Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00404 006760 13593429 na godz. na dobę w sumie
Brian Tracy i Tajniki doskonałej sprzedaży - książka
Brian Tracy i Tajniki doskonałej sprzedaży - książka
Autor: Liczba stron: 128
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1650-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Istnieje tyle sposobów na samodzielne dojście do miliona, że jest prawie niemożliwe, by nie osiągnąć tego celu, jeśli myślisz o nim naprawdę poważnie'

Czy stać Cię na to, by nie zarabiać więcej?


Żadna inna książka nie zawiera tylu wyjątkowych i błyskotliwych porad na temat technik skutecznej sprzedaży, ile znajdziesz w tej esencji złotych myśli samego Briana Tracy'ego. Z początku poczujesz się zaszokowany tym, jak proste może być zdobycie wymarzonych wyżyn sukcesu. Później doznasz mrowiącej ekscytacji i palącej potrzeby działania. Zaczniesz szczerze cieszyć się z możliwości sprzedawania produktów, usług, własnych idei i swojego czasu. Z każdą przeczytaną stroną będziesz wzbogacać się nie tylko materialnie, ale i zdobędziesz emocjonalną potęgę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Brian Tracy i Tajniki doskona‡ej sprzeda¿y Autor: Brian Tracy T‡umaczenie: Bartosz Sa‡but ISBN: 978-83-246-1650-3 Tytu‡ orygina‡u: Great Little Book on Successful Selling Format: 140x110, stron: 128 (cid:132)Istnieje tyle sposob(cid:243)w na samodzielne doj(cid:156)cie do miliona, ¿e jest prawie niemo¿liwe, by nie osi„gn„(cid:230) tego celu, je(cid:156)li my(cid:156)lisz o nim naprawdŒ powa¿nie(cid:148) Czy sta(cid:230) CiŒ na to, by nie zarabia(cid:230) wiŒcej? fladna inna ksi„¿ka nie zawiera tylu wyj„tkowych i b‡yskotliwych porad na temat technik skutecznej sprzeda¿y, ile znajdziesz w tej esencji z‡otych my(cid:156)li samego Briana Tracy(cid:146)ego. Z pocz„tku poczujesz siŒ zaszokowany tym, jak proste mo¿e by(cid:230) zdobycie wymarzonych wy¿yn sukcesu. P(cid:243)(cid:159)niej doznasz mrowi„cej ekscytacji i pal„cej potrzeby dzia‡ania. Zaczniesz szczerze cieszy(cid:230) siŒ z mo¿liwo(cid:156)ci sprzedawania produkt(cid:243)w, us‡ug, w‡asnych idei i swojego czasu. Z ka¿d„ przeczytan„ stron„ bŒdziesz wzbogaca(cid:230) siŒ nie tylko materialnie, ale i zdobŒdziesz emocjonaln„ potŒgŒ. (cid:149) Z‡ote my(cid:156)li odmieniaj„ce ka¿dy dzieæ. (cid:149) Orze(cid:159)wiaj„ce krople natchnienia. (cid:149) Zastrzyki si‡y i zapa‡u. (cid:149) Ma‡a ksi„¿ka o wielkiej motywacji. Tajniki doskonaïej sprzedaĝy NaĂladuj najskuteczniejszych ludzi z Twojej branĝy. Rób to co oni. MyĂl pozytywnie, bÈdě radosny i koncentruj siÚ na wyznaczonych celach. Na skutecznÈ sprzedaĝ skïada siÚ 80 procent nastawienia i 20 procent moĝliwoĂci. W kaĝdej relacji sprzedaĝowej staraj siÚ ïÈczyÊ cechy wspóïodczuwania i ambicji. 3 Tajniki doskonaïej sprzedaĝy JeĂli warto zaryzykowaÊ dla sukcesu, warto równieĝ zaryzykowaÊ poraĝkÚ. Nie bój siÚ spróbowaÊ. Postaraj siÚ o „skutecznÈ przewagÚ” w sprzedaĝy. Niewielkie róĝnice w dziaïaniach mogÈ przeïoĝyÊ siÚ na ogromnÈ róĝnicÚ w osiÈganych wynikach. Dobrze strzeĝ swoich myĂli — ich jakoĂÊ przekïada siÚ na jakoĂÊ Twojego ĝycia. 4 Tajniki doskonaïej sprzedaĝy Nieustannie myĂl o sobie, jakbyĂ w swojej branĝy naleĝaï do grupy najlepiej zarabiajÈcych osób. Jak byĂ siÚ wtedy zachowywaï, w jaki sposób byĂ mówiï i myĂlaï? Zawsze bÈdě optymistÈ — dostrzegaj we wszystkim pozytywy. Przy kaĝdej próbie zawarcia transakcji dziaïaj Ămiaïo, a niewidoczne siïy przyjdÈ Ci z pomocÈ. 5 Tajniki doskonaïej sprzedaĝy PomyĂl o kwocie, jakÈ chciaïbyĂ w tym roku zarobiÊ, a nastÚpnie wyobraě sobie, ĝe Ci siÚ to udaïo. Nieustannie staraj siÚ poprawiaÊ osiÈgane wyniki — próbuj i ucz siÚ ciÈgle nowych rzeczy. PomyĂl, zanim coĂ zrobisz, a nastÚpnie dziaïaj w sposób zdecydowany. Los sprzyja odwaĝnym! 6 Tajniki doskonaïej sprzedaĝy Opracuj precyzyjny plan sukcesu w sprzedaĝy, który obejmie wszystkie aspekty Twojej dziaïalnoĂci. Nie pozwól, aby powstrzymywaï CiÚ strach przed odmowÈ. PamiÚtaj, ĝe odmowa nigdy nie ma charakteru osobistego. Obracaj siÚ w krÚgu ludzi odnoszÈcych sukcesy. Spotykaj siÚ z najlepszymi sprzedawcami w branĝy i unikaj innych. 7 Tajniki doskonaïej sprzedaĝy Naucz siÚ wiÚcej sïuchaÊ, niĝ mówiÊ, kiedy klient mówi. Weě peïnÈ odpowiedzialnoĂÊ za to, kim jesteĂ oraz kim bÚdziesz w przyszïoĂci. JesteĂ w koñcu odpowiedzialnym czïowiekiem. Zachowuj siÚ bardziej jak konsultant, a mniej jak sprzedawca. JeĂli przekonasz o tym siebie, przekonasz równieĝ swojego klienta. 8 Tajniki doskonaïej sprzedaĝy Do kaĝdego klienta podchodě z ofertÈ pomocy w rozwiÈzaniu problemu lub osiÈgniÚciu celu, a nie z ofertÈ sprzedaĝy produktu lub usïugi. Spróbuj znaleěÊ siÚ w gronie 20 procent sprzedawców, którzy sprzedajÈ 80 procent produktów. Zapoznaj siÚ z kaĝdym szczegóïem swojej oferty oraz oferty konkurentów. 9 Tajniki doskonaïej sprzedaĝy Zawsze bÈdě przyjazny, cierpliwy i uprzejmy — niewaĝne, jak bardzo jesteĂ zabiegany. Cokolwiek pozwoliïo Ci uzyskaÊ obecnÈ pozycjÚ, pozwoli Ci jÈ równieĝ utrzymaÊ. Naucz siÚ korzystaÊ z telefonu w sposób umiejÚtny i profesjonalny — to w koñcu narzÚdzie biznesowe. 10 Tajniki doskonaïej sprzedaĝy Postrzegaj swojÈ osobÚ w kategoriach zasobu wïasnego oraz oferowanego klientom — doradcy, mentora, przyjaciela. Planuj swojÈ pracÚ i pracuj nad realizacjÈ swoich planów. Z wyprzedzeniem okreĂl sposób, który pozwoli Ci siÚ przemieĂciÊ z punktu, w którym jesteĂ dzisiaj, do punktu docelowego. 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Brian Tracy i Tajniki doskonałej sprzedaży
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: