Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00828 014655 17880325 na godz. na dobę w sumie
Brian Tracy i Tajemnice efektywnego przywództwa - książka
Brian Tracy i Tajemnice efektywnego przywództwa - książka
Autor: Liczba stron: 112
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1654-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> przywództwo
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Jeśli nie ustalasz celów dla siebie, jesteś skazany na pracę przy osiąganiu celów kogoś innego'

Najlepsze strony zarządzania ludźmi


Los dał Ci wyjątkową szansę wpływania na zastępy innych ludzi - Twoich podwładnych, współpracowników, przyjaciół. Chcesz celująco wywiązać się z tego zadania? Pobieraj nauki tylko u wybitnych. Brian Tracy w sposób jasny i błyskotliwy przekaże Ci wskazówki, jak stać się liderem idealnym. Jak wywoływać w ludziach zapał podobny do Twojego, zarażać entuzjazmem i wzbudzać kreatywność? Na każdej stronie odkrywaj pasję, którą masz już w sobie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Brian Tracy i Tajemnice efektywnego przyw(cid:243)dztwa Autor: Brian Tracy T‡umaczenie: Bartosz Sa‡but ISBN: 978-83-246-1654-1 Tytu‡ orygina‡u: Great Little Book on Effective Leadership Format: 140x110, stron: 112 (cid:132)Je(cid:156)li nie ustalasz cel(cid:243)w dla siebie, jeste(cid:156) skazany na pracŒ przy osi„ganiu cel(cid:243)w kogo(cid:156) innego(cid:148) Najlepsze strony zarz„dzania lud(cid:159)mi Los da‡ Ci wyj„tkow„ szansŒ wp‡ywania na zastŒpy innych ludzi (cid:150) Twoich podw‡adnych, wsp(cid:243)‡pracownik(cid:243)w, przyjaci(cid:243)‡. Chcesz celuj„co wywi„za(cid:230) siŒ z tego zadania? Pobieraj nauki tylko u wybitnych. Brian Tracy w spos(cid:243)b jasny i b‡yskotliwy przeka¿e Ci wskaz(cid:243)wki, jak sta(cid:230) siŒ liderem idealnym. Jak wywo‡ywa(cid:230) w ludziach zapa‡ podobny do Twojego, zara¿a(cid:230) entuzjazmem i wzbudza(cid:230) kreatywno(cid:156)(cid:230)? Na ka¿dej stronie odkrywaj pasjŒ, kt(cid:243)r„ masz ju¿ w sobie. (cid:149) Z‡ote my(cid:156)li odmieniaj„ce ka¿dy dzieæ. (cid:149) Orze(cid:159)wiaj„ce krople natchnienia. (cid:149) Zastrzyki si‡y i zapa‡u. (cid:149) Ma‡a ksi„¿ka o wielkiej motywacji. Tajemnice efektywnego przywództwa Przywództwo to sztuka motywowania zwykïych ludzi do osiÈgania niezwykïych rzeczy. Liderzy to osoby, które dajÈ swoim zespoïom przykïad doskonaïoĂci. Kaĝdy rezultat jest dzieïem zespoïu — wyniki osiÈgane przez lidera to wyniki osiÈgane przez jego zespóï. 3 Tajemnice efektywnego przywództwa Aby zrealizowaÊ zaïoĝone cele, wzbudě w swoich ludziach chÚÊ do dziaïania, potrzebÚ wprowadzenia zmian. Aby osiÈgnÈÊ sukces, trzeba dziaïaÊ szybko, wedïug zasady: zrób to, napraw to, przetestuj to! Lider powinien przewodziÊ — do pracy przychodě pierwszy, pracuj najciÚĝej i wychodě ostatni. 4 Tajemnice efektywnego przywództwa Nieustannie poszukuj odpowiedzi na pytanie: „Czy jest coĂ, co mógïbym zrobiÊ tylko ja, a co zrobione naprawdÚ dobrze przyniosïoby wymierne korzyĂci?”. Poznaj swoje najwiÚksze atuty i skup siÚ na dziaïaniu w tych obszarach, w które moĝesz wnieĂÊ najwiÚkszy wkïad. 5 Tajemnice efektywnego przywództwa Uïatwiaj sobie pracÚ. Nieustannie poszukuj szybszych, lepszych i prostszych sposobów dziaïania. Gdy sprawa jest mniej waĝna, uprawiaj sztukÚ kreatywnego zwlekania. Bez koñca odkïadaj jÈ na póěniej. Co CiÚ hamuje? Od czego zaleĝy tempo realizacji Twoich najwaĝniejszych celów? 6 Tajemnice efektywnego przywództwa „Zapasami moĝna zarzÈdzaÊ, luděmi trzeba kierowaÊ — najlepiej dajÈc im dobry przykïad”. — Ross Perot BÈdě nieobliczalny. Bezpieczniej jest biec caïy czas przed siebie, niĝ staÊ w miejscu. Kluczem do skutecznego przewodzenia ludziom jest przejrzystoĂÊ i jasnoĂÊ intencji. A jakie sÈ Twoje cele? 7 Tajemnice efektywnego przywództwa Co próbujesz osiÈgnÈÊ? W jaki sposób chcesz to osiÈgnÈÊ? Skup siÚ na dziaïaniu! Kieruj, pozwól kierowaÊ sobÈ albo zejdě z drogi i nie przeszkadzaj. Wykorzystaj swoje mocne strony. Stwierdě, w czym jesteĂ szczególnie dobry, a potem zajmuj siÚ tym czÚĂciej. 8 Tajemnice efektywnego przywództwa W czasach wielkich przemian waĝnÈ cechÈ przywódcy jest elastycznoĂÊ. UmiejÚtnoĂÊ podejmowania wïaĂciwych decyzji ma taki sam wpïyw na skutecznoĂÊ Twoich dziaïañ jak kaĝdy inny czynnik. Koncentruj siÚ zawsze na faktach — nie pozornych faktach, przypuszczalnych faktach czy poĝÈdanych faktach, lecz prawdziwych faktach. 9 Tajemnice efektywnego przywództwa U podstaw kaĝdej poraĝki leĝÈ bïÚdne zaïoĝenia. Jakie sÈ Twoje zaïoĝenia? Co, jeĂli sÈ bïÚdne? Kieruj siÚ intuicjÈ — Twój wewnÚtrzny gïos jest dobrym przewodnikiem. JeĂli zawsze robisz to co zwykle, bÚdziesz zawsze osiÈgaï to co zwykle. 10 Tajemnice efektywnego przywództwa Aby osiÈgnÈÊ coĂ, czego nie osiÈgnÈïeĂ jeszcze nigdy, musisz staÊ siÚ kimĂ, kim jeszcze nigdy nie byïeĂ. Czy pracuje dla Ciebie ktoĂ, kogo nie zatrudniïbyĂ po raz drugi? MyĂl w kategoriach czubka góry lodowej. Kaĝde niespodziewane zdarzenie traktuj jak zapowiedě powaĝnego trendu. 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Brian Tracy i Tajemnice efektywnego przywództwa
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: