celu, którego nie widaÊ. Kaĝdy plan jest lepszy od braku planu. MyĂl na papierze. 7 Sekrety osobistego sukcesu Moĝesz byÊ tym, kim chcesz byÊ, mieÊ to, co chcesz mieÊ, i robiÊ to, co chcesz robiÊ — wystarczy ciÚĝko pracowaÊ i caïy czas siÚ uczyÊ. Twoje ĝycie moĝe byÊ arcydzieïem. Wyobraě sobie, ĝe nic nie stoi na przeszkodzie, ĝebyĂ byï tym, kim chcesz byÊ, robiï to, co chcesz robiÊ, i zdobyï to, co chcesz mieÊ. 8 Sekrety osobistego sukcesu Teraz, wïaĂnie teraz, masz moĝliwoĂÊ przekroczyÊ najwyĝszy poziom wszystkich dotychczasowych osiÈgniÚÊ. Martwisz siÚ o pieniÈdze? To dowód, ĝe moĝesz i powinieneĂ zarabiaÊ wiÚcej. Pytanie tylko, jak zamierzasz to zrobiÊ. Juĝ dziĂ postanów sobie, ĝe zrobisz w ĝyciu coĂ wspaniaïego. 9 Sekrety osobistego sukcesu WielkÈ tajemnicÈ sukcesu jest to, ĝe sukces nie ma ĝadnej wielkiej tajemnicy. IstniejÈ tylko odwieczne zasady, których prawdziwoĂÊ przez wieki potwierdziïo wielu ludzi. Dla czïowieka najwaĝniejszy jest spokój ducha. Spokój ducha to stan naturalny. Zadaj sobie pytanie: czy chcesz mieÊ racjÚ, czy chcesz byÊ szczÚĂliwy? 10 Sekrety osobistego sukcesu Kaĝdego dnia zrób coĂ, co zbliĝyïoby CiÚ do najwaĝniejszego celu. MiarÈ Twojego sukcesu jest Twoja zdolnoĂÊ osiÈgania stanu caïkowitego szczÚĂcia. Najlepsze, co moĝesz zrobiÊ dla ludzi, na których Ci zaleĝy, to byÊ szczÚĂliwym i radosnym czïowiekiem. 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Brian Tracy i Sekrety osobistego sukcesu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: